Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริบรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ถายเอกสาร.

บรรณานุกรม

กรมสามัญศึกษา. (2539). แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ:

กระทรวงศึกษาธิการ.

กฤช จันทรานี. (2536)ป.จจัยที่มผลต อการปฏิบัติงานของกรรมการพัฒนาเด็กในศูนยัฒนาพ

เด็กเล็ก: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุทัยธานีภาคนิพนธ. ัฒนบริหารศาสตรพมหาบัณฑิต. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. ถายเอกสาร.

กิตติธีรศานต. (2539)เทคนิคการบริ. หารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกกรมสามัญศึกษาม.

ต-มน.ปลาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา.

 

 

กิตยัคคานนท.

(2526)การบริหารองค. .กรกรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.

 

กิตมาปรีดิลก. (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต. นกรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน.

เกษม วัฒนชัย. (2545). การผลิตและพัฒนาผูิหารสถานศึกษาบร สํกงานคณะกรรมการศั

ึกษา

แหงชาติสํานัก

ายกรัฐมนตรีกร. ุงเทพฯ: ิมพีด.

 

 

ขวัญเรือนอรุณพงษ.

(2545)การศึกษาสภาพการเตรียมความพร.

อมและความคิดเห็นของ

บุคลากรในการประเมินผลภายในของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎจังหวัด2

 

ฉะเชิงเทรา. ปริญญานิพนธิญญาปรกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี:

 

บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยบูรพา. ถายเอกสาร.

 

 

คํานึงนกแก. (2524ว

). ความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา3.

วิทยานิพ ธค.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.

 

 

จรัสโพธิ์จันทร. (2527)ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย. ทยาลัยพลศึกษาิว.

 

ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

จันทรานีสงวนนาม. (2533). คุณลักษณะบางประการของผูิหารบรรยากาศของโรงเรียนและ ความพึงพอใจในงานที่สัมพันธับความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษาก.

ปริญญานิพนธกศ.ด. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ถายเอกสาร.

จํารัสนองมาก. (2541). รวมวงบริหาร. กรุงเทพฯ: เพิ่มเสริมกิจการพิมพ.

จุมพลหนิมพานิช. (2523). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาความรูื้องตเบนเกี่ยวกับการบริหาร หนวยที่พิมพ13.ั้งที่ครนนทบุรี18. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: .

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ82

ฉัตรชัยอรณะนันท.(2524). หลักการบริหารโรงเรียน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.

ชัยฤกษวราวิทยา. (2526). การบริหารโรงเรียนเบื้องต. นกรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ. ชาญชัยอาจิณสมาจาร. (2540). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมกรุงเทพฯ. ชิรวัฒนจเนตริ. (2540). การวางแผนการศึกษาภูเก็ต. ภูเก็ต: คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏ

ภูเก็ต.

ทองพูนาทองบ. อ(2524). ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารงานโรงเรียน ของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ.

ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลั: มหาวิทยาลั บูรพา. ถายเอกสาร.

ทัตพรราษฎริยมน. (2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดเมืองพัทยา. ปริญญานิพ ธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา. ถายเอกสาร.

ทิพมาศแกวซิม . (2542). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ถายเอกสาร.

เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ. (2529). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

ธงชัยสันติวงษ. (2528)หลักการบริหาร. คิดและทําอยางผูัดการใหญจ กรุงเทพฯ. : เอเชียเพลส.

. (2533). องคการและการบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

ธีระพงศจุียมณ. (2532)การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย. โรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. ถายเอกสาร.

นพพงษบุญจิตราดุลย.(2529). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยกลางพิมพุงเทพฯกร.

. (2534) หลักการบริหารการศึกษา. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ2. : มนิชการพิมพ.

นฤมล มีชัย. (2535). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยบูรพา. ถายเอกสาร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ83

นิคมพรหมยอย. (2529). ความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในภาคใต.

วิทยานิพ ธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา. ถายเอกสาร.

นิพนธกินาวงศ. (2526)หลักการเบื้องต. นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา.

กรุงเทพฯ: ฆเณศิ.

นิรัตนพันธศรี. (2527)กระบวนการบริหารของครูใหญ. โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีปริญญานิพนธ. กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน. ถายเอกสาร. บุญชมศรีสะอาดและบุญสนิลแกงว. (2535). “การอางอิงประชากรเมื่อใชเครื่องมอแบบ

มาตราสวนประมาณคับกลุากัวอยมต”าง. วารสารการวัดผลการศึกษา. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 3(1), 22-25.

ประชุมรอดประเสริฐ. (2539). นโยบายและการวางแผน. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ.

ประทาน คงฤทธิศึกษา. (2529). การบริหารและการจัดระเบียบราชการไทย. กรุงเทพฯ:

โอเดียนสโตร. ประสาร มฤคพิทักษ. (2533)วิธีคิด. วิธีทํางาน. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ7. : สารทัศน.

ปราชญา กลาผจัญ. (2543). 88 ลููทางสความสําเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ: เยลโลการพิมพ. ปรียาพรวงศอนุตรโรจน . (2535)จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. . กรุงเทพฯ: ศูนยื่อเสริมส

กรุงเทพฯ.

. (2543). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: พิมพ.ีด ปญญาไชยเสน. (2527). ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผูิหารบร

โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา12. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน. ถายเอกสาร.

เปลงศรีอังคนินันท. (2526)ความพึงพอใจในการทํางานของบรรณารักษ. หองสมุด หาวิทยาลัย.

วิทยานพิธอ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.

พนัสหันนาคินทร. (2526)หลักการบริหารโรงเรียน. . พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ2. : วัฒนาพานิช.

________. (2529). หลักการบริหารโรงเรียน. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ3. : วัฒนาพานิช. พรรณีประเสริฐวงศ. (2544)การบริหารงานสํักงาน. . พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ10. : รุิลปงศ

การพิมพ.

พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ. (2542). “จริยธรรมของผูิหารบร”. ขาวสาร(News), 10(78), 13-17.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริยุคลทองตัน. (2529). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตามทฤษฎีของเฮอรซเบอร. กปริญญานิพนธิญญาปรศษ.

84

พวงรัตนทวีรัตน. (2540)วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. และสังคมศาสตรพิมพ. ั้งที่คร7.

สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร.

พะยอม วงศสารศรี. (2538)องค. การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: สุภาการพิมพ.

ไพฑูรยโพธิทัพพะ. (2531). ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระดับตําบลเขตการศึกษา6 . ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน. ถายเอกสาร.

ไพลภ หนูมี. (2541). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม. เขตการศึกษา3. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ภิญโญสาธร. (2529). หลักการบริหารการศึกษา. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ5. : วัฒนาพานิช. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2528). หลักการและระบบบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ:

อมรินทรการพิมพ.

. (2536). แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการในประมวลชุดวิชา

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารทางการศึกษาหนวยที่ นนทบุรี9-12. :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มานพ สวามิชัย. (2533). หลักการจัดการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพก.วิวรรธน. เมธีปันธนานนทล.(2535). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

ม. (การบริหาร การศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถ.ายเอกสาร.

รุแกง วแดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

ฤดีวงศังฮะส. (2536). ความพึงพอใจในการทํางานของครูสายสนับสนุนการสอน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด รุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหาร การศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา. ถายเอกสาร.

วไลรัตนบุญสวัสดิ์. (2530)หลักการนิเทศการศึกษา. . กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั.

วิฑูรยพรมมี. (2543)ป.ญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา. ถายเอกสาร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ(การบริหารการศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ. ถายเอกสาร.

85

วีระชาติแกวไสย . (2531). องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและไมึงพอใจพ

ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ศิริชัยวงศฒุพ. (2530). ความพึงพอใจของครูที่มีตอการนําการบริหารระบบควบคุม ุณภาพ

มาใชับกากรบริหารโรงเรียน. ภาคนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต . (การบริหารการศึกษา). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน. ถายเอกสาร.

ศิรวรรณเสรีรัตนและสมชาย หิรัญกิตติ. (2538). การบริหารสํานักงานแบบใหม.กรุงเทพฯ:

วิสทธิพัฒนา.

ศุภฤกษทองประยูร. (2530). ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู–อาจารย

สหวิทยาลัยทักษิณ. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยทักษิณ. ถายเอกสาร.

สมคิดบางโม. (2540. องคการและการจัดการ. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ2. : วิทยพัฒน.

สมชาติสุดสาคร. (2535). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธค.ม. (การบริหาร การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.

สมชาย ไทยวัฒนานุกูล. (2533). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและ

บรรยากาศองคการของโรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา1. วิทยานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. ถายเอกสาร.

สมพงศเกษมสิน. (2526). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สมศรีหวังดี. (2541)การศึกษาป. ญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของครู โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีปริญญานิพนธ. กศ.ม.

สมศักดิ์ชาติมาลา. (2537). การศึกษาปัยที่สจจงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ขาราชการค ูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด รุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถายเอกสาร.

สมใจ จุฑาวุฒิกุล. (2530). ความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรมการบริหารบุคลากรของ ผูิหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหบร กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา.

ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลั: มหาวิทยาลั ศรีนครินทรวิโรฒบางแสน.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริอภินันทเลียบใย. (2540). ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูิหารโรงเรียนบร ประถมศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก. ปริญญานิพนธกศ.ม.

86

สมยศ นาวีการ. (2538). การบริหาร. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ2. : ดอกหญ. า เสนาะ ติเยาว.(2538 ). การบริหารงานบุคคล. พิมพงที่ั้ครกรุงเทพ9. ฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร.

สายัณหมามีไชย. (2543). การศึกษาทักษะการบริหารงานของผูิหารโรงเรียนประถมศึกษาบร

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีปริญญานิพนธ. กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา. ถายเอกสาร .

สุธรรมเดชนครินทร. (2531)ความพึงพอใจของอาจารย. ิทยาลัยเทคนิควเขตการศึกษา2.

ปริญญานิพนธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลั

ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา. ถายเอกสาร.

สุเมธเดียวอิศเรศ. (2527). พฤติกรรมผูําทางการศึกษาน . กรุงเทพฯ: รุัฒนาการพิมพงว .

สุวิมลตั้งประเสริฐ. (2542). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองคการและการจัดการ .

นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา.

(การบริหารการศึกษา). ชลบุรีบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. ถายเอกสาร.

อมร เสือดํา. (2531). การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารของผูิหารโรงเรียนประถมศึกษาบร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช. ปริญญานิพธกศ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.

อุทัยบุญประเสริฐ. (2529). การติดตื่อสารในองคอสการและการบริหาร. กรุงเทพฯ: ศรีมงคล การพิมพ.

อุทัยธรรมเตโช. (2531). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ อุทัยหิรัญโต. (2531). หลักการบริหารงานบุคคล. พิมพั้งที่ครกรุงเทพฯ2. : โอ เอส พริ้นติ้ง

เฮาส.

Argyris, C. (1987). Personnel and Organization. New York : Harper & Row Publishers.

Campbell, R.F., Corbally, J.E., and Ramseyer, A. (1959). Introduction to Educational

Administration. Boston : Allyn and Bacon.

Cronbach Lee Joseph. (1974). Essentials of Psychological Testing. New York : Harper and Row Publishers.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ87

Dale, E. (1968). Management : Theory and Practice. New York : McGraw-Hill.

Davis, K. and Newstorm. J.W. (1985). Human Behavior at Work : Organizational Behavior.

7 th ed. New York : McGraw-Hill.

Fayol, H. (1964). General and Industrial Management. London : Pitmand and Sons.

Flippo, E.B. (1970). Management : A Behavior Approach. Boston : Allyn and Bacon.

French, W.L. (1994). Human Resources Management. 3 rd ed. Boston, MA :

Houghton Mifflin.

Gilmer, B. Van Haller. (1975). Applied Psychology : Adjustment in living and Work. 2 rd ed. New York : McGraw-Hill.

Good, C.V. (1959). Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill.

. (1973). Dictionary of Education. New York : McGraw-Hill.

Gulick, L., and Urwick, L. (1937). The Science of Administration. New York : Institute of Public Administration.

Hersey, P., and Blanchard. (1982). Management of Organization Behavior. New Jersey :

Prentice-Hall.

Hutchison, C.W. (1972). Measuring Job Satisfaction of Classification School Employee.

Dissertation Abstracts International, 32(10).

Jackson, M.F. (1974). Discharge Planning : Issue and Challenges for Gerontological Nursing : A critiques of the literature. Journal of Advanced Nursing. 19(3) : 492-502.

John W. Best and Kahn James V. (1993). Research in Education. 2 nd ed. Boston : Allyn and Bacon. 25(2) : 246-250.

Johnston, R. and Bavin, R. A. (1973, June). “Herzberg and Job Satisfaction” in Personal

Practice-Bulletin. 29(7) : 136-141.

Koontz, H.D., and O’ Donnell, C. (1968). Principles of Management. New York : McGraw-

Hill.

. (1972). Principles of Management. New York : McGraw-Hill.

Likert, Rensis. (1981). Management Styles and the Human Component in Leadership on the Job : Guides to Good Supervision. New York : AMACOM.

Locke. E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction in Marvin D. Dunnette Edition. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago : Ran McNally.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ88

Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. 2 nd ed. New York : Harper and Row. McFarland, D.E. (1979). Management : Principles and Practices. New York : The Macmillan

Company.

Morphet. E.L. (1976). Satisfaction in the White Collar job. Michigan : University of Michigan Press.

Morton, R.J. (1986, June). “The Influence of Selected factors on the job Satisfaction and Career Development of Wisconsin Madison’s School of Education”. Dissertation Abstracts International. 27(12) : 219.

Perrington, G.S. (1967, October). “The Supervisory Behavior of School Administration and Organization Effectiveness”. Dissertation Abstracts International. 28(1) : 257.

Randall, C.M. (1986, June). “Job Satisfaction of Chief Administrative Officers of Teacher

Education Programs,” Dissertation Abstracts International. 30(17) : 12.

Sear, J.B. (1950). The Nature of the Administration Process. New York : McGraw-Hill. Sergiovanni, T. J. (1972). “Factors Which Affect Satisfaction and Dissatisfaction of Teacher”.

Explorations in Educational Administration, 2(23) : 15-16.

Simon, H.A. (1961). Administrative Behavior. New York : Macmillan.

Smith, H.B. (1974). “Description of Effective and Ineffective Behavior of school Principals”.

Dissertation Abstracts International. 48(3) : 1935–A.

Tead, O. (1951). Art of Administrative. New York : McGraw-Hill.

The American Association of School Administrators. (1955). Staff Relation in School

Administrators. Washington, D.C. : The American Association of School

Administrators.

Vatthaisong, Arkom. (1982). “A Study of Job Satisfaction and Dissatisfaction Among Faculty Members in Teacher Training Institution in Thailand,” Dissertation Abstracts International. 44(2) : 279-281.

Velez, G.V. (1972, September). “A Study of Faculty Satisfaction Dissatisfaction with the Extrinsic Job Factors in Columbia University”. Dissertation Abtracts International. 8(32) : 75-76.

Vickstrom, Rodney R. (1971). “An Investigation in to Job Satisfacting among Teachers”.

Dissertation Abstracts International. 32(3) : 201-206.