Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี ที่๗๑๕/ ๒๕๕๕

เรื่อง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานการบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

.........................................

เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลด ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอํานาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาตําบลและให้บริการและอํานวย ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓๖, ข้อ ๒๓๗, ข้อ๒๓๘, ข้อ ๒๓๙ และข้อ ๓๕๒ องค์การบริหารส่วนตําบล จึงยกเลิกคําสั่งที่๗๐๕/๒๕๕๓ เรื่องกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ลงวันที่๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน สวนตําบล่ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรีขึ้นใหม่ดังนี้

๑. นายนิพนธ์มัจฉาเวช ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนตําบล๗) เลขที่ตําแหน่ง๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนด แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ทําความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วน ตําบลและลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้ เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล

๒) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดโครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วนราชการ คือ สํานักงานปลัด ส่วนการคลังส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

๓) ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม การทํางาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ปรับปรุง ติดตามประเมินผลใน การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

๔) ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒

๕) ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตําบล เช่น งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชีงานนิติการ งานประชาสัมพันธ์งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุงานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและ จดระเบียบชุมชนังานจัดประชุมทํารายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมงานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ งานข้อมูลสถิติเป็นต้น

๖)

ตรวจสอบ ควบคุม พิจารณาวางแผนอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนตําบล

 

๗)

ควบคุมดูแลงานการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม

๘)

ควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.

สาธารณสุข พรบ.การศึกษาแห่งชาติและระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหารส่วนตําบล

๙) ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล ๑๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตําบลโดยชอบด้วยกฎหมาย

๒. นายวุฒธิเพ็ญศรีตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนตําบล ๗) เลขที่ตําแหน่ง๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วน ตําบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลาดับที่ํ๑

๒) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในการควบคุมตรวจสอบติดต่อ ประสานงานวางแผนมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการควบคุมการทํางานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนให้ คําปรึกษาแนะนําชี้แจงปรับปรุงติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการโดยการมอบหมาย ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

๓) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดทําร่างข้อบัญญัติตามที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนด

๔) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในการควบคุมดูแลงานการเลือกตั้งและ

การเลือกตั้งซ่อม

๕) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในการพิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่

และงบประมาณ

๖) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

ส่วนราชการ

๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยชอบด้วย

กฎหมาย

๓

๗๑๕๐๑สํานักงานปลัด

๑. นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว รักษา

ราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัดเลขที่ตําแหน่ง๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกรณีที่ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตําบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๔

๒) ควบคุมดูแลการบริหารงานของสํานักงานปลัด ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายก องค์การบริหารส่วนตําบลสั่งการ หรืองานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นและจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งอํานาจหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้

๓) พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ จัดการงานต่างๆหลายด้านเช่นงานธุรการงานบุคคลงานนิติการงานประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผนงาน ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย เอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับ การประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งาน

ติดตามผลงานเป็นต้น

 

 

๔)

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

 

๕)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ

ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน

๖)

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน

พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และ

งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๗) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ

ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ

๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

๙) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการประจําในส่วนราชการสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น๑๑งานดังนี้

๑.๑งานบริหารทั่วไป ๑.๑.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว รักษา

ราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัด เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองและงาน พิธีต่างๆเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับประชุมจดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ รายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ ควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดระบบ งานจัดพิมพ์งานแจกจ่าย

๔

เอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑.๒นางสาวนฤมล ทองมังกรตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ๒เลขที่ตําแหน่ง๐๑-๐๒๑๒- ๐๐๑เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑)

รับผิดชอบงานส่งเสริมอาชีพการเกษตร

๒)

งานการดูแลศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล

๓)

งานการติดต่อประสานงานข้อมูลทางการเกษตรของกลุ่มกิจกรรมทาง

การเกษตร

 

๔)

งานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การประชาสัมพันธ์ผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆทั้งที่เป็นสื่อเอกสารและสื่ออีเล็กทรอนิคส์

๕)

งานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

๖)

งานธุรการและงานสารบรรณ

๗)

งานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

๘)

งานจัดตั้งและงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการองค์การบริหารส่วน

ตําบล

 

๙) งานควบคุม ตรวจสอบ นําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล(www.thepkrasattri.go.th/admin) ของสํานักงานปลัด

๑๐) งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และตรวจสอบเสนอรายงานติดตามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล(www.Thepkrasattri.go.th)

๑๑) จัดตารางเวลาการประชุมนัดหมายของผู้บริหารตามหนังสือแจ้งของส่วนราชการ ระดับจังหวัดและอําเภอโดยประสานผ่านเลขานุการนายกอบต.

๑๒) งานฎีกาค่าตอบแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนสิทธิสวัสดิการของคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น

๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๑.๓ นายรุ่งอรุณ เรืองจันทร์ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๒ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-

๐๐๒เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุและตัดจําหน่ายพัสดุในความดูแลของสํานักงาน

ปลัด

๒) งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมและการขอใช้ห้องประชุมจาก

หน่วยงานอื่น

๓) งานการจัดทําคําสั่งการอยู่เวรยามประจําที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและ รับผิดชอบสมุดลงเวลาการอยู่เวรยาม

๔) รวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสํานักงานปลัด ๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑.๔ นายณัธสันต์ปรัชพันธ์ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้ช่วย มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนกต๔๑๓๑ภูเก็ต

 

๕

๒)

รับผิดชอบงานขับรถยนต์บรรทุกโดยสาร(รถสองแถว) ทะเบียน ๔๐-๐๓๔๙

ลําดับที่๒

 

๓)

ดูแลความสะอาดความเรียบร้อย และความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางให้มี

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

๔)

งานรับ – ส่งหนังสือระหว่างส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องของสํานักงาน

ปลัดตลอดจนส่วนราชการอื่นที่ได้รับการร้องขอ

๕)

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑.๕ นางสาวอมรา หลักบ้าน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง ภารโรง เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความ รับผิดชอบดังนี้

๑) เปิด– ปิดที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ๒) ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ๓) ดูแลจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเช่นชากาแฟไว้ต้อนรับแขก ๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑.๖ นางสาวปัทมาพร ชูชื่อ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเช่นการลงทะเบียนรับหนังสือ การ แยกประเภทหนังสือและการรับ– ส่งหนังสือระหว่างส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒) จัดทําจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไปงาน บริหารงานทั่วไปหมวดค่าวัสดุประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและฎีกาอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดสาธารณูปโภคตามแผนงานที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของสํานักงานปลัด

๔) งานจัดทําฎีกาแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปหมวดค่าใช้สอย และฎีกาอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) งานจัดทําแผนเบิกจ่ายเงินและควบคุมงบประมาณของสํานักงานปลัด ๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑.๗นางสาวนุชรีมุตตารักษ์ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานสารบรรณกลางลงรับแจกจ่ายตรวจสอบหนังสือสั่งการหรือหนังสืออื่น ให้แก่ส่วนราชการและนําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

๒) งานติดต่อ ประสานงาน ต้อนรับ ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการประจําจุดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

๓) ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เช่น จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว แผ่น พับรายงานผลการดําเนินงานประจําปีตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน ตําบล

๔) ช่วยควบคุม ตรวจสอบ นําเสนอ งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เครือข่าย สารสนเทศเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล(www.thepkrasattri.go.th/admin)

๖

๕) ช่วยงานการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และดูแล ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๖) จัดทําจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น กับโครงการอบต.พบประชาชน

๗) สํารวจรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการจากองค์การบริหาร ส่วนตําบลพร้อมทั้งเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ

๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑.๘นายชํานาญ สายชนะพันธ์ตําแหน่งคนงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ๒) รับผิดชอบงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ

๒๙๑๐ภูเก็ตเพื่อใช้ในภารกิจในงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและในกรณี อื่นที่ต้องช่วยเหลือในทันทีทันใด(ฉุกเฉิน)

๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๒งานบริหารงานบุคคล ๑.๒.๑ นายภูมิธงไชย ทองหล่อ ตําแหน่งบุคลากร ๔ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ เป็น

หัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานปลัด กรณีหัวหน้าสํานักงาน ปลัดไม่อยูหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้่ลําดับที่๔

๒) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและ ดําเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ

๓) การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การ สอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่งและการทะเบียนประวัติ

๔) งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล ๓ ปีและกรอบอัตรากําลัง

พนักงานจ้าง๔ปี

๕) งานการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ออกคําสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับการปรับปรุงตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลและดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

๖) ดําเนินการเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินประโยชน์ทดแทนอื่น ๗) งานจัดทํา ตัด แก้ไข เปลี่ยนแปลง บัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของพนักงานส่วน

ตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ๘) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ต่อสัญญาจ้างหรือการเลิกจ้าง พนักงานจ้าง

๙) จัดทํา แก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบัน

๑๐) งานการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานฯลฯ

๗

๑๑) งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประกาศเกียรติคุณของ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้ทําประโยชน์แก่ทางราชการ

๑๒) ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการปฏิบัติราชการในเวลาราชการและนอก เวลาราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

๑๓) รับผิดชอบงานการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ทุนขององค์การบริหารส่วนตําบล ๑๔) การจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล ๑๕) งานเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่น และรับผิดชอบการขอกําหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ๑๖) รับผิดชอบงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

๑๗) งานตรวจสอบ รวบรวม บันทึก เสนอ รายงาน สรุปข้อมูลสถิติทั่วไปในความ รับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคลเช่นสถิติวันลาเป็นต้น

๑๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๒.๒นายวัฒนา วงค์จันทร์ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๑๑-๐๐๒

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดเก็บ ค้นหา หนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทาน พิมพ์และคัดสําเนา คัดลอกลงรายการต่างๆ เกษียณ แจกจ่าย ตรวจสอบ รวบรวม เสนอ รายงาน หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออื่นในความรับผิดชอบของงานบริหารงานและนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

๒) ช่วยงานจัดทํา บันทึก รายงาน การตัดค่าตอบแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําเดือนตามที่หลักเกณฑ์กําหนด

๓) ช่วยงานตรวจสอบ รวบรวม บันทึก เสนอ รายงาน สรุปข้อมูลสถิติทั่วไปใน ความรับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคลเช่นสถิติวันลาเป็นต้น

๔) งานตรวจสอบบันทึกเสนอรายงานบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการประจําวัน ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง แก่ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

๕) งานบันทึก เสนอ รายงาน ขออนุมัติหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรอง บุคคลและหนังสืออื่นๆที่ได้รับมอบหมายในความรับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคล

๖) งานบันทึก เสนอ รายงาน ขออนุญาต ขออนุมัติเบิกเงิน ส่งใช้และคํานวณ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการในความรับผิดชอบของงานบริหารงานบุคคล

๗) ช่วยงานบันทึกข้อมูลปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เสนอ รายงาน เกี่ยวกับ แฟ้มประวัติทะเบียนประวัติผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างใน ทะเบียนประวัติและในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ช่วยงานบันทึก ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ พนักงานจ้าง

๘) งานจัดทําจัดเตรียมนําเสนอรวบรวม เอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม พนักงานส่วนท้องถิ่นประจําเดือน

๘

๙) งานจัดทําฎีกา หนังสือโต้ตอบ การเบิกจ่าย การรวบรวม การจัดทําสถิติและ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลชองพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดสํานักงานปลัดและฎีกาการเบิกจ่าย อื่นๆของงานบริหารงานบุคคล

๑๐) งานจัดทําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาและจัดทําฎีกาค่ารักษาพยาบาลของงานบริหารงานบุคคลสํานักงานปลัด

๑๑)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๒.๓ นางจอมขวัญ ทองหล่อ ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดังนี้

 

๑)

ช่วยจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล๔ปีและกรอบอัตรากําลังพนักงาน

จ้าง๔ปี

 

๒)

ช่วยงานขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา

การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน

ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่งและการทะเบียนประวัติ

๓)

ช่วยจัดทําเอกสารการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล

๔)

จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วน

ท้องถิ่นนอกเหนือจากงานอื่นๆที่รับผิดชอบในสํานักงานปลัด และหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ งานบริหารบุคคล

๕) สรุปรายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลฯ ๖) ช่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการประกันสังคมของพนักงานจ้าง่

๗) ช่วยงานจัดทํา ตรวจสอบ รวบรวม บันทึก เสนอ รายงาน สรุปข้อมูลสถิติ สัญญาการเบิกจ่ายทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล

๘) ช่วยงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประกาศเกียรติคุณของ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้ทําประโยชน์แก่ทางราชการ

๙) งานจัดทํา ตรวจสอบ รวบรวม บันทึก เสนอ รายงาน สรุปข้อมูลสถิติบัตร

ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑๐) ช่วยงานเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่น และรับผิดชอบการขอกําหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

๑๑) ช่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

๑๒) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๓งานนโยบายและแผน ๑.๓.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว เลขที่

ตําแหน่ง๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานปลัดในกรณีหัวหน้าสํานักงาน ปลัดไม่อยูหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้่ลําดับที่๑

๒) งานควบคุมดูแลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- Plan)

๓) งานควบคุมดูแลระบบสารสนเทศข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของสํานักงาน คณะกรรมการกระจายอํานาจ

๙

๔) งานจัดทํารายงานการควบคุมภายในและรายงานการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ๖

๕) งานควบคุมดูแลการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ๖) งานควบคุมดูแลรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๓.๒ นางสาวธิดาทิพย์พัทกอ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น

ผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยจัดทําเอกสารข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีแผนการ ดําเนินงานรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

๒) ช่วยจัดทําข้อมูลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- Plan)

๓) ช่วยจัดทําเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น

๔) รายงานข้อมูลระบบสารสนเทศภารกิจถ่ายโอนของสํานักงานคณะกรรมการ

กระจายอํานาจ

๕) จัดทําฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานนโยบาย และแผน เช่น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ และฎีกาอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๔งานงบประมาณ ๑.๔.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว เลขที่

ตําแหน่ง๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) จัดทําข้อมูลเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่าย เพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติม การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

๒) ควบคุม ดูแล งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติม การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติม การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ รายจ่ายเพิมเติมในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น่(E-Laas)

๓) ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานปลัดให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมายที่กําหนด

๔) แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในข้อระเบียบกฎหมาย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๔.๒ นางสาวธิดาทิพย์พัทกอ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มี หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑๐

๑) ช่วยจัดทําเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติม การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติม

๒) ช่วยจัดทําการการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมใน ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-Laas)

๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๕งานสวัสดิการสังคม ๑.๕.๑นางสาวจิตติมา เจริญฤทธิ์ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ว เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑

เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

และความยากจน

๒) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ๓) งานกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุคนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส

๔) จัดทําทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได้

๕) จัดทํากิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

๖) จัดทํางบประมาณและจัดทําฎีกาเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ๗) ดูแลรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๘) ดูแลรับผิดชอบรถบรรทุกโดยสาร(รถสองแถว) ทะเบียน๔๐– ๐๓๔๙ภูเก็ต ๙) งานสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสมีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อน ๑๐) จัดทําแผนชุมชน สรุปแลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเข้าบรรจุใน

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๕.๒ นางสาวแพรพิไล พันธุรัตน์ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๗๐๔- ๐๐๒เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑)

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน

๒)

จัดทํากิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

๓)

จัดทําแผนชุมชน สรุปแลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเข้าบรรจุใน

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล

๔)

งานสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ

๕) จัดทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีอผส.และ

อาสาสมัครด้านสังคมอื่นๆ

 

๖)

ดูแลรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๗)

งานสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนและศูนย์พัฒนา

ครอบครัว

 

๘)

จัดทํางบประมาณและจัดทําฎีกาเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง

๑๑

๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๕.๓นางสาวพิมพิกาขาวแก้วตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความ รับผิดชอบดังนี้

๑)

ช่วยงานสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๒)

ช่วยงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๓)

ช่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน

๔)

ช่วยงานกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุคนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส

 

๕)

ช่วยงานจัดทําทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคน

พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได้

๖)

ช่วยดูแลรับผิดชอบรถบรรทุกโดยสาร (รถสองแถว) ทะเบียน ๔๐ – ๐๓๔๙

ภูเก็ต

 

๗)

จัดทําฎีกาเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง

๘)

ช่วยจัดทําแผนชุมชน สรุปแลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเข้าบรรจุใน

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล

๙)

ปฏิบัติงานอืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา่

๑.๕.๔ นางสาวกมลวรรณ ก่ออินทร์ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ๒) ช่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกล่มหรือองค์กรภาคประชาชนเพื่อการุ

พัฒนาชุมชน

๓) ช่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา

สังคมและความยากจน

๔) ช่วยงานสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสมีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อน

๕) ช่วยงานสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติ

ต่างๆ

 

๖)

ช่วยจัดทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและ

อาสาสมัครด้านสังคมอื่นๆ

 

๗)

จัดทําฎีกาเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง

๘)

ช่วยจัดทําแผนชุมชน สรุปแลรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเข้าบรรจุใน

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล

๙)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๕.๕นายสมควร วารีตําแหน่งคนงานทั่วไปเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบขับรถยนต์บรรทุกโดยสาร (รถสองแถว) ทะเบียน ๔๐-๐๓๔๙ ภูเก็ต

ลําดับที่๑

๒) รับผิดชอบขับรถบรรทุกน้ําหมายเลขทะเบียนบฉ๑๖๒๕ภูเก็ตลาดับที่ํ๒ ๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๒

๑.๖งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว รักษา

ราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัด เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องิตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๖.๒ นายรุ่งอรุณ เรืองจันทร์ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๒ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-

๐๐๒เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระยะ๕ปี ๒) รับผิดชอบจัดทําคําสั่งการอยู่เวรป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุบัติภัยต่างๆ

๓) งานฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๔) งานจัดเตรียมความพร้อมด้านกําลังคน วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

๕) จัดทําคําสั่งเพื่ออนุมัติสั่งใช้กําลัง อปพร.ในกิจกรรมต่างๆ ต่อ ผอ.ศูนย์อปพร.

อบต.เทพกระษัตรี

 

๖)

จัดทําฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗)

ติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศ เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์พร้อมทั้ง

นําเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์

 

๘)

รายงานเหตุการณ์พร้อมขออนุมัติประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย

๙)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๖.๓ นายประเสริฐ เครือสมบัติตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นผู้ช่วย มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานขับรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๖๕๒ ภูเก็ต เพื่อ แจกจ่ายน้ําในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งตลอดจนช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒) รับผิดชอบงานขับรถยนต์บรรทุกโดยสาร(รถสองแถว) ทะเบียน ๔๐-๐๓๔๙

ภูเก็ตลําดับที่๓

๓) ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๖.๔ นายจาตุรงค์อินทรัตน์ตําแหน่งคนงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ๒) ช่วยเหลือและติดตามรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บฉ ๑๖๕๒ ภูเก็ต เพื่อ

แจกจ่ายน้ําในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งตลอดจนช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓) ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา่

๑.๗งานกฎหมายและคดี

๑๓

๑.๗.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว รักษา

ราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัดเลขที่ตําแหน่ง๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ควบคุมการปฏิบัติงานกฎหมายและคดีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ พิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตําบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๘งานกิจการสภา ๑.๘.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว รักษา

ราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัดเลขที่ตําแหน่ง๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ควบคุมการปฏิบัติงานกิจการสภาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสารบรรณงานการประชุมสภางานกิจการจราจรงานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ๒) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตําบล

๓) ติดตามให้มีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา การจําหน่ายทรัพย์สินที่ชํารุด เส่อมสภาพื การเบิกจ่ายพัสดุลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๘.๒นางสาวปัทมาพร ชูชื่อตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ดังนี้

๑) รับผิดชอบงานการประชุมสภาฯ เช่น การจัดเตรียมเอกสารการประชุม ห้อง ประชุมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการประชุม

๒) รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การฝึกอบรมการสัมมนาการประชุมต่างๆซึ่งอยู่ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

๓) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและ ผบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลู้

๔) รับผิดชอบงานสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ๕) จัดทําฎีกาค่าตอบแทนแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระยะเวลา

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดและฏีกาอื่นที่เกี่ยวกับกิจการสภา ๖) จัดทําทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๙งานกิจการประปา ๑.๙.๑ นางสาวบุญตา ช่างเหล็ก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว รักษา

ราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัดเลขที่ตําแหน่ง๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ควบคุมการปฏิบัติงานกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารงาน การผลิตและการจําหน่ายน้ําประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ํา การ

๑๔

สํารวจและต่อท่อประปา วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

๒) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๙.๒ นายรุ่งอรุณ เรืองจันทร์ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๒ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-

๐๐๒มีเป็นผู้ช่วยหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ควบคุมดูแลงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล ๒) รับผิดชอบการขออนุญาตใช้น้ําประปาหมู่บ้าน ๓) จัดทําฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณของงานกิจการประปา

๔) รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา รถบรรทุกสี่ล้อเล็กราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนบธ๘๖๘๗ภูเก็ตลําดับที่๑

๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๙.๓นายใหม่ใยเมืองตําแหน่งคนงานทั่วไปเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานการบันทึกข้อมูลการขอใช้ระบบประปาและงานการขออนุญาตใช้

ระบบประปา

๒) รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา รถบรรทุกสี่ล้อเล็กราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนบธ๘๖๘๗ภูเก็ต

๓) ควบคุมดูแลเปิด-ปิด ระบบประปาและแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้งานระบบ

ประปา

๔) รับผิดชอบซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งมิเตอร์ประปา ๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๙.๔นายสมยศ ใยเมือง ตําแหน่งคนงานทั่วไปเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบประปา และงานการขออนุญาตใช้

ระบบประปา

๒) ควบคุมดูแลเปิด-ปิด ระบบประปาหมู่บ้านและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ

ประปา

๓) รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา รถบรรทุกสี่ล้อเล็กราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนบธ๘๖๘๗ภูเก็ตลําดับที่๑

๔) รับผิดชอบซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและการติดตั้งมิเตอร์ประปา ๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๙.๕นายอดุลย์กุมภาตําแหน่งคนงานทั่วไปเป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบประปา และงานการขออนุญาตใช้

ระบบประปา

๒) รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา รถบรรทุกสี่ล้อเล็กราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนบธ๘๖๘๗ภูเก็ตลําดับที่๒

๓) ควบคุมดูแลเปิด-ปิดระบบประปาหมู่บ้านและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ

ประปา

๔) รับผิดชอบซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและการติดตั้งมิเตอร์ประปา

๑๕

๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑๐งานบริหารการศึกษา ๑.๑๐.๑ นางสาวติยาภรณ์สุขสง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว เลขที่ตําแหน่ง ๐๘-๐๑๐๘-

๐๐๑เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานปลัด กรณีหัวหน้าสํานักงาน ปลัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๓

๒) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา งาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนงานและวิชาการ งานการศึกษาปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา ตําราเรียน การแนะแนวการวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์งานระบบข้อมูลการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง

๓) ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานการศึกษา ๔) ให้คําแนะนําฝึกอบรมและให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๕) จัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนการศึกษากิจกรรมเด็กและเยาวชน

๖) วิเคราะห์ผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา

๗) ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไขปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่

๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ๙) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

๑๐) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและ

นักศึกษา

๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑๐.๒ นางสาวประไพ เกษทองมา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-

๐๒๑๑-๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ ๒) งานการประชุมต่างๆจดบันทึกจัดทํารายงานการประชุม

๓) งานจัดทําฎีกาเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับเงินเดือนจาก งบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลและจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตําบล

๔) งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินแผนงานการศึกษาและฎีกาอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย

๕) งานที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมของของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับ เงินเดือนจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลและจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล

๖) งานจัดทําแผนเบิกจ่ายเงินและควบคุมงบประมาณ ๗) งานควบคุม ตรวจสอบ นําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เครือข่ายสารสนเทศ

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล(www.thepkrasattri.go.th/admin) ของงานบริหารการศึกษา ๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๖

๑.๑๑งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๑๑.๑ นางสาวติยาภรณ์สุขสง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว เลขที่ตําแหน่ง ๐๘-

๐๑๐๘-๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานสํารวจความต้องการและปัญหา ทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษาและงานนิทรรศการทาง วิชาการงานสํารวจเด็กเร่ร่อนเด็กพิเศษที่สมควรได้รับความช่วยเหลืองานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

๒) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานศูนย์เยาวชนให้การศึกษานอกระบบ การศึกษา แก่เด็กเยาวชน งานสํารวจความต้องการและปัญหาของเด็กและเยาวชนประชาชนงานฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน อาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน งานส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน งานจัดตั้งชมรม ฝึกอาชีพต่างๆให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นงานสังคมสงเคราะห์

๓) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสํารวจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นและงานวันสําคัญของชาติงานโครงการประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงานโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติงานกีฬานักเรียนระดับ ตําบล อําเภอและจังหวัด งานกีฬาเยาวชนและประชาชนรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพดําเนินงานการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติการควบคุมตรวจสอบ การนิเทศ ติดตามผล วัดผลและ ประเมินผล งานจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนตําบลสําหรับเยาวชนและประชาชนไว้ตลอดปีงานประสานงาน หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน งานให้ความร่วมมือ จัดทํา ตรวจสอบและให้ความร่วมมืองานชุมชน ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนงานขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง และจัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุครุภัณฑ์งานกิจกรรมเด็ก เยาวชนฯงานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งแผน๕ปีและแผนประจําปี

๔) งานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน งาน ส่งเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา งานพัฒนาเทคนิคการกีฬา งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อ อาชีพงานการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประชาชนกีฬานักเรียนศูนย์เยาวชน

๕) งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนางานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา งานส่งเสริมศาสนา ได้แก่งานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดประชุมสัมมนาอบรมเกี่ยวกับศาสนา จัดทําแผนงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรมงานอนุรักษ์ศาสนสถานโบราณสถานและโบราณวัตถุ

๖) งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม ได้แก่งานเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ อนุรักษ์งานศิลป์หอวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์สถาน การสืบทอด ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน เพื่อ เสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น งานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรม พื้นบ้านงานส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรมและงานวัฒนธรรมสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่นงานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นงานประเพณีที่สําคัญในรอบปี

๗) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา้

๑.๑๑.๒ นางสาวประไพ เกษทองมา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-

๐๒๑๑-๐๐๑เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) สนับสนุน ปฏิบัติรับผิดชอบร่วมกันในงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

๒) งานธุรการวิชาการและงานสารบรรณ ๓) งานควบคุม ตรวจสอบ นําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เครือข่ายสารสนเทศ

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล(www.thepkrasattri.go.th/admin) ของงานส่งเสริมการศึกษา ๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๗

๑.๑๑.๓ นางธิดารัตน์โพธิ์สุวรรณ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยจัดทําฎีกาเบิกจ่ายของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน

๒) รับผิดชอบการคุมงบประมาณของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓) ช่วยจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ-อุปกรณ์ ๔) ช่วยติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ

๕) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน

เก็บและค้นหาหนังสือ

๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป บันทึก ย่อเรื่อง คัดสําเนา พิมพ์ตรวจทาน

หนังสือ

๗) ช่วยจัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๘) จัดทําสรุปโครงการต่างๆของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙) จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนของบุคลากร ในส่วนการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา่

๑.๑๑.๔ นางดวงใจ พรหมชัย ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตําแหน่ง ๘๓-๒-๐๐๐๙ มี

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจําปา และ

งานด้านวิชาการให้รับผิดชอบดังนี้

๑)

งานธุรการวิชาการ

๒)

งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๓)

งานส่งเสริมวิชาการ

๔) งานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้

๕)

งานวัดผลและประเมินผล

๖) งานระบบประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐาน

๗)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานด้านบุคลากรให้รับผิดชอบดังนี้

๑)

การจัดทําแผนงานโครงการเกี่ยวกับบุคลากร

๒)

การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

๓)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานด้านธุรการการเงินและพัสดุให้รับผิดชอบดังนี้

๑)

งานธุรการทั่วไป

๒)

งานการเงินและบัญชี

๓)

งานพัสดุและครุภัณฑ์

๑.๑๑.๕ นางพิจิตรา ปรัชพันธ์ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตําแหน่ง ๘๓-๒-๐๐๑๐ มี

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน

งานด้านวิชาการให้รับผิดชอบดังนี้

 

๑๘

๑)

งานธุรการวิชาการ

๒)

งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๓)

งานส่งเสริมวิชาการ

๔) งานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้

๕)

งานวัดผลและประเมินผล

๖) งานระบบประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐาน

๗)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานด้านบุคลากรให้รับผิดชอบดังนี้

๑)

การจัดทําแผนงานโครงการเกี่ยวกับบุคลากร

๒)

การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

๓)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑๑.๖ นางสาวพนิดา นาขวัญ ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตําแหน่ง ๘๓-๒-๐๐๕๑ มี หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

งานด้านธุรการการเงินและพัสดุให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

a.งานธุรการทั่วไป

b.งานการเงินและบัญชี

c.งานพัสดุและครุภัณฑ์

งานด้านกิจการนักเรียน ให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

1.การบริการด้านสุขภาพอนามัย

2.การบริการด้านอาหาร

3.การบริการแนะแนว

4.กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑๑.๗ นางวรรณา มัชกุล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผ้ดูแลเด็กู ศพด.บ้านพรุ จําปา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

งานด้านกิจการนักเรียนให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

๑)

การบริการด้านสุขภาพอนามัย

๒)

การบริการด้านอาหาร

๓)

การบริการแนะแนว

๔)

กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

๕)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานด้านความสัมพันธ์ชุมชนให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

๑)

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๒)

การร่วมกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานอื่น

๓)

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๔)

การให้บริการแก่ชุมชน

๕)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๙

๑.๑๑.๘ นางสาวศศิวิมล ไตรรัตน์พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้าน ดอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

งานด้านธุรการการเงินและพัสดุให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

๑)

ช่วยงานธุรการทั่วไป

๒)

ช่วยงานการเงินและบัญชี

๓)

ช่วยงานพัสดุและครุภัณฑ์

งานด้านความสัมพันธ์ชุมชนให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

๑)

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๒)

การร่วมกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานอื่น

๓)

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๔)

การให้บริการแก่ชุมชน

๕)

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑๑.๙ นางยุพดีใยเมือง พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง นักการภารโรง ศพด.บ้านจําปา มี หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

งานด้านอาคารสถานที่ให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

๑) การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล ๒) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ๓) การใช้อาคารสถานที่

๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑.๑๑.๑๐ นางจันทร์แสง จิราพล พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง นักการภารโรง ศพด.บ้าน ดอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

งานด้านอาคารสถานที่ให้มีผู้รับผิดชอบดังนี้

๑) การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล ๒) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ๓) การใช้อาคารสถานที่

๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๗๑๕๐๒ส่วนการคลัง ๒. นายพรศักดิ์สวัสดิเวช ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖) เลขที่

ตําแหน่ง๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในกรณีปลัดองค์การบริหาร ส่วนตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๓

๒) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน บริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความชํานาญโดยตรวจสอบการจัดการงานต่างๆเกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชีงานการจัดเก็บรายได้งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งาน พัสดุงานธุรการ งานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการ

๒๐

เบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน

๓) พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผล การปฏิบัติงานด้านต่างๆพิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆให้การปฏิบัติงานของ หน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) ควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทํารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณา วิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย

๕) กําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล

๖) สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ดําเนินการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ รายได้

๗) ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ๘) ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อการจ้าง

๙) ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็น กรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯ

๑๐) เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน

เป็นต้น

๑๑) ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๑๒) กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ๑๓) กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และ งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

๑๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๑๕) เป็นผู้กํากับ ดูแล และเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการประจําในส่วนการคลังองค์การ บริหารส่วนตําบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น๔งานดังนี้

๒.๑งานการเงิน ๒.๑.๑ นางศรีสุดา เครือพานิช ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี๖ว เลขที่

ตําแหน่ง๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง ในกรณีหัวหน้าส่วนการ คลังไม่อยูหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้่ลําดับที่๑

๒) งานแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการการับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจําวัน

๓) ตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนําส่งและ ใบสรุปใบนําส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวัน

๒๑

๔) ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่เงิน อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ําบาดาล ค่าธรรมเนียมป่าไม้ค่าภาคหลวงแร่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เงินที่เก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยวนอุทยานแห่งชาติที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริหารSelf-Service Banking

๕) ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ใบส่งของต้องประทับตราถูกต้อง

๖) จัดทําฎีกาและลงรายการรับเงินตามE-Laas

๗) จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงินและเสนอให้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินแลผู้บริหารทราบทุกวัน กระดาษทําการกระทบยอด รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) งบประมาณคงเหลือกระดาษทําการรายจ่ายรายงานสถานะการเงินประจําวัน

๘) ตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง งานการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการกําหนด

๙) จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑, ภ.ง.ด.๓ และ ภ.ง.ด.๕๓ และนําส่งภาษีทาง

อินเตอร์เน็ต

๑๐) จัดทํารายการเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเพื่อนําส่งธนาคาร ๑๑) ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๑) ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

ส่วนตําบลลูกจ้างประจํา

๑๒) จัดทําทะเบียนคุมเงิน ส่วนลดร้อยละ ๖ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕ และเงินนอก งบประมาณทุกประเภท ได้แก่งบถ่ายโอน เงินผู้ดูแลเด็ก เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเช่าบ้าน บุคลากรเงินภาษีหักณที่จ่ายลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน

๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๒งานบัญชี ๒.๒.๑ นางสาวณัฐกฤตา อักษรกูล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี๔ เลขที่

ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๒ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) จัดทําทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบการับเงินสดรับและ เงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้อง ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสด จ่ายและบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกันทะเบียนคุมเงินยืมทุกประเภท

๒) จัดทําใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานและใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มี การรับเงินสดเป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน๑๒๓ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี

๓) จัดทํารายงานประจําเดือน ได้แก่งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องครงกับ รายงานเงินรับฝากรายงานกระแสเงินสดงบรับ-จ่ายเงินสดจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณรายรับจริงประกอบงบ ทดลองและรายงานรับ-จ่ายและเงินสดประจําเดือนงบทดลองประจําเดือน

๔) จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ปิดบัญชีจัดทํางบ แสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากรายรับงบทรัพย์สินงบเงินสะสมงบหนี้สินงบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี ๕) รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือนภายใน

วันที่๑๐ของเดือน(มกราคมกรกฎาคมตุลาคม)

๒๒

๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๒.๒ นางสาวกิตติมา ลิ่มทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) พิมพ์ฎีกาเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกชนิด ๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน และรายงานข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง

๓) จัดทํากระดาษทําการแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีและเงินนอก

งบประมาณ

๔) จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ๕) นําส่งรายงานประหยัดพลังงานทางอินเตอร์เน็ต ๖) ลงรับฎีกาทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๓งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๓.๑ นางสาวสุนีขวัญคง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้๕ เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-

๐๓๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง ในกรณีหัวหน้าส่วนการ คลังไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๒

๒) จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งนําใบส่ง เงินสรุป ส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนําฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน

๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชําระค่า ภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และทําให้เป็นปัจจุบันมีการจําหน่ายชื่อลูกหนี้ลงเล่ม ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชําระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

๔) งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษีนัดประชุม จัดทํารายงานการประชุม จัดทํารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษีเพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บ ทุกปี

๕) จําหน่ายลูกหนี้ค้างชําระออกจากบัญชีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตาม

ทวงหนจากลูกหนี้โดยตรง้ี

๖) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้ายกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลูกหนี้ค่าน้ําประปา

๗) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือนเงินค่าน้ําประปาค่าขยะและ

รายงานหนี้ค้างชําระ

๘) จัดทํา ภทบ. ๑๙ บัญชีงบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด ร้อยละ ๖ เป็น

ประจําทุกเดือน

๙) จัดทําทะเบียนผท.๑– ๖ ๑๐) ควบคุมดูแลตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของงานจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการกําหนด

๒๓

๑๑) ควบคุมดูแลการเร่งรัดหนี้สินและเงินได้ต่างๆรวมทั้งการเปรียบเทียบปรับการ ยึดอายัดและการขายทอดตลาด

๑๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๓.๒ นางสาวอรณิชชา ขวัญนาค ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๒๑๑-

๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ ๒) งานรับ– ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๓) งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินตามแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการ คลังและฎีกาอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) งานควบคุม ตรวจสอบ นําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล(www.thepkrasattri.go.th/admin) ของส่วนการคลัง

๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๓.๓ นางสาวกัลยา ไกรเทพ ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒) จัดทําทะเบียนคุมการเก็บขยะมูลฝอยและการใช้น้ําประปา

๓) งานจัดทํารายงานลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอยและน้ําประปาทุกวันสิ้นเดือน ๔) งานจัดทํารายงานค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและน้ําประปาทุก๑๕วัน ๕) ออกดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและน้ําประปาและจัดทําใบนําส่งเงิน ๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๓.๔ นางภาทรงศิริสีวิสุทธิลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

๒) รวบรวมสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับรายได้สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

รายได้

๓) ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔) จัดทําทะเบียนลูกหนี้ในE-laas

๕) ช่วยงานด้านธุรการทั่วไปและงานสารบรรณของส่วนราชการ ๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๓.๕ นายประเสริฐ ธารีบูรณ์ชัย พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมการใช้น้ําประปา ๒) นําเงินรายได้ประจําวันฝากธนาคารกรณีเจ้าหน้าที่การเงินไม่อยู่

๒๔

๓) จดบันทึกมาตรวัดน้ําประปาและลงรายการในสมุดทะเบียนคุม ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๔งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๒.๔.๑นายสําราญ หัสโสะ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ๔ เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒) งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุประจําปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน

การปรับแผน

๓) งานจัดทําทะเบียนคุมพัสดุทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ

ทะเบียนรับจ่ายวัสดุ

๔)

งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุส่วนการคลัง

๕)

งานจัดทําทะเบียนควบคุมและรายงานการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์

ส่วนกลาง

 

๖)

รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ๑๒๔๔ ภูเก็ต

๗)

งานตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจครุภัณฑ์ณวันสิ้นปีงบประมาณ

๘)

จัดทําทะเบียนคุมเงินรับฝาก-ประกันสัญญา พร้อมทั้งรายงานทุกสิ้น

ปีงบประมาณ

 

๙)

จัดทําทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานณวันสิ้นปีงบประมาณ

๑๐) งานดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกประเภท

๑๑)

งานดําเนินการขายทอดตลาดกรณีครุภัณฑ์ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ

๑๒)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๔.๒ นางสาวจิรวัฒนา แห้งบุตร ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๑๒-

๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา

การแทงจําหน่วยพัสดุที่ชํารุด

๒) การทําบัญชีการทําสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซื้อหรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์

๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๔.๓ นางสาวมะณีประทีป ณ ถลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

พัสดุมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ ๒) ช่วยงานตรวจสอบใบสําคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์และ

เครื่องมือเครื่องใช้

๓) ช่วยงานเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ๔) ช่วยงานสารสนเทศด้านพัสดุ ๕) ช่วยจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์

 

 

๒๕

 

๖)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๗๑๕๐๓ส่วนโยธา

 

 

๓. นายจักรีวังทัน ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๖) เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-

๐๑๐๑-๐๐๑

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 

๑)

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๒

 

๒)

ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา

 

๓)

การวางโครงการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก

ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆตลอดจนควบคุมการก่อสร้าง

 

๔)

ซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

รายการต่างๆ

๕)

ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูป

๖)

การประกวดราคา ทําสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อ

 

เบิกจ่ายเงินพิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ

 

๗)

เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้มี

คุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

 

๘)

ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง

 

๙)

ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธาเช่น

สะพาน ถนน

ท่อระบายน้ํา ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ

๑๐) สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจและทดลองวัสดุควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า

 

 

๑๑) ควบคุมการใช้บํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของ หน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๑๒) งานรวบรวมข้อมูลและสถิติงานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธีท้องถิ่น

งานราชพิธีงานรัฐพิธี

๑๓) เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจ ป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสํานักงาน

๑๔) ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๑๕) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ

กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ๑๖) พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล

และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๗)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๘)

ควบคุมดูแลงานผังเมือง

๑๙)

ควบคุมดูแลงานสาธารณูปโภค

๒๐)

เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสังกัดส่วนโยธา ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น๔งานดังนี้

๒๖

๓.๑งานก่อสร้าง ๓.๑.๑ นายบุญยง ข๊กต้อง ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา กรณีหัวหน้าส่วนโยธา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๓

๒) งานออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา ๓) งานสํารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ ๔) งานตรวจทานแบบรูปรายการต่างๆ

๕) งานประมาณราคาตรวจสอบราคากลางงานโครงการ ๖) งานควบคุมอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

๗) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๘) งานตรวจสอบและควบคุมตามพ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน ๙) การควบคุมและปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล

๑๐) การควบคุมการบํารุงรักษารถบรรทุกกระบะหมายเลขทะเบียน๑๙๗๐ภูเก็ต ๑๑) การควบคุมงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธีงานรัฐพิธีและงานราช

พิธี

๑๒) การตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมแซมถนนทางระบายน้ําที่ชํารุด ๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๑.๒ นายกิตติพศ อุณวงศ์ตําแหน่งช่างโยธา ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษาด้านช่างโยธา ๒) ช่วยการวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบาย

น้ําช่องน้ําอาคารอุโมงค์เขื่อนอาคารชลประทานอาคารการประปาท่าเทียบเรือสนามบิน ๓) ช่วยปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สํารวจทางเพื่อการ

ก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุสํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอก แบบเขียนแบบคํานวณสามัญ

๔) ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสํารวจและ ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน

๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๑.๓ นางปาริฉัตร เย็นจิต ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานธุรการของส่วนโยธา ๒) พิมพ์หนังสือตอบรับและส่งเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

๓) เก็บเอกสารและแยกแฟ้มประเภทหนังสือ ๔) งานสถิติการก่อสร้างอาคาร ๕) จัดทําบัญชีคุมพัสดุการเบิกจ่ายและทําฎีกา

๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒๗

๓.๑.๔ นางสาวจิรพรรณ มุขแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานธุรการของส่วนโยธา ๒) พิมพ์หนังสือตอบรับและส่งเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

๓) เก็บเอกสารและแยกแฟ้มประเภทหนังสือ ๔) งานสถิติการก่อสร้างอาคาร ๕) จัดทําบัญชีคุมพัสดุและการจัดทําฎีกาเบิกจ่าย

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๒งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๒.๑ว่าที่ร้อยตรีคมสัน เซ่งเซี้ยงตําแหน่งวิศกรโยธา ๓ เลขที่ตําแหน่ง๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑)

ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา กรณีหัวหน้าส่วนโยธา ไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๑

๒)

งานสํารวจออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม

๓)

งานวางโครงการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบทางด้าน

สถาปัตยกรรม

 

๔)

งานวางผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๕)

งานประมาณราคาและตรวจสอบราคากลางโครงการต่างๆ

๖)

งานควบควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม

๗) งานตรวจสอบและควบคุมอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่๒พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบบที่ั๓พ.ศ.๒๕๔๕

๘)

งานตรวจสอบและควบคุมตามพรบ.ผังเมืองพ.ศ.๒๕๑๘

๙)

งานควบคุมและการวางโครงสร้างโครงการต่างๆ

๑๐)

งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๔๖

 

๑๑)

งานตรวจสอบและควบคุมตามพรบ.ขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓

๑๒)

รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางทะเบียนกธ๙๙๐๔ภูเก็ต

๑๓)

ปฏบัติงานอื่นิๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๒.๒ นายนิพล

สุวรรณโณ ตําแหน่งนายช่างโยธา ๕ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑)

ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา กรณีหัวหน้าส่วนโยธา ไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๒

๒)

งานวางผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๓)

งานควบควบคุมการก่อสร้างโครงการวิศกรรมโยธา

๔)

งานประมาณราคาตรวจสอบราคากลางงานโครงการ

๕)

การตรวจสอบและควบคุมงานขุดลอกลํารางสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ขัง

๖) งานตรวจสอบและควบคุมอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่๒พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบับที่๓พ.ศ.๒๕๔๕

๒๘

๗) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๔๖

๘) งานตรวจสอบและควบคุมตามพรบ.ขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓ ๙) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๒.๓ นายพงศ์พล ศรีสมุทร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑)

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบโครงการต่างๆ

๒)

งานเขียนแบบรูปรายการของโครงการต่างๆ

๓)

งานประมาณราคาของโครงการต่างๆ

๔)

งานดูแลบํารุงรักษาเครื่องตบของส่วนโยธา

๕)

ช่วยงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการงานพิธีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี

๖)

งานแผนที่คัดลอกจัดทํารูปแบบจําลองโครงการ

๗)

งานแสดงเส้นทางแนวทางแสดงภูมิประเทศ

๘)

งานเขียนตัวอักษร

๙)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๓งานผังเมือง ๓.๓.๑ว่าที่ร้อยตรีคมสัน เซ่งเซี้ยงตําแหน่งวิศกรโยธา ๓ เลขที่ตําแหน่ง๐๕-๐๕๑๕-๐๐๑ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานตรวจสอบและควบคุมอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่๒พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบับที่๓พ.ศ.๒๕๔๕

๒) งานตรวจสอบอาคารและควบคุมอาคารตามพรบ.ผังเมืองพ.ศ.๒๕๑๘ ๓) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๔๖

๔) งานตรวจสอบและควบคุมตามพรบ.ขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓ ๕) งานวางผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๓.๒ นายนิพล สุวรรณโณ ตําแหน่งนายช่างโยธา ๕ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานวางผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ๒) งานตรวจสอบอาคารและควบคุมอาคารตามพรบ.ผังเมืองพ.ศ.๒๕๑๘

๓) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๔๖

๔) งานตรวจสอบและควบคุมตามพรบ.ขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓ ๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔งานสาธารณูปโภค

๒๙

๓.๔.๑ นายบุญยง ข๊กต้อง ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑)

งานควบคุมดูแลงานสวนสาธารณะ

๒)

งานควบคุมและปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล

๓)

งานควบคุมงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการงานพิธีงานรัฐพิธีงานราชพิธี

๔)

งานตรวจสอบและควบคุมงานขุดลํารางสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

๕)

งานตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมแซมถนนทางระบายน้ําที่ชํารุด

๖)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๒ นายอนุวัตร กล่อมเกลี้ยง ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๓-๐๐๑

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านไฟฟ้า การตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาดัดแปลงประกอบติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

๒)

รับผิดชอบดูแลและบํารุงรักษารถบรรทุกกระบะหกล้อแบบเทท้ายติดเครื่องทุ่น

แรง ทะเบียน๘๐-๖๓๙๐ภูเก็ต

 

๓)

รับผิดชอบงานไฟฟ้าทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี

๔)

ควบคุมดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า

๕)

จัดทําข้อมูลไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน

๖)

งานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการงานพิธีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี

๗)

เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน

๘)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๓ นายสมศักดิ์จันดา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๒๑๑-๐๐๑

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานธุรการของส่วนโยธา ๒) พิมพ์หนังสือตอบรับและส่งเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

๓) เก็บเอกสารและแยกแฟ้มประเภทหนังสือ ๔) งานสถิติการก่อสร้างอาคาร ๕) จัดทําบัญชีคุมพัสดุการเบิกจ่ายและทําฎีกา

๖) งานควบคุม ตรวจสอบ นําเสนอ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล(www.thepkrasattri.go.th/admin) ของส่วนโยธา

๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา่

๓.๔.๔ นายพิสิทฐ์ถาวร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านไฟฟ้า การตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาดัดแปลงประกอบติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

๒) ช่วยในงานเบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน

๓) ช่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า

๓๐

๔) ช่วยทําข้อมูลไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ๕) ช่วยงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการงานพิธีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี

๖) ช่วยดูแลและบํารุงรักษารถบรรทุกกระบะหกล้อแบบเทท้ายติดเครื่องทุ่นแรง

ทะเบียน๘๐-๖๓๙๐ภูเก็ต

๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๕ นายพงศ์พล ศรีสมุทร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ดูแล บํารุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขขก

๑๕๓ภูเก็ต

๒) ช่วยงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการงานพิธีงานรัฐพิธีและงานราชพิธี ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๖ นายอํานวย แก้วลิพอน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานขับรถ ดูแล และบํารุงรักษา รถราชการส่วนกลาง ตักหน้า-ขุด หลังหมายเลขทะเบียนตค๘๘ภูเก็ต

๒) ช่วยขับรถยนต์ของส่วนโยธาในกรณีต้องออกไปติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ๓) งานขุดลอกลําราง คลองสาธารณะในเขตพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ

พื้นที่

๔) งานวางท่อระบายน้ําแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ๕) ช่วยงานตกแต่งสถานที่ในราชพิธีต่างๆ

๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๗ นายสมชาติปิลวาสน์พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รับผิดชอบงานขับรถ ดูแล และบํารุงรักษา รถบรรทุก ราชการส่วนกลาง ๑๐ ล้อ(ดั้ม) หมายเลขทะเบียน๘๐-๗๓๒๘ภูเก็ต

๒) ช่วยขับรถยนต์ของส่วนโยธา ในกรณีต้องออกไปติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น

ๆ

๓) ช่วยงานสาธารณูปโภคและสํารวจโครงการต่างๆ ๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๘ นายจิตชัย สามาอาพัฒน์พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดงนี้ั

๑) ช่วยงานประสานสาธารณูปโภค ๒) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป

๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๙ นายอานนท์ขวัญเหล็ก พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานประสานสาธารณูปโภค ๒) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป

 

๓๑

๓)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔.๑๐ นายอัคเดช ตะวันคํา พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดส่วนโยธา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑)

ช่วยงานประสานสาธารณูปโภค

๒)

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป

๓)

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๗๑๕๐๔ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔. นางสาวจิตติมา เจริญฤทธิ์ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๖ว รักษาราชการแทน หัวหน้า

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเลขที่ตําแหน่ง๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกรณีที่ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตําบล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ลําดับที่๕

๒) กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าที่และ งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

๔) ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้านได้แก่การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การตรวจ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์การสุขาภิบาลและอื่นๆ

๕) การวางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการ

ทรัพยากรด้านต่างๆ

๖) การจัดให้มีและสนับสนุนการกําหนดนโยบายสาธารณสุข ๗) การกาหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุขํ ๘) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๙) พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชํานาญงานพิเศษเกี่ยวกับงานสาธารณสุข

๑๐) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการ กําหนดนโยบายและแผนงานของอบต.ที่สังกัด

๑๑) ฝึกอบรมและให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ๑๒) รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ ๖๐๙๐ ภูเก็ต ๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๔) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้แบ่ง ส่วนราชการภายในออกเป็น๓งานดังนี้

๔.๑งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๔.๑.๑ นางสาวราตรีสุเมธาโส ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๒๑๑-

๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) งานส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล การอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของ

สิ่งแวดล้อมทั่วๆไป

๓๒

๒) งานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน เช่น ร่วมศึกษา ค้นคว้าเพื่อการวิเคราะห์ วิจัยงานวิชาการสุขาภิบาลเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและวิธีแก้ไขรวมทั้งการกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล

๓) ปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลโดยคําแนะนํา ๔) ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล เช่น การกําจัดน้ําเสียการ

กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลการจัดสุขาภิบาลอาหารการจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุรําคาญอื่นๆ

๕) แนะนําและควบคุมการดําเนินงานของสถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและ น้ําแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้

๖) เผยแพร่อบรม กิจกรรม แนะแนวทางป้องกันสุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องและประชาชน

๗) งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การตรวจชันสูตรโรค การบําบัดรักษาผู้ป่วย โรคทางเดินอาหาร การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การทําลายแหล่งแพร่เชื้อ พาหะนําโรค การควบคุมแมลงนําโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของ ชุมชน

๘) งานขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕

 

๙)

งานรักษาความสะอาด

๑๐)

งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม

๑๑)

งานควบคุมโรคงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

 

๑๒)

งานขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๓)

งานเก็บเอกสารแยกแฟ้มประเภทหนังสือรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป บันทึก

ยอเรื่อง่คัดสําเนาพิมพ์ตรวจทานหนังสือต่างๆ

๑๔)

งานพิมพ์หนังสือตอบรับและส่งเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

๑๕)

งานจัดทําบัญชีคุมวัสดุการเบิกจ่ายและทําฎีกาของส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

 

๑๖)

งานจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

๑๗)

งานรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตาม

กระบวนการจนแล้วเสร็จ

 

๑๘)

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๑.๒ นางสาวภาวิณีเกลี้ยงขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒) ช่วยงานขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓) ช่วยเก็บเอกสาร แยกแฟ้มประเภทหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป บันทึกย่อเรื่องคัดสําเนาพิมพ์ตรวจทานหนังสือต่างๆ

๔) ช่วยพิมพ์หนังสือตอบรับและส่งเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ๕) ช่วยจัดทําบัญชีคุมวัสดุการเบิกจ่ายและทําฎีกาของส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

๖) ช่วยจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต

 

๓๓

๗)

ช่วยงานรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามกระบวนการจนแล้วเสร็จล

 

๘)

ช่วยเผยแพร่อบรม กิจกรรม แนะแนวทางป้องกันสุขาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องและประชาชน

 

๙)

ช่วยงานรักษาความสะอาด

๑๐)

ช่วยปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลโดยคําแนะนํา

๑๑)

ช่วยแนะนําและควบคุมการดําเนินงานของสถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

และน้ําแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้

๑๒)

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๒งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๔.๒.๑ นางสาวราตรีสุเมธาโส ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๒๑๑-

๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑)

ศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้ง

กําหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ

๒)

สํารวจสภาพท้องที่ปัญหา สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ

ส่งเสริมสุขภาพ

 

๓)

นิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประเมินการ

ปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง

 

๔)

จัดหา จัดสรรเวชภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้สําหรับการส่งเสริม

สุขภาพให้กับประชาชน

 

๕)

งานธุรการและงานสารบรรณของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๖)

งานจัดหาข้อมูลเอกสารประกอบการทําโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ

๗)

งานประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเอกสารข้อมูลด้านสุขอนามัย

๘)

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๒.๒ นางสาวภาวิณีเกลี้ยงขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผ้ช่วยเจ้าหน้าทีู่

ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ช่วยงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒) ช่วยจัดหาข้อมูลเอกสารประกอบการทําโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ ๓) ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเอกสารข้อมูลด้านสุขอนามัย ๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓งานบริการสาธารณะ ๔.๓.๑ นางสาวราตรีสุเมธาโส ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๒๑๑-

๐๐๑มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้

เหมาะกับพื้นที่

๒) ดูแลตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ๓) ควบคุม ตรวจสอบการขออนุญาตของสถานประกอบการต่างๆในถูกต้องตาม

กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กําหนด

๓๔

๔) ดําเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้แก่เยาวชนและ ประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่เพื่อให้รับทราบถึงสาเหตุการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและรู้เท่าทันปัญหาของ ยาเสพติด

๕) งานจัดหาข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขออนุญาตประกอบกิจการให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖) งานจัดทําเอกสารประกอบการทําโครงการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

ข้อบัญญัติที่กําหนดไว้

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

๔.๓.๒ นางสาวภาวิณีเกลี้ยงขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

 

๑)

ช่วยจัดหาข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขออนุญาตประกอบกิจการให้

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

๒)

ช่วยจัดทําเอกสารประกอบการทําโครงการต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

ข้อบัญญัติที่กําหนดไว้

 

 

 

๓)

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

๔.๓.๓ นายวิชัย

สิงห์สิทธิ์พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

 

๑)

๔๘.๑ รับผิดชอบรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ทะเบียน

๘๐-๕๐๖๖

ภูเก็ตดูแลรักษาความสะอาดหลังการใช้งานและซ่อมบํารุงให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

 

๒) เป็นผู้บังคับบัญชาคนงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๕๐๖๖ภูเก็ต

 

๓)

รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่๑, ๒,

๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑

 

 

 

๔)

ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ขนาดเบา

๔.๓.๔ นายสง่า

สุขสวัสดิ์พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

 

๑)

รับผิดชอบรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๙๒ ภูเก็ต

ดูแลรักษา

ความสะอาดหลังการใช้งาน และซ่อมบํารุงให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

 

๒) เป็นผู้บังคับบัญชาคนงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๖๔๙๒ภูเก็ต

 

๓)

รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่๓, ๔, ๘ตําบลเทพกระษัตรี

 

๔)

ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

๔.๓.๕ นายคีรีหลีน้อย พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะมีหน้าที่ความ

รับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๕๐๖๖ภูเก็ต ๒) รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๒, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑

๓) สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓.๖ นายวีระพงษ์ผ่องราศรีพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๕๐๖๖ภูเก็ต

๓๕

๒) รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๒, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑

๓) สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓.๗ นายธงชัย มณีรัตน์พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๕๐๖๖ภูเก็ต ๒) รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๒, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑

๓) สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓.๘ นายสามารถ ลอดบุตรพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๕๐๖๖ภูเก็ต

๒)

รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่องค์การบริหารส่วนตําบลี หมู่ที่

๒, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑

 

๓)

สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

๔)

ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓.๙ นายสมชาย แซ่อ๋อ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

 

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๖๔๙๒ภูเก็ต

๒)

รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๓, ๔, ๘, ๙

 

๓)

สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

๔)

ปฏิบัติงานอื่นๆทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา่

๔.๓.๑๐นายจิตตรา โรยรส พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๖๔๙๒ภูเก็ต ๒) รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๓, ๔, ๘, ๙

๓) สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓.๑๑ นายสมนึก ชัยราบ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบยนี๘๐-๕๐๖๖ภูเก็ต ๒) รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๓, ๔, ๘, ๙

๓) สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓๖

๔.๓.๑๒ นายสําราญ เหล่าอินทร์พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) เป็นพนักงานประจํารถขยะหมายเลขทะเบียน๘๐-๖๔๙๒ภูเก็ต ๒) รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่

๓, ๔, ๘, ๙

๓) สํารวจปริมาณขยะที่จัดเก็บในแต่ละวันและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีงานหรือ ราชการพิเศษและจําเป็นต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนในลักษณะที่ต้องระดมกําลังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยปฏิบัติงาน หรือดําเนินการให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานศึกษางานและแนวทางการปฏิบัติราชการ ของงานหรือส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรื่องไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติงานได้และหากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ อนึ่ง หาก พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานจ้างรายใด ปฏิบัติราชการโดยบกพร่อง ประมาท เลินเล่อ ทําให้ เกดความเสียหายแก่ราชการิ องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการตามระเบียบวินัยที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว (สมภพ ก้อนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรี