Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

โครงการการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน นันยางโกลหนูไทยแลนด ์เลเจนด ์ คัพ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี2556

1.ชือโครงการ่ โครงการการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนนันยางโกลหนูไทยแลนด์เลเจนด์คัพ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจ าปี2556

2.เจ้าของโครงการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้ นฐาน้ และ บริษัทนันยางมารเก็ตติ์ง้จ ากัด

3.ผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริษัทเจเนอรัลโปรดัคชัน่ ดีไซน์จ ากัด

4.ผู้สนับสนุนหลัก

4.1.บริษัทนันยางมารเก็ตติ์ง้จ ากัด

4.2.ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

4.3.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)

4.4.บริษัท ยูนิลีเวอร ์ไทย เทรดดิง้ จากัด

5.หลักการและเหตุผล

กีฬาฟุตบอลนับได้ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย สาหรับประชาชนบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ ส าหรับเยาวชนนักเรียนจ านวนมากก็มักนิยมใชาว่างในระหว่างวัน้เวลเข ้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลผ่าน รูปแบบการแข่งขันกันในกลุ่มเพื่อน โดยมักกาหนดกติกาการแข่งขันที่เรียบง่าย ไม่ซับซ ้อนและเป็ นไปอย่าง สนุกสนานเป็ นกันเองใ รูปแบบที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่เยาวชนในปัจจุบันว่า “ฟุตบอลโกลหนู”

คณะผู้ด าเนินการดกิจกรรมการแข่งขันเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมที่ เยาวชน นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจโด ารสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นรูปธรรม แต่ก็ยังไม่ทิงรูปแบบ้ ความเรียบง่ายไม่ซับซ ้อนและความสนุกสนานเป็ นกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะได้เป็ นโอกาสในการปลูกฝัง ทัศนคติรวมทังจริยธรรม้ ความมีน้าใจนักกีฬาให้แก่กลุ่มนักเรียนเยาวชนผ่านกิจกรรมใน “โครงการการแข่งขัน

ฟุ ตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนนันยางโกลหนูไทยแลนด ์เลเจนด ์คัพถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ซึงได้จัดขึ่ นครั้ งแรกเมื้ ่อปี 2554 โดยได้รับการตอบรับจาก โรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาสองปี มีจานวนนักเรียนที่เขาร่วมการแข่งขันเพิ้่มมากขึนทุกปี้ รวมทัง้ ลูกฟุตบอลพลาสติกที่ใชในการแข่งขันก็ปลอดภัยเหมาะแก่เด็กเล็ก้ จึงนาร่องจัดการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เป็นครังแรกในปี้ 2556

ทังนี้ ้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ด าเนินการขอรับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างๆซึงมีบทบาทส่ าคัญในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนและเยาวชน ให้ได้มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มี คุณภาพส าหรับสังคมและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

6.วัตถุประสงค ์

6.1เพื่อสร้างเสริมลักษณะของเยาวชนไทยให้อยู่ในกรอบของการเป็นเด็กไทยที่มีคุณธรรมพืนฐาน้ 8 ประการ

6.2เพื่อสนับสนุนเยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลอย่าง ถูกวิธีอันเป็นพืนฐานส้ าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ของนักกีฬาฟุตบอลของทีมชาติไทยต่อไปใน อนาคต

บริษัท เจเนอรัลโปรดัคชั่นดีไซน์ จ ากัด 119/56 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทร.02-950-4064-5 โทรสาร ต่อ 107

6.3 เพื่อเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาพพลานามัยคุณธรรมจริยธรรมมีน้าใจ นักกีฬามีระเบียบวินัยจักหน้าทีู้ ่มีความซือสัตย์่ มีความรับผิดชอบและการรู้จักท างานร่วมกันเป็ นหมู่คณะ ให้แก่เยาวชน ที่เขาร่วมการแข่งขัน้

6.4เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีสาหรับแสดงออกด้วยการการแข่งขันที่สร้างสรรค ์ และเสริมสร้าง ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเผยแพร่การเล่นกีฬาฟุตบอลให้กว้างขวางยิ่งขึน้

7.กลุ่มเป้ าหมนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดทีาย ่มีอายุไม่เกิน 18 ปี,15 ปีและ 12 ปี

8.กิจกรรมในโครงการ

8.1การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนรุ่นอายุ18 ปีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8.2การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนรุ่นอายุ15 ปีถ้วยเกียรติยศทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

8.3การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนรุ่นอายุ12 ปีถ้วยเกียรติยศทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

8.4กิจกรรมบูธเกมส์ต่างๆและกิจกรรมเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเขาร่วมชมการแข่งขัน้ บริเวณในและหน้าสนามแข่งขัน

8.5การประกวดเต้น

9.ประเภทของการแข่งขัน

9.1อายุ18 ปี(ผู้ที่ไม่เกิดก่อนวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2538) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและเกียรติบัตร รับสมัครภูมิภาคละไม่เกิน128 ทีม จ านวน5 ภูมิภาค

9.2อายุ15 ปี(ผู้ที่ไม่เกิดก่อนวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2541) ถ้วยเกียรติยศทุนการศึกษาและเกียรติบัตร รับสมัครภูมิภาคละไม่เกิน128 ทีม จ านวน5 ภูมิภาค

9.3อายุ 12 ปี(ผู้ที่ไม่เกิดก่อนวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2544) ถ้วยเกียรติยศทุนการศึกษาและเกียรติบัตร รับสมัครภูมิภาคละไม่เกินทีม 32จ านวน5 ภูมิภาค

10.การจัดโซนการการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในรอบ ภูมิภาคเพื่อเขาสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ้ ไทย โดยมีจังหวัดในโซนต่างๆ นี้

10.1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20 จังหวัดได้แก่ขอนแก่นนครพนม ศรีสะเกษยโสธร กาฬสินธ ์ มุกดาหารบุรีรัมย์นครราชสีมาสกลนคร อุบลราชธานีสุรินทรร้อยเอ็ด์ เลย หนองคาย ชัยภูมิ อุดรธานีมหาสารคาม หนองบัวล าภูอานาจเจริญบึงกาฬ

10.2.ภาคกลาง และภาคตะวันตกมี13 จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีชัยนาทราชบุรีสิงห์บุรี ลพบุรีอุทัยธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐม เพชรบุรีอ่างทองประจวบคีรีขันธ ์

10.3.ภาคเหนือมี16 จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ก าแพงเพชรพะเยา แพร่น่านสุโขทัยเพชรบูรณ์นครสวรรค์ อุตรดิตถพิษณุโลก์พิจิตรล าปางตาก แม่ฮ่องสอนล าพูนเชียงราย

10.4.ภาคใต้มี14 จังหวัดได้แก่สุราษฎร ์ธานครศรีธรรมราชพังงาสงขลา พัทลุงภูเก็ตชุมพรระนอง

ยะลา ปัตตานีนราธิวาสสตูลตรัง กระบี่

10.5. ภาคตะวันออก และนครหลวงมี14 จังหวัดได้แก่สระบุรี ชลบุรีระยอง สระแก้วปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรีตราด ฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการและ กรุงเทพมหานคร

บริษัท เจเนอรัลโปรดัคชั่นดีไซน์ จ ากัด 119/56 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทร.02-950-4064-5 โทรสาร ต่อ 107

11.ก าหนดการรับสมัคร

11.1.ดาว์นโหลดใบสมัครที่www.NanyangGoalnu.com

11.2.โอนเงินค่าประกันทีมจ 500านวนบาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) บัญชีสะสมทรัพย์ชือ่ นันยางโกลหนู เลขทบัญชี่ 170 - 0 - 65041 - 7 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสีพระยา่

หมายเหตุค่าประกันทีมจะคืนให้หลังจากเสร็จสินการแข่งขันของแต่ละทีม้

11.3.ส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินประกันทีมมายังช่องทางต่อไปนี้

11.3.1.โทรสาร : 02-950-4064-5 ต่อ107

11.3.2.E-mail : goalnu@nanyang.co.th

11.3.3.ไปรษณีย์: ส านักงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นันยางโกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ เลขที่119/56 หมู่8 ถนน รัตนาธิเบศธ ์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิการสมัคร์

12.ก าหนดการแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยระหว่างเดือนกรกฎาคม– กันยายน 2556

ดังนี้

 

 

 

 

หมดเขต

 

 

วัน-เวลา แข่งขัน

 

 

จังหวัดเจ้าภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัคร

 

 

รุ่นอายุ12 ปี

 

 

รุ่นอายุ15 และ

 

 

จัดการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะวันออกเฉียงเหน

 

3-ก.ค.-56

 

4-ก.ค.-56

 

5-ก.ค.-56

 

ร.ร.บุรีรัมย์พิทย

 

 

 

 

 

จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางและตะวันตก

 

17-ก.ค.-56

 

18-ก.ค.-56

 

19-ก.ค.-56

 

ร.ร.สิรินธรราชวิทยา

 

 

 

 

 

จ.นครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหนือ

 

7-ส.ค.-56

 

8-ส.ค.-56

 

9-ส.ค.-56

 

ร.ร.จักรค าคณาทร

 

 

 

 

 

จ.ล าพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใต้

 

21-ส.ค.-56

 

22-ส.ค.-56

 

23-ส.ค.-56

 

ร.ร.เบญจมราชูทิศ

 

 

 

 

 

จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตะวันออกและนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สรรพสินค

 

หลวง

 

5-ก.ย.-56

 

7-ก.ย.-56

 

 

 

 

 

ซีคอน บางแค

 

(คัดเลือก 16 ทีม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิงชนะเลิศประเท

 

 

 

 

8-ก.ย.-56

 

ศูนย์สรรพสินค

 

ไทย

 

 

 

 

 

ซีคอน บางแค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เจเนอรัลโปรดัคชั่นดีไซน์ จ ากัด 119/56 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทร.02-950-4064-5 โทรสาร ต่อ 107

13. รางวัล รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค(เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลางและตะวันตก) รุ่นอายุ 18 ปี และ

รุ่นอายุ 15 ปี

 

 

ทีมชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ทีมละ5,000 บาท

ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ทีมละ3,000 บาท

และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)

ทุนการศึกษา ทีมละ2,000 บาท

และเกียรติบัตร

้

์

่

*** หมายเหตุทีมทัง 4

ทีมในแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิเขาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที้กรุงเทพฯ

รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค(เหนือ, ใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลางและตะวันตก) รุ่นอายุ 12 ปี

ทีมชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

ทีมละ3,000 บาท

และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

ทีมละ2,000

บาท

และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)

ทุนการศึกษทีมละ 1,000

บาท

และเกียรติบัตร

้

 

์

 

่

*** หมายเหตุทีมทัง 4

ทีมในแต่ละภูมิภาค จะได้สิทธิเขาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที้กรุงเทพฯ

รอบคัดเลือก(ภาคตะวันออก และนครหลวง) รุ่นอายุ 18 ปี รุ่นอายุ 15 ปี และรุ่นอายุ 12 ปี

แข่งขันคัดเลือก 16 ทีมสุดท้าย เข ้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

*** หมายเหตุ ทีมที่เขารอบ้ 16 ทีมสุดท้าย หากเป็นทีมที่มาจากจังหวัด ชลบุรีระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรีตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก พระนครศรีอยุธยา จะได้รับค่าเดินทาง เพื่อมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมละ 2,000 บาท

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

 

รุ่นอายุ 18 ปี

 

 

 

ทีมชนะเลิศ

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ทุนการศึกษา

20,000

บาท และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

10,000

บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)

ทุนการศึกษาทีมละ

5,000

บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 15 ปี

 

 

 

ทีมชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

20,000

บาท ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

10,000

บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)

ทุนการศึกษาทีมละ

5,000

บาท และเกียรติบัตร

รุ่นอายุ 12 ปี

 

 

 

ทีมชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

5,000

บาท และเกียรติบัตร

ทีมรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา

3,000

บาท และเกียรติบัตร

ทีมอันดับ 3 (ร่วม)

ทุนการศึกษาทีมละ

2,000

บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 

 

 

1.เงินรางวัลจะต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 5%ของจานวนเงินที่ได้

2.คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คล่วงหน้า สั่งจ่ายในนามตัวแทนทีม ซึงสามารถรับ่ ได้หลังจากสินสุดการแข่งขัน้ โดยผู้แทนทีมจะต้องน าสตรประชาชนมาเป็าเนาบั นหลักฐานการรับเงิน

14.กติกาการแข่งขันระเบียบและวิธีการแข่งขัน

ใชระเบียบและวิธีการแข่งขันตามที้่ฝ่ายจัดการแข่งขันกาหนด

15.ติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับชมข ้อมูลเพิ่เติม โทร. 086-369-5546-8 , 02-950-4064-5

www.NanyangGoalnu.com , Facebook.com/nanyang.co.th

บริษัท เจเนอรัลโปรดัคชั่นดีไซน์ จ ากัด 119/56 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000โทร.02-950-4064-5 โทรสาร ต่อ 107