Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

การตรวจสอบหม้อน้ํา

บทนํา

หม้อน้ําเป็นเครื่องจักรที่สําคัญที่สุดในระบบไอน้ําซึ่งเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อนที่ใช้งานอยู่ ทั่วไปทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ หรือโรงพยาบาล เนื่องจากการที่หม้อน้ําทางานภายใต้ความ ดันสูงและอุณหภูมิสูงจึงจําเป็นต้องมีระบบควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ และต้องมีผู้ ควบคุมประจําหม้อน้ําที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมหม้อน้ําและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ ต่างๆของระบบไอน้ําอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

ในการใช้งานหม้อน้ําใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดนั้นจําเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและ ระบบความปลอดภัยให้ถูกตองครบถ้วนทั้งเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้านความ ปลอดภัยซึ่งในการตรวจสอบผู้ตรวจสอบจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกําหนดของ กฎหมายและหลักการทํางานของอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆที่ติดตั้งกับหม้อน้ํา

นายมานพ แก้วฉาย วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่๑

พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ํา

หม้อน้ําเป็นอุปกรณ์สําหรับผลิตไอน้ําเพื่อนําไอน้ําไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมด้าน ต่างๆ โดยสามารถผลิตไอน้ําได้ทั้งปริมาณและความดันที่ต้องการ ดังนั้นหม้อน้ําจึงมีหลายแบบตามความ เหมาะสมกับการใช้งาน เช่นไอน้ําอิ่มตัว(Saturated Steam) จะใช้ในการถ่ายเทความร้อน (Heat Exchanger) ในกระบวนการผลิตและไอน้ํายิ่งยวดหรือไอดง(Superheat Steam) ซึ่งมีอุณหภูมิและความ ดันสูงจะใช้เป็้นกําลังต(Power Plant) เช่นขับเครื่องกังหันไอน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น

คําจํากัดความของหม้อน้ําตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดมาตรการความปลอดภัย เกี่ยวกับหม้อน้ําหมอต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ระบุว่า“หม้อน้ํา” หม ยถึงภาชนะปิดสําหรับบรรจุน้ําที่มีปริมาณความจุเกิน๒ ลิตรขึ้นไปเมื่อได้รับความ ร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานความร้อนอื่นน้ําจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ํา ภายใต้ความดันมากกว่า๑.๕ เท่าของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล หรือภาชนะปิดสําหรับบรรจุน้ํา ซึ่งใช้ในการผลิตน้ํารอนที่มีพื้นที่ผิวรับความร้อนตั้งแต่๘ตารางเมตรขึ้นไป

ระบบไอน้ําหมายถึงระบบที่ประกอบด้วย หม้อน้ําและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกยวข้อง ซึ่งได้แก่หม้อ น้ําระบบส่งจ่ายไอน้ําระบบนํากลับไอน้ําควบแน่นหรือคอนเดนเสท(Condensate) และอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ํา (ผู้ใชไอน้ําปลายทาง) ดังแสดงในรูปที่๑

 

ระบบสงจา่่ยไอนํา

ไอนํา้

 

้

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ไอนํา้

 

กาซร้อนทิง๊้

 

นําป้อนเย็น้

 

ไอนําควบแนน้ ่

เครื่องอุนนําป้อน้

ระบบนําบไอนํ้าควบแน่นักล

 

หม้อนํา้

นําร้อน้

ถังกนํ้าปอนพั

 

 

 

 

ป◌ั◌๊ม

 

 

รูปที่๑องค์ประกอบของระบบไอน้ําและการทํางานของหม้อนํา

หม้อน้ําในที่นี้หมายถึงเครื่องกําเนิดไอน้ําซึ่งทําด้วยเหล็ก, ็กกล้าหรือโลหะที่สามารถ ทนต่ออุณหภูมิสูงและควาันสูงไมดาประกอบเป็นภาชนะปิดซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างอย่าง้ แข็งแรงภายในแบ่งเป็น๓ส่วนคือ

๑. ส่วนเก็บไอน้ํา ๒. ส่วนเก็บน้ํา ๓. ส่วนรับความร้อน

สวนเกบไอนํา่็้

สวนเกบนํา่็้

สวนรับความร้อน่

บทที่๒

การตรวจสอบหม้อน้ํา

การตรวจสอบหม้อน้ําหมายถึงการตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดตั้งและ ตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปีของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้เป็นไป ตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุในภาคผนวก ๓พร้อมทั้งจดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนดส่งให้ผู้ ประกอบกิจการโรงงาน

หากตรวจสอบพบว่าหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานต้องแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานและกรมโรงงาน อุตสาหกรรมทราบทันทีซึ่งในทางปฏิบัติสามารถแบ่งการตรวจสอบได้เป็น๒ประเภทดังนี้

๑. การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ําตามหลักวิศวกรรมหรือตามหลักเกณฑ์ ข้อบัี่กฎหมายกํบทงคหมายถึงหนดการตรวจสอบต้องกระทําโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบับสภาวิศวกรงคว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการความปลอดภัย เกี่ยวกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนพ.ศ. ๒๕๔๙ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑. ข้อบับสภาวิศวกรงคว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลพ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของวิศวกร แต่ละระดับไว้ดังนี้

ข้อ๔ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมเครื่องกลระดับวุฒิวิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาว ศวกรรมเครื่องกลได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาด

ข้อ๕(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับ สามัญวิศวกรป ะกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลงานพิจารณาตรวจสอบทุกประเภท และทุกขนาด

ข้อ๖(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับ ภาคีวิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลงานพิจารณาตรวจสอบ(ก) เครื่องจักรกลที่มีขนาดรวมกันไม่เกิน๑๐๐กิโลวัตต์ต่อเครื่อง(ข) ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยทุกขนาด

ข้อ๗ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรพิเศษประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ ตามงานประเภทและขนาดที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

๑.๒. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ําและ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนพ.ศ. ๒๕๔๙กําหนดหน้าที่คุณสมบัติของวิศวกรตรวจทดสอบ หม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ําหรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนไว้ดังนี้

ภาคผนวก๑ หน้าที่และคุณสมบัติของบุคลากรประจําโรงงานวิศวกร และหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

ส่วนที่๓วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หน้าที่

(๑) ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้งรวมถึงระบบท่อต่างๆสําหรับหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อนําความร้อนใหม่ก่อนการติดตั้งพร อมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบส่งให้ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน

(๒) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดตั้งและตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปีของ หม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยถูกต้อง ตาม หลักวิศวกรรมและเป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุในภาคผนวก๓พร้อมทั้งจดทํารายงานผลการตรวจทดสอบ ตาม แบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนดส่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

(๓) หากตรวจสอบพบว่าหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานต้องแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานและกรมโรงงาน อุตสาหกรรมทราบทันที (๔) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติ

(๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและไม่อยู่ในระหว่างพักใช้ ใบอนุญาต (๒) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไม่พ้นกําหนดระยะเวลา

๓ปีนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน

ภาคผนวก๓ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจทดสอบหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ส่วนที่๑การเตรียมการก่อนการตรวจทดสอบหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

๑. ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ก่อนการตรวจทดสอบหม้หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและบุคลากรําอนดังนี้ ๑.๑หยุดการใช้หม้้ําหรือน้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหมล่วงหน้าก่อนการตรวจ

ทดสอบโดยการหยุดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง(ปิดBurner กรณีหม้อนําใช้เชื้อเพลิงเหลวหากใช้ เชื้อเพลิงแข็งเช่นฟืนขี้เลื่อยแกลบถ่านหินฯลฯให้นําเชื้อเพลิงพร้อมขี้เถาออกจากเตาให้หมด

๑.๒ระบายไอน้ําออกจากหม้อน้ําให้หมดและลดอุณหภูมิายในหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้มีอุณหภูมิไม่เกิน๔๙๐C ทั้งนี้การลดอุณหภูมิหม้อน้ําไม่ควรถ่ายน้ํารอน ทั้งหมดทิ้งแลวเติมน้ําเย็นทันที

๑.๓เปิดประตูเตาหรือฝาด้านหน้า-หลังหรือช่องเปิดต่างๆของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเพื่อให้เห็นผิวด้านสัมผัสไฟและทําความสะอาดผิวด้านสัมผัสไฟทั้งหมด ให้ปราศจากเขม่าขี้เถ้า

๑.๔ระบายน้ําออกจากหม้ําให้อนเปิดช่องคนลอดหมดช่องมือลอดช่องทําความสะอาดและทํา ความสะอาดภายในหม้อน้ํา

๑.๕จัดเตรียมปะเก็นของส่วนต่างๆเช่นช่องคนลอดช่องมือลอดฝาหน้า-หลังและหน้าแปลน ต่างๆเพื่อสําหรับเปลี่ยนใหม่ภายหลังจากการเปิดตรวจทดสอบหรือทําความสะอาด

๑.๖จัดให้ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและผู้ที่เกยวของ อยู่อํานวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลแก่วิศวกรและรับทราบคําแนะนําจากวิศวกรในวันตรวจ ทดสอบ

๑.๗กรณีที่มีการใช้หม้อนําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความรตั้อน่๒งแตเครื่องขึ้นไป โดยมีระบบท่อร่วมก้ตันให ดแยกระบบท่อไอน้ําของหม้อน้ําหรือท่อน้ํามันของหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่กําลังใช้งานออกจากระบบหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อนําความร้อนที่จะตรวจทดสอบ

๑.๘จัดเตรียมข้อมูลที่เกยวข้องเช่นบันทึกประจําวันการใช้งานหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อนําความร้อนประวัติการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาร ยงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เข้าหม้อน้ํารายง นผลการวิเคราะห์คุณภาพของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนหรือเอกสารที่ จําเป็นเพื่อประกอบการตรวจทดสอบ

๑.๙ถอดชิ้นส่วนอื่นๆที่จําเป็นตอการตรวจทดสอบตามคําร้องขอของผู้ตรวจทดสอบ ๒. ผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนจะต้องทบทวนประวัติหม้อน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจทดสอบการสืบค้น ปัญหาและการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยให้พิจารณาจากข้อมูลตามข้อ๑.๘ ๓. ผู้ประกอบกิจการโรงงานและวิศวกรผู้ตรวจทดสอบจะต้องคํานึงถึงอันตรายต่างๆและดําเนินการ

ให้เกิดความปลอดภัยส่วนบุคคลในขณะตรวจสอบหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา ความร้อนใ เรื่อไปนี้งดังต่

๓.๑ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อการใช้งานและต้องระมัดระวัง อันตรายต่างๆในบริเวณทํางานและอันตรายที่อาจเกิดจากการตรวจทดสอบ

๓.๒ต้องจัดให้มีการปองกันการเริ่มทํางานของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความ ร้อนโดยการตัดแยกระบบพลังงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการจ่ายพลังงานความร้อนพลังงาน ไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ตรวจทดสอบในระหว่างการตรวจทดสอบ

๓.๓ต้องจัดให้มีการระบายอากาศภายในห้องเผาไหม้หม้อนําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา ความร้อนหรือบริเวณที่อับอากาศ(Confined Space) อย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ ผู้ตรวจทดสอบ

ส่วนที่๒การตรวจสอบสภาพภายนอก(External Inspection)

ผู้ตรวจทดสอบต้องดําเนินการดังนี้ ๑. ตรวจดูสภาพการติดตั้งหมอน หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนําและระบบท่อความ

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง ๒. ตรวจสอบสภาพภายนอกหากพบสิ่งผดปกติให้ถอดฉนวนออกบางส่วนเพื่อตรวจสภาพเปลือกหม้อ

น้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือโครงสร้างภายในฉนวน ๓. ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของส่วนต่างๆของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

๔. ตรวจสอบสภาพรอยร้าวในส่วนต่างๆของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ๕. ตรวจสอบจํานวนขนาดการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิศวกรรม และถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด

ส่วนที่๓การตรวจสอบสภาพภายใน(Internal Inspection)

ผู้ตรวจทดสอบต้องดําเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบสภาพผิวด้านสัมผัสไฟและด้านสัมผัสน้ําเช่นผนังเตาห้องเผาไหม้(Combustion Chamber) ท่อไฟใหญท่อไฟเล็ก(Smoke Tube)ผนังหน้า-หลัง(End Plate) ท่อน้ํา(Water Tube)

ท่อของเหลวอุปกรณ์อุ่นน้ํา(Economizer) อุปกรณ์อุ่นอากาศ(Air Pre-heater) ของหม้อน้ําหรือหม้อ ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนโดยให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

๑.๑ตรวจสอบการบิดเบี้ยวการยุบตัวหรือการเสียรูปการแตกร้าวของรอยเชื่อมการรั่วซึมและ ต้องตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความหนาเพื่อประเมินความแข็งแรงของ โครงสร้างรับความดัน

๑.๒ตรวจสอบการบิดเบี้ยวการเสียรูปหรือความผิดปกติเนื่องจากความร้อน(Overheat) ๑.๓ตรวจสอบสภาพการผุกร่อนการกัดกร่อนของผิวด้านสัมผัสน้ําและด้านสัมผัสไฟ ๑.๔สําหรับหม้อน้ําตรวจสอบสภาพของตะกรันและการสะสมของโคลนตะกอนโดยความหนา

ของตะกรันที่ตรวจพบต้องไม่มากกว่า๑/๑๖นิ้ว(๑.๕มิลลิเมตร)

๑.๕ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟอิฐทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน ๑.๖ตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของโครงสร้างรับความดันและสภาพรอยเชื่อมตางๆ

โดยวิธีการและเครื่องมือตรวจสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ ๑.๗ตรวจสอบสภาพเหล็กยึดโยงต่างๆ ๑.๘ตรวจสอบการอุดตันของท่ างเข้าและออกต่างๆ

๒. ตรวจทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรับความดันของหม้อน้ําด้วยการอัดน้ํา(Hydrostatic Test) โดยน้ําที่ใช้อัดทดสอบหม้อน้ําต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน๔๙๐C ในการตรวจทดสอบให้ดําเนินการดังนี้

๒.๑กรณีหม้อนําสร้างใ่หรือมีการดัดแปลงมซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างับความดันให้ วิศวกรผู้ตรวจทดสอบทําการอัดน้ําที่ความดันไม่น้อยกว่า๑.๕เท่าของความดันอนุญาตให้ใชงาน สูงสุด(Maximum Allowable Working Pressure หรือMAWP) และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า

๑๐นาทีจากนั้นใหลดความดันลงเหลือเท่ากับ๑เท่าหรือไม่เกิน๑.๒๕เท่าของความดันอนุญาต ให้ใช้งานสูงสุด(MAWP) แล้วตรวจสอบการรั่วซึมในส่วนต่างๆ

๒.๒กรณีการตรวจทดสอบความดันด้วยการอัดน้ําประจํี(Annual Hydrostatic Test)ให้ วิศวกรผู้ตรวจทดสอบทําการอัดน้ําที่ความดันไม่ต่๑ํากวาเท่าหรือไม่เกิน๑.๒๕เท่าของความดันอนุญาต ให้ใช้งานสูงสุด(MAWP) และต้องมีการตรวจสอบการรั่วซึมโดยในการนี้ใหคงความดันไว้ จนกว่าการตรวจสอบการรั่วซึมจะแล้วเสร็จ

๒.๓ในการดําเนินการตามข้อ๒.๑หรือข้อ๒.๒หากไม่ทราบข้อมูลความดันอนุญาตให้ใชงาน สูงสุด(MAWP) ให้วิศวกรอัดน้ําทดสอบที่ความดันไม่น้อยกว่า๑.๕เท่าของความดันใช้งานสูงสุด (Maximum Working Pressure หรือMWP) และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า๓๐นาทีเพื่อตรวจสอบการ รั่วซึมในส่วนต่างๆ

๒.๔ปรับตั้งการทํางานลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ของหม้อน้ําให้ระบายไอน้ําที่ความดันไม่เกิน ๑.๐๓เท่าของความดันอนุญาตให้ใชงานสูงสุด(MAWP)

ส่วนที่๔การตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบการควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย

(Functional Test)

ผู้ตรวจทดสอบจะต้องตรวจสอบสภาพความเหมาะสมความครบถ้วนความถูกต้องใน การทํางานของอุปกรณ์ส่วนควบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

ส่วนที่๕การดําเนินการภายหลังการตรวจสอบและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

๑. ผู้ตรวจทดสอบต้องจัดให้มีการถี่ายภาพทแสดงถึงการตรวจทดสอบภายในและหรือภายนอกหม้อน้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนซึ่งกระทําโดยผู้ตรวจทดสอบโดยให้แนบภาพถ่ายท้าย รายงานผลการตรวจทดสอบ ๒. ผู้ตรวจทดสอบต้องจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่

ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนแล้วจัดส่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานพร้อมกับสําเนาใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสําเนาหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนโดยรับรอง สําเนาถูกต้อง ๓. กรณีพบว่าโครงสร้างส่วนประกอบหรือระบบการทํางานของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว

เป็นสื่อนําความร้อนส่วนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์เชิงวิศวกรรม วิศวกรตรวจทดสอบหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา ความร้อนต้องบันทึกข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์พร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง และความไม่สมบูรณ์นั้นใหแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

๒. การตรวจสอบขณะเดินเครื่อง(Hot Check) หมายถึงการตรวจสอบของผู้ควบคุม ประจําหม้อน้ําของโรงงานหรือเจ้าหน้าทที่เก ้องจากภายนอกยวขโดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ความสมบูรณ์ถูกต้องในการติดตั้งหรือการทํางานของอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน การใช้งานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑. ตรวจสอบลักษณะการติดตั้งหมอน้ําใหเป็นไปตามข้อ๑๓ ของประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ําและหม้อต้มฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ง กําหนดดังนี้

-ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์หรือวัสดุอื่ไม น้อยกว่าๆ๒.๕เมตร

-ระยะห่างจากผนังหม้อน้ําอื่นเพดานไม่น้อยกว่า๑.๕เมตร ยกเว้นหม้อน้ําแบบไหลผ่านทางเดียว(Once Through Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับ

ความร้อนไม่เกิน๑๐ ตารางเมตร และความดันใช้งานสูงสุดไม่เกิน๑๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ ระยะดังกล่าวต้องเพียงพอต่อุงรัการบํารษาและตวจสอบ

-ต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อย๒ทางมีความกว้างอย่างน้อย๐.๖เมตรความสูง อย่างน้อย๒เมตรและต้องปราศจากสิ่งกีดขวางทางเข้าออก

-ในกรณีที่จําเป็นต้องเก็บเชื้อเพลิงไว้ในบริเวณสถานที่ต้องเก็บอยู่ห่างจากิดตั้ง หม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนไม่น้อยกว่า๑เมตร

-ฐานรากสถานที่ติดตั้งหมอน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

และอุปกรณ์ที่เกยวข้องทั้งหมดต้องมั่นคงแข็งแรง

-การแสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้้ําไวอนณที่เปิดเผยในสถานที่ตั้งหมอน้ํา ให้เป็นไปตามข้อ๑๖ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ํา และหม้อต้มฯพ.ศ. ๒๕๔๙

๒.๒. การตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณติดตั้งหม้อน้ําใหเป็นไปตามหลัก

วิศวกรรมดังนี้

-ตรวจสอบอาคารหรือห้องหม้อน้ําต้องมีระบบการระบายอากาศที่ดีเพื่อลด อุณหภูมิภายในอาคารหรือห้องหม้อน้ําและลดปริมาณไอระเหยของสารเชื้อเพลิงไม่ให้ถึงจุดติดไฟ (LEL) Lower Explosion Limit

-การออกแบบลักษณะการระบายอากาศขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเชื้อเพลิงที่ ใช้(เบาหรือหนักกว่าอากาศ)

-การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ(Gas Detector) อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชนิด

ของก๊าซ

๒.๓. การบริหารจุดเสี่ยงของหม้อน้ําในการติดตั้งหมอนําควรคํานึงถึงบริเวณที่มี ความเสี่ยงสูงหากเกิดอุบัติเหต ไม่ควรมีพนักงานหรือโครงสร้างหลักในการรับน้ําหนักของอาคารอยู่เพื่อ หลีกเลี่ยงความสูญเสีย

๒.๔. การติดป้ายเตือน หรือข้อแนะนําต่างๆ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ควรมีป้ายบอกลําดับขั้นตอนการทํางาน ป้ายเตือนอันตรายในกรณีต่างๆ วิธีการปฏิบัติในกรณี ฉุกเฉินและหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ ผู้สรางหม้อน้ําวิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อน้ําหน่วยงาน ราชการที่เกยวข้องเพื่อสามารถติดต่อขอคําแนะนําต่างๆในการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

๒.๕. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําให ็นไปตามประกาศเป กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ําและหม้อต้มฯพ.ศ. ๒๕๔๙โดย

ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําตึ้องขนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีหลักเกณฑ์การขึ้ดังี้นทะเบียน ส่วนที่๑ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน

หน้าที่

(๑) ควบคุมดูแลประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนตลอดเวลาที่ ปฏิบัติงานในหน้าที่ (๒) ตรวจความเรียบร้อยของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนก่อนเดินเครื่อง และขณะเดินเครื่อง

(๓) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์และค่าควบคุมต่างๆตามช่วงระยะเวลาพร้อมจัดทําและเก็บ รักษาบันทึกรายงานประจําวันพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ตลอดเวลา (๔) ควบคุมดูแลคุณภาพน้ําปและน้ํอน าภายในหม้อน้ําใหเป็นไปตามประกาศเรื่องคุณสมบัติของ น้ําสาหรับหม้อน้ํา

(๕) ให้หยุดใชงานหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง ของหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงและ แจ้งให้วิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ําหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทัี

คุณสมบัติ

(๑) ต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น สื่อนําความร้อนที่ระบุในภาคผนวก๒หรือ (๒) ต้องมีคุณวฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ั้นสูงสาขาช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์หรือช่าง

เทคนิคอุตสาหกรรมหรือช่างเทคนิคการผลิตหรือสาขาอื่นที มีวิชาการเรยนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับไอน้ําความร้อนการเผาไหม้การประหยัดพลังงานความแข็งแรงของวัสดุรวมกันไม่น้อยกว่า๙ หน่วยกิต

๒.๖. ตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกําหนด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนพ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวด๑ อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ํา

๑. เครื่องสูบน้ําป้อน้ําอนหม ๑.๑ต้องสามารถสูบน้ําป้ํอนหมอนี่ปริมาณไม่น้อยกว่าอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุดาท

๑.๒ต้องสามารถสูบน้ําป้ํอนหมอนี่ความดันไม่น้อยกว่าาท๑.๑เท่าของความดันอนุญาตใช้งาน สูงสุด(Maximum Allowable Working Pressure : MAWP)

๒. ลิ้นนิรภัย ๒.๑ต้องติดตั้งอย่างน้อย๑ชุดและในกรณีที่หม้อน้ํามีพื้นที่ผิวรับความร้อนมากกว่า๕๐ตาราง

เมตรต้องติดตั้งอย่างนอย๒ชุด ๒.๒ต้องสามารถระบายไอน้ําที่ความดันออกแบบหม้อนําได่น้่าอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุดไมอยกว

และต้องระบายไอน้ําได้มากกว่าอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงสูงสุด(Maximum Firing Rate) ๒.๓ต้องสามารถทดสอบการทํางานได้ในขณะใช้งาน

๒.๔ต้องไม่มีลิ้นปดเปั่นระหว่างหม้อน้ํากับลิ้นนิรภัยและต้องไม่มีลิ้นปดเปิดดคหรือปลั๊กอุดที่ท่อ ทางออกของลิ้นน ัยรภ

๒.๕ต้องปรับตั้งลิ้นนิัยให้ระบายไอน้ําที่ความดันไม่เกินภ๑.๐๓เท่าของความดันอนุญาตใช้งาน สูงสุดของหม้อน้ํา(MAWP)

๒.๖การต่อท่อระบายไอน้ําออกจากลิ้นนิรภัยต้องมีขนาดและวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม

๒.๗ต้องจัดให้มีการปองกัันตรายหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญอเนื่องจากความดันความร้อนและ เสียงซึ่งเกิดจากการระบายไอน้ําของลิ้นนิรภัย ๓. อุปกรณ์แสดงระดับน้ําเช่นหลอดแก้วแท่งแก้วแถบแม่เหล็กเป็นต้น

๓.๑ต้องติดตั้งอย่างน้อย๑ชุด ๓.๒ต้องติดตั้งครอบป้องกัันตรายอในกรณีอุปกรณ์แสดงระดับน้ําเป็นแบบหลอดแก้วและ

หลอดแก้วต้องเป็นชนิดนิรภัย ๓.๓ต้องมีเครื่องหมายแสดงระดับน้ําต่ําสุดระดับน้ําปกติและระดับน้ําสูงสุดให้เห็นชัดเจน

๓.๔ต้องติดตั้งลิ้นปดเปิดที่ท่อระหว างหม้อน้ํากับอุปกรณ์แสดงระดับน้ําโดยขนาดของท่อและลิ้น ปิดเปิดต่น้องไมอยกว่า๑๕มิลลิเมตร

๓.๕ต้องติดตั้งลิ้นปดเปิดและต่อท่อระบายใต้อุปกรณ์แสดงระดับน้ําไปยังที่ที่ปลอดภัยและสามารถ มองเห็นน้ําหรือไอน้ําที่ระบายออก

๔. ลิ้นกับนกล(Check Valve หรือNon Return Valve)

๔.๑ต้องติดตั้งที่ท่อป้อนน้ําระหว่างเครื่องสูบน้ํากับหม้อน้ําอย่างน้อย๑ชุดโดยให้อยู่ใกล้ําหม้อน มากที่สุดและม ขนาดไม่เล็กกว่อป้อนน้ําในกรณีที่หม้อน้ํามีการติดตั้งอุปกรณ์อุ่นน้ําาท(Economizer)ให

ติดตั้งลิ นกันกลับระหว่างเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์อุ่นน้ํา ๔.๒ในกรณีที่หม้อน้ําใช้เครื่องสูบน้ํา๒เครื่องต่อท่อป้อนน้ํา้อน้ําร่วมกันต้องติดตั้งลิ้นกันหมเข

กลับเพิ่มอีก๑ชุดที่งน้ําของเครื่องสูบน้ําแต่ละเครื่องท่อส

๔.๓ในกรณีที่หม้อน้ํา๒เครื่องต่อจ่ายไอนํ้ารวมกันต้องติดตั้งลิอท นกันกลับที่ายไอน้ําของท่จ หม้อน้ําแต่ละเครื่อง

๕. มาตรวัดความดันไอน้ํา(Pressure Indicator หรือPressure Gauge)

๕.๑ต้องติดตั้งอย่างน้อย๑ชุด

๕.๒ต้องติดตั้งท่อไส้ไก่(Siphon) หรือท่อรูปตัวยู(U-Shape) ระหว่างหม้อน้ําและมาตรวัดความ ดันไอน้ํา

๖. ลิ้นระบายใต้(Blowําหม้อนdown Valve) ๖.๑ต้องติดตั้งอย่างน้อย๑ชุด

๖.๒ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า๒๐มิลลิเมตรและไม่มากกว่า๖๕มิลลิเมตร ๖.๓ต้องติดตั้งบริเวณจุดต่ําสุดของหม้อน้ําและอยู่ในตําแหนี่งทสะดวกต่อการใช้งาน

๖.๔ต้องจัดให้มีการปองกัันตรายหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญอเนื่องจากความดันความร้อนและ เสียงซึ่งเกิดจากการระบายน้อนออกจากลิ้นระบายใต้หม้อนําําร ๗. ฉนวนกันความร้อน

๗.๑ต้องหุ้มฉนวนกันความร้อนที่ตัวหม้อน้ําลิ้นจ่ายไอน้ํา(Main SteamValve) ท่อจ่ายไอน้ําถัง พักไอน้ําผนังห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง(ในกรณีห้องเผาไหม้อยู่นอกหม้อน้ํา)รวมทั้งถงเก็บน้อนปล่องไอเสียําร และอุปกรณ์ที่เกยวข้องกับหม้อน้ําซึ่งมีอุณหภูมิผิวตั้งแต่๘๕องศาเซลเซียสขึ้นไปและติดตั้งอยู่ในระดับ ความสูงหรือบริเวณที่อาจเป็นอันตรายตู่้อยู่ใกล้เคียงผ

๗.๒ผิวฉนวนกันความร้อนต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน๖๐องศาเซลเซียสในขณะใช้หม้อนํา ๘. ลิ้นจ่ายไอน้ํา

๘.๑ต้องเป็นชนิดปิดเปิดช้าเช่นโกล์บวาล์ว(Globe Valve)

๘.๒ต้องติดตั้งที่ด้านบนของตัวหม้อน้ําถังพักไอน้ํา(Steam Header)โดยติดตั้งให้ใกล้กับ โครงสร้างรับความดันมากที่สุด ๙. เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ

๙.๑ต้องติดตั้งอย่างน้อย๑ชุด ๙.๒ต้องติดตั้งใหมีหน้าที่การทํางานอย่างน้อยดังนี้

(๑) ต้องต่อวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัยเมื่อระดับน้ําต่ําผิดปกติ(Low Water Alarm) โดยสัญญาณเตือนภัยให้แสดงเป็นแสงและเสียงสําหรับวงจรแสงเตือนภัยต้องติดตั้งให้ทํางานด้วยสวิตช์ตัด ต่อแบบอัตโนมัติจากเครื่องควบคุมระดับน้ําโดยต้องไม่มีสวิตช์ตัดต่อการทํางานแบบปิดเปิดด้วยมือ

(๒) ต้องตัดวงจรพัดลมช่วยเผาไหม้เชื้อเพลิงเมื่อระดับน้ําต่ําถึงจุดวิกฤต(Low Water Cut-off) ใน กรณีที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งใช้พัดลมช่วยเผาไหม้และป้อนเชื้อเพลิงแบบควบคุมด้วยคน

(๓) ต้องตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของอุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงเมื่อระดับน้ําต่ําถึงจุดวิกฤตใน กรณีที่ใช้เครื่องพนไฟ(Burner) หรืออุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบป้อนเชื้อเพลิงและอากาศอัตโนมัติ ๑๐. สวิตช์ควบคุมความดัน(Pressure Switch)

๑๐.๑ต้องติดตั้งอย่างน้อย๑ชุดโ ยไม่มีลิ้นปดเปั่นระหว่างหม้อน้ํากับสวิตช์ควบคุมความดันดค ๑๐.๒ต้องติดตั้งให้มีหน้าที่การทํางานอย่างน้อยดังนี้

(๑) ต้องตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของเครื่องพ่นไฟหรืออุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบป้อน เชื้อเพลิงและป้อนอากาศ(Force Draft Fan) อัตโนมัติเมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต(High Pressure Cut off)ในกรณีนี้เมื่อความดันไอน้ําต่ําลงถึงจุดที่ตั้งไว้สวิตช์ควบคุมความดันต้องไม่สามารถต่อวงจรให้ อุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงทํางานใหม่แบบอัติตโนม

(๒) ต้องต่อวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัยเมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤตโดยสัญญาณ เตือนภัยให้แสดงเป็นแสงและเสียงสําหรับวงจรแสงเตือนภัยต้องติดตั้งให้ทํางานด้วยสวิตช์ตัดต่อแบบ อัตโนมัติจากสวิตช์ควบคุมความดันโดยตรงและต้องไม่มีสวิตช์ตัดต่อการทํางานแบบปิดเปิดด้วยมือ ๑๑. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ(Flame Detector)สําหรับเชื้อเพลิงเหลวหรือก๊าซ

๑๑.๑ต้องเป็นชนิดที่สามารถตรวจจับรังสีความร้อนหรื่นแสงหรือคล ณหภูมิของห้องเผาไหม้ออุ ตรงตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้กับหม้อน้ํา

๑๑.๒ต้องติดตั้งที่เครื่องพ่นไฟหรอห้องเผาไหม้และให้ทําหนาที่ตัดวงจรการทํางานของเครื่องพ่น ไฟในกรณีดังนี้

(๑) เมื่อตรวจพบเปลวไฟในห้องเผาไหม้ในขณะวงจรไล่อากาศอัตโนมัติของเครื่องพ่นไฟกําลัง ทํางาน(Pre Purge)

(๒) เมื่อตรวจไม่พบเปลวไฟในห้องเผาไหม้ในขณะที่วงจรไล่อากาศอัตโนมัติทํางาิุ้ดลงนและส วงจรป้อนเชื้อเพลิงกําลังทํางานแต่จุดไฟไม่ติดหรือจุดไฟติดแล้วแต่เปลวไฟดับไป ๑๒. มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสียต้องติดตั้งที่ปลองไอเสียบริเวณใกล้ทางออกของหม้อน้ํามากที่สุดอย าง น้อย๑ชุด

๑๓. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย(Flue Gas Thermostat)

๑๓.๑ต้องติดตั้งที่ปลองไอเสียบริเวณใกล้ทางออกของหม้อน้ํามากที่สุดางน้อย๑ชุด ๑๓.๒ต้องติดตั้งให้มีหน้าที่การทํางานเมื่ออุณหภูมิปล่องไอเสียูงเกินอุณหภูมิที่กําหนดโดยต้อง

ต่อวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัยโดยสัญญาณเตือนภัยให้แสดงเป็นแสงและเสียงสําหรับวงจรแสง เตือนภัยต้องติดตั้งให้ทํางานด้วยสวิตช์ตัดต่อแบบอัตโนมัติจากสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิโดยตรง้องไม่มี สวิตช์ตัดต่อการทํางานแบบปิดเปิดด้วยมือ ๑๔. บันไดและทางเดินสําหรับหม้อน้ําหม้อนํ้าที่สูงเกิน๓เมตรจากพื้นถึงเปลือกด้านบนต้องติดตั้งบันได และทางเดินพร้อมราวจับและขอบกันตก

๒.๗. การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบดังนี้ - ถังพักน้ําใช้สําหรับเก็บสํารองน้ําที่จะจายเข้าหม้อไอน้ําถังพักน้ําควรมีอุปกรณ์

บอกระดับน้ําส่วนความจุน้ําของถังควรมีมากพอที่จะจายให้หม้อน้ําใชได้เพียงพอในเวลา ๑ วันกรณีใช้น้ํา ร้อนถังพักน้ําจะต้องยกถังให้สูงจากพื้นเพื่อปันการเกิดองกCavitation ส่วนจะต้องยกสูงมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ําโดยมีการกําหนดค่าโดยประมาณดังตารางต่อไปนี้

อุณหภูมิ(C)

ความสูงถังพักน้ํา(เมตร)

๑๐๐

๕.๒

๙๙

๔.๖

๙๓

๓.๑

๘๘

๑.๖

- การปรับปรุงคุณภาพน้ํา้อน้ําหมเขให เหมาะสมที่จะใช้กับหม้อน้ําโดยมี ข้อกําหนดของกฎหมายตามประกาศประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องคุณสมบัติของน้ําสาหรับหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๙ดังนี้

๑. คุณภาพน้ําป้้ําอนหม(Boiler feed water) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

รายการ

 

ค่าเกณฑ์ควบคุม

 

 

หน่วย

 

pH value

 

๕.๘- ๙.๕

 

 

-

 

Total Hardness

 

ไม่เกิน๑๐

 

ppm as CaCO๓

 

๒. คุณภาพน้ําในหม้อน้ํา(Boiler water) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

รายการ

 

ค่าเกณฑ์ควบคุม

หน่วย

pH value

 

๘.๕- ๑๑.๘

 

-

 

Total Dissolved Solid (TDS)

ไม่เกิน๓,๕๐๐

 

ppm

บทที่๓ แบบฟอร์มการตรวจสอบหม้อน้ํา(Check List)

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพทั่วไปหม้อน้ําขณะเดินเครื่อง(Hot Check) มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนทั้งตามหลักวิศวกรรมและตามข้อบับของงค กฎหมายของผู้ควบคุมประจาหม้อน้ําํํ และเจ้าหน้าที่ที่เกยวข้อง

แบบตรวจสอบสภาพทั่วไปหม้ํอนาขณะเดิเครื่อง(Hot Check)

ตรวจสอบการติดตั้งหมอนํา

ลําดับ

 

รายการตรวจสอบ

 

การปฏิบัติผลการตรวจสอบ

 

คําแนะนํา

 

 

 

 

มี

ไม่มีถูกต้อง

แก้ไข

 

 

๑

ระยะห่างเครื่องจัอุปกรณ์อื่น๒.๕

 

 

 

 

 

เมตร

 

 

 

 

 

 

 

๒

ระยะห่างหม้อน้ําผนังเพดาน๑.๕

 

 

 

 

 

 

เมตร

 

 

 

 

 

 

 

๓

ทางเข้า-ออก๒ทางกว้าง๐.๖เมตร

 

 

 

 

 

 

สูง๒เมตร

 

 

 

 

 

๔

ห่างจากสถานที่เก็บเชื้อเพลิง๑เมตร

 

 

 

 

 

๕

การแสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้ําอน

 

 

 

 

 

๖

สถานที่ติดตความมั่นคงแข็งแรง้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมสถานที่ติดตั้งหม้อน้ํา

 

ลําดับ

 

รายการตรวจสอบ

 

การติดตั้งผลการตรวจสอบ

 

คําแนะนํา

 

 

 

 

มี

ไม่มีถูกต้อง

แก้ไข

 

 

๑

การจัดเก็บสารไวไฟหรือเชื้อเพลิง

 

 

 

 

 

 

๒

การระบายอากาศภายในอาคาร

 

 

 

 

 

 

๓

การบริหารจุดเสี่ยง

 

 

 

 

 

 

๔

การติดตั้งปายเตือนหรือข้อแนะนํา

 

 

 

 

 

 

๕

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่เกยวของ

 

 

 

 

 

 

ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา

ลําดับ

 

รายการตรวจสอบ

การปฏิบัติผลการตรวจสอบ

 

คําแนะนํา

 

 

 

มี

ไม่มีถูกต้อง

แก้ไข

 

 

๑

การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา

 

 

 

 

 

 

ตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

๒

ผู้ควบคุมที่กําลังปฏิบัติงานขึ้นทะเบียน

 

 

 

 

 

กับกรอ.

 

 

 

 

 

 

๓

การทดสอบความรู้ความเข้าในการจ

 

 

 

 

 

 

ควบคุมหม้ําอน

 

 

 

 

 

๔

การจัดทําบันทึกประจําวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกําหนด

 

ลําดับ

 

รายการตรวจสอบ

การติดตั้งผลการตรวจสอบ

 

คําแนะนํา

 

 

 

มี

ไม่มีถูกต้อง

แก้ไข

 

 

๑

เครื่องสูบน้ําป้อน้ําอนหม

 

 

 

 

 

๒

ลิ้นนิรภัย

 

 

 

 

 

๓

อุปกรณ์แสดงระดับน้ํา

 

 

 

 

 

๔

ลิ้นกับนกล

 

 

 

 

 

๕

มาตรวัดความดันไอน้ํา

 

 

 

 

 

๖

ลิ้นระบายใต้หม้อนํา

 

 

 

 

 

๗

ฉนวนกันความร้อน

 

 

 

 

 

๘

ลิ้นจ่ายไอน้ํา

 

 

 

 

 

๙

เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

๑๐

สวิตซ์ควบคุมความดัน

 

 

 

 

 

๑๑

อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ

 

 

 

 

 

๑๒

มาตรวัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย

 

 

 

 

 

๑๓

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิปล่องไอเสีย

 

 

 

 

 

๑๔

บันได

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบ

 

 

 

 

 

๑

ระบบปรับสภาพน้ํา

 

 

 

 

 

๒

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

 

 

 

 

 

๓

ถังพักน้ํา

 

 

 

 

 

๔

ระบบอุ่นน้ําป้ําอนหม อน