Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równie uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. UE.L 2006 Nr 102)

Dzienny czas prowadzenia

łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego

pojazdu

dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego

 

dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym

 

okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku.

 

(art. 4 lit. k rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

nie mo e przekroczyć 9 godzin (art. 6 akapit

1

 

 

rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

mo e zostać przedłu ony do nie więcej

ni

10

 

 

godzin nie częściej ni dwa razy w tygodniu (art. 6

 

 

akapit 2 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

Tygodniowy czas

tygodniowy czas prowadzenia pojazdu oznacza Å‚Ä…czny czas

prowadzenia pojazdu

prowadzenia pojazdu w ciÄ…gu tygodnia

 

 

 

(art. 4 lit. l rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

nie mo e przekroczyć 56 godzin (art. 6

ust.

2

 

 

rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

Å‚Ä…czny czas prowadzenia pojazdu w ciÄ…gu

dwóch

 

 

kolejnych tygodni nie mo e przekroczyć 90

godzin

 

 

(art. 6 ust. 3 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

ObowiÄ…zkowa przerwa po

przerwa oznacza okres, w którym kierowca nie mo e

4,5 godzinach prowadzenia

prowadzić pojazdu ani wykonywać adnej innej pracy,

pojazdu

wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku (art. 4 lit. d

 

rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut, chyba e kierowca rozpoczyna okres odpoczynku (art. 7 akapit 1 rozporządzenia nr 561/2006)

alternatywnie:

kierowca mo e wykorzystać przerwę długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozło one w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego (art. 7 akapit 2 rozporządzenia nr 561/2006)

Odpoczynek dzienny okres odpoczynku oznacza dzienny okres, w którym kierowca mo e dzienny swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny dzienny okres

odpoczynku" lub "skrócony dzienny okres odpoczynku" (art. 4 lit. g rozporządzenia 561/2006)

W ka dym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku

(art. 8 ust. 2 akapit 1 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

Dzienny okres odpoczynku mo e zostać przedłu ony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku

(art. 8 ust. 3 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

Regularny

 

oznacza nieprzerwany

odpoczynek trwajÄ…cy

co

 

dzienny

 

 

najmniej 11 godzin

 

 

 

 

 

 

odpoczynek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternatywnie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mo na wykorzystać

w dwóch częściach, z

których

 

 

 

 

pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3

 

 

 

 

godziny, a druga co najmniej 9 godzin

 

 

 

 

 

(art. 4 lit. g tiret 1 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony

 

 

nieprzerwany odpoczynek trwajÄ…cy co najmniej 9

 

dzienny

 

 

godzin, ale krócej ni 11 godzin (art. 4 lit. g tiret 2

 

odpoczynek

 

 

rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

 

 

Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24

 

 

 

godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej

 

 

 

ni 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje

 

 

 

się za skrócony dzienny okres odpoczynku (art. 8 ust. 2 akapit

 

 

 

2 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

 

 

 

Kierowca mo e mieć najwy ej 3 skrócone dzienne okresy

 

 

 

odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami

 

 

 

odpoczynku (art. 8 ust. 4 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

 

Tygodniowy

tygodniowy

okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym

okres

kierowca mo e swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny

odpoczynku

tygodniowy

 

okres

odpoczynku"

lub

"skrócony

tygodniowy

okres

 

odpoczynku"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 4 lit. h rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

 

 

tygodniowy

okres

odpoczynku rozpoczyna się nie później

ni

po

 

zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego

 

tygodniowego okresu odpoczynku

 

 

 

 

 

 

 

(art. 8 ust. 6 akapit 2 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularny

 

 

regularny

tygodniowy

okres

odpoczynku

to

 

tygodniowy

odpoczynek trwajÄ…cy co najmniej 45 godzin (art. 4

 

okres

lit. h tiret 1 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

odpoczynku

 

 

 

 

 

 

 

Skrócony

odpoczynek trwający krócej ni 45 godziny, który

 

tygodniowy

mo na skrócić do nie mniej ni 24 kolejnych godzin

 

okres

Skrócenie to nale y jednak skompensować równowa nym

 

odpoczynku

odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem

 

 

trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

 

 

Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony

 

 

tygodniowy okres

odpoczynku

wykorzystuje siÄ™ Å‚Ä…cznie

 

 

z innym okresem odpoczynku trwajÄ…cym co najmniej 9

 

 

godzin.

 

 

 

 

(art. 4 lit .h tiret 2 i art. 8 ust.6 akapit 1 tiret 2 rozporzÄ…dzenia

 

 

nr 561/2006)

 

 

 

 

 

Załoga kilkuosobowa

w trakcie ka dego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy

 

 

dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub

 

 

pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym

 

 

okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej

 

 

dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez

 

 

pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego

 

 

kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez

 

 

pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa (art. 4 lit. o

 

 

rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)

 

 

 

w ciÄ…gu 30

godzin od

zakończenia dziennego lub

 

 

tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca nale Ä…cy

 

 

do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego

 

 

dziennego okresu odpoczynku trwajÄ…cego co najmniej

 

 

9 godzin (art. 8 ust. 5 rozporzÄ…dzenia nr 561/2006)