Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ПРИМЕРНОТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС

Общо: 170 часа за годината, 85 часа - български език (БЕ) и 85 часа - литература (Л) Първи срок(17 седмици) – за всяка седмица: 3 часа български език и 2 часа литература Втори срок(17 седмици) – за всяка седмица: 2 часа български език и 3 часа литература

Български език: 37 часа за нови знания (НЗ), включително за повторение и разширение (ПР); 42 часа за упражнения (У); 4 часа за годишен преговор (ГП)

Литература: 37 часа за нови знания (НЗ), включително за повторение и разширение (ПР); 46 часа за упражнения (У); 2 часа за годишен преговор (ГП)

Месец/ седмица

Тема

Предмет

Вид на урока

Очаквани резултати

Нови понятия и

 

 

термини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ/3

1. Начален годишен преговор

БЕ

ПР

Актуализиране и систематизиране на

 

 

 

 

 

знанията.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Начален годишен преговор

БЕ

ПР

Установяване входящото ниво на

 

 

 

 

 

знания и умения по български език.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Същности функции на

БЕ

НЗ

Актуализиране и надграждане на

текст, функции на

 

текста.Видове текст

 

 

знанията за текст. Овладяване на

текста, видове текст

 

 

 

 

знания и умения, които се отнасят до

 

 

 

 

 

видовете текст и технитефункции.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Един нов свят– светът на

Л

НЗ

Представяне на същността на

изкуство, видове

 

изкуството

 

 

изкуството чрез урочната статия и

изкуства

 

 

 

 

 

илюстрациите към нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Преговор на изучените

Л

ПР

Актуализиране на знанията по

 

 

литературни понятия в 5. клас

 

 

литература от 5. клас. Подготовка за

 

 

 

 

 

 

теста, установяващ входящите знания и

 

 

 

 

 

 

умения.

 

 

 

 

 

 

 

ІХ/4

1. Текстът в научната сфера на

БЕ

НЗ

Актуализиране, систематизиране и

сфера на общуване,

 

общуване

 

 

обогатяване на практическо ниво

термин, терминология

 

 

 

 

 

знанията за текста внаучната сфера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Текстът в научната сфера на

БЕ

У

Развиване на умения за възприемане и

 

 

общуване

 

 

създаване на текстове по научен

 

 

 

 

 

 

въпрос.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Урочната статия като вид

БЕ

НЗ

Овладяваненазнания зафункциитеи

урочна статия

 

научен текст

 

 

строежа на урочната статия, като вид

 

 

 

 

 

 

текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Да проверим!

Л

У

Тест за установяване на равнището на

 

 

 

 

 

 

знания и умения по литература.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Човекът и фантазията

Л

НЗ

Изясняване на понятията фантазия,

фантазия, фантазно

 

 

 

 

 

фантазно чрез урочната статия и

 

 

 

 

 

 

дискусия върхуилюстративния

 

 

 

 

 

 

материал „Престъплението на

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Силвестър Бонар“.

 

 

 

 

 

 

 

Ð¥/1

1. Урочната статия като вид

БЕ

У

Развиване на умения за извличанеи

 

 

научен текст

 

 

предаване на информация, вложена в

 

 

 

 

 

урочнастатия.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Текстът в научното

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

общуване.Обобщителни

 

 

знанията за научен текст.

 

 

упражнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видовепрости изречения по

БЕ

НЗ

Актуализиране и систематизиране на

логическо ударение

 

цел на общуване и по състав

 

 

знанията за видовете прости изречения

 

 

 

 

 

по състав и по цел на общуване.

 

 

 

 

 

Осмисляне насинтактичния,

 

 

 

 

 

пунктуационнияи интонационния

 

 

 

 

 

анализ като предпоставка за постигане

 

 

 

 

 

на правилност и уместност на изказа.

 

 

 

 

 

Систематизираненазнанията за някои

 

 

 

 

 

начини на свързване на изреченията в

 

 

 

 

 

текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Елин Пелин, „Косачи“

Л

НЗ

Овладяване на знания за разказа– тема

разказ, литературни

 

Опозицията истина-приказка в

 

 

и сюжет. Коментиране на опозицията

родове и

 

разказа „Косачи“. Разказът

 

 

истина-приказка, интерпретирана в

жанрове,лирика, епос

 

като литературен вид

 

 

 

 

 

разказа. Актуализиране и надграждане

драма, художествена

 

 

 

 

 

 

 

 

на знанията за разказа като литературен

условност,

 

 

 

 

жанр.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

сюжет, композиция

 

 

 

 

 

 

 

5. Героите в разказа „Косачи“

Л

НЗ

Овладяване на знания за героите–

литературен герой,

 

 

 

 

характер, поведение, реч, отношение

повествовател,

 

 

 

 

към изкуството.

разказвач,авторово

 

 

 

 

 

отношение, сюжет,

 

 

 

 

 

композиция

 

 

 

 

 

 

Ð¥/ 2

1. Видовепрости изречения по

БЕ

У

Развиване на умения за синтактичен

 

 

цел на общуване и по състав

 

 

анализ на изречение с оглед

 

 

 

 

 

решаването на конкретна

 

 

 

 

 

комуникативна задача.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Строежнапростото

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за

сказуемно определение

 

изречение. Сказуемно

 

 

отношенията междучастите на

 

 

определение

 

 

изречението и частите на речта.

 

 

 

 

 

Овладяване на знания за сказуемно

 

 

 

 

 

определение.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Строежнапростото

БЕ

У

Осмисляне на разликите между

 

 

изречение. Сказуемно

 

 

сказуемно определение и

 

 

определение

 

 

обстоятелствено пояснение. Развиване

 

 

 

 

 

на умения за уместна употреба на

 

 

 

 

 

сказуемно определение в текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ролята на пейзажа в разказа

Л

У

Актуализиране и обогатяване на

пейзаж, човешки свят,

 

„Косачи“

 

 

знанията за функцията на пейзажа в

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

художествен текст. Овладяване на

природен свят

 

 

 

 

знания за ролята на пейзажа в разказа

 

 

 

 

 

„Косачи“ и развиване на умения за

 

 

 

 

 

коментиране композиционен елемент

 

 

 

 

 

от художествен текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Общото и различното в „Я

Л

У

Обобщаване на знанията за разказа

 

 

кажи ми“– Ран Босилек, „Яна

 

 

„Косачи“ чрез съпоставка с други

 

 

жали девет братя жетвари“ и

 

 

художествени текстове,

 

 

„Косачи“ на Елин Пелин

 

 

 

 

 

 

интерпретиращи същата тема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ð¥/3

1. Безглаголни прости

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и

едносъставни

 

изречения

 

 

функциите на едносъставните и

изречения,

 

 

 

 

двусъставните изречения. Осмисляне

двусъставни

 

 

 

 

на информацията за безглаголни

изречения,безглаголни

 

 

 

 

изречения и умения за правилното им и

изречения

 

 

 

 

уместно използване.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Безподложни и безлични

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и

безподложни

 

прости изречения

 

 

функциите набезподложните и

изречения, безлични

 

 

 

 

безличните прости изречения.

изречения

 

 

 

 

 

 

 

3. Безподложни, безглаголни и

БЕ

У

Развиване на умения за правилното и

 

 

безлични прости изречения

 

 

уместно използване на едносъставните

 

 

 

 

 

прости изречения в различни

 

 

 

 

 

комуникативни ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

4.

Трансформиращ преразказ

Л

У

Актуализиранена знанията за

трансформиращ

 

 

 

 

 

трансформиращ преразказ.

преразказ, видове

 

 

 

 

 

 

трансформации

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Трансформиращ преразказ

Л

У

Развиване на уменията за писане на

 

 

 

 

 

 

трансформиращ преразказ.

 

 

 

 

 

 

 

Ð¥/4

1. Обособени части

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и

обособени части

 

 

 

 

 

функциите на обособените части.

синтактични

 

 

 

 

 

Осмисляне на правилата за пунктуация

 

 

 

 

 

синоними

 

 

 

 

 

на изречения с обособени части.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Обособени части

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и

 

 

 

 

 

 

уместно използване на обособени

 

 

 

 

 

 

части; за откриване и редактиране на

 

 

 

 

 

 

грешки, допускани при използване на

 

 

 

 

 

 

обособени части.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вметнати думи и изрази

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и

вметнати думии

 

 

 

 

 

функциите на вметнати думи и изрази.

изрази

 

 

 

 

 

Осмисляне на правилата за пунктуация

 

 

 

 

 

 

на изречения с вметнати думи и изрази.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Михаел Енде, из

Л

НЗ

Овладяване на знания за романа на

 

 

„Приказка без край“

 

 

Михаел Енде „Приказка без край“ и за

 

 

Срещата на двама странни

 

 

откъса „Антикварната книжарница“ –

 

 

герои

 

 

тема, сюжет, проблеми, герои.

 

6

 

5. Художествени похвати за

Л

НЗ

Овладяване на знания за похватите,

похвати за

 

изграждане на образ на

 

 

чрез които се изгражда образна герой в

изграждане на образ

 

художествен герой в епически

 

 

епически текст: портрет на героя, реч

на герой вепически

 

текст

 

 

 

 

 

на героя, биографияна героя.

текст, портрет на

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиване на умения за откриване и

героя, реч на героя,

 

 

 

 

коментиране функцията на похватите,

биографияна героя

 

 

 

 

чрез които са изградени образи на

 

 

 

 

 

епически герои. Формиране на умения

 

 

 

 

 

за характеризиране на герой.

 

 

 

 

 

 

 

ХІ/1

1. Вметнати думи и изрази

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и

 

 

 

 

 

уместно използване на вметнати думи

 

 

 

 

 

и изрази; за откриване и редактиране на

 

 

 

 

 

грешки, допускани при използване на

 

 

 

 

 

вметнати думи и изрази.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Диалог

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за

диалог,реплика

 

 

 

 

монологичната и диалогичната форма

 

 

 

 

 

на общуване. Изясняване същността и

 

 

 

 

 

функциите на диалога като форма на

 

 

 

 

 

речевото общуване.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Диалог

БЕ

У

Формиране и усъвършенстване на

 

 

 

 

 

комуникативни речеви умения за

 

 

 

 

 

участие в диалог на различни теми и в

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

различни ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фантазното и приказното в

Л

У

Обобщаване на знанията за „Приказка

 

 

образи

 

 

без край“. Формулиране на основните

 

 

 

 

 

идеи в изучавания откъс.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оскар Уайлд, „Щастливия

Л

НЗ

Запознаване със съдържанието на

автор, читател,

 

принц“

 

 

приказката. Овладяване на знания за

творба

 

Дружбата междупринца и

 

 

сюжета и композицията. Определяне на

 

 

лястовичето – среща на две

 

 

 

 

 

 

основните епизоди. Осмисляне на

 

 

сродни души

 

 

 

 

 

 

понятията автор, читател, творба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ/2

1. Строеж и функции на

БЕ

У

Обобщаване на практическо ниво

 

 

простото изречение.

 

 

знанията и уменията за употребата на

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

простото изречениев различни

 

 

 

 

 

комуникативни ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Използване на съчинително

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за

съчинително

 

и на подчинително свързване в

 

 

съчинително и подчинително

свързване,

 

текста

 

 

свързване. Овладяване на информация

подчинително

 

 

 

 

за видовете подчинително свързване.

свързване

 

 

 

 

 

 

 

3.Използване насъчинително и

БЕ

У

Овладяване на умения за откриване и

 

 

на подчинително свързване

 

 

редактиране на грешки при употреба на

 

 

втекста

 

 

съчинително и подчинително

 

 

 

 

 

свързване.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

4. Принцът в двата свята –

Л

НЗ

Коментиране на поведението на принца

реално,реалистичен

 

реалния и нереалния

 

 

в двата свята – реалния и нереалния.

 

 

 

 

 

Изясняване на понятията реално,

 

 

 

 

 

реалистичен.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проявления на състрадание,

Л

У

Развиване на умения за

нравственопослание

 

благородство, щедрост и

 

 

характеризиране на литературен герой,

 

 

самопожертвувателност в

 

 

за откриване и формулиране на

 

 

името надругите

 

 

 

 

 

 

нравствените послания на приказката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ/3

1. Сложно съчиненоизречение.

БЕ

НЗ

Актуализиране и надграждане на

сложно съчинено

 

Видове

 

 

знанията за сложно съчинено

изречение, видове

 

 

 

 

изречение и видовете сложни съчинени

сложни съчинени

 

 

 

 

изречения.

изречения

 

 

 

 

 

 

 

2.Сложно съчиненоизречение.

БЕ

У

Овладяване и развиване на умения за

 

 

Видове

 

 

правилно и уместно използване на

 

 

 

 

 

сложни съчинени изречения.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Интонация и пунктуация на

БЕ

НЗ

Систематизиране и обобщаване на

 

 

сложното съчиненоизречение

 

 

знанията и уменията, свързани с

 

 

 

 

 

пунктуацията и интонациятана сложно

 

 

 

 

 

съчинено изречение.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Литературна приказка.

Л

НЗ

Овладяване на знания за литературната

литературна

 

Реално – фантазно

 

 

приказка като жанр. Откриване на

приказка, реално–

 

 

 

 

приликите и разликите между

фантазно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

фолклорна и литературна приказка.

 

 

 

 

 

Коментиране на опозицията реално –

 

 

 

 

 

фантазно.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Съчинениеописание

Л

У

Актуализация на знанията за съчинение

 

 

 

 

 

описание от 5. клас.Подготовка за

 

 

 

 

 

писанена съчинение описание по една

 

 

 

 

 

от темите: В Двореца на безгрижието

 

 

 

 

 

или Беднатакъща на болното дете.

 

 

 

 

 

 

 

ХІ/4

1.Интонация ипунктуация на

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и

 

 

сложното съчиненоизречение

 

 

уместно използване на сложно

 

 

 

 

 

съчинено изречение в речта; за

 

 

 

 

 

откриване и редактиране на грешки,

 

 

 

 

 

свързани с пунктуациятаи интонацията

 

 

 

 

 

на сложно съчинено изречение.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Резюмена текст

БЕ

НЗ

Усвояване на знанияза същността на

резюме

 

 

 

 

резюмето като текст, който представя

 

 

 

 

 

обобщено и вярно съдържанието на

 

 

 

 

 

друг текст. Овладяване на алгоритъм за

 

 

 

 

 

създаване на устни и писмени резюмета.

 

 

 

 

 

да се формират умения за редактиране

 

 

 

 

 

на слабости при резюмиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Резюме на текст

БЕ

У

Формиране на умения за създаване на

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

резюме и за редактиране на слабости

 

 

 

 

 

при резюмиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Съчинениеописание

Л

У

Развиване на уменията за писане на

съчинение описание

 

 

 

 

съчинение описание.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Да проверим!

Л

У

Тест за установяване равнището на

 

 

 

 

 

знания и умения върху текстовете от

 

 

 

 

 

раздела „Човекът и фантазията“

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ/1

1. Сложното съчинено

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

изречение в системата от

 

 

практическо равнище знанията и

 

 

сложни изречения

 

 

уменията за сложно съчинено

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

изречение.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Части на речта.Местоимение

БЕ

У

Осмисляне на отношенията между

изменяемии

 

 

 

 

морфология и синтаксис врамките на

неизменяеми частина

 

 

 

 

граматичната наука.Запознаване с

речта, местоимение,

 

 

 

 

деленето на частитена речта на

видове местоимения

 

 

 

 

самостойни и несамостойни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализиране и надграждане на

 

 

 

 

 

знанията за местоимението като част на

 

 

 

 

 

речта.Обогатяване на уменията за

 

 

 

 

 

правилно и уместно използванена

 

 

 

 

 

изучените местоимения втекста.

 

 

 

 

 

 

 

11

 

3. Притежателно местоимение

БЕ

НЗ

Овладяване назнания засъщността и

притежателно

 

 

 

 

функциитена притежателното

местоимение

 

 

 

 

местоимение каточаст на речта.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Класна работа

Л

У

Проверяване и оценяванена знанията и

 

 

 

 

 

уменията по български език и

 

 

 

 

 

литература.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Класна работа

Л

У

Проверяване и оценяванена знанията и

 

 

 

 

 

уменията по български език и

 

 

 

 

 

литература.

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ/2

1. Притежателноместоимение

БЕ

У

Развиване на умения занормативна и

 

 

 

 

 

целесъобразна употреба на

 

 

 

 

 

притежателни местоимения вустни и

 

 

 

 

 

писменитекстове,

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Възвратни местоимения

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и за

възвратно

 

 

 

 

граматичните признаци на двата вида

местоимение,

 

 

 

 

възвратно местоимение.Осмисляне на

възвратно лично

 

 

 

 

особеностите в употребата на

местоимение,

 

 

 

 

местоименията.

възвратно

 

 

 

 

 

притежателно

 

 

 

 

 

местоимение

 

 

 

 

 

 

 

3. Възвратниместоимения

БЕ

У

Развиване на умения заправилно и

 

 

 

 

 

уместно използване на местоименията в

 

 

 

 

 

изречението и в текста.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

4. Човекът и другите

Л

НЗ

Изясняване на понятията друг, други,

друг, други, другост

 

 

 

 

другост чрез урочната статия и

 

 

 

 

 

илюстративния текст –

 

 

 

 

 

стихотворението „Светулка“ от Евтим

 

 

 

 

 

Евтимов.

 

 

5. Йордан Йовков,

Л

НЗ

Овладяване на знания за разказа– тема,

нравствено-етични

 

„Серафим“

 

 

сюжет, проблеми. Коментиране на

норми

 

„Серафим“ – разказ за

 

 

проявите на героите.

 

 

човешката състрадателност и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

благородство

 

 

 

 

ХІІ/3

1. Неопределително

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на

неопределителни

 

местоимение

 

 

неопределителните местоимения като

местоимения

 

 

 

 

част на речта.Осмисляне на

 

 

 

 

 

граматичните им особености и

 

 

 

 

 

усъвършенстваненаумениятаза

 

 

 

 

 

морфологичен разбор натези

 

 

 

 

 

особености.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Неопределително

БЕ

У

Развиване на умения за книжовен

 

 

местоимение

 

 

изговор и правописна различните

 

 

 

 

 

видове неопределителни местоимения.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отрицателно местоимение

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на

отрицателно

 

 

 

 

отрицателните местоимения като част

местоимение

 

 

 

 

на речта. Осмисляне на граматичните

 

 

 

 

 

им особености и усъвършенстване на

 

 

 

 

 

уменията за морфологичен разбор на

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

тези особености.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Героите в разказа „Серафим“

Л

У

Развиване на умения за

портретна

 

 

 

 

характеризиране на герой. Овладяване

характеристика,

 

 

 

 

на знания за същността и функциите на

речева

 

 

 

 

похватите, чрез които са изградени

характеристика,

 

 

 

 

образите на героите.

биографияна герой

 

 

 

 

 

 

 

5. Художествен детайл

Л

НЗ

Овладяване на знания за същността и

художествен детайл

 

 

 

 

функциите на художествения детайл.

 

 

 

 

 

Развиване на умения за откриване и

 

 

 

 

 

коментиранеролятана художествените

 

 

 

 

 

детайли в разказа „Серафим“.

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ/4

1.Отрицателноместоимение

БЕ

У

Развиване на умения за книжовен

 

 

 

 

 

изговор и правописна отрицателните

 

 

 

 

 

местоимения.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обобщително местоимение

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на

обобщително

 

 

 

 

обобщителните местоимения като част

местоимение

 

 

 

 

на речта. Осмисляне на граматичните

 

 

 

 

 

им особености и усъвършенстване на

 

 

 

 

 

уменията за морфологичен разбор на

 

 

 

 

 

тези особености.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Обобщително местоимение

БЕ

У

Развиване на умения за книжовен

 

 

 

 

 

изговор и правописна обобщителни

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

местоимения.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Антоан дьо Сент-

Л

НЗ

Овладяване на знания за книгата

 

 

Екзюпери,

 

 

„Малкият принц“ и за откъса, който се

 

 

„Малкият принц“

 

 

изучава (ХХІ част) – тема, сюжет,

 

 

Приятелството – универсална

 

 

 

 

 

 

герои. Коментиране на проблема за

 

 

човешка ценност

 

 

 

 

 

 

приятелството като универсална

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човешка ценност.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Житейските уроци на

Л

У

Развиване на умения за

олицетворение

 

лисицата

 

 

характеризиране на герой и

 

 

 

 

 

коментиране на общочовешки

 

 

 

 

 

проблеми. Съпоставяне на откъса от

 

 

 

 

 

„Малкият принц“ с приказката

 

 

 

 

 

„Щастливия принц“. Коментиране на

 

 

 

 

 

представата за принца според

 

 

 

 

 

художествения текст и според

 

 

 

 

 

илюстрациитена Екзюпери.

 

 

 

 

 

 

 

І/1

1. Съобщение. Обява

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за

съобщение, обява

 

 

 

 

изучавани в 5. клас текстове за непряко

 

 

 

 

 

речево общуване. Овладяване на знания

 

 

 

 

 

за същността, функциите и графичното

 

 

 

 

 

оформяненасъобщението и наобявата.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съобщение. Обява

БЕ

У

Развиване на умения за създаване на

 

 

 

 

 

съобщение иобява във връзка със

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

събития отучебнатаи/или

 

 

 

 

 

извънучебната дейност на учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Употреба на местоимението

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

в изречението и в текста.

 

 

практическо равнище на знанията и

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

уменията за изучените видове

 

 

 

 

 

местоимения.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Устен преразказна тема:

Л

У

Усъвършенстване на уменията за

 

 

Приятелството между

 

 

създаване на устен преразказ на

 

 

малкияпринц и лисицата

 

 

художествен текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сбит преразказ

Л

НЗ

Изясняване на същността и функциите

сбит преразказ

 

 

 

 

на сбития преразказ като вид текст.

 

І/2

1. Глагол.Залог на глагола

БЕ

НЗ

Овладяваненалингвистични знания за

залог на глагола,

 

 

 

 

същността на граматичната категория

деятелен залог,

 

 

 

 

залог на глагола. Осмисляне на

страдателензалог

 

 

 

 

начините за образуване на формите за

 

 

 

 

 

страдателен залог.Развиване на умения

 

 

 

 

 

за целесъобразно използване на

 

 

 

 

 

залогови глаголни форми (деятелни или

 

 

 

 

 

страдателни) в зависимост от вида на

 

 

 

 

 

текста според сферата на общуване и от

 

 

 

 

 

комуникативната задача.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Глагол. Залог на глагола

БЕ

У

Овладяване на умения за редактиране

 

 

 

 

 

на правописни грешки,свързани с

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

употреба на глаголни форми в

 

 

 

 

 

страдателензалог.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нелични глаголни форми.

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за особеностите

нелични глаголни

 

Сегашно деятелно причастие

 

 

на неличните глаголни форми,за

форми, сегашно

 

 

 

 

видовете нелични глаголни форми,за

деятелно причастие

 

 

 

 

семантиката,структурата и функциите

 

 

 

 

 

на сегашнотодеятелно причастие.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сбит преразказ

Л

У

Развиване на умения за създаване на

 

 

 

 

 

сбит преразказ.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лафонтен, „Гълъбът и

Л

НЗ

Овладяване на знания за Лафонтен и

басня, алегория,

 

мравката“ Поуката в баснята

 

 

неговитебасни. Актуализиранеи

нравствена идея

 

„Гълъбът и мравката“

 

 

обогатяване на знанията за баснята

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

като литературен жанр. Изясняване на

 

 

 

 

 

темата и на нравствената идея на

 

 

 

 

 

баснята „Гълъбът и мравката“.

 

 

 

 

 

Характеризиране на героите.

 

 

 

 

 

Сравняване на баснята „Гълъбът и

 

 

 

 

 

мравката“и „Лъвът и мишката“.

 

 

 

 

 

Овладяване на знания за алегорията

 

 

 

 

 

като художествен похват.

 

 

 

 

 

 

 

І/3

1. Нелични глаголни форми.

БЕ

У

Изгражданена умения за правилнаи

 

 

Сегашно деятелно причастие

 

 

целесъобразна употреба на сегашното

 

 

 

 

 

деятелно причастие в текста.

 

 

 

 

 

 

 

17

 

2. Минало свършено деятелно

БЕ

НЗ

Осмисляне на сведения за същността,

минало свършено

 

причастие

 

 

образуването,синтактичната служба и

деятелно причастие

 

 

 

 

употребата на миналото свършено

 

 

 

 

 

деятелно причастие.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Минало свършено деятелно

БЕ

У

Овладяванена умения за правилно и

 

 

причастие

 

 

уместно използваненаминали

 

 

 

 

 

свършени деятелнипричастия при

 

 

 

 

 

създаване на различни видове текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лафонтен, „Жабата,

Л

У

Изясняване на темата и на нравствената

 

 

поискала да станеколкото

 

 

идея на баснята „Жабата, поискала да

 

 

вола“

 

 

стане колкото вола“. Характеризиране

 

 

Поуката в баснята „Жабата,

 

 

на героите. Превръщане на фолклорна

 

 

поискала да стане колкото

 

 

 

 

 

 

приказка в басня.

 

 

вола“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Да проверим!

Л

У

Тест за установяване равнището на

 

 

 

 

 

знания и умения върху текстовете от

 

 

 

 

 

раздела „Човекът и другите“

 

 

 

 

 

 

 

ІІ/1

1. Минало несвършено

БЕ

НЗ

Осмисляне на сведенията за същността,

минало несвършено

 

деятелно причастие

 

 

образуването и употребата на минали

деятелно причастие

 

 

 

 

несвършенидеятелнипричастия.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Минало несвършено

БЕ

У

Развиване на умения заправилно и

 

 

деятелно причастие

 

 

уместно използваненаминали

 

 

 

 

 

несвършенидеятелни причастияв

 

 

 

 

 

текста.

 

 

 

 

 

 

 

18

 

3. Човекът и реалността

Л

НЗ

Изясняване на понятията реално,

реално,социално,

 

 

 

 

социално, социалноразслоение чрез

социално разслоение

 

 

 

 

урочната статия и илюстративния текст

 

 

 

 

 

от „Клетниците“на Виктор Юго

 

 

4. ХристоСмирненски,

Л

НЗ

Овладяване на знания за

контраст,реторичен

 

„БратчетатанаГаврош“

 

 

стихотворението – тема, образи,

въпрос, реторично

 

Художественитеобразина

 

 

художествени средства и похвати.

обръщение,реторично

 

градаинагаврошовцитев

 

 

 

 

 

Коментираненапосланията втекста.

възклицание

 

стихотворението „Братчетата на

 

 

 

 

 

Изясняване насъщносттаифункциите

 

 

Гаврош“. Контраст

 

 

 

 

 

 

наконтрастакато художественпохват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лирика.Стихотворението

Л

НЗ

Овладяване на знания за

лирика,

 

катовид лирическатворба

 

 

стихотворението като вид лирическа

стихотворение

 

 

 

 

творба.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ/2

1. Минало страдателно

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за семантиката,

минало страдателно

 

причастие

 

 

структурата и особеноститев

причастие

 

 

 

 

употребата на миналите страдателни

 

 

 

 

 

причастия.Овладяване правописа и

 

 

 

 

 

правоговора на миналите страдателни

 

 

 

 

 

причастия.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Минало страдателно

БЕ

У

Развиване на умения за уместно и

 

 

причастие

 

 

правилно използване наминали

 

 

 

 

 

страдателни причастия втекст, за

 

 

 

 

 

откриване и редактиране на грешки,

 

 

 

 

 

допускани при употребанаминали

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

страдателнипричастия.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гаврошовцитев

Л

У

Овладяванена умениязаработа с

 

 

творчествотонаАлександър

 

 

интернет- откриваненарисункина

 

 

ЖендовиИлия Бешков

 

 

Илия Бешкови АлександърЖендов.

 

 

 

 

 

Коментираненаизображениятана

 

 

 

 

 

бездомнитедецав творчествотона

 

 

 

 

 

художниците.Състезаниеза най-добра

 

 

 

 

 

илюстрациякъмстихотворението

 

 

 

 

 

„БратчетатанаГаврош“.

 

 

4. Марк Твен, „Принцът и

Л

НЗ

Овладяване на знания за романа на

 

 

просякът“

 

 

Марк Твен. Коментиране на първа

 

 

Светът на принца и светът на

 

 

глава на романа „Принцът и просякът“.

 

 

просяка

 

 

 

 

 

 

Изясняване ролята на първа глава в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композицията на романа.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тема, сюжет и композиция

Л

НЗ

Представата за Том и Едуард от

социално положение

 

на трета глава на романа

 

 

диалога междугероите. Коментиране

 

 

„Принцът и просякът“

 

 

на реалността презпогледа на героите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализиране на художествените

 

 

 

 

 

похвати, чрез които са изградени

 

 

 

 

 

образите на героите.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ/3

1. Деепричастие

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и

деепричастие

 

 

 

 

образуването на деепричастието.

 

 

 

 

 

Формираненаумения за правилно и

 

 

 

 

 

уместно използване на деепричастието

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

вписменитекстове.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Деепричастие

БЕ

У

Развиване на способности за

 

 

 

 

 

целесъобразно редуване на

 

 

 

 

 

деепричастия сподходящи синтактични

 

 

 

 

 

синоними (сегашнидеятелни причастия

 

 

 

 

 

или прости изречения в състава на

 

 

 

 

 

сложното изречение).Развиване на

 

 

 

 

 

умения за откриванеи редактиране на

 

 

 

 

 

грешки при употреба на деепричастия в

 

 

 

 

 

речта.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Романът „Принцът и

Л

У

Коментиране на филма – сюжет,

 

 

просякът“ и неговият

 

 

декори, костюми, актьорска игра,

 

 

режисьорски прочит в

 

 

послания. Сравняване на филма с

 

 

едноименния филм

 

 

 

 

 

 

художествения текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сбит преразказ

Л

У

Подготовка за създаване на сбит

 

 

 

 

 

преразказ. Изработване на сюжетен

 

 

 

 

 

план на трета глава от романа

 

 

 

 

 

„Принцът и просякът“.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сбит преразказ

Л

У

Писане на сбит преразказ.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ/4

1. Съчинение разсъждение по

БЕ

НЗ

Актуализиранена знаниятаза

съчинение

 

научен проблем

 

 

разсъждението катоначин за

разсъждениепо

 

 

 

 

изграждане на текст.Овладяване на

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

знания засъщността,функциитеи

научен проблем

 

 

 

 

структурата съчинение разсъждение по

 

 

 

 

 

научен проблем.Открояване на

 

 

 

 

 

разликите междунаучен и житейски

 

 

 

 

 

проблем

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съчинение разсъждение по

БЕ

У

Развиване на умения за създаване на

 

 

научен проблем

 

 

съчинениеразсъждение по научен

 

 

 

 

 

проблем и за отстраняване на слабости

 

 

 

 

 

всъчинение разсъждение.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бранислав Нушич,

Л

НЗ

Овладяване на знания за „Чужди

биография,

 

„Автобиография“ – „Чужди

 

 

езици“ – тема, сюжет, композиция.

романизирана

 

езици“

 

 

Изясняване на жанровите особености

биография,

 

Училището през погледа на

 

 

на романизираната автобиография.

автобиография,

 

учениците

 

 

 

 

 

 

романизирана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автобиография

 

 

 

 

 

 

 

4. Смешното и сериозното в

Л

У

Коментиране поведението и речта на

 

 

света на учениците според

 

 

героите. Открояване на смешното и на

 

 

„Чужди езици“ на Бранислав

 

 

сериозното в техния живот.

 

 

Нушич

 

 

 

 

 

 

Анализиране на художествените

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

похвати, чрез които са постигнати

 

 

 

 

 

идеите в текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Трансформиращ преразказ

Л

У

Развиване на умения за създаване на

 

 

със смяна на гледната точка на

 

 

трансформиращ преразказ.

 

 

разказвача

 

 

 

 

22

ІІІ/1

1. Използване на нелични

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

глаголни форми в текста.

 

 

знаниятаи уменията за нелични

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

глаголни форми.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Минало неопределено време

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за семантиката,

минало неопределено

 

 

 

 

образуването и употребата на формите

време

 

 

 

 

за минало неопределеновреме.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Да проверим!

Л

У

Тест за установяване равнището на

 

 

 

 

 

знания и умения върхутекстовете от

 

 

 

 

 

раздела „Човекът и реалността“

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Човекът и изкуството

Л

НЗ

Изясняване на понятието изкуство чрез

изкуство

 

 

 

 

запознаване с урочната статия и

 

 

 

 

 

илюстративния текст –

 

 

 

 

 

стихотворението „Изкуство“на Веселин

 

 

 

 

 

Ханчев.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Веселин Ханчев,

Л

НЗ

Актуализиране и обогатяване на

 

 

„Художник“

 

 

знанията за ролята на изкуството в

 

 

Светът на човека и изкуството

 

 

живота на човека. Коментиране на

 

 

в стихотворението

 

 

 

 

 

 

посланията в стихотворението

 

 

„Художник“

 

 

 

 

 

 

„Художник“. Изясняване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художествените средства, чрез които е

 

 

 

 

 

изграден образът на художника в

 

 

 

 

 

стихотворението. Съпоставка на

 

 

 

 

 

посланията и образите в

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

стихотворенията „Изкуство“и

 

 

 

 

 

„Художник“.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ/2

1. Минало неопределено време

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и

 

 

 

 

 

уместно използване на минало

 

 

 

 

 

неопределено време при означаване на

 

 

 

 

 

действия, извършени в неопределен

 

 

 

 

 

минал момент; за откриване и

 

 

 

 

 

редактиране на слабости, допускани

 

 

 

 

 

при употреба на глаголни форми в

 

 

 

 

 

минало неопределено време.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Минало предварително

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за семантиката,

минало предварително

 

време

 

 

образуването и употребата на формите

време

 

 

 

 

за минало предварително време.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ханс Кристиян Андерсен,

Л

НЗ

Овладяване на знания за сюжета и

 

 

„Славеят на китайския

 

 

композицията на приказката.

 

 

император“

 

 

Открояване наобщото и различното

 

 

Сюжет и композиция на

 

 

междуфолклорните приказки и

 

 

приказката „Славеят на

 

 

 

 

 

 

приказката на Андерсен.

 

 

китайския император“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Героите в приказката

Л

У

Овладяване на знания за героите на

 

 

„Славеят на китайския

 

 

приказката. Акцентиранена

 

 

император“

 

 

отношението им към изкуството на

 

 

 

 

 

славея и музиката на изкуствената

 

 

 

 

 

птица.

 

24

 

5. На какво изкуството учи

Л

У

Откриванеи формулиране на

 

 

човека?

 

 

посланията в приказката. Разсъждаване

 

 

 

 

 

върху ролята на изкуството в живота на

 

 

 

 

 

съвременния човек.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ/3

1. Минало предварително

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и

 

 

време

 

 

уместно използване на минало

 

 

 

 

 

предварително време; за откриване и

 

 

 

 

 

редактиране на слабости,допускани

 

 

 

 

 

при употреба на глаголни форми в

 

 

 

 

 

минало предварително време.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бъдеще време в миналото

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за семантиката,

бъдеще време в

 

 

 

 

образуването и употребата на формите

миналото

 

 

 

 

за бъдеще време в миналото.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разсъждение по един от

Л

У

Развиване на умения за разсъждаване

 

 

въпросите: Има ли алегория в

 

 

по литературен въпрос. Обобщаване на

 

 

приказката „Славеятна

 

 

знанията върху раздела „Човекът и

 

 

китайскияимператор“;

 

 

 

 

 

 

изкуството“.

 

 

Наукатаилиизкуството са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по-важни за хората; Изкуство

 

 

 

 

 

ли е да бъдеш добър

 

 

 

 

 

4. Разсъждение по един от

Л

У

Развиване на умения за разсъждаване

 

 

въпросите: Има ли алегория в

 

 

по литературен въпрос. Обобщаване на

 

 

приказката „Славеятна

 

 

знанията върху раздела „Човекът и

 

 

китайскияимператор“;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукатаилиизкуството са

 

 

 

 

25

 

по-важни за хората; Изкуство

 

 

изкуството“.

 

 

ли е да бъдеш добър

 

 

 

 

 

5. Човекът в българския свят

Л

НЗ

Изясняване на понятията родно,

родно, национално

 

 

 

 

националнопространство, национална

пространство,

 

 

 

 

принадлежност,национална общност,

национална

 

 

 

 

националниценности, национален

принадлежност,

 

 

 

 

герой, исторически момент,

националнаобщност,

 

 

 

 

исторически етап и историческо

националниценности,

 

 

 

 

събитие чрез запознаване с урочната

национален герой,

 

 

 

 

статия. Овладяване на знания за

исторически момент,

 

 

 

 

Българското възраждане чрез

исторически етап и

 

 

 

 

илюстративния материал към урочната

историческо събитие

 

 

 

 

статия.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ/4

1. Бъдеще време в миналото

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и

 

 

 

 

 

уместно използване на бъдеще време в

 

 

 

 

 

миналото; за откриване и редактиране

 

 

 

 

 

на слабости, допускани при употреба

 

 

 

 

 

на глаголни форми в бъдеще време в

 

 

 

 

 

миналото.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съвместна употреба на

БЕ

НЗ

Актуализиране и надграждане на

 

 

глаголни времена

 

 

знанията за глаголните временаи

 

 

 

 

 

тяхната съвместна употреба в текст.

 

 

 

 

 

Осмисляне на информацията за

 

 

 

 

 

използване на глаголни времена в

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

зависимост от видана текстовете

 

 

 

 

 

според сферата наобщуване.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Паисий Хилендарски,

Л

НЗ

Запознаване с делото на Паисий

род, национална

 

„История славянобългарска“

 

 

Хилендарски. Овладяване на знания за

принадлежност

 

Тема и структура на „История

 

 

темата и структурата на „История

 

 

славянобългарска“. Тема и

 

 

 

 

 

 

славянобългарска“, за съдържанието,

 

 

идея на Предисловието от

 

 

 

 

 

 

темата и идеята на Предисловието от

 

 

„История славянобългарска“

 

 

 

 

 

 

„История славянобългарска“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмисляне на художествените похвати

 

 

 

 

 

и средства, чрез които Паисий

 

 

 

 

 

Хилендарски пробужда убългарите

 

 

 

 

 

чувство за национална принадлежност.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Образът на Паисий в

Л

У

Развиване на умения за коментиране и

 

 

българската живопис и в

 

 

съпоставяне на образ, изграден със

 

 

стихотворението на Иван

 

 

средствата на различни изкуства.

 

 

Вазов „Паисий“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Добри Чинтулов, „Къде си,

Л

НЗ

Изясняване на призивния характер на

исторически етап,

 

вярна ти, любов народна“

 

 

Чинтуловата поезия чрез откъс от

националниценности,

 

Посланията в стихотворението

 

 

„Немили-недраги“на Иван Вазов.

общочовешки

 

„Къде си, вярна ти, любов

 

 

Коментиране на основните чувства в

ценности,призивен

 

народна“

 

 

 

 

 

стихотворението.

характер,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV/1

1. Съвместна употреба на

БЕ

У

Развиване на уменията за използване на

 

 

глаголни времена

 

 

глаголни времена взависимост от вида

 

 

 

 

 

на текстовете според сферата на

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

общуване;Формираненаспособности

 

 

 

 

 

заправилно и целесъобразно

 

 

 

 

 

използване на глаголни времена в

 

 

 

 

 

преразкази и съчинения.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Съчинение разсъждение по

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на

съчинение

 

житейски проблем

 

 

съчинението разсъждение по житейски

разсъждениепо

 

 

 

 

проблем. Развиванена умения за

житейскипроблем

 

 

 

 

изграждане на съчинение разсъждение

 

 

 

 

 

по житейски проблем; дасеформират

 

 

 

 

 

начални социалнокомуникативни

 

 

 

 

 

умения, свързани с убеждаването като

 

 

 

 

 

функция на речта.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Представата за бунта в

Л

У

Осмисляне на представата за бунта

метафора

 

стихотворението „Къде си,

 

 

като път за постигане на общочовешки

 

 

вярна ти, любов народна“.

 

 

и национални ценности. Овладяване на

 

 

Метафора

 

 

 

 

 

 

знания за метафората като

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художествено средство.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Добри Чинтулов, „Вятър

Л

НЗ

Овладяване на знания за

 

 

ечи, Балкан стене“

 

 

стихотворението – тема, композиция,

 

 

„Вятър ечи, Балкан стене“

 

 

образи.

 

 

– художествен израз на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

българския дух през епохата на

 

 

 

 

 

Възраждането

 

 

 

 

 

5. Образът на юнака в

Л

У

Откриванена общото и различното в

 

 

стихотворението на Добри

 

 

образа на юнака в стихотворението

 

28

 

Чинтулов и в българските

 

 

„Вятър ечи, Балкан стене“ и в

 

 

фолклорни песни

 

 

български фолклорни песни.

 

 

 

 

 

 

 

ІV/2

1. Съчинение разсъждение по

БЕ

У

Развиване на умения за създаване на

 

 

житейски проблем

 

 

разсъждение по житейски проблем; за

 

 

 

 

 

откриване и редактиране на допуснати

 

 

 

 

 

грешки в съчинение разсъждение по

 

 

 

 

 

житейски проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Използване на сложни

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

глаголни времена втекста.

 

 

знанията и уменията, свързани с

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

използването на сложни глаголни

 

 

 

 

 

времена в текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Любен Каравелов, „Хубава

Л

НЗ

Овладяване на знания за

 

 

си, моя горо“

 

 

стихотворението „Хубава си, моя горо“

 

 

Представата за родното в

 

 

– тема, образи, чувства. Коментиране

 

 

стихотворението „Хубава си,

 

 

на представата за родното

 

 

моя горо“

 

 

стихотворение и на художествените

 

 

 

 

 

похвати и средства, чрез които е

 

 

 

 

 

изграден образът на гората.

 

 

4. Образът на гората в

Л

У

Коментиране на общото и различното в

 

 

хайдушката песен „Стар Димо

 

 

образа на гората в хайдушката песен

 

 

на двор седеше“и в

 

 

„Стар Димо на двор седеше“и в

 

 

стихотворението „Хубава си,

 

 

 

 

 

 

стихотворението „Хубава си, моя

 

 

моя горо“

 

 

 

 

 

 

горо“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

5. Христо Ботев, „Хайдути“

Л

НЗ

Актуализиране на знанията за

национален герой,

 

„Хайдути“ - тема, композиция,

 

 

хайдушкото движение чрез съпоставка

художествена идея

 

художествена идея

 

 

на исторически и художествен текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладяване на знания за

 

 

 

 

 

стихотворението „Хайдути“ –

 

 

 

 

 

съдържание, тема, композиция,

 

 

 

 

 

художествена идея.

 

 

 

 

 

 

 

ІV/3

1. Смислова страна на думата.

БЕ

НЗ

Актуализираненаинформациятаза

речниково значениена

 

Речниково значение

 

 

същността и функциитена думите, за

думата

 

 

 

 

техните преки и преносни значения.

 

 

 

 

 

Овладяване на умения за лексикално-

 

 

 

 

 

смислованализ.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Смислова страна на думата.

БЕ

У

Развиване наумения залексикално-

 

 

Речниково значение

 

 

смислов анализ на думата; за работа с

 

 

 

 

 

речник;завъзприемане и създаване на

 

 

 

 

 

текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Образът на Чавдар, разкрит

Л

У

Развиване на умения за

 

 

в стихотворението „Хайдути“

 

 

характеризиране на литературен герой.

 

 

 

 

 

Коментиране на художествените

 

 

 

 

 

похвати, чрез които е възпят подвигът

 

 

 

 

 

на хайдутите.

 

 

4. Ботевото стихотворение

Л

У

Съпоставка междуфолклорната песен

 

 

„Хайдути“ и фолклорната

 

 

„Стар Димо на двор седеше“ и

 

 

песен. Образът на хайдутите в

 

 

стихотворението „Хайдути“.

 

 

изкуството

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Коментиране на образа на хайдутите в

 

 

 

 

 

художествената литература и в

 

 

 

 

 

живописта.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Иван Вазов,„Радини

Л

НЗ

Овладяване на знания за романа „Под

роман, пряка

 

вълнения“

 

 

игото“. Запознаване със съдържанието

характеристика,

 

Ценностите на българите от

 

 

на главата „Радини вълнение“.

косвена

 

периода на Възраждането,

 

 

Коментиране на темата, сюжета и

характеристика

 

разкрити в главата „Радини

 

 

 

 

 

композицията на изучавания откъс от

 

 

вълнения“

 

 

 

 

 

 

романа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/1

1. Употреба надомашни думи

БЕ

НЗ

Осмисляне на разликите в произходана

домашни думи, чужди

 

и на чужди думи в текста

 

 

думите, формиране на умения за

думи, заемки,

 

 

 

 

уместното използване на чужди думи в

чуждици, речник на

 

 

 

 

речевото общуване; осмисляне на

чуждите думи

 

 

 

 

ролята на чуждите думи за обогатяване

 

 

 

 

 

на речниковия състав на езика.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Употреба надомашни и на

БЕ

У

Развиване на умения за правилна и

 

 

чужди думи в текста

 

 

уместна употреба на домашни и чужди

 

 

 

 

 

думи в текст.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Героите в „Радини

Л

У

Характеризиране на героите в „Радини

 

 

вълнения“ междустраха и

 

 

вълнения“. Развиване на умения за

 

 

възторга

 

 

коментиране на художествените

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

похвати, чрез които са изградени

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

образите на героите.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Роман

Л

У

Изясняване особеностите на романа

 

 

 

 

 

като литературен жанр.Запознаване с

 

 

 

 

 

телевизионната екранизация на „Под

 

 

 

 

 

игото“.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подборен преразказ

Л

НЗ

Овладяване на знания за същността на

подборенпреразказ

 

 

 

 

подборния преразказ. Подготовка за

 

 

 

 

 

писане на подборен преразказ.

 

 

 

 

 

 

 

V/2

1. Видове чужди думи в

БЕ

НЗ

Обогатяване на представата за

международна

 

българския език

 

 

лексиката като най-проницаема езикова

лексика, самобитност

 

 

 

 

система; насочваненавниманието към

на българскияезик

 

 

 

 

факторите, влияещи върху развитието

 

 

 

 

 

на езиците, и върхузаемането на думи

 

 

 

 

 

от международната лексика. обогати

 

 

 

 

 

речникът на шестокласниците с думи от

 

 

 

 

 

международната лексика, употребявани

 

 

 

 

 

вразлични социокултурни сфери.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видове чужди думи в

БЕ

У

Обогатяване на речника на

 

 

българския език

 

 

шестокласниците с думи от

 

 

 

 

 

международната лексика, употребявани

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

в различни социокултурни сфери.

 

 

 

 

 

Формиране на умения за правилна и

 

 

 

 

 

уместна употреба на думи от

 

 

 

 

 

международната лексика.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подборен преразказ

Л

У

Развиване на умения за създаване на

 

 

 

 

 

подборен преразказ.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Иван Вазов,

Л

НЗ

Овладяване на знания за ХVІІ глава от

драма, действие,

 

„Представлението“

 

 

романа „Под игото“ – тема, сюжет,

явление, сцени

 

„Представлението“ –

 

 

композиция,послания. Коментиране на

 

 

художествен изразна

 

 

 

 

 

 

живота и душевността на

 

 

българската душевност в един

 

 

 

 

 

 

предосвобожденския българин,

 

 

исторически момент

 

 

 

 

 

 

разкрити в ХІ и ХVІІ глава (част І) от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

романа „Под игото“.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Герои и конфликти в главата

Л

У

Усъвършенстване на умения за

 

 

„Представлението“ от романа

 

 

коментиранена конфликтите и

 

 

„Под игото“

 

 

поведението на героите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/3

1. Звукова страна на думата

БЕ

НЗ

Актуализиране и систематизиране на

 

 

 

 

 

знанията за звуковия строеж на думата.

 

 

 

 

 

Усъвършенстване на уменията за

 

 

 

 

 

звуков анализ.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звукова страна на думата

БЕ

У

Актуализиране и систематизиране на

 

 

 

 

 

знанията за звуковия строеж на думата.

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

Усъвършенстване на правоговорните и

 

 

 

 

 

правописнитеумения.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Романът „Под игото“ през

Л

У

Разсъждение върхутвърдението на

 

 

погледа на литературния

 

 

проф. Милена Цанева: „От Вазовите

 

 

критик

 

 

художествени изображения етнографът

 

 

 

 

 

и историкът на културата могат да

 

 

 

 

 

черпят конкретни данни и сведения...“.

 

 

 

 

 

Обобщаване на знанията за

 

 

 

 

 

изучаваните откъси от романа „Под

 

 

 

 

 

игото“.

 

 

4. Класна работа

Л

У

Установяване равнището на знания и

 

 

 

 

 

умения.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Класна работа

Л

У

Установяване равнището на знания и

 

 

 

 

 

умения.

 

 

 

 

 

 

 

V/4

1. Употреба, правоговор и

БЕ

НЗ

Актуализиране и надгражданена знания

 

 

правопис на думите в текста

 

 

за откриване и отстраняване на

 

 

 

 

 

правописни и правоговорнигрешки.

 

 

 

 

 

Осмисляне навъзможността да се

 

 

 

 

 

постига желан ефект,като се използват

 

 

 

 

 

определенизвукове и съчетания от

 

 

 

 

 

звукове. Формираненаумения за

 

 

 

 

 

отбелязване на български букви с

 

 

 

 

 

латински букви.

 

 

 

 

 

 

 

34

 

2. Употреба, правоговор и

БЕ

У

Усъвършенстване на правоговорните и

 

 

правопис на думите в текста

 

 

правописните умения с помощтана

 

 

 

 

 

фонетичен и правописен анализ.

 

 

 

 

 

Развиване на умения за откриване и

 

 

 

 

 

редактиране на правописни и

 

 

 

 

 

правоговорни грешки.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иван Вазов,„Отечество

Л

НЗ

Овладяване на знания за проблемите,

националнаобщност,

 

любезно, как хубаво си ти!“

 

 

образите, картините и чувствата в

 

 

Представата за отечеството в

 

 

стихотворението„Отечество

 

 

стихотворението „Отечество

 

 

 

 

 

 

любезно...“.

 

 

любезно“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Художествени похвати и

Л

У

Откриванеи коментиранена

градация

 

средства, чрез които е

 

 

художествените похвати и средства,

 

 

изградена представата за

 

 

чрез които е изградена представата за

 

 

красотата и богатството на

 

 

 

 

 

 

родната земя. Овладяване на знания за

 

 

родната земя.Градация

 

 

 

 

 

 

градацията като художествен похват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на състезание за най-

 

 

 

 

 

вдъхновено изпълнениена

 

 

 

 

 

стихотворение от Иван Вазов,

 

 

 

 

 

посветено на родината.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Атанас Далчев, „Към

Л

НЗ

Запознаване със съдържанието на

 

 

родината“

 

 

стихотворението. Коментиране на

 

 

Образът на родината в

 

 

темата, чувствата, художествените

 

 

стихотворенията „Към

 

 

 

 

 

 

похвати, общото и различното между

 

 

родината“ и „Отечество

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

любезно“

 

 

„Отечество любезно“ и „Към

 

 

 

 

 

родината“.

 

 

 

 

 

 

 

VІ/1

1. Думата – градивен елемент

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

на изречението и на текста.

 

 

практическо равнище знанията за

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

думата като градивен елемент на

 

 

 

 

 

изречението и текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Възприемане и създаване на

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на

 

 

текстове.

 

 

практическо равнище знанията за

 

 

Обобщителни упражнения

 

 

диалог, резюме, съобщение, обява,

 

 

 

 

 

съчинение разсъждение по научен и по

 

 

 

 

 

житейски проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разсъждение

Л

НЗ

Овладяване на знания за

разсъждение

 

 

 

 

разсъждението като вид текст –

 

 

 

 

 

същносткомпозиция. Подготовка за

 

 

 

 

 

създаване на писмено разсъждение.

 

 

4. Разсъждения върху въпроса:

Л

У

Овладяване на умения за създаване на

 

 

Втона накоеотдвете

 

 

писмено разсъждение.

 

 

стихотворения бихте

 

 

 

 

 

написали съчинение на тема

 

 

 

 

 

„Обичамотечеството си,

 

 

 

 

 

защото... “

 

 

 

 

 

5. Проект за стихосбирка с

Л

У

Представяне на проекти за стихосбирка

 

 

избрани стихотворения за

 

 

в електронен или книжен вариант с

 

 

България

 

 

избрани стихотворения за България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

VІ/2

1. Годишен преговор

БЕ

ГП

Припомняне, обобщаванеи

 

 

 

 

 

 

систематизиране на знанията и

 

 

 

 

 

 

уменията по български език, придобити

 

 

 

 

 

 

в 6. клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Годишен преговор

БЕ

ГП

Припомняне, обобщаванеи

 

 

 

 

 

 

систематизиране на знанията и

 

 

 

 

 

 

уменията по български език, придобити

 

 

 

 

 

 

в 6. клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Да проверим!

Л

У

Тест за установяване равнището на

 

 

 

 

 

 

знания и умения върху текстовете от

 

 

 

 

 

 

раздела „Човекът в българския свят”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Годишен преговор

Л

ГП

Припомняне, обобщаванеи

 

 

 

 

 

 

систематизиране на знанията и

 

 

 

 

 

 

уменията по литература, придобити в 6.

 

 

 

 

 

 

клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Годишен преговор

Л

ГП

Припомняне, обобщаванеи

 

 

 

 

 

 

систематизиране на знанията и

 

 

 

 

 

 

уменията по литература, придобити в 6.

 

 

 

 

 

 

клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

37

38