Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2012

Resmi Gazete Sayisi: 28360

MILLÎ EGITIM BAKANLIGI ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARI YÖNETMELIGI

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci, her derece ve türdeki özel ögretim kurumlarinin açilis ve isleyisiyle ilgili usul ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanununda belirtilen özel ögretim kurumlarini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayili Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayili Millî Egitim Bakanliginin Teskilât ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü ve 36 nci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Aksam lisesi: Gündüz ögrenim yapan ortaögretim okullarinda okuma hakki olmayanlara egitim ve ögretim imkâni saglayan okullari,

b)Bakanlik: Millî Egitim Bakanligini,

c)Diger personel: Kurumda egitim ve ögretim hizmetleri sinifi disindaki görevli personeli,

ç) Egitim personeli: Kurumda görevli yönetici, ögretmen, uzman ögretici, usta ögretici ve benzeri personeli,

d)Genel müdürlük: Özel Ögretim Kurumlari Genel Müdürlügünü,

e)Hizmet içi egitim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayili Millî Egitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlariyla temel ilkelerine uygun olarak resmî veya özel kurum, kurulus veya is yeri personeline hizmet içi egitim yoluyla egitim veren özel ögretim kurumlarini,

f)Kanun: 5580 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanununu,

g)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi egitim, ilkokul, ortaokul, ortaögretim, yabanci, azinlik, özel egitim okullari, milletlerarasi özel ögretim kurumlari ile çesitli kurslari, uzaktan ögretim yapan kuruluslari, dershaneleri, motorlu tasit sürücüleri kurslari, hizmet içi egitim merkezleri, ögrenci etüt egitim merkezleri, özel egitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel ögretim kurumlarini,

g) Kurum kontenjani: Kurumda ayni anda ögrenim görecek en fazla ögrenci veya kursiyer sayisini,

h)Kurum müdürü: Özel ögretim kurumunun müdürünü,

i) Program: Örgün ve yaygin özel ögretim kurumlarinda uygulanacak düzeyi ile süresi belirlenen ve Bakanlikça onaylanan ögretim programlarini,

i)Usta ögretici: En az ortaögretimden mezun olmus ve alaninda ögrenim gördügünü belgelendiren veya alaninda sertifika sahibi olan ögreticileri,

j)Uzman ögretici: Görevlendirilecegi alanda yüksekögrenim mezunu ögreticileri,

k)Ücret: Kurumlarin türüne göre ders saati veya bir ögretim yili için bir ögrenci ya da kursiyerden alinacak ücreti,

l)Ücretsiz okutulacak ögrenci ve kursiyer: Bir ögretim yili veya dönem içinde ücretsiz veya indirimli ögrenim gören ögrenci ve kursiyeri,

m)Yil: Degerlendirmeye esas islemin baslangicindan itibaren geçen 12 aylik süreyi

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma

Kurum açma

MADDE 5 – (1) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü dogrultusunda özel ögretim kurumlarina kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilir.

(2) Kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatinin verilebilmesi için asagidaki belgeler istenir;

a)Form dilekçe (EK-1).

b)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayi bir yil veya daha fazla süreyle hapis cezasina ya da affa ugramis olsa bile devletin güvenligine karsi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, millî savunmaya karsi suçlar, devlet sirlarina karsi suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan mal varligi degerlerini aklama veya kaçakçilik ve ayni Kanunun Cinsel Dokunulmazliga Karsi Suçlar baslikli

Ikinci Kisminin Altinci Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemis olduguna dair yazili beyani.

c)Kurucu tüzel kisi ise kurulus amaçlari içinde özel ögretim kurumu isletmeciligi yapilacagina iliskin ifadenin de yer aldigi ve tüzel kisinin niteligine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayimlanmis ana sözlesme, tüzük ya da vakif senedinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi.

ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri islemleri yürütme yetkisine sahip oldugunun belirlendigi yönetim kurulu kararinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi.

d)Binanin kurum açilacak kat veya katlari için ayri ayri ve okul olarak kullanilacak binalarin ayrica bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadinda kâgitlara çizilmis yerlesim planinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi.

e)Resmî benzeri okullarin tabi oldugu yönetmeligi uygulamak isteyen okullarin kurucusunun yazili beyani, resmî benzeri okullarin tabi oldugu yönetmeliklerden farkli uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlikça onaylanmak üzere hazirlanan üç nüsha kurum yönetmeligi taslagi ve CD’si veya kurucunun daha önce açilis izni almis baska bir okulu için Bakanlikça onaylanmis kurum yönetmeligini uygulayacagina iliskin yazili beyani.

f)Çesitli kurslar, özel egitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu tasit sürücüleri kurslari ve hizmet içi egitim merkezlerinin uygulayacaklari ögretim programinin onaylandigi Talim ve Terbiye Kurulu kararinin tarih ve sayisi.

g)Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlikça onaylanarak uygulamaya konulmus ögretim programi ve haftalik ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlikça onaylanmak üzere üç nüsha ögretim programi taslagi, haftalik ders çizelgesi taslagi ve CD’si.

g) Yönetici çalisma izin teklifi ve kurum ögretime baslamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele iliskin çalisma izin tekliflerinin yapilacagina dair kurucunun yazili beyani.

h)Kurum binasi kurucuya ait ise tapu senedinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi; kurum binasi kiralik ise okullarda ögretim süresi kadar, diger kurumlarda da en az bir yillik kira sözlesmesinin asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi.

i) Denizcilik ve havacilik kursu gibi özellik arz eden özel ögretim kurumlari için ilgili bakanliklarin uygun görüsü.

i)Saglik meslek lisesi açacaklarin, okulun açilacagi ildeki hastanede ögrencilerinin egitim görecegi alana uygun stajlarini yapacaklarina iliskin hastane yönetimi ile yapilan protokol.

j)Yabanci uyruklu gerçek ve tüzel kisiler tarafindan veya Türk vatandaslariyla ortaklik yolu ile açilacak milletlerarasi özel ögretim kurumlari için ayrica, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayili Dogrudan Yabanci Yatirimlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu izninin sureti.

k)Kurum açilacak binanin saglam ve dayanikli olduguna iliskin; çevre ve sehircilik il müdürlükleri, yapinin proje müellifleri ya da yetkili serbest proje bürolari veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki Yönetmelige göre yapi denetim firmalari denetiminde özel ögretim kurumu olarak yapilmis ve yapi insaat ruhsati bulunan binalardan saglam ve dayanikli olduguna iliskin belge istenmez.

l)Kurum açilacak binanin ve çevresinin saglik yönünden uygun olduguna iliskin il veya ilçe ilgili saglik birimince düzenlenen rapor.

m)Kurum açilacak binada yangina karsi ilgili mevzuatina göre gerekli önlemlerin alindigina iliskin itfaiye müdürlügünce düzenlenen rapor.

n)Milletlerarasi okullar için ayrica, uygulayacaklari programin diger ülke veya ülkeler tarafindan denkliginin kabul edildigine dair yetkili kurumdan alinan belge.

(3) Gerçek kisilerde kurucu, tüzel kisilerde kurucu temsilcisi, ikinci fikrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamliklara müracaat eder. Müracaat eden kisiye, müracaat tarihinin yazili oldugu bir alindi belgesi verilir. Kaymakamliklara yapilan müracaatlara iliskin dosya, üç is günü içinde bir üst yazi ile valilige gönderilir.

Bakanlikça ve valilikçe yapilacak islemler

MADDE 6 – (1) Yapilan müracaatin; bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen sartlara, kurum açilacak binanin ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasinda yayinlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Umuma Açik Yerler ve Içkili Yerler ile Resmî veya Özel Ögretim Kurumlari Arasindaki Uzakliklarin Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadigini incelemek üzere il millî egitim müdürlügünce en az iki il egitim denetmeni görevlendirilir.

(2) Il egitim denetmenlerince en geç 15 gün içinde düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açilmasinda bir sakinca bulunmadiginin belirtilmesi hâlinde, okullara iliskin dosya bes is günü içinde Bakanliga

gönderilir. Diger kurumlara ise valilikçe bes is günü içinde kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati (EK-2) düzenlenir.

(3)Bakanlikça okullara bes is günü içinde kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati (EK-3)

düzenlenir.

(4)Sürelerin hesaplanmasinda evrak giris tarihleri esas alinir.

(5)Kurum bilgilerinde degisiklik olmasi durumunda Bakanlik veya valilikçe kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati yeniden düzenlenir.

(6)Valiliklerce, denizcilik veya havacilik gibi kurslara verilen kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatinin bir örnegi ilgili kurum ve kuruluslara, motorlu tasit sürücü kurslarina verilen kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatinin bir örnegi ise il emniyet müdürlügüne gönderilir.

Ad verme

MADDE 7 – (1) Kurumlara, 1739 sayili Kanunda belirtilen Türk millî egitiminin genel ve özel amaçlari ile temel ilkeleri dogrultusunda kurumun amacina ve düzeyine uygun ve belli bir anlam tasiyan ad verilir.

(2)Kurum adlari, kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatiyla birlikte verilir. Kurumlarin adlari, birinci fikraya uygun olmak sartiyla kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merciin onayi ile degistirilebilir.

(3)Kurumlarin ad ve unvanlarinin, baska kurumlar tarafindan kullanilmasinda, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayili Türk Ticaret Kanunu, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun ile 24/6/1995 tarihli ve 556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.

Atatürk kösesi

MADDE 8 – (1) Kurumlarin girisinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk kösesi olusturulur.

Kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatinin iptali ve geçici olarak kapatma

MADDE 9 – (1) Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinde belirtilen durumlarin gerçeklesmesi hâlinde kurumlarin kurum açma izinleri ile is yeri açma ve çalisma ruhsatlari iptal edilir veya kurum geçici olarak kapatilir.

(2)Geçici kapatma cezasi verilen kurumlarin, geçici kapatma cezasi sürelerinin dolmasi ve valiliklerce eksikliklerini tamamladiklarinin tespit edilmesi durumunda ögretime devam etmelerine izin verilir. Eksikliklerini süresi içerisinde tamamlamayan kurumlar hakkinda sürekli kapatma islemi uygulanir.

Yillik çalisma takvimi ve çalisma saatleri

MADDE 10 – (1) Okullarda, resmî okullar için hazirlanan yillik çalisma takvimi uygulanmasi esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayri bir çalisma takvimi de düzenlenebilir.

(2)Yeni kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilen okullarin kayit ve kabul süreleri, gerektiginde millî egitim müdürlüklerince 15 gün uzatilabilir.

(3)Aksam liseleri, hafta içi saat 17.00’den sonra ve hafta sonu günlerinde yapacaklari ögretime iliskin haftalik çalisma saatlerini gösteren çizelgelerini valilige bildirir.

(4)Dershaneler, özel ögrenci etüt egitim merkezleri, kurslar, hizmet içi egitim merkezleri ve uzaktan ögretim yapan kuruluslar yillik çalisma takvimlerini ve haftalik çalisma saatlerini gösteren çizelgelerini ve egitim personelinin listesini valilige gönderir.

(5)Okullarda normal ögretim yapilir ve ögretim seviyesine göre resmî dengi okullardaki ders saati süresi uygulanmasi esastir. Bakanlikça uygun görülmesi hâlinde farkli uygulamalar da yapilabilir. Okullarda ikili ögretim yapilamaz.

(6)Okullar disindaki kurumlarda günlük çalismalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasinda yapilir. Ders saatinin süresi, 45 dakikadir. Uygulamali dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapilabilir.

(7)Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayili Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkinda Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde egitim ve ögretim yapilmaz. Saglik ve diger zorunlu hâller nedeniyle Bakanlik veya valilikçe alinan kurumlarin tatil edilmesi kararlarina, dengi özel ögretim kurumlari da uymak zorundadir.

(8)Kurslar ve hizmet içi egitim merkezlerine devam zorunludur. Programda belirtilen kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyer sinava alinmaz.

Kurum binalari

MADDE 11 – (1) Kurum açilacak binalarin, Kanunun 4 üncü maddesi hükmünde belirtilen sartlar ile kurum türüne göre asagida belirtilen sartlari tasimasi gerekir.

a) Okul öncesi egitim kurumu bahçesi bulunan; tamami okula ait binalarda veya binanin bahçe katinin birbirine bitisik dairelerinde ya da birbirine bitisik binalarin bahçe katinin birbirine bitisik dairelerinde yahut binanin bahçe katinda ve bahçe katinin bir üst ya da bir alt arka arkaya katlarinda açilabilir.

b (Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ilkokul, ortaokul, ortaögretim okulu ve özel egitim okulu açilacak binalarin, kullanim hakkinin tamaminin okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olmasi, bedensel özürlü bireylere ait ögretim programi uygulayan özel egitim okulu açilacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanin giris katinin üst ve/veya alt kati olmasi hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanimina uygun standartlarda asansör bulunmasi gerekir.

c)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ayni kurucu, ayni ilçe sinirlari içerisinde her biri okul için gerekli sartlari tasimasi kaydiyla farkli binalarda da ayni adla ilkokul ve ortaokul açabilir. Açilmis olan ilkokul ve ortaokullarin da ayni ilçe sinirlari içerisinde her biri okul için gerekli sartlari tasimasi kaydiyla farkli binalari kullanmalarina izin verilir.

ç) Diger kurumlarin; bütün birimleri ayni binanin birbirine bitisik daire veya bitisik alt ve üst katlarinda ya da bitisik binalarin birbirine baglantili ayni katlarinda yahut ayni bahçe içerisinde tamami kuruma ait binalarda olmasi, bedensel özürlü bireylere ait ögretim programi uygulayan özel egitim ve rehabilitasyon merkezi açilacak binalarda fizyoterapi salonunun binanin giris katinin üst ve/veya alt katinda açilmasi hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanimina uygun standartlarda asansör bulunmasi gerekir.

Bir arada bulunabilecek kurumlar

MADDE 12 – (1) Okul öncesi egitim kurumlari hariç okullara ait bina ve binalar içinde iki ayri kurucuya ait ayni veya farkli derecede veya türde okul bulunamaz.

(2) (Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ayni kurucuya ait kurumlardan sadece okullarin belirli bölümleri birlikte kullanilabilir. Ancak, ayni kurucu tarafindan, farkli seviyelerde okullarin ayni binada açilmak istenmesi durumunda; giris-çikis, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavabolar her okul için ayri düzenlenir. Milletlerarasi okullar diger okullarla ayni binada bulunamaz. Bunun için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a), (d), (e), (g), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. Bu Yönetmeligin 6 nci maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapilarak açilmasi uygun görülen okullara iliskin basvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilmek üzere Bakanliga gönderilir. Bakanlikça açilmasi uygun görülen okullara, bes is günü içinde yine Bakanlikça kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakina giris kayit tarihinden itibaren hesaplanir.

(3) Okullar disindaki diger kurumlarin belirli bölümleri birlikte kullanilarak ayni binada baska bir kurum açilamaz.

Program ilavesi yapma

MADDE 13 – (1) Okullar disindaki diger kurumlar için kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati almis bulunan kurucu veya kurucu temsilcisi;

a)Dilekçe,

b)Kurumun son yerlesimini gösteren dört adet 35x50 cm veya A3 ebadinda kâgitlara çizilmis yerlesim planinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi,

c)Ilave edilecek ögretim programinin onaylandigi Talim ve Terbiye Kurulu kararinin tarih ve sayisi, ç) Programa ait araç ve gereç listesi,

d)Görevlendirilecek egitim personeline iliskin çalisma izin tekliflerinin yapilacagina dair kurucunun yazili beyani ile valilige basvurur.

(2) Il millî egitim müdürlügünce yaptirilacak inceleme sonucunda uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan program ilavesi yapilir. Ancak, C, D ve E sertifika sinifi ögretim programlarindan herhangi biri için izin almis olan motorlu tasit sürücüleri kursuna, bu ögretim programlarindan birinin ilave edilmek istenmesi ya da (EK-4) eki tabloda yer alan ögretim programlarini uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen diger ögretim programlarini da ilave yapmak için basvurmalari hâlinde kurumda il egitim denetmenlerince inceleme yapilmaz.

(3) Yapilan inceleme sonucunda program ilavesinde sakinca bulunmadiginin belirtilmesi hâlinde, okullar disindaki kurumlara bes is günü içinde valilikçe program ilavesi yapilir. Kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati (EK-2) veya (EK-3) yeniden düzenlenir.

Devir ve kurucu temsilcisi degisikligi

MADDE 14 – (1) Kurumun, kuruculuk kosullarini tasiyan baska bir gerçek veya tüzel kisilige devredilebilmesi için;

a)Yeni kurucu gerçek kisi ise kurucuya, tüzel kisi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde sayilan belgeler,

b)Egitim personeli ile diger personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen is sözlesmeleri,

c)Kurumun borç ve alacaklarinin vadesi gelmemis olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kisi veya tüzel kisilik tarafindan üstlenildigini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,

ç) Kurum binasi kurucuya ait ise tapu senedinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi; kurum binasi kiralik ise okullarda ögretim süresi kadar, diger kurumlarda da en az bir yillik kira sözlesmesinin asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi,

d) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasinda yayinlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamaminin bulundugunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumlarin devrinde ise devri yapilmayan kurumlarin bir arada faaliyette bulunma sartlarini tasidigini gösterir yerlesim plani

tamamlanarak valilige müracaat edilir.

(2)Kurumun devir islemleri, yukarida belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde il egitim denetmeni raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merciin izni ile bes is günü içinde yapilir.

(3)Ancak, valilikçe yapilan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapilan teftis veya denetimlerinde kurumun geçici kapatilmasina iliskin teklif bulunmasi hâlinde, bu teklif uygun görülerek uygulanmasindan sonra devir islemi gerçeklestirilir. Sürekli kapatilma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.

(4)Kurumun kurucusu olan sirketin türünün degistirilmesi ve bu degisikligin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayimlanmasi hâlinde kurucu temsilcisi, devir senedi disinda birinci fikrada belirtilen belgelerle birlikte valilige müracaat eder.

(5)Kurum devir islemleri, kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merci tarafindan sonuçlandirilmadikça kurum devredilmis sayilmaz.

(6)Kurucusu tüzel kisilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi degisikligi;

a)Kurucu temsilcisi degisikligine ait yönetim kurulu karari,

b)Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde sayilan belgeler

ile birlikte millî egitim müdürlügüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi degisikligi kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan bes is günü içinde yapilir.

(7)Kurucu temsilciligi degisikligi islemleri, kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merci tarafindan sonuçlandirilmadikça kurucu temsilcisi degisikligi tamamlanmis sayilmaz.

(8)Kurum devir ve kurucu temsilciligi degisikligi islemlerinin sonunda kuruma kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan, kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati (EK-2) veya (EK-3) yeniden düzenlenir.

Kurumlarin dönüsümü

MADDE 15 – (1) Daha önceden kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati alan kurumlarin kuruculari, mevcut kurumunu bir baska kuruma dönüstürmek istemesi hâlinde; bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a), (d), (e), (f), (g), (g), (h), (i) ve (i) bentlerinde sayilan belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasinda yayinlanan standartlarda belirtilen sartlari yerine getirerek valilige müracaat eder. Kurumun okula dönüstürülmek istenmesi hâlinde ayni fikranin (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler de istenir. Valilikçe yaptirilacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve bu Yönetmeligin 20 nci maddesinde üç aylik bekleme süresi disindaki sartlarin da yerine getirilmesi hâlinde bes is günü içinde eski kurum kapatilir ve yeni kuruma kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati (EK-2) veya (EK-3) düzenlenerek dönüsüm saglanir.

(2)Okul türü dönüsümlerinde mevcut okulun kademeli kapatilarak yerine açilmak istenen okul türüne kademeli kurum açma izni verilir. Dönüsüm nedeniyle kademeli kapanan ve açilan okullarin toplam kontenjanlari bina kontenjanini geçemez.

Kurum nakli

MADDE 16 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu baska bir binaya nakledecegini, bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (d), (h), (i), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya tasiyacagina ve eksik araç ve gereci tamamlayacagina iliskin kurucunun yazili beyaniyla birlikte kaymakamlik veya valilige bildirir. Nakil yapilacak binanin; bu Yönetmeligin 6 nci maddesine göre düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda, bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde sayilan kurum açilacak bina, araç ve gereçle ilgili sartlara uygun oldugunun görülmesi hâlinde, kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merci tarafindan bes is günü içerisinde kurum nakline izin verilir. Bu süre, okullar için evrakin Genel Müdürlük evrakina giris tarihinden itibaren hesaplanir. Bu izin islemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda ögretime baslanamaz ve ögrenci kaydedilemez.

(2)Yangin, deprem, sel, saglik sebepleri ve tahliye karari gibi hâllerden dolayi binayi ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; saglam ve dayanikli olduguna iliskin rapor hariç diger nakil sartlari aranmaksizin kurumda uygulanan ögretim programlarina kayitli ögrenci veya kursiyer sayisina uygun baska bir binada valiligin izniyle geçici olarak faaliyetine devam edebilir. Okullarin geçici nakilleri valiliklerce Bakanliga bildirilir. Bu kurumlar, o binadaki faaliyetlerine en çok bir yil devam edebilir. Bu süre sonunda sartlari uygun bina bulunarak nakil izni almayan kurumlarin kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati iptal edilir.

(3) Iller arasinda kurumlarin nakli yapilamaz.

Yerlesim ve kontenjan degisikligi

MADDE 17 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerlesim planinda degisiklik yapmak için bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (d), (h), (i), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlik veya valilige basvurur. Bu Yönetmeligin 6 nci maddesine göre sadece binadaki degisen bölümlere bakilarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde sayilan kurum açilacak bina ile ilgili sartlara uygun oldugunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merci tarafindan kuruma on is günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakin ilgili merciin evrakina giris tarihinden itibaren hesaplanir.

(2)Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada degisiklik yapmak suretiyle kontenjan degisikligi yapmak için bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (d), (i), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlik veya valilige basvurur. Bu Yönetmeligin 6 nci maddesi dogrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde sayilan kurum açilacak bina ile ilgili sartlara uygun oldugunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merci tarafindan kuruma on is günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakin ilgili merciin evrakina giris tarihinden itibaren hesaplanir.

(3)Binada degisiklik yapilmadan genel kontenjana etki eden yerlesim plani degisikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasinda yayinlanan standartlar dikkate alinarak, il egitim denetmenleri tarafindan sadece degisen bölümler ile kurumun ortak alanlarinin yeterli olup olmadigina bakilarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan izin verilir.

(4)Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda degisiklik yapilmamasi sartiyla sadece kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren merci tarafindan belirlenen kurumun diger bölümleri arasinda yapilacak yerlesim plani degisiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasinda yayinlanan standartlar dikkate alinarak kurum müdürlügünce yapilir. Degisiklik yapilan yerlesim planinin bir örnegi kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsatini veren mercie gönderilir.

Kuruculuk hakkinin kaybedilmesi

MADDE 18 – (1) Gerçek kisi olan kurucunun, bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen kuruculuk sartlarini kaybettiginin tespit edilmesi hâlinde, kurumu devretmesi ve kurumla iliskisinin kesilmesi için okullarda ögretim yilinin sonuna, diger kurumlarda ise dönem sonuna kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde devrin gerçeklestirilmemesi hâlinde kurum devir yapilincaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alinarak ögretime ara verilir. Ögretimine ara verilen kurumun bir yil içinde devrinin gerçeklesmemesi durumunda kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati iptal edilir.

(2)Gerçek kisi olan kurucunun ölümü hâlinde ise veraset ilaminda belirtilen kanuni mirasçilarin tamaminin noter onayli vekâletname ile aralarindan seçecekleri, sartlari tasiyan bir kimseyi okullarda ögretim yilinin sonuna, diger kurumlarda ise dönem sonuna kadar kurucu olarak göstermeleri gerekir. Verilen süre içerisinde yeni kurucu teklifinin yapilmamasi hâlinde bu teklif yapilincaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alinarak ögretime ara verilir. Ögretimine ara verilen kurumun, bir yil içinde yeni kurucu teklifinin yapilmamasi durumunda kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati iptal edilir.

(3)Kurucusu tüzel kisi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen kuruculuk sartlarini kaybetmesi veya ölümü hâlinde, sartlari tasiyan baska bir temsilcinin okullarda ögretim yilinin sonuna, diger kurumlarda ise dönem sonuna kadar usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde bildirme yükümlülügünü yerine getirmeyen kurumlar hakkinda, valilikçe gerekli tedbirler alinarak kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati, izin veren merci tarafindan iptal edilir.

(4)Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olmasi hâlinde yukaridaki hükümler diger kurumlarina da uygulanir.

Kurum binalarinin kullanilmasi

MADDE 19 – (1) Kurum binalari, kuruluslarina esas olan egitim ve ögretim hizmetleri disinda baska bir amaçla kullanilamaz. Ancak, egitim ve ögretim faaliyetlerinin yapilmadigi zamanlarda egitim kapsaminda veya egitimin genel ilkelerine aykiri olmayan ve Kanun kapsamina girmeyen ücretli veya ücretsiz, kisa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamliga veya valilige bilgi verilerek yapilabilir.

Kurucunun kurumu kapatmasi ve program iptali

MADDE 20 – (1) Bir okulun kurucusu; millî egitim müdürlügü kanaliyla Bakanliga, diger kurumlarda ise millî egitim müdürlügüne, egitim personeli ve diger personel ile ögrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazili olarak bildirmek sartiyla gerekçesi kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan uygun bulunan okullari ögretim yili sonunda, diger kurumlari ise dönem sonunda kapatabilir.

(2)Kurum, valilikçe yapilacak inceleme sonucunda kurumda ögrenim gören ögrenci veya kursiyer bulunmamasi, egitim personeli ve diger personelin özlük ve benzeri haklari açisindan ilisiginin kalmamasi ve kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan da uygun görülmesi hâlinde ögretim yili sonu veya dönem sonundan önce de kapatilabilir.

(3)Kurucunun istegi üzerine kurumlarda uygulanan programlardan birinin iptali için; il millî egitim müdürlüklerince o programda kayitli ögrenci veya kursiyer bulunmadigi ve iptalinde sakinca olmadigina iliskin düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati veren merci tarafindan program iptal edilir.

Okullarin kademeli olarak kapatilmasi

MADDE 21 – (1) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Bakanlikça hakkinda kapatma karari verilen okul, kararin verildigi tarihi takip eden ögretim yilindan itibaren ve ilk sinifindan baslamak üzere okulun mevcut ögrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diger nedenlerle ayrilincaya kadar kademeli olarak kapatilir.

(2)Hakkinda kademeli kapatma karari verilen okulun, kapatilmamis siniflarina naklen ögrenci

alinabilir.

Usulsüz kapatma

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeligin 20 nci maddesinde belirtilen sartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya 5 yil geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez. Bu durumda ögrenci, kursiyer veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacaklari davalar sakli kalmak kaydiyla o ögretim yili veya döneminde alinan ögrenci veya kursiyerlerden alinan ücretler, bu Yönetmeligin 56 nci maddesi hükümlerine göre iade edilir.

Mühür ve evrakin teslimi

MADDE 23 – (1) Kurumlardan sadece okul müdürlüklerinde, Darphane ve Damga Matbaasi Genel Müdürlügünce hazirlanmis mühür kullanilir. Yönetimleri birlestirilen okullarda her okul için ayri mühür bulundurulur.

(2)Kapanan veya kapatilan kurumun kurucusu; egitim personeli ve diger personelin, ögrenci veya kursiyerlerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarini ve diger evrakini; okullar ayrica mühürlerini en geç bir ay içinde il veya ilçe millî egitim müdürlügüne usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadir. Devir ve teslimden kaçinan veya bu görevi aksatan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkinda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayili Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uygulanir.

(3)Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilecek belgeler ve yapilacak islemlerle ilgili her türlü tedbir il millî egitim müdürlüklerince alinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Egitim Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklari Kurumlarin yönetimi

MADDE 24 – (1) (Degisik fikra:RG-21/7/2012-28360) Her kurumun bir müdür tarafindan yönetilmesi esastir. Ancak, bir kurucuya ait ayni bina veya kampüste bulunan;

a)Okul öncesi egitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,

b)Ortaokul ile lise,

c)Birden fazla ortaögretim okulu

bir müdür tarafindan yönetilebilir. Yönetimleri birlestirilen okullarda her kurum veya kisim için ayri ayri müdür yardimcilari görevlendirilir.

(2)Kurumlardaki egitim personeli ile diger personel görev, yetki ve sorumluluklari bakimindan bu Yönetmelik ve dengi resmî kurumlarin tabi oldugu yönetmeliklerde belirtilen hükümlere tabidir.

(3)Kurumlarda görevli kurum müdürü iznini kurucu veya kurucu temsilcisinden alir. Kurum müdürlügünce, müdürün izinli oldugu süre içerisinde yerine vekâlet edecek kurumda görevli egitim personeli millî egitim müdürlügüne önceden bildirilir.

(4)Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumlari arasindaki koordinasyonu saglamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yildan az olmamak kaydiyla yöneticilik görevi yapmis olanlardan genel müdür ve genel müdür yardimcisi görevlendirebilir.

Kurumlarda görevlendirilecek personel

MADDE 25 – (1) Kurumlarda asagida belirtilen personel görevlendirilir. a) Okullarda;

1) Kurum Müdürü,

2) (Degisik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi egitim kurumlarinda kontenjani 150 ve daha fazla, ilkokul, ortaokul ve ortaögretim okullarinda kontenjani 400 ve daha fazla olan okullarda müdür yardimcisi,

3) Okulun kademe ve türüne uygun sinif ve alan ögretmeni,

4)Özel egitim okullarinda kontenjana bakilmaksizin, ilkögretim okullarinda ögrenci sayisi 250 ve daha fazla, ortaögretim okullarinda ögrenci sayisi 150 ve daha fazla olanlara rehber ögretmen,

5)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ilkokul, ortaokul ve ortaögretim okullarinda ögrenci sayisinin 750 ve daha fazla olmasi halinde ikinci rehber ögretmen,

6)Ölçme ve degerlendirme servisi elemani, yatili okullarda belletmen, uzman ögretici veya usta ögretici ve diger personel ise istege bagli olarak

görevlendirilir.

b) Çesitli kurslarda;

1)Kurum müdürü,

2)Kurs programina uygun ögretmen, uzman ögretici veya usta ögretici,

3)Kurslarda müdür yardimcisi ve diger personel ise istege bagli olarak görevlendirilir.

c) Dershanelerde;

1)Kurum müdürü,

2)Egitim personeli,

3)Müdür yardimcisi, rehber ögretmen, ölçme ve degerlendirme birimi sorumlusu, uzman ögretici ve diger personel ise istege bagli olarak

görevlendirilir.

ç) Özel ögrenci etüt egitim merkezlerinde;

1)Kurum müdürü,

2)Ögretmen,

3)Sadece etkinliklerde görevlendirilen uzman ögretici veya usta ögretici,

4)Diger personel ise istege bagli olarak görevlendirilir.

d) Hizmet içi egitim merkezlerinde;

1)Kurum müdürü,

2)Merkezin programina uygun ögretmen, uzman ögretici veya usta ögretici,

3)Müdür yardimcisi ve diger personel ise istege bagli olarak görevlendirilir.

e) Uzaktan egitim;

1)Kurum müdürü,

2)Uygulanan programa uygun ögretmen, uzman ögretici veya usta ögretici,

3)Teknik personel,

4)Diger personel ise istege bagli olarak görevlendirilir.

Görevlendirme

MADDE 26 – (1) Egitim personelinin çalisma izin teklifleri;

a) Genel müdür, genel müdür yardimcisi ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri, b) Yöneticiler disindaki egitim personeli için müdür

tarafindan yapilir.

(2) Bakanlikça ön izin belgesi verilen yabanci uyruklularin çalisma izinleriyle ilgili islemler, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayili Yabancilarin Çalisma Izinleri Hakkinda Kanun ve 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Yabancilarin Çalisma Izinleri Hakkinda Kanunun Uygulama Yönetmeligi hükümlerine göre yürütülür.

(3)Kurum müdürlügünce, çalisma izni verilmesi istenen egitim personelinin bu izne esas olan belgelerini eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle evraki kurumun dogrudan bagli bulundugu millî egitim müdürlügüne teslim edilir. Nitelik ve sartlari uygun bulunanlara müracaattan itibaren 10 gün içinde çalisma izni valilikçe düzenlenir. Valilikten çalisma izni alinmadan personel ise baslatilamaz.

(4)Okullarda görevli yönetici ve ögretmenler dengi resmî okul ögretmenlerinin okutmakla yükümlü bulunduklari ders saati sayisi kadar ders okutabilirler. Okul öncesi egitim kurumlarindan derslik sayisi üçten az olan okullarda okul öncesi ögretmenligine kaynak teskil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün ders okutabilir.

(5)Okullar disindaki kurumlarda egitim personeli haftada en fazla 40 saate kadar ders okutabilir.

(6)Okullar disindaki kurumlarda görevli yöneticiler haftada toplam 12 saat ders okutabilir.

(7)Diger personelin çalisma süreleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. Diger personel, kurucu veya kurucu temsilcisiyle yaptigi is sözlesmesinde göreve baslama tarihi esas alinarak kurumca ise baslatilir. Ise baslayan personelin ise giris bildirgesiyle sözlesme örnekleri, dogrudan bagli bulundugu millî egitim müdürlügüne gönderilir.

Çalisma izinlerinin uzatma onayi

MADDE 27 – (1) Kurum müdürünce egitim personelinden görevine devam edeceklerin listesi ile birlikte yeniden düzenlenen sözlesmeleri, önceki sözlesmenin bitim tarihinden en geç 30 gün önce çalisma izinlerinin uzatilma onayi toplu olarak alinmak üzere millî egitim müdürlüklerine verilir. Millî egitim müdürlüklerince kurum ve egitim personelinin magduriyetine meydan verilmeyecek sekilde eski sözlesmenin bitim tarihinde çalisma izinlerinin uzatilma onayi verilir.

Yabanci ve azinlik okullarinda görevlendirme

MADDE 28 – (1) Yabanci okullarda yönetici ve ögretmen görevlendirilmesi asagidaki esaslara göre

yapilir:

a)Türkçe'den baska dille ögretim yapan ve yabancilar tarafindan açilmis bulunan okullarin kuruculari ile müdürleri, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri ögretmenligi yapma niteligini tasiyan ve ögretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür basyardimcisi olarak çalisma izni düzenlenmek üzere valilige önerir. Valilikçe uygun görülmesi hâlinde çalisma izni düzenlenir.

b)Okullarda görevlendirilecek diger yönetici ve ögretmenler, diger okullarda yöneticilik ve ögretmenlik yapma sartlarini tasiyanlar arasindan seçilir.

c)Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin teklifi ile diger yöneticiler ise okul müdürü ve Türk müdür basyardimcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanir.

(2) Azinlik okullarinda yönetici ve ögretmen görevlendirilmesi asagidaki esaslara göre yapilir:

a)Türkçe ve Türkçe kültür dersi ögretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayili Azinlik Okullari Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Ögretmenleri Hakkinda Kanun hükümlerine göre okul müdürlügünün teklifi, valiligin onayi ile en fazla 5 yil süre ile görevlendirilirler. Bu ögretmenlerin görev süreleri, valilikçe bir yil daha uzatilabilir. Bunlardan biri, okul müdürlügünün görüsü alinarak valilikçe müdür basyardimcisi olarak görevlendirilir.

b)Azinlik okullarinin bir kisminda kültür anlasmalari geregince veya mütekabiliyet esasina göre Bakanlikça evraki incelenmek ve uygun görülmek kaydiyla yabanci uyruklu ögretmenlere de görev verilebilir.

c)Okullarda görevlendirilecek diger yönetici ve ögretmenler, benzeri resmî okullarda ögretmenlik yapma sartlarini tasiyanlar arasindan seçilir.

Yabanci uyruklu egitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesi

MADDE 29 – (1) Yabanci uyruklu egitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde:

a)Yabanci okullar ve milletlerarasi kurumlarda yönetici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alaninda lisans mezunu olduguna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasinda alani belirtilmemis ise ayrica alanini gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnekleri,

2) Ülkelerinde alaninda ögretmenlik yapma hakkini kazandigini gösterir "Ögretmenlik Formasyon" belgesinin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnegi,

3) En az iki yil alaninda ögretmenlik yaptigini gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnegi,

4) Pasaport fotokopisi,

b)Ögretmen olarak görevlendirileceklerde;

1) Alaninda lisans mezunu olduguna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasinda alani belirtilmemis ise ayrica alanini gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnekleri,

2) Ülkelerinde alaninda ögretmenlik yapma hakkini kazandigini gösterir "Ögretmenlik Formasyon" belgesinin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnegi veya en az iki yil alaninda ögretmenlik yaptigini gösterir resmî makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnegi,

3) Pasaport fotokopisi,

c)Uzman ögretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alaninda lisans mezunu olduguna iliskin belgenin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnegi,

2) Pasaport fotokopisi,

ç) Usta ögretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alaninda lisans mezunu olduguna iliskin belge ile Bakanlikça kabul edilen sertifikasinin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnekleri,

2) Spor ve sanat alanlarinda ise, alaninda en az orta dereceli okul mezunu olduguna iliskin belge ve alaninda geçerli sertifikanin Türkçe tercümesiyle aslinin noter onayli örnekleri,

3) Pasaport fotokopisi istenir.

(2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince dogrudan Genel Müdürlüge gönderilir. Bakanlikça sartlari tasiyanlara ön izin belgesi düzenlenir. Ancak, yabanci uyruklu egitim personeline ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe Yüksekögretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun oldugu yüksekögretim kurumunun taninip taninmadigi konusunda bilgi istenir.

(3)Yabanci uyruklu egitim personelinin diplomasina sahip oldugu yüksekögretim kurumunun, Yüksekögretim Kurulu tarafindan taninmadiginin bildirilmesi durumunda çalisma izninin iptali için durum kurumuna, valilige ve Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligina bildirilir.

(4)Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanliginca düzenlenen çalisma izninin bir örnegi kurum müdürlügünce millî egitim müdürlügüne gönderilir. Millî egitim müdürlügünce yabanci uyruklu egitim personeline ait bilgiler Özel Ögretim Kurumlari Modülüne islenir.

(5)Kurumlarda görevli yabanci uyruklulara kendi devletlerince kabul edilmis dinî ve millî günlerinde egitim-ögretimi aksatmamak sartiyla kurum yöneticilerinin teklifi ile valilikçe izin verilebilir.

Yöneticilerin nitelikleri

MADDE 30 – (1) Kurumlara müdür ve müdür yardimcisi olarak atanacaklarda asagidaki sartlar aranir:

a)Milletlerarasi kurumlar ile yabanci okullarda görevlendirilecekler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak.

b)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi egitim kurumlarinda; görev yapacagi okulda ögretmenlik yapma kosullarini tasimak ve resmî veya özel ögretim kurumlarinda en az iki yil asil görevli olarak ögretmenlik yapmis olmak; bu sartlari tasiyan ögretmen bulunmamasi hâlinde ilkokul ve ortaokullarda ögretmenlik yapma kosullarini tasiyip resmî veya özel ögretim kurumlarinda en az iki yil asil görevli olarak ögretmenlik yapmis olmak.

c)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ilkokul, ortaokul, özel egitim ve ortaögretim okullarinda; görev yapacagi okulda ögretmenlik yapma kosullarini tasimak ve resmî veya özel ögretim kurumlarinda en az iki yil asil görevli olarak ögretmenlik yapmis olmak.

ç) Okullar disindaki kurumlarda lisans mezunu olmak.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklari

MADDE 31 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda egitim ortaminin saglanmasi, gerekli maddi imkânlarin hazirlanmasi, yeterli personelin istihdami, araç ve gerecin temini, kurum binasinin kullanilabilir duruma getirilmesi, egitim personeli ile diger personelin aylik ve ücretlerinin zamaninda ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili islerin usulüne uygun ve zamaninda yapilmasi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun egitim ve ögretimine ve bunlarla ilgili yönetim islerine karisamaz.

Kurum müdür ve müdür yardimcisinin görev, yetki ve sorumluluklari

MADDE 32 – (1) Kurum müdürünün görevleri sunlardir:

a)Programlarin amacina uygun sekilde yürütülmesi, basarinin artirilmasi, egitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

b)Kurumun üye olmasi hâlinde oda, vakif, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluslarda kurumunu temsil etmek,

c)Egitim personelinin çalisma izni ve çalisma iznini uzatma onay tekliflerini zamaninda yapmak,

ç) Egitim-ögretim yili öncesi gerekli hazirliklari yapmak, etkinlikleri planlamak, personel arasindaki görev paylasimini yapmak, ders disi etkinlikler için gerekli izinleri almak,

d)Yönetim görevini aksatmamak sartiyla alaninda olmak üzere istege bagli olarak haftada en fazla 12 saat ders okutmak,

e)Resmî dengi kurumlarin tabi oldugu yönetmelikler ve özel ögretim kurumlariyla ilgili mevzuatla verilen diger görevleri yapmak.

(2) Kurum müdürü kurumun yönetiminden, kurumun amaci dogrultusunda ögrenci veya kursiyerlerin yetistirilmesinden, egitim ve ögretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasindan ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanliga ve diger resmî makamlara karsi sorumludur.

(3) Kurum müdürü ayni zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi oldugunda kurumun mali islerinden de sorumludur.

(4) Kurum müdür yardimcisi, kurum müdürünün verecegi görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu oldugu sürelerde müdüre vekâlet eder.

Egitim personelinin görev, yetki ve sorumluluklari

MADDE 33 – (1) Okulda görevli ögretmen, uzman ögretici ve usta ögretici, dengi resmî okullarin tabi oldugu yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve okul müdürünün verecegi diger görevleri yapar.

(2) Okullar disindaki kurumlarda görevli egitim personeli, ögrenci veya kursiyerlerin basarisinin artirilmasi ve programlar dogrultusunda en iyi sekilde yetistirilmeleri için gerekli çalismalari yürütür ve kurum müdürünün verecegi diger görevleri yapar.

Ölçme ve degerlendirme biriminin görevleri

MADDE 34 – (1) Ölçme ve degerlendirme uzmani sorumlulugunda okul ve dershanelerde istege bagli olarak ölçme ve degerlendirme birimi kurulur. Birim ögrencilerin genel basari seviyesini, üstün yetenekli veya

ögrenme güçlügü çeken ögrencileri ve ögrenme güçlügü çekilen konulari tespit ederek diger ögretmenlerle isbirligi içerisinde gerekli iyilestirme tedbirlerini alir.

Diger personel

MADDE 35 – (1) Diger personel, dengi resmî kurumlarin tabi oldugu mevzuatta belirtilen görevleri yapar. Bu Yönetmelikte ve dengi resmî kurumlarin tabi oldugu mevzuatta görevleri belirtilmeyen personel ise kurum müdürü ve müdür yardimcilarinin verecegi görevleri yapar.

Egitim personelinin is basinda egitimi

MADDE 36 – (1) Kurumlar, egitim personelini yetistirmek için gerekli tedbirleri alir. Ayrica egitim personelinin Bakanlikça açilan hizmet içi egitim faaliyetlerinden yararlandirilmasini saglar.

(2)Kurucu ve tüm üyeleri kurumlarin kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakiflarca da kurumlardaki personele, valilige bilgi vererek hizmet içi egitim faaliyeti düzenlenebilir. Kurumlar, Bakanliktan izin almis olan özel hizmet içi egitim merkezlerinden de hizmet satin alabilir.

Alan ögretmeni

MADDE 37 – (1) (Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ilkokullarda sinif ögretmenligi esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan ögretmenleri de görevlendirilebilir.

(2)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi egitim kurumlarinda okul öncesi ögretmenligi esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan ögretmenleri de görevlendirilebilir.

(3)Ilkögretime yönelik dershanelerde de alan ögretmeni görevlendirilebilir.

Uzman ögretici ve usta ögreticiler

MADDE 38 – (1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelligine göre uzman ögretici ve usta ögretici görevlendirilebilir. Ancak okul öncesi egitim kurumlari disindaki okullarda görevlendirilen uzman ögretici veya usta ögreticiler, dersin ögretmeniyle birlikte haftada 30 saat derse girebilirler.

(2)Ulusal ve uluslararasi sanat ve spor alaninda basarilariyla taninmis olanlardan valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel ögretim kurumlarinda, usta ögretici olarak görevlendirileceklerde ögrenim sarti aranmaz.

Kurumlarda görevlendirileceklerden istenilecek belgeler

MADDE 39 – (1) Çalisma izni düzenlenecek egitim personelinden; a) Is sözlesmesi,

b) Kurumlarda görev almasina engel olacak adli sicil kaydinin bulunmadigina dair yazili beyani,

c) Ilk defa görev alacaklar hariç, hizmet sinifinda daha önce yaptigi görevleri gösterir hizmet belgesi,

ç) Daha önce resmî veya özel ögretim kurumlarinda egitim personeli olarak çalismis olanlardan en son görev yerinden ayrilisini gösterir belge,

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi,

e) Ögretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaögretim alan ögretmenligi tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programi basari belgesinin asli veya kurumca onayli sureti istenir.

(2)Daha önce ayni ilde baska bir özel ögretim kurumunda ayni alanda çalismis olanlardan, birinci fikranin (c), (d) ve (e) bentlerinde sayilan belgeler istenmez.

(3)Kurumca görevlendirilecek diger personelden;

a)Görev almasina engel olacak adli sicil kaydinin bulunmadigina dair yazili beyan,

b)En az ilkokul veya ilkögretim okulu mezunu oldugunu gösterir belgenin asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi kurumca istenir.

Ücretli ders görevi

MADDE 40 – (1) Ayni ilde olmak üzere;

a)Resmî okullarda görevli yönetici, rehber ögretmen ve aday ögretmenler disindaki ögretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.

b)Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber ögretmen disindaki egitim personeline, baska kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Egitim personelinin toplam ders saati sayisi okullarda 30, diger kurumlarda 40 saati geçemez.

c)Egitim personeli olarak görev yapma nitelik ve sartlarini tasiyan ve herhangi bir kurumda çalismayanlara yaygin egitim kurumlarinda haftada 40 saati, örgün egitim kurumlarinda haftada 30 saati geçmemek üzere kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilebilir.

ç) Egitim personeline, valilikten veya kaymakamliktan geçici olur veya çalisma izni alinmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.

Ücretli ders görevi için istenilecek belgeler

MADDE 41 – (1) Ücretli ders görevli olarak çalisma izni düzenlenecek egitim personelinden;

a)Is sözlesmesi,

b)Çalismakta oldugu kurumca verilecek, girdigi ders saati sayisini da gösterir muvafakat belgesi,

c)Adli sicil kaydinin bulunmadigina dair yazili beyan,

ç) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi,

d)Ögretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaögretim alan ögretmenligi tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programi basari belgesi örnegi,

e)Sertifikanin asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi istenir.

(2)Resmî veya özel ögretim kurumunda görevli olup kurumlarda ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen egitim personelinden, birinci fikranin (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

(3)Resmî veya özel ögretim kurumunda görevli olup alani disinda sertifikaya dayali ders saati ücretli olarak görev almak isteyen egitim personelinden, birinci fikranin (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

Özlük haklari

MADDE 42 – (1) Kurumlarda görev yapan egitim personeli ile diger personel, Kanun hükümleri sakli kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük haklari yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ile 4857 sayili Is Kanununun hükümlerine tabidir.

Sözlesme

MADDE 43 – (1) 4857 sayili Is Kanununun hükümlerine göre kurucu veya kurucu temsilcileri ile egitim personeli arasindaki is sözlesmeleri, bu Yönetmeligin ekinde yer alan sözlesme formu (EK-5) esas alinarak en az bir yil süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanir. Bu sözlesmelerin bir nüshasi, çalisma izni düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshasi kurucu veya kurucu temsilcisinde kalir, diger nüshasi ise sözlesmeye taraf olan personele verilir. Ancak;

a) Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrilanlarin yerine görevlendirilecek egitim personeli,

b) Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan egitim personeli, c) Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek egitim personeli

ile bir yildan daha az süreli de is sözlesmesi yapilabilir.

(2)Sözlesmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta baglantili yardimlardan faydalanma imkânlarini kisitlayici, tehlikeye düsürücü, mevzuata aykiri düsecek sekilde özlük haklarini zedeleyici hükümler bulunamaz.

(3)Okullarda yöneticilik, egitim ve ögretim hizmeti yapanlara, kidemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen net aylik ile sosyal yardim kapsamindaki ek ödeme tutarlarindan az ücret verilemez.

(4)Sosyal yardim kapsamindaki ek ödemeler, bütçe kanunlariyla resmî okul ögretmen ve personeline saglanan haklara denk olarak okul ögretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardim kapsamindaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.

(5)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Kurumlardaki ek ders ücreti, resmî okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktari, resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katini geçemez.

(6)Sözlesmenin baslangiç tarihi, çalisma izninin veya geçici olurun verildigi tarihtir. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve baslama tarihi belirlenebilir.

(7)Kurumlarda görevlendirilecek diger personelle yapilacak is sözlesmeleri, 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ile 4857 sayili Is Kanununun hükümlerine göre yapilir.

Isten ayrilma

MADDE 44 – (1) Sözlesme süresi sona erenler, 4857 sayili Is Kanunu hükümlerine göre sözlesmeleri karsilikli veya tek tarafli feshedilenler ve sözlesme süresi sona ermeden ayni Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu istegini diger tarafa yazili olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrilis onayi düzenlenir.

(2)Çesitli sebeplerle örgün egitim kurumlarinda ders yili içinde, diger kurumlarda dönem içinde görevinden ayrilmasiyla egitim ve ögretim faaliyetlerini aksatacak olan egitim personelinin yerine, on gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere egitim personelinin teklifi yapilir ve ilgili merci tarafindan da on gün içinde çalisma izni düzenlenir.

(3)Zorunlu sebeplerle müdürlügün bosalmasi hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alinarak yeni müdür teklifi yapilincaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardimciligi yapma nitelik ve sartlarini haiz biri, valilikçe müdürlüge vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatilamaz. Vekâleten görevlendirilenler, sözlesmesinde belirtilen süre kadar ders okutabilirler.

(4)Görevinden ayrilan egitim personelinin görevlerinden ayrilisi ile kurumdan ayrilmak isteyenlerin müracaatlari en geç bes is günü içerisinde kurum yetkilisi tarafindan dogrudan bagli bulundugu millî egitim müdürlügüne bildirilir. Ilgililerin ayrilis sebeplerine uygun olarak valilikten yedi is günü içinde görevden ayrilis onaylari alinir. Görevinden ayrilan personelin durumunu millî egitim müdürlügüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkinda yasal islem yapilir.

(5)Bu maddede belirtilen hükümlere aykiri olarak görevinden ayrilanlara bir yil süre ile kurumlarda görev verilmez.

Özlük dosyasi

MADDE 45 – (1) Kurumlarda görevli egitim personelinin özlük dosyasi, millî egitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrilarak baska bir kurumda görev alan egitim personelinin özlük dosyasi, önceki görev yaptigi millî egitim müdürlügünden bir ay içerisinde istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Egitim ve Ögretim

Ögretim programlari, ders çizelgeleri ve basarinin degerlendirilmesi

MADDE 46 – (1) Dengi resmî okullardan farkli uygulama yapacak okullar yapacaklari farkli uygulamalara kurum yönetmeliklerinde yer vererek Bakanligin izninden sonra uygularlar.

(2)Aksam liselerinde ise; görsel sanatlar, müzik ve beden egitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin disindaki derslerde ögrenci basarisinin degerlendirilmesine esas olan sinavlar, Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Müdürlügünce merkezî sistemle yapilir.

(3)Okullar disindaki diger kurumlarda, Bakanlikça onaylanan ögretim programlari uygulanir. Ancak, kurslar ve hizmet içi egitim merkezlerinde düzenlenecek 20 ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti disindaki diger etkinliklerin programlari, millî egitim müdürlügünce uygun bulunmasi durumunda gerçeklestirilir.

(4)Kurslar, motorlu tasit sürücüleri kurslari ve hizmet içi egitim merkezlerinde ögrenci ve kursiyer basarisinin tespitine iliskin esaslar Bakanlikça belirlenir. Kurslar ve hizmet içi egitim merkezlerinde sinavlarda basari gösterenlere Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenir.

(5)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Dershanelerde ortaögretim kurumlarina giris sinavlarina hazirlik programlari 200 ders saatinden, yüksekögretime ögrenci seçme sinavina hazirlik programlari 250 ders saatinden, okullarin ara siniflarindaki ögrencilerin eksikliklerini gidermek amaciyla düzenlenen takviye programlari 100 ders saatinden az olamaz.

(6)Dershaneler kayitli veya kayitsiz ögrencilere yönelik olarak yaptiklari sinavlar için ücret alamaz.

Okullarda olusturulacak birlik, kurul ve komisyonlar

MADDE 47 – (1) Okullarda resmî dengi okullarda olusturulan birlik, kurul ve komisyonlar ve ihtiyaç

duyulmasi hâlinde okul yönetimince benzerleri kurulur.

(2)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Okul-Aile Birligi Yönetmeligi hükümlerine göre özel ilkokul, ortaokul ve ortaögretim okullarinda okul aile birligi kurulur. Okul öncesi egitim kurumlarinda ise velilerin veya okul yönetimlerinin istemesi halinde kurulur. Ayni kurucuya ait ve ayni bina veya kampüste bulunan okullar için tek okul aile birligi kurulabilir. Kurum yönetimince izin verilmesi halinde okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, isletilmesi, ögrenci servis hizmetleri ve benzeri görevleri de yürütür.

Sinif mevcutlari ve gruplarin olusturulmasi

MADDE 48 – (1) (Degisik:RG-21/7/2012-28360) Okullarda sinif mevcutlari; okul öncesi egitimde 20, ilkokulda ve ortaokullarda 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, meslekî ve teknik liselerde 24, diger ortaögretim kurumlarinda 30 dan fazla olamaz.

(2)Okullar disindaki kurumlarda sinif mevcutlari 30 ögrenci veya kursiyeri geçmeyecek sekilde düzenlenir. Kurumun özelligine göre gruplarin olusumunda; ögrenci veya kursiyerin yasi, ögrenim ve bilgi düzeyi ile diger egitimsel yaklasimlar dikkate alinir.

Ögretim dili

MADDE 49 – (1) Kurumlarda ögretim dili Türkçedir. Yabancilar tarafindan açilmis ve Türkçeden baska bir dille ögretim yapilmasina izin verilmis bulunan mevcut okullar, kendi statüleri içinde ögretime devam ederler. Ancak, yabanci uyruklu çocuklarin devam edecegi milletlerarasi okullar bu hükmün disindadir.

Azinlik okullari

MADDE 50 – (1) Azinlik okullarinda, seviyesine göre resmî okullarda okutulan dersler ve ögretim programlari ile haftalik ders dagitim çizelgelerinin uygulanmasi esastir.

(2)Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da dikkate alinarak derslerden hangilerinin ögretiminin Türkçeden baska bir dille yapilabilecegi Bakanlikça kararlastirilir. Bu derslerin çesitlerinde ve programlarinda yine ayni yolla degisiklik yapilabilir.

(3)Türkçeden baska bir dilin ögretimi için izin verilen derslere ayrilacak haftalik ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayisi Bakanlikça tespit edilir.

Ögrenci veya kursiyer kayit ve nakil islemleri

MADDE 51 – (1) Okullardan, kayit bölgesi sarti disinda dengi resmî okullarin tabi olduklari yönetmelik hükümlerini uygulayacaklar, ayrica kurum yönetmeligi düzenlemezler. Bu okullara ögrenci kaydi ve nakli basvuru öncelik sirasina göre yapilir.

(2)Dengi resmî okullarin tabi olduklari yönetmelik hükümlerinden farkli uygulama yapmak isteyen okullar, Bakanlik tarafindan onayli kurum yönetmeliklerine göre kayit ve nakil islemlerini gerçeklestirirler. Bu durumdaki okullar tarafindan hazirlanarak Bakanliga sunulacak kurum yönetmelik taslaklarinda;

a)Resmî okullardaki yas siniri, ortaögretim okullarinda ögrenim hakkini kullanmamis olma sartlari ile genellik ve esitlik ilkelerine,

b)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Aksam liselerinde ise ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu ve 18 yasini bitirmis veya okuma hakkini kullanarak örgün ortaögretim kurumlarindan ayrilmis olma hükümlerine yer verilir.

(3) Hazirlik sinifina kayit yaptiran ögrencilerin yabanci dil bilgisi ile Türkçe derslerinden seviyesi, okul yönetiminin olusturacagi komisyonca ders yili bitim tarihi ile okulun açildigi ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapilacak yazili ve sözlü yeterlilik sinaviyla belirlenir. Hazirlik sinifi ögrencilerinin bu sinava girebilmesi için veli, bu durumu okul müdürlügüne kesin kayit sirasinda yazili olarak bildirir. Hazirlik sinifina kayit yaptiran ögrenciler için, en fazla iki yeterlilik sinavi yapilabilir.

(4) Okula devam edecek ögrencilerin kayitlari, her ögretim yili için çalisma takviminde belirtilen tarihler arasinda yenilenir.

(5) Okullarda, kurum kontenjani dikkate alinarak yabanci uyruklu misafir ögrenciler de ögrenim görebilir, ancak bu ögrencilere diploma düzenlenemez. Okuldan ayrilanlara gördükleri derslere ve aldiklari notlara iliskin okul yönetimince düzenlenen belge verilir.

(6) Dershanelerde kayit sirasinda; ögrencinin T.C. kimlik numarasi ve okulundan aldigi, “Ögrenci Olduguna Iliskin Belge” veya “Diploma”nin asli veya dershanece onayli bir örnegi istenir.

(7) Kurslar kayit sirasinda kursiyerlerden; T.C. kimlik numarasi, ögretim programinin özelliklerine göre diger belgeler istenir. Kurslar arasinda kursiyer nakli yapilamaz.

(8) Hizmet içi egitim merkezlerinde kayit sirasinda katilimcilardan; T.C. kimlik numarasi, adi, soyadi, ögrenim durumunu belirten kurum, kurulus veya is yerince hazirlanan liste istenir.

(9) (Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ögrenci etüt egitim merkezlerinde ilkokul ve ortaokullara devam eden ögrencilerin kaydinda; T.C. kimlik numarasi, ögrenci belgesi veya kurumca onayli örnegi istenir.

(10) Kurumlarda ögrenim görecek yabanci uyruklu ögrenci ve kursiyerlerden ayrica ilgili mevzuatta belirtilen belgeler istenir.

Dönemlerin baslamasi

MADDE 52 – (1) Okullar disindaki kurumlar, dönemin basladigi tarihten itibaren ögrenci veya kursiyer sayilarini en geç 15 is günü içinde millî egitim müdürlügüne bildirir. Bildirim tarihinden sonraki degisiklikler dönem bitiminden önce millî egitim müdürlügüne tekrar bildirilir.

BESINCI BÖLÜM Ücretlerin Tespit, Ilan ve Tahsili

Ãœcret tespiti

MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olarak ögrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacaklari özel sözlesmelerinde saglayacaklarini belirttikleri egitim ve ögretim imkânlarina, gelismelerine imkân verecek yatirim ve hizmetler ile diger isletme giderlerine göre tespit ederler.

(2)Kurumlar, ögrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiginde yetkili makamlara belgelendirirler.

(3)Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilen kurumlarin ögrenci ve kursiyer ücreti, bulunduklari ilde ayni tür kurumlarin ilan ettikleri en düsük ücretten asagi olamaz.

Ãœcretlerin ilani

MADDE 54 – (1) Ücretler asagida belirtilen esaslara göre ilan edilir.

a) Kurumlarin ögrenim ve diger ücretleri, kurumlarca her yil tespit edilerek ocak ayindan itibaren mayis ayinin sonuna kadar ilan edilir. Bu ilanlarda ders yili veya ders saati ücretiyle birlikte, pesin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diger indirimler belirtilir. Ögrenci ve kursiyerlere; yetistirme kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacaklari ücretleri de ayni tarihlerde ayrica tespit ve ilan ederler.

b) Bu Yönetmelikte belirtilenlerin disinda ögrenci ve kursiyerlerden, bagis ve yardim da dâhil olmak üzere hiçbir ad altinda ücret alinamaz.

c) Kurumlar, ücretlerini ilan etmeden önce ögrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemez.

ç) Kurumlar ücret ilanlarini, Millî Egitim Bakanliginin Bilisim Sistemleri (MEBBIS) programina isleyerek alinan çiktinin bir örneginin süresi içinde dogrudan bagli bulunduklari millî egitim müdürlügüne verir ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Mayis ayindan sonra açilan kurumlar ise bu islemi kurum açma izni aldiklari tarihten itibaren bir ay içinde yaparlar.

d) Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altinda bir ücretle de kayit yapabilirler ancak, ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemezler.

(2)Süresi içinde ücret ilani yapmayan kurumlar bir önceki yilin ücretini alir.

Ãœcretlerin alinma sekli

MADDE 55 – (1) Ögrenci ve kursiyer ücretleri;

a)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Özel okul öncesi egitim kurumlarinda, ilkokul, ortaokul, özel egitim ve ortaögretim okullarinin bütün siniflarinda ve özel ögrenci etüt egitim merkezlerinde yillik,

b)Okullarda pansiyon hizmeti saglandigi takdirde yillik,

c)Dershaneler, kurslar, hizmet içi egitim merkezleri ile özel egitim okullarinin ilkögretim programi disindaki kisimlarinda ve özel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücreti,

ç) Motorlu tasit sürücüleri kurslarinin teorik dersleri ile uygulama derslerinin ders saati ücreti ayri ayri olarak hesap edilir.

(2) Okullar, çalisma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yilina ait ücretini ödemeyen ögrencilerin kayitlarini yenilemeyebilir.

Ãœcretlerin iadesi

MADDE 56 – (1) Asagida belirtilen sebeplerden bir veya birkaçinin olusmasi hâlinde kurumdan ayrilanlarin, ayrilis tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmis ücretleri iade edilir.

(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;

a)Okullarda, ögrencinin baska bir okula nakli,

b)Saglik raporu alarak ögrenci ve kursiyerin saglik sebebiyle kurumdan ayrilmasi,

c)Kurumun kapanmasi, ç) Dönemin açilamamasi,

d)Kurumun egitim ve ögretim ortaminin olumsuz yönde degistiginin il egitim denetmenleri tarafindan tespit edilmesi,

e)Kursiyer veya ögrenci velisinin, ögrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düstügünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi

gerekir.

(3) Yukarida belirtilen sartlarin disinda kurumlara yeni kaydolan ögrenci ve kursiyerlerden;

a)(Degisik:RG-21/7/2012-28360) Ögrenim ücretini yillik olarak belirleyen okul öncesi egitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel egitim okulu, ortaögretim okullarinda ve ögrenci etüt egitim merkezlerinde ögretim yili baslamadan ayrilanlara yillik ücretin yüzde onu disindaki kismi iade edilir. Ögretim yili basladiktan sonra ayrilanlara yillik ücretin yüzde onu ile ögrenim gördügü günlere göre hesaplanan miktarin disindaki kismi iade edilir.

b)Ögrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem baslamadan ayrilanlara ögrenim ücretinin yüzde onu disindaki kismi iade edilir. Dönem basladiktan sonra ayrilanlara ögrenim ücretinin yüzde onu ile ögrenim gördügü ders saati sayisina göre hesaplanan miktarin disindaki kismi iade edilir.

c)Ögretime basladiktan sonra ayrilan ögrenci veya kursiyerlerden alinacak ücret kurumun ögrenim ücretinden fazla olamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Ögrenci ve Kursiyerler Ücretsiz okutulacak ögrenci ve kursiyerlerin orani ile dagilimi

MADDE 57 – (1) Kurumlar, kurumda okuma hakkini kazananlardan sehit ve malûl gazi çocuklari ile malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir.

(2)Ayni kuruma, birinci fikrada sayilanlarin basvurusu kurumun ücretsiz okuma kontenjanindan fazla olmasi hâlinde yerlestirme valilikçe yapilir. Birinci fikrada sayilan ögrenci veya kursiyerlerden kuruma basvuruda bulunulmamasi hâlinde, yüzde üçlük oranin tamamindan kayitli ögrenci ve kursiyerler yararlandirilir.

(3)Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü olduklari ögrenci ya da kursiyerlerden birinci fikrada sayilanlarin disindakileri tamamen ücretsiz veya bunlarin ücretlerinin toplam miktari kadar ögrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oraninda indirim uygulayarak daha fazla ögrenci veya kursiyer okutabilir.

(4)Kurumun bir bölüme basvurusunun az olmasi hâlinde, diger bölümler için yapilan basvurularla ücretsiz okutulacak ögrenci ve kursiyer kontenjani tamamlanir.

(5)Ücretsiz okutulacak ögrenci ve kursiyerlerin sayisini tespit ederken 0,5 ve daha yukari çikan kesirli sayilar bir üst tam sayiya tamamlanir.

Ücretsiz okutulacak ögrenci ve kursiyerlerin basvurusu

MADDE 58 – (1) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için basvuracak ögrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak sehit veya malûl gazi çocuklari ile malûl gaziler disindaki ögrencilerin bir önceki sinifini geçmis ve davranis notunun tam olmasi sartlari aranir.

(2)Sehit veya malûl gazi çocuklari ile malûl gazilerden, ayrica sehit veya malûl gazinin mensubu oldugu kurumdan alinacak sehit veya malûl gazi belgesi istenir.

(3)Her ders yili veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen ögrenci veya kursiyerler bu isteklerini kuruma kayit sirasinda, “Özel Ögretim Kurumlarinda Ücretsiz Okuyacak Ögrenci ve Kursiyerlere Ait Basvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak basvurur.

(4)Gerçek disi bildirimde bulundugu tespit edilen ögrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakki veya bursu kurum müdürlügünce iptal edilir. Ögrenci ve kursiyere ücretsiz okudugu veya burs aldigi dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri dogrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

(5)Ücretsiz okumak üzere basvuranlarin sayisi kontenjandan az olmasi hâlinde, durumlari birinci fikraya uygun olanlarin basvurulari saglanarak ücretsiz okuma hakkindan yararlandirilir.

Degerlendirme kurulu

MADDE 59 – (1) Kurumlarda, ücretsiz okumak için yapilan basvurulari degerlendirmek amaciyla degerlendirme kurulu olusturulur.

(2)Degerlendirme kurulu, kurum müdürünün baskanliginda iki egitim personelinden olusur.

(3)Degerlendirme kurulu, dönem baslamadan toplanir ve “Özel Ögretim Kurumlarinda Ücretsiz Okuyacak Ögrenci ve Kursiyerler Basvurulari Degerlendirme Formu”na (EK-8) göre basvurulari degerlendirip ücretsiz okuyacak ögrenci ve kursiyerleri tespit ederek ilgililere duyurur.

Ücretsiz okuyacak ögrenci ve kursiyerlerin ücretlerinin iadesi

MADDE 60 – (1) Ücretsiz okumalari uygun bulunan ögrenci ve kursiyerlerden alinan ücretler, okul ve dershanelerde ögretimin baslamasindan sonra iki ay içinde; diger kurumlarda ise dönem bitiminden sonraya kalmamak sartiyla kurum yönetimince bir ay içinde ödenir. Senet ve bonolari ise hemen iade edilir.

(2)Ögrenci ve kursiyerler, daha önce ödedikleri ücretlere ait verilen fatura ve makbuzlarin asillarini kuruma iade etmek zorundadirlar.

Ücretsiz okuma süresi

MADDE 61 – (1) Ücretsiz okuma hakki kazanan ögrenci ve kursiyerlerin bu haklari yalniz o ögretim yili veya dönemi için geçerlidir.

(2)Okullar, ücretsiz okuma hakkini kazanan sehit ve malûl gazi çocuklarini, okulun ögrenim süresince ücretsiz okutur.

Burs verilme sartlari ve orani

MADDE 62 – (1) Ders ya da sinavlardaki basarilari veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki basarilarindan veya maddi imkânsizliklarindan dolayi ögrenci ve kursiyerlere kurumlarca karsiliksiz olarak burs verilebilir. Kurumlar, burs verilecek ögrenci ve kursiyer tespitine yönelik sinav yapmak istemeleri durumunda bu sinavlardan sinav ücreti alamazlar.

(2)Kurumlar, burs verme sartlarini, bursun miktarini, burs süresini ve burs verecekleri ögrenci ve kursiyer sayisi ile bursun hangi durumlarda kesilecegini belirleyip il millî egitim müdürlügüne bilgi vererek uygular.

(3)Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler disinda baska belge

istenmez.

(4)Burslu okutulacak ögrenci ve kursiyerlerin orani veya sayisi kurumca belirlenir. Burslu okutulacak ögrenci ve kursiyerlerin orani, ücretsiz okutulacaklarin oraninin disinda tutulur.

Burs verilme sekli ve süresi

MADDE 63 – (1) Okullarda ögrencilere;

a) Bir yillik ögrenim ücretinin bir kisminin veya tamaminin karsilanmasi, b) Ögrenimi süresince ögrenim ücretinin karsilanmasi,

c) Bir yillik kirtasiye masrafinin karsilanmasi,

ç) Bakanligin resmî okul ögrencileri için tespit ettigi en az burs miktari kadar harçlik ve benzeri sekillerde burs verilebilir.

(2)Okullar disindaki diger kurumlarca ögrenci veya kursiyerlere; a) Ögrenim ücretinin karsilanmasi,

b) Kirtasiye masrafinin karsilanmasi,

c) Bakanligin resmî okul ögrencileri için tespit ettigi en az burs miktari kadar harçlik ve benzeri sekillerde burs verilebilir.

(3)Kurumda, ögrenimi süresince burslu olarak okutulan ögrenci veya kursiyerler basarilari ve olumlu davranislari devam ettigi sürece bu haktan yararlandirilir.

YEDINCI BÖLÜM Çesitli ve Son Hükümler

Kilik ve kiyafet

MADDE 64 – (1) Özel okullardaki egitim personeli ile ögrencilerin kilik ve kiyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanir. Diger özel ögretim kurumlarindaki egitim personeli, ögrenci ve kursiyerlerin kiyafetlerinin sade ve temiz olmasi gerekir.

Kimlik karti

MADDE 65 – (1) Kurumlarda görev yapan egitim personeli ile diger personele bu Yönetmeligin ekinde yer alan (EK-9)’a uygun olarak kurum yönetimince hazirlanan ve millî egitim müdürlügünce soguk mühür ile onaylanmis kimlik karti düzenlenir. Görevden ayrilan personelin kimlik karti kurum müdürlügünce il veya ilçe millî egitim müdürlügüne iade edilir.

Evrakin saklanmasi

MADDE 66 – (1) Kurumlarda kullanilan evrakin saklanmasinda 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Devlet Arsiv Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik hükümleri uygulanir.

Denetim

MADDE 67 – (1) Kurumlar, millî egitim denetçileri ve il egitim denetmenleri ile diger denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumlarin denetimlerinde, Bakanlikça hazirlanan modüller ile diger elektronik araç ve gereçlerden de yararlanilabilir.

Uygulanacak diger mevzuat

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmî benzeri kurumlarin tabi oldugu mevzuat hükümleri uygulanir.

Beyanlarin dogrulugu

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik uyarinca yapilmis olan beyanlarin dogrulugu, islem sonuçlandirilmadan ilgili merci tarafindan tespit edilir. Gerçege aykiri beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrica, gerçege aykiri beyanda bulundugu tespit edilen kisiler hakkinda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savciligina suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlükten kaldirilan mevzuat

MADDE 70 – (1) Asagidaki yönetmelikler yürürlükten kaldirilmistir.

a)17/11/2003 tarihli ve 25292 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Aksam Liseleri Yönetmeligi.

b)8/3/2008 tarihli ve 26810 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Ögretim Kurumlari Yönetmeligi.

c)11/2/2009 tarihli ve 27138 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Özel Ögretim Kurumlari Ögrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeligi.

ç) 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Özel Ögretim Kurumlarinda Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Ögrenci ve Kursiyerler Hakkinda Yönetmelik.

d)21/10/2009 tarihli ve 27383 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Dershaneler Yönetmeligi.

e)23/10/2009 tarihli ve 27385 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Hizmet Içi Egitim Merkezleri Yönetmeligi.

f)6/2/2010 tarihli ve 27485 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Kurslar Yönetmeligi.

g)26/2/2011 tarihli ve 27858 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Okullar Çerçeve Yönetmeligi.

g) 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Millî Egitim Bakanligi Özel Ögrenci Etüt Egitim Merkezleri Yönetmeligi.

Çalisan personel

GEÇICI MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelik ve sartlari tasimayan ancak, bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihte kurumlarda egitim personeli olarak çalismakta olanlardan bu Yönetmelikteki sartlar aranmaz.

Bir arada bulunan kurumlar

GEÇICI MADDE 2 – (1) Bir arada bulunan okullar disindaki diger kurumlarin kuruculari, 8/3/2013 tarihine kadar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasinda yayinlanan standartlarda belirtilen sartlara uygun olarak kurumlarini bagimsiz kurum hâline getirmek zorundadirlar. Verilen süre içinde bagimsiz kurum hâline getirilmeyen kurumlar kapatilir.

Yürürlük

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Egitim Bakani yürütür.

EK-1

...............................................................

(Il Millî Egitim Müdürlügü)

Asagida belirttigim özel ögretim kurumuna ait bilgiler tam ve dogru olarak tarafimdan doldurulmus olup kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati almak istiyorum.

Geregini arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin

 

 

 

 

 

 

Adi, Soyadi, Tarih, Imza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ÖGRETIM KURUMU AÇACAKLAR IÇIN BASVURU FORMU

Özel Ögretim Kurumu Açacak Olan

 

Tüzel Kisi

 

 

Gerçek Kisi

 

TÃœZEL KISIYE AIT BILGILER

 

GERÇEK KISIYE AIT BILGILER

Tüzel Kisinin Adi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi No

 

 

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

 

 

 

Kurucu Temsilcisinin

 

 

 

 

Vergi No

 

 

 

 

 

Adi ve Soyadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

 

 

Adi ve Soyadi

 

 

 

 

 

Baba Adi

 

Ana Adi

 

 

Baba Adi

 

 

 

Ana Adi

 

Dogum Yeri

 

Dogum

 

 

Dogum Yeri

 

 

 

Dogum

 

 

 

Tarihi

 

 

 

 

 

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumun Türü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumun Adi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulanacak Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programin Süresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon / Faks No / e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumun Binasi

 

 

 

Kendisinin

Kiralik

Kurumun Hitap Ettigi Yas Grubu

 

Ögrenci

Yetiskin

Ögretim Sekli

 

 

 

Yatili

Gündüzlü

Yatililik Durumu

 

 

 

Kiz

Erkek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1- Adli sicil beyani

2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayimlanmis ana sözlesme veya tüzük ya da vakif senedinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi. (Tüzel kisilerde)

3- Kurucu temsilcisinin; kurumu açma, kapatma, devretme ve benzeri islemleri yürütme yetkisine sahip oldugunun da belirtildigi yönetim kurulu kararinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi. (Tüzel kisilerde)

4- Binanin saglam ve dayanikli olduguna iliskin teknik rapor

5- Binanin ve çevresinin saglik yönünden uygun olduguna iliskin rapor

6- Binada yangina karsi gerekli önlemlerin alindigina iliskin itfaiye müdürlügünden alinan rapor

7- Dört adet 35x50 cm veya A3 ebadinda kâgitlara çizilmis yerlesim planinin millî egitim müdürlügünce onayli örnegi.

8- Farkli uygulama yapmak isteyen özel okullar için Bakanlikça onaylanmak üzere hazirlanan kurum yönetmelik taslagi CD si (3 Takim)

9- Resmî benzeri olmayan ögretim programi ve haftalik ders çizelgesi uygulayacak kurumlar için; Bakanlikça onaylanmak üzere ögretim programi ve haftalik ders çizelgesi CD si. (3 Takim)

10- Yönetici çalisma izin teklifi ve kurum ögretime baslamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele iliskin çalisma izin tekliflerinin yapilacagina dair kurucunun yazili beyani

11- Kurum binasi kurucuya ait ise tapu senedi örnegi; kurum binasi kiralik ise okullarda ögretim süresi kadar, diger kurumlarda en az bir yillik kira sözlesmesi asli veya millî egitim müdürlügünce onayli örnegi.

12- Denizcilik kursu, havacilik kursu gibi özellik arz eden kurumlar için ilgili bakanligin uygun görüs

yazisi

13- Yabanci uyruklular tarafindan açilacak milletlerarasi kurumlar için Bakanlar Kurulu Karari

14- Saglik meslek lisesi açacaklarin, okulun açilacagi ildeki hastanede ögrencilerinin egitim görecegi alana uygun stajlarini yapacaklarina iliskin hastane yönetimi ile yapilan protokol.

EK-2

T.C.

. . . . . . . . . . VALILIGI Il Millî Egitim Müdürlügü

Sayi :

Konu: Kurum Açma Izni ile Is Yeri Açma ve Çalisma Ruhsati

…………………………………..

Ilgi: …………….. tarihli ve …………………. sayili yazi.

Ad ve durumu asagida belirtilen, 5580 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanununun 6 nci ve 8 inci maddeleri geregi egitim personeline çalisma izni düzenlenen özel ögretim kurumuna ayni Kanunun 3 üncü maddesine göre kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilmistir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

………………..

Vali

EKLER

1-

2-

Kurum Kodu

Kurum Adi

Ili:

Ilçesi:

Kurum Adresi

Kurucusu

Kurucu Temsilcisi

T.C. Kimlik Numarasi

Vergi Dairesi

Vergi Numarasi

Bina Kontenjani

Yatili Kontenjan

UYGULANACAK PROGRAM

BASLAMA

PROGRAM

 

TARIHI

KONTENJANI

 

 

 

 

 

 

EK-3

T.C.

MILLÃŽ EGITIM BAKANLIGI

Özel Ögretim Kurumlari Genel Müdürlügü

Sayi :

Konu: Kurum Açma Izni ile Is Yeri Açma ve Çalisma Ruhsati

………………… VALILIGINE

(Il Millî Egitim Müdürlügü)

Ilgi: …………….. tarihli ve …………………. sayili yazi.

Ad ve durumu asagida belirtilen özel ögretim kurumuna 5580 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanununun 3 üncü maddesine göre kurum açma izni ile is yeri açma ve çalisma ruhsati verilmistir.

Söz konusu kurumun egitim personeline ayni Kanunun 6 nci ve 8 inci maddeleri geregi valiliginizce çalisma izni düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

………………..

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER

1-

2-

Kurum Kodu

Kurum Adi

Ili:

Ilçesi:

Kurum Adresi

Kurucusu

Kurucu Temsilcisi

T.C. Kimlik Numarasi

Vergi Dairesi

Vergi Numarasi

Bina Kontenjani

Yatili Kontenjan

UYGULANACAK PROGRAM

BASLAMA

PROGRAM

 

TARIHI

KONTENJANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4

 

 

AYNI KURS ÖGRETIM PROGRAMLARI NITELIKLERINI GÖSTERIR TABLO

 

 

 

 

Yabanci Dil Kurs Grubu

Ingilizce, Fransizca, Almanca, Arapça, Italyanca, Ispanyolca, Rusça,

a)

 

 

 

 

 

Japonca,Hollandaca,Ibranice Yabancilar için Türkçe ve benzeri.

 

 

Müzik Kursu Grubu

 

Piyano, Org, Gitar, Keman, Baglama, Flüt ve benzeri.

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kurs Grubu

Bilgisayar Okur Yazarligi, Isletmenlik, Yardimci Programci, Programci,

c)

 

 

 

 

 

Analist Programci, Web Dizayn, Grafik Tasarim ve benzeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe Kurs Grubu

Bilgisayarli Muhasebe, Muhasebe Uygulamalari, Muhasebe.

 

 

ç)

 

 

 

 

 

Not: Açilista Bilgisayar Laboratuvari olma kosulu aranir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ve Bale Kursu Grubu

Bale, Dünya Toplum Danslari ve benzeri.

 

 

d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzellik

ve

Cilt

Bakimi

Epilasyon, Profesyonel Makyaj, El ve Ayak Bakimi, Cilt Bakimi ve

e)

Grubu

 

 

 

 

Güzellik, Estetisyenlik, Kuaförlük, Masaj ve benzeri.

 

 

 

Modelistlik

ve

Stilistlik

Giysi Tasarimciligi, Bilgisayarli Modelistlik, Bilgisayar Destekli Modelist

f)

Grubu

 

 

 

 

Kalipçilik, Stilistlik, Moda Ürünleri Pazarlama, Tekstil, Biçki – Dikis ve

 

 

 

 

 

 

benzeri.

 

 

 

Turizm

ve

Otelcilik

Kurs

Servis – Bar, Kat Hizmetleri, Mutfak, Ön Büro, Profesyonel Tur

g)

Grubu

 

 

 

 

Operatörlügü, Turist Rehberligi, Seyahat Acentesi Isletmeciligi, Iletisim

 

 

 

 

 

 

Turizm Büro Hizmetler, Ingilizce Agirlikli Turizm Isletmeciligi ve Otel

 

 

 

 

 

 

Yönetimi ve benzeri.

 

 

 

Insan

Kaynaklari

ve

Insan Kaynaklari, Halkla Iliskiler, Yönetici Sekreterlik, Toplum Önünde

g)

Sekreterlik Grubu

 

 

Söz Söyleme, Hizli Okuma ve benzeri.

 

 

 

Televizyon,

 

Radyo,

Kameraman Yetistirme, Radyo Program, Spikerlik, Kurgucu Yetistirme,

h)

Spikerlik Kurs Grubu

 

TV – Radyo Iletisim ve benzeri.

 

 

 

Açikögretim

Ögrencileri

Matematik, Istatistik, Iktisat, Isletme, Pazarlama ve benzeri.

 

 

i)

için Kurs Grubu

 

 

 

 

 

 

Emlakçilik,

Reklamcilik,

Emlakçilik, Reklamcilik, Sigortacilik Kurslari

 

 

i)

Sigortacilik Kurs Gruplari

 

 

 

 

Is Makinesi

(Operatörlük)

Biçer Döver Operatörü Yetistirme, Is Makinalari Dozer Oparetörü

 

Belgesi Kurs Grubu

 

Yetistirme, Is Makinalari Greyder Operatörü Yetistirme, Is Makinalari

j)

 

 

 

 

 

Yükleyici Operatörü Yetistirme, Asfalt ve Beton Serme (Fniser) Makinesi

 

 

 

 

 

 

Operatörü, Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü

 

 

 

 

 

 

Yetistirme, Zemin Süpürme Makinesi Operatörü Yetistirme, Is Kamyonlari

 

 

 

 

 

 

Operatörü Yetistirme, Mobil Rihtim Vinci Operatörü Yetistirme,

 

 

 

 

 

 

Konteyner Saha Köprü Vinci Operatörü Yetistirme, Konteyner Rihtim

 

 

 

 

 

 

Köprü Vinci Operatörü Yetistirme, Konteyner Dorse Vinci Operatörü

 

 

 

 

 

 

Yetistirme, Dolu Konteyner Makinesi Operatörü Yetistirme, Bos

 

 

 

 

 

 

Konteyner Makinesi Operatörü Yetistirme, Kazima

ve

Yükleme

 

 

 

 

 

 

(Ekskavatör) Is Makinesi Operatörü Yetistirme, Kazima

ve

Yükleme

 

 

 

 

 

 

(Yükleyici (Loder)) Is Makinesi Operatörü Yetistirme,

Kazima ve

 

 

 

 

 

 

Yükleme (Kanal Kaziyici (Beko Loder)) Is Makinesi Operatörü Yetistirme,

 

 

 

 

 

 

Kaldirma ve Yükleme (Forklift) Is Makinesi Operatörü Yetistirme,

 

 

 

 

 

 

Kaldirma ve Yükleme (Vinç) Is Makinesi Operatörü Yetistirme, Yüzey

 

 

 

 

 

 

Kazima Is Makineleri Operatörü Yetistirme, Zemin Sikistirma Makineleri

 

 

 

 

 

 

(Silindir) Operatörü Yetistirme, Mobil Akaryakit Tankeri Ikmal Makinesi

 

 

 

 

 

 

Operatörü Yetistirme Kurslari

 

 

 

Yukaridaki

 

Ögretim

Programinda sadece teorik konulara yer veren ve uygulama dersligine

k)

Programlarinin Disinda

ihtiyaç duyulmayan diger kurslar

 

 

(Degisik:RG-21/7/2012-28360) EK-5

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARINDA GÖREV ALAN EGITIM PERSONELINE AIT IS SÖZLESMESI FORMU

1-Is Veren Kurumun

 

a) Adi veya unvani

:

b) Adresi

:

c) Kurucu veya kurucu

 

temsilcisinin adi ve soyadi

:

2- Görev Alan Egitim Personelinin

 

a) Adi ve soyadi

:

b) T.C. Kimlik No

:

c) Ev adresi

:

ç) Görev unvani

:

(Bu kisma ögretmenin asil görevli aylik ücretli veya ders ücretli egitim personeli oldugu yazilir.)

d) Varsa yöneticilik görevinin adi

:

(Müdür, müdür yardimcisi)

 

 

(Ders ücretli egitim personeline yöneticilik görevi verilmez.)

e) Okutacagi derslerin adi

 

:

f) Haftalik ders saati sayisi

 

:

(Kurum türüne göre Yönetmelikte belirtilen aylik ve ders saati ücreti karsiligi okutmakla yükümlü

oldugu ders saati sayisini geçemez)

 

 

g) Asil görevli aylik ücretli ise :

 

Aylik ücret miktari

: (. . . . . . . . . .

. . . . . . TL)

Bir ders saati ücreti

: (. . . . . . . . . .

. . . . . . TL)

Yöneticilik aylik ücreti

: (. . . . . . . . . .

. . . . . . TL)

g) Ders saat ücretli ise;

 

 

Bir ders saati ücreti

: (. . . . . . . . . .

. . . . . . TL)

h) Is güçlügü zammi

: (. . . . . . . . . .

. . . . . . TL)

i) Sosyal yardim kapsamindaki

 

ek ödemeler

: (. . . . . . . . . .

. . . . . . TL)

Yabanci uyruklu egitim personeline ödenecek ücret tek kalem ile gösterilebilir.

3-Süre:

 

a) Sözlesmenin (görevin) baslama tarihi

: (Çalisma izni veya geçici olurun düzenlendigi tarih)

b) Sözlesmenin bitim tarihi

:

c) Sözlesmenin tanzim tarihi

:

4- Fesih Sartlari :

Kurucu veya kurucu temsilcisi veya görev alan egitim personeli sözlesmeleri, 4857 sayili Is Kanununun ilgili hükümlerine göre feshedilir.

5- Genel Sartlar:

a)Görev alan egitim personeli, Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, ilgili yönetmelikler, Bakanlik emirleri ile benzeri dengi ögretim kurumlari için yürürlükteki mevzuat hükümleri dâhilinde görev yapmayi taahhüt eder.

b)Asil görevli aylik ücretli egitim personeli ayligi karsiligi haftada okutmakla yükümlü oldugu derslerin disinda ücretli ders okutuyorsa, okutulan bu dersler için ödenecek aylik ücret de ayni yoldan hesaplanir.

c)Asil görevli aylik ücretli egitim personeli aylik ücreti, yönetmeliklere göre yükümlü bulunduklari görevleri yapmalari sarti ile yilda 12 ay resmî okullardaki gibi ödenir.

ç) Ders saati ücretli olarak görev alan egitim personelinin aylik ders saati ücreti; bir ay zarfinda okuttugu ders saati sayisinin, bu sözlesmede bir ders saati karsiligi gösterilen ders saati ücreti ile çarpimindan elde edilen miktardir.

d)Egitim personelinin aylik ücreti, bordro ile her ay sonunda ödenir.

e)Görev alan egitim personelinin ilgili resmî makam tarafindan çalisma izni geri alinirsa, isbu sözlesme feshedilmis sayilir.

f)Bu sözlesmede aksine hüküm bulunmayan hâllerde veya eksik kalan hususlarda 5580 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanunu, 4857 sayili Is Kanunu, yönetmelikler, Bakanlik emirleri ve ilgili diger kanunlarin hükümleri uygulanir.

g)Bu sözlesmenin uygulanmasindan dogacak anlasmazliklar için, ………….............. mahkemelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmistir.

6- Özel Sartlar:

(Kanunlarla verilen haklari düsürecek hükümler konulamaz.)

................................................................................................................................ ..

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Bu sözlesme 3 nüsha düzenlenerek bir nüshasi çalisma izni düzenlenmek üzere ilgili makama, bir nüshasi sözlesmeye taraf olan personele verilir. Diger nüshasi ise kurucu veya kurucu temsilcisinde kalir.

Isveren (Kurucu) veya Temsilcisi

Görev Alan Egitim Personeli

Adi-Soyadi ve Imzasi

Adi-Soyadi ve Imzasi

Yukaridaki imzalarin kurucu ile görev alan egitim personeline ait oldugu tasdik olunur.

Müdür

Adi-Soyadi Imzasi ve Mühür

EK-6

 

T.C.

 

...................................ILI

...................................

ILÇESI

ÖZEL...................................................................

KURSU

KURS BITIRME BELGESI

Belge No :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge Tarihi : ....../

....../......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSIYERIN

 

 

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adi ve Soyadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baba Adi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Adi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogum Yeri ve Yili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayit No

 

 

 

 

 

 

Dönemi-Grubu

 

 

 

 

 

 

 

ÖZEL ÖGRETIM KURUMUNUN

 

 

 

 

Ögretime Baslama Izninin

 

 

 

Tarihi

 

 

Sayisi

 

 

 

 

 

 

DEVAM ETTIGI PROGRAMIN

 

 

 

 

Adi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seviyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baslama Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitis Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat Olarak Süresi

Teorik

 

 

 

Uygulama

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarida durumu belirtilen

..............................................................................

 

 

 

 

 

 

5580 sayili Kanuna

dayanarak çikartilan Millî Egitim Bakanligi Özel Ögretim Kurumlari Yönetmeligi geregince yapilan kurs

bitirme sinavlarinda yüz puan üzerinden ............................

puan alarak ..............................

derecede basari

gösterdiginden bu bitirme belgesi verilmistir.

 

 

KURUM MÜDÜRÜ

MILLÎ EGITIM MÜDÜRÜ

EK-7

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSIZ OKUYACAK ÖGRENCI VE KURSIYER FORMU

1Adi ve Soyadi

2T.C. Kimlik No

3Okul ve Dershanelerde sinifi Diger Kurumlarda Ögretim Programi

Durumunuza uygun olan bölümü (x) ile isaretleyiniz.

4ÖGRENCININ BIR YIL ÖNCEKI BASARI DURUMU (Ilkögretim ve ortaögretim okullari 2-12 nci siniflar için)

Pekiyi

Iyi

Orta

5ANNE – BABA HAYATTA MI?

Anne veya baba ölü Ikisi de ölü Anne-baba ayri

2828 sayili Kanuna göre devletin himayesi altinda

2828 sayili Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altinda

6ÖGRENCI VEYA KURSIYERIN RAPORA BAGLI ÖZÜR DURUMU VAR MI?

Hayir

Evet

8AILENIN AYLIK TOPLAM GELIRI

(*)750 TL den daha az ise

(*)751 TL veya 1.500 TL arasi ise

(*)1.501 TL veya 2.500 TL arasi ise

(*)2.501 TL veya 3.500 TL arasi ise

(*)3.501 TL veya 4.500 TL arasi ise

(*)4.501 TL veya 6.000 TL arasi ise

(*)6.001 TL veya 7.500 TL arasi ise

(*)7.501 TL veya 9.000 TL arasi ise

(*)9.001 TL veya 10.500 TL arasi ise

(*)10.501 TL ve daha fazla

9AILEDE BASKA ÖGRENIM GÖREN VAR MI?

Yok

Her bir okul öncesi egitim ve ilkögretim ögrencisi için Her bir ortaögretim okulu ögrencisi için

Her bir üniversite ögrencisi için

AILEDE ÇALISANLARIN

Adi ve Soyadi

Yakinlik

Ögrenim

Görevi

Is Adresi ve

 

Derecesi

Durumu

 

Tel. No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ailenin aylik toplam gelir tutarlari her yil bir önceki yila iliskin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden degerleme oraninda artirilmak suretiyle yeniden belirlenir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÃœDÃœRLÃœGÃœNE

Velisi bulundugum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nin ücretsiz okuma hakkindan faydalanmasini istiyorum. Ücretsiz okuma hakkindan faydalanmasi için yapilacak degerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermis

oldugum bilgilerin dogrulugunu beyan ederim. Bu Formda vermis oldugum bilgilerin dogru olmamasi hâlinde velisi bulundugum ögrenciye taninan ücretsiz okuma hakkinin sona erdirilmesini kabul ve ücretsiz okudugu süreye ait ücretleri kanuni faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt ederim.

…/…/……

IMZA

VELININ

ADI VE SOYADI

T.C. KIMLIK NO

EV ADRESI

IS ADRESI

EK-8

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARINDA ÜCRETSIZ OKUYACAK ÖGRENCI VE KURSIYER

BASVURULARI DEGERLENDIRME FORMU

1

ÖGRENCININ BIR YIL ÖNCEKI BASARI DURUMU (Ilkögretim ve

PUAN

 

ortaögretim okullari 2-12 nci siniflar için)

 

 

Pekiyi

+ 15

 

Iyi

+ 10

 

Orta

+ 5

2

ANNE – BABA HAYATTA MI?

 

 

Anne veya baba ölü

+ 5

 

Ikisi de ölü

+ 10

 

Anne-baba ayri

+ 5

 

2828 sayili Kanuna göre devletin himayesi altinda

+ 60

 

2828 sayili Kanuna göre koruyucu ailenin himayesi altinda

+30

3

ÖGRENCI VEYA KURSIYERIN RAPORA BAGLI ÖZÜR DURUMU VAR

 

 

MI?

 

 

Hayir

 

 

Evet

+ 5

4

AILENIN AYLIK TOPLAM GELIRI

 

 

(*) 750 TL den daha az ise

+ 50

 

(*) 751 TL veya 1.500 TL arasi ise

+ 40

 

(*) 1.501 TL veya 2.500 TL arasi ise

+ 30

 

(*) 2.501 TL veya 3.500 TL arasi ise

+ 20

 

(*) 3.501 TL veya 4.500 TL arasi ise

+ 10

 

(*) 4.501 TL veya 6.000 TL arasi ise

- 10

 

(*) 6.001 TL veya 7.500 TL arasi ise

- 20

 

(*) 7.501 TL veya 9.000 TL arasi ise

- 30

 

(*) 9.001 TL veya 10.500 TL arasi ise

- 40

 

(*) 10.501 TL ve daha fazla

- 50

5

AILEDE BASKA ÖGRENIM GÖREN VAR MI?

 

 

Yok

 

 

Her bir okul öncesi egitim ve ilkögretim ögrencisi için

+ 10

 

Her bir ortaögretim okulu ögrencisi için

+ 15

 

Her bir üniversite ögrencisi için

+ 25

6

Kurum degerlendirme puani

+ 20

(*) Ailenin aylik toplam gelir tutarlari her yil bir önceki yila iliskin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden degerleme oraninda artirilmak suretiyle yeniden belirlenir.

Not: 18 yasindan büyük olup herhangi bir yerde çalisanlar, yukaridaki tablonun “Ailenin Aylik Toplam Geliri” bölümü dikkate alinarak degerlendirilir.

EK-9

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARI PERSONEL KIMLIK KARTI

 

MOR

 

 

MILLI EGITIM BAKANLIGI

 

ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARI PERSONEL KIMLIK KARTI

 

ÖZEL (Kurum Ismi Yazilacak)

 

ADI

:

 

SOYADI

:

 

GÖREVI

:

 

T.C KIMLIK NO

:

FOTOGRAF

VERILIS TARIHI

:

ILI/BELGE NO

:

 

NÜFUS KAYIT ÖRNEGI

DOGUM

YERI VE

TARIHI

ILI

 

ILÇESI

 

 

 

 

 

 

 

BABA ADI

 

 

 

 

 

KENARLIK MOR

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA ADI

 

 

 

 

 

 

 

KAN GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AILE

 

SIRA

 

 

 

 

CILT NO

 

SIRA

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEMIN BEYAZ