Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ

ทศ

หลักสูตรสารสนเทศศึกษา

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา

รี 111 ถ.มหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี อ.เมือง.นครราชสีมาจ

30000

29 มกราคม 2556

เรื่อง สมัครงานสหกิจศึกษา

เรียน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลTrue Corperation Public Company Limited

สิ่งที่สงมาด1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษาวย 2.ประวัติยอ 3.สําเนาใบแสดงผลการศึกษา4.สําเนาใบประกาศเกียรติคุณ

ดิฉันนางสาวนัฎธิดา รักสงฆ21ป อายุนักศึกษาชั้นป4 ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามที่ทางมหาวิทยาลัยไดจัดใหนัก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการเรียนที่1/2555ประกอบกับดิฉันไดทราบขาวจาก ประกาศการรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขา บริษัท โซนี่ ไทย จํากัด ประจําป บริษัท2556วาทางโซนี่ ไทย จํากัด จะรับนักศึกษาเขาปฏิบัติงานดิฉันจึงมีความสนใจที่จะขอสมัครงา คือ

ป ร ะ ก า ร แ ร ก บ ริ ษั ท โ ซ นี่ ไ ท ย จํ า กั ด เปนบริษัทเครื่องใชไฟฟาที่ไดรับการยอมรับ และประสบความสํ ใ นว งก า รเ ครื่ องใ ชไ ฟฟ า ปจ จุบัน บ ริ ษัท โ ซนี่ ไ ท ย มี น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ อ ย า ง จ ริ ง ใ จ เ พื่ อ ส ร า ง ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ค ว า ม พ อ ใ จ สู ง สุ ด ใ ห แ ก ลู ก ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทฯ ไดเปดและขยายศูนยบริการลูกค ตามจุดสําคัญๆ ทั่วกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

ประการที่สองดิฉันมีความสนใจในเรื่องทักษะทางดานการจัดการข ปนระบบ เพื่อวิเคราะหและออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสารสนเท ซึ่งเปนงานที่ดิฉันจะไดมีโอกาสใชความรูและแสดงความสามารถที ดจริงในการปฏิบัติงาน

ใ น ร ะ ห ว า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ดิฉันไดออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศในรายวิชาที่เ และไดเขารวมกิจกรรมโครงการสรางเสริมความรูความเขาใจสถานีวิทย ย ง ชุ ม ช น ต อ ผู ท ด ล อ ง อ อ ก อ า ก า ศ ชั่ ว ค ร า ว และไดเขารวมกิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่อีกทั้งยังไดเขาร

ะทํางานการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ12 ครั้ ซึ่งนอกจากความรูที่ไดรับแลว ดิฉันไดแลกเปลี่ยนความรูก ทํ า ใ ห รู จั ก ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ สั ง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ ดวยเหตุผลดังกลาวดิฉันจึงมีความมั่นใจเปนอยางมากวาจะส รูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตามที ยางสุดความสามารถและดิฉันยินดีที่จะใหสัมภาษณและใหขอมูล

ตองการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัฎธิดา รักสงฆ) 

โทรศัพทมือถือ: 08-7455-8988 E-mail :Shin-solki@hotmail.com

ประวัติยอ นางสาวนัฎธิดา รักสงฆ

ที่อยูปจจุบัน

หองB520 เทพนิมิตอพารทเมเลขที่นท53หมู6 ถนน มหาวิทยาลัย1 ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา30000 โทรศัพทมือถือ: 08-7455-8988

E-mail : Shin-solki@hotmail.com

ขอมูลสวนตัว

 

เพศ : หญิง

อายุ: 21 ป

หมูโลหิต: โอ

วัน เดือน ป: 17เกิด

พฤศจิกายน2534

 

น้ําหนัก: 48 กิโลกรัม

สวนสูง: 158 เซนติเมตร

สัญชาติ: ไทย

ศาสนา : พุทธ

สุขภาพ: แข็งแรงดี

สถานภาพทางสมรส : โสด

ประวัติการศึกษา

 

2553‒ปจจุบัน ปริญญาตรี หลักสูตรสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2547‒2552 มัธยมศึกษาตอนต-ปลายนแผนการเรียนวิทย‒ คณิต โรงเรียนนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

2541‒2546 ประถมศึกษาตอนต-ปลายน โรงเรียนมารียพิทักษ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

กิจกรรมนอกหลักสูตร

4-10 สิงหาคม2553 ไดเขารวมกิจกรรมโครงการเสนทางสูดวงดาว

ผูประกาศขาวโทรทัศนและนักจัดรายการวิทยุป9 ณ ท ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

28-29 ม ก ร า ค ม 2554

ไดเขารวมกิจกรรมโครงการสรางเสริมความรูความเขาใจสถาน กระจายเสียง

ชุ ม ช น ต อ ผู ท ด ล อ ง อ อ ก อ า ก า ศ ชั่ ว ค ร า ว จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

20

 

 

สิ ง ห า ค ม

2554

 

 

ไดเขารวมปฏิบัติงานในฐานะคณะทํางานการประ

กวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ12

ครั้ง

ป

ร

ะ

จํ า

ป

2554

 

ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รอบคัดเลือกภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จั ด โ ด ย สํ า นั ก วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี สั ง ค ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

30 กรกฎาคม 2555 ไดเขารวมกิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท โรงเรียนบานโกรกเดือนหา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ความสามารถพิเศษ

โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office เชWord,น Excel, PowerPoint และ Access

Microsoft Visual Basic, Autodesk Maya, Dspace

Adobe เชFlash,น Photoshop, Indesign, Illustrator

ภาษาอังกฤษ

ฟง พูด อาน เขียน ระดับพอใช

บุคคลอางอิง

อาจารย ดร.จิติมนต อั่งสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท: 044-224309 E-mail: Jitimon@sut.ac.th

อาจารย ดร. นิศาชล จํานงศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท: 0-4422-4257 E-mail: nisachol@sut.ac.th