Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Kapitulli 9 – Drejtim Financiar

Buxhetimi i kapitalit dhe Flukset e arkës

Material Plotësues

Përgatiti: Oltion Rrumbullaku

Disa trajtesa teorike të kapitullit

Më poshtë janë disa nga rastet kur nevojitet trajtimi i buxhetimit të kapitalit nëpërmjet flukseve të arkës.

•Zëvendësimi (rinovimi): mirëmbajtje e biznesit – Zëvendësimi i paisjeve të vjetra për vazhdimësinë e biznesit.

•Zëvendësimi: reduktimi i kostove - Në këtë rast zëvendësohen paisjet e përdorshme për paisje të reja që ulin kostot.

•Zgjerimi i produkteve dhe tregjeve ekzistuese. Shpenzime për të rritur shitjet e produktit ekzistues, ose për të rritur shpërndarjen e tregjeve ekzistuese.

•Zgjerimi në produktë dhe tregje të reja. Këto janë investime për të prodhuar produkte te reja. Këto projekte kërkojnë shuma të mëdha dhe kthime të mëvonshme.

•Të tjera. Mund të ketë arsye të tjera si për shembull, kontrolli i ndotjeve, kushtet e punës së punonjësve që sjellin kthime të vështira për tu vlerësuar në para.

Kemi tre krahasime të ndryshme për projektet, fondet dhe flukset e arkës që na shërbejnë për kuptimin me të mirë të buxhetimit të kapitalit.

1.Projekte të pavarura dhe të përjashtuara nga njëri-tjetri. Projektet e pavarura janë ato që flukset e tyre i kanë të pavarura nga njëri-tjetri dhe se pranimi i njërit nuk do të eleminonte diskutimin e tjetrit. Projektet që përjashtojnë njëri tjetrin janë ato që kanë të njëjtin funksion dhe konkurrojnë bashkë.

2.Fonde të pakufizuara ndaj Racionimit të kapitalit. Kur firma ka fonde të pakufizuara ajo i merr kollaj vendimet e buxhetimit të kapitalit. Kur fondet janë të kufizuara duhet të marrim vendim për atë që duhet të ndërmerret në fillim.

3.Flukse arke të rregullta dhe të parregullta. Flukset e rregullta janë një fluks dalës investimi në fillim dhe për pas vetëm flukse hyrëse. Flukset e parregullta ndodhin kur një fluks dalës në fillim shoqërohet më vonë me flukse hyrëse dhe dalëse.

1

1. Disa përkufizime dhe trajtime bazë

1.1 Cilat janë flukset e parasë të lidhura me projektin?

Përgjatë të gjithë këtij leksioni do të supozojmë se “k” (kosto e financimit) është e dhënë. Të vetmet flukse të parasë relevante për shqyrtimin e një projekti janë flukset shtesë. Ato përfshijnë çdo rritje dhe të gjitha ndryshimet në flukset e ardhshme të parasë në një firmë që janë pasojë direkte e vënies në punë të projektit. Këto flukse mund t’i llogarisim më vete si flukse shtesë në çdo hap të llogaritjeve, ose ti krahasojmë në fund pasi kemi gjetur flukset e parasë për çdo projekt.

Flukset e parasë shtesë duhet të përfshijnë kostot oportune operative të aktivitetit. Flukset e parasë gjenerohen vetëm nga asetet që kompania ka në veprimtarinë e saj. Kostot oportune operative janë krejt të ndryshme nga kostot oportune të financimit “k”, që siç e thamë më lart do ta supozojmë të dhënë në këtë leksion. Këtu duhet të kemi parasysh që kontabiliteti financiar nuk merr në konsideratë kostot oportune, sepse shqyrton vetëm veprimtarinë e realizuar, por kur krahasojmë dy projekte ne do të marrim parasysh të gjitha kostot që sjellin flukse në para sikur projektet të ishin të dyja në veprim.

1.2 Përfshirja e KQN

Sipas përkufizimit kapitali qarkullues neto është diferenca midis aktiveve korente dhe detyrimeve korente:

KQN duhet përfshirë në shqyrtimin e flukseve të arkës për dy arsye kryesore. Së pari, projektet zakonisht kërkojnë investime në llogari të arkëtueshme (klientë) dhe inventarë meqë shitjet priten të rriten (në disa raste rriten dhe llogaritë e pagueshme). Së dyti, investimi shtesë në këto llogari zakonisht rikuperohet në fund të projektit meqë llogaritë e arkëtueshme mblidhen dhe inventari shitet.

Nga ana tjetër flukset operative në para janë pjesa më e rëndësishme e shqyrtimit të flukseve në para. Këto flukse do t’i shqyrtojmë më në detaje pak më vonë.

1.3 Kostot e mbytura

Kostot e mbytura janë kostot që nuk mund të kthehen mbrapsht ose të rikuperohen. Kështu që nuk implikojnë fluks direkt në para për projektet që do shqyrtojmë. Këto përfshijnë shpenzimet e realizuara tashmë.

2

1.4 Ndikimi në të gjithë firmën

Shqyrtimi dhe krahasimi i projekteve mund të ketë shumë efekte anësore në të gjithë firmën. Në qoftë se këto efekte janë të vlerësueshme në flukse parash, atëhere në duhet t’i marrim parasysh. Këto efekte mund të jenë edhe negative, pra që ndikojnë në pjesë të tjera të veprimtarisë duke shtuar kosto dhe flukse në para. Po ashtu këto efekte mund të jenë edhe pozitive, në ato raste kur pjesë të ndryshme të firmës janë të lidhura në formë zinxhiri dhe një projekt mund të ndikojë pozitivisht në të gjithë zinxhirin e veprimtarisë dhe të firmës në përgjithësi.

1.5 Shpenzimet e interesit nuk përfshihen si fluks në para

Kosto e financimit përmban dhe flukse në para në momentin që paguhet në para interesi i borxhit apo dhe dividendët për pronarët e kapitalit. Por, në këtë moment kosto e financimit nuk shqyrtohet në trajtimin e flukseve në para, sepse ajo reflektohet në proçesin e skontimit të flukseve të parasë,

nëpërmjet

(kostos së financimit). Merret me mend që sa më e lartë të jetë kosto e financimit, aq më e

lartë do jetë

. Dhe për pasojë aq më e ulët do jetë

(vlera aktuale). Ky trajtim na mundëson të

ndajmë shqyrtimin e vendimeve të investimit (tek aktivet e bilancit dhe që trajtohet nga ky kapitull) nga vendimet e financimit (tek pasivet e bilancit dhe që trajtohen më vonë në Drejtimin Financiar). Në

praktikë mund të themi që firmat llogarisin sikur të mos kishte financim me borxh dhe më vonë

vendosin se cila është mënyra më e mirë për të financuar projektin.

2. Zëvendësimi dhe blerja e aktivit të ri

Blerja e një paisje apo makinerie të re mund të zëvendësojë një paisje apo makineri të vjetër. Në këtë rast ne do të shqyrtojmë tre momentet bazë ku krijohen flukse shtesë të cilat duhen përfshirë në një kontekst të vetëm për të marrë një vendim të vetëm. Hapi i parë është llogaritja e flukseve gjatë investimit fillestar. Hapi i dytë përfshin llogaritjen e të gjithë flukseve operative në para gjatë gjithë viteve të veprimtarisë. Hapi i tretë është fluksi në fund.

Dalje

Hyrje

fondesh

fondesh

Nëse mund të përdorim një peshore për të krahasuar këto tre grupe të flukseve në para, duhet t’i ndajmë ato sipas kahut të drejtimit të flukseve. Flukset hyrëse ndodhin kryesisht në momentin fillestar (por edhe gjatë jetëgjatësisë së investimit). Flukset operative priten të përftohen përgjatë gjithë jetëgjatësisë, si në vitet e para dhe në vazhdim dhe ne i llogarisim në hapin e dytë. Hapi i tretë përmbledh veprimet e fluksit në fund.

3

2.1 Investimi fillestar

Investimi fillestar llogaritet në momentin fillestar (n=0) dhe ka kah dalës të fondeve. Kjo do të thotë që në konsiderojmë me shenjë pozitive daljen e fondeve dhe me shenjë negavite hyrjen e fondeve.

Investimi fillestar ka dy flukse kryesore dhe dy flukse disi më anësore. Fluksi kryesor është blerja e asetit të ri (makinerisë së re) që përbën shtesën kryesore që ndodh në bilanc në zërin e aktiveve të qëndrueshme. Fluksi tjetër është shitja e asetit të vjetër (makinerisë së vjetër) që duhet të zëvendësohet në një projekt të tillë dhe që është një pakësim në para i cili reflektohet dhe në bilanc në zërin e aktiveve të qëndrueshme (sipas vlerës kontabël që ka aty).

Fluksi i radhës në para është fluksi më i vështirë për tu perceptuar në praktikë. Shitja e asetit të vjetër (për shkak të vlerësimit) sjell një efekt tatimor për shkak të shitjes me mbivlerë ose nënvlerë në raport me vlerën kontabël që ka asetit në momentin përkatës. Mbivlera është një e ardhur shtesë dhe nënvlera është një shpenzim shtesë i vitit ku ndodh veprimi dhe për pasojë krijon një tatim më shumë mbi fitimin për tu paguar (në rastin e mbivlerës) dhe një kursim nga tatimi mbi fitimin (në rastin e shitjes me humbje të asetit). Të dyja këto raste reflektohen në fund të vitit me deklarimin tatimor që do të ketë një vlerë të tillë të përfshirë që do jetë edhe fluks në para i shtuar (ose i pakësuar).

Fluksi i fundit ka të bëjë me ndryshimin në Kapitalit Qarkullues Neto i cili përmban ndryshimet që ndodhin në aktivet korente dhe detyrimet korente si rezultat i përshtatjes së aktiveve të firmës me një investim të ri në makineri dhe paisje. Siç e thamë më lart:

Shënojmë me A/K dhe D/K aktivet korente dhe detyrimet korente1. Këtu duhet të kemi parasysh që, , dhe ne na intereson shtesa e fluksit që vjen si pasojë e zëvendësimit të makinerisë. Pra, duke i grupuar kemi tre flukse të ndryshme që ndikojnë në fluksin

fillestar. I pari është fluksi i lidhur me blerjen e makinerisë se re, e cila mund të ketë edhe kosto instalimi. I dyti është fluksi në lidhje me makinerinë e vjetër, tek i cili përfshijmë edhe fluksin e tatimit mbi fitimin që vjen nga shitja e makinerisë së vjetër. I treti është fluksi i lidhur me kapitalin qarkullues

1 Mund të përdornim dhe termin aktive qarkulluese apo aktive afatshkurtra, megjithëse termi aktive korente është më i lehtë për tu përdorur në një formë të shkurtuar.

4

neto. Kjo renditje është një modifikim i vogël në renditjen e zërave që ka edhe trajtesa në kapitullin 9, në librin e Drejtimit Financiar. Pra:

+Blerje e makinerisë së re =

+Kosto e asetit të ri

+Kosto instalimi

- Fluksi pas tatimit nga shitja e asetit të vjetër = + Shitja e asetit të ri

Tatimi nga shitja e asetit të vjetër

Shtesa e Kapitalit Qarkullues Neto

Investimi Fillestar

Kini parasysh që nëse kompania nuk po zëvendëson një aktiv ekzistues, atëherë kosto e blerjes së aktivit të ri duke shtuar ndryshimet që ndodhin në kapitalit qarkullues neto përbëjnë investimin fillestar.

Tatimi nga shitja e asetit të vjetër llogaritet duke u bazuar në vlerën kontabël të asetit.

(

)

2.2 Flukset operative në para

2.2.1 Flukset vjetore në para

Përfitimet kryesore që pret firma nga një projekt i buxhetimit kapital janë një flukset operative në para, të cilat më saktësisht janë shtesat pas tatimit të flukseve të parasë.

Të gjitha përfitimet që shpresohen nga një projekt duhet të vlerësohen në baza arke (flukse parash), dhe jo vetëm “fitimi neto” kontabël. Për këtë duhet shtuar në rezultat amortizimi dhe shpenzimet e tjera jo në para (zhvlerësimi dhe dalja nga përdorimi), të cilat janë zbritur më parë për të llogaritur fitimin neto pas tatimit. Meqënëse amortizimi është përgjithsisht i përfshirë në pasqyrat financiare, ne e përdorim si i vetmi shpenzim jo në para për të dhënë idenë e një trajtese të përgjithshme të rasteve të tilla.

5

Të ardhurat

-Shpenzimet operative (pa përfshirë amortizimin dhe interesin) Fitimi para amortizimit, interesit dhe tatimit (EBITDA)

-Amortizimi

Fitimi para interesit dhe tatimit (EBIT) - Tatimi (me normë t)

Fitimi neto pas tatimit (EAT) + Amortizimin

Flukset operative në para (CFA)

2.2.2 Interpretimi i termit shtesë

Hapi i fundit në vlerësimin e flukseve operative në para për një projekt të propozuar zëvendësimi është llogaritja e flukseve shtesë në para. Flukset operative shtesë në para janë të nevojshme për tu llogaritur, sepse shqetësimi ynë kryesor është vetëm ndryshimi i flukseve operative në para që vjen nga projekti i propozuar. Pra, shtesa e flukseve në para është ai parametër që na intereson, pavarësisht nëse e llogarisim vetëm si shtesë e të gjithë flukseve, apo duke llogaritur flukset më vete dhe duke bërë diferencën në fund. Përgjithësisht, nëse do të ishim në një projekt zgjerimi, flukset në para të projektit do të ishin vetëm flukset shtesë në para.

Duke parë pasqyrën e të ardhurave – shpenzimeve më lart mund të llogarisim shtesën e flukseve operative në para.

Fillimisht:

Meqënëse fitimi neto pas tatimit (EAT) varet direkt nga EBIT (meqënëse nuk marrim parasysh interesat e borxhit), atëherë:

( )

(

)

[1]

6

Kjo mund të përdoret në rastet kur amortizimi është linear dhe nuk pengon llogaritjen e një EBIT për shumë vite. Meqënëse amortizimi mund të mos jetë gjithmonë linear, duhet të kemi parasysh që vetë

EBIT përmban amortizimin:

 

(

)

(

)

(

)

(

)

 

 

 

 

[2]

Të dyja formulat [1] dhe [2] mund të përdoren sipas rastit.

2.2.3 Amortizimi

Në këto raste mund të përdoret amortizimi linear. Në tekstin e Drejtimit Financiar përdoret rëndom metoda e amortizimit MACRS, e cila është një metodë që përdor metodën e amortizimit të tepricës së dyfishtë rënëse (me 200 përqind), duke përdorur gjysmën e vitit të parë si vit fillestar nistor i amortizimit. Kjo metodë mundëson amortizimin më të shpejtë dhe për pasojë efektin më të mirë në flukset e parasë për një kompani fitimprurëse. Meqënëse MACRS kërkon përdorimin e një gjysëm viti të parë, aktivet supozohen se blihen në mes të vitit, dhe për pasojë vetëm një gjysmë e amortizimit të vitit të parë llogaritet si shpenzim. Kjo sjell që përqindjet e amortizimit për një aktiv që amortizohet në n vite, të jepen për n+1 vite.

2.3 Gjetja e fluksit në fund

Fluksi i parave në fund janë lëvizjet e arkës në përfundim ose në likujdimin e projektit. Gjithashtu mund të jetë në fund të jetës ekonomike të projektit, makinerisë apo paisjes. Ky përfaqson fluksin e parave pas tatimit, pa përfshirë flukset operative të parasë, të cilat ndodhin në vitin e fundit të projektit. Ky fluks në disa raste mund të ndikojë vendimin e buxhetimit të kapitalit. Fluksi i fundit mund të llogaritet në projektet e zëvendësimit sipas formatit të paraqitur në librin e lëndës, ose në një formë të ngjashme që synon një kuptim më të qartë të këtij fluksi.

2.3.1 Shitjet e aktiveve në fund

Vlerat e përftuara nga shitja e aktivit të ri dhe të vjetër në fund, që mund të quhen shpesh “vlera e shpëtuar”, përfaqësojnë shumën neto të çdo heqje nga përdorimi dhe kostove përkatëse në fund të projektit. Për projektet e zëvendësimit ne duhet të marrim parasysh shitjet e aktivit të vjetër dhe ato të aktivit të ri. Për projektet e zgjerimit dhe të rinovimit, vlerat e aktivit të vjetër nuk ekzistojnë, meqënëse

7

konsiderohet një aktiv i vëtem të cilit i është shtuar vlera e aktivit të vjetër do merret zero. Edhe në

rastin e zëvendësimit nuk është e çuditshme që vlera e një aktivi të jetë zero në fund të projektit.

2.3.2 Efekti tatimor

Më parë ne llogaritët tatimin mbi shitjen e aktivit të vjetër (si pjesë e investimit fillestar). Në mënyrë të

ngjashme, tatimet duhet të konsiderohen edhe për fluksin në fund të aktivit të ri dhe të aktivit të vjetër

në një projekt zëvendësimi dhe vetëm vlera e aktivit të ri në rastet e tjera. Llogaritja e tatimit ndodh kur

aktivi shitet me një vlerë të ndryshme nga vlera kontabël. Nëse vlera nga shitja tejkalon vlerën kontabël

të aktivit, atëherë duhet të shtohet pagesa e tatimit në fund të vitit dhe do paraqitet si dalje në fluksin

tonë. Kur vlera e shitjes së aktivit është më e vogël se vlera kontabël, ne do të llogarisim një kursim nga

tatimi, i cili do të konsiderohet si një fluks hyrës dhe që shton fluksin pas shitjes (në fakt është e

kundërta e një fluksi dalës në formën e një kursimi nga një pagesë që mund të kryhej).

2.3.3 Ndryshimi në kapitalit qarkullues neto

Kur ne llogaritëm investimin fillestar, në morëm në konsideratë çdo ndryshim në kapitalin qarkullues neto që ndikohet nga aktivi (makineria) i ri. Tashmë, në llogaritjen e flukseve të parasë në fund, ndryshimi në KQN përfaqëson kthimin në gjendjen e kundërt të çdo investimi fillestar në kapitalit qarkullues neto. Më së shumti kjo do reflektohet si një fluks hyrës në para për shkak të reduktimit të KQN, sepse me përfundimin e projektit, nevoja për investim në KQN më të lartë do të supozohet se nuk është më e nevojshme kështu që kompania ul ato investime2. Meqënëse investimi në KQN nuk është i konsumuar, shuma që duhet të rikuperohet në fund të projektit duhet t jetë afërsisht e barabartë me shumën e llogaritur në investimin fillestar3. Tatimet nuk kanë ndikim në këtë rast.

2.3.4 Përmbledhja e flukseve shtesë në fund

Pas llogaritjes së flukseve më vete, ne mund t’i përmbledhim në një tabelë të përbashkët, që të krahasojë flukset neto që vijnë nga shitja e dy makinerive dhe duke i shtuar fluksin shtesë që vjen nga ndryshimi i kapitalit qarkullues neto. Krahasimi në të njëjtin nivel i flukseve të ndryshme reflekton faktin që nëse ne marrim vendimin për të vazhduar investimin me makinerinë e re, ne duhet të mbajmë parasysh kostot oportune të investimit të mundshëm në makinerinë e vjetër në mënyrë që në fund në të llogarisim vetëm shtesën e mundshme të këtij fluksi. Siç vihet re në të dy rastet shenja matematikore bazë pranë tatimit është shenja minus meqënëse shitja me vlerë më të madhe se vlera kontabël krijon një plusvlerë që sjell një tatim mbi fitimin për tu paguar në periudhën përkatëse.

2Siç e përmendëm më lart, ndryshimi në kapitalin qarkullues neto supozohet se ndodh në mënyrë të menjëhershme, pra në fund të projektit (apo në fillim të investimit, kur diskutohet për fillimin e investimit). Në praktikë, mund të duhen disa muaj që rritja origjinale në kapitalin qarkullues neto të bëhet zero.

3Në praktikë nuk mund të rikuperohet i gjithë investimi në kapitalin qarkullues neto. Kjo ndodh sepse një pjesë e llogarive të arkëtueshme mund të mos mblidhen dhe një pjesë e inventarëve mund të bëhen të papërdorshëm, kështu që vlera e tyre në bilanc nuk mund të realizohet nga shitja e tyre.

8

Makineria e re

Makineria e vjetër

 

+ Shitja e makinerisë se re

 

+ Shitja e makinerisë së vjetër

 

Tatimi nga shitja e makinerisë së re

Tatimi nga shitja e mak. së vjetër

 

Fluksi neto nga shitja e mak. së re---->

CFre

Fluksi neto nga shitja e mak. së vjetër

CFvjet

 

 

 

 

Fluksi shtesë në fund = CFre – CFvjet +

2.4 Përmbledhja e të gjithë flukseve

Investimi fillestar, flukset operative gjatë viteve dhe fluksi i fundit përmbajnë të gjithë flukset në para që ne marrim parasysh në marrjen e vendimit për investimin. Këto flukse në para mund të konsiderohen si flukse shtesë në para që i atribuohen projektit të propozuar. Ato paraqesin, në terma parash, se sa më mirë apo më keq është kompania nëse zgjedh të vërë në zbatim projektin e propozuar. Duke përdorur një normë skontimi të caktuar, k, ne mund të llogarisim vlerën aktuale neto (NPV) që i takon këtij projekti.

Flukset e tre llojeve për një vendim zëvendësimi makinerie (në ‘000)

Flukset operative në vite

 

 

$73.2

 

 

 

 

49.2 Fluksi në fund

$26.48

$57.68

$55.60

$61.2

$122.2 Totali i fluksit

|—————|—————|—————|—————|—————|————— —

0

1

2

3

4

5

($221.16)

 

 

 

 

 

Investimi fillestar

Ushtrime

Ushtrimi 1 – klasifikimi i shpenzimeve

Në listën e mëposhtme të shpenzimeve tregoni nëse ato mund të konsiderohen si shpenzime kapitale apo shpenzime operative. Shpjegoni përgjigjen.

a)Një pagesë qeraje prej 5,000 lekësh për kasën regjistruese.

b)Një pagesë prej 200,000 lekësh për një program kompjuterik nga një kompani softuerësh.

c)Një investim prej 80,000 lekësh në një treg financiar.

d)Një pagesë prej 3,000 lekësh për një paisje të zyrës.

e)Një pagesë prej 2,500,000 për një zyrë të re.

f)Një pagesë prej 10,000 lekësh për një raport marketingu.

Ushtrimi 2 - Llogaritja e ndryshimit në kapitalin qarkullues neto

Alumil sh.p.k. po konsideron blerjen e një makinerie që duhet të zëvendësojë një makineri të vjetër. Kompania ka një total të aktiveve korente prej 82,000,000 lekë dhe një total të detyrimeve korente prej

9

53,000,000 lekë. Si rezultat i zëvendësimit të propozuar, ndryshimet e mëposhtme parashikohen në nivelet e aktiveve korente dhe detyrimeve korente si më poshtë.

Llogaria

Ndryshimi

 

Inventarë

-

10,000,000

Llogari të pagueshme

+

90,000,000

Arka

+

15,000,000

Llogari të arkëtueshme

+

120,000,000

Dëftesa të pagueshme

 

0

a)Duke përdorur informacionin e mësipërm, llogarisni ndryshimin, nëse ka të tillë, në kapitalin qarkullues neto që është i pritshëm si rezultat i veprimeve për zëvendësimin e propozuar.

b)Shpjegoni se pse një ndryshim në këto llogari korente do të ishte i rëndësishëm në përcaktimin e investimit fillestar në shpenzimet kapitale të propozuara.

c)A mundet që ky ndryshim në kapitalin qarkullues neto të përdoret në ndonjë tjetër komponent të flukseve të arkës që duhen për të marrë vendimin e buxhetimit të kapitalit? Shpjegoni.

Ushtrimi 3 – llogaritja e investimit fillestar

Lori Caffe sh.a. kërkon të modernizojë paisjet e veta. Kostot e instalimit të një mbushësi automatik të kontrolluar nga kompjuteri do të jenë 130,000$. Kompania ka mundësi të shesë makinërinë e vjetër, të përdorur në 4 vite, për 35,000$. Makineria ekzistuese ka kushtuar fillimisht 60,000$ dhe ishte amortizuar në formë linearë për një periudhë 7 vjeçare. Kjo kompani paguan tatime në normën 20% për të ardhurat dhe fitimin e saj.

a)Cilat është vlera e librit (kontabël) e makinerisë ekzistuese?

b)Llogarisni të ardhurat nga shitja pas tatimit për makinerinë ekzistuese.

c)Llogarisni ndryshimin në kapitalin qarkullues neto duke përdorur shifrat e mëposhtme:

Llogaria

Ndryshimi

 

Inventarë

+

$50,000

Llogari të pagueshme

+

40,000

Arka

 

0

Llogari të arkëtueshme

+

70,000

Dëftesa të pagueshme

+

15,000

d) Llogarisni investimin fillestar në lidhje më makinerinë e re të propozuar.

10