Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку.

Втиповій конфігурації облік доходів і витрат ведеться методом нарахування по

відвантаженню.

1.Обік доходів

ВБО ведеться насту пна класифікація доходів на рахунках 7 класу:

Доходи від реалізації продукції товрів та послуг – субрахунки 70 рахунку;

Інші операційні доходи (в тому числі від іноземної валюти і інших оборотних активів – субрахунки 71 рахунку;

Фінансові доходи – субрахунки 72 і 73 рахунків;

Інші доходи (від не операційної курсової різниці, фінансових інвестицій, необоротних активів, інші доходи звичайної діяльності) - субрахунки 74рахунку;

Надзвичайні доходи - субрахунки 75 рахунку.

Облік доходів ведеться на рахунках 7-го класу – по кредиту рахунків відображується

збільшення доходів, по дебету – списання в порядку закриття на рахунок 79 Фінансові результати.

При формуванні документами проводок по рахункам 7-го класу, рахунки обліку доходів і значення розрізів аналітичного обліку задаються користувачем:

Для відображення доходів від реалізації – в Схемі реалізації (довідник Схеми реалізації);

Для відображення доходів від курсових різниць – в регістрі відомостей Параметри обліку курсових різниць;

Для відображення інших доходів – безпосередньо в формі документу (наприклад оприбуткування товарів).

Доходи формуються документами різних підсистем (надання послуг, продаж матеріальних цінностей, курсові різниці інше). Регламентний документ Визначення фінансових результатів закриває доходи на 79 рахунок і визначає прибуток підприємства проводкою на 44 рахунок.

Аналітичний облік доходів ведеться в розрізі статей доходів – довідник Статі доходів. На рахунках обліку доходів від реалізації передбачено додатковий розріз обліку

– Номенклатурні групи,що дозволяє обліковувати доходи по видам (групам) матеріальних цінностей і послуг. Аналітика на цих рахунках є оборотною, не зберігаються залишки. Організований таким чаном облік дозволяє аналізувати доходи в розрізі статей і при цьому відображати їх накопичення по одним статтям, а списувати по іншим.

Облік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 в розрізі їх видів. Список доходів визначається користувачем в довіднику Доходи майбутніх періодів. В основному такі операції відображуються вручну документом Операція.

Облік витрат Класифікація витрат по рахункам бухгалтерського плану рахунків:

Собівартість реалізації субрахунки 90 рахунку:

Операційні витрати:

-Прямі виробничі - субрахунки 231 - 233 рахунку 23,

-Загальновиробничі – рахунок 91,

-Адміністративні - рахунок 92,

-Витрати на збут – рахунок 93,

-Інші операційні витрати - субрахунки 94 рахунку;

Не операційні витрати:

-Фінансові витрати - субрахунки 95 рахунку,

-Інші витрати звичайної діяльності - субрахунки 97 рахунку,

-Надзвичайні витрати - субрахунки 99 рахунку.

Групування операційних витрат відбувається по економічним елементам:

Матеріальні витрати,

Витрати на оплату праці,

Відрахування на соціальні потреби,

Амортизація,

Інші операційні витрати.

Для обліку витрат підприємство може використовувати рахунки тільки 8 класу, 8 і 9

класу, тільки 9 класу. Варіант задається в Настройках облікової політики організації.

Аналітичний облік витрат обов’язковою аналітикою є статті витрат. Крім того аналітичний облік витрат ведеться в розрізі:

Виробничі витрати - підрозділи, номенклатурні групи і статті витрат;

Собівартість реалізації – статті витрат і номенклатурні групи;

Операційні витрати – в основному лише статті витрат, а для адміністративних і загальновиробничих передбачено по підрозділам;

Не операційні витрати – статті не операційних витрат.

Фінансовий результат

Визначення фінансового результату в програмі автоматизовано і виконується шляхом закриття доходів і витрат для узагальнення інформації про фінансові результати використовується рахунок 79. аналітичний облік на цьому рахунку не ведеться а для класифікації фінансових результатів використовуються субрахунки:

791 – результат операційної діяльності,

792 – результат фінансових операцій,

793 – результат іншої звичайної діяльності,

794 – результат надзвичайних подій.

По кредиту – відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету

– суми в порядку закриття рахунків обліку витрат. Отриманий фінансовий результат (сальдо по рахункам) може бути з «+» чи «-»:

Залишок по кредиту – прибуток підприємства; Залишок по дебету – убуток підприємства.

Даль сальдо субрахунків рахунку 79 при його закритті списується на 44 рахунок, процес закриття 79 рахунку в програмі також автоматизований.

2. Загальні принципи і механізму податкового обліку доходів, витрат і прибутку

Настройка обліку. Ведення обліку для визначення оподаткованого прибутку підприємства включається в періодичному (до місяця) регістрі відомостей Облікова політика організацій, де визначається дата початку періоду, на який діють дані установки і платник яких податків є організація, з довідника Схеми оподаткування.

Класифікація доходів і витрат і порядок їх визнання. Згідно ПКУ прибуток визначається шляхом зменшення суми доходу звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг і суму інших витрат.

Доходи при визначенні об’єкту оподаткування складаються з:

Доходів від операційної діяльності – реалізації товарів, робіт, послуг, в тому числі винагорода комісіонеру. Признається на дату переходу прав власності на товари чи по даті складання акту на роботи та послуги. Співвідноситься з субрахунками рахунку 70;

Інших доходів – доходи від операцій оренди/лізінга, вартість безкоштовно отриманих товарів, робіт, послуг, суми фінансової допомоги, безнадійної

кредиторської заборгованості, реалізації необоротних матеріальних активів,оборотних активів інше. Датою отримання таких доходів є дата їх виникнення. Співвідноситься з субрахунками рахунку 710-76.

Витрати для визначення об’єкту оподаткування включають:

Витрати операційної діяльності, які співвідносяться з субрахунками 90 та 94 рахунку і рахунками 92 і 93:

-Собівартість реалізованих товарів (субрахунок 902), виконаних робіт, послуг формуються у відповідності з ціною їх придбання, витрат на доставку і доведення до стану продажу.

-Собівартість виготовлених і реалізованих товарів (субрахунок 901), виконаних робіт наданих послуг (субрахунок 903) складаються з витрат прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, робіт, послуг (субрахунок

23):

-Прямих матеріальних витрат;

-Прямих витрат на оплату праці;

-Амортизація виробничих ОЗ і нематеріальних активів пов’язаних з виробництвом товарів, робіт, послуг;

-Загальновиробничі витрати (субрахунок 91),які відносяться на собівартість виготовлених і реалізованих товарів, робіт, послуг;

-Вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, робіт, послуг;

-Інших прямих витрат в тому числі витрати на електропостачання.

-Адміністративні витрати (субрахунок 92), направленні на обслуговування та управління підприємством;

-Витрати на збут (субрахунок 93);

-Інші операційні витрати (субрахунок 94),які включають наприклад операції

зіноземною валютою, інформаційне забезпечення, придбання літератури, Інтернет-послуг, періодичні видання, амортизацію представлену в оренду необоротних активів;

Інші витрати – фінансові витрати, інші витрати звичайної діяльності (співвідносяться з субрахунками рахунків 95 – 97 і рахунком 99).

Витрати, які формують собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, визнаються витратами того звітного періоду в якому визнані доходи від реалізації таких товарів, продукції, робіт, послуг. Інші витрати визнаються витратами того періоду в якому вони були здійснені.

Це не означає, що бухгалтерський і податковий прибуток співпадають:

-в ПО визнаються тільки витрати, пов’язані з господарською діяльністю, а в БО – всі витрати. Не включаються в ПО витрати з податковим призначенням Нехоз.д-ть.

-Деяка категорія витрат в ПО визначаються в визначеному законодавством обсягу, а в БО повністю (відрядження, послуги від нерезидентів – для них встановлена

норма);

-Деякі постачальники визнаються Поганими і витрати пов’язані з ними не включаються ПО (фізичні особи, СПД, нерезиденти з офшорним статусом);

-Різний порядок обліку поточних ремонтів і витрат на поліпшення НА в По і БО;

-Різний строк використання НА в ПО і БО для цілей нарахування амортизації інше. Різниця між оцінкою активу чи зобов’язання по даним фінансової звітності БО і

податковою базою ПО ділиться на:

Часову різницю – виникає з причини не спів падання по часу включення в доходи/витрати:

Постійну різницю - виникає з причини того дохід/витрати визнається тільки в одному з обліків БО чи ПО (наприклад витрати негосподарської діяльності).

На суму часових різниць нараховується податок на прибуток і обліковується у вигляді

Відстроченого податкового активу (ОНА) на 17 рахунку чи Відстроченого податкового зобов’язання (ОНО) на 54 рахунку.

Механізми обліку

Для рахунків класу 7, 8 і 9 встановлено ознака Податкового обліку (НУ). При формуванні проводок окрім бухгалтерських сум може фіксуватися податкове призначення і податкова сума. Ознака податкового обліку і облік податкових сум передбачені і для активів:

Необоротні активи – субрахунки 10 – 13 рахунків;

Капітальні інвестиції – субрахунки 15 рахунку;

Запаси - субрахунки 20, 22, 25-28 рахунків;

НЗП - субрахунки 23 рахунку;

РБП – 39 рахунок;

Брак у виробництві – 24 рахунок;

ТЗР – 200 рахунок і субрахунки 280 рахунку.

Для обліку доходів і витрат використовують обороти по рахункам 7 і 9 класів, при цьому необхідно виконання таких умов:

1.зв'язок аналітики бухгалтерських рахунків (стаття доходів і витрат ) зі статтею податкової декларації;

2.податкове призначення відмінного від Нехоз.д-сть;

3.наявність податкової суми в оборотах.

3.Особливості відображення операцій, пов’язаних з нарахуванням доходів і витрат

Відображення в БО і ПО доходів від реалізації і собівартості реалізації відбувається пр. проведенні документів реалізації і звітів по комісійним операціям, це такі документи:

Реалізація товарів та послуг;

Акт про надання виробничих послуг;

Звіт комісіонера про продаж;

Звіт про роздрібні продажі;

Прибутковий касовий ордер,операція – отримання роздрібної виручки;

Реалізація послуг по переробці.

Крім того для БО дохід і собівартість реалізації нараховується документами: Покупка і продаж валюти, операція - продаж валюти, Передача ОС, Передача НМА. Для цілей ПО цими документами нараховується тільки дохід чи тільки витрати на різницю між доходів від продаж і собівартістю реалізації.

В табличних частинах документів реалізації вказується посилання на елемент довіднику Схеми реалізації, де задається шаблон проводок. Також необхідно вказати податкові параметри : податкове призначення ПДВ і податкове призначення доходів і витрат.

Дохід в БО і ПО складається з двох проводок – по кредиту нараховується всі сума продажу, а по дебету списується відрахований ПДВ.

Накопичення витрат і доходів поточного періоду

Накопичення витрат і доходів поточного періоду здійснюється різними документами усіх підсистем. В більшості випадків рахунок доходів чи витрат вказується в документі, також вказується його аналітика - стаття доходів/витрат з посиланням на податкову статтю і податкове призначення операції. Податкова сума операції береться чи із форми документу чи по вартості списує мого (амортизує мого) активу:

1.Матеріальні витрати відображуються документами Вимога – накладна і Списання товарів – рахунок витрат,аналітика, податкове призначення вказуються вручну на закладці Рахунки обліку витрат. Сума витрати визначається автоматично, для розрахунку собівартості вказуються рахунки обліку ТМЦ і податкове призначення ПДВ.

2.Витрати пов’язані з придбанням послуг відображуються документом Надходження товарів та послуг на закладці Послуги - рахунок витрат, аналітика, податкове призначення вказуються в табличній частині. Податкова сума витрати включає вартість

отриманої послуги і можливо частину чи всю суму ПДВ ( в залежності від податкового призначення ПДВ).

3.Витрати на відрядження і інші витрати, сплачені через підзвітну особу відображуються документом Авансовий звіт в табличні частині Прочее, податкові параметри задаються як для отриманих послуг.

4.Витрати на оплату праці і соціальні відрахування – документом Нарахування заробітної плати робітникам організації. Рахунок витрат,аналітика, податкове призначення вказуються по ЗП вибираються з шаблону проводок Спосіб відображення ЗП в регламентному обліку. Рахунок витрат, податкове призначення для внесків з ФОП береться по способу відображення для основного нарахування, а стаття витрат з регістру відомостей Відображення внесків на ФОП в регл.обліку.

5.Відображення в складі витрат сум амортизації необоротних активів відбувається при проведенні регламентного документу Закриття місяця, процедура Нарахування амортизації ОЗ. Рахунок витрат,аналітика, податкове призначення вказуються в

способі відображення витрат по амортизації , призначених необоротному активу при введенні залишків, введенні в експлуатацію, документів зміни способу відображення витрат. Податкова сума розраховується по заданому методу,зафіксованому в регістрі відомостей Параметри амортизації (податковий облік) і Первинні відомості о НМА

(податковий облік), ліквідна вартість береться з аналогічного бухгалтерського регістру відомостей.

6.Витрати по списанню НМА відображуються документами Списання ОЗ, і Списання НМА. Рахунок витрат, аналітика, податкове призначення вказуються вручну на закладці додатково. Податкова вартість розраховується як залишкова вартість активу по даним ПО.

7.Витрати пов’язані з введенням в експлуатацію малоцінних активів

відображуються по параметрам, вказаним в способі відображення витрат, податкова сума береться по вартості переданого в експлуатацію активу.

8.Доходи від оприбуткування матеріальних активів, наприклад залишків по результатам інвентаризації, відображуються документами Оприбуткування товарів,

Введення в експлуатацію, операція – по результатам інвентаризації. Рахунок витрат, аналітика, податкове призначення вказуються в формі документу. Податкова вартість вказується вручну окремо від бухгалтерської.

9.Доходи в розмірі відсотків, нарахованих на залишок грошових коштів на рахунку в банку, відображуються документом Платіжне доручення вхідне, операція – Інше надходження безготівкових грошових коштів. Бухгалтерська і податкова суми співпадають, податкове призначення, рахунок і аналітику доходів вказується вручну.

10.Витрати на розрахункове – касове обслуговування, відображуються документом

Платіжне доручення вихідне, операція – Інше списання безготівкових грошових коштів, рахунок і аналітику витрат вказується вручну. Бухгалтерська і податкова суми співпадають.

11.Доходи і витрати від списання безнадійної заборгованості,а також корегування доходу і собівартості реалізації, відображуються документом Корегування боргу. Операція Списання безнадійної заборгованості. Всі бухгалтерські і податкові параметри операції вказуються вручну. Податкова сума заборгованості автоматично дорівнює бухгалтерській, податкову суму собівартості вводять вручну.

12.Витрати і доходи по курсовим різницям відображуються однаковими сумами в БО і ПО з податковим призначенням Хоз.д-сть по рахункам і аналітиці з регістру відомостей Параметри обліку курсових різниць.

По бухгалтерським сумам визначається фінансовий результат періоду а по податковим сумам – оподаткований прибуток періоду.

Облік витрат майбутніх періодів

Для ведення аналітичного обліку таких витрат використовують довідник Витрати майбутніх періодів. Списання витрат майбутніх періодів виконується автоматично шляхом рівномірного розподілу суми витрат на конкретній статті на вказаний період. Списання в БО і ПО витрат майбутніх періодів виконується щомісяця при проведенні документу Закриття місяця регламентною операцією Списання витрат майбутніх періодів.

Проаналізувати облік таких витрат можна звітом Довідка – розрахунок Списання витрат майбутніх періодів.

Транспортно – заготівельні витрати (ТЗВ)

Витрати по придбанню запасів і доведенню їх до стану пригодного до запланованого використання називають Транспортно – заготівельними витратами їх включають в собівартість запасів. Якщо їх можна співвіднести з конкретною поставкою чи постачальником, вони відображуються документом Надходження дод. витрат і включаються в вартість партії.

Якщо ТЗВ проблемно співвіднести з конкретною поставкою,акти послуг надходять вкінці місяця то їх можна накопичувати на окремому рахунку. В кінці місяця такі витрати повинні бути розподілені між сумами залишку запасів і сумою вибуття запасів. Процент вибувших запасів визначає процент списання ТЗВ.

Для обліку ТЗВ використовують субрахунки 200, 2801,2082. на рахунках включений податковий облік в розрізі податкового призначення і з податковими сумами. На всіх рахунках ведеться облік по статтям витрат (оборотна аналітика) а на рахунках для товарів - по номенклатурним групам.

Накопичення ТЗВ на окремих рахунках відображуються такими же документами, що і поточні витрати. В полі Рахунок витрат вказується рахунок ТЗВ і його аналітика. Для цілей податкового обліку використовується Податкове призначення ПДВ. В номенклатурну групу повинні включатися придбані запаси, вибуття яких і буде аналізуватися при розподіленні ТЗВ по рахункам витрат. Кількість номенклатурних груп повністю визначається користувачем. В найпростішому випадку може бути створена одна номенклатурна група і в неї включаються всі запаси, що закуповуються.

Розподілення ТЗР і їх списання в Бо і ПО проводиться в кінці місяця автоматично процедурою Розподілення ТЗВ документу Закриття місяця.

Відображення фінансових результатів

Виконується регламентним документом Визначення фінансового результату. Він створюється останнім в періоді. Який він закриває:

-прапорець Закривати доходи і витрати (на рах. 79) – формує проводки по списанню бухгалтерських і податкових сум витрат по кредиту і сум доходів по дебету,всі суми списуються на відповідні субрахунки79 рахунку;

-прапорець Розраховувати прибуток/убуток (на рах. 44) – списує сальдо 79 на 40 рахунок.

Нормування витрат для цілей податкового обліку

Деякі витрати господарської діяльності включаються в склад витрат не в повному обсязі. Для них задані нормативи, в рамках яких витрати приймаються в податковому обліку. Суми, які перевищують норми , не враховуються в ПО і створюють постійну різницю з бухгалтерським прибутком. Це витрати на відрядження, витрати на гарантійний ремонт, витрати на деяки види послуг отримані від нерезидента, інші. Частина таких витрат нормується, тобто включається в податкові витрати в визначеному об’ємі автоматично. Нормативи для обліку таких витрат задані в системі в настройках Параметри податкового обліку. Ці параметри жорстко регламентуються нормативними документами і є однаковими для всіх підприємств, їх можна вручну скорегувати.

В залежності від категорії витрат в системі застосовується один з трьох варіантів:

1. Нормування витрат на відрядження – документ Авансовий звіт. Для цього на вкладці Прочее вказуються такі параметри:

Прапорець – Це добові;

Рахунок витрат, стаття витрат і податкове призначення;

Період відрядження;

Кількість діб відрядження;

Відрядження за кордон чи по Україні.

2.Нормування витрат на поліпшення і ремонт ОЗ – документ Модернізація і ремонт ОЗ.

3.Нормування інших витрат – документ Нормування витрат по податку на прибуток. Документ формується в кінці кварталу перед заповненням Декларації по податку на прибуток. Базу для автоматичного нормування (виручка чи прибуток минулого року) вказують в шапці документу вручну чи розраховують автоматично по кнопці Розрахувати, якщо в ІБ є дані. Заповнення документу по кнопці Заповнити і Провести. При проведенні документ формує проводки сторно по спеціальному рахунку КЗ корегування нормованих витрат (податковий облік). Ці дані враховуються при заповненні декларації при прибуток.

Лабораторно практична робота №5 Тема: Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку.

1.Відкрити свою базу.

2.Податковий облік – Податкове призначення активів і витрат, механізм – Настройка використовуємих. Відкоригувати список податкових призначень активів і витрат,

вказати що не використовується:

Побутові послуги (патентована);

Обмін валюти (патентована);

Ігорний бізнес (патентована).

3.Перевірити і за необхідності заповнити ставки по податку на прибуток для нашої організації на 1 вересня. Підприємство – Організації, кнопка Перейти – Ставки податку на прибуток – Господарська оподаткована – 23%.

4.В довідник Підприємство - Статті витрат додати нову групу Прочее.

5.В підгрупу Адміністративні витрати додати елементи з Видом витрат = Прочее і Рахунок 8 класу = 84. Стаття податкової декларації по податку на прибуток для всіх елементів з групи 06.2 Адміністративні витрати:

Водопостачання (АВ), стаття декларації - 06.2.12;

Періодичні видання (АВ), стаття декларації -06.2.12;

Витрати на відрядження, стаття декларації -06.2.2.

6.В підгрупу Витрати на збут додати елементи з Видом витрат = Прочее і Рахунок 8 класу = 84. Стаття податкової декларації по податку на прибуток для всіх елементів з групи 06.3Витрати на збут:

Водопостачання (Збут), стаття декларації -06.3.15;

Маркетинг, стаття декларації -06.3.7.1;

7.В групу Прочее додати елементи з Видоім витрат = Прочее і Рахунок 8 класу = 84. Стаття податкової декларації по податку на прибуток для елементів з групи = Не враховуються при заповненні Декларації (Капітільні інвестиції і ТЗВ на рахунках 15, 200,

280):

ТЗВ;

Послуги ремонту.

В групу Прочее додати елемент Подарунки з Видом витрат = Матеріальні і

Рахунок 8 класу = 809. Стаття податкової декларації по податку на прибуток

не заповнюються .

8.Відкрити довідник Контрагенти, створити групи Постачальники, Покупці, Юридичні особи. Всіх контрагентів довідника розмістити по відповідним групам.

9.Додати елементи в довідник Контрагенти у відповідну групу, в договорах для всіх вказати ведення взаєморозрахунків по БО і по облік ПДВ = По договору в цілому:

УкрСнабЗбут. Договір: назва =Основний, вид = З постачальником, складний облік – так

 

 

 

 

 

 

 

Договір

 

 

 

 

 

Контрагент

 

 

Назва

Вид

 

Складний облік

 

 

Податковий облік.

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема ПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УкрПостачЗбут

 

Основний

З постачальником

Так

 

 

По першій події

 

 

Водоканал

 

Основний

З постачальником

Так

 

 

По першій події

 

 

Іноземець

 

Основний

З постачальником

Так. Валюта - USD

 

ЗЕД(Імпорт/Експорт)

 

 

Юпітер

 

Основний

З покупцем

 

Ні

 

 

По першій події

 

 

10. Підприємство – Товари – Номенклатурні групи. Додати в довідник елемент:

 

 

 

Кондитерські вироби – Податкове призначення (ПДВ) у виробництві –ОБЛ.НДС.

 

 

11. Підприємство – Товари – Номенклатура. Додати наступні елементи:

 

 

 

Група Товари

 

 

Група Послуги

 

 

 

Назва

 

Од. вим.

Номенклатурна

 

Назва

 

Од.вим.

Послуга

 

 

 

 

 

 

група

 

 

 

 

 

 

 

 

Цукерки Червоний мак

 

Кг

Конд. вироби

Консультації по маркетингу

 

Грн.

Так

 

 

Цукерки Ромашка

 

Кг

Конд. вироби

Доставка

 

Грн.

Так

 

 

 

 

 

 

 

Водопостачання

 

Грн.

Так

 

12. 5 вересня. Податковий облік ТМЦ. Покупка – Надходження товарів та послуг.

Відобразити надходження від постачальника УкрПостачЗбут на Основний склад товарів:

 Цукерки Червоний мак, 50 кг, по 40 грн. (ПДВ зверху), Податкове призначення ПДВ – Обд.НДС.

 Цукерки Ромашка, 50 кг, по 20 грн. (ПДВ зверху), Податкове призначення ПДВ

– Необд.НДС. нехоз.

Контроль – сума по документу 3600, ПДВ 600.

13.6 вересня. Зміна податкового призначення ТМЦ. Податковий облік – Зміна податкового призначення запасів. Виконати зміну податкового призначення Цукерки Ромашка в кількості – 40 кг. (прийнято рішення продавати). В документі встановити такі показники:

Закладка Товари:

Цукерки Ромашка, 40 кг, Податкове призначення ПДВ – Необд.НДС. нехоз. Кнопка Заповнити по партіям, заповнити Документ оприбуткування, Ціни, Сума. Нове податкове призначення (ПДВ) – Обл.НДС, метод корегування –

Нараховувати кредит, сума ПО -1200;

Закладка Рахунки обліку:

Рахунок витрат – 949, Стаття витрат – Корегування ПДВ.

14.08 вересня. Продаж – Реалізація товарів та послуг. Оформити реалізацію покупцю Юпітер з Основного складу товарів:

Цукерки Червоний мак, 20 кг, по 65 грн. (ПДВ зверху), Податкове призначення ПДВ – Обд.НДС, податкове призначення доходів і витрат – Хоз.д-сть.

Цукерки Ромашка, 20 кг, по 48 грн. (ПДВ зверху), Податкове призначення ПДВ – Обд.НДС, податкове призначення доходів і витрат – Хоз.д-сть.

Контроль – сума по документу 2712, ПДВ 452.

15.13 вересня. Використання ТМЦ на власні потреби. Склад – Списання товарів. Виконати списання з основного складу на подарунки співробітникам нашої організації: Цукерки Ромашка – 10 кг, податкове призначення – Необл.НДС, нехоз, закладка Рахунки обліку – Рахунок списання – 949, Стаття витрат – Подарунки, податкове призначення – Нехоз.д-сть.

16.30 вересня. Податковий облік витрат. Покупка у резидента України. Покупка – Надходження товарів та послуг, закладка Послуги. Відобразити отримання від контрагенту Водоканал акта на послуги водопостачання:

1. Номенклатура – Водопостачання:

кількість – 1, сума – 100, Рахунок витрат – 92, субконто 1 – АУП, субконто 2 – Водопостачання (АВ), податкове призначення (ПДВ) – Обл.НДС, податкове призначення витрат – Хоз.д-сть.

2. Номенклатура – Водопостачання:

кількість – 1, сума – 100, Рахунок витрат – 93, субконто 1 – Водопостачання (Збут), податкове призначення (ПДВ) – Обл.НДС, податкове призначення витрат – Хоз.д-сть.

Контроль підсумкова сума по документу 240, ПДВ 40.

17.17 вересня. Введення курсів валют. Банк – Валюти. Вказати курс для валюти USD на поточну дату: курс – 800, кратність – 100.

18.17 вересня. Покупка послуг у не резидента. Покупка – Придбання товарів та послуг,

закладка Послуги. Відобразити отримання послуг маркетингу від контрагенту Іноземець:

номенклатура – консультації по маркетингу, кількість – 1, сума - 62,5, Не ПДВ,

рахунок витрат – 93, субконто 1 – Маркетинг, податкове призначення ПДВ – Обл.НДС, податкове призначення витрат - Госп.д-сть.

19.24 вересня. Витрати на відрядження. Каса – Авансовий звіт, закладка Прочее.

Відобразити Авансовий звіт від Сідорова, витрати віднести на 92 рахунок, підрозділ

АУП, стаття витрат – Витрати на відрядження: Добові – 400, Не ПДВ, Білети – 100,

ПДВ – 20%, контрагент УкрЗбутПостач, стаття витрат вибрати з групи

Адміністративні витрати.

(перевірити значення колонки Сума добових = 400).

Зразок:

20.30 вересня. Послуги ТЗВ. Покупка – Надходження товарів та послуг, закладка

Послуги. Відобразити надходження від контрагента УкрПостачЗбут акту про послуги доставки:

Номенклатура – Доставка, кількість – 1, Сума – 500, рахунок витрат 2801, субконто 1 – Продукти фасовані, субконто 2 –ТЗВ, податкове призначення (ПДВ) – Обл.НДС, податкове призначення витрат – Обл.НДС.

Контроль – Сума по документу 600, ПДВ 100.

21.Аналіз накопичених витрат. Сформувати звіт Оборотно – сальдову відомість по

рахунку 92:

22. Сформувати звіт Оборотно – сальдову відомість по рахунку 93:

Сформувати звіт Оборотно – сальдову відомість по рахунку 2801:

23.Додатково.

23.1.Розподілена податкова діяльність. Реалізація в рамка патентованої діяльності. Знайти документ Реалізація товарів та послуг покупцю Лагода (чіпсів і сухариків) та змінити в ньому значення Податкове призначення доходів і витрат – Торг.д-

сть(пат).

23.2.30 жовтня. Віднесення витрат на патентовану діяльність відобразити отримання від контрагенту УкрПостачЗбут акту про послуги оренди:

Номенклатура – Оренда торгівельного залу, кількість – 1, Сума – 3000 (без ПДВ),

ставка ПДВ 20%, рахунок витрат 93, субконто 1 – Оренда(збут), податкове призначення (ПДВ) – Обл.НДС, податкове призначення витрат – Распред. Вказану статтю витрат Оренда (збут) 30093додати в групу Витрати на збут: вид витрат - Прочее, рахунок 8 класу – 84, стаття декларації - 06.3.15.

23.3.Розрахунок податку на прибуток. Сформувати регламентний документ Декларація про прибуток за вересень (документ не формується обмеження версії).

23.4.Єдиний податок. В довідник Фізичні особи додати – Власова Анатолія Петровича. Створення нової організації. В довідник Організації додати новий елемент Власов ЧП, юр.фіз.особа - фіз.особа, префікс – Вл, фізична особа – Власов. Настроїти облікову політику для організації Власов, яка діє з початку поточного місяця:

Схема оподаткування – Єдиний податок, Спосіб оцінки МПЗ – По середній,

Спосіб оцінки товарів в роздріб – По вартості придбання. Використовуємо класи витрат – 8 (елементи витрат).

Створити розрахунковий рахунок в банку Аваль, валюта рахунку – грн.

23.5.25 жовтня. Надходження ГК від покупця. Додати нового контрагента Світ і договір з ним від покупця Власов вид – з покупцем. Відобразити надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Власова від покупця Світ: сума -1000 грн., стаття декл. По єдиному податку –Виручка від реалізації продукції.

23.6.Сформувати регламентований звіт Розрахунок єдиного податку по організації Власов за 3 квартал у звіті показана виручка від реалізації.

23.7.Завершити роботу.