Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

PYETJETE PROVIMIT TE SHTETIT NE TEKNIK LABORATORI

I PJESA SPECIALE

IMUNOLOGJIA PER TEKNIKE LABORATORI.

1.Imuniteti aktiv i fituar natyralisht është:

A) Nje rezistencë individuale ndaj disa sëmundjeve e paracaktuar gjenetikisht,

B) Aftësia e trupit për t`iu kundervene specifikisht organizmave apo substancave te huaja, C) Imunitet si pasoje e infeksionit ,

D) Imunitet si pasoje e vaksinimit,

2.Imuniteti pasiv i fituar natyralisht eshte:

A)Antitrupa te transferuar pasivisht nga nje nene te fetusi apo i sapolinduri

B)Antitrupa te transferuar nga nje njeri i shendetshem i imunizuar tek nje tjeter

C)Imunitet si pasoje e infeksionit

D)Imunitet i fituar si pasoje e transplantit te palces se kuqe te kockave,

3.Të sapolindurit:

A)Marrin antitrupa IgM nga nena nëpermjet placentas,

B)Kane virtualisht nje kompleks te plote te antitrupave maternale IgG,

C)Kane shume pak limfocite ne qarkullimin e tyre,

D)Marrin qeliza B maternale,

4.Funksioni kryesor i neutrofileve eshte:

A)Transporti i O2 dhe CO2,

B)Koagulimi i gjakut,

C)Fagocitoza,

D)Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve te caktuar,

5.Aplikimi i vaksines DPT ne cilin nga tipet e meposhtme te imunitetit do te kontribuonte?

A)Imunitetin aktiv natyral,

B)Imunitetin pasiv natyral imun,

C)Imunitetin aktiv artificial,

D)Imunitetin pasiv artificial,

1

6. Te gjitha qelizat e meposhtme permbajne granula qe sherbejne ne citotoksicitet dhe ne shkaterrimin e qelizave te huaja perveç:

A)Neutrofilit,

B)Qelizes vrasese natyrale,

C)Makrofagut,

D)Plazmocitit,

7.Funksioni kryesor i eozinofileve eshte:

A)Transporti i O2 dhe CO2,

B)Fagocitoza,

C)Prodhimi i heparines dhe histamines,

D)Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve te caktuar

8.Funksioni kryesor i monociteve eshte:

A)Prodhimi i antitrupave,

B)Fagocitoza (kur ata maturohen ne makrofage),

C)Citotoksiciteti jashteqelizor,

D)Koagulimi i gjakut,

9.Cili eshte organ paresor i sistemit imun?

A)Timusi,

B)Zemra,

C)Nyjet limfatike,

D)Shpretka,

10.Cili eshte organ qendror i sistemit imun?

A)Veshka,

B)Nyjet limfatike,

C)Shpretka,

D)Palca kockore,

2

11.Si mastocitet edhe bazofilet:

A)Jane fagocitues,

B)Çlirojne histamine,

C)Qarkullojne ne rrymen e gjakut,

D)Kane receptore per antikorpe IgM,

12.Veti e antigenit qe nuk ndikon ne imunogjenicitet eshte:

A)Klasa biokimike e tij,

B)Rruga e administrimit,

C)Doza e antigenit,

D)Pesha trupore e individit,

13.Imunogjeni eshte:

A)Antigjen,

B)Nje proces qe prodhon imunitet,

C)Nje antikorp,

D)Trajtim qe perdor antikorpe,

14.Te gjitha pohimet ne lidhje me antigjenin jane te sakta, perveç njerit:

A)Eshte nje substance kimike qe mund te nxise prodhimin e antitrupave apo qeliza T specifike.

B)Ai eshte, si rregull, substance e huaj,

C)Ato jane substanca komplekse organike

D)Ato jane substanca me peshe te vogel molekulare qe kombinohen me nje antitrup, por qe nuk mund te shkaktojne prodhimin e tyre.

15.Nje prej pohimeve te meposhtme mbi haptenin eshte korrekte. Nje hapten:

A)Eshte nje substance kimike qe nxit trupin te prodhoje antitrupa specifike ,

B)Ai eshte si rregull, substance e huaj,

C)Zakonisht ai ka peshe molekulare me te larte se 10000,

D)Ai eshte substance me peshe te vogel molekulare qe kombinon me nje antikorp, por qe nuk mund te shkaktojne prodhimin e antikorpeve

3

16.Vendi i antigjenit qe lidhet me antitrupin quhet:

A)Haplotip,

B)Izotip,

C)Epitop,

D)Idiotip,

17.Neutrofilet terhiqen nga vatra e infeksionit nepermjet:

A)IgM,

B)C1,

C)C5a ,

D)C8,

18.Roli i makrofageve gjate nje pergjigjeje me antitrupa eshte te:

A)Gelltise antitrupa,

B)Sintetizoje antikorpe,

C)Trese qeliza shenje te infektuara nga viruset,

D)Procesoje dhe prezantoje antigenin,

19.Cili nga opsionet e poshteshenuara mbron bakteriet nga fagocitoza?

A)Endotoksinat,

B)Ekzotoksinat,

C)Kapsula,

D)Ciliet,

20.Zgjidh nje stad korrekt te hapave te fagocitozes:

A)Kemotaksis, aderence, digjestion, ekzocitoze,

B)Digjestion, kemotaksis, aderence, ekzocitoze,

C)Aderence, ekzocitoze, digjestion, kemotaksis,

D)Ekzocitoze, digestion, kemotaksis, aderence,

4

21.Procesi me ane te te cilit fagocitet jane terhequr drejt mikroorganizmave quhet:

A)Aderence,

B)Kemiotaksis,

C)Digjestion,

D)Opsonization,

22.Procesi me ane te te cilit fagocitet u jane atashuar mikroorganizmave apo materialeve te tjera te huaja quhet:

A)Aderence,

B)Kemiotaksis,

C)Digjestion,

D)Opsonization,

23.Procesi me ane te cilit mikroorganizmat e fagocituar jane vrare nga enzimat lizozomale dhe agjentet oksidues quhet:

A)Aderence,

B)Kemiotaksis,

C)Digjestion,

D)Opsonization,

24.Fiksimi i komplementit nga nje reaksion antigen-antitrup mund te çoje ne:

A)Formimin e nje faktori kemiotaktik per qelizat mononukleare,

B)Fuqizim te fagocitozes,

C)Aktivizim te qelizave T,

D)Sinteze te shtuar te antikorpit,

25.Rruga klasike e aktivizimit te komplementit nis nga nderveprimi i C1 me:

A)Antigenin,

B)Faktorin B,

C)Komplekset antigen-IgG,

D)Lipopolisaharidet bakteriale,

5

26.Pacientet me ulje te rende te nivelit te C3 priren te kene:

A)Numer te larte infeksionesh virale te renda,

B)Numer te larte infeksionesh te renda bakteriale,

C)Nivel te ulet te gama-globulinave,

D)Episode te shpeshte te anemise hemolitike,

PS)B

27.Komplementi mund te nxise fagocitozen per shkak te pranise ne makrofage dhe neutrofile te receptoreve per:

A)Faktorin D,

B)C3b,

C)C6,

D)C5,

28.Kompleksi i sulmit ndaj membranes eshte i perbere nga.

A)Nga C1tek C9

B)Nga C1tek C4

C)Nga C5tek C9

D)Nga C1tek C5

29.Mungesa e lindur e frenuesit te C1-esterazes shfaqet me:

A)Angioedemnen e trasheguar

B)Urtikarien kronike

C)Astmen Bronkiale

D)Rrufen alergjike

PS ( A)

30.IgE:

A)Eshte e lidhur me ane te zinxhirit J

B)Lidhet me mastocitet nepermje tregjionit Fab te tij

C)Dallohet nga antitrupat IgG nga zinxhiret e tyre te ndryshem H

D)Eshte i pranishem ne perqendrime te larta ne serum

6

31.IgA dimerike:

A)Eshte e pranishme ne qumesht

B)Eshte e perfshire ne ethen e barit

C)Aktivizon komplementin me rrugen klasike

D)Kalon placenten

32.IgM humane:

A)Kalon placenten

B)Mbron siperfaqet mukozale

C)Eshte e kufizuar brenda vazave te gjakut

D)Eshte antitrup i prodhuar nga qeliza plazmatike e me afinitet te larte

33.Zinxhiret e lehte te Imunoglobulinave:

A)Mund te jene te pranishm e si vargje k dhe 1, si pjese te se njejtes molekule Ig

B)Nuk jane gjetur ne çdo klase te imunoglobulinave madhore

C)Te gjithe kane te njejten perberje aminoacidike

D)Jane te pranishme ne fragmentin Fab te IgG

34.Percaktuesit idiotipike ndodhen ne:

A)Regjionet hipervariabile te zinxhireve te rende e te lehte

B)Regjionet konstante te zinxhireve te lehte

C)Regjionet konstante te zinxhireve te rende

D)Regjionin menteshe

35.Vendi lidhes i antitrupave per antigjenin eshte i formuar nga:

A)Regjionet konstante te zinxhireve H dhe L

B)Regjionet hipervariable te zinxhireve H dhe L

C)Vetem nga regjionet hipervariable te zinxhireve H

D)Vetem nga regjionet hipervariable te zinxhireve L

7

36.Klasa imunoglobulinike me perqendrim me te larte ne gjakun e njeriut te porsalindur eshte:

A)IgE

B)IgM

C)IgA

D)IgG

37.Cili prej pohimeve te meposhtme ne lidhje me allotipat imunoglobulinike eshte i vertete?

A)Allotipat gjenden vetem ne zinxhiret e rende

B)Allotipet jane te percaktuar nga gjene te klases 1 te KMPI

C)Allotipet kufizojne regjionet variabel

D)Allotipet jane si pasoje e polimorfizmit gjenetik brenda species

38.Nese nje individ eshte i paafte gjenetikisht te prodhoje vargje J, cilat nga globulina(t) do te prekej?

A)IgG

B)IgM and IgA

C)IgE

D)IgD

39.Determinante tidiotipike jane te vendosur brenda:

A)Regjioneve hipervariabel te vargjeve te rende e te lehte

B)Regjioneve konstante te vargjeve te lehte

C)Regjioneve konstante te vargjeve te rende

D)Regjionit menteshe

40.Cila nga klasat imunoglbulinike eshte pentamer?

A)IgG

B)IgA

C)IgE

D)IgM

8

41.Cila nga klasat imunoglobulinike eshte dimer?

A)IgG

B)IgD

C)IgA

D)IgE

42.Gjeni molekulen e imunoglubulines M:

A)Nje H2 L2

B)Dy H2 L2

C)Tre H2 L2

D)Pese H2 L2

43.Gjeni molekulen e imunoglobulines G:

A)Nje H2 L2

B)Dy H2 L2

C)Tre H2 L2

D)Kater H2 L2

44.Gjeni molekulen e imunoglobulines A:

A)Tre H2 L2

B)Dy H2 L2

C)Kater H2 L2

D)Pese H2 L2

45.Antitrupi i shfaqur fillimisht ne pergjigje te nje infeksioni per here te pare eshte:

A)IgG

B)IgM

C)IgA

D)gD

9

46.Antitrupi qe kalon placenten eshte:

A)IgG

B)IgA

C)IgD

D)IgE

47.Imunoglobulinat qe lidhen nepermjet fundit me receptoret ne mastocite dhe bazofile jane:

A)IgG

B)IgA

C)IgD

D)IgE

48.Antitrupa te prodhuar nga nje klonhibridome e vetme jane quajtur:

A)Antitrupa poliklonale

B)Antitrupa te paplota

C)Antitrupa monoklonale

D)Antitrupa defektoze

49.Hibridoma nxirret nga:

A)Qeliza kanceroze dhe plazmatike te miut

B)Serumi human

C)Serum shtazor

D)Qeliza bimore

50.Qelizat T ndihmese dallohen nga qelizat T citotoksike nga prania e:

A)CD2

B)CD4

C)CD3

D)Receptorit te IL-2

10

51.Qelizat T citotoksike njohin zakonisht antigenin ne bashkëpunim me:

A)Klasen II te molekulave MHC

B)Klasen III te molekulave MHC

C)Klasen I te molekulave MHC

D)Imunoglobulinat

52.Receptori antigenik i qelizes T:

A)Njeh epitopat si peptide lineare te shoqeruara me molekula te MHC

B)Ka vargje te lehte te Ig

C)Perbehet nga nje varg i rende dhe beta 2 microglobulina

D)Njeh epitopa natyrale te antigjenit

53.Qelizat Thl nuk:

A)Shprehin CD4

B)Prodhojne IFN gama

C)Aktivizojne makrofaget

D)Lidhin antigenin e tretshem

54.Qelizat CD8 pozitive:

A)Mund te klasifikohen ne Thl and Th2 bazuar ne funksionet e tyre

B)Nuk prodhojne IFN gama

C)Mund te njohin dhe vrasin qelizat e infektuara nga viruset

D)Mund te lidhin viruset e lire

55 .Toleranca qendrore limfociteve T ndodh ne:

A)Limfonodula

B)Timus

C)Shpretke

D)Melçi

11

56.Funksioni kryesor i limfociteve eshte:

A)Pergjegjesia per imunitetin specifik

B)Fagocitoza

C)Prodhimi i heparines apo histamines

D)Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve te caktuar

57.Prania ne 70% te limfociteve CD3 pozitive tek nje pacient tregon se ai e ka normale:

A)Imunitetin humoral

B)Imunitetin celular

C)Numrin e limfociteve B

D)Numrin e limfociteve T

58.Qelizat B dallohen nga qelizat T nga prania e:

A)CD3

B)Ig siperfaqesore

C)CD4

D)CD8

59.Nje qelize B mund te shfaqet ne siperfaqe te saj:

A)IgM dhe IgD membranore ne te njejten kohe

B)Dy llojet e vargjeve te lehta

C)Perberesin sekretor te Ig

D)IgG qe mund te lidhe antigene jo perkates te ndryshem

60.Qelizat vrasese natyrale jane:

A)Qeliza B qe mund te vrasin pa pranine e komplementit

B)Qeliza citotoksike T

C)Te shtuara nga imunizimi

D)Te afta te vrasin qeliza te infektuara nga viruset pa sensibilizim paraprak

12

61.Nje pergjigje imune primare ne nje njeri te rritur sa kohe kerkon afersisht te prodhoje nivele te zbulueshme antikorpale ne gjak?

A)12 ore

B)3 dite

C)1 jave

D)3 jave

62.Qeliza B e aktivizuar mund:

A)Te prodhoje nje klon plazmocitesh

B)Te prodhoje direkt imunoglobulina

C)Te prodhoje T-supresore

D)Te prodhoje makrofage

63.Kujtesa imunologjike eshte karakteristike e:

A)Limfociteve T dhe Qelizave Vrasese Natyrale

B)Limfociteve B dhe qelizave dentritike

C)Limfociteve T dhe B

D)Makrofageve dhe Limfociteve B

64.Molekulat e perfshira drejtperdrejt ne vrasjen me ndermjetesim te qelizave NK jane;

A)Komplementi

B)IFN gama

C)Granzima A de B

D)Superoksidi

65.Qelizat antigjen-paraqitese qe aktivizojne qelizat ndihmese 1 duhet te shprehin ne siperfaqen e tyre

A)IgE

B)Interferonin Gamma

C)Klasen I te antigjeneve te KMPI

D)Klasen II te antigjeneve te KMPI

13

66.Normalisht nuk permban mikroorganizma:

A)Trakti i siperm respirator

B)Mushkeria

C)Vagina

D)Zorret e trasha

67.Aftesia e nje patogjeni per te shkaktuar nje semundje duke kaluar mbrojtjet e mbartesit eshte quajtur:

A)Patogjenicitet

B)Virulence

C)Toksigjenicitet

D)Invazion

68.Cili nga opsionet e meposhtme mbron bakteriet nga fagocitoza:

A)Endotoksinat

B)Ekzotoksinat

C)Kapsula

D)Ciliet

69.Leukocidinat jane:

A)Te prodhuara nga disa bakterie qe mund te shkaterrojne neutrofilet

B)Enzima te prodhuara nga bakterie qe mund te shkaktojne lize te eritrociteve

C)Enzima bakteriale qe koagulojne fibrinogjenin ne gjak

D)Grup enzimash katabolizuese te fibrines qe shperbejne koagulen e formuar nga trupi per izolimin e infeksionit

70.HIV infekton gjithe sa vijojne perveç:

A)Monocitet

B)Qelizat T

C)Makrofaget.

D)Qelizat B

14

71.Receptori nepermjet te cilit infekton HIV eshte:

A)CD2.

B)CD3.

C)CD4.

D)CD5.

72.Nje femije qe nuk ka qeliza T apo B te detektueshme eshte probabilisht me defekt ne:

A)Timus

B)Qelizat fagocitare

C)Nderveprimin qelize T qelize B

D)Qelizat burimore me origjine nga palca e kockave

73.Qelizat T nelimfonodula:

A)Mungojne ne sindromen Di-George

B)Shfaqen kryesisht ne regjionin medular

C)Jane te vetmet te tipit citotoksik

D)Jane fagocituese

74.Hypogamaglobulinemia e Bruton demonstrohet nga mungesa e

A)Limfociteve B

B)Makrofageve

C)Limfociteve T

D)Neutrofileve

75.Semundja Kronike Granulomatoze eshte pasoje e cilit deficit imun?

A)Hypokomplementemise

B)Nje defekti ne limfocitet T

C)Nje defekti ne funksionin e neutrofileve

D)Nje defekti ne funksionin e limfociteve B

15

76.Hipersensiviteti imediat zakonisht perfshin:

A)Mastocitet

B)IgG

C)Trombocitet

D)Makrofaget

77.Nje femije ngacmon nje fole grerezash, thumbohet ne menyre te perseritur, dhe peson shok brenda disa minutash duke manifestuar insuficiense respiratore dhe kolaps kardiovaskular. Kjo ka me teper te ngjare te kete ndodhur nepermjet:

A)Semundjes se serumit

B)Nje reaksioni Arthus

C)Anafilaksise sistemike

D)Hipersensibilizimit citotoksik

78.Cila nga semundjet e meposhtmne nuk eshte atopike?

A)Astma Bronikale

B)Dermatiti Atopik

C)Konjuktiviti Alergjik

D)Urtikaria Akute

79.Cila nga alergjite e meposhtme nuk ndermjetesohet nga IgE?

A)Rrufa Alergjike

B)Dermatiti Alergjik i Kontaktit

C)Shoku Anafilaktik

D)Konjuktiviti Alergjik

80.Semundja e Serumit eshte :

A)Hipersensitivitet i tipit te I-re

B)Hipersensitivitet i tipit te II-te

C)Hipersensitivitet i tipit te III-te

D)Hipersensitivitet I tipit te IV-t

16

81.Angioedema mund te jete me mekanizmin:

A)Hipersensitivitet i tipit te I-re

B)Hipersensitivitet i tipit te II-te

C)Hipersensitivitet i tipit te III-te

D)Hipersensitivitet I tipit te IV-t

82.Ne cilat tipe te hipersensitivitetit eshte i perfshire komplementi?

A)Tipin II dhe IV

B)Tipin I dhe II

C)Tipin III dhe IV

D)Tipin II dhe III

83.Cila prej te meposhtmeve nuk eshte semundje hipersensitiviteti?

A)Angioedema e trasheguar

B)Sindroma Goodpasture

C)Ethet e barit

D)Dermatiti i Kontaktit

84.Antitrupat IgG kundrejt proteinave te veta:

A)Jane gjetur vetem ne paciente me tumore

B)Jane te prodhuara vetem ne shpretke

C)Mund te kalojne placenten

D)Jane me te zakonshme ne meshkuj

85.Cila nga semundjet e meposhtme eshte semundje autoimmune?

A)Hipertesnioni arterial

B)Astma Bronkiale

C)Diabeti i Sheqerit I-re

D)Tetanozi

17

86.Cila nga theniet e meposhtme eshte e vertete:

A)Semundjet autoimmune prekin me shume meshkujt

B)Semundjet autoimmune prekin me shume te moshuarit

C)Semundjet autoimmune nuk kane lidhje me trashegimine

D)Semundjet autoimmune nuk rrisin rrezikun per tumore.

87.Cila nga semundjet e meposhtme nuk eshte autoimmune?

A)Lupusi eritematoz

B)Tonsiliti Akut

C)Artriti Reumatizmal

D)Sindroma Sjorgen

88.Survejanca imune tumorale mund te ndermjetesohet nga:

A)Mastocitet

B)Neutrofilet

C)Qelizat Langerhans

D)Qelizat NK

89.Nje antigjen i gjetur ne nje perqendrim relativisht te larte ne plazmen e fetusit normal dhe ne nje perqindje te larte me karcinomen e kolonit eshte:

A)Antigjen viral

B)Antigjen karcinoembrionik

C)Alfa-fetoproteine

D)Antigjene heterofile

90.Cfare eshte ikja e madhe “great escape”?

A)Dukuri qe nuk ka te beje me sistemin imun.

B)Dukuri qe nuk ka te beje me semundjen tumorale.

C)Menyra sesi qelizat tumorale i ikin survejances immune.

D)Menyra sesi viruset i ikin mbrojtjes nga sistemi imun.

18

91.Shartimi i palces kockore eshte nje tip unik i transplantit te organeve sepse:

A)Ndryshimet e KMPI nuk identifikohen

B)Ndryshimet ne pajtueshmerine e vogel indore jane ndryshime te vetme antigenike qe mundte çojne ne flakje

C)Mund te ndodhe semundja e sulmit te transplantit ndaj mbartesit

D)Imunofrenimi nuk eshte i nevojshem

92.Transplantet ndermjet individeve gjenetikisht identike (p.sh. binjakeve identike):

A)Nuk flaken, edhe ne mungese te terapise imuno-supresive

B)Jane te flakur ngadale si pasoje e antigeneve minore te histokompatibilitetit

C)Jane subjekte te flakjes superakute

D)Nuk kemi flakje ne rast transplanti veshke, por kemi flakje ne rast transplanti lekure

93.Flakja e shkaktuar nga antitrupa te paraformuar eshte e tipit

A)Akut

B)Hiperakut

C)Kronik

D)E pershpejtuar

94.Perparesia kryesore e imunizimit pasiv mbi ate aktiv eshte qe:

A)Mund te administrohet nga goja

B)Siguron antikorpe ne menyre me te shpejte

C)Antikorpi qendron per nje kohe me te gjate

D)Permban fillimisht IgM

95.Imunizimi eshte:

A)Antigjen

B)Nje antikorp

C)Nje process qe prodhon imunitet

D)Trajtim qe perdor antikorpe

19

96.Imunosupresioni eshte:

A)Frenim i pergjigjes imune

B)Nje proces qe prodhon imunitet

C)Nje antikorp

D)Trajtim qe perdor antikorpe

97.Nje komplikim i rende i perdorimit te medikamenteve imunofrenuese eshte:

A)Rritje e rrezikut per semundje autoimune

B)Rritja e rrezikut per infeksione opurtiniste

C)Renia e flokeve

D)Renia e perqendrimit te komplementit

98.Imunizimi aktiv behet duke aplikuar te gjitha te meposhtmet perveç

A)Produkte bakteriale

B)Toksoide

C)Vaksina

D)Antitoksina

99.Vaksinat ndaj alergjive nxisin prodhimin e antitrupave bllokues te cilit lloj

A)IgA

B)IgD

C)IgE

D)IgG

100.ELISA eshte

A)Test ku perdoren radioizotope si markues

B)Nje variant i imunoelektroforezes

C)Test ku perdoren enzima si markuese

D)Asnjera nga theniet e mesiperme nuk eshte e vertete

20

101.Cila nga theniet e meposhtme nuk eshte e vertete

A)Me ane te RIA-s mund te maten perqendrime te substancave deri ne 10-12g/ml

B)RIA eshte metode ku perdoren si shenjues radioizotopet

C)Me ane te RIA-s mund te maten perqendrime te antigjenit karcinoembrionik, steroideve dhe prostaglandinave

D)Kjo eshte nje metode kolorimetrike qe ben vleresimin ne baze te ngjyres qe merr tretesira

102.Rhodamina

A)Eshte medikament kunder flakjes se transplanteve

B)Eshte substance qe nden driten mikroskopit me fluoreshence leshon drite te veçante

C)Eshte medikament qe perdoret ne disa semundje alergjike

D)Asnje nga theniet e mesiperme nuk eshte e vertete

103.Cila nuk eshte e vertete per antitrupat monoklonal

A)Kane nje specificitet te vetem

B)Prodhohen nga nje qelize e vetme mielome ose hibridome

C)Aftesia e tyre per t’u lidhur me Ag perkates quhet ‘aviditet’

D)Perdoren per identifikimin e proteinave te ndryshme

104.Ne cilen nga ekzaminimet nuk perdoren antitrupat monoklonal

A)RIA

B)ELISA

C)Imunofluoreshence

D)Matjen e pH se lengjeve biologjike

105.Citometria e automatizuar nuk mund te beje

A)Identifikimin e proteinave (Ag) te panjohura ne serum

B)Numerimin e qelizave te ndryshme

C)Ndarjen e qelizave te ndryshme (fraksionimin)

D)Asnjeren nga te mesipermet

21

106.Cili nga pershkrimet eshte i sakte per fluoreshencen

A)Fluoreshenca eshte aftesia qe ka nje substance per te ndryshuar ngjyre

B)Fluoreshenca eshte aftesia qe ka nje substance per te perthithuar dhe emetuar driten

C)Fluoreshenca eshte aftesia qe ka nje substance per te perthithuar driten me nje gjatesi vale te caktuar dhe per t’a emetuar me nje gjatesi vale tjeter

D)Asnje nga perkufizime e mesiperme nuk eshte i vertete

107.Ne metoden e precipitimit klasik matet

A)Intensiteti i ngjyres qe formohet

B)Turbullira qe formohet gjate reaksionit Ag-At

C)Sasia e precipitatit

D)Asnjera nga te siperpermendurat

108.Cila nuk eshte cilesi e nderveprimit antigjen – antitrup

A)Specifik

B)I shpejte

D) C) I padukshem

F) D)I parikthyeshem

109.Ne nderveprimin antigjen – antitrup ndikon vetem

B)Perqendrimi i Ag dhe i At

C)Temperatura

D)pH

E)Te gjitha te mesipermet

110.Per reaksionin e precipitimit nuk eshte e vertete qe

A)Precipitimi mvaret nga raportet e tretesirave (Ag plus antiserum)

B)Precipitimi mvaret shume nga madhesia e Ag

C)Ky reaksion ben vetem nje percaktim cilesor te Ag

D)Te gjitha theniet e mesiperme jane te vertete

22

111.Ne imunonefelometri matet

A)Precipitati

B)Intensiteti i ngjyres qe formohet

C)pH

D)Asnjera nga te mesipermet

112.Cili nuk eshte avantazh i imunonefelometrise krahasuar me imunodifuzionin radial

A)Ka kosto me te ulet

A)Eshte metode me e shpejte

B)Eshte metode me e automatizuar

C)Eshte me sensitive

113.Ne penetrimin rrethor te njefishte perqendrimi i antigjenit

A)Eshte ne perpjestim te drejte me trashesine e shtreses se xhelit

B)Eshte ne perpjestim te zhdrejte me diametrin e unazes qe formohet

C)Eshte ne perpjestim te drejte me intensitetin e turbullires se formuar nga precipitati ne xhel

D)Asnjera nga theniet e mesiperme nuk eshte e vertete

114.Precipitimi i njefishte mund te mase perqendrime te antigjenit

A)< 5-10mg/dl

B)>5-10mg/dl

C)Te çfaredo perqendrimi

D)Asnje nga te mesipermet nuk eshte e sakte

115Metoda e penetrimit te dyfishte ne agar-xhel

A)Eshte metode sasiore

B)Eshte metode cilesore

C)Te dy theniet e mesiperme jane te sakta

D)Te gjitha theniet e mesiperme jane te pasakta

23

116.Cila nuk eshte e sakte per metoden e penetrimit radial te njefishte

A)Perdoret per te bere vleresim sasior dhe cilesor te Ag

B)Perdoret per vleresimin sasior te Ag

C)Quhet ndryshe metoda e Feinberg

D)Ka nevoje per kurbe kalibrimi

117.Cila nga shprehjet e meposhtme nuk eshte e sakte

A)Kunderimunoelektroforeza eshte nje variant me i shpejte i penetrimit te dyfishte

B)Kunderimunoelektroforeza ben percaktime cilesore

C)Kunderimunoelektroforeza eshte metode me pak e ndjeshme se metoda e penetrimit te dyfishte

D)Kunderimunoelektroforeza eshte nje kombinim i metodes se penetrimit te dyfishte dhe elektroforezes

118.Cila nga theniet e meposhtme eshte e vertete

A)Imunoelektroforeza ben nje vleresim sasior dhe gjysemsasior

B)Imunoelektroforeza ben nje vleresim sasior

C)Imunoelektroforeza ben nje vleresim cilesor

D)Imunoelektroforeza ben nje vleresim sasior dhe cilesor

119.Faktoret qe ndikojne ne levizshmerine e antigjeneve ne fushen elektrike jane:

A)Vetem madhesia e molekules

B)Vetem ngarkesa elektrike e molekules

C)Madhesia dhe ngarkesa elektrike e molekules

D)Asnjera prej tyre

120.Ç`eshte elektroforeza ne forme rakete?

A)Eshte nje variant i metodes se penetrimit te dyfishte

B)Eshte nje variant i metodes se penetrimit rrethor te njefishte

C)Eshte nje variant i imunofluoreshences

D)S’eshte asnje nga te mesipermet

24

121.Imunoelektroforeza e kryqezuar bidimensionale eshte metode qe;

A)Ben vleresimin e nje numri me te madh Ag ne serumin e pacientave

B)Ben vetem percaktime sasiore

C)Qe aplikohet ne faze likide (lenget)

D)Asnje nga theniet e mesiperme nuk eshte e vertete

122.Cila nga imunoglobulinat perdoret si aglutinine

A)IgE

B)IgD

C)IgG

D)IgM

123.Cila nuk eshte e vertete per antitrupat monoklonal

A)Jane homogjene persa i perket specificitetit vetem ndaj nje epitopi

B)Jane heterogjene persa i perket afinitetit

C)Jane homogjnene persa u perket klasave dhe nenklasave te I

D)Prodhohen ne sasi te pakufizuara

124.Cila nuk mund te jete pasoje e bashkeveprimit antigjen-antitrup

A)Percipitimi

B)Aglutinimi

C)Liza qelizore (aktivizimi i komplementit)

D)Rrezatimi

125.Cila nga metodat e meposhtme eshte me e ndjeshme ne matjen e perqendrimit te antitrupave?

A)Percipitimi

B)Aglutinimi

C)RIA

D)Imunodifuzioni radial

25

126.Cili nga organet e meposhtme nuk futet tek organet limfoide primare?

A)Melcia

B)Shpretka

C)Palca e kockave

D)Timusi

127.Cila nga qelizat e meposhtme eshte mikrofag?

A)Eritrociti

B)Neutrofili

C)Trombociti

D)Asnjera nga te siperpermendurat

128.Cila nga menyrat e meposhtme nuk ka te beje me aktivizimin e komplementit

A)Rruga alterne

B)Rruga e ciklit te Krebsit

C)Rruga e lectines

D)Rruga klasike

129.Cila nga shprehjet e meposhtme nuk eshte e sakte

A)Imunogjeni eshte nje substance qe stimulon nje pergjigje imune

B)Antigjeni eshte nje substance qe reagon me produktet (elementet) e pergjigjes imune specifike

C)Hapteni eshte nje substance qe nuk eshte imunogjenike por qe mund te reagoje me produktet e pergjigjes imune specifike

D)Epitopi eshte pjesa e antitrupit qe lidhet me antigjenin

130.Cila nga shprehjet e meposhtme eshte e vertete

A)Alergjen quhet çdo antigjen

B)Alergjenet jane imunologjikisht te demshem

C)Alergjenet quhen ndyshe tolerogjene

D)Asnjera nga shprehjet e mesiperme nuk eshte e vertete

26

131.Cila nga vetite e meposhtme nuk eshte e vertete per adjuvantet

A)Rekrutojne qeliza qe reagojne ndaj antigjeneve

B)Nxisin diferencimin dhe shumfishimin e qelizave imunokompetente

C)Frenojne prodhimin e antitrupave

D)Stimulojne imunitetin qelizor.

132.Cila nga theniet e meposhtme nuk eshte e vertete per IgG:

A)Kalon placenten

B)Deperton me veshtiresi ne inde

C)Aktivizon komplementin

D)Ka rol opsonizues

133.Cila nga imunoglobulinat e meposhtme eshte ne baze te semundjeve atopike

A)IgE

B)IgA

C)IgD

D)IgG

134.Cila nga forcat e meposhtme nuk eshte karakteristike per lidhjen antigjen–antitrup

A)Forcat jonike

B)Forcat kovalente

C)Forcat e Van Der Wals

D)Forcat hidrofobike

135.Cila nga qelizat nuk eshte pjese e imunitetit qelizor specifik

A)Limfocitet B

B)Limfocitet T

C)Plazmocitet

D)Qelizat e Kupferit

27

136.Nje test qe perdor antikorpet e lidhur me nje enzyme siperoksidazaerrepe sapo fosfataza alkaline eshte quajtur:

A)Teknika ELISA

B)Imunodifuzion

C)Imunoelektroforeze

D)Imunofluoreshence

137.Identifikimi i proteinave ne permjet ndarjes elektroforetike e metej te testit serologjik te imunofluoreshences eshte quajtur:

A)Teknika ELISA

B)Imunodifuzion

C)Imunoelektroforeze

D)Imunofluorescence

V1

138.Reaksionet e aglutinimit jane:

A)Nderveprim i antigjeneve te tretshem me antikorpe IgG apo IgM

B)Nderveprim I antigjeneve te partikulizuar me antikorpe IgM

C)Test serologjik i bazuar ne shterimin e nje sasie te caktuar te komplementit ne prani te nje reaksioni antigjen-antikorp

D)Test serologjik qe perdor antikorpe te shenuara me ngjyra floreshente

V3

139.Individet me grup gjaku te tipit AB:

A)Jane Rh(D)-negativ

B)Jane "marres universale" te transfuzioneve

C)Kane ne qarkullim antikorpe anti-A dhe anti-B

D)Kane te njejtin haplotip

V1

140.Semundja hemolitike e te sapolindurit nga papajtueshmeria e grupit te gjakut Rh kerkon qe antikorpet maternale te hyjne ne rrymen e gjakut. Kesisoj, mediatori i kesaj semundjeje eshte:

A)Antikorp IgE

B)Antikorp IgG

C)Antikorp IgM

D)Antikorp IgA

V1

28

141.Nje grua Rh-negative e martuar me nje burre Rh-positiv heterozigot ka 3 femije. Probabiliteti qe te tre femijet te jene Rh-posiriv eshte:

A)1:4

B)1:6

C)1:8

D)Zero

142.Nje reaksion madhor transfuzioni mund tes hfaqet nese marresi:

A)Ka antikorp enda jqelizave te transfuzuara

B)Ka qeliza T reaktive ndaj antigjeneve te grupeve te gjakut

C)Eshte kompatibel per RhD

D)Eshte AB pozitiv

143.Cili nga te mëposhtmit NUK eshte sistem grupesh gjaku

A)Rh

B)MSN

C)SNQ

D)Duffy

144.Cili nga reaksionet e mëposhtme eshte me i rrezikshem per jeten?

A)Hemolitik jashtevazal

B)Hemolitik brendavazal i shpejte

C)Hemolitik brendavazal i vonuar

D)Febril johemolitik

145.Ku nuk jane te rendesishme grupet e gjakut?

A)Transfuzione

B)Shtatzani

C)Psikologji

D)Kriminalistike

29

146.Cili nga grupet eshte dhurues universal?

A)A

B)AB

C)B

D)O

147.Cili nga variantet e transfuzionit eshte i gabuar?

A)OA

B)OAB

C)AB

D)RhD- RhD+

148.Antitrupat e sistemit ABO:

A)Krijohen ne transfuzionin e pare te gabuar

B)Krijohen ne cfaredo transfuzion te pare

C)Krijohen ne menyre natyrale

D)Njeriu lind me ato

149.Semundja hemolitike e te porsalindurit nuk mund te shfaqet edhe si:

A)Kern ikte

B)Vdekje in utero

C)Ikter neonatal i theksuar

D)Ethe pas lindjes

150.Kur mund te kemi semundje hemolitike te porsalindurit

A)Nena RhD-, fetusi RhD-

B)Nena RhD+, fetusi RhD-

C)Nena Rh D+, fetusi RhD+

D)Nena RhD-, fetusi RhD+

151.Cili nga te mëposhtmit nuk eshte pasoje negative me natyre joimune e transfuzionit te gjakut?

A)Kancerogjeneza

B)Pamjaftueshmeria funksionale e zemres

30

C)Renia e temperatures se trupit

D)Rritje e përqendrimit te Kaliumit

152.Cili nga te mëposhtmit nuk mund te jete reaksion imun nga transfuzioni

A)Purpura post-Transfuzionale

B)Semundja e graftit ndaj pritesit

C)Infektimi me HIV

D)Anafilaksia me IgE anti-IgA

153.Cili nga te mëposhtmit nuk eshte grup i sistemit ABO?

A)A

B)B

C)D

D)AB

154.Nese kemi dy prinder me grupe gjaku perkatesisht: babai AB, Rh- dhe nena B, RhD-, cili nga femijet e meposhtem NUK mund te jete i tyri?

A)A,RhD-

B)O,RhD-

C)B,RhD-

D)AB,RhD-

155.Ne cilat nga situatat shendetsore te mëposhtme mund te ndryshojne grupet e gjakut

A)Transfuzione

B)Intervente kirurgjikale

C)Infeksione

D)Infrakt akut miokardi

PS)

156.Cila nga analizat e mëposhtme sherben per te ndjekur nje shtatzene me papajtueshmëri sipas RhD dhe te sensibilizuar.

A)Glicemia

B)Formula leukocitare

C)Testi i Coombs

D)Transaminazat.

31

ANATOMI PATOLOGJIKE

157.Cila është pasoja e hiperemisë kronike pasive:

A) Edema

B)Temperatura

C)Ulja e vëllimit të gjakut në sistemin venoz

D)Inflamacioni

158.Si paraqitet hepari në steatozën hepatike:

A)E zvogëluar

B)Normale

C)E zmadhuar 2-4 kg

D)E zmadhuar 4-6 kg

159.Cila nga qelizat është predominante gjatë inflamacionit akut:

A)Limfocite

B)Neutrofile

C)Euzonofile

D)Makrofage

160.Shenjat klinike në hematomën subdurale do të shfaqen:

A)48 orë pas traumës

B)36 orë pas traumës

C)24 orë pas traumës

D)12 orë pas traumas

161.Cili është mediatori kimik i inflamacionit:

A)Histamina

B)Prostaglandinat

C)Serotonina

D)Të gjitha

162.Si manifestohet nekroza:

A)Me rritje të eozinofileve

B)Me rritje të bazofileve

C)Me rritje të neutrofileve

32

D) Me rritje të makrofageve

163.Cilat janë shkaqet e dëmtimit qelizor:

A)Bakteret

B)Hipoksia

C)Crregullimet gjenetike

D)Të gjitha

164.Cila është proteina që bën transportimin e bilirubines në gjak: A) Fibrinogjeni

B) Albumina

C) Hemoglobina D) Globinat

165.Në sëmundjen Hodgkin karakteristike është prania e qelizave gjigande të njohura me emrin: A) Hodgkin

B) Ascoff

C) Reed- Sternberg D) Hageman

166.Faktori intrinsek që prodhohet nga qelizat perietale të stomakut,është i domosdoshëm në absorbimin e:

A)Vit B1

B)Vit B2

C)VitB12

D)VitB6

167.Cilat trupa janë të pranishme në pamjet histologjike të miokarditit: A) Ascoff

B) Reed-Sternberg C) Hageman

D) Të gjithë

168.Sa stade të cirrozës biliare përshkruhen:

A)1

B)2

C)3

33

D) 4

169.Cilat trupëza janë të pranishme në hepatitin alkolik: A) Ascoff

B) Mallory C) Hageman

D) Reed-Sternberg

170.Gurët e trefishtë përbëhen nga të gjithë elementet përvec: A) Manganit

B) Magnezit C) Amoniumit D) Fosfatet

171.Adenokarcinoma renale është një tumor malinj që e merr origjinën nga: A) Epiteli i tubujve proksimal

B) Epiteli i tubujve distal

C) Epiteli i anses Henle ngjitëse D) Epiteli i anses Henle zbritëse

172.Tumori Wilms është tumor malinj dhe takohet tek fëmijet me moshë mesatare: A) 1 vjec

B) 2 vjec C) 3 vjec D) 4 vjec

173.Në ezofagit makroskopikisht mukoza do të paraqitet:

A)Edematoze

B)Hiperemike

C)Të dyja

D)Asnjë

174. Gastriti akut do të shkaktohet nga:

A)Alkoli

B)Stresi

C)Duhani

D)Të gjitha

34

175. Infarkti akut i miokardit makroskopikisht bëhet i dukshëm:

A)Në 3 orët e para

B)Në 12 orët e para

C)Pas 12-24 orësh

D)Pas 48-72 orësh

175.Në infarktin akut të miokardit brenda 72 orësh në mikroskop me dritë ne do të shohim: A) Infiltrate inflamator

B) Nekrozë koagulative

C) Nekrozë kolikuative +infiltrate inflamatore D) Nekrozë koagulative +infiltrate inflamatore

176.Hemoptizia është:

A)Hemorragjia nga trakti respirator

B)Hemorragjia difuze siperfaqësore në lëkurë

C)Hemorragji të vogla pikësore në lëkurë

D)Hemorragjia nga trakti gastro-intestinal që eleminohet me anë të të vjellave

177. Cili është shkaku më i shpeshtë i ishemisë:

A)Hipertensioni arterial

B)Diabeti mellitus

C)Arteroskleroza

D)Ethja reumatike

178. Shkaqet kryesore të atrofisë janë të gjitha, përvec:

A)Stimulimit hormonal

B)Uljes së vëllimit të punës

C)Plakja

D)Nutricionit të pamjaftushëm

179.Infarkti subendokardial është i kufizuar vetëm në:

A)1/16 e brendshme të murit ventricular

B)1/8 e brendshme të murit ventricular

C)1/4 e brendshme të murit ventricular

D)1/2 e brendshme të murit ventricular

35

180.Infarkti transmural zhvillohet në kushtet e një:

A)Ateroskleroze të pakomplikuar me trombozë

B)Ateroskleroze të komplikuar me trombozë

C)Hipertensioni arterial

D)Stresi

181.Në cilën moshë zhvillohet me tepër pneumonia lobare:

A)Në moshat e reja

B)Tek të porsalindurit

C)Në moshat e mesme

D)Në moshat e vjetra

182.Cfarë vërehet në mikroskop në stadin e dytë, të pneumonisë lobare, në hapësirat alveolare:

A)Fibrin

B)Infiltrate

C)Eritrocite+polimorfinukleare

D)Të gjitha

183.Cili është manifestimi klinik dhe patologjik i tuberkulozit primar:

A)Dhimbja

B)Kompleksi Gohn

C)Temperaturë

D)Kolla

184.Emfizema do të shoqërohet me shkatërrimin e :

A)Bronkeve

B)Bronkiolave

C)Septumeve alveolare

D)Të gjitha

185.Emfizema paraseptale prek:

A)Pjesën qëndrore të një lobuli

B)Pjesën proksimale të një lobuli

C)Pjesën distale të një lobuli

D)Të gjitha

36

BIOLOGJI MOLEKULARE

186.Lidhjet që formojnë skeletin e ADN-së janë:

A)Lidhje fosfodiesterike

B)Lidhje peptidike

C)Lidhje hidrogjenore

D)Lidhje polare

187.ADN polimerazat punojnë:

A)Në drejtim 3’-5’

B)Në drejtim 5’-3’

C)Në të dyja drejtimet

D)Pa një startues fillestar

188.mARN-të ekukariotike janë përgjithësisht:

A)Monocistronike

B)Policistronike

C)Dy fijore

D)Asnjëra nga këto

189.Një konfiguracion i ADN-së me përdredhje majtas quhet:

A)Forma A e ADN-së

B)Forma D e ADN-së

C)Forma B e ADN-së

D)Forma Z e ADN-së

190.Konfiguracioni i ADN-së me përdredhje djathtas me 11 cifte bazash për kthesë quhet:

A)Forma D e AND-së

B)Forma A e ADN-së

C)Forma B e ADN-së

D)Forma Z e ADN-së

191.Dyfishimi i ADN-së është:

A)Dispersiv

B)Konservativ

C)Gjysëm-konservativ

D)Asnjëra nga këto

37

192.Enzima bazë në procesin e replikimit të E. Coli është:

A)ADN polimeraza II

B)ADN polimeraza I

C)ADN polimeraza III

D)ADN polimeraza IV

193.Cilat nga këto polimeraza është enzima kryesore në sintezën e ADN-së eukariotike:

A)Polimeraza γ

B)Polimeraza δ

C)Polimeraza β

D)Polimeraza ε

194.Sekuenca TATAAT e promotorit gjendet në zonën e ADN-së përpara gjenit:

A)-35

B)-10

C)-50

D)+1

195.Cila nga ARN polimerazat e qelizës eukariotike përgjigjet për sintezën e proteinave:

A)ARN polimeraza I

B)ARN polimeraza II

C)ARN polimeraza III

D)ARN polimeraza IV

196.Cila nga ARN-polimerazat e qelizës eukariotike përgjigjet për sintezën e tARN-ve:

A)ARN polimeraza I

B)ARN polimeraza II

C)ARN polimeraza III

D)ARN polimeraza IV

197.Cila nga proteinat e mëposhtme fillon formimin e kompleksit nismëtar të transkriptimit:

A)TBP

B)TFII A

38

C)TFII B

D)TFII D

198.Inicimi i translatimit tek eukariotët fillon nga sekuenca:

A)5’ CAP

B)Shine-Dalgarno

C)Pribnow box

D)Bishti poli-A

199.Cila nga këto substanca shërben si induktor direkt në sistemin lac-operon:

A)Laktoza

B)Glukoza

C)β- galaktozidaza

D)Fruktoza

200.Rritja e AMP-së ciklike në sistemin lac-operon shoqërohet me:

A)Ulje të nivelit të glukozës

B)Rritje të nivelit të glukozës

C)Mosprodhim të enzimës β-galaktozidazë

D)Asnjërën prej tyre

201.Kompleksi cAMP-CRP në sistemin lac-operon shërben si

A)Kontroll negativ

B)Kontroll pozitiv

C)Repressor

D)Një kompleks pengues për transkriptimin e këtij operoni

202.Proteina që ka funksion represor tek lac-operoni kodifikohet nga:

A)Geni a

B)Geni z

C)Geni y

D)Geni rregullator

203.Cili nga ciftet e bazave të mëposhtme nuk është e saktë?

A)A-T

B)C-A

C)G-C

D)T-A

39

204. Aktiviteti peptidil transferazë gjatë translatimit tek eukariotet kryhet nga:

A)Proteina peptidil transferazë

B)Peptidil kinaza

C)rARN 23S

D)rARN 18S

205.Ribozomet eukariotike përbëhen nga keto dy nënnjësi:

A)30S dhe 50S

B)20S dhe 70S

C)50S dhe 100S

D)40S dhe 60S

206. Vendi në ribozom që mban aminoacil-tARN-në që sapo futet quhet:

A)Vendi E

B)Vendi P

C)Vendi A

D)Vendi D

GJENETIKË MJEKESORE

207.Sëmundja kromozomike që karakterizohet nga labiopalatoskiza, prapambetje mendore dhe fizike:

A)Sindroma Down

B)Sindroma Turner

C)Sindroma Patau

D)Sindroma Klinefelter

208. Në grupin e gjakut AB:

A)A është dominante ndaj B

B)B është reçesive ndaj A

C)B dhe A janë kodominante

D)Gjysma e qelizave shfaqin antigjenin A dhe gjysma tjetër antigjenin B

209. Një gjenotip X0 shfaqet në:

A) Sindromën Patau

40

B)Trizominë 21

C)Sindromën Klinefelter

D)Sindromën Turner

210. Ato lindin si rrjedhojë e dy thyerjeve në krahët e kromozomit dhe kthimin e fragmentit 180 gradë në vetvete.

A)Izokromozomet

B)Translokacionet

C)Delecionet Intersticiale

D)Inversionet

211. Cilat nga Sindromat e mëposhtme është sindromë gjenetike që rrjedh nga delecionet:

A)S. down

B)S. chri-du-cat

C)S. Patau

D)S. Edwards

212. Individët me këtë sëmundje shfaqin anoreksi, infeksione pulmonare dhe nivel të lartë kripe në djersë:

A)Neurofibromatoza

B)Hiperkolesterolemia

C)Spina bifida

D)Fibroza Cistike

213. Cila nga sëmundjet e mëposhtme tejçohet në mënyre reçesive e lidhur me X?

A)Akondroplazia

B)Albinizmi Okular

C)Hemofilia B

D)Raketizmi rezistent ndaj vitamines D

214.Një pacient/e paraqet pilozitet të pakësuar, hipoganadizm, inteligjencë normale, gjinekomasti (zmadhim gjiri). Dyshojmë per Sindromën:

A)Klinefelter

B)Edwards

C)Down

D)Turner

41

215.Në një qelizë me një numer 2n+1 kromozomesh, kemi të bëjme me: A) Aneuploidi

B) Monozomi C) Triploidi D) Trizomi

216.Cila prej zgjedhjeve të mëposhtme tregon që kemi të bëjmë me një trashëgimi autosomike recesive?

A)Sëmundja prek më shumë meshkujt sesa femrat

B)Tipari zakonisht shfaqet në pasardhësit e prindërve të prekur

C)Tejçimi horizontal i tipareve në gjeneratat familjare

D)Tejçimi vertikal i tipareve në gjeneratat familjare

217. Sindroma Down ka:

A)Defiçiencë imunitare

B)Mekanizmi gjenetik ne mbi 90% të rasteve është mosshkëputja e kromozomeve në mejozë

C)Macies lunata

D)Me gjitha

218.Në qoftë se një çift ka një fëmije me sëmundjen e Fibrozës Sistike, shansi për të pasur një fëmijë tjetër të prekur nga kjo sëmundje është:

A)10%

B)25%

C)50%

D)75%

219.Në mitozë, qelizat me 16 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

A)32 kromozome

B)8 kromozome

C)16 kromozome

D)16 çifte kz.

42

220.Në mejozë, qelizat me 32 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka:

A)32 kromozome

B)8 kromozome

C)16 kromozome

D)4 çifte kz.

221.Në qoftë se një çift ka një femijë me semundjen e hiperkolesterolemise familjare e cila është autozomike dominante, shansi për të pasur një femije tjetër të prekur nga kjo sëmundje është:

A)10%

B)25%

C)50%

D)75%

222.Me çfarë mutacioni kemi të bejme më poshtë?

ATGCATTCA-----

Sekuenca e ADN-së normale.

ATGCATCCA-----

Sekuenca e ADN-së mutante.

A)Frameshift

B)Zëvendësim i guanines me citozinën

C)Transversion

D)Tranzicion

223. Cila nga mëposhte është e vërtetë në një individ heterozigot për antigjenin A dhe B?

A)Gjenotipi AO

B)A është recesive ndaj B

C)Prania e antitrupave A dhe B

D)Nuk ka asnjë nga antitrupat A dhe B

224.Hiperkolesterolemia familjare është:

A)Sëmundje autozomale recesive

B)Shfaqet më shpesh nga lidhja martesore Aa x Aa

C)Eshtë e papajtueshme me jetën

D)Asnjë nuk është e vërtetë

43

225.Çfarë tipi mutacioni ka ndodhur në sekuencën e mëposhtme:

ATAGCAATTCTAG---- Sekuenca e ADN-së normale

ATAGCAAATTCTAG—Sekuenca e ADN-së mutante.

A)Pa sens

B)Zevendesim i bazes adenine ne pozicionin e 6-shte

C)Neutral

D)Frameshift

226.Është një çrregullim i rëndë i metabolizmit të purinave që shoqërohet me efektet klinike të prapambetjes mendore dhe tendencës për vetëshkaterrim:

A)Tay-sachs

B)Galaktozemia

C)Lesch-Nyhan

D)Alkaptonuria

227. Sëmundje autozomike recesive në të cilën enzima Fenilalaninë hidroksilaza është defektoze:

A.Alkaptonuria

B.Homosistinuria

C.Albinizmi

D.Fenilketonuria

228. Cila nga hipotezat e mëposhtme është më e sakta për sa i përket produktit të një gjeni:

A)Një gjen-një proteine

B)Një gjen-një sheqer

C)Një gjen-një ADN

D)Një gjen-një tipar

229.Sëmundje e shkaktuar nga mungesa e sintezës të enzimës Tirozinazë:

A)Fenilketonuria

B)Sistinuria

C)Alkaptonuria

D)Albinizmi

44

230. Prania e një njolle me ngjyrë qershie në retinë, qorrimi dhe humbja në rritje e të dëgjuarit janë të gjithë tregues të sëmundjes:

A)Feminizmi testicular

B)Tay-sachs

C)Fenilketonuria

D)Lesch-Nyhan

231. Cilat nga karakteristikat e mëposhtme i përket ADN-së por jo ARN-së?

A)Filamenti i saposintetizuar është antiparalel me filamentin shabllon?

B)Filamentet e reja sintetizohen në drejtim 5’-3’

C)Sinteza është gjysëm-konservative

D)Formon struktura sekondare komplekse

232.Çfarë karakteristike kanë të përbashket ADN-ja me ARN-në? A) Janë të lokalizuara në bërthamë

B) Përmbajnë dezoksiribozën si sheqerin e tyre C) Janë molekula me strukturë dy-fijore

D) Përmbajnë lidhje fosfodiesterike

233.Mejoza:

A)Ndodh në të gjitha qelizat që përbejnë organizmin

B)Është e përberë nga një ndarje e vetme

C)Ndodh vetëm në qelizat e linjës seksuale

D)Prodhon 4 gametë haploide si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat

234. Nga sa kopje kromozomesh përbëhet kariotipi human normal?

A)23

B)24

C)22

D)20

45

235. Një kromozom metacentrik është një kromozom:

A)Pa strukturë centromerike

B)Me dy centromere

C)Me një centromer të vendosur shumë afer pjesës fundore të kromozomit

D)Me një centromer të vendosur në qendër të kromozomit

236. Molekula e ARN-së:

A)Nuk përmban molekula sheqeri

B)Përmban bazën pirimidine timine

C)Ndodhen vetëm në citoplazmën e qelizave

D)Ndodhet si në citoplazëm ashtu edhe në bërthamë

237. Një kampion ADN-je dy-fijore ka një përbërje prej 20% adenine. Sa është përmbajtja në përqindje e citozinës?

A.20%

B.30%

C.40%

D.60%

238. ADN-ja nuk mund të analizohet nga:

A)Eritrocitet

B)Nga sistemi nervor

C)Spermatozoidet

D)Floket

239. Çfarë lidhjesh kimike lidhin dy nukleotide të njëpasnjëshme përgjatë një filamenti të acidit nukleik?

A)Lidhjet fosfodiesterike

B)Lidhjet peptidike

C)Lidhjet polare

D)Lidhjet hidrogjenore

46

240. Specificiteti i lidhjeve të kopjeve AT dhe GC është e përcaktuar nga:

A)Lidhjet kovalente

B)Lidhjet hidrogjenore

C)Lidhjet disulfurike

D)Lidhjet glikozilike

241. Një delecion i krahut të madh të kromozomit 15 i shoqëruar me efektet klinike të obezitetit dhe të prapambetjes mendore është karakteristike e sindromës:

A)Klinefelter

B)Turner

C)Monozomia 4p

D)Prader-Willi

LËNGJET BIOLOGJIKE

242.Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë:

A)Transudati formohet kur ka rritje të presionit osmotic të kapilareve të gjakut;

B)Exudati formohet kur ka rritje të presionit hidrostatik;

C)TG në efuzionet kyloze janë 2-8x më shumë sesa në ato pseudolyloze

D)Rivalta pozitiv flet për exudat.

243.Efuzionet hemoragjike:

A)Koaguli nuk formohet në tub të rrafshët;

B)Ph është me i ulët se në gjakun venoz/arterial;

C)pO2 më i ulët se në gjakun venoz/arterial;

D)A+B+C

Gjej cili nga pohimet e mësipërme ështe i vertetë.

244.Numërimi i leukociteve në LCS e turbullt, me kamerën Byrker, bëhet në :

A)100 kuadrate mesatare, qelizat që dalin i pjestojmë me 2;

B)80- kuadrate të vegjël;

C)9 kuadratet e mëdhenj sipër

D)16 kuadrate mesatare;

47

245.Numërimi i qelizave kur LCS është i qartë (kameren Byrker), bëhet në:

A)9 kuadrate të mëdhenj

B)100 kuadrate mesatarë;

C)80 kuadrate të vegjël;

D)3 kuadrate te mëdhenj sipër, 3 poshtë dhe dy kuadrate mesatare në mes të kamerës;

V1

246.Cili/cilët nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

A)Pleocitoza polimorfonukleare gjendet në menigjitn bacterial akut;

B)Pleocitoza monocitare takohet në LCS pot-hemoragjik cerebral;

C)Qelizat plazmatike dhe limfocitet takohen në sklerozën multiple.

D)A+B+C

247.Për përgatitjen e lamave LCS duhet të centrifugohet me :

A)200 xhiro/minutë;

B)300 xhiro/minutë;

C)400 xhiro/minutë;

D)500 xhiro/minute;

248.Për përcaktimin e Reaxionit të Rivaltës nevojitet:

A)Një cilindër i mbushur me ujë;

B)2-3 pika acid acetic të koncentruar

C)1-2 pika likid

D)A+B+C

V1

249.Reaksioni i Rivaltës shërben për të bërë dallimin midis

A)Transudatit dhe exudatit;

B)Efuzioneve kylozë nga ato pseudokylozë;

C)Efuzione ve hemoragjike nga gjaku i aspiruar

D)Efuzioneve purulente nga ato kylozë

V1

48

250.Kur reaksioni i Rivaltës ështës pozitiv, do të thotë që likidi është :

A)Transudat;

B)Exudat;

C)Efuzion hemoragjike;

D)Efuzion pseudokyloz

251.Testi i Mucinës (Acidi hiauronik):

A)Në likidet inflamatore- është koagul në bllok;

B)Në artritin rheumatoid është i mjaftueshëm ose flashkët

C)Në artritet inflamatore është i varfër;

D)A+B+C

Cili/cilët nga pohimet e mësipërme është i vërtetë

HEMATOLOGJI LABORATORIKE

252. Cili nga pohimet e mëposhtme ështe i vërtetë:

A)Me hematokrit kuptojmë raportin e kolonës eritrocitare me plazmën në gjakun total; B)Hct shprehet në gr/dl

C)Hct shprehet në mmol/l

D)Asnjë prej tyre nuk është i vërtetë.

253.Në Konstantet eritrocitare futen

A)Trombocitet;

B)RDË

C)Eozinofilet

D)-VEM;

254.Përcaktimi i konstanteve eritrocitare vlen për:

A)Klasifikimin e anemive;

B)Klasifikimin e leukopenive;

C)a+b

D)Klasifikimin e hepatiteve;

49

255Eritrosedimentacioni ulët në këto situata klinike:

A)Pas interventeve kirurgjikale;

B)Hiperlipemi;

C)Fëmijet e porsalindur;

D)Artritet.

256.Sedimenti rritet në të gjitha situatat e mëposhtme, me përjashtim të : A)Artriteve;

B)Pas interventeve kirirugjikale C)Diabet mellitus; D)Hiperkolesterolemine;

257.Në sistemet buferike te organizmit bëjnë pjesë:

A)Eritrocitet;

B)Hb-ja

C)Hct

D)Asnjëra prej tyre

258.Hb-ja përcaktohet me këto metoda:

A)Kolorimetrike

B)Hb-metrike;

C)End-point;

D)A+B

259.Cili nga pohimet e meposhtme eshte i vertete:

A)Kuadrati mesatar kufizohet nga të gjitha anët me linjë 2-fishe; B)Kuadratet mesatare janë kuadratet ku numërohen leukocitet C)A+B

D)Asnjë nuk është i vërtetë.

50

260.Cili nga pohimet e mësipërme është i vërtete?

A)Trombocitopenia është rrezik për fenomene të hiperkoagulimit;

B)Trombocitoza është rrezik për fenomenet hemoragjike

C)Trombocitet marrin pjesë në proceset e koagulimit;

D)Trombociti ka formën e diskut bikonkav.

261.Eshte e vërtetë që :

A)Leukocitet numërohen në 100 kuadrate mesatar;

B)Leukocitet numërohen në 80 kuadrate mesatare

C)Leukocitet numërohen në 160 kuadrate të vegjël;

D)Asnjë prej tyre nuk është e vërtetë.

262.Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë:

A)Leukokoncentrimi përdoret për dg e leukopenive;

B)Leukopeni kuptojmë uljen e nr.leukociteve;

C)Granulacionet bazofile takohen në anemitë e rënda;

D)Pararendës I leukociteve është retikulociti.

263.Nuk është e vërtë që :

A)Eritrocitet numërohen në 80 kuadrate të vegjël; B)Leukocitet numërohen në 100 kuadrate mesatare; C)Hb-ja shprehet në mmol/l

D)Hct shprehet neë%.

264 .Ndryshimi i madhësisë së eritrocitit quhet:

A)Anizocitozë;

B)Poikilocitozë;

C)Normokromi;

D)Normocitozë; PS)A.

265.Limfocitozë kuptojmë:

A)Shtim të nr.leukociteve;

B)Uljen e nr.limfociteve;

C)Shtim të nr.limfociteve

D)Shtim të numërit të monociteve

51

266.Cili nga pohimet e mëposhtme ështe i vërtetë:

A)Hb-patite janë patologji hemolitike hereditare;

B)Janë patologji hemolitike të fituara;

C)Testi i drapëzimit bëhet për të vënë në dukje praninë e Hb-F;

D)Testi denatyrimit alkalin të Hb-se bëhet për të evidentuar Hb-S.

267.Anomalitë kongenitale të Hemoglobinopative janë:

A)Kuantitative

B)Kualitative

C)A+B

D)Sindromat Mononukleozike

268.Në Konstantet Eritrocitare bëjnë pjesë:

A)VEM

B)MCV

C)MCHC

D)A+B+C

269.Cili është pararendës i limfocitit?

A)Mieloblasti

B)Megakarioblasti

C)Monoblasti

B) Limfoblasti

270.Cili është pararendës i eritrocitit?

A)Mieloblasti

B)Megakarioblasti

C)Monoblasti

D)Retikulociti

52

271..Elementët e figuruar të gjakut prodhohen në :

A)Palcën e kockave

B)Lien

C)Hepar

D)Nyjet limfatike

272.Norma e leukociteve në gjakun periferik është:

A)3.5--5.5x 106/mm3

B)4—10 x 103/mm3.

C)150—350 x103/mm3

273.Cila është teoria me e mbështetur për prodhimin e elementeve te figuruar të gjakut?

A)teoria unitare

B)-//- dualiste

C)-//- trialiste

274.Anemia quhet e shkalles së lehtë kur vlerat e Hb janë :

A)9-11 gr/dl

B)7-9 gr/dl

C)11-16 gr/dl

D)<7 gr/dl

275.MCV quhet:

A)Përqindja mesatare e Hb në eritrocit

B)Pesha mesatare e Hb në eritocit

C)Volumi mesatar eritrocitar

D)Ndryshueshmëria e eritocitit

53

276.MCH quhet:

A)Përqindja mesatare e Hb në eritrocit

B)Pesha mesatare e Hb në eritocit

C)Volumi mesatar eritrocitar

D)Ndryshueshmëria e eritocitit

277.Në anemitë e lindura futen:

A)Anemia ferriprive

B)Anemia aplastike

C)Anemia megaloblastike

D)Anemia drepanocitare

278.Cili është pararendës i monocitit?

A)Mieloblasti

B)Megakarioblasti

C)Monoblasti

D)Limfoblasti

279.Cili është pararendës i trombocitit?

A)Megakarioblasti

B)Monoblasti

C)Metikulociti

D)Mieloblasti

280.Në gjakun periferik gjenden elementete me përjashtim të :

A)Retikulocitit

B)Neutrofilit

C)Eozinofilit

D)Prolimfocitit

54

281.Formula leukocitare përmban elementet përvec :

A)Limfocitit

B)Neutrofilit

C)Monocitit

D)Trombocitit

282.MHCH quhet:

A)Përqindja mesatare e Hb në eritrocit

B)Pesha mesatare e Hb në eritocit

C)Volumi mesatar eritrocitar

D)Ndryshueshmëria e eritocitit

283.RDW quhet:

A.Përqindja mesatare e Hb në eritrocit

B.Pesha mesatare e Hb në eritocit

C.Volumi mesatar eritrocitar

D.Ndryshueshmëria e eritocitit

284.Në anemitë regjenerative futen anemitë nga :

A)Humbja e gjakut

B)Anemitë hemolitike

C)Të gjitha

D)Asnjëra

285.Anemia feriprive si shkak të saj ka:

A)Mungesën e Fe ekzogjen

B)Mospërthithjen e Fe

C)Keqpërdorimi i Fe në organizëm

D)Të gjitha

55

286.Në një anemi hypokrome mikrocitare kemi:

A)MCV e rritur dhe MCH e ulur

B)MCV e ulur e MCH e ulur

C)MCV e ulur e MCH normale

D)MCV e rritur e MCH normale

287 Anemia aplastike karakterizohet nga :

A)Prodhim i shtuar i një linjë qelizore

B)Ulje e prodhimit të një linje qelizore

C)Ulje e prodhimit të të gjitha linjave qelizore

D)Asnjëra

288.Drepanocitoza është një anemi e lindur që karakterizohet nga:

A)Difekte sasior i vargjeve α të hemoglobinës

B)Difekt sasior i vargjeve β të hemoglobinës

C)Difekt cilësor i vargjeve β të hemoglobinës

D)Difekt cilësor i vargjeve α të hemoglobines

290.Elektroforeza normale në fëmijë më pak se 1 vjeç përbëhet nga:

A)Hb A + Hb A2 + Hb F

B)Hb A + Hb A2

C)Hb A + Hb A2 + Hb S

D)Asnjëra

291.Retikulocitet janë te ulura në aneminë:

A)Ferriprive

B)Hemolitike

C)Aplastike

D)Asnjëren.

56

292.Ferritinemia është e rritur në :

A)Talasemi

B)Aneminë ferriprive

C)Aneminë aplastike

D)Të gjitha

293.Diagnoza përfundimtare e talasemise vendoset nëpërmjet:

A)E kzaminimit te gjakut komplet periferik

B)Biopsisë së kockave

C)Elektroforezës së proteinave

D)Elektroforezës së hemoglobinës.

294.Talasemia është :

A)Anemi e fituar me difekt sasior i vargjeve α të hemoglobinës

B)Anemi e lindur me difekt sasior i vargjeve β të hemoglobinës

C)Anemi e lindur me difekt cilësor i vargjeve të hemoglobinës

D)Anemi e lindur me difekt sasior i vargjeve të hemoglobinës

295.Diagnoza diferenciale mes talasemisë dhe drepanocitozës bëhet nga:

A)Niveli i anemisë

B)Mielograma

C)Elektroforeza e Hb

D)Elektroforeza e proteinës

296.Drepanocitoza karakterizohet nga prania e :

A)Hb F

B)Hb S

C)Hb H

D)Asnjëra

57

297. Në talasemi minor në elektroforezën e Hb kemi:

A)Hb A + Hb A2 + Hb F

B)Hb A + Hb A2

C)Hb A + Hb A2 + Hb S

D)Asnjëra

298.Në cilën leuçemi kemi praninë e kromozomit Filadelfia:

A)LLC

B)LMA

C)LMC

D)LLA

299.Në aneminë aplastike kemi anemi:

A)Normokrome normocitare

B)Hypokrome normocitare

C)Normokrome makrocitare

D)Asnjëra

300.Mieloma multiple është proliferimi malinj i një kloni të:

A)Limfociteve B

B)Limfociteve T

C)Neutrofileve

D)Eozinofileve

301.Në elektroforezën e proteinave , në mielomën multiple vihet r

A)Një γ globulinë e rritur por e shtrirë

B)Një γ globulinë e rritur me pikë klonal në të

C)Një α1 globulinë e rritur me pikë klonal në të

D)Një α2 globulinë e rritur me pikë klonal në të

302.Në patologjitë e gjakut hyjnë:

A)Patologjitë e linjës eritrocitare

B)Patologjitë e çrregullimit të prodhimit

C)Patologjitë e çrregullimit të koagulimit

D)Të gjitha

58

303.Cili është pararendës i limfocitit?

A)Mieloblasti

B)Megakarioblasti

C)Monoblasti

D)Limfoblasti

304.Cili është pararendës i eritrocitit

A)Mieloblasti

B)Megakarioblasti

C)Monoblasti

D)Retikulociti

305.Në anemitë e lindura futen:

A)Anemia ferriprive

B)-//- aplastik

C)-//- Megaloblastike

D)-//- Drepanocitare

306.Në anemitë aregjenerative futen anemitë nga :

A)Sëmundjet renale

B)Sëmundjet kronike inflamatore

C)Eritopoezë jo efektive

D)Të gjitha

307.Cili është pararendës i monocitit?

A)Mieloblasti

B)Megakarioblasti

C)Monoblasti

D)Limfoblasti

308.Cili është pararendës i limfocitit?

A)Megakarioblasti

B)Monoblasti

59

C)Retikulociti

D)Limfoblasti

309.Në gjakun periferik gjenden elementët me përjashtim të :

A)Retikulocitit

B)Neutrofilit

C)Eozinofilit

D)Prolimfocitit

310.Formula leukocitare përmban elementët përveç :

A)Limfocitit

B)Neutrofilit

C)Monocitit

D)Trombocitit

311.Koha e hemoragjisë eksploron :

A)Hemostazën primare

B)Hemostazën sekondare

C)Të dyja

D)Asnjëren

312.Ulja e numrit të trombociteve con në :

A)Rritjen e kohës së hemoragjisë

B)Rritjen e kohës së koagulimit

C)Uljen e kohës së hemoragjisë

D)Uljen e kohës së koagulimit

313.Për matjen e faktorëve të koagulimit gjaku merret me:

A)Litium heparine

B)K3EDTA

C)Citrat natriumi

D)Florur natriumi

314.Niveli i ulet i PT vihet re në:

60

A)Dëmtime të heparit

B)Mjekim me antikoagulues

C)KID(koagulim intravaskular i diseminuar)

D)Të gjitha

315.Personat me hemofili do të shfaqin shenja klinike kur niveli i faktorëve VIII ose IX është:

A)<5%

B)5-10%

C)10-25%

D)Asnjëra

316.Në hemofili kemi kemi ndryshim të:

A)PT

B)PTT

C)Të dyja

D)Asnjëres

317.Një pacient me PT të rritur, PTT të rritur, D-dimer i rritur, fibrinogjen i ulët vuan nga:

A)Sindromi uremik hemolitik

B)Purpura trombocitopenike trombotike

C)KID(koagulim intravaskular i diseminuar)

D)Sëmundje hepatike

318.Cili medikament ndikon në rritjen e PTT?

A)Sintromi

B)Heparina

C)Kumadina

D)Asnjëra

319.D-dimeri është i rritur në:

A)Infarktin akut të miokardit

B)KID(koagulim intravaskular i diseminuar)

C)Në terapinë me fibrimolitikë

D)Të gjitha

61

320.Klinika e KID(koagulim intravaskular i diseminuar) do të jetë rezultat i :

A)Prodhimit të pakët të faktorëve të koagulimit

B)Përdorimit të shtuar të faktorëve të koagulimit

C)Dëmtime cilësore të faktorëve të koagulimit

D)Të gjitha

321.Hemofilia është një sëmundje:

A)Recensive e tranmetuar me kromozomin X

B)Recensive e tranmetuar me kromozomin Y

C)Dominante e tranmetuar me kromozomin X

D)Dominante e tranmetuar me kromozomin Y

322.Vlerat e PT nuk janë te sakta nëse:

A)Gjaku është i hemolizuar

B)Gjaku është i koaguluar

C)Nuk është zbatuar raporti gjak antikoagulant

D)Të gjitha

323.Fibrinogjeni gjendet i rritur në:

A)Shtatzani

B)IAM(infarkt akut i miokardit)

C)Diabet

D)Të gjitha

324.Purputra trombocitopenike immune vjen si rezultat i :

A)Pamjaftushmëri e prodhimit të trombociteve

B)Prodhim i trombociteve jo normale

C)Prania e antitrupave antitrombocitare

D)Asnjëra

62

325. Ne hemofilinë B kemi :

A)Deficit të faktorit VIII të koagulimit

B)Deficit të faktorit IX të koagulimit

C)Deficit të faktorit VII të koagulimit

D)Deficit të faktorit XI të koagulimit

QV1

326.Ne elektroforezën normale të Hb kemi fraksionet:

A)Hb A dhe HbA2

B)Hb A dhe Hb F

C)Hb A dhe HbS

D)Hb F dhe Hb S

327.Anemitë e lindura kanë:

A)Dëmtime cilësore të Hb.

B)Dëmtime sasiore të Hb.

C)Të dyja

D)Asnjëra

328.Një anemi mikrocitare normokrome ka:

A)MCV e ulët e MCH normale

B)MCV e rritur e MCH normale

C)MCV e ulët e MCH e rritur

D)MCV normale e MCH normale

329. Një analize gjaku me numërin e eritrociteve normal, Hb te ulët ,MCV e ulët, sideremi e ulët, ferritinemi e ulët tregon për:

A)Anemi ferriprive

B)Talasemi

C)Drepanocitozë

D)Asnjëra

330.Në një fëmijë më të vogël se 1 vjeç nuk bëhet:

A) Elektroforeza e Hb

63

B)Elektroforeza e proteinave

C)Asnjëra

D)Të dyja

331. Në humbjet profuze të gjakut kemi:

A)MCV normale

B)MCV e ulët

C)MCV e rritur

D)Asnjëra

332.Ne talasemi major kemi faksionin :

A)Hb S

B)Hb F

C)Të dyja

D)Asnjëra

333.Hemostaza parësore kontrollohet:

A)Koha e hemoragjisë

B)Koha e koagulimit

C)Niveli i protrombinës

D)Asnjëra

333/1 65. % e ulet e nivelit të protrombinës tregon:

A)Dëmtim hepatik

B)Përdorim antikoagulantësh

C)Të dyja

D)Asnjëra

334.Niveli i protrombinës nga përdorimi i heparinës:

A)Rritet

B)Ulet

C)Nuk ndikohet

D)Asnjëra

64

335.Vlerësimi i trombociteve bëhet nëpërmjet

A)Kohës së hemoragjisë

B)Kohës së koagulimit

C)Të dyja

336.Elementi që nuk është qelizë në gjakun periferik është:

A)Eritrocit

B)Leukociti

C)TrombocitI

D)Asnjëra

337.Mielogarama tregon:

A)Funksionin e palcës së kockave

B)Shërben për diagnozë

C)Bëhet në kushte ospitaliere

D)Të gjitha

338.Në tonsilitin akut në formulën leukocitare kemi të rritur:

A)Segmentet e neutrofileve

B)Limfocitet

C)Eozinofilet

D)D)Shkopinjtë e neutrofileve

MIKROBIOLOGJI DIAGNOSTIKE

339.Cili eshte roli I kristal violet ne ngjyrimin e Gramit:

A)Kunderngjyrues

B)Mordant

C)Ngjyrues

D)Cngjyrues

65

340. Ne ngjyrimin sipas Ziehl-Nielseen fuksina karbolike sherben si:

A)Ngjyrues

B)Mordant

C)Cngjyrues

D)Kunderngjyrues

341. Ne terrenin agar-kripe e manit ndodh fermentimi i manitit nga:

A)Shtamet e E.Coli

B)Shtamet e streptokokeve te grupitA

C)Shtamet e Stafilokukut te arte

D)Streptokoket e grupit B

342. Diagnoza ne laboratorin mikrobiologjik vihet ne baze te ?

A)Karakteristikave morfologjike te kolonive

B)Vetive biokimike

C)Vetive imunologjike

D)Te gjitha me lart

343.Cili nga terrenet e meposhtme na lejon te nxjerrim ne pah karakteristikat morfologjike dhe vetite biokomike?

A)Diferencues

B)Pasurues

C)Selektive

D)Te gjitha me lart

344. Lab mikrobiologjik ka per qellim te

A)Izoloje mikroorganizmat

B)Te indentifikoje m.o

66

C) Te kryeje antibiogramen

D)Te gjitha me siper

345.Cila nga procedurat e meposhtme do te na vinte ne ndihme per te parandaluar m.o qe mund te kontaminojne mostren klinike?

A)Teknika e asepsise

B)Aspirimi me shiringe

C)Intubimi

D)Kateterizimi

V2

346. Materiali klinik qe deshmon per infeksion te rrugeve te poshtme te frymemarrjes do te merret nga

A)Peshtyma

B)Frymemarrja

C)Gelbaza

D)Te gjitha me lart

347. Ngjyrimi I Gramit dhe ai I Ziehl-Neelsen bazohen ne vetite kimike te:

A)Membranes citoplazmike

B)Mbluleses qelizore

C)Citoplazmes

D)Murit qelizor

348.Prova e katalazes sherben per diferencimin e:

A)Stafilokokeve te �pidermis nga stafilokoket e arte

B)Streptokokeve nga stafilokoket

C)Streptokokeve nga pneumokoket

D)Asnjera nga me siper

349.Per diferencimin e stafilokokeve te arte nga ata te epidermesna vjen ne ndihme :

67

A)E katalazes

B)Koagulazes

C)EDNA-zes)

D)Asnjera nga me siper

350.Prova e bacitracines sherben per diferencimin e:

A)Streptokokeve nga stafilokoket patogjene

B)Streptokokeve beta hemolitik te grupit A nga grupet e tjere

C)Streptokokeve beta hemolitik te grupit B nga grupet e tjere

D)Asnjera nga me siper

351.Prova e CAMP perdoret per :

A)Identifikimin e streptokokeve te grupit B

B)Identifikimin e streptokokeve te grupit D

C)Identifikimin e stafilokokeve

D)Asnjera nga me siper

352.Prova e Bile eskulines na vjen ne ndihme per identifikimin e:

A)Streptokokeve te grupit D

B)Streptokokeve te grupit A

C)Pneumokokeve

D)Te gjitheve me siper

353.Teknika e kultivimit prane vijes se mbjelljes se stafilokokut te arte eshte karakteristike per kultivimin e:

A)Haemophilus

B)Neisserie

C)C.Diphtherae

D)Te gjithave me siper

V3

354.Cilat nga keto terrene frenon rritjen e baktereve Gram negative

A)Eosin metilen blu

B)Hektoen enterik agar

68

C)Mac Conkey

D)Asnje nga me siper

355.Ne terrenin Mac Conkey ndodh fementimi I:

A)Glukozes

B)Saharozes

C)Laktozes

D)Asnjeres nga me siper

356.Ne terrenin Hajna dhe Kristenzen vecojme kolonite e dyshimta te enterobaktereve qe:

A)e kane fermentuar laktozen

B)Nuk e kane fermentuar laktozen

C)Te dyja me siper

D)Asnjera nga me siper

V2

357. Salmonelat vecohen nga:

A)Gjaku(hemokultura)

B)Fekalet(coprokutura)

C)Urina (urokultura)

D)Te gjtha me lart

BIOKIMI KLINIKE

358.Insulina nuk vepron mbi glukozën me cilin mekanizëm:

A)Futjes së glukozës në qelizë

B)↑glikogjenosintezën

C)frenon glikogjenosintezën

D)nxit përdorimin e Glukozës nga indet

359.Glukagoni:

69

A)Është hormon hipoglicemiant

B)Është hormon hipergliceminat

C)Sintetizohet nga qelizat Î’

D)Ka veprime të ngjashme me insulinën

360.Glukoza në hepar nuk shndërrohet në:

A)Glikogjen

B)Fruktoze

C)Galaktoze

D)Të gjitha

V3

361.Reperti laboratorik në diabetin mellitus është:

A)rritje e pH urinar

B)ulje të trupave ketonike ne gjak

C)hipokalemi

D)acidozë

362.Fruktozamina bën:

A)Vlerësimin cilësor të proteinave

B)׀׀ – sasior të proteinave

C)vlerësimin e proteinës totale

D)asnjëra

363.Përfaqësues kryesor i steroideve është:

A)TG

B)AY

C)Kolesteroli

D)Asnjëra

364.Enzima që rregullon sintezën e kolesterolit është:

70

A)HMG-CoA reduktaza

B)HMG-CoA oksidaza

C)HMG-CoA – DH

D)HMG-CoA trasnferaza

365.Kolesteroli qarkullon në plazmë i lidhur me:

A)LDL

B)Kilomikronet

C)Albumina

D)AY

366.Vlerat normale të kolesterolit janë:

A)150-220 mg/dl

B)15-25 mg/dl

C)20-30 mg/dl

D)200-400 mg/dl

367.Lipoproteinat klasifikohen në bazë të:

A)imunologjisë

B)elektroforezës

C)të dyja

D)asnjëra

368.Niveli plazmatik i albuminës është:

A)45-80 g/l

B)10-20 g/l

C)35-50 g/l

D)Asnjëra

369.Në grupin e frenuesve të proteazave futet:

71

A)Albumina

B)Haptoglobina

C)Alfa1 antitripsina

D)Asnjëra

370.Transferina rritet në:

A)Sindromën nefrotike

B)Anemitë ferrodeficitare

C)Asnjëra

D)Të gjitha

371.Fibrinogjeni rritet në:

A)KID

B)Fibrinolizë

C)Artrit reumatoid

D)Asnjëra

372.Cili është hormoni më i rëndësishëm që ndikon në metabolizmin e Na:

A)Kortizoli

B)Adrenalina

C)Aldosteroni

D)Të gjitha

373.Kloruret kanë funksionin e aktivatorit kryesisht për:

A)Amilazat

B)Proteazat

C)ADN nukleazat

D)Tëe gjitha

374.Cilat janë vlerat e pH në gjakun arterial?

72

A)7.30-7.40

B)7.15-7.35

C)7.35-7.43

D)Asnjëra

375.Temperatura optimale e veprimit të enzimave:

A)mbi 40°C

B)37°C

C)Të dyja

D)Asnjëra

376.Ketoacidoza diabetike është:

A)Acidozë metabolike

B)Acidozë respiratore

C)E përzier

D)Asnjëra

377.Alkaloza respiratore shkaktohet nga:

A)Rritja e HCO3

B)Ulja e HCO3

C)Rritja e pCO2

D)Ulja e pCO2

378.Cilat nga keto enzima nuk shërben për diagnozën e IAM?

A)LDH

B)CPK

C)ALT

D)AST

73

379.Ulje të nivelit te AST vërehen:

A)Pankreatite

B)Sëmundjet muskuloskeltike

C)Semundje hepatike

D)Shtatëzani

380.GGT është një test për përcaktimin e sëmundjeve:

A)Kardiake

B)Hepatike

C)Pankreasit

D)Renale

381.Ulje të kolinesterazës vihet re në:

A)Helmimin me fosfororganikë

B)Diabet

C)Nefrozë

D)Asnjëra

382.Cili test është më i ndjeshëm për vlerësimin e një hepatopatie?

A)Transaminazat

B)CPK

C)Amilazat

D)Të gjitha

383.Gjej përgjigjen e saktë për kortizolin:

A)Frenon glikoneogjenezën

B)Nxit glikoneogjenezën

C)Frenon lipolizën

D)Asnjëra

389.AFP është një marker i:

74

A)Karcinomës hepatoqelizore

B)Karcinomës testikulare

C)Karcinomës së ovareve

D)Të gjitha

390.CEA është nje marker i:

A)Kancerit kolorektal

B)Kancerit te gjirit

C)Gastrointestinal

D)Të gjitha

391.Fosfataza alkaline është specifike për neoplazitë e:

A)Kockore

B)Të prostatës

C)Të gjirit

D)Asnjëra

392.Forma mbizotëruese e acidit urik në plazëm:

A)Forma acide

B)Urat Natriumi

C)I lidhur me proteinat

D)Asnjëra

393.BUN mat azotin e çliruar nga:

A)urea

B)Acidi urik

C)Proteinat

D)Të gjitha

75

394.Ulje të përqendrimit plazmatik të kreatininës:

A)Pakësim të masës muskulore

B)Shtatëzani

C)Të dyja

D)Asnjëra

PS)C

BIOKIMI MJEKESOR

395.Cili është produkti përfundimtar i reaksionit të parë të ciklit të Krebsit?

A)Citrate

B)Izocitrati

C)Ketoglutarati

D)Fumarati

396.Sa reaksione të pakthyeshme ka glikoliza?

A)2

B)3

C)4

D)5

E)6

397.Cila nga këto enzima nuk është enzimë rregulluese e glikolizës?

A)Fosfofruktokinaza

B)Fosfofruktoizomeraza

C)Piruvat kinaza

D)Hekzokinaza

76

398.Cila nga këto lëndë nuk është formë e depozitimit të tiamines?

A)Tiaminemonofosfati

B)Tiaminedifosfati

C)Tiaminetrifosfati

D)Tiaminepirofosfati

399.Veprimet litike të glukagonit kanë të bëjnë me:

A)rritjen e AMPc

B)uljen e AMPc

C)të dyja

D)ska të bëjë me përqindjen e AMPc

400.Procesi i bashkimit të jodit me mbetjet e tirozinës quhet:

A)Kondensim

B)Jodim

C)Proteolizë

D)Asnjëra

401.Cila nga këto enzima nuk është allosterike:

A)Fruktoze 1.6 difosfati

B)Piruvat kinaza

C)Hekzokinaza

D)Fosfofruktokinaza

E)Asnjëra

402.Reaksioni i parë i glikoneogjenezës është:

A)piruvat karboksilaza

B)piruvat dehidrogjenaza

C)piruvat hidrataza

D)asnjëra

77

403.Saharazat hidrolizojnë saharozën në:

A)glukozë + galaktozë

B)glukozë + fruktozë

C)glukozë + glukozë

D)asnjëra

404.Në cilën nga këto organe nuk bëhet tretja e glucideve:

A)Gojë

B)stomak

C)Intestini i hollë

D)Kolon

405.Cila nga këto nuk është përbërës normal i nukleotideve?

A)Baza e azotuar

B)Mbetja e acidit fosforik

C)Glukoza ose fruktoza

D)Riboza ose deoksiriboza

406.Kush është pararendës i sintezës së nukleotideve purinike dhe pirimidinike?

A)Riboze 5-fosfati

B)Adenilati

C)PRPP

D)Guanilati

407.Në cilin nga organet e mëposhtme kryhet më së shumti glikoneogjeneza?

A)Hepar

B)Veshka

C)Tru

D)Mm. Skeletikë

78

408.Jodi kapet nga cellulat folikulare të tiroides me anë të:

A)Transportit pasiv

B)Transportit aktiv

C)Difuzion i lehtësuar

D)Asnjërës

409.Në grupin e hormoneve peptidike futet:

A)Insulina

B)Glukagoni

C)Vazopresina

D)Të gjitha

410.Shkruani disa nga prekusorët joglucidike për sintezën e glukozës:

A)Laktati

B)Gliceroli

C)Alanina

D)Piruvat

E)Të gjitha

PS( E)

411.Funksioni kryesor i ciklit pentozik është:

A)Funksioni reduktues, i cili kryhet nëpërmjet prodhimit të NADPH

B)Funksioni reduktues i cili kryhet nëpërmjet NADH

C)Funksioni si prodhues i energjisë në formën e ATP

D)Asnjëra

412.Cila nga këto lëndë prodhohet në fazën e fundit të degës oksiduese të ciklit pentozik?

A)Ribulozë 5-fosfati

B)Glukozë 6-fosfati

C)Fruktoze 6-fosfati

D)Asnjëra

79

413.Bilirubina konjugohet në :

A)Hepar

B)Veshka

C)Të dyja

D)Asnjëra

414.Cila nga këto reaksione formon HMG – CoA?

A)Acetil CoA+Acetil CoA

B)Acetoacetil CoA+acetil CoA

C)Të dyja

D)Asnjëra

415.Ku ndodh sinteza e acideve yndyrore?

A)Citoplazmë

B)Mitokondri

C)REP

D)Lizozome

416.Cili nga këto hormone është i domosdoshëm për një shtatëzani normale?

A)Testosteroni

B)Dihidrotestosteroni

C)Estrogjeni

D)Progesteroni

417.AMPc formohet nga bashkëveprimi;

A)Hormon+ Gs

B)Hormon+ Gi

C)Rs+Gs

D)Hormon + receptor

80

418.Bilurubina është produkt përfundimtar i:

A)Katabolizmit të hemit

B)Katabolizmit të globinës

C)Të dyja

D)Asnjëra

419.Nëpërmjet ciklit të uresë fiksohet?

A)Amoniumi

B)Acidi urik

C)Të dyja

D)Asnjëra

420.Ku kryhet katabolizmi i AY:

A)Citoplazmë

B)Mitokondri

C)Të dyja

D)Asnjëra

421.Kreatinina formohet nga kreatina:

A)Në muskuj

B)Në veshka

C)Në tru

D)Asnjëra

422.Kortizoli nuk ka këto efekte:

A)Limfopeni

B)Aktivizon ndarjen qelizore

C)Rritjen e glukoneogjenezës

D)Rrit depozitimin e glikogjenit

81

423.Në vitaminat liposolubile bëjnë pjesë:

A)B12+D+A

B)D+E+C

C)K+E+B2

D)A+D+E

424.Enzima përgjegjëse për katabolizmin e katekolaminave është:

A)MAO (monoaminoksidaza)

B)KOMT (katekol-o-metiltransferaza)

C)Të dyja

D)Asnjëra

425.Sinteza e kolesterolit ndodh në:

A)Zorrë

B)REP

C)Mëlçi

D)Veshka

426.Nëvend të enzimës hekzokinazë të glikolizës, glikoneogjeneza përdor:

A)Glukoze-6-fosfatazën

B)Glukokinazën

C)Fosfoglicerat kinazën

D)Asnjëra

427.Sa reaksione zhvillohen gjatë ciklit të uresë:

A)3

B)4

C)5

D)6

82

428. Pentozat e nevojshme për sintezën e acideve nukleike sigurohen nga:

A)Cikli pentozik

B)Glikoneogjeneza

C)Glikoliza

D)Cikli i krebsit

429.Karbamoilfosfati në ciklin e uresë kondensohet me :

A)Piruvat karboksikinaza

B)Ornitinën

C)Të dyja

D)Asnjëra

430.Glicina është aminoacid:

A)Acid

B)Bazik

C)Neutral jopolar

D)Neutral polar

431.Prej acidit arakidonik formohen:

A)Eikozanoidet

B)Vitamina A

C)Të dyja

D)Asnjëra

432.Cilat janë acide yndyrore të ngopura:

A)Acidi mistirik

B)Acidi palmitik

C)Të dyja

83

VIROLOGJI DIANOSTIKE

433.Terrenet për ushqimin e baktereve janë:

A)terrene te pergjithshme

B)terrene elective

C)Terrene selective

D)Te gjitha

434.Terrenet ushqyese janë:

A)Terrene pasurimi

B)Terrene prodhimi

C)Terrene izolimi

D)Te gjitha

435.Candida albicans gjendet në

A)Goje

B)Urine

C)Fece

D)Te gjitha

436.Ekzaminimi I feceve nenkupton

A)Ekzaminim makroskopik

B)Ekzaminim mikroskopik

C)Te dyja

437.Per ekzaminimin e materialeve fekale preferohet

A)Material I fresket

B)Material I mbledhur per 3 dite

C)Te dyja

84

438.Diagnoza laboratorike e Giardia-Lamblia vendoset me

A)Mikroskop

B)kulture

C)Serologji

D)Te gjitha

439..Për vendosjen e diagnoses se malaries duhen ekzaminuar te pakten

A)10 fusha

B)20 fusha

C)50 fusha

D)100 fusha

440.Në preparatet native Candida shihet ne formen

A)Filamenteve te gjata

B)Elemnte te shkeputur nga njeri tjetri

C)Ne formacione treshe

D)Te gjitha

441.Diagnoza laboratorike e ekinokokut vendoset me

A)Ekzaminim histologjik

B)Ekzaminim radiografik

C)Ekzaminim serologjik

D)Te gjitha

442.Diagnoza loboratorike e malaries vendoset

A)Ekzaminim histologjik

B)Ekzaminim I gjakut periferik

C)Ekzaminim serologjik

D)Te gjitha

85

443..Antigjeni Australia mund të zhduket nga qarkullimi I gjakut pas

A)5-6 jave

B)3 6 muaj

C)1-3 vjet

444..Diagnoza e hepatitit A vendoset me konstatimin e pranisë së

A)Virusit te hepatitit A

B)Ac anti Hb A

C)Te dyja

D)asnjera

445.Terrenet për kultivimin e viruseve janë:

A)kultura qelizore

B)veze te embrionuara

C)Kafshe laboratori

D)Te gjitha

446.Diagnoza e përbashkeët për hepatit A dhe B akut në gjak jep kuadrin

A)Anti HAV + anti HBs

B)HAV +HBV

C)Anti HbA + anti HBc

D)Te gjitha

447.Diagnoza për hepatit B akut vendoset

A)HBs Ag + anti HBs+anti HBc

B)HBs Ag + anti HBcIgM

C)anti HBs+ antiHBc

D)Te gjitha

86

448.Vaksinimi ndaj hepatitit B jep në gjak

A)HBs Ag + anti HBs+anti HBc

B)HBs Ag + anti HBc

C)anti HBs+ antiHBc

D)asnjera

449.Kultivimi i viruseve përdoret për të parë

A)Pranine e virusit

B)Identifikimin e virusit

C)Realizimin e vaksinave

D)Te gjitha

450.Infeksion i vjeter HDV + HBs Ag jep në gjak

A)HBs Ag + anti HBs+anti HBc Ig M +HDV

B)HBs Ag + anti HBc IgG+ anti HDV

C)anti HBs+ antiHBc IgG+anti HDV

D)anti HBc IgG+HDV+anti HDV

451.Në gratë shtatzanë TORCH pozitiv per Herpex Simplex I per Anti IgG rekomandon

A)Abort mjekesor

B)Ekzaminime te metejshme per fetusin

C)Tregon infeksion akut per Herpex Simplex I

D)asnjera

452.Metoda e fiksimit te komplementit per diagnozen e viruseve eshte metodë

A)Sasiore

B)Gjysem sasiore

C)Cilesore

453.Diagnoza laboratorike e kandidozes vendoset me:

87

A)Mikroskop

B)kulture

C)Serologji

D)Te gjitha

454.per sekrecionet vaginale tamponet duhen dorëzuar në laborator për:

A)10 min

B)30 min

C)1 ore

D)2 ore

455.tricomonas vaginalis mund te gjendet në:

A)Sekrecion vaginal

B)Urine

C)Te dyja

D)Asnjera

456.Terrenet per ushqimin e baktereve jane:

A)Terrene te pergjithshme

B)Terrene elective

C)Terrene selective

D)Te gjitha

457.Terrenet ushqyese jane:

A)Terrene pasurimi

B)Terrene prodhimi

C)Terrene izolimi

D)Te gjitha

458.Candida albicans gjendet ne

88

A)Goje

B)Urine

C)Fece

D)Te gjitha

459.Për diagnozen e cryptococus ka me shume vlere:

A)Mikroskop

B)Kulture

C)Serologji

D)Te gjitha

460.Për diagnozën serologjike te histoplazmozes perdoren

A)Reaksionet e precipitimit

B)Hemaglutinimit

C)Imunofluoreshenca indirekte

D)Fiksimi i komplementit

E)Te gjitha

PS( E)

461. Per diagnozen e infeksionit dermatofit metoda me e rendesishme eshte

A)Ekzaminimin mikroskopik

B)Ekzaminimin me culture

C)Ekzaminimin me llamben Ëood

D)Te gjitha

462.Në preparatet native Candida shihet ne formën

A)Filamenteve te gjata

B)Elemnte te shkeputur nga njeri tjetri

C)Ne formacione treshe

D)Te gjitha

463Për diagnoza laboratorike e kinokokut vendoset me

89

A)Ekzaminim histologjik

B)Ekzaminim radiografik

C)Ekzaminim serologjik

D)Te gjitha

464.Diagnoza laboratorike e malaries vendoset

A)Ekzaminim histologjik

B)Ekzaminim I gjakut periferik

C)Ekzaminim serologjik

D)Te gjitha

465.Diagnoza laboratorike per Candida synon:

A)Venien ne pah te elementeve mikotike

B)Izolimin e kerpudhes ne culture

C)Identifikimin serologjik te species

D)Te gjitha

466.Prova e Ëright është reaksion precipitimi per

A)Brucelozen

B)Tifon

C)Te dyja

D)Asnjera

467.Metodat e studimit te viruseve jane

A)Mikroskopi

B)Culture

C)Serologji

D)Te gjitha

468.Diagnoza e hepatitit A vendoset me konstatimin e pranise

90

A)Virusit te hepatitit A

B)Ac anti Hb A

C)Te dyja

469.Terrenet per kultivimin e viruseve jane:

A)Kultura qelizore

B)Veze te embrionuara

C)Kafshe laboratori

D)Te gjitha

470.Kultivimi i viruseve perdoret per te pare

A)Pranine e virusit

B)Identifikimin e virusit

C)Realizimin e vaksinave

D)Te gjitha

E)Asnjera

471.Metoda e preferuar per diagnozen e viruseve është

A)Mikroskopi

B)Kultura

C)Serologjia

D)Te gjitha

472.Per diagnozën laboratorike e poliomielitit perdoret

A)ELISA

B)Fiksimi I komplementit

C)Te dyja

MIKROBIOLOGJI A

91

473.Forma dhe rigiditeti i qelizës bakteriale janë si pasojë e :

A)Membranes celulare

B)Shtreses se peptidoglikanit

C)Lipopolisaharideve

D)Acideve teikoike

PS (B)

474.Ne qelizat eukariote nuk hyjne:

A)Bakteret

B)Bimet;

C)Protozoaret;

D)Kerpudhat;

PS (A)

475.Cila nga keto substanca eshte prezente ne spor por jo ne qelizen bakteriale vegjetative:

A)Peptidoglikani

B)Fosfolipidet

C)Acidi ribonukleik

D)Acidi dipicolinik

PS (D)

476.Cila nga cilesite e meposhtme eshte tipike per sporin bakterial:

A)Fagocitoza

B)Levizshmeria

C)Termorezistenca

D)Prodhimi i antibiotikeve

477.Fimbriet ose Pilet:

A)Jane gjithmone me natyre proteinike

B)Disa jane faktore virulence

C)Disa bejne te mundur levizjen

D)Jane te gjitha te verteta

92

478.Cili nga proceset metabolike furnizon qelizen bakteriale me sasine me te madhe te energjise ne forme ATP:

A)Glikoliza

B)Fermentimi

C)Frymarrja aerobe

D)Frymarrja anaerobe

479.Humbja e kapsules i ben bakteret :

A)Te pa afte per tu rritur

B)Te pa afte per ti rezistuar fagocitozes

C)Me te ndjeshem ndaj antibiotikeve

D)Me te lehte per tu kultivuar

480.Cila nga stukturat bakteriale eshte pergjegjse per ngjitjen e tij pas nje qelize bujtese:

A)Proteinat e membranes se jashtme

B)Flagjeli

C)Ciljet

D)Mesosomi

481.Muri i gram pozitiveve eshte i perbere nga:

A)Nje shtrese e vetme peptidoglikani

B)Nje shtrese e peptidoglikanit dhe membrana e jashtme

C)Peptidoglikani, acidi teicoic dhe acidi lipoteikoik

D)Membrana fosfolipidike e acidi teikoik

482.Ne cfare temperature vriten sporet bakteriale:

A)121oC

B)30o C

C)37oC

D)80oC

V3

93

483.Viruset jane :

A)Komplekse te perbera nga lipide dhe nje gjenom ADN

B)Komplekse te perbere nga proteine dhe nje gjenome e vetme ADN ose ARN

C)Komplekse te perbere nga nje proteine dhe nje gjenome e vetme ADN dhe ARN

D)Komplekse te perbera nga glukoze dhe nje gjenom i vetem ADN ose ARN

484.Ne ngjyrimin me Gram rezultojne me ngjyre te kuqe:

A)Bakteret Gram-pozitiv

B)Bakteret Gram-negativ

C)Bakteret sporogjene

D)Bakteret anaerobe

485.Ne Kurben e rritjes dallojme 4 faza te ndara sipas rradhes:

A)Faza lag, stacionare, log, e ngordhjes

B)Faza log, lag, stacionare, e ngordhjes

C)Faza lag, log, stacionare, e ngordhjes

D)Faza stacionare, lag, log, e ngordhjes

486.Cilet nga te me poshtmit nuk kane flore bakteriale normale

A)Trakti respirator i siperm

B)Trakti genital femeror

C)Vezika urinare

D)Trakti digjestiv

487.Cili eshte momenti me oportun per marrjen e hemokultures.

A)Kur temperatura ka rene

B)Kur kane filluar ethet

C)Ne cdo moment te fazes se febrile

D)Mbas etheve kur temp po ritet

94

V2

488.Cili eshte veprimi me komun per berjen e urokultures:

A)Punksioni suprapubik i vesikes

B)Porcioni i pare i aktit urinar

C)Porcioni i mesem i aktit urinar

D)Porcioni i fundit i aktit urinar

489.Me termin disifektim kuptojme:

A)Shkaterrimin e mikroorganizmave patogen te pranishem ne nje material ose ambient

B)Shkaterrimin e plote te gjithe mikroorganozmave patogjen te mundshem, te pranishem ne nje ambient

C)Shkaterrimi i vektoreve

D)Shkaterrimi i paraziteve

V2

490.Nje substance antimikrobike mund te perdoret si antibiotik:

A)Te kete toksicitet selektiv

B)Te kete nje spekter te ngusht veprimi

C)Te japi tek bujtesi reaksion alergjik

D)Te mund te merret vetem me rruge parenterale.

V2

491.Cili nga mikroorganizmat e meposhtem perfshihet ne patogjenezen e kariesit dentar.

A)Streptococcus pneumoniae

B)Streptococcus mutans

C)Treponema pallidum

D)Echerichia coli

95

492.Cili eshte bakteri kryesor me i shpeshte ne infeksionet urinare:

A)Salmonela typhi

B)Escheriachia coli

C)Pseudomonas aeruginosa

D)Chlamydia trachomatis

493.Peshtyma eshte e pasur me

A)A)IgG

B)IgM

C)IgA

D)D)IgD

494.Shfaqet ne vazhdimesi ne nje komunitet duke perfshire zakonisht vetem nje popullate te paket:

A)Epidemia

B)Pandemia

C)Endemia

D)Semundja sporadike

495.Eshte e vertete se gripi

A)Shfaqet me te dridhura (frissone)

B)Eshte infeksion viral

C)Shoqerohet edhe me vdekje

D)Mjekohet me tetracikline

496.Cila nga pohimet nuk eshte e vertete: Giardia

A)Eshte bakter gram negative

B)Infeksion i zorres holle

C)Transmetohet me rruge fekal –orale

D)Trajtohet me flagyl

V2

96

MIKROBIOLOGJI B

497.Bakteret permbajne :

A)Retikul endoplazmatik

B)1kromozom te vetem

C)Membrane berthamore

D)Aparat golxhi

498.Mezozomet jane invaginime te:

A)Murit qelizor

B)Membranes qelizore

C)Membranes berthamore

D)Membranes vaginale

499.Cilat nga format NUK i perkojne klasifikimit te baktereve:

A)Sferike ose koke

B)Cilindrike

C)Spirale

D)Hekzagonale

500.Cila nga strukturat e meposhtme NUK eshte kurre ne nje qelize prokariote:

A)Membrana qelizore

B)Ribozomet

C)Berthama

D)Flagjelet

501.Prokariotet, eukariotet dhe viruset kane te perbashket karakteristiken:

A)Permbajne material gjenetik te perbere nga acid nukleik

B)Permbajne gjenome te perbere nga adn

C)Permbajne membrane plazmatike

D)Permbajne berthame

V2

97

502.Ne Baktere levizshmeria i dedikohet:

A)Ciljeve (pili)

B)Glikokaliksit

C)Pseudopodeve

D)Flagjelit

503.Cila eshte rradha e punes ne ngjyrimin e Gramit:

A)Fuksine, alkool ose aceton kristal violet + jodine,

B)Alkool ose aceton, kristal violet+ jodine,- fuksine

C)Kristal violet+jodine,-alkool ose aceton, fuksine,

D)Alkool, fuksine ose aceton, jodine +kristal violet .

504.Cila nga shprehjet eshte e sakte per transduksionin:

A)Eshte proces i transferimit gjenetik i mundsuar nga bakterofagu

B)Eshte nje mekanizem nepermjet te cilit qelizat transferojne meterialin gjenetik me kontakt fizik

C)Eshte nje mekanizem ku qeliza perfiton nje adn prezente ne ambjent

D)Eshte i mundesuar nga plamidi i pranishem ne qelizen dhuruese.

V3

505. Cila nga strukturat shmang bakteret nga fagocitoza:

A)Ciljet

B)Kapsula

C)Sporet

D)Mezozomi

506. Mikroorganizmat oportuniste :

A)Jane agjent te toksikoinfeksioneve alimentare

B)Jane pergjegjes per infeksionet ne personat me imunitet te rene

C)Jane gjithnje sensibel ndaj antibiotikeve

D)Jane te pranishem ne indet njerzore te infektuara

98

507. Ne ngjyrimin e Gramit rezultojne me ngjyre violet:

A)Bakteret Gram –negativ

B)Bakteret anarobe

C)Vetem bakteret G + aerob

D)Bakteret Gram +

509 I pari qe pa me mikroskop bakteret ishte:

A)Van Haleen

B)Koch

C)Van Leeuwenhoek

D)Van Basten

510. Nese nje qelize ndahet ne 30 minuta, sa qeliza do formohen pas 3 oreve

A)16

B)32

C)64

D)128

511. Flora bakteriale e traktit gastrointestinal perbehet nga:

A)Baktere anaerob

B)Baktere aerob

C)Ne mase te barabarte nga baktere dhe viruse

D)Pergjthsisht baktere anaerob por edhe aerob

512. Ne Mutualizem:

A)Perfitojne te dy organizmat

B)Perfiton njeri prej tyre por tjetri nuk demtohet

C)Perfiton njeri ne kuriz te tjetrit

D)Disa prodhime te njerit shkaterojne te tjeret

V2

513. Cila NUK eshte e vertet nga pohimet per Floren Bakteriale.

99

A)Pengon kolonizimin e e organizmit nga bakteret patogjene

B)Nxit sistemin imunitar

C)Luan rol ne luften ndaj viruseve

D)Sherben si burim i zakonshem infeksioni

514.Antibiotiket veprojne ne menyre specifike me keto menyra:.... Cila NUK eshte e sakte?

A)Frenojne sintezen e murit qelizor

B)Frenojne sintezen e ac nukleike

C)Frenojne sintezen e proteinave

D)Frenojne sintezen e triglicerideve

515.Forma polihedrike e virusit percaktohet nga:

A)Materiali gjenetik

B)Kapsida

C)Envelopi

D)Mbeshtjellja citoplazmatike bishti

516.Njihen 5 klasa imunoglobulinash.Cila eshte teper:

A)IgG

B)IgM

C)IgN

D)IgD

517.Cila eshte simptoma me karakteristike me Bakteremi:

A)Kolle e forte

B)Temperature

C)Diarreja

D)Te vjella

100

518. Cila pjese e njohur e trupit ka masen me te bollshme e me variabel te mikrorganizmave:

A)Goja

B)Veshi dhe syri

C)Trakti respirator

D)Zona urogenitale

V3

519. Mardhenia ne te cilen nje organizem perfiton ne kurriz te organizmit strehues quhet

A)Neutralizem

B)Sinergjizem

C)Antagonizem

D)Parazitizem

520.Eshte e vertete qe Interferonet INF

A)Ben pjese ne linjen e pare te mbrojtjes

B)Ben pjese ne vijen e dyte te mbrojtjes

C)Jane grup proteinash

D)Frenojne sintezen e viruseve

521.Cili prej tyre eshte infeksion respirator

A)Terbimi

B)Ethja tifoide

C)Trikomoniaza

D)Pertusi

522.Cila nga te me poshtmet NUK eshte e sakte: Toksoplazma Gondi

A)Eshte protozoar i detyruar brendaqelizor

B)Eshte infeksion transplacentar

C)Transmetohet nga qente

D)Prek gjendrat linfatike

101

VIROLOGJI DIAGNOSTIKE

523.Diagnoza laboratorike e kandidozës vendoset me:

A)Mikroskop

B)Kulturë

C)Serologji

D)Të gjitha

524.Për sekrecionet vaginale tamponet duhen dorëzuar në laborator për:

A)10 min

B)30 min

C)1 orë

D)2 orë

525Ttricomonas vaginalis mund të gjendet në:

A)Sekrecion vaginal

B)Urinë

C)Të dyja

D)Asnjëra

526.Terrenet për ushqimin e baktereve janë:

A)Terrene të përgjithshme

B)Terrene elective

C)Terrene selective

D)Të gjitha

527.Terrenet ushqyese janë:

102

A)Terrene pasurimi

B)Terrene prodhimi

C)Terrene izolimi

D)Të gjitha

528.Candida albicans gjendet në:

A)Gojë

B)Urinë

C)Fece

D)Të gjitha

529.Për diagnozën e cryptococus ka me shumë vlerë:

A)Mikroskop

B)Kulturë

C)Serologji

D)Të gjitha

530.Për diagnozën serologjike të histoplazmozës përdoren

A)Reaksionet e precipitimit

B)Hemaglutinimit

C)Imunofluoreshenca indirekte

D)Fiksimi i komplementit

E)Të gjitha

PS( E)

531. Per diagnozën e infeksionit dermatofit metoda më e rëndësishme është

A)Ekzaminimin mikroskopik

B)Ekzaminimin me kulturë

C)Ekzaminimin me llambën Ëood

D)Të gjitha

532.Në preparatet native Candida shihet në formën

103

A)Filamenteve të gjata

B)Elemnte të shkëputur nga njëri tjetri

C)Në formacione treshe

D)Të gjitha

533.Për diagnoza laboratorike e ekinokokut vendoset me

A)Ekzaminim histologjik

B)Ekzaminim radiografik

C)Ekzaminim serologjik

D)Të gjitha

534.Diagnoza laboratorike e malaries vendoset

A)Ekzaminim histologjik

B)Ekzaminim të gjakut periferik

C)Ekzaminim serologjik

D)Të gjitha

535.Diagnoza laboratorike për Candida synon:

A)Vënien në pah të elementëve mikotike

B)Izolimin e kërpudhës në kulturë

C)Identifikimin serologjik të species

D)Të gjitha

536.Prova e ëright është reaksion precipitimi për

A)Brucelozën

B)Tifon

C)Të dyja

D)Asnjëra

537.Metodat e studimit të viruseve janë

104

A)Mikroskopi

B)Kulturë

C)Serologji

D)Të gjitha

538.Diagnoza e hepatitit A vendoset me konstatimin e pranisë

A)Virusit të hepatitit A

B)Ac anti Hb A

C)Të dyja

539.Terrenet për kultivimin e viruseve janë:

A)Kultura qelizore

B)Vezë të embrionuara

C)Kafshë laboratori

D)Të gjitha

540.Kultivimi i viruseve përdoret për të parë

A)Praninë e virusit

B)Identifikimin e virusit

C)Realizimin e vaksinave

D)Të gjitha

E)Asnjëra

541.Metoda e preferuar për diagnozën e viruseve është

A)Mikroskopi

B)Kultura

C)Serologjia

D)Të gjitha

542. Për diagnozën laboratorike te poliomielitit përdoret

105

A)ELISA

B)Fiksimi i komplementit

C)Të dyja

EKZAMINIMI I URINES DHE BIOKIMI E APLIKUAR

543.Në ekzaminimin urinar me mikroskop optik mund t’idallojmë të gjitha,përveç:

A)Cilindra

B)Kristale

C)Baktere

D)Viruse

544.Ne ekzaminimin rutinë mikroskopik të sedimentit urinar hasen mjaft rrallë:

A)Kristalet e acidit urik

B)Kristalet e cistinës

C)Oksalatet e kalçiumit

D)Kristalet triplifosfat

545.Ne ekzaminimin fizik rutinë të kampionit urinar janë të gjitha, përveç:

A)Olumi

B)Ngjyra

C)PH

D)Arom

546.Duket me vështirësi në ekzaminimin rutinë mikroskopik:

A)Cilindri hialin

B)Cilindri granular

C)Clindri eritrocitar

D)Cilindri leukocitar

547.Konsiderohet e freskët në ekzaminimin rutinë mikroskopik të sedimentit urinar, kur kampioni urinar është marrë :

106

A)Brenda 8 orësh nga çasti i ekzaminimit

B)Brenda 12 orësh nga çasti i ekzaminimit

C)Brenda 2 orësh nga çasti i ekzaminimit

D)Brenda 6 oresh nga çasti i ekzaminimit

PS)C

548.Për ekzaminimin rutinë mikroskopik të sedimentit urinar, centrifugimi

zakonisht bëhet me:

A)1000r.p.m. për 10minuta

B)5000 r.p.m. për 10 minuta

C)2500-3000 r.p.m. për 5 minuta

D)Asnjëra

549.Sedimenti urinar shihet në një ekzaminim rutinë në mikroskopin optik:

A)Me objektivin 40X

B)Me objektivin 100x

C)Me objektivin 10x

D)Asnjëra

550.Ekzaminimi me urinometër jep informacion për prani në urinë të të gjithave, përveç:

A)Glukozës

B)Kristaleve

C)Eritrociteve

D)Leukociteve

551.Ekzaminimi me urinometër jep informacion për prani në urinë të të gjithave, përveç:

A)Pigmenteve biliare

B)Ketoneve

107

C)Cilindrave urinarë

D)Nitriteve

552.Ështëe i njohur më tepër fakti se hasen kristale në ekzaminimin mikroskopik të sedimentit urinar tek :

A)Individi që përdor antibiotikë si ampicilina

B)Individi që përdor antiarritmikët e zemrës.

C)Individi që përdor antiinflamatorë, si aspirina.

D)Individi që përdor kontraceptivë

553.Në gabime të bashkëlindura të metabolizmit të aminoacideve mund të hasen më shpesh:

A)Kristalet e cistinës

B)Kristalet e tirozinës

C)Kristalet e acidit urik

D)Kksalatet e kalçiumit

554.Për vlerësimin me real të cilindrave hialine apo granulare konsiderohen faktet, përveç:

A.Individi ka kryer stres fizik brenda 2 ditëve të fundit

B.Individi ka kryer stres psikologjik brenda 2 ditëve të fundit

C.Individi ka pasur temperaturë te lartë kalimtare

D.Individi ka kryer stres psikologjik ose fizik para një jave

555.Është tregues me prognozë më të keqe:

A)Cilindri granular

B)Cilindri dyllor

C)Cilindri hialin

D)Cilindri leukocitar

108

556.Principet e ekzaminimeve urinometrike rutinë me strip reagent janë:

A.Me bazë kolorimetrike

B.Me bazë turbidimetrike

C.Me bazë nefelometrike

D.Me bazë fluorometrike

557.E kalojnë të gjitha normalisht barrierën hematoencefalike, përjashto:

A)Alkoolin

B)Penicilinën

C)Monoksidin e karbonit

D)Drogat neuroaktive

558.Në një ethe febrile, vlejnë të gjitha, përveç:

A)Mund të shoqërohet me rritje të leukociteve

B)Temperatura është gjithmonë > 38,5

C)Temperatura është në përgjithësi >38,5

D)Temperatura mund të jetë normale

559.Tek një alkoolist, vlejnë të gjitha, përveç:

A)Rritet katalaza

B)Rritet gammaglutamiltransferaza

C)Rritet adenilat ciklaza e trombociteve

D)Ulet volumi korpuskular mesatar i eritrociteve

560.Në një dyshim për pankreatit biliar na çojnë të gjitha, përveç:

A)Mosha mbi 50 vjeç

B)Amilaza mbi 4000U/l

C)Seksi mashkull

D)Alaninë aminotransferaza> 100 UI/l

109

561.Diabeti insipid mund të shkaktohet nga të gjitha, përveç:

A)Pamjafueshmërise veshkore

B)Pacientë që marrin Litium

C)Për shtatzani

D)Pacientët që marrin digoksinë

562.Si reagim në një gjendje febrile nga infeksioni akut, do të ndodhin të gjitha, përveç:

A)Rritje e fibrinogjenit

B)Rritje e eritrosedimentacionit

C)Ulja e proteinës C reaktive

D)Rritje e polimorfonuklearëve

563.Doza toksike konsiderohet kur është e tillë:

A)Në mbi 60% të popullatës

B)Në mbi 50% të popullatës

C)Në mbi 70% të popullatës

D)Në mbi 90% të popullatës

564. Dozimi i acidit laktik ka rëndësi,përveç:

A)Në nje intoksikim nga alkooli

B)Në nje infarkt të trurit

C)Në një infeksion fungal të trurit

D)Në një infarkt të zorrës

110

565. Konsiderohen katastrofa abdominale, përveç:

A)Sëmundja iskemike e zemrës

B)Aneurizma e aortës abdminale

C)Shtatzania ektopike

D)Infarkti i zorrës

566.Për pankreatitin akut ka rëndësi dhe përdorimi dhe në përcaktimin urinar:

A)Amilaza

B)Aipaza

C)Fosfataza alkaline

D)Aspartat aminotransferaza

PS)A

567.Aktiviteti enzimatik përcaktohet me:

A)Metodë kinetike

B)Metodë kolorimetrike end-point

C)Metodë fixed time

D)Asnjëra

568. Rezulton metodë e parapëlqyer për përcaktimin veç e veç të proteinave të fazës akute të inflamacionit:

A)Nefelometria

B)Metoda kinetike me faktor

C)Metoda kolorimetrike end-point

D)Asnjëra.

569.Proteina totale dhe albuminat përcaktohen me metodën:

A)Kolorimetrike end-point

B)Kinetike

C)Fixed time

D)Asnjëra.

111

570.Në një inflamacion akut rritet dhe normalizohet më herët:

A)Eritrosedimenti

B)Fibrinogjeni

C)Proteina C reaktive

D)Albumina

571.Për elektroforezën e proteinave, vlejnë të gjitha përveç:

A)Në shpejtësinë e grimcave proteinike ndikon fusha elektrike e aplikuar

B)Në shpejtesinë e grimcave proteinike ndikon mbartësi i ngurtë

C)Albuminat ecin më ngadalë se globulinat

D)Albuminat kanë më tepër ngarkesë elektrike se globulinat për të

572.Për elektroforezën e proteinave, vlejnë të gjitha, përveç:

A)IgG del në zonën gamma të elektroforezës

B)Fibrinogjeni del midis zonës β-γ tyë elektroforezës së serumit

C)Fibrinogjeni del midis zonës β-γ te elektroforezës së plazmës

D)Albumina është fraksioni i parë elektroforetik më i afërt me vendin e pikimit të kampionit.

573.Është tregues më i hershëm i ndryshimit të statusit nutricional, përveç:

A)Albumina

B)Prealbumina

C)Proteina lidhëse e retinolit

D)Proteina C reaktive

574.Janë proteina të fazës akute “negative” të inflamacionit, përveç:

A)Albumina

B)Ceruloplazmina

C)Prealbumina

D)Transferina.

112

575.Janë proteina të fazës akute “pozitive” të inflamacionit, përveç:

A)Proteina C reaktive

B)Fibrinogjeni

C)Transferina

D)Alfa-1 antitripsina

576.Parametrat e vlerësimit të statusit nutricional mund të jenë:

A)Proteinikë

B)Yndyrorë

C)Antropometrikë

D)Të gjitha

577.Praktikisht shprehet me g/dl në serum:

A)Glicemia

B)Kolesterolemia

C)Proteina totale

D)Trigliceridemia

578.Përcaktohet në përgjithësi me metodën me kohë të fiksuar:

A)Kreatinermia

B)Kolesterolemia

C)Trigliceridemia

D)Proteina C reaktive

579.Janë alternative të troponinës në diagnozën e Infarktit të Miokardit:

A)Kreatinkinaza dhe izoenzima e kreatinkinazës CK-MB

B)Laktat dehidrogjenaza dhe alaninë aminotransferaza

C)Aspartat aminotransferaza dhe alanine aminotransferaza

D)Amilaza dhe lipaza

580. Njësia ndërkombëtare e akivitetit enzimatik përcaktohet si:

113

A)Masa e tyre si njësi e sasisë së lëndës

B)Sasi e substratit të zhvendosur në njësinë e kohës, në një reaksion që katalizohet prej saj

C)Sasinë e enzimës që katalizon transformimin e një mikromol substrati/min në kushte standarte temperaturë dhe pehashi

D)Asnjëra

581.Karakteristikat e një shenjuesi nutricional ideal janë të gjitha, përveç:

A)Është specifik për qëllimin që matet

B)Ka ndjeshmëri të lartë

C)Gjysmëjetë të gjatë

D)Përgjigjet menjëhereë ndaj suplementeve( ushqimeve shtesë e zëvendësuese.

582.Në ekzaminimet fotometrike në metodën kolorimetrike end-poin

A)Standarti shërben për të përcaktuar faktorin

B)Standarti shërben për të kontrolluar saktësinë e ekzaminimit

C)Standarti shërben për të kontrolluar saktësinë e aparatit

D)Asnjëra

583. Në ekzaminimet fotometrike end point, për kufirin e linearitetit vlejnë të gjitha, përveç:

A)Është ajo vlerë ku marrëdhënia absorbancë- përqëndrim është në

B)përpjestim të drejtë

C)Është ajo vlerë ku marrëdhënia absorbancë-përqëndrim është në përpjestim të zhdrejtë

D)Kufiri i linearitetit është ajo vlerë deri ku gjen zbatim ligji i Lamber-Berit

E)Vlerat përtej kufirit të linearitetit nxjerrin nevojën për hollim të kampionit.

584.Absorbanca shprehet në:

A)g/dl

B)mg/dl

C)UI/l

D)Asnjëra

585.Tek lipidograma është parametër i llogaritur:

114

A)Kolesterolemia totale

B)Trigliceridemia

C)VLDL-kolesterolemia

D)HDL-kolesterolemia

586.Janë ekzaminime klasike në ndihmë të diagnozës së Infarktit të Miokardit

A)Kreatinkinaza, laktat dehidrogjenaza, aspartat aminotransferaza

B)Kreatinkinaza, laktat dehidrigjenaza, alanine aminotransferaza

C)Kreatinkinaza, laktat dehidrogjenaza, fosfataza alkaline

D)Kreatinkinaza, laktat dehidrogjenaza, gamma-glutamiltransferaza

587.Janë metodat më specifike për matjen sasiore të glicemisë:

A)Metoda me hekzokinazë ose ajo me glukozëoksidazë

B)Metoda me hekzokinazë ose ajo me peroksidazë

C)Metoda trinder ose metoda me ortotoluidinë

D)Vetëm metoda Benedikt

PS)A

588. Proteina totale në përgjithësi përcaktohet me:

A)Metodën me briomkezol-griin

B)Me metodën trinder

C)Një metodë kinetike me faktor

D)Metodën e Biuretit

589.Tek diabetikët vlen për monitorimin e vlerës mesatare të glukozës përcaktimi periodik i:

A)Hemoglobinës së glukozuar

B)Kurbës ditore të glukozës

C)Glicemisë

D)Glicemise esëll

590.Më e pranuara në përcaktimin fotometrik të kalçiumit total është:

115

A)Metoda me arsenazo

B)Metoda me oksrezolftaleinë

C)Metoda me metilbromtymol

D)Metoda me kromazol-blu

591.Është treguesi më besnik i acidozës metabolike:

A)Bazë eksesi pozitiv

B)Bazë eksesi negativ

C)Presioni pjesor i dioksidit të karbonit i rritur

D)Asnjëra

592.Për përcaktimin gjysëmsasior të glukozës në urinë gjen përdorim:

A)Metoda Benedikt

B)Metoda me hekzokinazë

C)Metoda e Biuretit

D)Metoda me arsenazo

PS)A

116

TEKNIK LABORATORI

II PJESA E PERGJITHSHME

ANATOMI

1.Cilat nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike: A) Brinja e parë

B) Brinja dytë C) Brinja e tretë

D) Brinja e dymbëdhjetë

2.Brinjët e vërteta janë brinjët :

A)Nga 1-7

B)Nga 1-10

C)Nga 1-12

D)Asnjëra prej tyre

3. Angulus sternum formohet nëpërmjet:

A)Manubrium sternum dhe corpus sterni

B)Manubrium sternum dhe incisura costale

D)Manubrium sternum dhe brij ës

C)Asnjëra prej tyre

V1

4.Shtylla kurrizore ka funksionet e mëposhtme : A) Mbrojtës

B) Mbështetës C) Lëvizor

D) Të treja pohimet janë të sakta

5.Incisura costale ndodhet n ë ;

A)Vetëm në Manubrium sternumi

B)Corpus sternumi

C)Mandibul

D)Vetëm në brinjë

117

6.Shtylla kurrizore paraqitet e lëvizshme me përjashtim të regjionit: A) Cervical

B) Thoracal C) Lumbar

D) Sacro-cocsigeal

7.Shtylla kurrizorre paraqitet më e shkurtër tek :

A)Adulti

B)Moshuari

C)Në të dyja rastet

D)Asnjëra prej tyre

8. Brinjët nuk lidhen me :

A)Proceset transversal t ë vertebrave

B)Sternumi

C)Scapula

D)Trupat e vertebrave

9.Procesi spinos i vertebrave torakale është: A) Në formë katrore

B) Spina bifida

C) Në formë tjegullave të catisë D) Asnjëra prej tyre

10.Nuk ka trup asnjë nga kockat e :

A)Klonoses vertebrale

B)Rregjionit krural

C)Karpeve

D)Femuri

118

11.Mbledhja e muskujve quhet: A) Adduksion

B) Abduksion C) Flexion D) Extension

12.Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të A) Oss coxae

B) Oss sacrum

C) Oss coccygeum

D) Vertebra lumbare e pestë

PS)D

13. Skapula nuk ka :

A)Fose glenoidale

B)Fose subskapulare

C)Fose supraspinate

D)Fose infraspinate

V2

14.Humerusi nuk ka: A) Fose olekrani

B) Fose kapitis C) Fose radiale D) Fose koroide

15.Nuk i takon kafk ës elemeti:

A)Calvaria

B)Promontorium

C)Glabella

D)Clivus

16. Procesi zigomatik mungon tek:

A)Kocka frontale

B)Kocka zigomatike

C)Kocka temporal

119

D) Maxilla

17. Atlasi nuk ka

A)Procese artikulare

B)Foramen transversal

C)Fovea dentis

D)Dy tuberkulume

18. Është proces i skeletit torakal

A)Procesus stiloideus

B)Procesus xipfoideus

C)Procesus mamillaris

D)Procesus zygomatikus

19. Nuk e gjejmë tek sacrum:

A)Facies artikularis

B)Linea transversal

C)Cornua sacralia

D)Spina sacralis

20. Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka:

A)Rectus femoris

B)Digastrikus

C)Pronator teres

D)Gastrocnemius

V2

21. Artikulacioni temporomabndibular është I tipit :

A)Cilindrik

B)Sferik

C)Elipsoid

D)Enarthrozis

120

22. Muskujt pektoralë I takojnë

A)Abdomenit

B)Pelvisit

C)Shpinës

D)Toraksit

V2

23. Muskujt e përtypjes inervohen nga;

A)N facial

B)N vagus

C)N trigeminal

D)Asnjëra nga të mësipërmet

24. Muskujt e mimikës:

A)L ëvizin manibulën

B)Inervohen nga n facial

C)Kanë inervime të ndryshme nga njëra –tjetra

D)Kanë dy pika fiksimi në kocka

25.Shtrin parakrahun

A)m ekstensor karpi radial longus

B)m ekstensor karpi radial bravis

C)m.ekstensor karpi ulnar

D)m.triceps brakial

V3

26. M.deltoideus fiksohet në

A)Oss scapula

B)Oss Clavikula

C)Oss humerusi

D)Vertebra e tret ë

121

27. Artikulacioni coxo-fmoralis është;

A)Inkogurent

B)Kongurent

C)Pjesërisht inkogurent

D)Asnjëri prej tyre

28. Në artikulacionin coxo-fmoralis bëhen lëvizjet rreth:

A)Tre boshteve

B)Dy boshteve

C)Tre dhe më shumë boshteve

D)Vetëm rreth një boshti

29. Artikulacioni genu realizohet ndërmjet:

A)Femurit,tibies, fibules

B)Femurit, tibies, patelles

C)Femurit dhe tibies

D)Femurit fibula dhe patella

30. Në lidhje e kafkës mbizotërojnë:

A)Artikulacionet

B)Suturat

C)Ligamentet

D)Sinkondrozat

PS)B

122

FIZIOLOGJI

31.Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore; A) inicion transduksionin e sinjali

B) transporton jone dhe molekula te tjera C) formon kanale selective

D) të gjitha më sipër janë funksione të membranës qelizore

32.Qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore në cilin prej proceseve; A) transport aktiv

B) endocitozë C) exocytosë

D) difuzion të lehtësuar

33.Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartëse nga një zonë me përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët:

A)transport aktiv

B)endocitozë

C)difuzion i lehtësuar

D)difuzion i thjeshtë

34.Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është;

A)SN somatic

B)SN autonom

C)SN sensor

D)SN motor

123

35. Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në brendësi të fibrës muskulare quhen:

A)retikulum sarkoplazmik

B)retikulum endoplazmatik

C)tubujt T

D)filamentet e aktines

36.Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis:

A)dy linjave Z

B)dy bandave A

C)dy zonave H

D)dy aktinave

37.Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në:

A)pllakën motore

B)citoplazmën e qelizës muskulare

C)cisternat terminale

D)hapësirën sinaptike

38.Një njësi motore përbëhet nga:

A)të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar

B)nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton

C)të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit

D)një muskul dhe një nerv

39.Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç:

A)Dhimbje

B)Skuqje

C)Temperature

D)hypertension arterial

124

40.Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo:

A)creatinë fosfati

B)fosfokinaza

C)acetilkolinesteraza

D)katalaza

41.Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lëmuar dhe atij të strijuar:

A)muskuli i lëmuar kontraktohet më shpejt se ai i strijuar

B)muskuli i strijuar peërdor dy neurotransmetues, ai i lëmuar vetëm një

C)muskuli i lëmuar shfaq aktivitet spontan dhe mund të modifikohet nga veprimi i HO

D)muskuli i lëmuar nuk përmban të njëjtët elemente tkurrës si ai i strijuar

V2

42.Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe:

A)limfocitet T

B)limfocitet B

C)monocitet

D)fagocitet

43.Degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit quhen:

A)aksone

B)dentrite

C)trupa Nissl

D)neurofibrile

125

44.Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:

A)muskulin kardiak

B)gjendrat egzokrine

C)në muskulin skeletik

D)traktin tretës

V2

45.Cila nga qelizat e neuroglisë që veshin pleksin korioid dhe ventrikujt e trurit:

A)astrocitet

B)oligodentrocitet

C)mikroglia

D)q. ependimare

46.Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nevor:

A)përçimi i impulsit nervor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë

B)një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme

C)përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në tjetrën

D)arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranës aksonale

PS (B)

47. Neurotransmetuesit të cilët rrisin permeabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nervor quhen neurotransmetues:

A)inhibitorë

B)eksitues

C)aktive

D)neutral

126

48.Pjesa fillestare e harkut reflektor është:

A)interneuroni

B)fijet efektore

C)receptoëet ndijësor

D)neuroni motor

49.Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me:

A)EEG

B)EMG

C)ECG

D)MRI

50.Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes:

A)sclera

B)lëngu qelqor

C)fovea centralis

D)disku optic

51.Shkopinjtë janë qeliza fotoreceptore që përgjigjen për:

A)informacionin në errësirrë

B)për ngjyrën dhe detajet e objekteve

C)informacionin në dritë të bollshme

D)variantet b dhe c janë të sakta

127

52. Kontrolli i çlirimit hormonal bëhet nga organizmi me të gjitha rrugët e mëposhtme përveç:

A)feed-back negative

B)stimulim nervor

C)çlirim i HO kontrolluese

D)auto destruksion i gjendrës endocrine

V2

53.Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:

A)FSH

B)TSH

C)ACTH

D)HAD

54.Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial është

A)aldosteroni

B)epinefrina

C)kortizoli

D)adrenalina

V3

55.Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç:

A)rënie në peshë

B)rritje të metabolizmit bazal

C)rritje të debitit kardiak

D)rënie të metabolizmit të karbohidrateve

128

V3

56.Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja:

A)globina

B)i gjithë eritrociti

C)biliverdina

D)hekuri

57.Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve:

A)Ca

B)Na

C)proteinat

D)vitamina B12 dhe aC) Folik

58.Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës:

A)kogulim i gjakut, formim i trombit, spazme e enës së gjakut

B)formim i trombit, koagulim i gjakut, spazmë e enës së gjakut

C)spazmë e enës së gjakut, formim i tapës trombocitare, formim i koagulit

D)spazmë e enës së gjakut, koagulim i enës së gjakut, formim i

trombit

59.Një person që ka bërë infarkt të muskulit të zemrës, probabilisht ka një bllokim të:

A)A) pulmonare

129

B)v. cava

C)vv. coronare

D)A) coronare

V1

60.Kur mbyllen valvulat atrio ventrikulare (A-V) gjatë ciklit kardiak:

A)kur pace-makeri dërgon një impuls

B)kur presioni brenda atriumeve është më i madh se presioni brenda ventrikujve

C)kur ventrikujt kontraktohen

D)kur presioni në aortë është më i madh se VM

61.Cila pjesë e zemrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse:

A)nyja sino-atriale

B)nyja atrio-ventrikulare

C)fijet Purkinje

D)tufa e Hiss

V1

62.Kompleksi QRS në ECG tregon :

A)depolarizim të atriumeve

B)depolarizim të ventrikujve para kontraksionit

C)repolarizim të ventrikujve

D)zemra në qetësi

63.Ç’lloj imuniteti japin vaksinat:

A)imunitet artificial të fituar pasiv

B)imunitet natyral aktiv

C)imunitet natyral pasiv

D)imunitet artificial të fituar aktiv

130

64.Cili është funksioni i mëlçisë në digjestion:

A)prodhon enzima digjestive

B)prodhon lëndë alkaline për të neutralizuar aciditetin e stomakut

C)prodhon bilë për të emulguar yndyrnat në zorrën e hollë

D)prodhon substanca që ndihmojnë zorrën e trashë në absorbimin e

ujit

65.Ç’farë e inicion reflexin e gëlltitjes:

A)frika nga gëlltitja

B)gjuha që vërtitet në gojë

C)receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings

D)receptorët e shijes

66.Receptorët e dëgjimit vendosen në:

A)kanalet semicirkulare

B)koklea

C)sakula

D)vestibule

67.Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek:

A)qelizat e mukozës

B)qelizat parietale

C)qelizat peptike

D)qelizat G

68.Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik:

A)kimotripsina

B)amilaza

C)bikarbonatet

D)acidi klorhidrik

131

69.Yndyrnat thithen në zorrën e hollë si:

A)acide yndyrore të lira

B)kilomikrone

C)acide yndyrore me transport aktiv

D)triglyceride

70.Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:

A)A)fosfolipid

B)lipoproteinë alveolare

C)surfactant

D)D)tensinogjen

71.Sasia maksimale e ajrit që një person mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të mundshme është:

A)kapaciteti pulmonar total

B)vëllimi expirator reservë

C)vëllimi residual

D)vëllimi reservë inspirator

72.Imuniteti qelizor sigurohet nga :

A)a .makrofagët

B)bazofilet

C)qelizat T

D)qelizat B

132

73.Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si:

A)O2 i tretur në plazëm

B)deoksihemoglobinë

C)oksihemoglobinë

D)karbaminëhemoglobinë

V2

74.Cili nga të mëposhtmit nuk është funksion i veshkave:

A)zbërthen lëndët ushqimore të ardhura me gjakun

B)ndihmon në kontrollin e prodhimit të eritrociteve

C)ndihmon në rregullimin e p. arterial

D)rregullon përberjen, vëllimin, pH e lëngjeve të organizmit

PYETJET E SHENDETIT PUBLIK

75.Shendeti sipas teorise Bio-Mjekesore eshte: A) Mireqenie Shpirterore

B) Mireqenie Fizike

C) Mungese e semundjes D) Mireqenie mendore

76.Shendeti sipas OBSH eshte:

A)Gjendja e mireqenies se plote

B)Mireqenie fizike dhe shpirterore

C)Mireqenie mendore dhe shoqerore

D)Mireqenie fizike, mendore dhe shoqerore

V1

133

77. Si duhet te konsiderohet shendeti:

A)Ne nje shkalle lineare

B)Ne nje shkalle multidimensionale

C)Te dyja

D)Asnjera

78. Shendeti Publik eshte:

A)Shkenca dhe arti i parandalimit te semundjes

B)Veprimtari shoqerore dhe politike

C)Te dyja

D)Asnjera

79. Shendeti Publik e ka fokusin:

A)Ne popullate

B)Ne individe

C)Ne institucionet shendetesore

D)Ne politikat shendetesore.

80.Shendeti Publik e ka fokusin: A) Ne parandalimin e semundjeve B) Ne sherbimet shendetesore

C) Te dyja D) Asnjera

81.Shendeti publik e ka fokusin

A)Diagnostikimin e semundjeve

B)Ne trajtimin e semundjeve

C)Ne diagnostikimin e hershem te semundjeve

D)Asnjera

134

82.Shendeti publik i “vjeter” konsistonte ne: A) Organizimin e sherbimeve shendetesore B) Sigurine ushqimore

C) Te dyja D) Asnjera

83.Parimet etike te shendetit publik te “ri” jane: A) Barazia dhe solidariteti

B) Vlerat morale C) Mospjesemarrja D) Asnjera

84.Karakteristika unike e shendetit publik:

A)Aplikimi i nje disipline

B)Aplikimi i trajtimit

C)Aplikimi i parandalimit

D)Te gjitha

85. Karakteristika unile e shendetit publik:

A)Aplikimi i njekohshem i shume disiplinave

B)Aplikimi i diagnostikimit

C)Perdorimi i burimeve financiare pa eficince

D)Asnjera

86. Funksionet e shendetit publik te “ri” :

A)Forcimi i infrastruktures

B)Udheheqja e punes kerkimore-shkencore

C)Adaptimi i nje perqasje komunitare

D)Te gjitha

135

87.Fushat e veprimit te shendetit publik te ri: A) Adaptimi i nje perqasje multi-faktoriale

B) Sigurimi i pjesemarrjes se gjere te komunitetit C) Forcimi i kapaciteteve institucionale

D) Asnjera

88.Sfidat e shendetit publik te ri:

A)obeziteti

B)Asbestoza

C)Kanceri i endometrit

D)Te gjitha

89.Epidemiologjia studion: A) Statistiken

B) Higjenen

C) Shpeshtesine e semundjeve D) Metodat

90.Faktoret demografike kane te bejne me: A) Nivelin e enzimave

B) Aktivitetin fizik C) Grupet etnike D) Grupin e gjakut

91.Faktoret biologjike jane si p.sh.:

A)Gjendja e punesimit

B)Anti-trupat

C)Sjelljet seksuale

D)Te gjitha

136

92. Faktoret gjenetike jane:

A)Mosha

B)Duhanpirja

C)Konsumi i alkolit

D)Asnjera

V1

93.Faktoret socio-ekonomik jane: A) Aktiviteti fizik

B) Profesioni

C) Perdorimi i drogave D) Te gjitha

94.Stili dhe menyra e jetesse kane te bejne me: A) duhanpirja

B) Sjelljet seksuale C) Faktoret dietetike D) Te gjitha

V1

95.Qellimi i nje kerkimi epidemiologjik eshte: A) Ndricimi i faktoreve etiologjike

B) Studimet eksperimentale C) Studimet transversale D) Asnjera

96.Randomizimi ndodh ne:

A)Studimet trnsversale

B)Studimet rast-kontroll

C)Studimet kohorte

D)Asnjera

137

V3

97.Epidemia i referohet: A) Rritjes se incidences B) Rritjes se prevalences C) Rritjes se rriskut relativ D) Te gjitha

98.Pandemia i referofehet: A) Rritjes incidences

B) Rritjes se rriskut relativ C) Rritjes se prevalences D) Asnjera

99.Kurba epidemike perfaqeson: A) Incidencen

B) Imunitetin e grupit

C) Shperndarjen e periudhave te inkubacionit D) Asnjera

100.Fluoroza eshte nje:

A)Pandemi

B)Endemi

C)Epidemi

D)Asnjera

101. Survejanca epidemiologjike eshte:

A)Pasive

B)Sentinele

C)Aktive

D)Te gjitha

138

V2

102.Incidenca eshte: A) Numri i rasteve te reja B) Prevalence

C) Studim rasti D) Te gjitha

103.Prevalenca eshte: A) Incidence

B) Epidemi

C) Rrisk relative D) Asnjera

V2

104. Studimet deskriptive jane:

A)Analitike

B)Vezhguese

C)Eksperimentale

D)Asnjera

V2

105. Studimet analitike:

A)Zbulojne lidhje

B)Provojne hipoteza

C)Rrezojne hipoteza

D)Te gjitha

V3

106. Ne cilat studime studiusi luan rol aktiv:

A)Studimet kohorte

B)Studimet eksperimentale

C)Studimet trasversale

D)Asnjera

139

107.Studimet kohorte njehsojne: A) Prevalencen

B) Incidencen C) Te dyja D) Asnjera

108.Studimet rast-kontroll:

A)Jane me kosto te ulet

B)Jane me kosto te larte

C)Jane me kosto mesatare

D)Asnjera

109.Rreziku absolut eshte: A) Incidenca e semundjes

B) Prevalenca e semundjes C) Diferenca e rriskut

D) Asnjera

110.Madhesite e shoqerimit jane: A) Madhesi te shpeshtesise

B) Madhesi te frekueces C) Madhesi te semundjes D) Asnjera

V2

111. Studimet kohorte jane :

A)Kosto te ulet

B)Kosto te larte

C)Me periudhe te shkurter per tu zhvilluar

D)Te gjitha

140

112.Studimet eksperimentale jane : A) Eksperimente te mirefillta

B) Pseudo-eksperimente C) Te dyja

D) Asnjera

113.Studimet vezhgues jane:

A)Observuese

B)Analitike

C)Deskriptive

D)Asnjera

114. Nje lidhje mund te jete;

A)Statistikore

B)Shkakesore

C)Te dyja

D)Asnjera

115. Për ribozomet nuk është e vërtetë që:

A)Në to kryhet sinteza e proteinave

B)Përmbajnë arn

C)Përbëhen nga subuniteti i madh dhe i vogël

D)S’ përmbajnë proteina strukturore

116. Nuk është e vërtetë që bërthama:

A)Ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme

B)K a forma të ndryshme ne qeliza të ndryshme

C)permban material gjenetik ne trajten e adn

D)vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

141

117. Gjeni pohimin e gabuar për indin epitelial:

A)Ka pozicion kufitar

B)Ka enë gjaku

C)Ka veti rigjeneruese

D)Ka polaritet të theksuar në disa lloje qelizash

V1

118. Cili pohim është i gabuar për adn:

A)Gjendet vetëm në bërthamë

B)Shoqërohen nga proteinat histone C)Organizohet në kromozome

D: Organizohet në kromatinë

119. Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

A)Nyjen limfatike

B)Lien

C)Palcën e kuqe të kockave

D)Hepar

120. Për neuronin është e gabuar që:

A) është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor

B)nuk kanë aftësi të shumohen

C)aksonet e tij permbajne lende tigroide

D)dentritet janë më të shkurtër se aksoni

121. Për pankreasin është e gabuar që:

A) ka funksion endokrin dhe ekzokrin

B)indi ekzokrin paraqitet ne trajten e ishujve te langehansit

C) pjesa ekzokrine përbën pjesën më të madhe të gjendrës d: pjesa endokrine prodhon glukagon

142

122. Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

A) Reninës

B)Eritropoetinës

C)Aldosteronit

D)Angiotensinogjenit

123. Epiteli i kavitetit oral është:

A)Më i keratinizuari i trupit të njeriut

B)Pseudo-shumështresor prizmatik

C)I mbuluar në sipërfaqe nga indi muskulor

D)Shumështresor i sheshtë

V3

124. Cili është pohim i gabuar për kompleksin golxhi:

A) vendoset përballë bërthamës

B)është më i shprehur në qelizat sekretore

C)në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave

D)ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

V3

125. Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën:

A)Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme

B)Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë

C)Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike

D)Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

V1

126. Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor:

A) Fibroblastet

B)Eozinofilet

C)Qelizat mezenkimale

D)Mastocitet

127. Për eritrocitet është e gabuar që:

143

A) Kanë bërthamë

B)Përmbajnë proteinën hemoglobinë

C)Kanë formën e diskut bikonkav

D)Kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

128. Për eozinofilet nuk është e vërtetë që:

A)Bëjnë pjesë në seritë granulocitare

B)Kanë granula specifike me nuancë portokalli

C)Kanë bërthamë të rrumbullakët

D)Rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

129. Cili funksion nuk i përket neuroglisë:

A) mbështetës

B)ushqyes

C)përcjellës

D)kufizues

130. Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal:

A)olfaktore

B)parietale

C)mbështetëse

D)kaliciforme

131. Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

A) Bazale

B)E shndritshme

C)Kokrrizore

D)E brirëzuar

144

132. Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin:

A) Përbëhet nga tre shtresa

B)Eshtë vendi i implantimit të vezës së fekonduar

C)Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa

D)Shtresa muskulore është më e holla

V3

133. Fibrocitet kanë tipar karakteristik:

A)Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike

B)Organelet citoplazmatike të zhvilluara

C)Formën boshtore të bërthamës

D)Bërthamën eukromatinike

134. Eritrocitet kanë tipar karakteristik:

A) Gjatësinë 60-80 milimetër

B)Ngjyrën blu të bërthamës

C)Diametrin 7-8 mikrometër

D) Formën bikonvekse

135. Bazofilia:

A)Është mungesa e qelizave bazale

B)Nuk egziston sepse bazofilet përbëjnë më pak se 1% të leukociteve C)Është ulja e sasise së bazofileve

D) Është rritje e numrit të bazofileve

136. Palca e kockave nuk ka funksion:

A) Hematoklazik

B)Lokomotor

C)Retikulo-endotelial

D) Hemopoetik

137. Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

145

A) Me formë poligonale

B)Me pamje të vijëzuar

C)Pa bërthamë

D) Me bërthamë në qendër të qelizës

138 Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

A)Me funksion përcjellës

B) Me origjinë nga indi muskulor

C)Me funksion fagocitar

D) Përbërëse të mielinës

139. Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

A)Gjithë sipërfaqen

B)Pjesën superiore

C)Pjesën më të madhe

D) Pjesën inferiore

140. Gjendrat sublinguale:

A) Prodhojnë sekrecion të përzier

B)Prodhojnë sekrecion vetëm seroz

C)Nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit

D) Kanë qeliza centroacinare

141. Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:

A) Ishujt e langerhansit

B)Qelizat sertoli

C)Qelizat centroacinare

D) Qelizat beta

142. Në glomerula:

A) Përqëndrohet urina

146

B)Ka qeliza mezangiale

C)Nuk ka podocite

D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

143. Në terrenet qelizore nuk nevojiten:

A)Kushtet aseptike

B)Antinflamatorët

C)Bujonet organike

D)Antibiotikët

ETIKA

144. Eutanazia pasive :

A) Eshte e pranueshme në stadin terminal të një sëmundje të pashërueshme

B)Kërkon dhënien e një sërë medikamentesh që përshpejtojnë vdekjen

C)Zgjat vuajtjen e pacientit

D)Zbatimi i saj është në kundërshtim me konceptin e së drejtës për të vdekur

145. Egzaminimi objektiv nga pikëpamja etike:

A)merr për bazë edhe faktorët psikologjikë, shumë të rëndësishëm për pacientin

B)është më i rëndësishëm se egzaminimi subjektiv

C)mund të jetë i barasvlefshëm me egzaminimin subjektiv

D)duhet të jetë gjithmonë i barasvlefshëm me ekzaminimin subjektiv V1

146. Në gjendjen vegjetative ndërprerja e ushqyerjes nazogastrike është e pranueshme sipas:

A)parimit të totalitetit

B)konceptit të cilësisë së jetës

C)konceptit të shenjtërimit të jetës

147

D)parimit të konfidencialitetit

147.Sjellja regresive e pacientit e shfaqur gjatë periudhës kalimtare ose të tranzicionit:

A)është e pakthyeshme

B)vonon kohën e shërimit të pacientit

C)është karakteristikë për stadin e tretë ose të konvalishencës

D)është e nevojshme për pacientin

V1

148. Kujdesi mjekësor paliativ:

A)konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit B) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje

C) përdoret në stadin terminal të një sëmundjeje të pashërueshme D) përfshin vetëm terapinë psikologjike të pacientit

149. Eutanazia pasive :

A)zgjat jetën e pacientit

B)kërkon përdorimin e terapisë intensive

C)zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadit të sëmundjes

D)refuzon teprimin terapeutik

V2

150. Konsenti është shprehje e parimit:

A)utilitarist

B)të pavarësisë dhe paprekshmërisë së personit

C)të totalitetit

D konfidencialitetit

151. Cila nga simptomat e mëposhtme është shenja kryesore e jatrogjenive :

A) pagjumësia

148

B)djersitja e shtuar

C)dobësi e përgjithshme

D)frika ( fobia) nga vdekja ose nga ndonjë sëmundje e pashërueshme

V1

152. Cila nga shprehjet e mëposhtme mbi Moralin është e gabuar:

A)ka të bëjë drejtpërdrejt me veprimet që pasqyrojnë sjelljet e njerëzve

B)tek morali normat janë të dhëna

C)ka një domethenie më të gjerë dhe me të thellë sesa Etika

D) në themel të cdo veprimi moral qëndron fjala “duhet”

153. Në teoritë e jo pasojave:

A)veprimi është i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore

B)veprimi është korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm

C)veprimi është i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira

D)veprimi është i mirë nëse nga ky përfiton vetë personi

PS)A

154. Terapia“mbështetëse” në stadin e tretë të periudhës kalimtare ose të tranzicionit të pacientit:

A)kryhet nga infermieri

B)kryhet nga vetë pacienti

C)kërkon një eksperiencë mjekësore të personelit mjekësor

D)asnjëra prej tyre

155. Mjekimi paliativ:

A)përdoret te një sëmundje e pakurueshme pavarësisht stadit të sëmundjes

B)përfshin vetëm mjekimin me barna të pacientit

C)ruan dinjitetin dhe pavarësinë e pacientit

D)përdoret tek pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike

156.Për cilën nga stadet e periudhës kalimtare ose të tranzicionit për pacientin është karakteristike sjellja regresive:

A)stadin e parë

149

B)stadin e dytë

C)stadin e tretë

D)në të tre stadet

157.Koncepti i cilesisë së jetës, në rrethanat kur jeta e pacientit mbahet në kushte artificiale:

A) ve theksin tek ekzistenca biologjike e jetës , pavarësisht cilësisë së saj B) mbështet konceptin e karakterit të shenjtë të jetës

C) thekson se jeta e njeriut nuk duhet të zgjatet D) mbështet zgjatjen e jetës së pacientit

158.Mohimi i sëmundjes për cilin stad të periudhës kalimtare ose të tranzicionit është karakteristike :

A)stadin e parë

B)stadin e dytë

C)stadin e tretë

D)në të 3 stadet

159.Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me parimin e:

A)universalitetit

B)mirëbërësisë

C)konfidencialitetit

D)barazisë

160.Parimi i pavarësisë së pacientit për të refuzuar mjekimin hyn në konflikt me parimin:

A)utilitarist

B)barazisë

C)drejtësisë dhe paanshmërisë

D)mirëbërësisë

V2

150

161. Simptoma e hospitalitetit është karakteristike për ata pacientë, te cilët:

A)nuk e durojne dot varësinë nga të tjerët

B)e kanë të vështirë të zbatojnë regjimin e këshilluar

C)fillojnë të preokupohen për vetveten që të rifillojnë punën sa më parë

D)e pelqejnë shumë regresionin dhe duan që ta zgjasin atë pambarim

V3

162. Në cilin rast nuk duhet të respektohet sekreti mjekësor:

A)sëmundje të trashëguara

B)somnambulizmi

C)disa sëmundje të rënda infektive

D)enuresis nokturna

163. Cili nga pohimet mbi Fatkeqësinë mjekësore është i gabuar : A) ështe e lidhur me sëmundje të rënda të pacientit

B)

vjen si pasojë e veçorive individuale të organizmit

C)

vjen si pasojë e një gabimi apo pakujdesie të njeriut të shëndetësisë

D)

është pasojë e ndërlikimeve gjatë proçedurave të ndryshme mjekësore

164. Jatrogjenitë mund të njihen ndryshe dhe si:

A)gabime diagnostike

B)fatkeqësi mjekësore

C)sëmundje sugjestionuese në mjekësi

D)gabime terapeutike

165. Lëvizja “Hospike” iu ofron ndihmë:

A)të sëmurëve kronikë

B)pacientëve me nivel të ulët ekonomik

C)të sëmurëve të pashpresë për jetën

D)të sëmurëve handikapatë

151

166. Tek pacientet e moshuar ka:

A)shtim të perceptimit të dhimbjes

B)ulje të pragut të dhimbjes

C)dhimbje atipike

D)rigjenerim të neuroneve në palcën shpinore

167. Cili nga pohimet e mëposhtme që lidhen me Teprimin terapeutik është i gabuar:

A) përdoret tek pacientet në stadin terminal të sëmundjes B) ka për qëllim zgjatjen e jetës së pacientit

C) nga pikëpamja etike pranohet në bazë të konceptit të së drejtës për te vdekur D) është në përputhje me konceptin e shenjtërimit të jetës

168. Testamenti i jetës :

A)i paraprin përdorimit të eutanazinë aktive

B)shkruhet nga pacienti në momentet e fundit të jetës së tij

C)hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit

D)mbështetet në zbatimin e konsentit

V2

169. Pranimi zyrtar i Eutanazisë aktive do të rritë mundësitë për:

A) kërkime në fushën e mjekësisë paliative

B) zbulimin e ndonjë medikamenti të ri për shpëtimin e pacientit C) abuzime të ndryshme me pacientët

D) përjashtimin e ndonjë diagnoze të gabuar në lidhje me pacientin

170. Gabimet mjekësore të shkaktuara nga vetë njerëzit e shëndetësisë quhen:

A) gabime diagnostike

B) jatrogjeni

C) gabime tekniko- kuruese

D) gabime taktiko- kuruese

152

171. Cila nga shprehjet e mëposhtme në lidhje me Dashjen kriminale është e gabuar:

A)bën pjesë ne Shkeljet e Kodit Penal

B)quhet krim mjekësor

C)bën pjesë ne shkeljet e Kodit Deontologjik

D)kryhet me qëllim nga njeriu i shëndetësisë

172. Në dhimbjen akute pacienti:

A)flet për dhimbjen vetëm po të pyetet

B)është i përqendruar në dhimbje

C)interesohet më tepër për probleme të tjera sesa për dhimbjen

D)ka shprehje normale të fytyrës

173. Në dhimbjen kronike pacienti:

A)shfaq grimasa në fytyrë

B)flet shumicën e kohës për dhimbjen

C)qan dhe rënkon gjithë kohën nga dhimbja

D)ka shenja depresioni

V2

LEGJISLACION

153

187.Ligji hyn ne fuqi :

A)qe ne momentin qe miratohet ne Parlament,

B)15 dite pas publikimit ne Fletoren Zyrtare,

C)menjehere pasi dekretohet nga Presidenti,

D)asnjera nga alternativat.

305.Keshilli administrativ i autoritetit spitalor ushtron keto funksione:

A)harton dhe miraton politikat ne fushen e sherbimit spitalor,

B)programon dhe propozon tek ministri ndryshimet strukturore,

C)a+b,

D)perfaqeson spitalin ne marredhenie me te tretet

306.Organe drejtuese te spitaleve jane :

A)keshilli administrativ ,

B)keshilli i ministrave,

C)drejtoria,

D)a+c.

V1

307.Nje infermier me shtetesi te huaj :

A)Nuk mund te punoj ne Shqiperi,

B)mundet te punoje vetem nese eshte i anetaresuar ne nje urdher ne vendin e tij,

C)mund te punesohet ne cdo rast,

D)asnje nga alternativat.

154

308.Komisionet displinore :

A)jane organe keshilluese prane asambleve,

B)zgjedhin keshillin kombetar,

C)verifikojne dhe shqyrtojne ankesat per shkelje te etikes mjekesore,

D)te gjitha

309.Me detyrim per anetaresi (sipas ligjit per urdhrin e infermierit) kuptojme :

A)asnje individ nuk mund te ushtroje profesionin e infermierit, mamise apo fizioterapeutit pa qene anetar i Urdhrit te Infermierit,

B)asnje individ nuk mund te ushtroje profesionin e infermierit, mamise apo fizioterapeutit pa qene anetar i Urdhrit te Mjekut,

C)a+b,

D)asnje nga alternativat.

310.Ligji per Urdhrin e infermierit vepron:

A)vetem per infermieret , mamite dhe fizioterapeutet ne Tirane,

B)per infermieret , mamite dhe fizioterapeutet ne te gjithe Shqiperine,

C)ndaj cdo infermieri ne bote,

D)asnjera nga alternativat.

PS)B

311.Urdhri i infermierit eshte i organizuar ne :

A)nivel bashkie/ kombetar,

B)nivel rajonal/ kombetar,

155

C)a+b,

D)asnje nga alternativat.

312.Komisionet disiplinore:

A)jane organe keshillimi prane drejtorive ,

B)merren me shqyrtimin e e shkeljeve te etikes nga ana e infermierit,

C)marrin vendime per anetaresimin e infermiereve ne Urdhrin e Infermierit,

D)asnjera nga alternativat e mesiperme.

313.Cila prej alternativave eshte faze e nxjerrjes se nje ligji:

A)Iniciativa ligjore,

B)Miratimi,

C)Shpallja,

D)Te gjitha me siper.

V3

314.Ligji i nje shteti vepron :

A)Ne te gjithe territorin e atij shteti,

B)Ne ate shtet dhe ne shtete afer tij,

C)vetem ne siperfaqen tokesore te shtetit,

D)vetem ne hapesiren ajrore.

315.Urdhri i Infermierit :

156

A)Subvencionohet nga shteti,

B)Financohet nga kuotat e anetaresimit,

C)A+B,

D)Asnjera me siper.

316.Cili prej ketyre kushteve nevojitet per te perfituar nga skema e sigurimeve shoqerore:

A)Arritja e moshes se caktuar,

B)vitet e punes,

C)pagesa e kontributit,

D)te gjitha alternativat e mesiperme.

V2

317.Sigurimet shoqerore jane :

A)pagese personale ,

B)detyrim administrativ,

C)i paguajne vetem pensionistet,

D)asnje nga alternativat me siper.

318.Kontributi mund te jete :

A)I detyrueshem ,

B)Vullnetar ,

C)Penal,

D)A+ B,

157

V1

HISTOLOGJI

319. Për ribozomet nuk është e vërtetë që: A) në to kryhet sinteza e proteinave B)përmbajnë arn

C)përbëhen nga subuniteti i madh dhe i vogël

D)s’ përmbajnë proteina strukturore

V2

320. Nuk është e vërtetë që bërthama:

A)ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme

B)ka forma të ndryshme ne qeliza të ndryshme

C)permban material gjenetik ne trajten e adn

D)vendoset gjithmonë në qendër të qelizës

V1

321.Gjeni pohimin e gabuar për indin epitelial: A) ka pozicion kufitar

B) ka enë gjaku

C) ka veti rigjeneruese

D) ka polaritet të theksuar në disa lloje qelizash

322.Cili pohim është i gabuar për adn:

A)gjendet vetëm në bërthamë

B)shoqërohen nga proteinat histone

C)organizohet në kromozome

D)organizohet në kromatinë

322. Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në:

A)nyjen limfatike

B)lien

C)palcën e kuqe të kockave

D)hepar

158

323.Për neuronin është e gabuar që:

A)është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor

B)nuk kanë aftësi të shumohen

C)aksonet e tij permbajne lende tigroide

D)dentritet janë më të shkurtër se aksoni

324. Për pankreasin është e gabuar që: A)ka funksion endokrin dhe ekzokrin

B)indi ekzokrin paraqitet ne trajten e ishujve te langehansit

C)pjesa ekzokrine përbën pjesën më të madhe të gjendrës d: pjesa endokrine prodhon glukagon

PS)B V3

325. Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç:

A)reninës

B)eritropoetinës

C)aldosteronit

D)angiotensinogjenit

PS)C V2

326.Epiteli i kavitetit oral është:

A)më i keratinizuari i trupit të njeriut

B)pseudo-shumështresor prizmatik

C)i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskulor

D)shumështresor i sheshtë

PS)DV3

327.Cili është pohim i gabuar për kompleksin golxhi:

A)vendoset përballë bërthamës

B)është më i shprehur në qelizat sekretore

C)në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave

D)ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt

PS)D V3

328.Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën:

A)madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme

B)qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë

159

C)ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike

D)kromatina është përbërja kryesore e bërthamës

V1

329. Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor:

A)fibroblastet

B)eozinofilet

C)qelizat mezenkimale

D)mastocitet

V2

330. Për eritrocitet është e gabuar që:

A)kanë bërthamë

B)përmbajnë proteinën hemoglobinë

C)kanë formën e diskut bikonkav

D: kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit

331.Për eozinofilet nuk është e vërtetë që: A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare

B) kanë granula specifike me nuancë portokalli C) kanë bërthamë të rrumbullakët

D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili

332.Sistemi përçues në zemër nuk përbëhet nga:

A)nyja sinusale

B)nyja atrio-ventrikulare

C)tufa e hisit

D)disqet e ndërvëna

V2

333. Cili funksion nuk i përket neuroglisë:

A)mbështetës

B)ushqyes

C)përcjellës

D)kufizues

160

334.Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal: A) olfaktore

B) parietale C) mbështetëse D) kaliciforme

335.Në lëkurën e hollë mungon shtresa:

A)bazale

B)e shndritshme

C)kokrrizore

D)e brirëzuar

336.. Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin:

A)përbëhet nga tre shtresa

B)është vendi i implantimit të vezës së fekonduar

C)epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa

D)shtresa muskulore është më e holla

V3

337. Fibrocitet kanë tipar karakteristik:

A)Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike

B)Organelet citoplazmatike të zhvilluara

C)Formën boshtore të bërthamës

D.) Bërthamën eukromatinike

338.Eritrocitet kanë tipar karakteristik:

A)Gjatësinë 60-80 milimetër

B)Ngjyrën blu të bërthamës

C)Diametrin 7-8 mikrometër

D)Formën bikonvekse

339. Bazofilia:

A) Është mungesa e qelizave bazale

161

B)Nuk egziston sepse bazofilet përbëjnë më pak se 1% të leukociteve

C)Është ulja e sasise së bazofileve

D)Është rritje e numrit të bazofileve

340. Palca e kockave nuk ka funksion:

A)Hematoklazik

B)Lokomotor

C)Retikulo-endotelial

D)Hemopoetik

341. Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë:

A)Me formë poligonale

B)Me pamje të vijëzuar

C)Pa bërthamë

D)Me bërthamë në qendër të qelizës

342. Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë:

A)Me origjinë nga indi muskulor

B)Me funksion fagocitar

C)Përbërëse të mielinës

343. Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon:

A)Gjithë sipërfaqen

B)Pjesën superiore

C)Pjesën më të madhe

D)Pjesën inferiore

344. Gjendrat sublinguale:

A)Prodhojnë sekrecion të përzier

B)Prodhojnë sekrecion vetëm seroz

C)Nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit

162

D) Kanë qeliza centroacinare

345. Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe:

A)Ishujt e langerhansit

B)Qelizat sertoli

C)Qelizat centroacinare

D)Qelizat beta

346. Në glomerula:

A) Përqëndrohet urina

B. )Ka qeliza mezangiale

C)Nuk ka podocite

D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina

347.. Në terrenet qelizore nuk nevojiten: A) Kushtet aseptike

B.) Antinflamatorët C.)Bujonet organike D) Antibiotikët

BIOLOGJI E PERGJITHSHME

383.Cili prej kalsifikimeve tw mwposhtme wshtw mw i lartw se klasifkimi klasa:

A)familja

B)Brendi

C)tipi

163

D)lloji

384.Proteinat formohen nga bashkimi në varg i:

A)aribozomeve

B)nukleotideve

C)aminoacideve

D)karboneve

385.Cili prej sheqerve tw mwposhtme gjwndet tek ADN:

A)riboza

B)hekzoza

C)fruktoza

D)dezoksiriboza

386.Cili prej sheqerve tw mwposhtme gjwndet tek ARN:

A)riboza

B)hekzoza

C)fruktoza

D)dezoksiriboza

387.Cili nga nukleotidet nuk është i pranishëm tek molekluala e ARN-së

A)A

B)G

C)C

D)T

388.Cili nga nukleotidet nuk është i pranishëm tek molekluala e ADN-së

164

A) A

B) U

C)C

D)G

389.Nga cila strukture rrjedh struktura terciare e proteinave

A)sekondare

B)primare

C)kuaternare

D)terciare

390.Polisakaridi Glikogjeni formohet nga bashkimi në varg i :

A)fruktozë

B)glukozë

C)saharozë

D)pentozë

391.Karbohidratet ne trupin e njeriut kanë funksion:

A)energjitik

B)levizes

C)riprodhues

D)mitotik

392.Cili prej organeleve gjendet tek prokariotet:

A)ribozomet

B)mitokondritë

C)kloroplastet

D)REP

165

393.Cili prej organevele nuk gjëndet në qelizën shtazore

A)ribozomet

B)mitokondritë

C)kloroplastet

D)REP

394.Në një molekulë të ADN-së përcaktoni përqindjen e nukleotidit adeninë, nëse dini

që përqindja e nukleotidit citozinë është 22%?

A)22%

B)28%

C)44% D)56%

395.Shtresën lipidike të membranës qelizore e përshkruajnë plotësisht :

A)kokat polare

B)nukleotidet

C)bishtrat polarë

D)proteinat

393.Lipidi perfaqesues i membranes qelizore eshte :

A)nukleolipidi

B)fosfolipidi

C)aminolipidi

D)karbolipidi

396.Cila pjese e lipideve të membranës është e tretshme në ujë

A)kokat polare

B)nukleotidet

C)bishtrat polarë

D)proteinat

397.Acidet nukleike gjenden ne : A) bërthamë

166

B)mikondri

C)REP

D)Ap.Golxhit

398.Tek molekula e ADN, sa lidhje hidrogjenore ka midis Adeninës dhe Timinës:

A)0

B)1

C)2

D)3

399.Tek molekula e ADN, sa lidhje hidrogjenore ka midis Guaninës dhe Citozinës:

A)0

B)1

C)2

D)3

PS)D

400.Tek molekula e ADN, sasia e Guaninës është e barabartë me sasinë e:

A)Adeninës

B)Citozinës

C)Timinës

D)Uracil

401.Tek molekula e ADN, sasia e Citozinës është e barabartë me sasinë e:

A)Adeninës

B)Guaninës

C)Timinës

D)Uracil

402.Tek molekula e ADN, sasia e Adeninës është e barabartë me sasinë e:

A)Guaninës

B)Citozinës

C)Timinës

D)Uracil

167

403.Tek molekula e ADN, sasia e Timinës është e barabartë me sasinë e:

A)Adeninës

B)Citozinës

C)Guaninës

D)Uracil

404.Në shpërhapjen e lehtësuar lënda kalon membranën qelizore më ndihmen e :

A)lipide

B)proteinë

C)ATP

D)endocitoze

405.Në një enë me përqëndrim të lëndës 3%, gjendet një qelizë me përqëndrim 2%.

Cfare do të ndodh me qelizën gjatë osmosës :

A)cahet

B)rrudhoset

C)ndahet

D)paloset

406.Procesi qelizor gjatë të cilit lëndet kalojnë përmes një membrane nga përqëndrimi

më i vogel drejt përqëndrimit më të madh quhet :

A)osomozë

B)transport aktiv

C)difuzion

D)endocitozë

407.Procesi i kundërt me ekzocitozën është :

A)fagocitoza

B)osmoza

C)transport pasiv

D)difuzioni

168

408.Procesi qelizor gjatë të cilit lëndet kalojnë përmes një membrane nga përqëndrimi

më i madh drejt përqëndrimit më të vogël :

A)osomozë

B)transport aktiv

C)difuzion

D)endocitozë

409.Cili nga transportet e mëposhtëme kërkon harxhim të energjisë (ATP)

A)osomozë

B)transport aktiv

C)difuzion

D)endocitozë

410.Njësia strukturale e paketimit të ADN gjatë formimit të kromatinës quhet :

A)nukleosom

B)kromosom

C)diktiosom

D)histone

411.Kromatina që është më pak e shprëdredhur quhet:

A)nukleotid

B)eukromatine

C)hetrokromatine

D)kromosomi

412.Kromozomet e të njëjtin cift quhen:

A)homologe

B)te njejta

C)dyfishe

D)te ndara

413.Membrana qelizore është e përbërë nga një shtresë e dyfishtë e :

A)proteinave

B)enzimave

169

C)karbohidrateve

D)lipideve

414.Sa membrana ka bërthama qelizore :

A)1

B)2

C)3

D)4

415.Cila nga molekulat nuk e kalon dot membranën qelizore:

A)ADN

B)ARN

C)proteinë

D)enzimë

416.Kur centromeri e ndan kromozomin në dy pjesë të barabarta dhe merr pamjen

e

gërmës “V”, ai quhet:

A)metacentrik

B)akrocentrik

C)telocentrik

D)submetacentrik

417.Kur centromeri e ndan në dy pjesë jo të barabarta dhe merr pamjen e germes “L”, ai

quhet:

A)metacentrik

B)akrocentrik

C)telocentrik

D)submetacentrik

418.Kur centromeri e ndan kromozomin në pjesë të madhe dhe një pjesë shumë të vogël

ai quhet:

A)metacentrik

B)akrocentrik

170

C)telocentrik

D)submetacentrik

419.Skajet e kromozomit quhen:

A)centromerë

B)kromomerë

C)telomeëe

D)histomerë

420.Numri i kromozomeve në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

A)23

B)43

C)26

D)46

421.Numri i kromozomeve në një qelizë vezë tek njeriu është:

A)23

B)43

C)26

D)46

422.Numri i kromozomeve në një qelizë spermatozoid tek njeriu është:

A)22

B)42

C)23

D)46

423.Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

A)22

B)44

C)23

D)46

171

424.Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë vezë tek njeriu është:

A)22

B)44

C)23

D)46

425.Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë epiteliale tek njeriu është:

A)1

B)23

C)2

D)46

426.Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë vezë tek njeriu është:

A)1

B)22

C)2

D)46

427.Sinteza e ribozomeve zhvilohet në :

A)REP

B)bërthamë

C)bërthamëza

D)Ap.Golxhit

428.Sa nënnjësi përmbajnë ribozomet:

A)1

B)2

C)3

D)4

429.Në bërthamëza kryhet sinteza e :

A)REP

B)ribozomeve

C)mitokondrive

172

D) Ap.Golxhit

430.Fijet e boshtit mitotik orientohen nga:

A)ciljet

B)ribozomet

C)centriolet

D)lizozomet

431.Kromozomet gjënden të bashkuara me anë të :

A)centromerit

B)nukleotidit

C)bërthamzës

D)centriolit

VI

432.Numri i kromatideve në një kromozom është :

A)1

B)2

C)3

D)4

433.Në qelizën vezë të njeriut sa është numri i kromozomeve Y :

A)0

B)1

C)2

D)23

434.Në qelizën vezë të njeriut sa është numri i kromozomeve X

A)0

B)1

C)2

D)23

173

435.Në qelizën trupore të një femrë sa është numri i kromozomeve X

A)0

B)1

C)2

D)46

1.436.Në qezliën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve X

A)0

B)1

C)2

D)46

437.Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve Y

A)0

B)1

C)2

D)46

438.Në qelizën trupore të një femre sa është numri i kromozomeve Y

A)0

B)1

C)2

D)46

439.Proteinat sintetizohen në :

A)bërthamë

B)REP-kokrizor

C)REP-lëmuar

D)mitokondri

440.Lipidet sintetizohen në:

A)bërthamë

B)REP-kokrizor

C)REP-lëmuar

174

D) mitokondri

441.Në Ap.Golxhit proteinat :

A)modifikohen

B)formohen

C)treten

D)ndahen

442.Enzimat që marin pjesë në fosforilimin oksidativ të elektoroneve gjatë frymëmarjes qelizore gjenden në :

A)matriksi mitokondrial

B)kreshta mitokondriale

C)hapësira ndërmembranore

D)lëngu berthamore

443.Cikli Krebsit zhvillohet ne:

A)matriksi mitokondrial

B)kreshta mitokondriale

C)hapësira ndërmembranore

D)citoplazmë

444.Etapa e glikolizës së frymëmarjes qelizore zhvillohet në:

A)matriksi mitokondrial

B)kreshta mitokondriale

C)hapësira ndërmembranore

D)citoplazmë

445.Cili acid formohet në fund të glikolizës:

A)acidi laktik

B)acidi piruvik

C)acidi oksalacetik

D)acidi citrik

175

446. Sa ATP fitohen në fund të etapës së glikolizës:

A)1

B)2

C)3

D)4

447.Cili është acidi që ripertërihet gjatë Ciklit të Krebsit:

A)acidi laktik

B)acidi piruvik

C)acidi oksalacetik

D)acidi citrik

448.Cila molekulë ka si funkdion transportin e eletktoneve gjatë frymëmarjes qelizore:

A)ATP

B)O2

C)NADH2

D)Acetil-Co

450.Dy centriole pingul me njëri tjetrin formojnë:

A)centrozomën

B)centrosferën

C)procentriolin

D)asteret

451.Nw cilin prej organeleve tw mwposhtme kryhet tretja qelizore:

A)Ap.Golxhi

B)bërthame

C)REP

D)lizozome

452.Në cilin prej organeleve kryhet modifikimi i proteinave: A) Ap.Golxhi

176

B)bërthamë

C)REP

D)lizozome

453.Flagjeli është i ndërtuar me strukturën:

A)8+1

B)9+1

C)8+2

D)9+2

454.Në cilin organel formohet ATP qelizore:

A)Ap.Golxhi

B)bërthamë

C)REP

D)mitokondri

455.Polizomet përfaqësojnë :

disa ribozome në varg që kodohen nga një molekulë ANRm disa ribozome në varg që kodohen nga disa molekula ANRm një ribozom që kodohet nga një molekulë ANRm

një ribozom që kodohet nga disa molekula ANRm

456.Molekula e ADN-polimerazë përfqëson një :

A)acid

B)ADN

C)nukleotid-ADN

D)enzimë

457.Në fund të frymwmarjes qelizore sa molekula ATP fitohen :

A)2

B)32

C)36

D)4

177

458.Pwr tw formuar ATP, duhet qw ADP-sw ti shtohet njw molekulw :

A)Ni

B)Si

C)Pi

D)Di

459.Sa NADH2 formohen gjatw Ciklit tw Krebist:

A)2

B)4

C)6

D)8

460.Kapësi i fundit elektroneve gjatë forsforilimit oksidativ të elektroneve është :

A) O2

A) ubikinoni

C)H2O

D)citokromoksidaza

461.Antikodoni gjendet në molekulen e :

A)ARNt

B)ARNm

C)ARNi

D)ribozom

462.Perballe vargut 3’-AATCGCCTTA-5’ te AND-se vendoset vargu i ARN-se:

A)UUAGCGGUUT

B)AATCGCCTTA

C)TTAGCGGAAT

D)AAUCGCCUUA

463.Dyfishimi i ADN ndodh gjate fazes se: a) profaze

B)G1

C)G2

178

D) S

464.Sa kodone nuk kodojne asnje aminoacid (kodonet STOP)

A)1

B)61

C)3

D)63

465.Sa kodone kodojnë të paktën njw aminoacid

A)1

B)61

C)3

D)63

466.Tek sinteza e proteinave sa nukleotide kodojnë një aminoacid:

A)1

B)61

C)3

D)63

467.Sinteza e ARNm nga ADN kryhet në:

A)REP

B)mitokondri

C)bërthamë

D)Ap.Golxhi

468.Kodoni që kodon aminoacidet e proteinës gjëndet tek:

A)bërthama

B)ARNm

C)ARNt

D)proteinë

469.Tek njeriu sa është numri i kromozome në anafazën e II-të :

A) 23

179

B)46

C)22

D)42

470.Tek njeriu sa është numri i kromozome në metafazën e mitozës:

A)23

B)20

C)46

D)42

PS)C

471.Tek njeriu sa është numri i kromozomeve në metafazën e 2-të

A)23

B)46

C)22

D)43

472.Tek njeriu sa është numri i kromozomeve në telofazën e 1-rë

A)23

B)46

C)22

D)43

473.Kryqëzohen dy prindër me sy të zinjë. Ata kanë një fëmijë me sy blu. Sa është probabiliteti të kenë një fëmije më sy të zinë?

A)1/2

B)3/4

C)1/4

D)2/3

474.Nëse gametët e krosingovuar (Ab, aB) janë 9%, sa është largësia midis gjeneve A

dhe B?

A)9%

B)10%

180

C)18%

D)91%

475Një njeri me grupin e gjakut O, si e ka gjenotipin:

A)IAIA

B)IAIO

C)IAIA

D)IOIO

476.Nwse njw grua me grup gjaku A martohet me njw burrw me grupin e gjakut B, dhe kanw

njw vajzw me grup gjaku O, si do tw jetw gjenotipi i gruas?

A)IAIB

B)IBIA

C)IAIO

D)IAIA

477.Mënyra e osifikimit ku prej disa pikash fillestare në indin embrional osifikimi përhapet në formë rrezore, quhet osifikim :

A)endokondrial

B)perikondrial

C)periostal

D)endesmal

478.Mënyra e osifikimit kur indi kockor depozitohet në sipërfaqen e jashtëme dhe zë

vëndin e indit kërcor quhet : A) endokondrial B)perikondrial

C)periostal

D)endesmal

479.Tek individët me Daltonizës, femrat mbartëse kanë gjenotpin:

A)XHXH

B)xhxh

181

C)XHY

D)xhy

480.Cilat qeliza në trupin e njeriut nuk kanë bërthamë:

A)epiteliale

B)nervore

C)eritrocitet

D)muskulore

481.Në qarkullimin e gjakut proteina hemoglobin lidhet me :

A)CO2

B)H2O

C)H2

D)O2

482.Në fund të ovogjenëzës, sa qeliza vezë formohen:

A)1

B)2

C)3

D)4

FARMAKOLOGJI

483.A është e vërtetë se tabletat janë;

A)ekstrakte alkolike

B)pluhura te komprimuara ne makineri te posaçme

C)forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës

D)tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme

484.A është e vërtetë se rrugë natyrale e marrjes se barit është ajo;

A)Subkutane

B)Intramuskulare

C)Intravenoze

D)Inhalatore

182

V1

485.A është e vërtetë se gjate administrimit te barit me rrugë intravenoze;

A)efekti I barit është I ngadaltë

B)efekti I barit është I kontrollueshem

C)nuk mund te japim sasi te madhe bari

D)reaksionet anafilaktike jane me te lehta

486.A është e vërtetë se gjate administrimit te barit me rrugë intramuskulare vendi me I shpeshte I aplikimit të injeksionit ne femijet e vegjel eshte muskuli;

A)deltoid

B)ventrogluteal

C)dorsogluteal

D)vastus lateralis

V1

487.A është e vërtetë se potencimi realizohet midis dy barnave ;

A)qe kane veprim ne te njejtin drejtim

B)me efekte kualitativisht te ndryshme

C)qe kane efekte te kunderta

D)te gjitha keto thenie jane te verteta

E)asnjera nuk është e vertete

488.A është e vërtetë se takifilaksia është ;

A)Intolerance e lindur e organizmit ndaj nje bari te caktuar

B)Fenomeni I mbarimit te shpejte te efektit te nje bari ndonese administrimi I tij vazhdon

C)Forme e veçante e ambientimit

D)Ndjeshmeria e rritur e fituar e organizmit nga marrja e perseritur e barnave

183

489.A është e vërtetë se adrenomimetiket shkaktojne;

A)Mioze

B)Ngushtim te bronkeve

C)Rritje te levizshmerine se zorreve

D)Nxitje te sistemit nervor qendror

V2

490.A është e vërtetë se adrenomimetiket nuk duhen dhene ne te semuret;

A)Astmatike

B)Bradikardike

C)Me arrest kardiak

D)Hipertonike

V2

491A është e vërtetë se adrenalina nuk duhet kombinuar me;

A)Betablokuesit

B)Analgjeziket opioide

C)Benzodiazepinat

D)Barbiturate

492A është e vërtetë se alfa-adrenobllokuesit perdoren per mjekimin e ;

A)Hipotensionit

B)Takikardise

C)Isuficiences kardiake

D)Depresionit

493A është e vërtetë se efekti anesor kryesor I alfa-adrenobllokuesve

eshte;

A)Hypotensioni I theksuar postural

B)Retensioni urinar

C)Diareja

184

D) Dhimbje artikulare

494A është e vërtetë se beta-bllokuesit perdoren per mjekimin e;

A)Podagres

B)Diabetit

C)Takiaritmive

D)Bronkitit kronik

495A është e vërtetë se beta-bllokuesit kunderindikohen ne ;

A)Insuficiencen kardiake

B)Hypertension

C)Takikardi

D)Ne semundjen migrenoze

496A është e vërtetë se kolinomimetiket shkaktojne

A)Midriaze

B)Ulin djersitjen

C)Bradikardi

D)Bronkodilatacion

497A është e vërtetë se kolinomimetiket perdoren per mjekimin e;

A)Glaukomes

B)Astmes bronkiale

C)Bradikardive

D)Diareve acute

185

498A është e vërtetë se kolinomimetiket kunderindikohen ne;

A)Bradikardi

B)Retensionin urinar

C)Hipertireoze

D)Artritin rheumatoid

499A është e vërtetë se M-kolinobllokuesit shkaktojne

A)Mioze

B)Shtim te sekrecioneve bronkiale

C)Bronkodilatacion

D)Bradikardi

500A është e vërtetë se M-kolinobllokuesit perdoren per mjekimin e ;

A)Kolikes renale

B)Glaukomes

C)Hipertrofise se prostates

D)Hipertermise

501

A është e vërtetë se M-kolinobllokuesit kunderindikohen ne;

A)Ulceren peptike

B)Parkinson

C)Bradikardi

D)Atonite intenstinale

V2

186

502 A është e vërtetë se efekti anesor kryesor qe vihet re gjate perdorimit te miorelaksanteve është;

A)Apnea

B)Hipertensioni

C)Hipernatremia

D)Hipotermia

503

A është e vërtetë se morfina shkakton;

A)Midriaze

B)Frenim te qendres se frymemarrjes

C)Shton oreksin

D)Diare

504A është e vërtetë se aspirina perdoret per mjekimin e;

A)Ethes reumatizmale

B)Per uljen e temperatures ne moshat pediatrike

C)Insuficiences renale

D)Parkinsonit

505A është e vërtetë se aspirina kunderindikohet ne;

A)Hipertension

B)Uljen e temperatures

C)Dhimbjet e kokes

D)Ulceren gastro-duodenale

V1

506

A është e vërtetë se bari I zgjedhur per mjekimin e atakut gutoz është;

187

A)Allopurinoli

B)Probenicidi

C)Sulfipirazoni

D)Kolkicina

V2

507Cili nga keto barna anestezik jep rritje te tensionit arterial;

A)Tiopentali

B)Midazolami

C)Ketamina

D)Fentanyli

508A është e vërtetë se benzodiazepinat shfaqin efekt;

A)Eksitues

B)Hipertensiv

C)Myorelaksant

D)Anksioz

509A është e vërtetë se barbiturate kunderindikohen ne:

A)Epilepsi

B)Porfiri

C)Hypertension

D)Takikardi

510A është e vërtetë se bari I zgjedhur per mjekimin e statusit epileptic

është;

A)Acidi Valproik

188

B)Karbamazepina

C)Diazepami

D)Trimetadioni

511A është e vërtetë se antipsikotiket kunderindikohen ne;

A)Parkinson

B)Alzheimer

C)Skizofreni

D)Ne pacientet me te vjella

512A është e vërtetë se kriperat e litiumit perdoren per mjekimin e ;

A)Epilepsise

B)Parkinsonit

C)Gjendjes maniakale

D)Miastenise grave

513

A është e vërtetë se kofeina perdoret per mjekimin e;

A)Insuficiences acute cirkulatore

B)Hipertensionit

C)Takikardise

D)Hipertireoze

514A është e vërtetë se glukozidet kardiake perdoren per mjekimin e ;

A)Hipertensionit

B)Insuficiences kardiake

C)Fibrilacionit ventricular

189

D) Perikarditit adeziv

515

A është e vërtetë se glukozidet kardiake kunderindikohen ne:

A)Flaterin atrial

B)Fibrilacionin atrial

C)Infarktin e miokardit

D)Takikardine paroksizmale supraventrikulare

516

A është e vërtetë se kinidina perdoret per mjekimin e ;

A)Aritmive atriale

B)Astmes bronkiale

C)Parkinsonit

D)Epilepsise

517A është e vërtetë se bari qe preferohet ne aritmite e shkaktuara nga helmimi me digitalike

është;

A)Verapamili

B)Amidaroni

C)Difedani

D)Lidokaina

518A është e vërtetë se bari qe preferohet ne mjekimin e krizes anginoze

është;

A)Propanololi

B)Kinidina

C)Digoksina

D)Trinitrina

190

V3

519Cili nga barnat kalcibllokues mund te perdoret edhe si antiaritmik

A)Nifedipina

B)Verapamili

C)Amlodipina

D)Nikardipina

520A është e vërtetë se diuretiket osmotike perdoren per mjekimin e;

A)Hipertensionit

B)Edemave cerebrale

C)Sindromin nefrotik

D)Asnjera nga keto thenia nuk është e vërtetë

521A është e vërtetë se diuretiket tiazidike kunderindikohen ne;

A)Hipertoni

B)Insuficiencen renale

C)Edemen kardiake

D)Edemen hepatike

522A është e vërtetë se A.C.E. inhibitoret kunderindikohen ne ;

A)Hipertension

B)Diabet

C)Hiperkalemi

D)Insuficience kardiake

V2

191

FIZIOLOGJI I 1

523.Nyja sinoatriale:

A) prodhon impulse me frekuence normale

B)eshte udheheqesja e ritmit te zemres

C)vendoset ne pjesen e pasme te atriumit te djathte

D)asnje nga te mesipermet

524.Nuk ben pjese ne sistemin konduktor te zemres:

A)tufa e Hisit

B)nyja nderatriale

C)nyja atrio-ventrikulare

D)pema Purkinje

525.Ne derivacionin e pare te Elektrokardiogrames shprehet lidhja e :

A)dora e majte me kemben e djathte

B)dora e majte me doren e djathte

C)kemba e majte me kemben e djathte

D)kemba e majte me doren e djathte

526.Cila pjese e zemres funksionon si pacemaker duke derguar impulse: A)nyja sino atriale

192

B) nyja atrio ventrikulare

D)fijet Purkinje D). tufa e Hissit

527.Ne derivacionin e trete te Elektrokardiogrames shprehet lidhja e:

A)dora e majte me kemben e majte

B)dora e djathte me kemben e majte

C)kemba e djathte me doren e djathte

D)kemba e djathte me doren e majte

528. Nyja atrio-ventrikulare:

A)prodhon impulse me frekuence normale

B)eshte udheheqesja e ritmit te zemres

C)vendoset ne pjesen e pasme te septumit nderventrikular D)asnje nga te mesipermet

V2

529.Toni I pare I zemres ka vecorite e meposhtme ,pervec njeres:

A)eshte ton i forte

B)eshte ton I zgjatur

C)eshte ton I dobet

D)eshte ton sistolik

193

530.Hematokriti eshte:

A)vell.eritrocitar / vell.leukocitar,i shprehur ne perqindje

B)numri absolut i eritrociteve ne gjak

C)vell eritrocitar / vell.e pergjith

531.C’lloj imuniteti japin vaksinat:

A)imunitet artificial te fituar pasiv B)imunitet natyral aktiv

C)imunitet natyral pasiv D)imunitet artificial te fituar aktiv

532.Lloji i qelizes se bardhe te gjakut qe lidhet me reaksionet alergjike eshte granulocit qe quhet:

A)bazofil

B)eozinofil

C)neutrofil

D)Monocit

533.Individet me grupin e gjakut AB kane:

A)vetem antigenin B

B)vetem antigenin A

C)antigenet A dhe B

D)asnjerin prej tyre

194

534.Cili nga perberesit ushqimor eshte me i rendesishem per prodhimin e eritrociteve:

A)Ca

B)Na

C)proteinat

D)vitamina B12 dhe ac. folik

535.Volum Tidal quhet:

A)kapaciteti vital

B)Volumi inspirator rezerve

C)ajri respirator

D)te gjitha te mesipermet

536.Cili nga te meposhtmit eshte funksion i membranes qelizore:

A).inicion transduksionin e sinjalit

B)transporton jone dhe molekula te tjera

C)formon kanale selective

D)te gjitha me siper jane funksione te

membranes qelizore

V1

537.Vala P ne ECG tregon :

A).depolarizim te atriumeve

195

B)depolarizim te ventrikujve para kontraksionit

C)repolarizim te ventrikujve

D)zemra ne qetesi

538.Toni i dyte i zemres ka vecorite e meposhtme, pervec njeres:

A)eshte ton diastolik

B)eshte ton i forte

C)eshte ton sistolik

D)eshte ton i shkurter

539.Cila nga te meposhtmet nuk luan rol mbrojtes ne traktin respirator:

A)hunda

B)goja

C)epiteli respirator

D)leukocitet

540.Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteines mbartese nga nje zone me perqendrim me te larte drejt nje zone me perqendrim me te ulet:

A)transport aktiv

B)endocitoze

C)difuzion i lehtesuar

D)difuzion i thjeshte

196

541.Dhembi T shfaqet:

A)gjate depolarizimit te atriumit te majte

B)gjate depolarizimit te ventrikulit te djathte

C)ne fillim te sistoles atriale

D)gjate repolarizimit te zemres

542.Ajri rezidual I mushkerive :

A)matet me spirometer

B)varion nga 2000-3000 ml

C)quhet sasia e ajrit qe mbetet ne mushkeri pas nje frymenxjerrje te sforcuar

D)quhet sasia e ajrit qe del gjate nje frymenxjerrje normale

PYETJET E SHENDETIT MJEDISOR

1. Studimi i descriptive:

A)Bejne vetem pershkrimin e gjerave,

B)Nuk perdoren per studimin e ekspozimeve,

C)Nuk perdoren per studimin e efekteve,

197

D) Perdoren vetem per ekspozimet,

2. Studimet ekologjike:

A)Njesia e anelizes eshte individi,

B)Jane te dobishme per gjenerimin e hipotezave,

C)Vleresohen te plota per percaktimin e shkakesise,

D)Jane te kushtueshme,

3. Kontrolli i ekspozimit ndaj FD ne nivel personi:

A)Duhet menduar si zgjidhja kryesore,

B)Lidhet me numrin e personave te ekspozuar,

C)Nuk ka te beje me rregullimin e kohes se ekspozimit,

D)Nuk ka te beje me nderrimin e detyrave,

V3

4. Indikatoret per monitorimin e riskut;

A)Nuk ka vlere besueshmeria,

B)Nuk eshte e rendesishme lehtesia e matjes,

C)Nuk duhet te jene te lidhur ngushte me risqet,

D)Duhet te shfaqen shpejt pas ekspozimit

V3

5. Kalimi I lendeve toksike ne gjak:

A)Nuk lidhet me perqendrimin,

B)Varet nga kohezgjatja e ekspozimit,

C)Nuk lidhet me tretshmerine e l. toksike ne inde,

D)Nuk varet nga sasia e ajerit te thither,

V2

6. SO2 si lende ndotese ne ajer:

A)Efekti kryesor-demtimi I trurit,

B)Nuk ka lidhje me rreshjet acid,

C)Ndotesi kryesor me permbajtje squfuri,

D)Eshte bere problem vetem dekadat e fundit,

198

V3

7. Fluoruret:

A)Futen ne organizem kryesisht me ane te ushqimeve,

B)Merren ma ane te ujit te pishem,

C)Mungesa e tyre ne uje ul incidencene kariesit,

D)Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes,

8.FD e pranueshme e kimikateve me ane te ujit: A) Nuk garanton mbrojtjen e subjekteve vulnerable, B) Nuk merr ne konsiderate faktorete ( pa) sigurise, C) Nivel nen te cilin nuk hasen efekte shendetesore,

D) Nuk merr parasysh futjen e kimikatit ne rruge te tjera,

9.Pamjaftueshmeria e hekurit:

A)Risku i anemise nuk eshte madh per grate,

B)Nuk ndikohet nga parazitozat,

C)Ndikohet nga dieta,

D)Haset me shume ne vendet e zhvilluara,

10. Efektet shendetesore te pesticideve:

A)Nuk prekin sistemin imun te organizmit,

B)Nuk prekin organet e riprodhimit,

C)Nuk demtojne lekuren,

D)Kane efekte teratogjenike,

11. Strehimi dhe shendeti:

A)Strehimi nuk ndikon mbi incidencat semundjeve ngjitese,

B)Risku per Ca pulm nuk lidhet me strehimin,

C)Shendeti psikosocial ndikohet nga dendesia e banimit,

199

D) Strehimi nuk ka te beje me aksidentet,

12.Efektet ekstraauditive te zhurmave: A) Nuk lidhen me presionin arterial, B) Nuk ka crregullime te gjumit,

C) Ndikon mbi sistemin imun, D) Rritja e irritabilitetit SNQ,

13.Programi i nje qyteti te shendetshem: A) Zgjedhjet jane multisektoriale,

B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje, C) Roli i publikut i paperfillshem,

D) Nje akt dhe jo process ne vazhdimesi,

14.Lendet djegese te biomases:

A)Nuk permbajne pjeseza te respirueshme,

B)Permbajne (SO)x,

C)Problem ne vendet e varfera,

D)Nuk permbajne HPA,

15. Faktoret gjenetike:

A)Genet funksionojne pafundesisht,

B)Ndikojne mbi vulnerabilitetin,

C)Nuk ndikohen nga mjedisi,

D)Asnjera nga pergjigjet,

16. Shendeti mjedisor:

A)Nuk lidhet me kualitetin e jetes,

B)Nuk ndikohet nga faktoret sociale,

C)Ka lidhje me agjentet biologjike,

D)Jo lidhje me shendetin e gjeneratave pasardhese,

200

17. Ekspozimi:

A)Nuk merr ne konsiderate llojin e ndotesit,

B)Ndikohet nga elementi kohe,

C)Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit,

D)Nuk merr parasysh futjen e ndotesit,

18. Tranzicioni demografik:

A)Lidhet me numrin e vdekjeve,

B)Nuk ndikohet nga numri i lindjeve,

C)Ndikon mbi numrin e popullates,

D)Nuk ka lidhje me shendetin,

19.Problemet e shendetit mjedisor: A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj, B) Nuk ndikohen nga varferia,

C) Nuk lidhen me konsumin,

D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike,

20.Vleresimi I ekspozimit human:

A)Doza matet me lehtesi,

B)Me mire matja e perqendrimit,

C)Doza e marre nuk varet nga vecorite e individit,

D)Doza eshte ne funksion te kohes se ekspozimit,

21. Ligji i pare per Shendetin public:

A)Merrej kryesisht me ndotjen industrial,

B)Nuk merrej me problemet e ujit,

C)Trajtonte rreziqet nga semundjet ngjitese,

201

D) Asnjera nga pergjigjet,

22.Metodat direkte te vleres se ekspozimit: A) Perfshijne metodat matematikore,

B) Perdoren aparatet vetiake te monitorimit, C) Perdoren pyetesoret,

D) Perdoren ditaret e punetoreve,

23.Standartet mjedisore:

A)Shume me te rrepta se ato profesionale,

B)Nuk ndikohen nga grupet vulnerable,

C)Risku profesional eshte ,me pak “ i pranueshem”,

D)Asnjera nga pergjigjet

24. Varferia:

A)Nuk ka lidhje me jetegjatesine

B)Nuk lidhet me vdekshmerine foshnjore

C)Nuk ndikon mbi incidencen e semundjeve ngjitese

D)Ndikon mbi incidencen e paaftesise

25. Risku:

A)Nuk eshte nje propabilitet

B)Shfaqet kur ka patur nje ekspozim

C)Eshte faktor qe mund te shkaktoje efekte shendetesor

D)Asnjera nga pergjigjet

26. Doza efektive:

A)Doza qe mund te vrase 50% te kafsheve

B)Doza qe shkakton efekte ne 50% te kafsheve

C)Merret vetem pas nje ekspozimi te zgjatur

D)Asnjera nga pergjigjet

202

27. Fusha elektromanjetike:

A)Eshte nje rezatim i llojit jonizues

B)Nuk haste rreth linjave elektrike

C)Shkakton kataraktin e syrit

D)Mund te shkaktoje kancerin

28. Marredhania D-E:

A)Lidhet me numrin e personave te prekur

B)Lidhet me gravitetin e efekteve

C)Nuk ekziston nje hierarki efektesh

D)Asnjera nga pergjigjet

29.Vleresimi i ekspozimit human: A) Doza eshte e veshtire te matet B) Me mire matja e perqendrimit

C) Doza e marre nuk varet nga vecorite e individit D) Doza nuk eshte ne funksion te kohes

30.Zhiva ( Merkuri ):

A)Nxirret ne mjedis nga automjetet

B)Perdoret si antiseptic/antifungal

C)Nuk haset ne prodhimin e pasqyrave

D)Nuk haset ne punimet e veshjes me ar

31. Indikatoret e shendetit mjedisor:

A) ESH e perdourr duhet te shfaqet pas nje kohe te gjate B) Te jene te lidhur me risqet & ekspozimin

C) Nuk ka rendesi lehtesia e matjes

203

D) Nuk ka vlere besueshmeria

32.Perfitim i drejtperdrejte nga menaxh. i nje ESHM”: A) Nuk lidhen me jetet e fituara

B) Nuk kane te bejne me vitet e fituara te jetes C) Nuk lidhen me vdekshmerine

D) Lidhen me kursimet ne sistemin shendetesor

33.Akumulimi I lendeve ndotese ne ajer:

A)Nuk lidhet me relievin e tokes

B)Nuk lidhet me levizjet e ajrit

C)Lidhet me rezatimin diellor

D)Nuk lidhet me inversionet temperaturore

34. Efektet e drejtperdrejta te NO:

A)Nuk ka efekte ne aparatin respirator

B)Efekt ne shperndarjen e gjakut ne mushkeri

C)Eshte ndotes dytesor

D)Asnjera nga pergjigjet

35.Semundjet qe perhapen me ane te ajrit: A) Malarja

B) Ethet Dengue C) Schistosomiaza D) Tifoja

36.Futja ditore e pranueshme:

A)Nuk shkakton asnje efekt gjate jetes

B)Nuk shkakton asnje efekt gjate dites

C)Nuk duhet tejkaluar per asnje moment

D)Asnje nga pergjigjet

204

37. Osteporoza e menopauses:

A)Nuk ndikohet nga crregullimet Endokrine

B)Nuk ndikohet nga keqfunksioni , gastrintest

C)Ndikohet nga ekspozimi ndaj kadiumit

D)Asnjera nga pergjijget

38. Efektet toksike te pesticideve:

A)Nuk lidhet me substancat mbajtese

B)Lidhen me rrugen e ekspozimit

C)Nuk lidhen perberes qe permiresojne absorbimin

D)Nuk lidhet me dozen

39.Vendbanimet humane si ekosisteme: A) Nuk lidhen me furnizimin me uje

B) Nuk ndikohen nga ujerat e hapura

C) Nuk lidhen me kushtet per jeten e eger D) Lidhen me qeverisjen lokale

40.Nivelet mesatare te ekspozimit:

A)Te destinuara per ekspozimet 15 minuteshe

B)Te destinuara per ekspozimet 8 oreshe

C)Nuk duhen tejkaluar per asnje moment

D)Asnjera nga pergjigjet

41. Ekosistemi i shendetit:

A)Nuk lidhet me burimet ujore

B)Nuk lidhet me ajerin

C)Nuk ndikohet nga aktiviteti i njeriut

D)Asnjera nga pergjigjet

205

42. Materiali gjenetik individual:

A)Lehtesisht i ndikueshem nga ekspozimi mjedisor

B)Ndikon ne vulnerabilitetin e subjekteve

C)Funksionon pa kufizim ne kohe

D)Asnjera nga pergjigjet

43.Zhvillimit te qendrueshem: A) Nuk lidhet me ekonomine

B) Lidhet me brezat e ardhshem C) Nuk lidhet me mjedisin

D) Asnjera nga pergjigjet

44.Tranzicioni demografik:

A)Nr. I vdekjeve eshte I ulet

B)Nr. I lindjeve eshte I ulet

C)Perben nje periudhe

D)Perben nje moment

45. Rreziqet fizike:

A)Rreziqet nga mjetet motorrike

B)Rreziqet nga sportet

C)Rreziqet nga rrezatimet

D)Demtimet ne vendin e punes

46. Matja e mikroorganizmave ne shendetin shendetesor:

A)Behet ne uje te pijshem

B)Nuk perfshin analizen e ushqimeve

C)Nuk perfshin analizen e tokes

D)Asnjera nga pergjigjet

206

47. Studimet e toksicitetit akut:

A)Perdoren per matjen toksicikt te lendeve

B)Jane mjaftueshem per karakterizuara nga toksicitet, kimikat

C)Perdoren per kancerogenet

D)Nuk perfshijne DL50 dhe PL 50

48.Treguesi i viteve potenciale te humbura te jetes: A) Tenton te gjykoje humbjen e jetes humane

B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive te jetes qe humbasin C) Perdoret per te pershkruar humbjen e kontributeve

D) Demtimet shpjegojne nje vogel te VPHJ

49.Vleresimi i ekspozimit:

A)Nuk lidhet me identifikimin e burimit te ekspozimit

B)Nuk llogaritet lenda e futur ne organizem

C)Nuk nevojitet informacion demografik

D)Asnjera nga pergjigjet

50.Vleresimi i riskut per efektet e pragut: A) Efektet nuk lidhen me dozen

B) Si tregues i dozes nuk perdoret numri i viteve te ekspozimit C) Marredheniet D-P nuk perdoren per faktoret fizike

D) Asnjera nga pergjigjet

51.Gjykimi mbi riskun:

A)Nuk lidhet me vendimmarrjet

B)I domosdoshem krahasimi me standartet

C)Nuk lidhet me publikun

D)Asnjera nga pergjigjet

207

52. Indikatoret ne shendetin mjedisor:

A)Jane te domosdoshem ne monitorimin e riskut

B)Nuk lidhen me jetegjatesine e pritshme

C)Nuk perfshijne peshen ne lindje

D)Nuk perfshijne vdekjet e parakohshme

53. Ndotja e ajerit:

A)Nuk ndikohet nga inversionet temperaturore

B)Nuk ndikohet nga relievi

C)Nuk varet nga levizjet e ajerit

D)Asnjera nga pergjigjet

V3

54. Lendet organike te avullueshme:

A)Shkaktojne irritimin e aparatit respirator

B)Nuk jane problem per ajerin e brendshem

C)Nuk ndikojne ne krijimin e ozonit

D)Asnjera nga pergjigjet

55.Kontrolli i cilesise se ajerit te jashtem: A) Lidhet me vendet e ndertimit

B) Lidhet me kontrollin e emisioneve C) Nuk lidhet me transportin

D) Nuk lidhet me energjine

56.Kualiteti i ujit te pijshem:

A)Eshte i lidhur ngushte me sasine e ujit

B)Nuk varet nga veprimtaria humane

C)Nuk varet nga aktivitetet agrobujqesore

D)Asnjera nga pergjigjet

208

57.Kerkesat energjitike te organizmit: A) Nuk maten me K Joul

B) Nuk lidhen me permasat trupore C) Ndikohen nga klima

D) Nuk varen nga gjendja fiziologjike

58.Zgjedhja e ushqimeve:

A)Nuk lidhet me ndikimet kulturore

B)Nuk varet nga mundesia e sigurimit te ushqimeve

C)Nuk varet nga shija,era, paraqitja

D)Varet nga kostoja dhe pershtatshmeria

59.Encefalopatia spongiforme: A) Shkaktohet nga nje bakter B) Shkaktohet nga nje ameba C) Ka si vektor kepushat

D) Perhapet me ushqimin e gjedhit

60.Energjia & efektet direkte mbi shendetin: A) Jo rrezik te rendesishem profesional

B) Jo stres psikologjik C) Ndryshime ekologjike

D) Jo permiresim te vaditjes

209

210