Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU

SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN I 2002

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KUALA LUMPUR

Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN SATU

2002

Pusat Perkembangan Kurikulum

ISBN

Diusahakan

oleh

Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000

©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii

KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Para 3 (kosong)

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN

Pengarah

Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia

iv

KANDUNGAN

Kata Pengantar.......... .. .. .. .. ..

.. .. .. i

Pendahuluan..........

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. ..

1

Perubahan Dalam Edisi Penyemakan....

.. ..

1

Objektif Tingkatan Satu........

.. .. .. ..

.. .. .. 3

Organisasi Kandungan Tingkatan Satu..

.. ..

4

Pendekatan Dan Penekanan...

.... .. ..

.. ..

6

Format Huraian..........

.. .. .. . . .. .. ..

10

Huraian Tingkatan Satu

TERAS

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi.... .. .. 12

PILIHAN

 

PILIHAN 1

 

Bidang Kemahiran Teknikal....

.. .. .. .. .. 35

PILIHAN 2

Bidang Ekonomi Rumah Tangga.... .. .. .. .. 46

PILIHAN 3

 

Bidang Pertanian........

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 65

PILIHAN 4

Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 75

LAMPIRAN

1.Perubahan Dalam Mata Pelajaran

Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM.. .. .. 91

2.Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. .. 101

3.Kesinambungan Kandungan Kurikulum Kemahiran Hidup Dari Sekolah

Rendah Ke Sekolah Menengah....

.. .. .. .. 110

v

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

PENDAHULUAN

Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan Bersepadu satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat

secara kreatif, inovatif dan produktif.

Mata pelajaran ini digubal ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat.

Perancangan dan pembangunan mata pelajaran ini adalah selaras dengan semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan

warganegara yang berpengetahuan serta berakhlak mulia demi menghadapi cabaran kehidupan masa kini dan masa akan datang.

PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN

Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini, Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan

kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan.

Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang Matlamat berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk

kehidupan harian.

Kemahiran

Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah

Teknologi,

memperkembangkan

kebolehan murid

dalam

Kecenderungan

kemahiran teknologi,

kecenderungan

mereka

Mereka Cipta dan

cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran

Semangat

asas yang sedemikian dapat digunakan

Keusahawanan

sepenuhnya untuk membolehkan murid

 

1

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah.

 

Murid juga digalakkan mengambil inisiatif

 

dan merebut peluang yang ada secara

 

bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap

 

yang positif dan budaya kerja yang baik

 

diterapkan

semasa

murid

menjalankan

 

aktiviti amali demi meneruskan konsep

 

kesepaduan dalam mata pelajaran.

Perubahan

Perubahan

dari

segi

 

kandungan

Kandungan

memperlihatkan

beberapa

tajuk

 

Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun

 

semula,

digugurkan atau

ditambah,

 

dengan hasrat

untuk

mengukuhkan

 

kesinambungan

dan

mengelakkan

 

pertindihan

serta

mengemaskinikan

kandungannya.

Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal.

Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”.

Walaupun tajuk Perdagangan dan Keusahawanan digugurkan daripada bahagian teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1, 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada.

2

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

Keseluruhan perubahan kandungan diringkaskan dalam Lampiran 1.

OBJEKTIF TINGKATAN I

Objektif

Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup

 

Bersepadu Tingkatan I adalah untuk

 

membolehkan murid:

 

 

 

 

1.

Mengamalkan

kreativiti,

inovasi

 

 

dan berdaya usaha dalam mereka

 

 

bentuk dan menghasilkan produk

 

 

daripada

pelbagai

bahan seperti

 

 

kayu, papan lapis dan bahan

 

 

komposit

 

 

 

 

 

2.

Mengamalkan

 

sikap

peka

 

 

terhadap

masalah

sekeliling dan

 

 

mendapatkan

idea

daripada

 

 

pelbagai

sumber

untuk

mereka

 

 

bentuk dan menghasilkan produk.

3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian.

4.Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju.

5.Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.

6.Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian.

7.Membuat kompos dan menanam sayuran jenis buah.

8.Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul.

9.Mengenal pasti kepentingan perniagaan, perkembangannya pada masa depan yang bercirikan k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa.

10.Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran, kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos.

3

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

11.Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek.

12.Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

ORGANISASI KANDUNGAN

TINGKATAN I

Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut adalah penerangan mengenai organisasi kandungan khusus untuk Tingkatan I.

Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid.

Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan Teknologi Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan

pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk.

Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan komposit.

Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang juga untuk menghias kawasan persekitarannya dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain daripada itu, murid juga melakukan kerja penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan perangkap.

Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III.

Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam

elektrik dan asas elektromekanikal.

4

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Dalam

pembelajaran

elektrik,

murid

 

Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis

 

mengkaji litar siri dan litar selari untuk

 

fabrik dan memperoleh kemahiran memilih

 

mengetahui kaitan antara voltan, arus dan

 

pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt

 

rintangan.

Murid

akan

menggunakan

 

berkasing

untuk kerja jahitan.

 

 

meter pelbagai untuk menguji keterusan

Pilihan 3: Pertanian

Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid

 

litar dan mengukur nilai perintang tetap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam

 

Di samping pengiraan kuasa elektrik,

 

pembinaan kompos dan penanaman sayur-

 

murid juga diberikan rumusan untuk

 

sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur-

 

mengira rintangan dalam litar siri dan litar

 

sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti

 

selari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kesesuaian tanah dan baja serta merancang

 

Pendedahan

kepada

konsep

pergerakan

 

projek penanaman sayur-sayuran.

 

 

 

Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan

 

elektromekanikal

 

bertujuan

untuk

 

 

membolehkan

murid

mengetahui dan

 

memerhati kesan daripada penggunaan kompos

 

memahami

 

bagaimana

komponen

 

dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran

 

elektronik boleh mengawal dan mem-

 

dan penghasilan sayur-sayuran.

 

 

pertingkatkan pergerakan mekanikal.

Pilihan 4:

Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 2: Ekonomi

Bidang

 

Ekonomi

 

Rumah

Tangga

Perdagangan dan

menyediakan murid dengan pengetahuan serta

Rumah Tangga

membekalkan murid dengan pengetahuan

Keusahawanan

amalan perniagaan yang merangkumi langkah-

 

dan kemahiran tentang makanan dan

 

langkah

penubuhan

dan

pengendalian

 

pengendalian makanan, masakan, pakaian

 

perniagaan serta pengenalan kepada bidang-

 

dan jahitan. Murid membuat kerja amali

 

bidang pengeluaran yang telah

 

 

dalam

penyediaan

sarapan

dan

minum

 

 

 

 

 

pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut.

5

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

sedia wujud. Murid juga diperkenalkan

dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus

 

kepada pelbagai jenis dokumen penting

dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran

 

bagi

penubuhan

dan

pengendalian

Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan

 

perniagaan.

 

 

keusahawanan

perlu digabungjalinkan dengan

 

 

 

 

 

pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta

 

Antara tujuan bidang ini adalah untuk

lain-lain bidang pilihan.

 

 

memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin

 

 

 

 

diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid

 

 

 

 

didedahkan secara tidak langsung tentang

Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis

dan Kreatif

 

kaedah

mencari

dan

menggunakan

 

peluang perniagaan dengan bijaksana.

(KBKK) harus menjadi satu landasan dalam

 

 

 

 

 

pengajaran dan pembelajaran yang mana daya

 

Pendedahan murid kepada konsep dalam

imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan

 

proses pengeluaran membantu mereka

diperkembangkan.

 

 

membuat pengiraan kos sesuatu projek

 

 

 

 

secara sistematik

 

 

Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan

 

PENDEKATAN DAN PENEKANAN

dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan

 

Teknologi” termasuk:

 

 

 

 

 

 

- Merekabentuk dan membina projek baru

Pembelajaran

Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu

dengan

menggunakan

pendekatan

Melalui

tumpuan diberi terhadap pembelajaran

penyelesaian masalah

 

Pengalaman

melalui pengalaman. Mata pelajaran ini

- Menjana idea untuk mereka bentuk dan

 

harus dikendalikan secara tidak langsung

 

semasa mengendalikan aktiviti amali.

membina projek

 

 

 

 

 

 

- Membuat keputusan pemilihan idea dan

 

Dalam

mengendalikan

kelas amali,

reka bentuk, pembinaan projek, alatan

 

penggabungjalinan antara teori dan amali,

tangan dan bahan yang sesuai

 

aktiviti dalam dan luar bilik darjah

 

 

 

6

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

-

Menghasilkan lukisan projek

 

berupaya menghasilkan produk yang dapat

 

 

 

 

 

 

 

 

dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah

 

-

Merancang

dan

melaksanakan

 

menentukan hala tuju masa depan.

 

 

 

kerja

projek

mengikut prosedur

 

Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji

 

 

pengurusan bengkel yang sesuai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keadaan yang sedia ada, mencari alternatif,

 

-

Menilai kualiti projek yang telah

 

membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan

 

 

siap supaya

bersesuaian

dengan

 

produk yang berkenaan. Di samping itu murid

 

 

hasil yang dihasratkan

 

 

juga boleh menjangka dan meramalkan kesan

 

 

 

 

 

 

 

 

atau impak produk baru mereka dalam senario

 

-

Mempersembahkan

reka

bentuk

 

masa depan.

 

 

 

 

atau

projek

bagi

tujuan

 

 

 

 

 

 

 

mendapatkan

maklum

balas

Nilai Murni

Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja

 

 

daripada orang

lain

untuk

 

 

memperbaiki atau menambahbaik-

 

yang relevan harus merentasi aktiviti yang

 

 

kannya.

 

 

 

 

dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap

 

 

 

 

 

 

 

 

positif

seperti

berusaha

mencapai

 

 

 

 

 

 

 

 

kecemerlangan, berfikiran terbuka,

bersedia

Kaedah Kajian

Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid

 

menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati

Masa Depan

juga perlu mengembangkan daya berfikir

 

menggunakan sumber dapat dipupuk supaya

 

secara kritis dan kreatif ke arah

 

menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan

 

membentuk masa depan yang lebih

 

urusan hidup murid.

 

 

 

sempurna.

 

 

 

 

 

Begitu juga dengan kesedaran tentang kos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam

 

Unsur penting Kajian Masa Depan harus

 

semua projek yang dihasilkan.

 

 

diterapkan

dalam

pengajaran

dan

 

 

 

 

 

 

pembelajaran

Kemahiran

Hidup

untuk

 

 

 

 

 

merangsang daya intelek agar mereka

7

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menerima kritikan membina, memberi dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan, menjalin persahabatan, belajar secara koperatif dan bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran.

Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan dengan amalan dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyeronokkan dan berguna kepada murid. Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk.

Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan Maklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau

Komunikasi information and communication technology

(ICT) dalam pembelajaran mereka terutamanya dalam pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan maklumat.

Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh diperkembangkan seperti melayari laman web, menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan data serta berkomunikasi secara elektronik.

Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”, peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali

menjalankan kerja amali.

 

Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang

 

mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di

 

kalangan murid bagi memberi mereka

 

pengalaman

tambahan

serta menanamkan

 

semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan

 

berdisiplin.

 

 

 

 

 

KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN

 

 

KANDUNGAN

 

 

 

Kesinambungan

Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran

Kandungan dari

Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke

Peringkat

peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam

Pendidikan

Lampiran

2.

Dengan

merujuk

jadual

Rendah ke

kesinambungan ini, guru yang mengajar

Menengah Rendah

Kemahiran Hidup pada tahun tertentu,

 

8

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

sama

ada di sekolah rendah atau

 

menengah, akan

mendapat

gambaran

 

menyeluruh

mengenai

susunan

 

kandungan mata pelajaran ini.

 

 

Contoh maklumat yang boleh didapati

 

daripada jadual

kesinambungan adalah

 

seperti berikut:

 

 

 

Contoh

Contoh 1

 

 

 

 

Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta

 

berkait rapat dengan kandungan Reka

 

Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk

 

Lampiran 2).

 

 

 

 

-

Di sekolah rendah, murid Tahun

 

 

Empat dan Lima diberi latihan

 

 

tentang kreativiti dan penyelesaian

 

 

masalah. Mereka dibimbing dalam

 

 

merekabentuk projek

mengguna-

 

 

kan kayu, logam dan bahan kitar

 

 

semula serta mengamalkan teknik

 

 

penggunaan

alatan tangan yang

 

 

sesuai.

 

 

 

Murid mengaplikasikan kemahiran dan pengalaman ini untuk mereka cipta projek di Tahun Enam.

Di Tingkatan I dan II, proses mereka bentuk dipelajari secara sistematik.

-Murid dikehendaki mengkaji

secara lebih mendalam jenis bahan dan pengikat agar mereka boleh menggunakan pengetahuan ini dalam proses perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek. Semua pengalaman dan kemahiran ini diaplikasikan dalam Tingkatan III di mana murid perlu menghasilkan projek reka cipta.

Contoh 2

Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di sekolah menengah, untuk mempelajari kandungan ini secara mendalam, elektrik dan elektronik diasingkan kepada dua unit pembelajaran.

Pemetaan

Kandungan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran Tingkatan I-III Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan

I hingga Tingkatan III

9

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

ditunjukkan

dalam

Jadual

Pemetaan

 

 

Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di

 

 

Lampiran 3.

 

 

 

 

 

 

 

Peruntukan

 

masa

yang

 

dinyatakan

 

 

merupakan

cadangan untuk

membantu

 

 

guru

dalam

penyediaan

perancangan

 

 

pengajaran.

 

Masa

untuk

 

pengajaran

Aras

 

Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat

 

waktu seminggu dan setiap waktu meliputi

 

 

40 minit.

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT HURAIAN

 

 

 

 

Tiga Lajur

Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan

 

 

dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk

 

 

Pembelajaran;

Hasil

Pembelajaran; dan

 

 

Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

 

Bidang, Unit dan

Dalam

 

lajur

pertama,

bidang

 

Hasil Pembelajaran

pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk

 

 

yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur

 

 

kedua

dinyatakan

hasil

pembelajaran,

 

 

keluasan dan kedalaman skop setiap unit.

 

 

Hasil

pembelajaran

dihuraikan dalam

 

 

bentuk objektif perlakuan yang boleh

 

 

diukur.

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid.

Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2.

Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1.

Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2.

Dengan ini pembangunan dan perkembangan pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke Aras 3.

10

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

Cadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai

dan bermakna kepada murid.

Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah.

11

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

CADANGAN

 

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

Bidang Pembelajaran:

1. Reka Bentuk dan Teknologi

1.1Organisasi bengkel dan keselamatan

( Cadangan peruntukan

masa ialah 1 minggu )

a.Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan

Aras 1

x Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel

x Mengamalkan langkah keselamatan

Aktiviti yang dicadangkan ialah;

Menyediakan jadual kerja dan melantik formen dan penolong formen

Amalan 4M iaitu :

Membersih: Membersih diri dari aspek fizikal dan mental

Menyusun atur: Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan

Menilai : Menilai diri sendiri dan tempat kerja

Mendisiplin: Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas-tugas lain yang dimaklumkan oleh guru.

12

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid diingatkan supaya sentiasa

 

 

 

mengamalkan amalan 4M dalam setiap aktiviti

 

 

 

Semasa melakukan kerja pembersihan,

 

 

 

penggunaan mesin penyedut hampagas

 

 

 

(vacuum cleaner ) dan mesin pemampat udara

 

 

 

(compressor / air blower)) adalah digalakkan

 

 

 

Aktiviti yang dicadangkan ialah :

 

 

 

- Latihan Kebakaran ( Fire drill )

 

 

-

Melukis poster keselamatan

 

 

-

Tayangan gambar keselamatan

 

 

 

 

berkaitan punca kemalangan dan

 

 

 

 

kebakaran.

 

 

 

CATATAN

 

 

 

Rekod kemalangan dan kecederaan

 

 

 

Buku rekod kemalangan dan kecederaan mesti

 

 

 

disediakan.

 

 

 

Penerangan mengenai aspek keselamatan dan

 

 

 

penggunaan elektrik perlu diutamakan

 

 

 

Segala bahan mudah terbakar dan bahan

 

 

 

beracun perlulah disimpan ditempat yang

 

 

 

selamat dan diawssi oleh guru semasa

 

 

 

menggunakannya.

13

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika dan budaya kerja

 

 

 

Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap

 

 

 

terhadap kerja seperti menepati waktu,

 

 

 

amanah, bertanggungjawab patuh kepada

 

 

 

peraturan dan undang-undang semasa

 

 

 

menjalankan kerja.

 

 

 

Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang

1.3Reka bentuk dan

 

 

menjadi amalan semua pekerja dalam

 

 

sesebuah organisasi.

penghasilan projek

 

 

 

( Cadangan peruntukan

 

 

 

masa ialah 8 minggu )

 

 

 

a. Pengenalan reka

Aras 1

 

 

bentuk dan teknologi

Menyatakan definisi reka bentuk

 

Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan

 

dan teknologi

 

bahan yang dirancang untuk menghasilkan

 

 

 

sesuatu produk atau impak.

 

 

Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan

 

 

dalam usaha manusia mencipta dan

 

 

menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan

 

 

sistem untuk menguruskan kehidupan.

 

 

 

 

14

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Faktor reka bentuk

c.Jenis bahan dan Pengikat

Aras 1

x Menyatakan faktor utama reka bentuk

Aras 1

x Mengenal pasti saiz dan sifat bahan

x Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan

Faktor utama reka bentuk ialah:

-komposit seperti MDF ( Medium Density Fibre ) dan Fungsi

-Rupa bentuk

-Kesesuaian bahan

-Kaedah pembinaan

-Ketahanan

-Kos

-Kemasan

-Keselamatan

-Nilai komersial

Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapis dan bahan mounting board.

Mengetahui kekuatan dan kelemahan kayu, papan lapis, MDF dan mounting board.

Penggunaan bahan ini sesuai dalam pembinaan perabot dan pembinaan am.

15

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh saiz bahan di pasaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan

 

Saiz

 

 

 

Catatan

 

 

 

 

 

 

dipasaran

 

 

 

 

 

 

 

Papan lapis

 

4’ x

8’

 

Boleh diperolehi

 

 

 

 

 

 

3’

x

6’

 

dalam pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saiz ketebalan

 

 

 

 

MDF

 

4’

x

8’

Boleh diperolehi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saiz ketebalan

 

 

 

 

Mounting

 

2’ x 4’

 

Boleh diperolehi

 

 

 

 

board

 

2’ x 3’

 

dalam pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warna

 

 

 

 

Kayu

 

½” x ½”

 

Boleh diperolehi

 

 

 

 

 

 

½” x 1”

 

dalam pelbagai

 

 

 

 

 

 

½” x 4”

 

saiz panjang

 

 

 

 

 

 

½” x 6”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1” x 1”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1” x 2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1” x 8”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh pengikat ialah paku kepala rata, paku

 

 

 

panel, skru kepala benam, skru kepala bulat,

 

 

 

glu PVA dan glu sentuh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerangan tentang saiz paku dan skru.

 

x Mengenal pasti jenis dan

 

Tunjukcara :

Memaku tegak

 

saiz pengikat

 

-

 

 

 

-

Memaku serong

 

x Mengenal pasti cara

 

-

Memasang skru

 

penggunaan pengikat

 

-

Mengglu

 

 

 

Alatan tangan yang perlu dipelajari ialah:

 

 

 

-

Pita pengukur

 

 

 

-

Pembaris keluli

 

 

 

-

Sesiku L

d. Alatan tangan dan

 

 

-

Tolok penanda

Aras 1

 

-

Tolok serong

mesin

x Mengenal pasti nama dan

 

-

Gergaji tangan

 

fungsi alatan tangan

 

-

Gergaji puting

 

 

 

-

Gergaji lengkung halus

 

 

 

-

Tukul kuku kambing

 

 

 

-

Tukul warrington

 

 

 

-

Pahat tepi serong

 

 

 

-

Kikir parut

 

 

 

-

Gandin kayu

 

 

 

Tunjuk cara penggunaan alatan tangan

 

 

 

Mesin yang perlu dipelajari ialah mesin gerudi

 

 

 

mudah alih dan mesin gerudi lantai

 

 

 

Bahagian utama mesin gerudi:

17

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Mengenal pasti nama dan fungsi mesin

x Mengenal pasti bahagian utama mesin

x Mengguna dan menyenggara mesin

-Bindu

-Rahang

-Suis penghidup

-Motor

Aktiviti yang dicadangkan:

-Memilih dan memasang mata gerudi

-Latihan menggerudi

-Membersih mesin gerudi lantai

Tunjuk cara penyenggaraan mesin yang dipelajari

Penyenggaraan mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai hendaklah dilakukan oleh murid dengan pengawasan guru.

Perhatian:

Aspek keselamatan diri, rakan dan mesin perlu diutamakan

18

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Proses

i.Lukisan projek

ii.Pembinaan

Aras 1

x Membuat lakaran reka bentuk

x Memilih lakaran yang paling sesuai

Aras 1

x Mengenal pasti proses mengukur , menanda dan memotong

x Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum

x Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

Membuat lakaran untuk memperkembangkan idea dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Memilih lakaran yang paling sesuai berpandukan faktor reka bentuk.

Memberikan ukuran pada reka bentuk yang dipilih.

Tunjuk cara mengukur, menanda, memotong dan membina.

Proses mencantum merangkumi kerja seperti membuat tanggam, mengglu, memaku dan memasang skru.

Bahan pemasangan seperti engsel, breket atau penyangkut boleh digunakan

19

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Kemasan

f.Reka bentuk projek

i. Pernyataan masalah atau

keperluan

Aras 1

x Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

x Membuat kemasan

Aras 1

x Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan

Perkara yang perlu dipelajari ialah :

-gred dan cara penggunaan kertas las

-tepung penyumbat

-aplikasi kemasan

Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus syelek dan pengikis.

Contoh bahan kemasan ialah cat licau, cat sembur, syelek dan tona kayu ( timber tone )

Kemasan seperti semburan lekar jernih

( clear lacquer spray ) dan pelekat ( sticker) boleh digunakan

Guru boleh memberi tema sebagai panduan untuk membantu murid.

Contoh tema : Penyimpanan dan

Pengasingan

20

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek

x Mengumpul maklumat dan data

x Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

Aras 1

x Menyediakan jadual kerja

x Menyenaraikan bahan dan alatan tangan yang diperlukan

Cara mengumpulkan maklumat dan data adalah melalui pemerhatian, lawatan, sumbangsaran, pembacaan, melayari internet, penyelidikan dan bimbingan guru.

Guru menggunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, keselamatan dan kos produk yang sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea.

Murid menyelesaikan masalah menggunakan peta minda, sumbangsaran dan perbincangan kumpulan.

Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua atau tiga dimensi.

Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap

Murid menyenaraikan bahan dan alatan yang paling sesuai untuk pembinaan projek

21

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih

x Menguji dan menilai projek

 

x

Mengubahsuai projek untuk

 

 

mendapatkan hasil yang

 

 

lebih berkualiti

iii. Pendokumentasian

Aras 1

 

x

Mengumpul dan

 

 

merekodkan maklumat

 

 

projek

 

x

Mengira kos pengeluaran

x Membuat persembahan projek

Murid menguji kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai komersialnya dengan bimbingan guru.

Mengubahsuai projek untuk menambah nilai

(value added) jika perlu.

Segala maklumat projek seperti lakaran hendaklah dikumpul dan direkod serta disimpan dalam fail.

Guru membimbing murid cara menjaga kekemasan dan keselamatan fail.

Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran

( kos pengeluaran = kos bahan + kos upah + kos overhed )

22

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Elektrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cadangan peruntukan

Aras 1

 

 

 

 

 

 

 

 

masa ialah 2 minggu)

 

Contoh sumber elektrik ialah :

a. Sumber dan

Mengenal pasti sumber elektrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kegunaan elektrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber elektrik

 

Contoh

 

 

 

 

1.

Kemagnetan

 

turbin, dinamo

 

 

 

 

2.

Tindakan kimia

 

sel kering, sel basah

 

 

 

 

3.

Cahaya

 

 

sel solar, sel foto

 

 

 

 

Perbincangan mengenai sel yang terdapat

 

 

 

dipasaran adalah digalakkan.

 

 

 

Contoh :

sel alkali

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

sel merkuri

 

 

 

 

 

 

 

-

sel lithium

 

 

 

 

 

 

 

-

sel nikel cadmium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Jenis wayar dan kerja pendawaian

x Mengenal pasti kegunaan elektrik

Aras 1

x Mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya

x Mengenal pasti jenis wayar dan kegunaannya

x Mengenal pasti jenis plag dan kegunaannya

Tenaga elektrik boleh diubah kepada bentuk tenaga lain seperti:

 

Tenaga

Contoh

1.

Haba

seterika

2.

Kinetik

kipas angin

3.

Bunyi

radio

4.

Cahaya

mentol

Alatan tangan yang digunakan ialah pena ujian, pemotong sisi, playar muncung tirus, playar gabung dan penjalur wayar.

Maklumat alatan tangan seperti fungsi dan penyenggaraan diberi penekanan semasa kerja amali.

Mengenal jenis wayar seperti wayar kuprum berenamel, wayar lembar tunggal, wayar teras tunggal, wayar teras kembar dan wayar 3 teras.

Jenis plag yang perlu dipelajari ialah plag 2 pin 2A, plag 3 pin 13A dan plag 3 pin 15A

24

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Membuat pendwaian plag 3 pin 13A

x Menyatakan fungsi fius

x Mengenal pasti bahagian lampu pendarfluor

Aras 2

x Mengganti tiub dan suis penghidup

Aktiviti yang dicadangkan ialah membuat pendawaian pada tamatan plag tiga pin.

Tamatan hidup

( L )

wayar perang / merah

Tamatan neutral

(

N

)

wayar biru / hitam

Tamatan bumi

(

E

)

wayar hijau berjalur

kuning

 

 

 

 

Fius digunakan untuk melindungi litar dan perkakas elektrik

Guru menyediakan set lampu pendarfluor dan menerangkan fungsi setiap bahagian

Bahagian utama lampu pendarfluor ialah suis penghidup, cok, tiub pendarfluor, pemegang tiub dan perumah .

Nota : Lampu pendafluor arus terus (DC) boleh juga didapati di pasaran.

Tunjuk cara mengganti tiub pendarfluor dan suis penghidup

25

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6Kerja Paip

(Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu)

a.Pengenalan sistem bekalan air di rumah

Aras 3

x Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarfluor

x Membuat pendawaian lampu pendarfluor dengan menggunakan alatan tangan

Aras 1

x Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah

Penerangan mengenai beberapa kerosakan yang biasa berlaku dalam lampu pendaflour.

Murid menguji hasil aktiviti kerja pendawaian dengan pengawasan guru

Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluor mengikut litarnya.

Murid menguji sendiri hasil aktiviti kerja pendawaian kepada punca bekalan kuasa 240V dengan pengawasan guru

Guru menyediakan carta atau model sistem bekalan air di rumah iaitu sistem terus dan sistem tidak terus.

26

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Mengenal pasti nama dan

 

Penerangan fungsi paip perhubungan, paip

 

fungsi paip yang

 

perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip

 

disambungkan ke tangki

 

limpah.

 

 

 

simpanan air

 

 

 

 

b. Jenis paip,

Aras 1

 

Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di

penyambung paip dan

x Mengenal pasti jenis paip

 

pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani

bahan pemasangan

 

 

dan paip poli.

 

 

paip

 

 

Contoh saiz paip di pasaran ialah 13mm,

 

 

 

 

 

 

20mm dan 25mm.

 

x Mengenal pasti jenis dan

 

Contoh penyambung paip besi bergalvani (BG)

 

fungsi penyambung paip

 

dan PVC ialah:

 

 

 

-

soket sama

 

 

 

-

soket pengecil

 

 

 

-

siku 90º sama

 

 

 

-

siku 90º pengecil

 

 

 

-

Tee sama

 

 

 

-

Tee pengecil

 

 

 

-

puting heksagon

 

 

 

-

penyuai soket PT

 

 

 

-

penyuai soket injap

 

 

 

-

soket penjodoh

 

 

 

-

palam

 

 

 

-

nat pengunci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Mengenal pasti bahan

 

pemasangan paip

Aras 1

x

Mengenal pasti dan

c. Jenis dan kelengkapan paip

menggunakan alatan tangan

x Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah

Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE

( Poly Tetra Fluoro Ettelena ) dan glu paip PVC

Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC, paip besi galvani dan paip poli dengan menggunakan bahan pemasangan.

Alatan tangan yang digunakan ialah :

-pita pengukur

-gergaji besi

-pemotong paip beroda

-ragum paip yoke

-kikir bulat

-kikir rata

-pemotong paip PVC

-perengkoh paip

-sepana boleh laras

-playar cengkam seribu

Jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras tinggi dan tangki simbah aras rendah.

Guru menerangkan bahagian utama dan fungsinya

28

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Menyatakan operasi tangki

 

 

 

simbah

 

 

x Mengawal aras air dalam

 

 

 

tangki simbah

 

 

x Mengenal pasti jenis dan

 

 

 

bahagian utama pili

 

 

x

Mengganti sesendal pili

d.

Kerja Penyenggaraan

Aras 1

 

 

x Mengenal pasti jenis dan fungsi

 

 

perangkap

 

 

x

Memilih dan menggunakan

 

 

 

alatan tangan yang sesuai

 

 

 

untuk kerja penyenggaraan

 

 

 

perangkap

Guru menerangkan operasi tangki simbah.

Mengawal aras air dengan melaraskan skru pelaras

Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir dan pili bertiang.

Tunjuk cara menggantikan sesendal pili.

Sesi perbincangan tentang pelbagai bentuk pili yang terdapat di pasaran.

Perangkap yang dipelajari ialah perangkap jenis P, S dan botol.

Perbincangan tentang kedap air.

Tunjuk cara membersihkan perangkap

Aktiviti penyenggaraan boleh dilakukan secara berkumpulan.

29

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Jahitan

 

(Cadangan peruntukan masa

 

ialah 3 minggu )

 

a. Mesin jahit

Aras 1

 

x Mengenal pasti jenis mesin

 

jahit

 

x Menerangkan fungsi

 

bahagian mesin jahit.

x Memasang benang atas dan benang bawah

Jenis mesin jahit seperti mesin tangan, mesin kaki, mesin elektrik dan mesin elektronik.

Murid menerangkan fungsi bahagian mesin jahit

Bahagian mesin jahit adalah roda imbang, penekan jahitan, tuas angkat, gigi penolak, pemegang jarum, tiang benang, tuas pemegang benang, ceper penegang benang, spring pemegang benang, pelaras mata jahitan, skru pemberhenti dan pemusing gelendung.

Tunjuk cara memasang benang atas dan benang bawah mengikut urutan.

30

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menggunakan mesin jahit

x Menjahit kertas tanpa benang

Aras 2

x Menjahit fabrik menggunakan benang

x Membaiki kesilapan memesin

x Menyenggara mesin jahit

b. Penghasilan artikel Aras 1

x Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit

Murid memasang benang atas dan benang bawah mengikut urutan pada mesin jahit.

Tunjuk cara menggunakan mesin jahit.

Murid berlatih menggunakan mesin jahit.

Murid menjahit kertas pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

Murid menjahit fabrik pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

Membaiki kesilapan memesin seperti mata jahitan mesin longgar

Kerja penyenggaraan seperti mengganti jarum mesin, menukar tali dan meminyak mesin.

Murid membuat penyenggaraan mesin jahit dengan pengawasan guru.

Guru menyediakan pola mengikut artikel yang dipilih.

Tunjuk cara menjahit artikel yang dipilih.

31

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda

x Menetapkan bahan hiasan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit.

Aras 2

x Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan menggunakan mesin jahit.

Mempamerkan contoh artikel seperti alas pinggan dan alas dulang.

Murid menjahit artikel mudah

Menetapkan bahan hiasan pada artikel

Tunjuk cara menghias artikel

Memperagakan bahan hiasan seperti renda, lapik, kun dan jahitan sulaman.

Tunjukcara menghias artikel

Murid menghias artikel mengikut kreativiti.

Murid mereka bentuk artikel mengikut kreativiti, menyediakan pola dan menjahit artikel dengan mesin jahit.

Mempamerkan contoh artikel sarung tangan ketuhar dan tuala gantung.

32

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11Tanaman Hiasan

(Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu)

a.Pembiakan secara keratan

x Menghias artikel dengan kun

x Menilai hasil kerja.

Aras 1

x Menyediakan medium semaian

x Menerangkan jenis keratan batang

x Menyediakan keratan batang

x Menyemai keratan dalam medium semaian

Murid menjahit kun pada artikel sebagai hiasan dan kemasan.

Hasil kerja dipamer dan dinilai.

Tunjuk cara penyediaan medium semaian Perbincangan dalam kumpulan mengenai jenis keratan batang seperti keratan kayu lembut, keratan kayu sederhana dan keratan kayu keras.

Tunjuk cara menyediakan tiga jenis keratan batang dan menyemai keratan dalam alur-alur atau lubang kecil yang telah disediakan di atas medium semaian.

Murid membuat keratan secara individu

33

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menjaga keratan batang di tapak semaian

Aras 2

x Memilih contoh pokok hiasan yang boleh dibiak melalui keratan

b. Penanaman

Aras 1

 

x Menyediakan medium

 

penanaman

x Mengubah keratan berakar ke beg politena.

Guru menyediakan jadual penjagaan.

Murid melakukan kerja penjagaan di tapak semaian secara berkumpulan mengikut jadual penjagaan.

Keratan kayu lembut – Alternanthera ellliptica

Keratan kayu sderhana – Hibiscus rosa sinensis

Keratan kayu keras – Pterocarpus indikus

Tunjuk cara menyediakan medium penanaman seperti J.I.P ( John Innes Potting Compost ) 7:3:2

Murid menyediakan campuran medium pemasuan J.I.P

Tunjuk cara mengubah keratan berakar ke dalam beg politena.

34

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penjagaan anak

Aras 1

pokok

x Menjaga anak pokok

Murid menyediakan medium penanaman dan mengubah keratan berakar ke dalam beg politena

Guru menerangkan kaedah penjagaan anak pokok di tapak semaian seperti menyiram,membaja,menggembur tanah dan merumput.

Murid membuat kerja-kerja penjagaan anak pokok di tapak semaian.

35

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Elektrik

 

(Cadangan peruntukan masa

 

ialah 8 minggu)

 

a. Jenis litar elektrik

Aras 1

 

x Membuat pemasangan litar

 

siri

x Mengukur voltan dan arus dalam litar siri

x Mengira jumlah rintangan dalam litar siri

x Membuat pemasangan litar selari

Penerangan litar siri.

Murid membuat pemasangan litar siri dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri. Mentol boleh digantikan dengan buzer

Tunjuk cara memasang serta membaca voltmeter dan ammeter.

Guru memberikan rumusan untuk mengira rintangan dalam litar siri iaitu

R J = R1 + R2 + R3 + ….

Guru menyediakan latihan untuk murid mengira jumlah rintangan dalam litar siri

Penerangan mengenai litar selari.

Murid membuat pemasangan litar selari dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri

36

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Penggunaan meter pelbagai

x Mengukur voltan dan arus dalam litar selari

x Mengira jumlah rintangan dalam litar selari

x Membanding beza antara litar siri dengan litar selari.

Aras 2

x Membuat pemasangan litar siri-selari

x Mengira jumlah rintangan dalam litar siri selari

Aras 1

x Mengenal pasti nama bahagian utama meter pelbagai dan kegunaannya

Tunjuk cara kaedah memasang dan membaca voltmeter dan ammeter

Guru memberikan rumusan untuk mengira jumlah rintangan dalam litar selari iaitu

1 = 1 + 1 + 1 + …… RJ R1 R2 R3

Guru memberikan latihan untuk mengira jumlah rintangan dalam litar selari

Membeza dan membandingkan

-susunan litar

-nilai V, I dan R

Penerangan tentang litar siri-selari

Murid membuat latihan untuk mengira jumlah rintangan dalam litar siri-selari

Guru menunjukkan bahagian utama meter pelbagai seperti skala , tombol pelaras, skru pelaras, prob positif dan prob negatif.

37

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Membaca skala meter ohm

 

pada meter pelbagai

c. Unit kawalan utama bekalan

Aras 1

elektrik domestik

x Mengenal pasti nama dan

 

kegunaan komponen pada

 

unit kawalan utama

d. Kuasa elektrik

Aras 1

 

 

x Menerangkan

maksud

 

kuasa elektrik

 

x Mengira kuasa elektrik

Tunjuk cara penggunaan meter pelbagai untuk:

-menguji keterusan litar

-mengukur nilai perintang tetap.

Komponen dalam unit kawalan utama terdiri daripada kotak agihan yang mengandungi:

-suis utama

-pemutus litar bocor bumi / pemutus litar arus baki (ELCB)/ pemutus litar magnetic (MCB)

Kotak agihan disambungkan pada meter kWj dan fius perkhidmatan.

Kuasa elektrik ialah kadar membuat kerja yang dapat diringkaskan melalui rumus,

P = V x I

[ P = Kuasa, V = Voltan , I = Arus ]

Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W)

Guru menyediakan latihan pengiraan kuasa elektrik

38

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Asas Elektromekanikal

 

( Cadangan peruntukan masa

 

ialah 6 minggu )

 

a. Pengenalan pergerakan

Aras 1

mekanikal

x Menyatakan konsep

pergerakan mekanikal

x Menyatakan jenis pergerakan mekanikal

Konsep pergerakan mekanikal:

Pergerakan mekanikal ialah mekanisme atau sistem yang membolehkan barangan berfungsi, bergerak atau berputar.

Pergerakan ini boleh dihasilkan secara:

-manual ( gerudi tangan )

-enjin ( mesin pemotong rumput )

-motor elektrik ( kipas angin )

Jenis pergerakan ialah:

-gerakan lurus ( linear )

-gerakan putaran ( rotary )

Guru menerangkan jenis pergerakan ini dengan memberikan contoh.

Memerhati pergerakan sistem takal dan tali sawat pada mesin gerudi tangan atau mesin jahit

39

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

b.Pengenalan pergerakan elektromekanikal

x Mengenal pasti kelajuan pergerakan sistem takal dan tali sawat

x Mengenal pasti jenis dan fungsi gear

Aras 1

x Menyatakan konsep pergerakan elektromekanikal

x Membanding beza antara mesin yang menggunakan sistem mekanikal dengan sistem elektromekanikal

Guru menerangkan cara menukar kelajuan putaran mesin yang menggunakan takal dan tali sawat.

Contoh jenis gear :

-Gear taji ( spur gear )

-Gear serong ( bevel gear )

-Gear belitan ( worm gear )

-Gear pinan ( pinion gear )

-Gear helix ( helix gear )

Guru menerangkan fungsi gear

Memerhati pergerakan sistem gear pada mesin gerudi tangan, kit robot, alat permainan dan jam.

Produk yang menggunakan komponen elektronik dalam operasi mekanismenya seperti kamera dan pemacu cakera padat dinamakan produk elektromekanikal

Murid menyenaraikan contoh mesin dan peralatan yang menggunakan sistem mekanikal dan elektromekanikal

40

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6Perniagaan dan Keusahawanan

(Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu)

a.Pengenalan kepada perniagaan

i. Pengertian dan

Aras 1

kepentingan

x

Menerangkan maksud

perniagaan

 

keperluan dan kehendak.

 

x

Menerangkan pengertian

 

 

perniagaan.

 

x

Mengenal pasti kepentingan

 

 

perniagaan kepada individu,

 

 

masyarakat dan negara.

Aktiviti memasang kit robot atau kit model permainan yang mengandungi sistem elektromekanikal

Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak

Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek:

-Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

-Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat.

-Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat.

41

42
Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang.
Nota:
Sistem perniagaan dahulu dan sekarang:
Rujuk laman web berkenaan.
x Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah.
datang di Malaysia.
Aras 3
x Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu sekarang. sehingga sekarang
Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

 

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mengeratkan hubungan

ii.

Perkembangan

Aras 1

 

dagangan dan kebudayaan.

 

 

 

 

perniagaan dan masa

x Mengenal pasti perubahan-

 

Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan

 

depannya

perubahan dalam aktiviti

 

dahulu dan perniagaan sekarang.

 

 

perniagaan

 

 

 

 

 

Aras 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

CADANGAN

 

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem barter dan sistem wang.

 

 

 

 

 

Alat pembayaran perniagaan masa kini:

 

 

 

wang tunai, kad kredit cek, kad

prabayar dan

 

 

 

kad pintar danpembayaran elektronik (e-pay).

 

 

 

Cara jualan masa kini:

 

 

 

 

 

 

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli,

 

 

 

pra-bayaran, pesanan mel, mesin runditan dan

 

 

 

beli melalui internet.

 

 

 

 

 

 

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:

 

 

 

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat

 

 

 

dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah

 

 

 

dan

tumpuan

kepada

perniagaan

 

 

 

berorientasikan elektronik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

 

CADANGAN

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

 

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.

Bentuk dan jenis

Aras 1

 

Sumbangsaran bentuk perniagaan dan

 

perniagaan

x

Mengenal pasti bentuk

 

perkhidmatan

 

 

 

 

 

 

perniagaan barang dan

 

NOTA :

 

 

 

 

 

 

perkhidmatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh bentuk perniagaan barang:

 

 

 

 

 

 

Pakaian, kenderaan dan makanan.

 

 

 

 

 

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:

 

 

 

 

 

Pengangkutan, perlindungan, khidmat

 

 

 

 

 

nasihat.

 

 

 

 

 

 

 

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang

 

 

 

 

 

 

pembelajaran Reka Bentuk, dan Teknologi.

 

 

 

 

 

Contohnya

murid

menyenaraikan bentuk

 

 

 

 

 

perniagaan yang mereka boleh ceburi

 

 

 

 

 

berdasarkan jenis kemahiran dan projek

 

 

 

 

 

hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran

 

 

 

 

 

Hidup Bersepadu.

 

 

 

 

 

 

 

Perniagaan

dalam

negeri

melibatkan

 

 

x

Menerangkan jenis

 

perniagaan runcit dan borong.

 

 

 

 

perniagaan dalam negeri

 

 

 

 

 

 

 

 

dan antarabangsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,

44

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import dan entreport terhadap barang,

 

 

 

perkhidmatan dan teknologi.

iv. Milikan Perniagaan

Aras 1

 

Perbincangan mengenai jenis ciri dan

 

x Menerangkan maksud

 

perbezaan jenis milikan perniagaan.

 

milikan perniagaan

 

NOTA :

 

 

 

 

 

 

Jenis milikan perniagaan seperti milikan

 

x Mengenal pasti jenis milikan

 

tunggal, perkongsian, syarikat sendirian

 

perniagaan berdasarkan

 

berhad, syarikat awam berhad dan koperasi.

 

bilangan pemilik, liabiliti dan

 

 

 

 

modal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA

 

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

CADANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

 

 

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1Pemakanan dan Pengurusan Sajian

( Cadangan peruntukan masa

Aras 1

 

ialah 3.5 minggu )

 

a. Diet seimbang

x

Menerangkan pengertian diet

 

 

seimbang

Diet seimbang ialah sajian makanan yang

 

 

 

 

x

Menerangkan faktor utama

mengandungi semua nutrien yang diperlukan

 

 

dalam merancang diet

oleh tubuh dengan kadar yang betul.

 

 

seimbang

Sumbangsaran faktor utama dalam merancang

 

 

 

 

x

Menyenaraikan prinsip asas

diet seimbang.

 

 

diet seimbang

 

 

 

 

Guru menerangkan prinsip asas diet seimbang

 

 

 

berdasarkan carta Piramid Makanan.

 

 

 

Gerak kerja kumpulan :

 

 

 

Murid memilih kad/gambar bahan makanan

 

 

 

dan dilekatkan pada carta piramid kosong.

46

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Mengenal pasti tabiat makan yang sihat

b.

Perancangan menu

Aras 1

 

 

x

Menerangkan pengertian

 

 

 

menu

 

 

x

Menerangkan tujuan

 

 

 

merancang menu

 

 

x

Menerangkan faktor yang

 

 

 

mempengaruhi perancangan

 

 

 

menu

Guru menyediakan lembaran kerja tentang menu hidangan utama yang biasa dimakan dalam sajian harian untuk diri oleh seorang murid.

Guru memilih beberapa contoh lembaran kerja untuk dibincangkan.

Menu ialah satu senarai hidangan yang lengkap.

Murid membuat peta minda berkenaan tujuan merancang menu.

Faktor yang mempengaruhi perancangan menu seperti berikut :

-jenis hidangan kegemaran

-perbelanjaan

-sumber makanan semasa

-kemudahan fizikal

-sumber tenaga dan masa

-kepelbagaian (seperti jenis makanan, warna, saiz, rasa, tekstur dan kaedah memasak )

-keperluan (seperti umur, aktiviti dan jenis pekerjaan).

47

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Prinsip memasak

d.Kaedah memasak

Aras 1

x Menerangkan pengertian prinsip memasak

x Menerangkan pengertian memasak dengan haba kering

x Menerangkan pengertian memasak dengan haba lembap

Aras 1

x Menerangkan kaedah memasak dengan haba kering

Prinsip memasak ialah memasak makanan menggunakan haba kering dan haba lembap.

Sumbangsaran memasak dengan haba kering.

Guru mempamerkan beberapa contoh kuih muih dengan berbagai kaedah memasak.

Murid menamakan kaedah kuih muih tersebut dan menyatakan kaedah memasaknya.

Guru menerangkan kaedah memasak menggunakan haba kering dan haba lembap.

48

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

e.Penyediaan dan penyajian makanan

x Menerangkan kaedah memasak menggunakan haba lembap

Aras 1

x Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan

x Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan, minum pagi dan minum petang

x Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos sarapan

Faktor penting merancang menu untuk sarapan ialah seimbang, mudah dan cepat disediakan.

Pengiraan kos dalam penyediaan sarapan perlu diberi penekanan

Guru membimbing murid menyediakan rancangan kerja dalam penyediaan sarapan, minum pagi dan minum petang.

Murid memilih menu dan menyediakan rancangan kerja sendiri.

Tunjuk cara penyediaan sarapan

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos sarapan cara timur seperti Nasi Lemak, air Teh dan Betik.

Cara barat seperti Telur Masak Hancur, Roti Bakar dan air koko.

49

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menyedia, memasak , menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos minum pagi dan minum petang

f. Reka cipta resepi

Aras 1

 

x

Mereka cipta resepi

 

 

hidangan sepinggan lengkap

 

 

untuk sarapan daripada

 

 

hasil beras

 

x

Menyedia, memasak ,

 

 

menghias, menghidang dan

 

 

membuat pengiraan kos

 

 

sarapan

Tunjuk cara penyediaan hidangan minum pagi dan minum petang

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos minum pagi seperti kuih kosui dan minum petang seperti kuih ketayap dan cucur badak.

Pelbagai kaedah memasak diaplikasikan dalam penyediaan hidangan.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.

Murid mereka cipta resepi.

Hasil beras seperti tepung beras, bihun dan laksa.

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos sarapan berpandukan resepi ciptaannya.

50

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2Bater

(Cadangan peruntukan masa ialah

1.5minggu)

a. Jenis Bater

Aras 2

x Mereka cipta resepi untuk hidangan minum petang daripada hasil beras pulut

x Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan untuk minum petang

Aras 1

x Menerangkan pengertian bater

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.

Murid mereka cipta resepi.

Hasil beras pulut seperti tepung beras pulut.

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan berpandukan resepi ciptaannya.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas menyedia dan memasak perlu diberi penekanan.

Bater ialah adunan campuran tepung dan cecair seperti air, susu atau santan.

51

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Mengenal pasti jenis bater

x Menyenaraikan makanan daripada bater cair dan bater pekat

b. Penyediaan makanan

x Menyedia, memasak , menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan daripada bater

Terdapat dua jenis bater iaitu bater cair dan bater pekat.

Contoh makanan bater cair seperti Kuih Ketayap, Kuih Cara dan Kuih Lapis.

Contoh makanan bater pekat seperti Skon Titis dan Kuih Rengas.

Tunjuk cara penyediaan bater cair dan bater pekat.

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan daripada bater cair seperti Kuih Ketayap dan Cara Pedas. Bater pekat seperti Kuih Rengas dan Cucur Udang.

Tunjuk cara pembungkusan yang sesuai dan menarik untuk makanan yang dimasak.

Murid membungkus makanan.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.Hasil kerja dinilai.

52

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kuih Tempatan

 

(cadangan peruntukan masa 2

 

minggu)

 

a. Sumber Kuih Tempatan

Aras 1

 

x Menerangkan pengertian

 

kuih tempatan

x Menerangkan sumber kuih tempatan

x Memilih kuih tempatan dan sumber

Kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan.

Mempamerkan beberapa contoh bahan tempatan sebenar untuk kuih tempatan.

Aktiviti murid :

Perbincangan dalam kumpulan menyenaraikan bahan tempatan selain daripada yang dipamerkan oleh guru

Contoh sumber kuih tempatan seperti ubi kayu, sagu, keledek, beras pulut.

Contoh kuih tempatan dan sumber ialah seperti cucur badak menggunakan keledek dan kuih lapis menggunakan tepung beras.

53

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penyediaan makanan

x Menyedia, memasak,

 

menghias, menghidang dan

 

membuat pengiraan kos

 

kuih tempatan

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos kuih tempatan seperti Ondeh-ondeh, Kuih Keria, Epok-Epok Sayur dan Cucur Badak.

Tunjuk cara pembungkusan yang sesuai dan menarik untuk makanan yang dimasak.

Murid membungkus makanan

Murid menilai hasil kerja dari segi tekstur, rupa dan rasa dengan bimbingan guru.

Kuih tempatan juga boleh dibuat daripada bater

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas menyedia dan memasak makanan perlu diberi penekanan.

54

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5Pakaian

(Cadangan peruntukan masa 1 minggu)

a. Fabrik

b. Pemilihan pakaian

Aras 1

x Menerangkan fabrik asli iaitu kapas, linen, benang sayat dan sutera

x Menerangkan jenis fabrik buatan manusia ia itu poliester dan nilon

x Menyatakan ciri fabrik kapas, linen, benang sayat dan sutera

x Menyatakan ciri fabrik poliester dan nilon

Aras 1

x Menyatakan prinsip pemilihan pakaian

x Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian

Guru menyediakan sampel fabrik.

Selain daripada poliester dan nilon terdapat beberapa jenis fabrik lain buatan manusia.

Menguji fabrik asli dan buatan manusia dengan kaedah membakar untuk mengenal pasti rupa, api, bau dan hasil.

Membanding beza di antara fabrik asli dengan fabrik buatan manusia.

Prinsip pemilihan pakaian ialah corak, warna dan tekstur.

Faktor pemilihan pakaian ialah untuk perlindungan, identiti, budaya, masa, tujuan memakai dan stail.

55

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Memilih stail dan corak

 

 

pakaian yang sesuai dengan

 

 

bentuk badan

c. Penjagaan pakaian

Aras 1

 

x

Menerangkan pengertian

 

 

Label Jagaan Tekstil

 

 

Antarabangsa

 

x

Menterjemah simbol Label

 

 

Jagaan Tekstil

 

 

Antarabangsa

 

x

Mengenal pasti alatan

 

 

mendobi dan agen pencuci

x Mendobi pakaian

Membuat buku skrap mengikut prinsip dan faktor pemilihan pakaian.

Label Jagaan Tekstil Antarabangsa ialah simbol asas mengenai sistem jagaan pakaian dan artikel yang dipersetujui oleh kebanyakan negara.

Mengumpul contoh label pakaian dan menterjemah Simbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa.

Guru menerangkan alatan mendobi dan agen pencuci yang sesuai untuk fabrik kapas, benang sayat dan sutera.

Tunjuk cara mencuci pakaian daripada fabrik kapas atau benang sayat atau sutera.

Murid mendobi pakaian mengikut langkah mendobi yang betul.

Tunjuk cara menseterika pakaian.

56

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Jahitan

 

 

(Cadangan peruntukan masa ialah 6

Aras 1

minggu)

x

Menerangkan pengertian

a. Proses jahitan

 

kelim, penghilangan

 

gelembung dan penyudah

 

 

tepi

 

x

Menyenaraikan jenis kelim,

 

 

penghilangan gelembung

 

 

dan penyudah tepi

 

x

Menerangkan ciri,

 

 

kegunaan dan proses

 

 

menjahit kelim belah

 

 

kangkung dan kelim betawi

 

x

Menerangkan ciri, kegunaan

 

 

dan proses menjahit kelepet

 

 

dan lapik

 

x

Menerangkan ciri ,

 

 

kegunaan dan proses

 

 

menjahit kedut dan lisu

 

 

pemadan

Langkah menseterika pakaian ialah melembapkan pakaian, menseterika dan mengangin pakaian.

Guru menunjukkan contoh kelim, penghilangan gelembong dan penyudah tepi.

Murid membuat buku skrap mengenai kelim, penghilangan gelembong dan penyudah tepi.

Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelim belah kangkung dan kelim betawi

Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelepet dan lapik

Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kedut dan lisu pemadan.

Tunjuk cara menjahit kelim, penyudah tepi dan penghilangan gelembung.

57

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menjahit contoh jahitan

b. Penghasilan projek jahitan Aras 1

x Mengenal pasti tanda pola

x Memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing

x Menyedia dan membentang fabrik

Murid menjahit contoh jahitan kelim, penyudah tepi dan penghilangan gelembung.

Guru menerangkan tanda pola seperti ira lurus, tanda lipatan dan garisan pemadan.

Guru menyediakan pola skirt berkasing.

Tunjuk cara memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing.

Murid memanjang atu memendekkan pola skirt berkasing.

Guru menerangkan bahagian fabrik seperti tepi kain, ira lurus dan benang pakan.

Guru menerangkan perkara yang perlu diambil kira semasa menyedia dan membentang fabrik iaitu kecacatan fabrik, meluruskan fabrik, menekan fabrik, sebelah luar (SL), sebelah dalam (SD), ira fabrik dan corak fabrik.

58

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menyusun atur pola dan menggunting fabrik

x Menjahit skirt berkasing

Aras 2

Menjahit hiasan pada skirt berkasing

Tunjuk cara menyusun atur pola atas fabrik dan menggunting fabrik dengan cara yang betul.

Murid menyusun atur pola atas fabrik dan menggunting fabrik dengan cara yang betul.

Tunjuk cara menjahit skirt berkasing.

Murid menjahit skirt berkasing mengikut urutan proses menjahit.

Tunjuk cara menjahit hiasan yang sesuai pada skirt berkasing.

Murid menjahit hiasan seperti renda, kun dan jahitan hiasan pada skirt berkasing.

Jenis hiasan seperti renda, kun dan jahitan hiasan.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.

59

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7Perniagaan dan Keusahawanan

(Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu)

a.Pengenalan kepada perniagaan

i.Pengertian dan

kepentingan perniagaan Aras 1

x Menerangkan maksud keperluan dan kehendak.

x Menerangkan pengertian perniagaan.

x Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara.

Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak

Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek:

-Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

-Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat.

-Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat.

-Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan

60

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Perkembangan

Aras 1

perniagaan dan masa

x Mengenal pasti perubahan-

depannya

perubahan dalam aktiviti

 

perniagaan.

Aras 2

x Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

Aras 3

x Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia

Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan dahulu dan perniagaan sekarang

Perbincangan perkembangan yang berlaku dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet

Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang), akhbar dan majalah.

Rujuk laman web berkenaan.

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang.

61

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

 

 

 

Sistem perniagaan dahulu dan sekarang:

 

 

 

sistem barter dan sistem wang.

 

 

 

Alat pembayaran perniagaan masa kini:

 

 

 

wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad

 

 

 

pintar dan pembayaran elektronik (e-pay).

 

 

 

Cara jualan masa kini:

 

 

 

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra-

 

 

 

bayaran, pesanan mel, mesin runcitan dan beli

 

 

 

melalui internet.

 

 

 

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:

 

 

 

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat

 

 

 

dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah

 

 

 

dan tumpuan kepada perniagaan

 

 

 

berorientasikan elektronik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Bentuk dan jenis

Aras 1

perniagaan

x Mengenal pasti bentuk

 

 

perniagaan barang dan

 

perkhidmatan

x Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perkhidmatan

NOTA :

Contoh bentuk perniagaan barang: Pakaian, kenderaan dan makanan.

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat.

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.

Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang boleh diceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan masakan dan jahitan.

Cadangan : adakan aktiviti jualan.

Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan runcit dan borong.

63

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Milikan Perniagaan

Aras 1

 

 

x Mengenal pasti jenis milikan

 

perniagaan

 

-

Milikan tunggal

 

-

Perkongsian

 

-

Koperasi

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang, perkhidmatan dan teknologi.

Perbincangan mengenai jenis ciri dan perbezaan jenis milikan perniagaan.

NOTA :

Jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi.

64

 

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

 

 

Tingkatan Satu

 

 

 

 

 

 

 

PILIHAN 3 : PERTANIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

 

CADANGAN

 

 

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

 

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1Kompos

(cadangan peruntukan masa 2 minggu)

a.Pengenalan

b.Bahan kompos

c. Pembinaan kompos

Aras 1

x Menerangkan maksud kompos

x Menyatakan kepentingan kompos

Aras 1

x Menyenaraikan bahan membuat kompos

x Menyatakan fungsi setiap bahan membuat kompos

x Menerangkan langkah- langkah membina kompos

Guru menerangkan maksud dan kepentingan kompos dalam tanaman sayuran.

Guru menyenaraikan bahan untuk membuat kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman, kapur dan najis ternakan.

Murid mengumpul bahan-bahan untuk membuat kompos

Dicadangkan pihak sekolah menyediakan mesin ‘shreader atau chipper’ untuk memotong dan menghancurkan bahan membuat kompos seperti ranting kecil dan daun.

65

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pengurusan

3.2 Tanaman Sayuran

(Cadangan peruntukan masa ialah

12minggu)

a. Jenis Sayuran

x Membina kompos

Aras 1

x Menguji kejayaan kompos

x Menyatakan penggunaan kompos

Aras 1

x Mengenal pasti jenis sayuran

Guru menyediakan tapak dan tempat lindungan hujan, murid membina kompos dalam kumpulan.

Memadai satu kelas membina satu projek kompos.

Kompos diuji dengan cara menggunakan kayu panjang yang licin, dicucuk ke dalam kompos dibiarkan beberapa minit, dikeluarkan dan rasa dengan tangan.

Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan kompos

Murid membalik- balikan timbunan kompos

Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk tanaman sayuran.

Guru menerangkan jenis sayuran dengan mempamerkan spesimen/gambar/poster sayuran.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penyediaan tapak

c. Penanaman

x Menerangkan fungsi sayuran dalam diet

Aras 1

x Mengenal pasti tapak x Membersih tapak

x Menggembur tanah x Membina batas

x Membaja asas

x Meletak sungkupan

Aras 2

x Menguji pH tanah

Aras 1

x Memilih jenis sayuran yang hendak ditanam

Guru menyenaraikan beberapa contoh sayuran mengikut jenis.

Sumbangsaran fungsi sayuran dalam diet dengan merujuk kepada piramid makanan.

Guru membimbing murid membuat pemilihan tapak

Murid menyediakan tapak secara kumpulan.

-membersih tapak

-menggembur tanah

-membina batas

-meletak sungkupan

Tunjuk cara menguji pH tanah menggunakan meter pH.

Tumpuan diberi kepada sayuran jenis buah, ubi dan kekacang.

Tunjukcara menyemai biji benih secara terus di semaian.

67

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Menyediakan medium

 

 

semaian

 

x

Menyemai biji benih

 

x Mengubah anak benih atau

 

 

penjarangan

 

Aras 2

 

x Memilih biji benih yang

 

 

bermutu

 

x

Menguji peratus

 

 

percambahan

 

 

biji benih

 

Aras 1

 

x

Menjaga tanaman sayuran

d. Penjagaan

Aras 2

 

 

x

Mengawal perosak dan

 

 

penyakit secara kimia.

Murid melakukan proses pengerasan anak benih sebelum melakukan kerja mengubah.

Murid melakukan penjarangan bagi biji benih yang disemai terus ke batas.

Tunjukcara membuat ujikaji menentukan peratus percambahan biji benih.

Murid melakukan kerja penjagaan tanaman sayuran seperti menyiram, merumput, menggembur, membaja, membuat sokongan, pengawalan perosak dan penyakit.

Guru membuat campuran racun perosak. Murid membuat semburan racun perosak di bawah kawalan guru

68

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pungutan hasil

d. Giliran tanaman

Aras 1

x Mengenalpasti tempoh menuai yang sesuai mengikut jenis sayuran.

x Memunggut hasil.

Aras 2

x Mengendalikan hasil lepas tuai

Aras 1

x Menerangkan maksud giliran tanaman.

x Menyatakan kebaikan amalan giliran tanaman.

Melakukan pemungutan hasil mengikut tempoh yang sesuai

Murid melakukan kerja pengendalian lepas tuai seperti pembersihan, penggredan, pembungkusan dan penyimpanan sementara.

Guru menjelaskan konsep dan kebaikan melakukan giliran tanaman dengan menyenaraikan contoh atau model giliran tanaman.

Murid menanam sayuran yang berlainan jenis pada tapak yang sama di musim berikutnya.

69

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Perniagaan dan Keusahawanan

(Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu)

a.Pengenalan kepada perniagaan

i.

Pengertian dan

Aras 1

 

kepentingan

x

Menerangkan maksud

 

perniagaan

 

keperluan dan kehendak.

 

 

x

Menerangkan pengertian

 

 

 

perniagaan.

 

 

x

Mengenal pasti kepentingan

 

 

 

perniagaan kepada individu,

 

 

 

masyarakat dan negara.

Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek:

-Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

-Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat.

-Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat.

-Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan.

70

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Aras 1

x Mengenal pasti perubahan- perubahan dalam aktiviti perniagaan.

Aras 2

x Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang.

Aras 3

x Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia.

Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan dahulu dan perniagaan sekarang

Perbincangan perkembangan yang berlaku dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet

Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang), akhbar dan majalah.

Rujuk laman web berkenaan.

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang.

71

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

 

 

 

Sistem perniagaan dahulu dan sekarang:

 

 

 

sistem barter dan sistem wang.

 

 

 

Alat pembayaran perniagaan masa kini:

 

 

 

wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad

 

 

 

pintar dan pembayaran elektronik (e-pay).

 

 

 

Cara jualan masa kini:

 

 

 

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra-

 

 

 

bayaran, pesanan mel, mesin runcitan dan beli

 

 

 

melalui internet.

 

 

 

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:

 

 

 

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat

 

 

 

dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah

 

 

 

dan tumpuan kepada perniagaan

 

 

 

berorientasikan elektronik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Bentuk dan jenis perniagaan

Aras 1

 

x Mengenal pasti bentuk

 

perniagaan barang dan

 

perkhidmatan

x Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perkhidmatan

NOTA :

Contoh bentuk perniagaan barang: Pakaian, kenderaan dan makanan.

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat.

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.

Contohnya murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu.

Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan runcit dan borong.

73

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Milikan Perniagaan

Aras 1

 

 

x Mengenal pasti jenis milikan

 

perniagaan

 

-

Milikan tunggal

 

-

Perkongsian

 

-

Koperasi

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang, perkhidmatan dan teknologi.

Perbincangan mengenai jenis ciri dan perbezaan jenis milikan perniagaan.

NOTA :

Jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi.

74

 

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

 

 

 

Tingkatan Satu

 

 

 

 

 

 

 

PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

 

CADANGAN

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

 

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perdagangan Dan

 

 

 

 

 

 

 

 

Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Pengenalan Kepada

 

 

 

 

 

 

 

 

Perniagaan

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cadangan peruntukan

 

 

 

 

 

 

 

 

masa ialah 5 minggu)

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Konsep dan

Aras 1

 

 

 

 

 

 

kepentingan

x Menerangkan konsep

 

Penerangan konsep perniagaan dari segi

 

perniagaan

perniagaan:

 

keperluan dan kehendak, peniaga dan

 

 

-

maksud keperluan dan

 

perniagaan

 

 

 

kehendak

 

Menyenaraikan contoh keperluan dan

 

 

-

maksud peniaga

 

 

 

-

maksud perniagaan

 

kehendak

 

 

x

Mengenal pasti kepentingan

 

Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan

 

 

 

perniagaan kepada individu,

 

dari aspek:

 

 

 

masyarakat dan negara

 

- memenuhi keperluan dan kehendak

 

 

 

 

 

 

individu, masyarakat dan negara

 

 

 

 

 

- memperbaiki taraf hidup individu dan

 

 

 

 

 

 

masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

 

CADANGAN

 

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- menawarkan kerjaya kepada individu dan

 

 

 

 

masyarakat

 

 

 

 

- mengeratkan hubungan dagangan

 

 

 

 

dan kebudayaan

b. Perkembangan perniagaan

Aras 1

 

 

 

dan masa depannya

x

Menerangkan perkembangan

 

Sumbangsaran tentang perkembangan

 

 

perniagaan masa dahulu hingga

 

perniagaan masa dahulu hingga sekarang

 

 

sekarang

 

 

 

 

Aras 2

 

Perbincangan mengenai perkembangan yang

 

x

Membandingkan perniagaan

 

 

 

masa dahulu dengan sekarang

 

berlaku dalam perniagaan dari masa dahulu

 

 

 

 

hingga sekarang

 

 

 

 

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin

 

 

 

 

perniagaan dan internet

 

Aras 3

 

Mencari maklumat perniagaan melalui internet

 

 

x Meramalkan perubahan ciri

 

 

 

perniagaan pada masa akan

 

(e-dagang), akhbar dan majalah

 

 

datang

 

Merujuk laman web berkenaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu

 

 

 

teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian

 

 

 

Masa Depan) untuk mendapatkan senario

 

 

 

perubahan perniagaan akibat

 

 

 

e-dagang

 

 

 

NOTA:

 

 

Sistem perniagaan dahulu dan sekarang :

 

 

 

sistem barter dan sistem wang

 

 

Alat pembayaran perniagaan masa kini : wang

 

 

 

tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad

 

 

 

pintar, dan pembayaran elektronik (e-

 

 

 

pay)

 

 

 

Cara perniagaan masa kini:

 

 

 

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli,

 

 

 

prabayar, pesanan mel, mesin runcitan

 

 

 

dan beli melalui internet

 

 

 

Ciri perniagaan masa akan datang di

 

 

 

Malaysia:

 

 

 

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih

 

 

 

cepat dan tepat, cara pembayaran yang

 

 

 

lebih mudah dan tumpuan kepada

 

 

 

perniagaan berorientasikan elektronik

77

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1

x Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

x Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

Sumbangsaran bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

NOTA:

Contoh bentuk perniagaan barang: pakaian, kenderaan dan makanan

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: pengangkutan, perlindungan dankhidmat nasihat

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Contohnya murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu

Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan runcit dan borong

78

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Milikan perniagaan

Aras 1

 

x Mengenal pasti jenis milikan

 

perniagaan

 

-Milikan tunggal

 

-Perkongsian

 

-Syarikat Sendirian Berhad

 

-Syarikat Awam Berhad

 

-Koperasi

 

x

Mengenalpasti ciri milikan

 

 

perniagaan berdasarkan

 

 

pemilik, liabiliti dan modal

 

x

Menerangkan kelebihan

 

 

dan kekurangan jenis

 

 

milikan perniagaan

Aras 2

x Membezakan jenis milikan perniagaan berasaskan bilangan pemilik, liabiliti dan modal

Perniagaan antarabangsa meliputi eksport, import dan entreport yang melibatkan barang, perkhidmatan dan teknologi

Perbincangan mengenai jenis, ciri dan perbezaan milikan perniagaan

Buku skrap jenis milikan perniagaan

79

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Faktor mempengaruhi perniagaan

4.2Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

(Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu)

a.Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

Aras 1

Penerangan meliputi faktor berikut:

x

Menyenaraikan faktor yang

 

mempengaruhi perniagaan

-

keadaan ekonomi

 

 

- peraturan dan undang-undang

 

 

-

pesaing

 

 

-

pembekal

 

 

-

pengusaha

 

 

-

pelanggan

 

 

-

pekerja

Aras 2

-

teknologi

 

 

x

Menjelaskan kesan setiap

Perbincangan kesan setiap faktor yang

 

faktor yang mempengaruhi

 

perniagaan

mempengaruhi perniagaan

Aras 1

Membuat susunan langkah-langkah

Menyenaraikan langkah-langkah

menubuhkan perniagaan kecil

menubuhkan perniagaan kecil mengikut

 

keutamaan

80

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iPerancangan perniagaan

iiDokumen penubuhan perniagaan kecil

Aras 1

x Mengenal pasti elemen penting semasa merancang penubuhan perniagaan

x Menerangkan panduan merancang perniagaan

Aras 2

x Merancang perniagaan

Aras 1

x Mengenal pasti dokumen- dokumen penting penubuhan perniagaan kecil

Sumbangsaran perkara-perkara penting yang dipertimbangkan semasa merancang perniagaan

Perbincangan mengenai panduan merancang perniagaan

Merancang perniagaan sendiri

Mengumpul dokumen penubuhan perniagaan kecil

NOTA:

Borang pendaftaran perniagaan boleh didapati dari pejabat Pendaftar Perniagaan

Borang perlesenan perniagaan boleh didapati dari Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya

81

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.Cara mendapatkan modal

b.Pengendalian perniagaan

i.Pengendalian dan kawalan perniagaan

x Mengenal pasti maklumat penting dalam borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan

x Menerangkan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaan

Aras 1

x Mengenal pasti sumber modal

-Simpanan

-Pinjaman

Aras 1

x Mengenal pasti sumber bekalan stok

x Mengenal pasti aspek pengendalian dan kawalan perniagaan

Latihan mengisi borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan

Main peranan cara mendapatkan modal

Lawatan ke tempat perniagaan untuk mendapatkan maklumat tentang cara peniaga mengurus stok, pengendalian dan kawalan perniagaan (pekerja, stok, masa dan wang)

82

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.Etika amalan perniagaan

4.2Dokumen perniagaan

(cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu)

a. Kepentingan dokumen

Aras 2

x Menyediakan penyata aliran tunai

Aras 1

x Menyatakan etika amalan perniagaan

Aras 2

x Menerangkan amalan perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan

Aras 1

x Menjelaskan kepentingan dokumen

x Menjelaskan kepentingan menyimpan dokumen

Tunjuk cara menyediakan penyata aliran tunai sebagai salah satu aspek pengendalian wang

Mengumpul maklumat etika perniagaan

Kajian

Tinjauan

Menfailkan dokumen seperti dokumen peribadi, dokumen kelab dan persatuan

Perbincangan

83

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

x Menjelaskan cara menyimpan dokumen

c. Jenis dokumen

Aras 1

 

x Menyenaraikan jenis-jenis

 

dokumen dalam perniagaan

 

-

Surat tanya

 

-

Katalog/sebut harga/ senarai

 

 

harga

 

-

Borang pesanan

 

-

Nota serahan

 

-

Invois

 

-

Nota Debit

 

-

Nota Kredit

 

-

Penyata Akaun

 

-

Resit

 

-

Bil tunai

Aras 2

x Mengkelaskan dokumen peniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga

Penerangan meliputi penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik

Lawatan ke koperasi sekolah, pejabat sekolah, pusat sumber dan bilik kaunseling

Buku skrap

84

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Maklumat penting dalam

Aras 1

dokumen

x Mengenal pasti maklumat

 

penting dalam dokumen

x Menentukan dokumen bagi kegunaan penyediaan akaun

Latihan amali:

i.Invois

-mengisi maklumat penting

-mengetahui syarat serahan dan syarat pembayaran

ii.Resit

-melengkapkan butiran yang terdapat dalam resit

NOTA :

Mengetahui butiran yang terdapat di dalam resit

Urusniaga yang memerlukan resit

Pengesahan resit

Bukti pembayaran

Perbincangan tentang kegunaan dokumen perniagaan bagi:

-penyediaan akaun

-bukti urusniaga

85

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4Pengeluaran

(Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu)

a.Pengertian pengeluaran

b.Faktor pengeluaran

Aras 2

Latihan amali invois :

x Membezakan diskaun tunai dan

diskaun niaga

- Mengira jumlah diskaun dan syarat

x Mengira diskaun dan syarat

pembayaran

 

pembayaran

 

Aras 1

Perbincangan merujuk kepada aktiviti

x

Menerangkan pengertian

 

Pengeluaran

pengeluaran setempat

Aras 1

 

 

 

x

Menerangkan faktor dalam

 

 

 

 

pengeluaran dan ganjarannya:

NOTA :

 

 

 

-

pengusaha

-

untung

 

-

modal

Pengusaha

 

-

tanah

Modal

-

faedah

 

-

pekerja

Tanah

-

sewa

 

 

 

Pekerja

-

upah

86

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Bidang pengeluaran

d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan

x Menerangkan kepentingan faktor pengeluaran

Aras 1

x Menerangkan maksud bidang pengeluaran:

-ekstraktif

-perkilangan

4 - pembinaan

-perkhidmatan

Aras 1

x Mengenal pasti kaitan pengeluaran dengan permintaan

Aras 2

x Menerangkan kesan pengeluaran dan pemintaan terhadap harga

Sumbangsaran atau perbincangan faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan

Bincang situasi:

-pengeluaran diwujudkan untuk memenuhi permintaan. Contohnya pengeluaran kereta Proton untuk memenuhi permintaan pasaran

-produk direka cipta terlebih dahulu

untuk mewujudkan permintaan

87

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Proses pengeluaran

Aras 1

 

x Menerangkan komponen

 

asas proses pengeluaran

x Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran

Contohnya mereka cipta perkakasan komputer dan perisian untuk mewujudkan

permintaan menggunakan komputer dalam kehidupan

Penerangan meliputi:

Input o Transformasi o Output

Perbincangan contoh bahan mentah yang diproseskan menjadi barang separuh siap (seperti gandum kepada tepung gandum, kayu balak kepada papan) dan contoh bahan mentah yang diproseskan menjadi barang siap ( rotan kepada perabot)

Perbincangan dikaitkan dengan langkah membuat projek dalam bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi

NOTA:

Aspek penting yang perlu diambilkira adalah pengeluaran secara besar-besaran yang melibatkan pengkhususan

88

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 2

x Menjelaskan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengeluaran

f. Pengiraan kos

Aras 1

x

Mengenal pasti kos bahan

 

 

untuk sesuatu projek

 

Aras 2

 

x

Menganggarkan kos

 

 

overhed dan kos upah

 

 

berdasarkan projek

 

x

Mengira kos pengeluaran

Mencari maklumat pengkhususan dalam proses pengeluaran melalui tayangan video, keratan akhbar dan majalah

Carta aliran proses pengeluaran sesuatu produk

NOTA:

Contoh kebaikan pengkhususan :

-mempercepatkan proses pengeluaran

-meningkatkan kualiti pengeluaran

Latihan pengiraan kos dengan merujuk projek Kemahiran Hidup Bersepadu dan merekod kos projek secara sistematik

Latihan pengiraan kos pengeluaran seunit

89

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK

 

 

CADANGAN

HASIL PEMBELAJARAN

 

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 3

x Menentukan harga jualan seunit

Mengira kos pengeluaran lain-lain projek dalam kuantiti yang banyak

NOTA:

Kos overhed ialah kos tetap yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu produk seperti sewa tempat, insurans, telefon, bil air dan elektrik

Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Overhed + Kos Upah

Latihan mengira harga jualan seunit

90

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Perubahan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM

 

 

Tingkatan Satu

 

 

 

 

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

Perubahan

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN TERAS

BAHAGIAN TERAS

 

Kemahiran Manipulatif

Reka Bentuk dan Teknologi

 

Kerja kayu dan logam

Organisasi bengkel dan keselamatan

Amalan organisasi bengkel yang berstruktur

 

 

Reka cipta

dan keselamatan diberi keutamaan.

 

 

Tajuk Kemahiran Manipulatif digabung dengan

 

 

 

 

 

 

elemen reka bentuk dan diberi nama baru iaitu

 

 

 

Reka Bentuk dan Teknologi.

 

 

Reka bentuk dan penghasilan projek

Proses reka cipta melalui penyelesiaan

 

 

 

masalah digabungjalinkan dalam penghasilan

 

 

 

projek, maka bilangan projek dikurangkan.

 

 

 

Peralatan, mesin dan pelbagai jenis bahan

 

 

 

baru di pasaran dikemukakan.

Elektrik

Elektrik

Elektrik dan elektronik diperluaskan untuk

 

 

 

merangkumi sistem asas dalam bidang

 

 

 

mekatronik.

Elektronik

Elektrik

Permainan robot digunakan sebagai ABM.

91

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

Perubahan

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

Kerja paip asas

 

Penghasilan projek elektrik, elektronik, kerja

Enjin

 

paip dan enjin dipermudahkan.

 

 

 

Lukisan Teknik

 

 

Jahitan

Membaiki pakaian dipindah ke KHSR dan

 

 

diganti dengan jahitan menggunakan mesin

Pengurusan diri

Masakan

jahit.

Perkebunan

Tempat kediaman

 

Perkebunan

Elemen pertanian dikurangkan kerana

 

Reka Cipta

Reka Cipta

sebahagian besarnya dipindah ke KHSR.

Digabung dalam tajuk Reka Bentuk dan

 

 

Membuat projek reka cipta

 

Teknologi supaya tidak terasing.

Perdagangan dan

Perniagaan dan Keusahawanan

 

Keusahawanan

[ Tajuk ini merentasi Pilihan 1, 2

 

 

dan 3]

 

92

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

Perubahan

 

 

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan alam perniagaan

Pengenalan kepada perniagaan

Dalam Pilihan 1,2 dan 3, nama Perdagangan

 

 

 

 

dan Keusahawanan ditukar ke Perniagaan

 

 

 

 

dan Keusahawanan untuk mencerminkan

 

 

 

 

skop kandungan.

 

Asas keusahawanan

Asas keusahawanan

Tajuk Pengenalan kepada pemasaran

 

 

 

 

dipindah dari mata pelajaran Reka Cipta

 

Pengeluaran

Pengeluaran

sekolah menengah atas dan ditambah disini.

 

Industri tempatan

Pengenalan kepada pemasaran

 

 

 

Asas perniagaan

Menyimpan rekod

 

 

 

Menyimpan rekod

Konsumerisme

 

 

 

Konsumerisme

 

 

 

 

Kekeluargaan

(Tiada)

Tajuk ini digugur.

 

Peningkatan kendiri

 

 

 

 

Kesejahteraan keluarga

 

 

 

 

hidup bermasyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemahiran Manipulatif

 

 

Kemahiran Teknikal

 

Kemahiran Manipulatif Tambahan ditukar ke

 

Tambahan

 

 

 

 

nama baru iaitu Kemahiran Teknikal.

 

Lukisan teknik

 

 

Elektrik

 

Teknologi terkini mengenai bekalan elektrik

 

 

 

 

Elektronik

 

domestik menggantikan sistem lama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukisan teknik

 

Lukisan oblik dan lukisan hamparan digugur

 

 

 

 

 

 

kerana lukisan ortografi dan isometri telah

 

 

 

 

Enjin

 

memadai pada peringkat ini.

 

 

 

 

Perniagaan dan Keusahawanan

 

Komponen Perdagangan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

dalam Bahagian Teras digugurkan . Sebaliknya

 

 

 

 

 

 

tajuk Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

dimasukkan dalam Pilihan

94

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

 

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi Rumah Tangga

 

 

Ekonomi Rumah Tangga

 

 

 

 

 

 

 

Makanan dan pemakanan

 

 

Makanan dan pengendalian makanan

 

 

Tajuk Tempat kediaman di pindah ke Bahagian

 

 

 

Pakaian

 

 

Pengurusan sajian

 

 

Teras.

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk baru yang menggantikannya ialah kaedah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat kediaman

 

 

 

 

 

membuat biskut dan kek; dan reka cipta resepi.

 

 

 

 

 

 

buat biskut dan kek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahitan

 

 

Komponen Perdagangan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebaliknya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajuk Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimasukkan dalam Pilihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman sayur-sayuran

 

Hortikultur hiasan diganti dengan tajuk baru

 

 

Hortikultur hiasan

 

 

 

 

 

Pelandskapan.

 

 

 

 

 

Ternakan ayam daging atau puyuh

 

Pemeliharaan haiwan kesayangan satu pilihan

 

 

 

 

 

daging atau pemeliharaan haiwan

 

 

baru.

 

 

 

 

 

kesayangan

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelandskapan

 

 

 

 

 

 

 

 

Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

Komponen Perdagangan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebaliknya

 

 

 

 

 

 

 

 

tajuk Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

dimasukkan dalam Pilihan

 

 

Perdagangan dan

 

 

Perdagangan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

Keusahawanan

 

 

4.1 Pengenalan Kepada Perniagaan

 

 

Komponen Perdagangan dan Keusahawanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Konsep dan kepentingan

 

 

dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebagai

 

 

 

 

 

perniagaan

 

 

ganti, Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan

 

 

 

 

 

b. Perkembangan perniagaan

 

 

Keusahawanan diwujudkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan masa depannya

 

 

 

 

96

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Bentuk dan jenis perniagaan

d.Milikan perniagaan

e.Faktor mempengaruhi perniagaan

4.2Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

a.Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

b.Pengenalan perniagaan

c.Bantuan perniagaan

4.3Dokumen Perniagaan

a.Kepentingan dokumen

b.Jenis dokumen

97

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Maklumat penting dalam dokumen

4.4Pengeluaran

a.Pengertian pengeluaran

b.Faktor pengeluaran

c.Bidang pengeluaran

d.Kaitan pengeluaran dengan permintaan

e.Proses pengeluaran

f.Pengiraan kos

4.5Keusahawanan

a.Konsep keusahawanan

b.Ciri utama usahawan

98

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Usahawan dalam negeri

d.Peranan kerajaan dalam membantu usahawan

4.6Pengenalan kepada Pemasaran

a.Pengertian pemasaran

b.Fungsi pemasaran

c.Objektif dan aktiviti pemasaran

d.Masalah pemasaran

e.Strategi pemasaran

4.7Konsumerisme

a.Pengguna dan konsumerisme

b.Hak dan tanggungjawab pengguna

99

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB

 

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi

 

Perubahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang Sedia Ada

 

Penyemakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna

d.Peranan persatuan pengguna dan kerajaan

4.8Simpan Kira

a.Menyimpan rekod urusniaga

b.Merekod urusniaga

c.Imbangan Duga

d.Akaun Penamat

e.Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan)

100

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

 

 

JADUAL PEMETAAN KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

 

 

 

 

BAHAGIAN TERAS :REKA BENTUK & TEKNOLOGI ( 19 MINGGU )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

 

 

Tingkatan 2

 

Tingkatan 3

 

1. Reka Bentuk dan Teknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Organisasi Bengkel dan Keselamatan

 

 

1 minggu

 

 

-

 

 

-

 

 

 

a.

Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Reka Cipta

-

 

-

 

 

9 minggu

 

 

a.

Pengenalpastian masalah

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

b.

Pencetusan, penjanaan dan pemilihan idea

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

c.

Perekaan projek

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

d.

Pemilihan reka bentuk

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

e.

Perancangan pembinaan projek

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

f.

Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projek

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

Pendokumentasian

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

 

8 minggu

 

 

7 minggu

-

 

 

 

a.

Pengenalan Reka Bentuk & Teknologi

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Faktor Reka Bentuk

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

c.

Jenis bahan dan pengikat

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

d.

Alatan Tangan & Mesin

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

e.

Proses

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

f.

Reka Bentuk Projek

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Elektrik

 

2 minggu

 

-

 

 

2 minggu

 

 

a.

Sumber dan kegunaan elektrik

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Jenis wayar dan kerja pendawaiaan

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

101

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

 

 

Tingkatan 2

 

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

 

c.

Mengira kos tenaga elektrik

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

d.

Pengenalan motor arus terus

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

1.5

Elektronik

-

 

 

4 minggu

 

5 minggu

 

 

a.

Nama, simbol dan fungsi komponen

 

 

 

Â¥

 

Â¥

 

 

 

b.

Membaca dan menterjemah lukisan skematik

 

 

 

Â¥

 

Â¥

 

 

 

c.

Penghasilan projek

 

 

 

Â¥

 

Â¥

 

 

1.6

Kerja Paip

 

 

3 minggu

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan sistem bekalan air di rumah

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Jenis paip, penyambung paip dan bahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemasangan paip

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Jenis dan kelengkapan paip

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Kerja penyenggaraan

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Lukisan Teknik

-

 

 

3 minggu

-

 

 

 

a.

Alatan lukisan teknik

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

b.

Jenis garisan

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Lukisan ortografik

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

1.8

Jahitan

 

3 minggu

 

-

 

-

 

 

 

a.

Mesin jahit

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Penghasilan artikel

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Masakan

-

 

 

3 minggu

-

 

 

 

a.

Perancangan menu

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

b.

Penyediaan dan penyajian hidangan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

c.

Etika makan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

1.10

Tempat Kediaman

-

 

-

 

 

3 minggu

 

 

a.

Ruang tempat kediaman

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

b.

Keselesaan tempat kediaman

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

c.

Penjagaan tempat kediaman

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

d.

Susun atur alatan dan kelengkapan

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

102

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

1.11 Tanaman Hiasan

 

2 minggu

2 minggu

 

-

 

 

a.

Pembiakan secara keratan

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

b.

Penanaman

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Penjagaan anak pokok

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pemasuan semula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

19

7

19

 

 

 

JUMLAH

5

19 MINGGU

 

 

 

 

MINGGU

 

MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN PILIHAN

 

 

 

 

 

 

PILIHAN

1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL ( 16 MINGGU )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

 

 

Tingkatan 2

 

Tingkatan 3

1.1

Lukisan Teknik

-

 

 

7 minggu

-

 

 

 

a.

Lukisan Isometrik

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

b.

Lukisan Hamparan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

c.

Lukisan keratan penuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Elektrik

 

 

8 minggu

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Jenis litar elektrik

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Penggunaan meter pelbagai

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Unit kawalan utama bekalan elektrik domestik

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Kuasa elektrik

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Elektronik

-

 

 

7 minggu

 

7 minggu

 

 

a. Nama, simbol dan fungsi komponen

 

 

 

Â¥

 

Â¥

 

 

 

b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

c.

Penghasilan projek

 

 

 

Â¥

 

Â¥

 

103

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

1.4

Asas Elektromekanikal

6 minggu

 

 

 

a.

Pengenalan pergerakan mekanikal

Â¥

 

 

 

b.

Pengenalan pergerakan elektromekanikal

Â¥

 

 

1.5

Enjin

-

-

7 minggu

 

a.

Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum

 

 

Â¥

 

b.

Bahagian luar enjin

 

 

Â¥

 

c.

Bahagian dalam enjin

 

 

Â¥

 

d.

Edaran empat lejang

 

 

Â¥

 

e.

Sistem enjin

 

 

Â¥

 

f.

Menservis enjin

 

 

Â¥

1.6

Perniagaan dan Keusahawanan

2 minggu

2 minggu

2 minggu

 

a.

Pengenalan kepada perniagaan

Â¥

 

 

 

b.

Asas keusahawanan

 

Â¥

 

 

c.

Konsumerisme

 

 

Â¥

 

 

JUMLAH

16 minggu

16 minggu

16 minggu

PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA (16 MINGGU)

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

Tingkatan 1

 

Tingkatan 2

Tingkatan 3

2.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian

3.5 Minggu

 

4 Minggu

-

 

a.

Diet seimbang

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Perancangan menu

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Prinsip memasak

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Kaedah memasak

 

 

 

 

 

e.

Penyediaan dan penyajian makanan

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

f.

Reka cipta resepi

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

104

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

 

 

Tingkatan 2

 

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Bater

 

1.5 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengertian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Jenis bater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Penyediaan makanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Kuih Tempatan

 

2 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengertian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Sumber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Penyediaan makanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Biskut dan Kek

 

 

 

 

 

 

 

8 Minggu

 

 

 

 

a.

Kaedah gaul dan ramas

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Kaedah putar

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Kaedah enjut

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Pakaian

 

1 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Fabrik

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Kesesuaian pakaian

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Penjagaan pakaian

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Jahitan

 

 

6 Minggu

 

 

10 Minggu

 

 

6 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Proses jahitan

Â¥

 

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Penghasilan projek jahitan

Â¥

 

Â¥

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

2 minggu

 

 

2 minggu

 

 

2 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan kepada perniagaan

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Asas keusahawanan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Konsumerisme

 

 

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

16 Minggu

 

16 Minggu

 

16 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

PILIHAN

3 :

PERTANIAN (16 MINGGU)

 

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

 

Tingkatan 2

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Kompos

 

 

-

-

 

4 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan

Â¥

 

 

 

 

b.

Bahan membuat kompos

Â¥

 

 

 

 

c.

Pembinaan kompos

Â¥

 

 

 

 

d.

Pengurusan

Â¥

 

 

 

 

e.

Penggunaan

Â¥

 

 

 

3.2

Tanaman Sayuran

 

 

 

-

 

10 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Jenis sayuran

Â¥

 

 

 

 

b.

Penyediaan tanah

Â¥

 

 

 

 

c.

Penanaman

Â¥

 

 

 

 

d.

Penjagaan

Â¥

 

 

 

 

e.

Pemungutan hasil

Â¥

 

 

 

 

f.

Giliran tanaman

 

 

 

 

3.3

Haiwan Kesayangan

 

 

 

4 MINGGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pemilihan haiwan kesayangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Perumahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Penjagaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Kebajikan haiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

Tingkatan 1

 

 

Tingkatan 2

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ternakan Ikan Air Tawar

 

 

 

10 minggu

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Sistem penternakan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Penyediaan kolam atau tangki

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Melepas benih ikan ke dalam kolam atau tangki

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Pengurusan ternakan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Pemungutan hasil

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

Pemasaran

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.

Pengiraan kos

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Pelandskapan

-

 

 

-

14 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

b.

Tumbuhan dalam landskap

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

c.

Reka bentuk landskap

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

d.

Pembinaan landskap

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

e.

Penyenggaraan

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

3.6

Perniagaan dan Keusahawanan

 

 

 

2 minggu

2 minggu

 

 

2 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengenalan kepada perniagaan

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Asas keusahawanan

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

c.

Konsumerisme

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

16 Minggu

 

16 Minggu

16 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (16 MINGGU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

 

4.1

Pengenalan kepada Perniagaan

 

2 minggu

 

5 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Konsep dan kepentingan perniagaan

Â¥

 

 

 

b.

Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Â¥

 

 

 

c.

Bentuk dan jenis perniagaan

Â¥

Â¥

 

 

d.

Milikan perniagaan

Â¥

 

 

 

e.

Faktor mempengaruhi perniagaan

Â¥

 

 

4.2

Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

 

2 minggu

 

3 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

Â¥

 

 

 

b.

Pengendalian perniagaan

Â¥

 

 

 

c.

Bantuan Perniagaan

 

Â¥

 

4.3

Dokumen Perniagaan

 

 

 

4 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Kepentingan dokumen

Â¥

 

 

 

b.

Jenis dokumen

Â¥

 

 

 

c.

Maklumat penting dalam dokumen

Â¥

 

 

4.4

Pengeluaran

 

 

 

4 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengertian pengeluaran

Â¥

 

 

 

b.

Faktor pengeluaran

Â¥

 

 

 

c.

Bidang pengeluaran

Â¥

 

 

 

d.

Kaitan pengeluaran dengan permintaan

Â¥

 

 

 

e.

Proses pengeluaran

Â¥

 

 

 

f.

Pengiraan Kos

Â¥

 

 

108

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup

Tingkatan Satu

 

 

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN

 

Tingkatan 1

 

Tingkatan 2

 

Tingkatan 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Keusahawanan

 

 

 

2 minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Konsep keusahawanan

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

b.

Ciri utama usahawan

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

c.

Usahawan dalam negeri

 

 

Â¥

 

 

 

 

 

d. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan

 

 

Â¥

 

 

 

 

4.6

Pengenalan Kepada Pemasaran

 

 

 

 

 

4 Minggu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pengertian pemasaran

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

b.

Fungsi pemasaran

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

c. Objektif dan aktiviti pemasaran

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

d.

Masalah pemasaran

 

 

 

 

Â¥

 

 

 

e.

Strategi pemasaran

 

 

 

 

Â¥

 

 

4.7

Konsumerisme

 

 

 

 

 

2 minggu

 

 

 

 

 

 

 

</