Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

1.Aká doktrína bola prijatá na konferencii casti sociálno- demokratických strán vo Švajciarsku v Kienthale v roku

1916?

a)bojovat so svojou vládou proti nepriatelovi štátu - nie

b)zachovat lojalitu vláde, docasne pozastavit sociálnodemokratický internacionalizmu - nie

c)bola prijatá doktrína ruských bolševikov - áno

d)žiadali pokracovat vo vojne a uskutocnit svetovú revolúciu - áno

e)doktrína, že len boj za socialistickú revolúciu môže priniest svetu trvalý mier - áno

2.Aké udalosti boli súcastou prevratu v Rusku, v Petrohrade

12.marca 1917?

a)obsadenie mesta kozákmi vernými cárskej vláde a potlacenie vzbúrencov - nie

b)vytvorenie docasného výboru Štátnej dumy (parlamentu) - áno

c)vytváranie samostatných miestnych mocenských orgánov - sovietov - áno

d)soviety boli už v marci 1917 zložené väcšinou z bolševikov - nie

e)hlavnou požiadavkou bolo zvrhnutie cárizmu - áno

3.Ako sa zmenila forma štátu a vláda v Rusku v marci 1917

po zacatí ruskej demokratickej revolúcie?

a)moc prevzal II. všeruský zjazd sovietov - nie

b)cár podpísal abdikacnú listinu - áno

c)cár poveril knieža G. J. Lvova zostavením Docasnej vlády - áno

d)docasná vláda v marci 1917 bola zložená prevažne z oktabristov a kadetov - áno

e)15. marca 1917 knieža G. J. Lvov vyhlásil Rusko za republiku - nie

4.K akému rozkolu došlo v sociálno-demokratickej strane

Ruska v roku 1903?

a)rozkol sa týkal spôsobu, prijímania nových clenov do strany - áno

b)rozkol bol vyvolaný sporom o názov strany - nie

c)radikáli vedení Leninom sa vyslovili za masovú stranu - nie

d)umiernení na cele s Martovom chceli vytvorit stranu profesionálnych revolucionárov - nie

e)v strane vznikli dve frakcie, neskôr samostatné politické strany - áno

5.Aké boli charakteristické znaky menševikov, jednej z frakcií sociálno-demokratickej strany Ruska z roku 1903,

neskôr samostatnej politickej strany?

a)vyslovovali sa za masovú stranu - áno

b)ich vzorom bola nemecká sociálna demokracia - áno

c)strana mala byt prísne hierarchicky usporiadaná - nie

d)vedenie strany malo mat silné právomoci (centralizácia) - nie

e)menševici boli vlastne ortodoxní marxisti - áno

6.Aké boli charakteristické znaky bolševickej frakcie v sociálno-demokratickej strany Ruska, ktorá vznikla v roku 1903 a ktorá sa neskôr stala samostatnou politickou

stranou?

a)požadovali vytvorenie menšej, disciplinovanej strany, profesionálnych revolucionárov - áno

b)vyslovovali sa za stranu organizovanú podla vzoru nemeckej sociálnej demokracie - nie

c)strana mala byt prísne, hierarchicky usporiadaná - áno

d)vedenie strany malo mat silné právomoci, strana mala byt centralizovaná - áno

e)bolševici boli vlastne ortodoxní marxisti - nie

7.Ako sa vyvíjala úcast Ruska na vojnových operáciách

Dohody, po ruskej (februárovej) demokratickej revolúcii v

roku 1917?

a)minister Miljukov oznámil spojencom Dohody, že Rusko bude pokracovat vo vojne - áno

b)docasná vláda podpísala s Nemeckom v marci 1917 prímerie - nie

c)ofenzíva ruských vojsk pri Lvove v máji 1917, úspešne prekrocili

Karpaty - nie

d)v júli sa konali v Petrohrade protivládne demonštrácie odmietajúce

úcast vo vojne - áno

e)v júli 1917 bolševici vytvorili novú vládu - nie

8.Akú úlohu zohral generál Kornilov v Rusku, v období

február - október 1917?

a)potlacil bolševickú vzburu v júli 1917 - nie

b)zatkol vodcov bolševickej strany na cele L. Trockým - nie

c)zvrhol vládu A. F. Kerenského a ustanovil vojenskú juntu v Petrohrade - nie

d)neúspešne sa pokúsil prevziat vládnu moc do svojich rúk v auguste 1917 - áno

e)pokúsil sa zlikvidovat domácich protivníkov ruských záväzkoch v pokracujúcej vojne - áno

9.K akým pokusom o riešenie otázky moci došlo v Rusku v

auguste a v septembri 1917?

a)generál Kornilov, sa pokúsil prevziat vládnu moc do svojich rúk - áno

b)bolševici získali väcšinu v petrohradskom soviete - áno

c)predseda docasnej vlády A. F. Kerenskij zvolal tzv. predparlament

- áno

d)admirál Denikin, ozbrojenou mocou rozohnal predparlament a zosadil docasnú vládu - nie

e)v tzv. predparlamente sa dosiahla dohoda bolševikov a menševikov o novej vláde - nie

10.Aké dekréty a dalšie dokumenty prijal 16. októbra 1917 v

Petrohrade II. zjazd sovietov?

a)Dekrét o vytvorení novej ruskej vlády a novej štruktúre štátnej moci - áno

b)Dekrét o pôde - áno

c)Dekrét o mieri - áno

d)Deklaráciu práv cloveka a obcana - nie

e)Deklaráciu nezávislosti - nie

11. Aký bol obsah Dekrétu o pôde, ktorý prijal II. zjazd sovietov v Petrohrade, 26. októbra 1917?

a)zabranie a rozdelenie všetkej ornej pôdy nad 150 ha - nie

b)zrušenie velkého súkromného vlastníctva pôdy - áno

c)ponechanie pôdy rolníkom - áno

d)dekrét vychádzal z agrárneho programu eserov - áno

e)okamžitá kolektivizácia všetkých rolníckych hospodárstiev - nie

12. Aké boli základné ustanovenia Dekrétu o mieri, ktorý prijal

II.zjazd sovietov, v Petrohrade 26. októbra 1917?

a)pokracovanie vo vojne na strane spojencov z Dohody - nie

b)premena svetovej vojny na svetovú proletársku revolúciu - nie

c)okamžité ukoncenie vojny - áno

d)zrušenie všetkých tajných cárskych zmlúv - áno

e)zverejnenie všetkých tajných cárskych zmlúv - áno

13.Aké boli základné ustanovenia Deklarácie práv národov Ruska, dokumentu sovietskej vlády podpísanej 15.

novembra 1917 Leninom a Stalinom?

a)rovnoprávnost a zvrchovanost národov Ruska - áno

b)ich právo na slobodné sebaurcenie, až do oddelenia a vytvorenia samostatného štátu - áno

c)zásady slobodného rozvoja národnostných menšín a etnických skupín - áno

d)rusifikácia neruských národov Ruska - nie

e)autonomizácia národov Ruska v sovietskej federácii - nie

14. Aké udalosti sú spojené s Októbrovou revolúciou v Rusku z roku 1917?

a)k moci sa pôvodne dostal eser A. Kerenskij - nie

b)k moci sa dostali bolševici - áno

c)bolševici nemali žiadnu podporu sovietov robotníckych a rolníckych zástupcov - nie

d)na cele bolševickej vlády bol od revolúcie do marca 1918 L. D.

Trockij - nie

e)vytvorila sa tu Ruská sovietska republika - áno

15.Aké opatrenia realizovali v Rusku po Októbrovej revolúcii

vroku 1917 bolševici na cele s V.I. Uljanovom (Leninom)? a) skonfiškovali pôdu velkostatkárov - áno

b)znárodnili obchody, banky aj priemysel - áno

c)v marci r. 1918 odmietli podpísat mier s Nemeckom a vyvolali revolúciu v Berlíne - nie

d)aj za cenu straty mnohých území, podpísali Brestlitovský mier r. 1918 - áno

e)bolševická moc zanikla v obcianskej vojne a intervencii v r. 1918- 1921 - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

16. Ako a ktoré národy vyjadrovali v priebehu I. svetovej vojny svoju túžbu po nezávislosti?

a)r. 1916 Anglicania potlacili povstanie v Írsku (Írsko sa osamostatnilo r. 1921) - áno

b)samostatný štát sa usilovali vytvorit Rakúšania - nie

c)Poliaci sa usilovali opät vytvorit národný štát, zaniknutý rozdelením v 18. stor. - áno

d)nezávislosti sa domáhali Cesi, Slováci, Chorváti - áno

e)boj národov za nezávislost oslaboval ústredné mocnosti - áno

17. Aký bol obsah posolstva, ktoré zaslal prezident USA W. Wilson Kongresu USA 18. 1. 1918?

a)návrh, aby USA ukoncili svoju úcast v I. svetovej vojne - nie

b)návrh na uzavretie separátneho mieru s Nemeckom - nie

c)boli tu podmienky za akých USA pristúpia k uzavretiu mieru - áno

d)bolo to známych „14. bodov“ - áno

e)aj požiadavka uznat princíp sebaurcovacieho práva pre každý národ - áno

18.Ako sa upravili vztahy Sovietskeho Ruska a Nemecka v marci 1918 a aké to malo dôsledky?

a)po neúspechu rokovaní nemecké vojská zacali ofenzívu na

Petrohrad - nie

b)došlo k uzatvoreniu mierovej dohody - áno

c)Sovietske Rusko a Nemecko s jeho spojencami uzatvorili separátny mier - áno

d)k Brest-Litovskému mieru s Nemeckom vzápätí pristúpilo i Francúzsko a Anglicko - nie

e)separátny mier znamenal, že sa clenom Dohody zrútil východný front - áno

19.K akým udalostiam došlo v Nemecku zaciatkom novembra

1918?

a)vytvorili sa revolucné rady v Kiele, Hamburgu, Brémach a iných nemeckých mestách - áno

b)9. 11. 1918 abdikoval cisár Viliam II. - áno

c)bola zostavená nová vláda - áno

d)koniec nemeckého cisárstva - áno

e)v Nemecku bola nastolená tzv. republika rád - nie

20.Akým formálnym aktom bola 11. novembra 1918 specatená porážka Nemecka, resp. ústredných mocností velmocami

Dohody v I. svetovej vojne?

a)podpísaním úplnej a bezpodmienecnej kapitulácie v Berlíe - nie

b)abdikáciou cisára Viliama II. a cisára Karola I. - nie

c)podpísaním prímeria - áno

d)podpísaním prímeria Nemecka s mocnostami Dohody v lese pri

Compiégne - áno

e)anulovaním Brest-litovskej mierovej zmluvy s Ruskom - nie

21. Aký dokument a ktoré štáty podpísali ll. novembra 1918 ako prejav ukoncenia I. svetovej vojny?

a)dohodu o vzdaní sa nem. vojsk Francúzsku pri Verdune - nie

b)mierovú zmluvu medzi Rus. a Nemeckom v Brest-litovsku - nie

c)prímerie rakúsko-uhorských a srbsko-americko-francúzskych vojsk v Belehrade - nie

d)v lese pri Compiégne Nemecko podpísalo prímerie s mocnostami

Dohody - áno

e)podpisom prímeria pri Compiégne bola specatená porážka

ústredných mocností - áno

22.Ako sa volal prezident USA a ako sa volal jeho dokument, ktorý sa stal východiskom rokovania mierovej konferencie

vo Versailles v roku 1919?

a)T. Roosevelt - nie

b)W. Wilson - áno

c)H. Truman - nie

d)Štrnást bodov - áno

e)Mier pre Európu - nie

23.Aký bol obsah 14. bodov prezidenta W. Wilsona, o ktorých sa rokovalo na mierovej konferencii vo Versailles v roku

1919?

a)odzbrojenie - áno

b)prebudovanie Európy na zákl. práva národov na sebaurcenie - áno

c)vytvorenie Spolocnosti národov - áno

d)vytvorenie Spojených štátov európskych - nie

e)historické zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom - nie

24. Aké nové štáty vznikli v strednej a v juhovýchodnej Európe na základe uplatnenia práva národov na sebaurcenie?

a)Lotyšsko, Litva, Estónsko - áno

b)Rakúsko - nie

c)Ceskoslovensko, Juhoslávia - áno

d)Madarsko - nie

e)Polsko - áno

25.Ktoré krajiny, resp. ktoré štáty, sa po I. svetovej vojne v strednej a juhovýchodnej Európe pretvorili, vzhladom na

to že jestvovali už pred vojnou?

a)Rumunsko - áno

b)Juhoslávia - nie

c)Polsko - nie

d)Bulharsko - áno

e)Lotyšsko, Litva, Estónsko - nie

26.Akým predstavám vítazov zodpovedalo nové clenenie

štátov Európy zakotvené v mierových zmluvách uzavretých

po I. svetovej vojne?

a)vytvorit protiváhu Nemecka - áno

b)vytvorit Spojené štáty európske - nie

c)vytvorit „sanitný kordón“ proti komunistickému Rusku - áno

d)vytvorit stredoeurópsku konfederáciu - nie

e)balkanizovat strednú Európu - nie

27.Aké boli úlohy Spolocnosti národov, ktorá bola založená na návrh prezidenta W. Wilsona a nadobudli konkrétnu

podobu v roku 1920 v Ženeve?

a)mala zabezpecit mier prostredníctvom práva platného pre všetkých - áno

b)mala zabezpecit mier prostredníctvom mierového rozhodcovského konania - áno

c)mala dosiahnut všeobecné a úplné odzbrojenie v Európe - nie

d)mala sa stat základom vytvárania Spojených štátov európskych - nie

e)mala slúžit ako nástroj intervencie proti komunistickému Rus.- nie

28. Preco bolo nové tzv. Versailleské usporiadanie Európy po r.

1920, vlastne vopred ohrozené?

a)pre slabé korene demokracie v krajinách strednej a východnej Európy - áno

b)pre premiešanie národov a nemožnost vytýcit štátne hranice totožné s etnickými - áno

c)Francúzsko sa chcelo zabezpecit proti Nemecku spojenectvom so stredoeurópskymi štátmi - áno

d)Nemecko sa zblížilo prechodne so sovietskym Ruskom - áno

e)pretože národný egoizmus stále ovládal Európu - áno

29.Aký útvar sa zrodil v Rusku po skoncení obcianskej vojny a intervencie v roku 1922?

a)Ruská federácia - nie

b)Zväz sovietskych socialistických republík - áno

c)ZSSR skladajúci sa z RSFSR, Ukrajiny, Bieloruska a Zakaukazskej federácie - áno

d)Zväz sovietskych republík Európy a Ázie - nie

e)Rusko - nie

30.Aký bol program a ciele III. internacionály, resp. Komunistickej internacionály, ktorá bola založená v roku

1919 v Moskve?

a)usilovala o svetový mier a úplné odzbrojenie - nie

b)bola združením zoskupujúcim kom. strany mnohých krajín - áno

c)Kominterna si kládla za ciel svetovú revolúciu - áno

d)svetová revolúciu mala nastolit diktatúru proletariátu v každej krajine - áno

e)demokratizovat medzinárodné ekonomické vztahy - nie

31.Aký bol obsah locarnských zmlúv (5.-16. okt. 1925) podpísaných medzi Nemeckom, Belgickom, Francúzskom,

V. Britániou, Talianskom, Polskom a Ceskoslovenskom? a) Belgicko, Francúzsko a Nem. navzájom uznali svoje hranice - áno b) Porýnie zostalo demilitarizovaným pásmom - áno

c) boli uznané aj hranice Nemecka s Ceskoslovenskom a Polskom - nie

d) Nemecko znovu získalo Alsasko-Lotrinsko - nie

e) nasledujúci rok bolo Nemecko prijaté do Spolocnosti národov - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

32.Ktorá medzinárodnoprávna mnohostranná zmluva, prijatá v roku 1928, podpísaná 54 krajinami, vyhlásila vojnu za

nelegálnu?

a)Locarnské dohody - nie

b)Rappalská zmluva - nie

c)Briand-Kellogov pakt - áno

d)Dawesov plán - nie

e)Dodatkový protokol k Paktu spolocnosti národov - nie

33. Aké boli základné ustanovenia a zmysel Briand-Kellogovho paktu, ktorý bol podpísaný v Paríži 15 štátmi v roku 1928?

a)nahradil Pakt Spolocnosti národov z roku 1919 - nie

b)zrušil reparácie uložené štátom porazeným v I. svetovej vojne - nie

c)signatári sa zriekli vojny ako prostriedku riešenia konfliktov medzi štátmi - áno

d)mal zabránit vzniku vojny - áno

e)spory sa mali riešit rozhodnutím zmierovacieho súdu - áno

34. Ako sa riešil vztah medzi talianskou vládou a pápežom v roku 1929?

a)pápež na protest proti fašizmu opustil Vatikán - nie

b)uzavretím lateránskych zmlúv - áno

c)pápež aj po r. 1929 nemal v Ríme suverenitu a oznacoval sa za Vatikánskeho väzna - nie

d)na základe lateránskych zmlúv vznikol nový štát Vatikán - áno

e)pápež dostal vo Vatikáne plnú suverenitu - áno

35. Aký bol program a politika fašistov v Taliansku v prvej polovici 20. rokov XX. storocia?

a)fašizmus bol len proti komunizmu, ale bol za parlamentarizmu - nie

b)boli proti komunizmu i parlamentnej demokracii - áno

c)vyžadovali poriadok, disciplínu a systematicky potlácali akúkolvek kritiku - áno

d)mali programy na vytváranie nových pracovných miest a opatrenia sociálneho charakteru - áno

e)boli za paneurópsku jednotu, proti nacionalizmu - nie

36. K akej udalosti došlo v októbri 1929 na newyorskej burze (Wall Street)?

a)k prudkému poklesu kurzu akcií - áno

b)ku krachu na burze - áno

c)zacali sa tu uskutocnovat tzv. opcné a termínované obchody - nie

d)burza prešla na elektronický systém obchodovania - nie

e)zaviedol sa systém on line v obchodovaní - nie

37.Ako, na základe akých politických rozhodnutí a právnych aktov, sa utvorilo v roku 1931 Britské spolocenstvo národov

a akú malo podobu?

a)vyhlásením tzv. Hooverovho moratória - nie

b)prijatím tzv. Youngovho plánu - nie

c)prijatím tzv. westminsterského štatútu - áno

d)domínia získali zvrchované práva - áno

e)utvorením Commonwealthu - áno

38.Cím bol Commonwealth zriadený 11. 12. 1931 na základe tzv. westmisterského štatútu, aká bola jeho štruktúra,

vztahy v rámci tohto spolocenstva?

a)forma zväzku V. Británie s jej bývalými kolóniami a domíniami - áno

b)len nové pomenovanie pre inak nezmenenú britskú koloniálnu ríšu - nie

c)bol pôvodne zriadený ako „dobrovolné združenie národov“ - áno

d)skladal sa z bývalých britských kolónií s belošským osídlením britského pôvodu - áno

e)tvorili ho tzv. domíniá, ktoré získali plnú zákonodarnú suverenitu - áno

39.Ako využil Hitler pre svoju politickú agitáciu hospodársku krízu (depresiu), so 6. miliónmi nezamestnanými Nemcami

v rokoch 1932-3?

a)vydával sa za vodcu a sluboval prácu aj chlieb - áno

b)za všetko zlo podla neho zodpovedali Židia, komunisti a

Versailleská zmluva - áno

c)chcel zreformovat a zefektívnit parlamentný režim - áno

d)žiadal dôsledne dodržiavat weimarskú ústavu - nie

e)tvrdil, že on jediný dokáže prinavrátit Nemecku silu a moc - áno

40. Ako a kedy sa skoncilo v Nemecku obdobie weimarskej republiky?

a)pochodom Hitlera na Berlín roku 1932 - nie

b)vymenovaním Hitlera v januári 1933 za ríšskeho kancelára - áno

c)Hitler a nacisti nahradili weimarskú republiku tretou ríšou - áno

d)tretia ríša bola založená na vodcovskom systéme - áno

e)v tretej ríši bol však zachovaný systém viacerých politických strán - nie

41. V ktorých dalších krajinách Európy vznikli na prelome dvadsiatich a tridsiatich rokoch autoritatívne režimy?

a)v Bulharsku a v Juhoslávii - áno

b)v Polsku a v Madarsku - áno

c)v Rumunsku a v Juhoslávii - áno

d)v Portugalsku a Rakúsku - áno

e)v Ceskoslovensku a vo Francúzsku - nie

42.Ako sa vyvíjala politická situácia v Španielsku v druhej polovici 30. rokov XX. storocia?

a)interbrigadisti zvrhli diktátora Franka - nie

b)generál Franko zorganizoval ozbrojené povstanie proti republikánskej vláde - áno

c)bojovali tu regulérne jednotky ZSSR proti wehrmachtu - nie

d)tri roky tu zúrila strašná obcianska vojna - áno

e)nemecké letectvo znicilo aj baskické mestecko Guernica - áno

43. Ako zdôvodnovalo Nemecko po roku 1933 svoje expanzionistické nároky voci iným krajinám a štátom?

a)doktrínou o životnom priestore („Lebensraume“) - áno

b)právom na vývoz nacionálnosocialistickej revolúcie - nie

c)rasistickou teóriou o nadradených a podradených rasách - áno

d)ustanoveniami Paktu spolocnosti národov - nie

e)ucením Huga Grotiusa - nie

44. Aký politický režim zaviedli nacisti v Nemecku po roku 1933?

a)obmedzený parlamentarzmus - nie

b)režim zastrašovania a teroru - áno

c)vodcovský systém, s vôlou vodcu ako zákonom - áno

d)pluralitný systém a právny štát - nie

e)totalitný systém - áno

45. Aký bol obsah norimberských zákonov prijatých v Nemecku v roku 1935?

a)zákaz uzatvárat manželstvá medzi židovskými a nežidovskými obyvatelmi - áno

b)ochranovali cistotu nemeckej krvi a nemeckej cti - áno

c)upravovali ríšske obcianstvo ako príslušnost ku krvi - áno

d)upravovali volbu ríšskeho kancelára - nie

e)potvrdzovali platnost weimarskej ústavy - nie

46. Akými opatreniami odbúralo Nemecko postupne Versailleské mierové usporiadanie Európy po roku 1933?

a)roku 1933 opustilo Spolocnost národov - áno

b)v r. 1936 vypovedali locarnské dohody - áno

c)rešpektovali Porýnie ako demilitarizovanú zónu - nie

d)odmietli anšlus Rakúska k ríši - nie

e)roku 1937 zaviedli povinnú vojenskú službu - áno

47. K akým udalostiam došlo v roku 1935 v Etiópii a ako na ne reagovalo vtedajšie medzinárodné spolocenstvo?

a)na základe ludového hlasovania sa Abesínia pripojila k Talianskemu královstvu - nie

b)k útoku talianskych vojsk proti Etiópii - áno

c)zacala taliansko-etiópska vojna - áno

d)Spolocnost národov vyslala expedicný zbor na obranu Etiópie -

nie

e)Etiópia s pomocou vojsk Spolocnosti národov odrazila taliansku agresiu – nie

48.V dôsledku akých medzinárodno-politických udalostí sa zmenila v rokoch 1933 - 1936 sa zmenila Versailleská

sústava usporiadania medzinárodných vztahov?

a)ZSSR bolo vylúcené zo Spolocnosti národov - nie

b)Nemecko vystúpilo zo Spolocnosti národov a opustilo odzbrojovaciu konferenciu - áno

c)ZSSR vstúpil do Spolocnosti národov - nie

d)Sársko na základe plebescitu sa pripojilo k Nemecku - áno

e)Nemecko zrušilo a obsadilo demilitarizovanú zónu v Porýní - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

49.Akú medzinárodnú politiku viedlo Nemecko po roku 1933 a aké spojenecké zmluvy, resp. zväzky uzavrelo do roku

1937?

a)vojensky participovalo na talianskej expedícii v Etiópii - nie

b)Dohodu s Talianskom (Os Berlín - Rím) - áno

c)spojeneckú dohodu s Japonskom (Pakt proti Kominterne) áno

d)v r. 1937 sa k Paktu proti Kominterne pripojilo aj Taliansko - áno

e)spojeneckú zmluvu s frankistickým Španielskom proti Francúzsku - nie

50. Ako zmenil Stalin politický režim v ZSSR po Leninovej smrti v r. 1924?

a)osobnú diktatúru Lenina nahradil sovietskym parlamentarizmom - nie

b)postupne zmenil režim na osobnú diktatúru - áno

c)vzdal sa ciela celosvetovej revolúciou, za budovanie socializmu v jednej krajine - áno

d)uskutocnil nútenú industrializáciu a kolektivizáciu - áno

e)ochranoval osobnú slobodu, práva obcanov ZSSR - nie

51. Akú politiku uskutocnoval Stalin v ZSSR v 20. - a 30. rokoch?

a)dobrovolnú, postupnú, kolektivizáciu polnohospodárstva - nie

b)milióny ludí boli deportované do pracovných táborov - áno

c)obete vykonštruovaných procesov museli priznat svoju „vinu“ - áno

d)odhalil a prísne potrestal zlociny Beriju na cele NKVD - nie

e)vlny cistiek sa netýkali vedenia strany ani armády - nie

52. Aké boli základné ciele politiky Stalina na cele ZSSR, ktorým podriadoval všetky svoje rozhodnutia a ciny?

a)socialistický humanizmus a demokracia - nie

b)upevnenie vlastnej moci vnútri štátu - áno

c)rozširovanie socialistického pluralizmu - nie

d)vydobytie miesta ZSSR na medzinárodnej scéne - áno

e)socialistický internacionalizmus - nie

53.Aký bol obsah Zmluvy o neútocení, uzavretej 23. 8. 1939 medzi ZSSR a Nemeckom?

a)zmluva sa skladala so zverejnenej casti a z tajného protokolu - áno

b)zverejnená cast obsahovala záväzok o nenapadnutí - áno

c)tajný protokol rozdeloval sféry vplyvu medzi ZSSR a Nemeckom

- áno

d)neumožnoval však ZSSR územné expanzie na úcet Polska a pobaltských štátov - nie

e)ZSSR sa vyhol boju na dvoch frontoch - áno

54.Ako sa zmenila zahranicná politika ZSSR v auguste 1939? a) ZSSR vytvoril s Anglickom a USA antihitlerovskú koalíciu - nie b) Nemecko a ZSSR podpísali dohodu o neútocení - áno

c) v tajnom dodatkovom protokole si Nemecko a ZSSR vymedzili záujmové sféry - áno

d) 23. augusta bol podpísaý tzv. pakt Molotov - Ribentrop - áno

e) ZSSR uzatvoril zmluvu o vojenskom spojenectve s Polskom - nie

55.Ako odpovedalo Anglicko a Francúzsko na útok Nemecka

na Polsko 1. 9. 1939?

a)podpísali s Nemeckom Mníchovskú dohodu - nie

b)uzavreli so ZSSR Pakt o neútocení - nie

c)obmedzili sa na ostrý diplomatický demarš - nie

d)Anglicko a Francúzsko vyhlásili vojnu Nemecku - áno

e)britské domíniá, India, Austrália a Nový Zéland vyhlásili vojnu Nemecku - áno

56. Ako sa vyvíjala zahranicná politika ZSSR po útoku Nemecka na Polsko 1. 9. 1939?

a)ZSSR poskytol Polsku úcinnú vojenskú pomoc proti Nemecku - nie

b)ZSSR vyhlásil vojnu Nemecku - nie

c)17.9.1939 zacala sovietska armáda obsadzovat územie východného Polska - áno

d)ZSSR podpísal s Anglickom a USA v októbri 1939 Atlantickú chartu - nie

e)ZSSR podpísal s Nemeckom spojeneckú „Zmluvu o hraniciach a priatelstve“ - áno

57. Aké dalšie európske krajiny obsadilo Nemecko v apríli až v júni 1940?

a)Ceskoslovensko - nie

b)Juhosláviu - nie

c)Belgicko - áno

d)Francúzsko - áno

e)Polsko - nie

58.K akým vojenským stretnutiam došlo v priebehu II. svetovej vojny v severnej Afrike v júni a potom v októbri

1942 a aký vojensko-strategický dosah mali ich výsledky?

a)v júni 1942 maršál Rommel prelomil britskú obranu pri Alameine - nie

b)v júni 1942 zastavili Briti nemecko-taliansky útok na Alexandriu a Káhiru - áno

c)v októbri 1942 gen. Montgomery zacal útok na nemecko-taliansku armádu „Afrika“ - áno

d)generál Montgomery bol pri Alameine úplne porazený - nie

e)do britského zajatia padol i velitel „Afrikakorpsu“ generál von

Thoma - áno

59. Aký dokument podpísali v auguste 1941 Churchill a Roosevelt a aký bol jeho obsah?

a)bola to Zmluva o pôžicke a prenájme - nie

b)bola to Atlantická charta - áno

c)bola to Charta OSN - nie

d)formulovali tu demokratické zásady, ktoré sa mali stat základom budúceho mieru - áno

e)dohodli sa tu na rozdelení sfér vplyvu v Európe - nie

60.Akú krajinu, resp. štát napadol Hitler 22. júna 1941? a) Juhosláviu - nie

b) Grécko - nie

c) Zväz sovietskych socialistických republík - áno d) Francúzsko - nie

e) Rumunsko - nie

61.Aké opatrenia sa podarilo uskutocnit Stalinovi po

napadnutí ZSSR hitlerovským Nemeckom v roku 1941?

a)vyhlásil Velkú vlasteneckú vojnu - áno

b)odhalil nemeckú piatu kolónu v sovietskom generálnom štábe - nie

c)zriekol sa zásad komunizmu a stal sa pravoslávnym krestanom - nie

d)podarilo sa mu zburcovat všetkých obyvatelov ZSSR na odpor - áno

e)zrušil Gulagy a všetky pracovné tábory - nie

62. K akej udalosti v priebehu II. svetovej vojny došlo na prelome rokov 1942 a 1943 na Volge pri Stalingrade?

a)wehrmacht dobyl toto mesto v decembri 1942 - nie

b)Cervená armáda zahnaná k Volge tu vo februári 1943 obklúcila

200 000 armádu Nemcov - áno

c)pokorená a obklúcená nemecká armáda bola prinútená kapitulovat

- áno

d)bola to prvá velká porážka wehrmachtu vo vojne - áno

e)Stalingrad znamenal obrat vo vojne - áno

63. Aký bol postup a vojnové ciele Japoncov v Tichomorí v II. svetovej vojne?

a)Japonci sa tu usilovali vybudovat impérium - áno

b)7. decembra 1941 sa uskutocnil prekvapivý útok Japoncov na

Pearl Harbor - áno

c)USA sa však ani po Pearl Harbore nedali vyprovokovat k vstupu do vojny - nie

d)materiálna prevaha Americanov sa presadila už v decembri 1941 - nie

e)až po roku neúspechov po Pearl Harbor sa prevaha USA stala ocividnou - áno

64. Aké opatrenia boli súcastou tzv. konecného riešenia

židovskej otázky v Nemecku v priebehu II. svetovej vojny?

a)od r. 1933 postupne ich zbavovali práv a ponižovali - áno

b)povolovanie ich hromadnej emigrácie do USA - nie

c)povolovanie ich hromadného odchodu do Izraela - nie

d)v celej Európe ich prenasledovali s cielom vykynožit ich - áno

e)vo vykynožovacích táboroch v Polsku bolo zavraždených 5-6 milióny osôb - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

65. Aká konferencia sa konala v januári 1943 v Casablance a aké boli jej výsledky?

a)Hitlera a Mussoliniho o stratégii spolocného taženia v severnej

Afrike - nie

b)bola to konferencia predstavitelov V. Británie a USA o dalšom postupe vo vojne - áno

c)prvá konferencia velkej trojky, Roosevelt, Churchill, Stalin - nie

d)prijala Rooseveltovu požiadavku bezpodmienecnej kapitulácie nepriatelských štátov - áno

e)bola tu podpísaná Atlantická charta - nie

66.Ako sa spojenci, Americania a Briti zapojili do oslobodzovania Talianska v priebehu II. svetovej vojny?

a)prevažne len rozhlasovou a letákovou propagandou - nie

b)bombardovali nemecké mestá a mnohé z nich znicili - áno

c)v júli 1943 sa spojenecké jednotky vylodili na Sicílii - áno

d)spojenci sa vylodili na Sicílii v júni 1944 - nie

e)postupne po vylodení na Sicílii oslobodili celé Taliansko - áno

67. Ako sa zmenilo postavenie Talianska v roku 1943 po vylodení anglo-amerických jednotiek na Sicílii?

a)Taliansko zastavilo inváziu povolaním Afrikakorpsu - nie

b)anglo-americké vojská ostrov obsadili 17. 8. 1943 - áno

c)nová talianska vláda podpísala kapituláciu pred spojencami - áno

d)dna 12. 10. 1943 vstúpilo Taliansko do protihitlerovskej koalície - áno

e)král Viktor Emanuel III. bol zosadený a bola vyhlásená republika - nie

68.Kedy sa spojenci, Anglicania a Americania vylodili v

Normandii a kedy na francúzskom stredomorskom

pobreží?

a)v Normandii sa vylodili v júli 1943 - nie

b)v Normandii sa vylodili 6. júna 1944 - áno

c)v Normandii sa vylodili 15. augusta 1944 - nie

d)na francúzskom stredomorskom pobreží sa vylodili 15. augusta 1944 - áno

e)na francúzskom stredomorskom pobreží sa vylodili 6. júna 1944 - áno

69. Kedy bezpodmienecne kapitulovalo Nemecko?

a)po preniknutí spojeneckých vojsk na nemecké územie od západu - nie

b)po tom, co koncom r. 1944 Cervená armáda dosiahla nemeckú hranicu - nie

c)až po Hitlerovej samovražde - áno

d)až po dobytí Berlína Sovietmi - áno

e)stalo sa tak 8. mája 1945 - áno

70. K akej udalosti došlo v japonskom tichomorskom fronte v

II.svetovej vojne 31. augusta 1945?

a)k zhodeniu atómovej bomby na Hirošimu - nie

b)k zhodeniu atómovej bomby na Nagasaki - nie

c)k obsadeniu ostrovo Kjušu a Kjoto Sovietskou armádou - nie

d)k bezpodmienecnej kapitulácii Japonska - áno

e)k podpísaniu mierovej zmluvy s Japonskom - nie

71.Na akých medzinárodných konferenciách konaných v priebehu II. svetovej vojny bolo pripravené povojnové

obdobie?

a)na konferencii v Casablance v r. 1943 - áno

b)na konferencii v Teheráne v r. 1943 - áno

c)na konferencii v Norimberku v roku 1944 - nie

d)na konferencii v Jalte (na Kryme) v r. 1943 - áno

e)na konferencii Konigsbergu v roku 1944 - nie

72. K akým zmenám v územnom usporiadaní Nemecka a k akému urceniu polských hraníc došlo podla dohôd spojencov, protihitlerovskej koalície?

a)dohodlo sa, že Nemecko zostane jednotným štátom - nie

b)dohodlo sa, že Nemecko bude rozdelené na okupacné pásma - áno

c)dohodlo sa, že polské hranice zostanú na úrovni hraníc spred 1.septembra 1939 - nie

d)dohodlo sa, že polské hranice sa posunú približne o 150 km na západ - áno

e)posunutím polských hraní na západ sa zmenšilo územie Nemecka a zväcšilo územie ZSSR - áno

73. Aké boli výsledky rokovaní Velkej trojky v Teheráne v roku 1943?

a)dosiahla sa tu dohoda o povojnovom usporiadaní v Ázii - nie

b)dosiahla sa dohoda o otvorení druhého frontu - áno

c)rokovalo sa tu o možnom vstupe ZSSR do vojny proti Japonsku - áno

d)prijala sa tu Dohoda o rozdelení Nemecka na tri okupacné zóny - nie

e)spojenci sa tu dohodli, že nová hranica Polska bude na Odre a

Lužickej Nise - nie

74.Aké boli výsledky rokovaní Velkej trojky na Jalte v roku

1945?

a)súhlas ZSSR so vstupom do vojny proti Japonsku - áno

b)súhlas ZSSR s vytvorením OSN - áno

c)dohoda o povojnových hraniciach Polska - áno

d)dohoda o demokratických vládach a slobodných volbách vo východnej Európe - áno

e)ZSSR súhlasil s použitím atómovej zbrane proti Japonsku - nie

75.Aké boli výsledky rokovaní Velkej trojky v Postupimi, konferencie, ktorá sa konala v júli - auguste 1945?

a)usporiadanie spojeneckej kontroly Nemecka - áno

b)Stalin bol informovaný o atómovej bombe Americanov - áno

c)vypracovanie plánu správy bývalých spojencov porazeného Nemecka - áno

d)denacifikácia a úplné odzbrojenie bolo základom okupacnej politiky v Nemecku - áno

e)USA odmietli úcast ZSSR vo vojne proti Japonsku - nie

76.Ktorí predstavitelia štátov antihitlerovskej koalície sa zúcastnili na konferencii šéfov vlád v Postupime 17. júla

1945 - 2. augusta 1945?

a)D. Rooosevelt - nie

b)H. Truman - áno

c)W. Churchill - áno

d)C. Atllee - áno

e)J. V. Stalin - áno

77. Aká konferencia velkej trojky bola definitívnou bodkou za

II.svetovou vojnou a co sa na nej dohodlo?

a)bola nou konferencia v Norimberku - nie

b)bola nou konferencia v Postupime - áno

c)presne vymedzila jednotlivé okupacné pásma voci Nemecku - áno

d)prijala zásady: denacifikácia, demilitarizácia, dekartelizácia a decentralizácia Nemecka - áno

e)rozhodla aj o odsune Nemcov z krajín strednej a juhovýchodnej Európy - áno

78.V com boli zásadné rozdiely medzi I. a II. svetovou vojnou? a) na rozdiel od prvej svetovej vojny bola druhá vojna totálnou - áno b) prvá svetová vojna mala za ciel prerozdelenie moci v Európe - áno c) II. sv. vojna bola v dôsledku zrážky medzi diktatúrou a demokraciou ideologickou - áno

d) medzi Nemeckom a ZSSR došlo k boju na život a na smrt medzi fašizmom a komunizmom - áno

e) I. svetová vojna bola prevažne vojnou európskou - áno

79.Aké boli zásadné politické, resp. geopolitické výsledky II.

svetovej vojny a dôsledky na pomer mocenských síl?

a)v roku 1945 bol starý kontinent krajne vycerpaný - áno

b)USA a Sovietsky zväz sa stali svetovými velmocami - áno

c)antagonistické záujmy vítazov ukoncili etapu spolupráce - áno

d)došlo k studenej vojne - áno

e)svet po druhej svetovej vojne sa bipolarizoval - áno

80. Aké boli výsledky ustanovujúcej konferencie Organizácie spojených národov v San Franciscu v júni 1945?

a)bola tu podpísaná Atlantická charta - nie

b)základným zákonom OSN sa stal Pakt Spolocnosti národov - nie

c)bola tu podpísaná Charta OSN - áno

d)vznikla tu nová svetová organizácia s cielom chránit mier, ludské práva - áno

e)obnovila sa na nej ženevská, tzv. Liga národov - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

81. Aké ciele si stanovila OSN na ustanovujúcej konferencii 26. júna 1945 v Charte OSN?

a)chránit v budúcnosti svetový mier - áno

b)podporovat sociálny pokrok a zlepšovat živ. úroven ludstva - áno

c)podporovat, chránit ludské práva - áno

d)rovnoprávnost mužov a žien - áno

e)rovnost velkých i malých národov - áno

82.Aké udalosti predchádzali podpísaniu bezpodmienecnej kapitulácie Japonska 2. 9. 1945?

a)abdikácia cisára Hirohita - nie

b)povstanie v Tokiu, ktoré zvrhlo japonskú militaristickú vládu - nie

c)americká atómová bomba znicila Hirošimu - áno

d)ZSSR vyhlásil Japonsku vojnu - áno

e)letectvo USA zvrhlo atómovú bombu na mesto Nagasaki - áno

83. Akú podobu mal Norimberský proces v rokoch 1945-1946 a aké boli jeho výsledky?

a)medzinárodný vojenský tribunál - áno

b)zložený zo sudcov Medzinárodného súdneho dvora z Haagu - nie

c)súdil 24 nacistických pohlavárov - áno

d)súdil nacionálnosocialistické organizácia (napr. SS, NSDAP, Gestapa a i.) - áno

e)Hitlera, Goebbelsa, Himmlera odsúdil na trest smrti - nie

84. Aký charakter mal súdny postih pohlavárov a organizácií porazenej nemeckej III. ríše, ktorý sa uskutocnil na

Norimberskom procese v rokoch 1945-1946?

a)bola to otvorená pomsta vítazov nad porazeným - nie

b)bolo to uplatnenie práva sily a zásady beda porazeným - nie

c)pocetné svedectvá (i filmy) poskytli dôkazový materiál pre hlavné body obžaloby - áno

d)išlo o súdny postih porazenej strany, na základe dôkazov, s právom na obhajobu - áno

e)obžalovaní spáchali vojnové zlociny, zlociny proti ludskosti a zlociny proti mieru - áno

85. Cím boli tzv. „ludové demokracie“ v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy po roku 1945?

a)koalíciami komunistov, socialistov, dalších lavicových, najmä rolníckych strán - áno

b)obnovením liberálnej demokracie, potlacenej fašizmom - nie

c)komunisti mali vo vládach Vlasteneckých ci Národných frontoch urcujúce slovo - áno

d)predstavovali už nezastretú stalinskú diktatúru - nie

e)zavádzali hlboké sociálne a politické premeny - áno

86.Co bolo obsahom ludovodemokratických revolúcií v krajinách strednej a východnej Európy po roku 1944/1945?

a)k moci sa dostali vlády, koalície komunistov, socialistov, iných najmä rolníckych strán - áno

b)vlády tu vytvorili tzv. Vlastenecké ci Národné fronty - áno

c)vo Vlasteneckých frontoch mali komunisti urcujúce slovo - áno

d)zavádzali sa tu hlboké sociálne a politické premeny - áno

e)už v roku 1945 sa pristúpilo ku kolektivizácii polnoh. - nie

87. Ako sa uskutocnili po II. svetovej vojne mocenské zmeny v Bulharsku a v Juhoslávii?

a)v Juhoslávii ich nariadila sovietska okupacná moc - nie

b)v Juhoslávii získali komunisti hegemóniu už pocas vojny - áno

c)v Bulharsku prebiehali v samotnej spolocnosti, prichádzali teda zdola - áno

d)v Bulharsku pozície komunistov vznikli a upevnili sa len vdaka sovietskym zásahom - nie

e)už 30. 1. 1946 prijal juhoslovanský parlament novú ústavu, podla sovietskeho vzoru - áno

88.Ako prebiehali mocenské zmeny po druhej svetovej vojne v krajinách, bývalých spojencov nacistického Nemecka v

strednej a juhovýchodnej Európe?

a)vlády týchto krajín boli kontrolované sovietskou voj. mocou - áno

b)pozície komunistov v Madarsku, v Rumunsku sa upevnili len vdaka sovietskym zásahom - áno

c)v Bulharsku bola nová moc ciastocne výsledkom procesov v samotnej spolocnosti - áno

d)rozhodujúcu moc v týchto štátov mali Spojenecké kontrolné komisie - áno

e)zorganizovali sa v nich „slobodné“ volby, v ktorých zvítazili komunistické fronty - áno

89.Aké plány pre Európu predložil Jean Monnet, francúzsky ekonóm, už v roku 1945 a potom opätovne v roku 1950

spolu s Robertom Schumanom?

a)vytvorenia Spolocnosti národov - nie

b)zriadenia Európskeho hospodárskeho spolocenstva - nie

c)plán na modernizáciu a rozvoj (Monnetov plán) - áno

d)spolu s R. Schumanom inicioval parížsku dohodu – áno

e)iniciovali zriadenie Európskeho spolocenstva uhlia a ocele - áno

90. Akú dohodu, resp. vytvorenie kt. európskeho spolocenstva inicioval v roku 1950 Jean Monnet a Robert Schuman?

a)Rímske zmluvy - nie

b)parížsku dohodu - áno

c)Maastrichtskú zmluvu - nie

d)Európskeho spolocenstva uhlia a ocele - áno

e)Európskeho hospodárskeho spolocenstva - nie

91.Aké funkcie (posty) zaujímal francúzsky ekonóm Jean Monnet v prvých západoeurópskych integracných

zoskupeniach, akým prívlastkom ho pomenovali dejiny?

a)generálny tajomník NATO - nie

b)predseda predstavenstva Európskej banky pre obnovu a rozvoj -

nie

c)predseda Európskej komisie - nie

d)prezident Európskeho spolocenstva uhlia a ocele - áno

e)prívlastkom „euroskeptik“ - nie

92.Uvedte mená dvoch osobností Francúzov, ktorí zohrali významnú úlohu vo vytváraní európskych integracných

spolocenstiev na zaciatku 50. rokov dvadsiateho storocia?

a)G. Clemenceau - nie

b)Coudenhove-Kalergi - nie

c)A. Briand - nie

d)J. Monnet - áno

e)R. Schuman - áno

93. V ktorom roku a preco vybudovali predstavitelia komunistickej moci berlínsky múr?

a)1948 - nie

b)1953 - nie

c)1961 - áno

d)1968 - nie

e)pre pokus wehrmachtu NSR prepadnút NDR - nie

94. Aký dokument podpísali 25. marca 1957 predstavitelia NSR, Belgicka, Francúzska, Talianska, Lux. a Holandska?

a)parížske dohody - nie

b)Rímske zmluvy - áno

c)vytvorenie Európskeho hospodárskeho spolocenstva - áno

d)zriadenie Európskeho združenia volného obchodu - nie

e)vytvorenie Spolocného trhu - áno

95. Ktoré štáty predstavovali tzv. Európu šiestich, EHS, podla Rímskych zmlúv z roku 1957?

a)Belgicko, Holandsko, Luxembursko - áno

b)Nemecko (SRN) - áno

c)Francúzsko - áno

d)Taliansko - áno

e)Velká Británia - nie

96. Aké boli politické dôvody, motivácia, ciele, podpísania Rímskych zmlúv v roku 1957?

a)vyhnút sa konfliktu s Nemeckom - áno

b)politici snívali o jednotnej Európe - áno

c)vytvorit tretiu silu medzi ekonomickými gigantami USA a Japonskom - nie

d)hospodárskou blokádou, likvidovat východný blok - nie

e)industrializovat Európu - nie

97.Aké výrocie (jubileum) oslavovali predstavitelia komunistického sveta 21. decembra 1949 vo Velkom

divadle v Moskve?

a)32. výrocie Velkej októbrovej socialistickej revolúcie v Rusku - nie

b)150. výrocie Parížskej komúny - nie

c)100. výrocie narodenia V.I. Lenina - nie

d)100. výrocie zrušenia poddanstva v strednej Európe - nie

e)70. narodeniny J. V. Stalina - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

98.Ktoré dva dynamické, antagonistické faktory, urcovali vývin udalostí v Európe po druhej svetovej vojne až do

konca 80. rokov?

a)dynamický rozvoj svetovej socialistickej sústavy - nie

b)cyklické krízy a depresie európskeho kapitalizmu - nie

c)jeden vyjadroval ovládnutie sveta USA a ZSSR, dvoma silnejúcimi supervelmocami - áno

d)druhý sa prejavoval v úsilí o integráciu hosp., politických a kultúrnych systémov - áno

e)prvý sa prejavoval v úsilí environmentálneho hnutia za zelenú planétu - nie

99.Ako sa prejavilo súperenie USA a ZSSR o svetovú hegemóniu po roku 1945 na postavení Európy a európskych

krajín?

a)Európa rovnako ako po dve predchádzajúce storocia urcovala chod dejín - nie

b)supervelmoci usilovali zaclenit do svojho tábora co najviac krajín

Európy - áno

c)krajiny Európy mali postavenie spojencov príp. vazalov supervelmocí - áno

d)znicená a ochudobnená Európa sa stala hospodársky aj politicky závislá - áno

e)Európa na hegemónne úsilie supervelmocí nereagoval, uspokojila sa so závislostou - nie

100.Aké boli protirecenia, úspechy, slabiny i celkové výsledky ekonomického vývoja západnej Európy v rokoch 1945-

1990?

a)zruinovaná Európa stratila svoje koloniálne ríše - áno

b)pokles vplyvu zabránil jej hospodárskej a spolocenskej obnove - nie

c)pokles jej vplyvu však nezabránil jej hospodárskej a spolocenskej obnove - áno

d)obnova Európy priniesla svoje plody už v 60. rokoch - áno

e)prudké zvýšenie ceny ropy v r. 1973 vôbec neovplyvnili hosp. prosperitu Európy - nie

101.K akej hospodárskej udalosti došlo vo svetovej ekonomike v roku 1973 a aký mala vplyv na vývoj ekonomiky západnej

Európy?

a)k zrúteniu kurzov na burzách cenných papierov v západnej Európe - nie

b)k prudkému zvýšeniu ceny ropy - áno

c)k prechodu od výroby jadrovej energie k plazmovým zdrojom energie - nie

d)k zavedeniu jednotnej európskej meny (ECU) - nie

e)ropná kríza odhalila slabé stránky kapitalistickej prosperity - áno

102. Aký bol rozdiel medzi vývojom krajín západnej Európy a východoeurópskych štátov po II. svetovej vojne?

a)socialistické štáty boli vytvorené pod tlakom ZSSR - áno

b)prudké zvýšenie cien ropy v r. 1973 sa socialistických krajín prakticky nedotklo - áno

c)zvýšenie cien ropy v r. 1973 odhalilo slabiny kapitalistickej prosperity - áno

d)krízu spôsobenú cenami ropy po r. 1973, západ prekonal až v r. 1989 - áno

e)po prekonaní krízy sa západná integrácia prehlbovala - áno

103. Aké dejinné dôsledky všeobecne a osobitne pre Európu mala druhá svetová vojna?

a)nepriniesla zásadnejšie korekcie do vývoja dejín - nie

b)znamenala zlom vo svetových dejinách - áno

c)Európa utrpela šok z násilia, ktorý vyvolala a potom znášala - áno

d)vzostup USA a ZSSR bol odrazom úpadku Európy - áno

e)Európa aj po vojne ovládala svet rovnako ako v predchádzajúcich dvoch storociach - nie

104. Kolko ludských životov si vyžiadala druhá svetová vojna v jednotlivých krajinách?

a)Nemecko 20 miliónov - nie

b)ZSSR 7 miliónov - nie

c)Polsko - 6 mil. teda 20 % svojho obyvatelstva - áno

d)ZSSR - 20 mil., z toho 7 mil. civilov - áno

e)Nemecko - 6 miliónov - áno

105. Aké boli demografické dôsledky miliónových obetí

ludských životov, ktoré si vyžiadala II. svetová vojna?

a)prišli slabšie vojnové rocníky - áno

b)populacná prevaha mužov - nie

c)omladnutie obyvatelstva - nie

d)populacná prevaha žien - áno

e)zostarnutie obyvatelstva - áno

106.Ktoré európske mestá boli takmer úplne znicené masívnym leteckým bombardovaním za II. svetovej vojny?

a)Praha - nie

b)Bukurešt - nie

c)Coventry - áno

d)Dráždany - áno

e)Rím - nie

107. Aké dôsledky mala II. svetová vojna na európsky hospodársky potenciál?

a)zvýšilo ho asi o 30 % - nie

b)znížilo ho aspon o 50 % - áno

c)celkom sa zrútil menový systém - áno

d)meny európskych krajín boli posilnené vzhladom na zásoby zlata - nie

e)meny boli znehodnotené, chýbali zásoby zlata na zarucenie ich hodnota - áno

108.Ako sa hodnotia ciny spojené s likvidáciou civilného obyvatelstva v Oradoure vo Francúzsku, v Lidiciach,

spojené s mucením zajatých odbojárov nacistami?

a)ako ukrutný návrat barbarstva - áno

b)ako vojnové zlociny - áno

c)ako zlociny proti ludskosti - áno

d)ako ciny v súlade so zákonmi vojny - nie

e)konania v zmysle haagských konvencií o vedení vojny - nie

109.Ktoré vojnové zlociny, zlociny proti ludskosti spáchané v druhej svetovej vojne predstavovali ukrutný návrat

barbarstva do Európy?

a)zámerná likvidácia civilného obyvatelstva v Oradour-sur-Glane vo Francúzsku - áno

b)zámerná likvidácia civilného obyvatelstva v Lidiciach - áno

c)boje vo verdunskom pekle - nie

d)obludné krviprelievanie v belgickom Ieper s použitím plynu - nie

e)mucenie zajatých odbojárov nacistami - áno

110.Aké ciny spáchané do r. 1945 v mene nacistickej rasovej ideológie poznacili na desatrocia Európu, ktorá sa

pokladala za civilizovanú?

a)v táboroch smrti zahynulo 10 miliónov ludských bytostí - áno

b)v koncentracných táboroch zahynulo 6 miliónov Židov pochytaných z celej Európy - áno

c)nacisti systematicky likvidovali Židov najmä v plynových komorách - áno

d)uznávanie rovností ludí pred zákonom - nie

e)šírenie idey - všetci ludia sú a budú bratia - nie

111. Ako sa po II. svetovej vojne vyvinul pomer síl medzi svetovými mocnostami resp. velmocami?

a)velmi rýchlo sa obnovila predvojnová svetová rovnováha síl - nie

b)európske priemyselné mocnosti, hned po vojne rýchlo a naplno obnovili ekonomiku - nie

c)Nemecko, Francúzsko, Taliansko a V. Británia sa opät stali európskymi mocnostami - nie

d)bývalé európske priemyselné mocnosti neboli schopné rozbehnút svoju ekonomiku - áno

e)Nemecko a Taliansko prestali mat po vojne postavenie európskych mocností - áno

112. Aké bolo geopolitické postavenie USA po II. svetovej vojne, z politického i ekonomického hladiska?

a)jeho územie bolo vojnou nedotknutým - áno

b)malo priemysel silne stimulovaný vojnou - áno

c)mali priemysel silne stimulovaný oslobodením západnej Európy - áno

d)hrali prvoradú úlohu - áno

e)hrali rovnoprávnu, nie prvoradú úlohu, v protihitlerovskej koalícii - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

113.Akú úlohu hralo Spojené královstvo Velkej Británie a severného Írska medzi svetovými velmocami po II. svetovej

vojne?

a)úlohu jednej zo supervelmocí - nie

b)úcast na Jalte, Postupime dokazovala že je rovnocenná z USA a

ZSSR - nie

c)popri USA už hralo len druhoradú úlohu - áno

d)malo monopol na atómovú bombu - nie

e)dalej rozšírilo svoje kolónie v Ázii a v Afrike - nie

114. Akú predstavu o vytvorení svetového poriadku po II. svetovej vojne mal prezident USA F. D. Roosevelt?

a)chcel vybudovat svet založený na supermoci USA, monopole A- bomby - nie

b)na poriadku založenom na spolupráci medzi USA a ZSSR - áno

c)usiloval o likvidáciu komunistického ZSSR - nie

d)na obklúcení ZSSR vojenskými základnami USA - nie

e)sovietsko-am. spolupráca pri vytváraní svetového poriadku - áno

115. Aké faktory charakterizovali postavenie ZSSR vo svetovej politike po roku 1945?

a)bol úplne izolovaný pre stalinskú krutovládu - nie

b)prezident Roosevelt usiloval o svetový poriadok na sovietsko- americkej spolupráci - áno

c)západ skoro izoloval komunistickú totalitu ZSSR vytvorením cordon sanitaire - nie

d)bol úplne vojensky vycerpaný, neschopný politického vplyvu v

Európe - nie

e)zachoval si armádu ovencenú aureolou slávy získanej oslobodením východnej Európy - áno

116. Ako sa prejavil sovietsky tlak na východoeurópske krajiny v roku 1947?

a)vytvorením Komunistickej internacionály - nie

b)vytvorením Socialistickej internacionály - nie

c)vytvorením Informbyra - áno

d)novou okupáciou týchto krajín Sovietskou armádou - nie

e)prostredníctvom komunistov vo vládach týchto krajín - áno

117.V ktorých západoeurópskych krajinách boli komunisti po II. svetovej vojne vo vládach týchto krajín a z akých

dôvodov z nich odišli?

a)v Å panielsku, Portugalsku - nie

b)vo Francúzsku - áno

c)v Taliansku - áno

d)v Belgicku - áno

e)odišli z nich, odišli pod tlakom USA - áno

118.Preco sa rok 1947 oznacuje za rokzrodu bipolárneho sveta? a) pre vytvorenie Informbyra - áno

b) pre odchod komunistov z vlád Francúzska, Talianska, Belgicko, pod tlakom USA - áno

c) pre odmietnutie Marshalovho plánu východoeurópskymi štátmi pod tlakom ZSSR - áno

d) pre prvé použitie atómovej zbrane ZSSR - nie

e) pre splnenie predpovede Churchila o železnej opone spustenej na Európu - áno

119.Ako prebehol proces spustenia železnej opony na Európu

po roku 1946?

a)vytvorením Informbyra, ktoré si podriadilo komunistov vo vládach vých. Európy - áno

b)vytlacením komunistov z vlád Tal., Fr., Belg. na nátlak USA - áno

c)odmietnutím prijatia Marshallovho plánu ZSSR a jeho satelitmi - áno

d)prebehol de facto i de iure v podmienkach všeobecnej pasivity - nie

e)neprebehol de facto i de iure v podmienkach vš. pasivity - áno

120. Aké udalosti sú spojené s 25. februárom 1948 v

Ceskoslovensku, aké meranie síl sa tým skoncilo?

a)meranie síl v ceskoslovenskej vláde medzi komunistami a nekomunistami - áno

b)meranie síl medzi ceskoslovenským a sovietskym modelom komunizmu - nie

c)moc sa dostala výlucne pod kontrolu komunistov - áno

d)po piatich krízových dnoch prezident Beneš schválil novú vládu - áno

e)novú vládu viedol komunista K. Gottwald - áno

121. Akú vládu vymenoval 25. februára 1948 v Ceskoslovensku prezident E. Beneš, aké politické dôsledky to malo?

a)vládu vedenú komunistom K. Gottwaldom - áno

b)vládu vedenú sociálnym demokratom Z. Fierlingerom - nie

c)vládu vedenú slovenským demokratom J. Lettrichom - nie

d)všetci jej clenovia boli komunistami okrem ministra zahr. vecí - áno

e)ministrom zahranicných vecí v tejto vláde bol Jan Masaryk - áno

122.Najmä v ktorých dvoch európskych krajinách sa zavádzanie tútorstva USA a ZSSR, železnej opony, po II.

svetovej vojne stretlo s odporom?

a)v Å panielsku - nie

b)v Grécku - áno

c)v Rakúsku - nie

d)vo Fínsku - nie

e)v Ceskoslovensku - áno

123. Aká vojenská a politická situácia vznikla v Grécku v roku 1944 v bojoch proti nemeckým okupantom?

a)ELAS, ludová komunistická oslobodovacia armáda kontrolovala dve tretiny územia krajiny - áno

b)grécki komunisti nebojovali v domácom odboji, boli importovaní z Moskvy - nie

c)ELAS sa postavila proti Gréckej národnej demokratickej armáde (EDES) - áno

d)do sporu zasiahli Anglicania - áno

e)Anglicanom sa po mesiac trvajúcich bojoch, podarilo odzbrojit

(dec.1944) ELAS - áno

124. Ako a preco vypukla v Grécku v roku 1946 obcianska vojna?

a)na stranícky príkaz Informbyra, priamo z Moskvy - nie

b)po odzbrojení ludovej komunistickej oslobodzovacej armády v dececembri 1944 vznikol v krajine chaos - áno

c)v ovzduší teroru a chaosu vypukla koncom roku 1946 obcianska vojna - áno

d)grécki komunisti pod vedením Markosa sa pokúsili uchopit moc, ale bezúspešne - áno

e)prícinou boli komunisti, ktorí sa nezúcastnili oslobodenia krajiny, ale chceli moc - nie

125. Aký bol priebeh obcianskej vojny v Grécku v rokoch 1946 - 1949?

a)po odzbrojení ludovej komunistickej oslobodzovacej armády v decembri 1944 vznikol v krajine chaos - áno

b)bola to len zdanlivá, predstieraná vojna - nie

c)bola to krutá vojna - áno

d)proti komunistickým povstalcom bojovali vládne jednotky podporované americkou vojenskou misiou - áno

e)komunistickí povstalci boli donútení sa stiahnut do Bulharska a Albánska - áno

126.Aký bol postoj Velkej Británie ku konfliktu v Grécku v r. 1944 medzi Lud. komunistickou oslobodzovacou armádou

(ELAS) a Gréckou národnou demokratickou armádou

(EDES)?

a)prísne sa držala postoja nezasahovania do vnútorných záležitostí - nie

b)podporovala ELAS proti EDES - nie

c)podporovala EDES proti ELAS - áno

d)zasiahli do sporu a odzbrojili EDES - nie

e)zasiahli do sporu a po krutých bojoch odzbrojili (dec. 1944) ELAS - áno

127. Aký bol postoj, resp. vztah USA k obcianskej vojne v Grécku v rokoch 1946 -1949?

a)dodržiavala úzkostlivo zásadu nezasahovania do vnútorných záležitostí - nie

b)US armáda iba uzavrela sev. hranice Grécka proti komun. infiltrácii z Bulh. a Albánska - nie

c)US armáda v tvrdých bojoch odzbrojila gréckych komunist. povstalcov - nie

d)vládne jednotky podporovala americká vojenská misia - áno

e)vládne jednotky s US-vojenskou misiou donútili povstalcov k ústupu do Bulharska a Albánska – áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

128. S akými hlavnými politickými problémami sa muselo vyrovnat Nemecko po II. svetovej vojne?

a)súvisiacimi s denacifikáciou - áno

b)východnými hranicami - áno

c)vojnovými reparáciami - áno

d)s uznaním Versailleskej mierovej zmluvy - nie

e)s uznaním štátnych hraníc Francúzska na Rýne - nie

129. Aké boli predstavy Francúzska o štátnom zriadení Nemecka po II. svetovej vojne?

a)co najmenej centralizované Nemecko - áno

b)so spolkovým usporiadaním zahrnajúcim tucet krajín (Länder) - áno

c)silne centralizovaný štát - nie

d)medzinárodnú kontrolu Porúria - nie

e)obnovenie Rýnského spolku - áno

130.Aké boli predstavy ZSSR o štátnom zriadení Nemecka po II. svetovej vojne, ako ich prezentovali na konferenciách v

roku 1947?

a)co najmenej centralizované Nemecko - nie

b)so spolkovým usporiadaním zahrnajúcim tucet krajín (Länder) -

nie

c)silne centralizovaný štát - áno

d)medzinárodná kontrola Porúria s podielom ZSSR na nej - áno

e)za spolkový štát, so silnou spolkovou vládou - nie

131.Aké boli predstavy Anglicanov a Americanov o štátnom zriadení Nemecka po II. svetovej vojne ako ich prezentovali

na medzinárodných konferenciách v r. 1947?

a)rozdelenie Nemecka na niekolko nezávislých štátov - áno

b)vyslovovali sa za silnú spolkovú vládu - áno

c)spolková vláda mala kontrolovat zahranicnú politiku, hospodárstvo a financie - áno

d)priali si co najmenej centralizované Nemecko - nie

e)priali si Nemecko skladajúce sa asi z 12 krajín (Länder) - áno

132.Aké boli rozdiely v názoroch Francúzska, Anglicka, USA a ZSSR na budúce štátne usporiadanie Nemecka tak, ako sa

prejavili na konferenciách v roku 1947?

a)Francúzsko usilovalo o asi 12 nemeckých krajín, s volným spolkovým usporiadaním - áno

b)Anglicko a USA chceli spolkový štát, so silnejšími právomocami spolkovej vlády - áno

c)ZSSR sa dožadoval silne centralizovaného štátu - áno

d)Francúzsko chcelo štátne usporiadanie so silnou, ústrednou jednotnou mocou - nie

e)ZSSR chcelo štátne zriadenie, znamenajúce rozdrobenost

Nemecka, decentralizáciu - nie

133. Ktorá otázka povojnového usporiadania Európy sa stala jablkom sváru a tvorila neskôr jadro studenej vojny?

a)otázka štátneho prevratu v r. 1948 v Ceskoslovensku - nie

b)obcianska vojna s úcastou Anglicka a USA v Grécku 1946-1949 - nie

c)nemecký problém - áno

d)štatút Berlína - áno

e)východné hranice Polska - nie

134.Ktoré udalosti, ktoré opatrenia v Nemecku, boli v priebehu jedného roka (jún 1948 - jún 1949) predmetom

konfrontácie ZSSR a západných mocností?

a)uzavretie západných hraníc Ceskoslovenska - nie

b)otázka západných hraníc Polska na Odre a Nise - nie

c)zjednotenie troch západných okupacných zón - áno

d)zavedenie spolocnej meny troch západných okupacných zón, deutsche Mark - áno

e)blokáda Berlína Sovietmi - áno

135. Kedy, v ktorom roku vznikli dva nemecké štáty po II. svetovej vojne?

a)v roku 1947 po spustení železnej opony v Európe - nie

b)v roku 1948 - po zjednotení troch západných okupacných zón v

Nemecku - nie

c)v roku 1948 - po zavedení jednotnej meny pre západné okupacné zóny - nie

d)v roku 1949 na základ dohôd z Washingtonu vznikla SRN - áno

e)7. októbra 1949 vznikla Nemecká demokratická republika - áno

136. Ako rozdelovala nemecká otázka západný blokpo vytvorení NATO v roku 1949?

a)USA v roku 1950 predložili návrh na opätovné vyzbrojenie Nemecka - áno

b)kategoricky odmietavý postoj Francúzska priviedol NATO do slepej ulicky - áno

c)pre úsilie USA remilitarizovat Nemecko vystúpilo Francúzsko z

NATO v r. 1950 - nie

d)návrh René Plevena z r. 1950 umožnil vytvorit nemeckú armádu - nie

e)NATO vytvorilo spolocnú armádu z jednotiek šiestich krajín - áno

137.Co bolo obsahom a aký bol medzinárodnoprávny osud dohody o Európskomobrannom spolocenstve podpísanej

27.mája 1952?

a)Aratifikovali ju piati clenovia NATO - áno

b)nikdy nenadobudla platnost - áno

c)proti nej sa postavili tí, ktorí ju navrhli, Francúzi - áno

d)USA donútilo Francúzsko aby dohodu neratifikovali - nie

e)francúzsky parlament ju bez prediskutovania odmietol ratifikovat

- áno

138.Co bolo obsahom parížskych dohôd z 23. októbra 1954? a) Západná únia sa zmenila na Západoeurópsku úniu (ZEÚ) - áno b) clenmi ZEÚ sa stali aj Nemecko a Taliansko - áno

c) Nemecko opät získalo úplnú suverenitu - áno

d) Nemecku však bolo zakázané opätovne budovat armádu - nie e) Nemecko sa stalo v máji 1955 pätnástym clenom NATO - áno

139.Ako sa zmenilo medzinárodnoprávne postavenie Spolkovej republiky Nemecka v rokoch 1954 -1955 v dôsledku

parížskych dohôd?

a)potvrdilo úplnú a bezpodmienecnú kapituláciu za celé Nemecko - nie

b)stalo sa trvale demilitarizovanou krajinou - nie

c)získalo úplnú suverenitu - áno

d)získalo právo budovat armádu - áno

e)stalo sa clenom NATO - áno

140. Aké udalosti sú spojené s rokom 1955, s rokom ktorý podla niektorých historikov predstavuje obrat v dejinách sveta?

a)bol založený Severoatlantický pakt (NATO) - nie

b)14. mája 1955 vznikol vojenský pakt, Varšavská zmluva - áno

c)konala sa bandungská konferencia, s vôlou dosiahnut úplnú dekolonizáciu - áno

d)USA a ZSSR prijali rozhodnutie neobmedzovat prijímanie nových krajín do OSN - áno

e)prijímanie štátov do OSN podporovalo oslobodzovanie kolonizovaných národov - áno

141. Ako odpovedal ZSSR na vstup Spolkovej republiky Nemecka do NATO v roku 1955?

a)v roku 1955 vystavil berlínsky múr - nie

b)v roku 1955 potlacil protikomunistické demokratické povstanie v Polsku - nie

c)v r. 1955 zlikvidoval protisovietskú revolúciu v Madarsku - nie

d)14. mája 1955 vznikol vojenský pakt - Varšavská zmluva - áno

e)v roku 1955 bola založená RVHP- nie

142. Preco, resp. v akom zmysle, najmä z hladiska krajín tzv. tretieho sveta predstavuje rok 1955 obrat v dejinách sveta?

a)európske metropole upevnili svoje koloniálne ríše - nie

b)dovršilo sa zaclenenie samostatných krajín Ázie a Afriky do koloniálnych sústav - nie

c)bandungská konferencia žiadala urýchlit a všeobecne rozšírit dekolonizáciu - áno

d)dovršil sa proces dekolonizácie krajín Ázie a Afriky - nie

e)odhalila sa krehkost impérií, prebúdzalo sa národnooslobodzovacie hnutie - áno

143.V akých etapách sa v rokoch 1945-1962 uskutocnila dekolonizácia, oslobodenie a vznik samostatných štátov

koloniálnych národov Ázie a Afriky?

a)prvá sa týkala Blízkeho a Stredného východu a juhovýchodnej Ázie - áno

b)druhá sa zacala r. 1955 a týkala sa najmä Afriky - áno

c)tretia zahrnala oslobodenie kolónií v Latinskej Amerike - nie

d)prvá etapa sa uskutocnila v rokoch 1945-1955 - áno

e)druhá etapa sa uskutocnila v rokoch 1955-1962 - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

144. Ako zmenila II. svetová vojna vztah medzi európskymi metropolami a ich kolóniami?

a)upevnila impéria - nie

b)úplne paralyzovala národnooslobodzovacie hnutie v kolóniách -

nie

c)odhalila krehkost impérií - áno

d)v dôsledku vojnového konfliktu sa prebúdzalo národnooslobodzovacie hnutie - áno

e)metropole už v r. 1945 uznali štátnu samostatnost svojich kolónií - nie

145. Aký bol postoj ZSSR a USA k dekolonizácii po II. svetovej vojne?

a)prijali rozhodnutie neobmedzovat prijímanie oslobodených krajín do OSN - áno

b)rozhodnutiami v OSN znemožnovali proces dekolonizácie - nie

c)prijímaním krajín do OSN priaznivo vplývalo na oslobodzovanie kolónií - áno

d)ZSSR podporoval dekolonizáciu, ako oslabenie západných krajín - áno

e)ZSSR odmietal dekolonizáciu z obavy o osud svojho koloniálneho impéria - nie

146. Ako uskutocnovalo Spojené královstvo Velkej Británie a severného Írska postupnú dekolonizáciu?

a)konzervatívna vláda W. Churchila v II. sv. vojne odmietla dekolonizáciu Indie - nie

b)labouristická vláda Attleeho dodržala sluby dané Churchilom o nezávislosti Indie - áno

c)labouristická vláda Attleeho v r. 1947 odmietla udelit súhlas na nezávislost Indie - nie

d)vicekrál Indie bol v auguste 1947 poverený doviest krajinu k nezávislosti - áno

e)vznik Indie a Pakistanu, dvoch štátov z indického impéria, sa uskutocnilo bez krvi - nie

147. Ako sa zmenilo britské indické impérium v procese získavania nezávislosti po II. svetovej vojne?

a)z indického impéria sa v r. 1947 vytvorili tri štáty, India, Pakistan, Bangladéš - nie

b)z indického impéria sa v r. 1947 vytvorili dva štáty , India a Pakistan - áno

c)indický vicekrál bol zaviazaný britskou vládou, aj silou zabránit dekolonizácie Indie - nie

d)indická národnooslob. armáda porazila britskú, vyhnala ju, vyhlásila samostatnost - nie

e)britská vláda súhlasila s nezávislostou Indie (1947), poverila vicekrála uskutocnit ju - áno

148.Ako bolo v roku 1949 definované Britské spolocenstvo národov, ktoré sú jeho orgány?

a)ako federatívny, zložený štát - nie

b)ako konfederácia samostatných štátov bývalej britskej ríše - nie

c)ako mnohonárodné a mnohojazykové spolocenstvo - áno

d)britský panovník je jeho symbolickou hlavou - áno

e)britský panovník (královná) má v nom najvyššiu výkonnú moc - nie

149. Aký bol postoj Holandska k dekolonizácii národov svojho impéria po II. svetovej vojne?

a)Holandsko už v priebehu II. svetovej vojny udelilo nezávislost svojim kolóniám - nie

b)pokúsilo sa bojovat proti dekolonizácii - áno

c)zmierilo sa napokon s dekolonizáciou - áno

d)v decembri 1949 udelilo Indonézii úplnú nezávislost - áno

e)k dekolonizácii pristúpilo dobrovolne, z vlastnej iniciatívy - nie

150. Ako sa riešil osud talianskych kolónií v Afrike po II. svetovej vojne?

a)osud talianskych kolónií definitívne riešil kompromis medzi Sforzom a Bevinom (jar 1949) - nie

b)OSN riešenie kompromisom medzi Sforzom a Bevinom (jar 1949) potvrdila - nie

c)OSN riešenie kompromisom medzi Sfozom a Bevinom (jar 1949) zamietla - áno

d)OSN rozhodla o nezávislosti Líbye a Somálska - áno

e)Taliansko viedlo v r. 1945-1949 koloniálnu vojnu proti Etiópii - nie

151. Ako sa riešil osud belgických kolónií v Afrike po II. svetovej vojne?

a)Belgicko ako prvá európska metropola uznala nezávislost svojich kolónií - nie

b)belgická koloniálna armáda bola porazená v r. 1954 pri Dien-bien- Phu - nie

c)kolónie Angolu a Mozambik si Belgicko zachovalo až do r. 1975 - nie

d)Belgické Kongo získalo nezávislost v roku 1960 - áno

e)Belgické Kongo sa stalo v r. 1960 arénou konfrontácie supervelmocí v tretom svet - áno

152. Osud kolónií ktorej krajiny v Afrike, najmä po roku 1960 signalizoval koniec éry európskej kolonizácie?

a)francúzskych - nie

b)portugalských, Mozambiku a Angoly - nie

c)britských - áno

d)získanie nezávislosti desiatich britských kolónií - áno

e)získanie nezávislosti Líbye a Somálska, talianskych kolónií - nie

153. Ako sa riešil osud kolónií Portugalska po II. svetovej vojne, ktorí ako prví, už v 14. storocí prišli do Afriky?

a)do roku 1949 udelili nezávislost všetkým svojim africkým kolóniám - nie

b)v r. 1960 na základe rezolúcie OSN o dekolonizácii stratili svoje kolónie - nie

c)pokúsili sa ponechat si dve svoje kolónie Líbyu a Somálsko - nie

d)pokúsili sa ponechat si dve svoje kolónie, Angolu a Mozambik - áno

e)po dlhotrvajúcej vojne museli Angolu a Mozambik opustit v r.

1975 - áno

154. Ako pristupovali Francúzi k riešeniu otázky svojho impéria po II. svetovej vojne?

a)impérium považovali sa prostriedok znovuzískania velmocenského postavenia - áno

b)odsúdili kolonializmus a rozpustili impérium podla svojej Ústavy z r. 1947 - nie

c)odmietli asociacný štatút kolónií a rozhodli sa pre asimilacný

štatút - nie

d)nerozhodli sa jednoznacne pre asociacný alebo asimilacný štatút - áno

e)zaplietli sa do dvoch dlhých ozbrojených konfliktov od r. 1946 do r. 1962 - áno

155. Ako sa riešil osud Francúzskeho impéria v Indocíne po II. svetovej vojne?

a)pokynom vlády svojmu splnomocnencovi doviest Vietnam k nezávislosti v. r. 1947 - nie

b)dlhým ozbrojeným konfliktom trvajúcim od r. 1946 do r. 1954 - áno

c)Vietnamská republika na cele s Ho Ci Minom tu bojovala proti japonskej okupácii - nie

d)Francúzsko sa tu postavilo proti sovietskej okupácii Vietnamu -

nie

e)konflikt skoncil porážkou francúzskej armády pri Dien-bien-Phu, v r. 1954 - áno

156. Aký bol obsah ženevských dohôd z r. 1954 o Indocíne a ako k ním došlo, aké mali dôsledky?

a)potvrdili vítazstvo revolucného hnutia (Vietnam) nad európskou mocnostou - áno

b)potvrdili stratu francúzskeho vplyvu v juhovýchodnej Ázii - áno

c)boli uzavreté po porážke francúzskej armády pri Dien-bien-phu, vietnamskou armádou - áno

d)na celom území Indocíny vznikla jednotná Vietnamská republika - nie

e)prímerím sa Indocína rozdelila na dve casti pozdlž 17. rovnobežky

- áno

157. Akým imperiálnym problémom muselo celit Francúzsko, ihned po skoncení vojny v Indocíne v roku 1954?

a)vojne v Sudáne - nie

b)alžírskym udalostiam - áno

c)dekolonizácii vo svojich kolóniách v Líbyi a v Somálsku - nie

d)konfliktu v Alžírsku , v ktorom žila silná európska menšina - áno

e)národnooslobodzovaciemu hnutiu v Kambodži - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

158.Aké dve fázy v konflikte, resp. v alžírskych udalostiach v

50. až 60. rokov dvadsiateho storocia možno vymedzit a

ktoré udalosti do nich patria?

a)1946-1954, ktorú ukoncila bitka pri Dien-Bien-Phu - nie

b)1952-1954 ženevské rokovania, podpísanie prímeria a uzavretie mieru - nie

c)1954-1958 najskôr reformy, neskôr vyslanie expedicného zboru - áno

d)1958-1962 internacionalizácia konfliktu - áno

e)evianske dohody o prímerí a nezávislosti Alžírska z r. 1962 - áno

159. Aká bola úloha generála de Gaulla v riešení alžírskych udalostí, alžírskeho konfliktu v období 1958-1962?

a)vyvolal vojnu v Alžírsku - nie

b)neschopnost IV. republiky vyriešit alžírsky konflikt spôsobila jeho návrat k moci - áno

c)usiloval sa nielen zachovat ale i obnovit impérium a eskaloval konflikt - nie

d)po dlhých a zložitých rokovaniach podpísal v r. 1962 eviánske dohody - áno

e)eviánskymi dohodami o prímerí z r. 1962 uznal nezávislost

Alžírska - áno

160.Aký bol najvýznamnejší dôsledok dekolonizácie, skutocný historický zvrat, ktorý spôsobila?

a)Európa zacala ovplyvnovat svet - nie

b)geopolitickú bipolarizáciu nahradila multipolarizácia - nie

c)svet zacal ovplyvnovat osudy Európy a nie naopak - áno

d)zrušili sa koloniálne ríše - áno

e)bývalé koloniálne národy realizovali svoje právo na sebaurcenie, na vlastný štát - áno

161. Aký bol dôsledok oznámenia egyptského prezidenta G. Násira z 25. júla 1956 o znárodnení Suezského prieplavu?

a)vyvolal alžírsku vojnu - nie

b)vyvolal francúzsko-britskú vojenskú operáciu podporovanú Izraelom - áno

c)egyptské jednotky však odrazili francúzsko-britsko-izraelskú intervenciu - nie

d)pod britsko-francúzskou operáciou stratil Egypt kontrolu nad Suezom - áno

e)ZSSR pohrozil Francúzsku a VB atómovými raketami - áno

162.Aký bol postoj ZSSR a USA k britsko-francúzskej vojenskej operácii podporovanej Izraelom po oznámení

znárodnenia Suezského prieplavu v r. 1956?

a)ZSSR nasadil svoje jednotky do boja na strane Egypta - nie

b)USA bojovali spolu s Britmi, Francúzmi a Izraelitmi proti Egyptu - nie

c)ZSSR pohrozil Francúzsku a V. Británii atómovými raketami - áno

d)USA sa dištancovali od svojich spojencov a tlacili na anglickú libru - áno

e)ZSSR a USA sa spojili vojensky proti V. Británii, Francúzsku a Izraelu - nie

163. Aké boli politické dôsledky vyriešenia Suezskej krízy z roku 1956?

a)Valné zhromaždenie OSN odsúdilo Francúzsko a V. Britániu za vojenskú operáciu - áno

b)Valné zhromaždenie OSN odsúdilo ZSSR za hrozbu použitia jadrových zbraní - nie

c)strata francúzskeho a anglického vplyvu v tejto oblasti - áno

d)politika rincania zbraní žalostne skrachovala - áno

e)stredne silné mocnosti, bez pomoci jednej zo supervelmocí nemohli slobodne konat - áno

164.Ako vznikla, najmä v rokoch 1947-1949, cím sa vyznacovala situácia v Európe, ktorú francúzsky filozof R. Aron

hodnotil ako: „Vojna je nepravdepodobná, mier nemožný?“

a)po silnej roztržke a rozdelení Európy do dvoch antagonistických blokov - áno

b)na jednej strane stála západná Európa pod americkým vplyvom - áno

c)na druhej strane východná Európa pod sovietskou kontrolou - áno

d)kedže od r. 1949 ZSSR vlastnil atómovú bombu, bola tu

„rovnováha teroru“ - áno

e)monopol USA na atómovú bombu zazubadlil komunistickú expanziu - nie

165. Aká bola sovietska zahranicná politika voci východoeurópskym krajinách po II. svetovej vojne?

a)dôsledné rešpektovanie slobody volby spolocenského zriadenia - nie

b)rešpektovanie právo na tzv. národný model socializmu - nie

c)bola presvedcená o principiálnom nepriatelstve kapitalistického sveta - áno

d)bola presvedcená o americkom atómovom útoku - áno

e)východoeurópske krajiny odmietli podpísat spojenecké zmluvy so

ZSSR - nie

166.Aké boli úlohy, cinnost Informacného byra komunistických a robotníckych strán deviatich európskych krajín, ktoré

bolo založené v septembri 1947?

a)podnietit svetovú proletársku revolúciu - nie

b)vývoz komunizmu do západnej Európy - nie

c) malo slúžit ako spojovací clánok na udržiavanie vzájomných vztahov - áno

d)pod vedením Ždanova sa stalo stelesnením ortodoxného komunizmu - áno

e)odsudzovalo americký imperializmus ako vojnového štváca - áno

167. Ako sa vyvíjal vztah ZSSR Juhoslávia v rokoch 1945 - 1948?

a)maršal Tito udržiaval od r. 1945 rovnocenné vztahy so ZSSR - áno

b)jeho túžba po nezávislosti dráždila Stalina - áno

c)Stalin vojenskou intervenciou zosadil Tita, a okupoval Juhosláviu - nie

d)Stalin v marci 1948 odvolal z Juhoslávie svojich poradcov, cím zacal krízu vztahov - áno

e)Stalin dával Tita ostatným komunistickým vodcom za príklad národného komunizmu - nie

168.Ako sa prejavil boj proti Titovmu modelu socializmu, ktorý viedol J. V. Stalin, v komunistických stranách

ludovodemokratických krajín?

a)vyvolal v nich vlnu cistiek - áno

b)boli v nich zbavení moci, resp. aj popravení príliš „národní“

cinitelia - áno

c)národní komunisti v nich už v r. 1950-1953 porazili stalinistov - nie

d)k príkladu Titu sa pridalo Madarsko a Polsko, ktoré vystúpili z

Varšavskej zmluvy - nie

e)v Polsku bol odsúdení a väznení W. Gomulka (1949) - áno

169.Aké boli znaky ekonomickej integrácie ZSSR a východoeurópskych ludovodemokratických krajín od roku

1949?

a)v roku 1949 bol založený Varšavský pakt - nie

b)bola založená Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), r. 1949 - áno

c)cielom RVHP bolo rozvíjat hospodársku spoluprácu ZSSR s jeho satelitmi - áno

d)východoeurópske krajiny úplne stratili svoju hospodársku nezávislost - áno

e)založením RVHP sa vytvorila colná únia - nie

170.K akým hospodárskym zmenám došlo vo východoeurópskych ludovodemokratických krajinách v

dôsledku prevzatia sovietskeho modelu?

a)znárodnili sa podniky - áno

b)zachoval sa volný trh, liberálna ekonomika - nie

c)zaviedlo sa plánovanie prevzaté zo sovietskeho modelu - áno

d)uskutocnili sa agrárne reformy - áno

e)od konca 40. rokov sa všade prikrocilo ku kolektivizácii pôdy - áno

171. Ako sa vyvíjala kultúra vo východoeurópskych

ludovodemokratických krajinách od roku 1948?

a)stala sa nástrojom propagandy a uniformizácie - áno

b)mala formovat vedomie, oslavovat výdobytky a odsudzovat

úchylky - áno

c)tlac bola slobodná, bez cenzúry - nie

d)vzdelávací systém sa orientoval na výucbu ruského jazyka a ruskej kultúry - áno

e)sovietske školstvo dostávalo za úlohu vychovávat budúce privilegované kádre - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

172. Aký bol vztah cirkvi a štátu, vo východoeurópskych ludovodemokratických krajinách od roku 1948?

a)cirkvi boli zákonom zrušené, uskutocnila sa úplná ateizácia - nie

b)miesto starých sa vytvorili reformované, prokomunistické cirkvi - nie

c)cirkev sa od zaciatku postavila proti úsiliu o indoktrináciu, bola zastrašovaná - áno

d)madarský primas kardinál Mindszenty bol zatknutý a odsúdený na doživotie - áno

e)odsúdený bol aj ceský primas kardinál Beran v r. 1949 - áno

173.Ktoré udalosti z prvej polovice 50. rokov a ako uvolnilo prejavy odporu proti sovietskemu modelu socializmu, v

jeho stalinskej podobe?

a)Stalinova smrt v marci 1953 - áno

b)vzápätí po Stalinovej smrti kritizovali spisovatelia a študenti niektoré crty režimu - áno

c)XX. zjazd KSSZ vo februári 1956 - áno

d)nástup L. I. Brežneva do funkcie vodcu KSSZ po smrti Stalina - nie

e)v r. 1955 premiér I. Nagy kritizoval nezákonnosti postupu polície, i kolektivizácie - áno

174. K akým udalostiam došlo na XX. zjazde KSSZ v roku 1956 a aké mal dôsledky?

a)do cela strany bol na nom zvolený Berija - nie

b)bol vedený novým generálnym tajomníkom N. Chruscovom - áno

c)mal na programe rokovania destalinizáciu - áno

d)mal na programe rokovania zrušenie Informbyra - áno

e)zjazd prehlbil stalinizmus, tézu o hladaní nepriatela v komunistickej strane - nie

175. K akým udalostiam došlo v Polsku v roku 1956?

a)úspešne sa dovršila kolektivizácia polského polnohospodárstva - nie

b)bola založená robotnícka organizácia Szolidarnosc - nie

c)vypuklo povstanie proti spolocenským a hospodárskym pomerom

- áno

d)v júni 1956 došlo k nepokojom robotníkov v Poznani - áno

e)bolo odstránené stalinské vedenie krajiny - áno

176.K akým udalostiam došlo v Madarsku na jesen 1956? a) k vítazstvu tzv. madarského modelu socializmu - nie

b) vypuklo tu povstanie, resp. revolúcia - áno

c) povstanie viedol perzekvovaný národný komunista János Kádar - nie

d) do popredia tu vystúpili mnohé opozicné skupiny povzbudené polským príkladom - áno

e) povstalci zvrhli vládu I. Nagya a do cela vlády dali kardinála

Mindszentyho - nie

177.Ktoré požiadavky, resp. ktoré opatrenia madarskej vlády

Imre Nagya z októbra - novembra 1956 viedli k sovietskej

vojenskej intervencii v Madarsku?

a)opätovné zavedenie súkromného vlastníctva - áno

b)rehabilitácia katolíckej cirkvi - áno

c)príslub neutrality a vystúpenie z Varšavskej zmluvy - áno

d)vyhlásenie vojny ZSSR - nie

e)ohlásenie prihlášky Madarska do NATO - nie

178.Aké opatrenia uskutocnil ZSSR v Madarsku po vojenskom zásahu 4. novembra 1956?

a)sovietska armáda zasiahla proti povstalcom a zlomila odpor - áno

b)zatkla I. Nagya - áno

c)dosadila k moci Jánosa Kádára - áno

d)obnovila neobmedzenú moc madarskej komunistickej strany - áno

e)Madarsko sa však nevrátilo do Varšavskej zmluvy - nie

179.Aké boli zásadné politické dôsledky sovietskej vojenskej intervencie v Madarsku pre východoeurópske

ludovodemokratické krajiny?

a)ochránili ich pred imperialistickou intervenciou z NATO - nie

b)zrušili v nich stalinizmus a obnovili politický pluralizmus - nie

c)zrušili plánované hospodárstvo a zaviedli liberálnu ekonomiku - nie

d)bol to krutý úder hladaniu národných ciest k socializmu - áno

e) obnova na východe bola potrebná, ale výlucne v rámci vymedzenom ZSSR - áno

180.Aký bol obsah a ciele Marshallovho plánu z roku 1947? a) ponúkol Európanom kolektívnu pomoc na 4-rocné obdobie - áno b) o rozdelení jeho pomoci sa mali Európania sami dohodnút - áno c) mal podriadit Európanov hospodársky a vojensky USA - nie

d) mal zabezpecit hospodársku obnovu Európy, podporit jej integráciu - áno

e) mal zvýšit odolnost európskej ekonomiky voci komunizmu - áno

181.Aké boli geopolitické ciele a dôsledky prijatia resp. neprijatia Mashallovho plánu z roku 1947 pre Európu,

Európanov?

a)boli geopoliticky nezištné, smerovali len k pomoci po vojne - nie

b)umožnoval Európanom slobodne si zvolit referencnú menu a typ ekonomiky - nie

c)urcoval Európanom dolár za referencnú menu a liberálnu ekonomiku za vzor - áno

d)mal integrovat liberálnu i sovietsku ekonomiku - nie

e)mal podporovat ekonomickú integráciu Európy, zvýšit jej odolnost voci komunizmu - áno

182.Akými opatreniami, organizacnými formami, nastúpili západoeurópske krajiny na cestu hospodárskej a menovej

spolupráce v roku 1948?

a)založením Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEHS) - áno

b)OEHS bola poverená rozdelovaním americkej pomoci - áno

c)Dohodami z Bretton-Woodsu - nie

d)Rímskymi zmluvami - nie

e)OEHS rozvinula skutocnú hosp. a menovú spoluprácu medzi európskymi krajinami - áno

183. Ako sa vyvíjalo zbližovanie krajín západnej Europy po roku 1948 v politickej oblasti?

a)v Haagu v r. 1948 zaznelo prianie založit Európsku úniu - áno

b)francúzsko-anglické nezhody sa týkali zásad národnosti a suverenity - áno

c)stretnutie v Haagu položilo základy Rady Európy, ktorá vznikla v r. 1949 - áno

d)v Rade Európy spolupracovalo desat demokratických krajín - áno

e)sídlom Rady Európy sa stal Brusel - nie

184. Aké súvislosti sú spojené so založením Rady Európy ku ktorej došlo v roku 1951?

a)vzniklo napriek francúzsko-anglickým nezhodám týkajúcim sa zásad národnosti a suverenity - áno

b)sídlo RE v Strasburg, malo symbolizovat francúzsko-nemecké rozpory a ich zmierenie - áno

c)Rada Európy sa stala nástrojom uplatnovania hegemónie USA v

Európe - nie

d)stala sa fórom na výmenu názorov na politickú a sociálno-kultúrnu spoluprácu - áno

e)Rada Európy bola orgánom na rozdelovanie pomoci podla

Marshallovho plánu - nie

185.Aký bol význam a ciele prijatia Európskeho dohovoru o ochrane ludských práv, ktorý bol publikovaný 6. 11.1950?

a)vzišiel z Rady Európy, fóra na výmenu názorov na politickú a sociálno-kultúrnu spoluprácu - áno

b)tento dokument mal byt predovšetkým zárukou do budúcnosti - áno

c)zároven mal umožnit vypracovat európske právo pre súdny dvor v

Štrasburgu - áno

d)bola to prvá všeobecná deklarácia ludských práv na svete - nie

e)mala nahradit Všeobecnú deklaráciu ludských práv, prijatú OSN v r. 1948 - nie

186.Aký bol význam prijatia plánu francúzskeho ministra zahranicných vecí R. Schumana západonemeckým

kancelárom K. Adenauerom v roku 1950?

a)K. Adenauer sa tým podriadoval politike USA - nie

b)pripútal tým pevne SRN k Západu, ale nevzdal sa znovuzjednotenia Nemecka - áno

c)rozbehol proces budovania Európy, ktorý prerástol do integrácie - áno

d)K. Adenauer sa tým vzdal myšlienky znovuzjednotenia Nemecka - nie

e)K. Adenauer tým uznal suverenitu druhého nemeckého štátu, NDR - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

187.Ako sa mali podla plánov J. Monneta a R. Schumana z roku 1950, ako i dalších hnutí, prekonávat historické francúzsko-nemecké rozpory a antagonizmy v novej

Európe?

a)zosúladením výroby a predaja uhlia a hutníckych výrobkov - áno

b)umiestnením sídla Rady Európy do Strasburgu, mesta rozporov i zmierenia nem.-fr. - áno

c)posunutím štátnych hraníc Francúzska na Rýn - nie

d)vzdaním sa Alsaska -Lotrinska SRN v prospech Francúzska - nie

e)odstúpením Sárska Francúzsku - nie

188.Ako sa riešila otázka Sárska v rokoch 1955-1960, ktorá nadalej utvárala priepast medzi Francúzskom a Spolkovou

republikou Nemecka?

a)odstúpením Sárska Francúzsku - nie

b)obyvatelstvo Sárska v referende sa vyjadrili za pripojenie k SRN - áno

c)v okt. 1956 bola podpísaná dohoda, ktorá potvrdila túto volbu - áno

d)v r. 1960 sa Francúzsko definitívne vzdalo porucníctva tejto oblasti - áno

e)Sársko prešlo opät do nemeckých rúk, ale v európskom rámci - áno

189.Do akých projektov európskej ekonomickej integrácie, zmluvy o vytvorení ktorých boli podpísané v Ríme 25. marca 1957, vyústili stretnutia odborníkov pod vedením P.

H.Spaaka?

a)o Európskom obrannom spolocenstve - nie

b)o Európskom združení uhlia a ocele - nie

c)Euratom - áno

d)Spolocný trh - áno

e)Európske združenie volného obchodu - nie

190. Ako bol koncipovaný Spolocný trh podla zmluvy podpísanej 25. marca 1957 v Ríme?

a)ako zóna volného obchodu - nie

b)ako colná únia - áno

c)clenské štáty boli povinné zrušit colné tarify voci ostatným clenským štátom - áno

d)hranice sa mali postupne otvorit pre vnútorný pohyb pracovných síl a kapitálu - áno

e)ako nadštátny konfederatívny útvar - nie

191. Ako bol koncipovaný Euratom, podla zmluvy podpísanej v

Ríme 25. marca 1957?

a)ako colná únia - nie

b)mal za výhodných podmienok zabezpecovat energiu pre európsku

šestku - áno

c)ako garancia coraz väcšej nezávislosti v jadrovej oblasti - áno

d)ako zóna s volným pohybom pracovných síl - nie

e)ako zóna s volným pohybom kapitálu - nie

192. Aký bol postoj Velkej Británie k Spolocnému trhu, v case uzavretia Zmluvy o jeho vytvorení v Ríme v roku 1957?

a)Francúzsko vetovalo jej prihlášku do Spolocného trhu - nie

b)odmietlo vstúpit do Spolocného trhu - áno

c)pokúsilo sa vytvorit širokú zónu volného obchodu v Európe - áno

d)Briti vytvorili s dalšími európskymi štátmi Európske združenie volného obchodu (EZVO) - áno

e)dohoda o EZVO bola podpísaná 20. novembra 1959 v Štokholme - áno

193.Ako sa vyvíjalo rokovanie Velkej Británie a Spolocného trhu, ktoré zacal britský premiér H. Mac Millan v lete

1961?

a)Briti žiadali zrušenie Spolocného trhu a vstup jeho clenov do

EZVO - nie

b)cielom rokovaní bol vstup do Spolocného trhu - áno

c)Anglicania boli prijatý do Spolocného trhu v roku 1962 - nie

d)v r. 1963 a 1967 fr. prezident de Gaulle dvakrát odmietol ich vstup do Spol. trhu - áno

e)podla de Gaulla boli Briti trójskym konom Americanov a chceli znicit EHS - áno

194.Aký bol postoj francúzskeho prezidenta Ch. de Gaulla v

šestdesiatich rokov k rokovaniam Velkej Británie o vstupe

do Spolocného trhu (EHS)?

a)okamžite súhlasil s prijatím - nie

b)dvakrát v roku 1963 a 1967 odmietol ich žiadost o vstup do EHS - áno

c)podmienil vstup do EHS súcasným vstupom V. Británie a USA - nie

d)považoval V. Britániu sa trójskeho kona Americanov - áno

e) tvrdil, že do EHS chcú vstúpit iba preto, aby EHS znicili zvnútra - áno

195.Ktoré sféry života západoeurópskej spolocnosti boli po II. svetovej vojne, najviac vystavené a ovplyvnené

amerikanizáciou, resp. americkým spôsobom života?

a)prejavom boli americké cigarety, žuvacky, Coca-Cola - áno

b)náboženstvo, vierovyznanie, americkými sektami - nie

c)prejavom amerikanizácie boli westerny - áno

d)prejavom amerikanizácie bol džez, rock´n roll - áno

e)amerikanizácia bola výsledkom vnucovania, nanucovania - nie

196. Ako možno charakterizovat šestdesiate roky dvadsiateho storocia vo východoeurópskych krajinách?

a)urýchleného sociálneho ekonomického rastu - nie

b)zavádzania trhovej ekonomiky - nie

c)prvých krokov politického pluralizmu - nie

d)spomalenia hospodárskeho rozvoja - áno

e)zosilnenia sovietskej nadvlády - áno

197.Aké boli sluby a opatrenia N. S. Chrušcova v rokoch 1959- 1961 a aké boli ekonomické výsledky ZSSR a Rady

vzájomnej hospodárskej pomoci?

a)zvýšit životnú úroven sovietskych obcanov na úroven západných krajín - áno

b)zaviest socializmus s ludskou tvárou - nie

c)roku 1962 sa zaviedla medzinárodná socialistická delba práce - áno

d)úsilie o prehlbenie špecializácie ekonomík východoeurópskych krajín - áno

e)úsilie o prehlbenie vedecko-technickej spolupráce východoeurópskych krajín - áno

198. K akým zmenám došlo v ZSSR a vo východoeurópskych krajinách po odstavení N. S. Chrušcova od moci v roku

1964?

a)zacala sa liberalizácia života sovietskych obcanov a ich spojencov

- nie

b)nielen v Ústave ZSSR, ale v praxi sa zakotvila sloboda tvorby pre sovietskych umelcov - nie

c)príchod L. Brežneva k moci znamenal vítazstvo neostalinistov - áno

d)odmietla sa liberalizácia života sovietskych obcanov a ich európskych spojencov - áno

e)sovietska inteligencia bola donútená k poslušnosti aj súdnymi procesmi - áno

199. Tanky, ktorých štátov vstúpili 21. augusta 1968 do

Ceskoslovenska s úlohou potlacit „Pražskú jar“?

a)clenských krajín Varšavskej zmluvy, okrem Rumunska - áno

b)Rumunska, Juhoslávie - nie

c)clenských krajín RVHP - nie

d)ZSSR a USA - nie

e)ZSSR, NDR, Polska, Madarska, Bulharska - áno

200. Ako možno charakterizovat „Pražskú jar“ a vývoj v Ceskoslovensku v roku 1968?

a)podnietili ju výlucne západné ideovo-diverzné centrály - nie

b)podnietilo ju sklamanie z hospodárskeho a sociálneho vývoja a túžba intelektuálov po slobode - áno

c)aj dlhotrvajúce napätie medzi Cechmi a Slovákmi si vyžadovalo riešenie - áno

d)do cela pražskej jari sa postavil reformátor Antonín Novotný - nie

e)reformátori manévrovali medzi Moskvou a národom, vývoj sa rýchlo radikalizoval - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

201.Aké boli postoje vedúcich straníckych a štátnych predstavitelov socialistických štátov v roku 1968 k tzv.

„Pražskej jari“?

a)v Madarsku zacali tiež zavádzat „demokratický socializmu“ - nie

b)ZSSR vítal pražskú jar ako prestavbu socializmu - nie

c)Polsko zacalo opatrne zavádzat svoj „model socializmu“ - nie

d)ZSSR sa znepokojoval - áno

e)Polsko a NDR sa obávali nákazy - áno

202. Co bolo obsahom tzv. Brežnevovej doktríny, týkajúcej sa vztahov medzi socialistickými krajinami?

a)sloboda volby formy štátu, každej socialistickej krajiny - nie

b)samostatné urcenie a zmena spolocenského zriadenia, každého socialistického štátu - nie

c)právo každej krajiny na individuálnu a kolektívnu sebaobranu pred agresiou - nie

d)téza, že ochrana socializmu, social. spolocenstva je internaciálnou povinnostou - áno

e)obmedzená suverenita štátov Varšavskej zmluvy - áno

203. K akým udalostiam došlo v Polsku v roku 1970?

a)k povstaniu v Poznani - nie

b)k moci sa po B. Bierutovi dostal W. Gomulka - nie

c)Gomulka, potlacil nepokoje v Gdansku v dec. 1970 - áno

d)Gierek, s úzkymi stykmi s Moskvou, nahradil Gomulku vo funkciu I. tajomníka - áno

e)v Gdansku bola založená Solidarnost na cele s L. Walesom - nie

204. Aká bola situácia v západnej Európe v 60. rokoch 20. st., z aspektu hospodárskeho a sociálno-politického?

a)boli to roky spomalenia hospodárskeho rastu - nie

b)posilnila sa nadvláda USA nad západoeurópskymi krajinami - nie

c)bol to cas hosp. zázrakov, všeobecného rozširovania spotreby- áno

d)štát tu vystupoval ako ochranca sociálnej spravodlivosti - áno

e)bol to cas velkých slobôd - áno

205. Ako sa vyvíjali tempá ekonomického rastu v západnej Európe v 60. rokoch dvadsiateho storocia?

a)necakaný, pozoruhodný hosp. rast(v priem. 5%) sa zdal trvalý- áno

b)nikdy predtým nezažila taký ekonomický rast - áno

c)cyklické krízy zmizli - áno

d)technický pokrok, rozvoj elektroniky, biológie, medicíny, predlženie života, odrážal rast – áno

e)došlo k tzv. stagflácii, k spojeniu stagnácie s infláciou - nie

206. Ako sa zmenil svetový obchod v západnom svete v rokoch 1960 - 1973 a ktoré faktory ho ovplyvnili?

a)obchod nadobudol svetový charakter - áno

b)obchod neprekonal regionálne bariéry, nenadobudol svetový charakter - nie

c)rozšírenie autostrád a áut spôsobilo prudký rozvoj cestnej dopravy - áno

d)prúdovými lietadlami, tankermi, colnými a obchodnými dohodami sa obchod dynamizoval - áno

e)rozvoj obchodu brzdila colná a obch. dohoda, GATT z r. 1948- nie

207. Ako sa zmenila v rokoch 1960 - 1973 štruktúra spotreby v domácnostiach v západnej Európe?

a)väcšina príjmov sa nadalej vydávala na potraviny, nie na priemyselné výrobky - nie

b)hl. predmetom záujmu boli priemyselné výrobky a tovary dlhodobej spotreby - áno

c)väcšina domácností si zabezpecovala len bežnú obnovu zariadenia, bez zmien - nie

d)väcšina domácnosti si zadovážila kompletné vybavenie, auto, elektrospotrebice - áno

e)kúpyschopnost v západnej Európe sa podstatne nezmenila - nie

208. Ako sa zmenil dopyt po službách v západnej Európe v rokoch 1961 - 1973?

a)nový trh služieb sa v tomto case ešte nevytvoril - nie

b)volný cas a dovolenky vytvorili nový trh, ktorý posilnovali prázdninové kluby - áno

c)posilnili sa obchodníci na poskytovanie služieb v oblasti volného casu, zábavy - áno

d)dlžka pracovného casu, znemožnovala zatial rozvoj turistiky, trhu rekreácie - nie

e)prudký rozvoj reklamy podporoval a vytváral hlad po spotrebe - áno

209.Ako zmenil hospodársky rast v západnej Európe v rokoch 1960-1973 sféry ekonomickej cinnosti a sociálnu štruktúru

spolocnosti v porovnaní so stavom v roku 1946?

a)hospodársky rast zásadne nezmenil jednotlivé sféry cinnosti - nie

b)vo všeobecnosti zásadne zmenil jednotlivé sféry cinnosti - áno

c)najväcší pocet zamestnancov bol nadalej v primárnej sfére a najmenší v terciárnej - nie

d)v r. 1975 bolo vo Francúzsku najviac zamestnancov v terciálnej sfére (50,8 %) - áno

e)v r. 1975 bol vo Francúzsku primárny sektor už najmenší (10 %) - áno

210.Ako sa zmenila sociálna štruktúra v krajinách západnej Európy, najmä v severských európskych krajinách po II.

svetovej vojne do roku 1975?

a)prekonala sa triedna štruktúra spolocnosti, triedne antagonizmy zmizli - nie

b)došlo k výraznej polarizácii, úzka vrstva najbohatší a široká vrstva chudobných - nie

c)najväcší úžitok z ekonomického rozvoja mali stredné vrstvy - áno

d)vývoj viedol k rozšíreniu strednej vrstvy - áno

e)strednú vrstvu tvorili predovšetkým úradníci a kvalifikované sily - áno

211. Ako sa zmenili majetkové a príjmové rozdiely v 60. a v 70. rokoch dvadsiateho storocia v západnej Európe?

a)najvyššie mzdy boli v oblasti tažkého priemyslu, baní a hutníctva

- nie

b)najvyššie mzdy boli v oblasti služieb, - áno

c)stredná vrstva sa stala vzorom a podmienky robotníkov stratili svoju špecifickost - áno

d)„modré goliere“ blízke stredným vrstvám, boli propagandou, výrazne chudobneli - nie

e)velké majetkové a príjmové rozdiely pretrvávali, ale neboli už tak ocividné - áno

212.Aké zásahy štátu boli súcastou obdobia „slávneho tridsatrocia“ (1945-1973), ako ho nazval francúzsky

sociológ J. Fourastie, v západnej Európe?

a)žiadne, prevládol liberalizmus s „neviditelnou rukou trhu“ - nie

b)zásahy tzv. negatívneho štátu, odmietajúceho štátne zásahy do ekonomiky - nie

c)boli to rozhodujúce zásahy do rozlicných oblastí života spolocnosti - áno

d)boli to zásahy, ktoré Rakúšania nazvali „sociálnou trhovou ekonomikou“ - áno

e)prax zasahovania bola výraznejšia v severských krajinách ako v stredomorských - áno

213.V ktorých stredomorských európskych štátoch, v období po II. svetovej vojne panovala resp. bola nastolená diktatúra?

a) v Taliansku - nie b) vo Francúzsku - nie c) v Portugalsku - áno d) v Španielsku - áno e) na Cypre - nie

214.Akú úlohu hral štát v západoeurópskych krajinách od

konca druhej svetovej vojny v rozvoji krajiny?

a)pridržal sa teórie A. Smitha o „neviditelnej ruke trhu“ - nie

b)pridržal sa zásad ekonomickej doktríny Keynesa - áno

c)úcinne ovplyvnoval konjunktúru, pre zabezpecenie prosperity a plnej zamestnanosti - áno

d)dôsledne odmietal uplatnovat systém regulácie v hospodárstve, všetko riešil trh - nie

e)systémom regulácie predchádzal „prehriatiu ekonomiky“, inflácii a deficitu - áno

215. Akú hospodársku doktrínu uplatnovali štáty západnej

Európy po II. svetovej vojne, aké boli jej znaky?

a)kombináciu doktríny fyziokratizmu a merkantilizmu - nie

b)monetaristickú doktrínu chicagskej školy - nie

c)pridržali sa zásad Keynesovej doktríny - áno

d)systému štátnej regulácie v hospodárstve - áno

e)doktríny klasickej školy A. Smitha - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

216.Aké boli charakteristické znaky tzv. ochranárskeho štátu (Welfare State), ktorý hral podstatnú úlohu v rozvoji ekonomiky, v krajinách západnej Európy po II. svetovej

vojne?

a)zmenil volný trh na tzv. príkazovú ekonomiku - nie

b)uplatnoval systém štátnej regulácie v hospodárstve krajín - áno

c)zaviedol systém soc. zabezpecenia v celej západnej Európe - áno

d)odmietal akékolvek zásahy štátu do ekonomiky - nie

e)zrušil štátne soc. zabezpecenie v chorobe, v nezamestnanosti - nie

217.Aký systém sociálneho zabezpecenia uplatnoval tzv.

Welfare State (ochranársky štát) v západoeurópskych

krajinách po druhej svetovej vojne?

a)bol to Beveridgeov plán, vypracovaný ešte r. 1942, anglický systém - áno

b)bol to tzv. gentský systém, belgický - nie

c)pokrýval rizikové faktory: choroby, úrazy, nezamestnanost, starobu - áno

d)týkal sa aj rodinných prídavkov, podpôr chudobným, bytovej politiky atd. - áno

e)odbúrania štátnych podpôr, poskytovania charitatívnej, súkromnej pomoci - nie

218.Ktoré rizikové faktory a ktoré podpory zahrnoval systém sociálneho zabezpecenia v krajinách západnej Európy,

inšpirované Beveridgeovou správou (Anglicko) z r. 1942?

a)drogy, alkoholizmus - nie

b)choroby, úrazy - áno

c)nezamestnanost, starobu - áno

d)pomoc regiónom, zníženie daní, rodinné prídavky - áno

e)sociálnu podporu menšinám, jazykovým, sexuálnym, náboženským - nie

219.Co bolo cielom systému sociálneho zabezpecenia, ktorý sa rozšíril v krajinách západnej Európy po II. svetovej vojne,

ako znak tzv. Welfare State (ochranárskeho štátu)?

a)riadit obcana, jeho myslenie a konanie - nie

b)udržovat vysoký dopyt, aby sa nezastavil hospodársky rast - áno

c)zlikvidovat biedu, zabezpecit pracovitému obcanovi dostatocný príjem - áno

d)zlikvidovat velké majetkové a príjmové rozdiely - nie

e)pokrývat rizikové faktory: choroby, úrazy, nezamestnanost, starobu - áno

220.Akými formami, okrem sociálneho zabezpecenia, systému regulácie hospodárstva sa prejavovala v krajinách západnej Európy po II. svet. vojny (do r. 1973) úcast štátu

v ekonomickom systéme?

a)riadením väcšiny klúcových odvetví hospodárstva - áno

b)štát sa stal hlavným akcionárom väcšiny klúcových odvetví hospodárstva - áno

c)znárodnením od r. 1946, získal štát prostriedky na riadenie hospodárskej politiky - áno

d)kontrolou energie a bánk sa štát stal dirigentom národných ekonomík - áno

e)denacionalizáciou bánk a tažkého priemyslu - nie

221.Aké boli výsledky politiky štátneho riadenia elektroniky a letectva v rokoch 1973-1979 v oblasti elektroniky a letectva ,

v krajinách západne Európy?

a)realizácia európskeho nadzvukového lietadla Concorde - áno

b)rozhodnutie zabezpecit si európsku nosnú raketu na satelity - áno

c)štart rakety Ariane 1 v r. 1979 z raketodromu v Guayane - áno

d)neúspech programu európskej nosnej rakety komercných satelitov - nie

e)založenie spolocenstva Euroatóm - nie

222. Akú úlohu zohral štát v západoeurópskych krajinách na trhu práce v rokoch 1945 - 1975?

a)štát nereguloval trh práce, nezamestnával, iba upravoval pracovné zákonodarstvo - nie

b)úroven zamestnanosti bola v podstate výsledkom kontroly, ktorú robil štát - áno

c)štát nad velkými priemyselnými a strategickými komplexmi robil kontrolu zamestnanosti - áno

d)uskutocnoval kontrolu zamestnanosti aj nad správnymi a súdnymi orgánmi - áno

e)štát sa zbavil funkcie „najvyššieho zamestnávatela“ a preniesol ju na tzv. tretí sektor - nie

223. Aké boli funkcie štátu v krajinách západnej Európy v období tzv. „slávneho tridsatrocia“ v rokoch 1945 - 1973?

a)bol iniciátorom hospodárskeho rastu - áno

b)bol regulátorom ekonomiky - áno

c)bol tiež distribútorom výsledkov ekonomického rozvoja - áno

d)nezasahoval do ekonomiky, plnil len úlohu arbitra v sociálnych sporoch - nie

e)iba funkciu tzv. nocného strážcu, ktorý iba urcuje pravidlá a dozerá na ich dodržiavanie - nie

224.Ako sa volal model spolocnosti a aké mal znaky, ktorý sa vytvoril po II. svetovej vojne v západoeurópskych krajinách, ako výsledok prosperity, hospodárskeho rastu,

sociálneho zabezpecenia?

a)industriálna spolocnost - nie

b)informatívna spolocnost - nie

c)konzumná spolocnost - áno

d)blahobyt tu vyvolával pocit spolupatricnosti ludí - nie

e)na úkor tradicnej solidarity sa presadzoval individualizmus - áno

225. Preco sa mládež koncom 60. rokov dvadsiateho storocia v krajinách západnej Európy búrila?

a)búrila sa proti chudobe, sociálnej nerovnosti - nie

b)búrila sa proti nezamestnanosti - nie

c)proti tienistým stránkam konzumnej spolocnosti - áno

d)pretože úsilie o materiálne uspokojovanie potlacilo všetky ostatné hodnoty - áno

e)spochybnovala model konzumnej spol., žijúcej v blahobyte - áno

226.K akým udalostiam došlo v Paríži v máji 1968? a) k opätovnému nastoleniu Parížskej komúny - nie

b) nepokoje vypukli v Nanterre, zasiahli Sorbonnu, lýceá, i kraje mimo hlavného mesta - áno

c) boli to nenásilné mítingy v duchu Gándhího - nie

d) k tvrdým zrážkam medzi študentmi a políciou došlo v Latinskej štvrti - áno

e) vzbura študentov bola potlacená tankami a masovým zatýkaním - nie

227.Do akej fázy boja vstúpilo v 60. rokoch dvadsiateho storocia

„druhé pohlavie“, ženy v západoeurópskych krajinách?

a)za volebné právo pre ženy - nie

b)usilovali oslobodit sa od akejkolvek formy porucníctva muža - áno

c)za zrušenie napr. manželovho porucníctva prežívajúceho ešte z rímskeho práva - áno

d)za zákaz nocnej práce žien ako aj tažkej fyzickej práce - nie

e)medzi požiadavkami bola kontrola pôrodnosti a emancipácia - áno

228.Do boja za aké práva žien, vstúpilo ženské hnutie v západoeurópskych krajinách na prelome šestdesiatych a

sedemdesiatych rokov?

a)volebné právo - nie

b)pracujúce ženy žiadali úplnú obciansku rovnost, rovnaké práva s mužmi - áno

c)za rovnost v práci, ale aj v citovom živote - áno

d)za slobodnú lásku, možnost žit v konkubináte - áno

e)za rozvod a prerušenie tehotenstva - áno

229. Aké boli témy a výsledky II. Vatikánskeho koncilu katolíckej cirkvi, ktorý sa zacal v októbri 1962 a trval do roku 1965?

a)otvorenie sa modernému svetu - áno

b)dialóg s ostatnými náboženstvami - áno

c)jednota a všeobecnost cirkvi - áno

d)práva biskupov a úloha laikov - áno

e)zrušil celibát katolíckych knazov - nie

230.Aké boli výsledky II. Vatikánskeho koncilu katolíckej cirkvi (1962-1965), z hladiska vztahu verejnosti západnej Európy

ku krestanstvu?

a)posilnila sa vlna rekatolizácie - nie

b)vlna odklonu od krestanstva sa nezastavila - áno

c)proti Druhému vatikánskemu koncilu vzniklo hnutie priamo uprostred cirkvi - áno

d)zacalo obdobie reevanjelizácie, odklonu od ateizmu - nie

e)tradicná morálka akoby sa vytrácala pod vplyvom rastúceho blahobytu - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

231. Aké myšlienky podporovali správy Rímskeho klubu z roku 1971?

a)„small is beautiful“ - áno

b)ek. rozvoj zaclenovali do širokého ekologického a demografického rámca - áno

c)„milujte a nebojujte“ - nie

d)kultúru protestu - nie

e)Beveridgeov plán sociálneho zabezpecenia - nie

232. Ako sa vyvíjalo hnutie zelených, ochrancov prírody, ekológov v západnej Európe najmä v 70. rokoch dvadsiateho storocia?

a)štáty ho zakazovali, jeho prívržencov trestali - nie

b)hlásalo slobodnú lásku a kontrolu pôrodnosti - nie

c)upozornovali na obnovu miest, na likvidáciu lesov - áno

d)šírili osvetu za zlepšenie životných podmienok v mestách, za ochranu živ. prostredia - áno

e)od r. 1977 znásobili zelení v SRN demonštrácie proti jadrovej energii - áno

233. Ako sa vyvíjala hospodárska situácia vo svete po roku 1973, resp. od r. 1974?

a)hosp. kríza, ktorá sa zacala roku 1974 zastavila hosp. rast - áno

b)koniec lacnej energie odhalil slabost európskych ekonomík - áno

c)podiel Európy na svetových trhoch sa znížil - áno

d)podiel nových priem. kr. najmä z JV Ázie sa podstatne znížil - nie

e)zacalo sa „dvadsatrocie ek. prosperity, rastu, stability“ - nie

234.Ktoré faktory spôsobili hospodársku krízu v 70. rokoch dvadsiateho storocia v západnej Európe, resp. vo svete?

a)narušenie medzinárodného menového systému zavedeného v Bretton Woodse r. 1944 - áno

b)správy Rímskeho klubu s tézou „small is beautiful“ - nie

c)zavedenie prevoditelného rubla ako zúctovatelnej jednotky v

RVHP (východný blok) - nie

d)dva po sebe nasledujúce ropné šoky v r. 1973 a 1979 - áno

e)zastavenie dodávok sovietskej ropy do západnej Európy - nie

235. Ako došlo k narušeniu medzinárodného menového systému v západnej Európe v 70. rokoch dvadsiateho storocia?

a)rozšírením konvertibility rubla na západnú Európu - nie

b)devalváciou USA dolára r. 1971, ktorý od r. 1944 bol referencnou menou pre západ - áno

c)USA dolár stratil svoje krytie zlatom - áno

d)USA po devalvácii r. 1971, vyhlásili krytie dolára zlatom - nie

e) brettonwoodsky systém vdaka garancii krytia zlatom r. 1971 sa stabilizoval - nie

236.Ako došlo v 70. rokoch k dvom svetovým ropným šokom? a) v 1974 definitívne skrachoval sovietsky ropovod Družba do západnej Európy - nie

b) koncom r. 1973 arabské štáty 4-násobne zvýšili cenu ropy za tri mesiace - áno

c) arabské krajiny znárodnili r. 1973 západné naftové zariadenia, pre vojnu s Izraelom - áno

d) v druhom šoku v r. 1979-1980 sa cena ropy zvýšila na 30 US dolárov za barel - áno

e) druhý ropný šok spôsobilo zvýšenie cien sovietskej ropy po smrti L. I. Brežneva - nie

237.Co odhalila hospodárska kríza spôsobená ropnými šokmi v

70.rokoch dvadsiateho storocia?

a)zastaranost velkej casti západoeurópskeho priemyslu (hutníctva, lodiarstva, chémie) - áno

b)krach direktívnej ekonomiky sovietskeho typu - nie

c)prudký nárast cien a nevyhnutný obchodný deficit - áno

d)odvetvia priamo súvisiace s ropou stagnovali a inflácia sa prehlbovala - áno

e)silu medzinárodného menového systému zavedeného v Brettom Woodse r. 1944 - nie

238. Co bola stagflácia, do ktorej vstúpila Európa v roku 1973?

a)obdobie do ktorého vstúpila západná Európa rokom 1973 - áno

b)je to kombinácia brzdeného poklesu a istej miery inflácie - áno

c)bolo to obdobie novej konjunktúry a rastu informacnej spol.- nie

d)množili sa bankroty - áno

e)prvými obetami krízy sa stali odvetvia na spracovanie prírodných priadzí a hutníctvo - áno

239. Aký charakter mala nezamestnanost, ktorá sa objavila po stagflácii (po r. 1973) a koho postihla?

a)bola to tradicná, plošná nezamestnanost - nie

b)bola to nová, výberová nezamestnanost - áno

c)postihla len starých a nekvalifikovaných pracovníkov - nie

d)postihla osobitne mladých ludí, hl. nekvalifikovaných, ženy - áno

e)nepostihla však pristahovalcov a robotníkov z tradicných priemyselných odvetví - nie

240.Aké bolo postavenie cudzincov a pristahovalcov v novom type masovej nezamestnanosti, ktorá kulminovala v r. l983

a aké to malo politické dôsledky?

a)pristahovalci a cudzinci boli nadalej osobitne žiadaní a zamestnávaní ako v 60. rokoch - nie

b)vlna nezamestnanosti postihla osobitne pristahovalcov - áno

c)verejná mienka však nevinila z neštastia nezamestnanosti pristahovalcov - nie

d)pristahovaleckí robotníci sa dostali na okraj spolocnosti, ba i mimo nej - áno

e)boj proti nezamestnanosti a pristahovalectvu bol však mimo politických polemík - nie

241.Aké politické strany sa stali vládnymi vo Velkej Británii v SRN, vo Francúzsku, na zaciatku 80. rokov dvadsiateho

storocia?

a)vo Velkej Británii nahradili labouristov konzervativci na cele s M.

Thatcherovou - áno

b)vo Velkej Británii nahradili konzervatívcov labouristi s E.

Heathom - nie

c)v SRN CDU H. Kohla vyhrala vo volbách nad sociálnymi demokratmi - áno

d)v SRN sociálni demokrati s W. Brandtom a H. Schmidtom vyhrali volby nad CDU - nie

e)vo Francúzsku bol r. 1981 za prezidenta zvolený F. Mitterand za socialistickú stranu - áno

242. Ktoré diktatúry a v ktorých krajinách západnej Európy museli v 70. rokoch dvadsiateho storocia odstúpit aj pre pôsobenie európskej integrácie?

a)vo Francúzsku, generála de Gaulla, v roku 1968 - nie

b)v Taliansku, krestanského demokrata Alda Mora, roku 1978 - nie

c)v Španielsku po smrti generála Franca, v roku 1975 - áno

d)v Grécku po páde vojenskej vlády, v roku 1974 - áno

e)v Portugalsku po „karafiátovej revolúcii“, v roku 1974 - áno

243.Ako sa u mnohých západných Európanov prejavilo znechutenie z kapitalistického systému, ktoré vzbudila kríza

z rokov 1973 - 1975?

a)masovým zakladaním komunistických a robotníckych strán - nie

b)obnovením cinnosti Komunistickej internacionály, orientovanej na

Moskvu - nie

c)politickým radikalizmom, s jeho symbolmi Mao Ce-tunga, F. Castra a Che Guevaru - áno

d)organizovaním socialistických a komunistických revolúcií v západných krajinách - nie

e)radikalisti neváhali použit dokonca aj násilie, teror - áno

244.Ktoré teroristické organizácie a v ktorých smeroch používali násilie na politické ciele v 70. rokoch dvadsiateho

storocia?

a)talianska organizácia Pacem in terris - nie

b)talianska organizácia Cervené brigády - áno

c)západonemecká Frakcia cervenej armády (RAF) - áno

d)bojovali proti symbolom odmietanej spolocnosti, politikom, sudcom a priemyselníkom - áno

e)bojovali proti stagflácii, brettonwoodskému menovému systému - nie

245.V ktorých západoeurópskych krajinách používali etnické menšiny pod pláštikom boja proti kapitalizmu, ozbrojené

násilie proti štátu?

a)Bretónci a Gaskónci vo Francúzsku - nie

b)Valóni a Flámi v Belgicku - nie

c)v Severnom Írsku, Írska republikánska armáda (IRA) - áno

d)Írska republikánska armáda teroristickými akciami bojovala proti britským zákonom - áno

e)politické a náboženské spory znepriatelili unionistov a nacionalistov (s teroristami) v Írsku - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

246. Akú krízu vyvolal v roku 1967 pri budovaní Európy Charles de Gaulle, prezident Francúzska?

a)vystúpil zo Severoatlantického paktu - nie

b)podpísal spojeneckú zmluvu so ZSSR - nie

c)v mene ochrany „Európy zloženej zo štátov“ - áno

d)pocas šiestich mesiacov sa Francúzsko nezúcastnovalo rokovaní v Rade EHS - áno

e)vdaka zmiereniu medzi SRN a Francúzskom sa podarilo EHS vyjst z tejto krízy - áno

247.Ako sa vyriešila kríza EHS, ktorú v roku 1967 vyvolal francúzsky prezident Ch. de Gaulle, v mene ochrany „

Európy zloženej zo štátov“?

a)vdaka zmiereniu medzi SRN a Francúzskom - áno

b)SRN musela odíst z vojenskej zložky EHS - nie

c)1. júla 1967 sa zjednotili tri európske hospodárske únie - EHS, ESUO a EURATOM - áno

d)vytvorili spolocnú Radu ministrov, Komisiu, Konzultatívne zhromaždenie a Súdny dvor (1967) - áno

e)r. 1968 sa uskutocnila s dvojrocným predstihom colná únia - áno

248. Aká kríza vznikla v roku 1973 v Európskom hospodárskom spolocenstve (EHS)?

a)vyvolaná násilím Frakcie cervenej armády a talianskymi Cervenými brigádami - nie

b)vystúpením Velkej Británie z EHS - nie

c)vystúpením Francúzska z vojenskej zložky EHS - nie

d)prijatím troch nových krajín do EHS sa oslabila európska štruktúra ako celok - áno

e)vznikla prijatím V. Británie, Dánska a Írska, oslabením EHS ako celku - áno

249.Aké prekážky na ceste k vytvoreniu spolocného trhu, plánovaného na rok 1980, vznikli v EHS v rokoch 1973-

1974 a ako sa riešili?

a)prvá prekážka sa týkala zachovania Spolocnej polnohospodárskej politiky - áno

b)dalšia prekážka sa týkala vytvorenia obranného, vojenského spolocenstva - nie

c)dalšia súvisela s rizikom menových výkyvov medzi clenskými

štátmi - áno

d)spolocná polnohospodárska politika sa zaviedla okamžite, bez problémov - nie

e)demonštrácie pestovatelov i chovatelov svedcili, že spolocná polnohospodárska politika sa nevyriešila - áno

250. Ako vstúpil do platnosti v marci 1979 Európsky menový systém (EMS) v rámci EHS?

a)vstúpil do platnosti aj s Velkou Britániou, bez stability výmenných kurzov - nie

b)zaviedla sa spolocná menová jednotka ECU (European Currency Unit) - áno

c)vstúpil do platnosti bez V. Británie a umožnil relatívnu stabilitu výmenných kurzov - áno

d)zavedenie spolocnej menovej jednotky ECU v r. 1979 skoncilo neúspechom - nie

e)spory o energetike, inflácii, nezamestnanost vstúpili r. 1984 do vážnej krízy - áno

251. Aké orgány Európskych spolocenstiev sa inštitucionalizovali v rokoch 1974 a v roku 1976?

a)Európska vláda - nie

b)Európska rada, ako pravidelné stretnutia hláv štátov a vlád - áno

c)v r. 1976 sa uskutocnili všeobecné volby do Európskeho parlamentu - áno

d)vytvoril sa európsky zákonodarný orgán - nie

e)politická pôsobnost Európskeho parlamentu zostala ohranicená - áno

252. O ktoré štáty, resp. krajiny, sa zacalo rozširovat EHS koncom 70. a na zaciatku 80 rokov dvadsiateho storocia?

a)o V. Britániu, Dánsko a Írsko - nie

b)o Rakúsko a Švajciarsko - nie

c)o štáty južnej Európy - áno

d)v roku 1981 bolo prijaté Grécko - áno

e)v roku 1985 bola prijatá Juhoslávia - nie

253.Na základe akých metód, princípov, foriem sa mala podla prejavu Jacquesa Delorsa z októbra 1989 budovat jednotná

európska moc?

a)na základe medzištátnych, nie nadštátnych štruktúr - nie

b)na základe metódy federalizmu, ktorá zahrna aj princíp subsidiarity - áno

c)na základe vytvorenie jednotného štátu, unitárnej Európy - nie

d)na zosúladení budovania jednotnej Európy ale i vernosti vlastnému národu - áno

e)na základe vytvorenia jednotného európskeho národa z doterajších národov - nie

254.Preco, z akých dôvodov, v akých oblastiach, odvetviach a akým spôsobom prežíval svet od roku 1973 skutocnú

ekonomickú vojnu?

a)išlo o nové násilné, vojnové rozdelenie zdrojov surovín, trhov, regiónov - nie

b)lacná pracovná sila, zvýhodnovala vývoz ázijských tigrov proti európskym štátom - áno

c)USA odsudzovali nekalú konkurenciu EHS, subvencujúcu vývoz - áno

d)Európa vycítala ochranársku politiku Japonsku - áno

e)hospodárska vojna rozpútala vojnu o odbytiská medzi EHS a rozvojovými krajinami - áno

255. K akým zmenám vztahov medzi Východom a Západom došlo na zaciatku 70. Rokov dvadsiateho storocia?

a)zac.70. r. bola na Východe úplne zrušená Brežnevova doktrína- nie

b)Východ sa hospodársky dynamizoval, politicky pluralizoval a zacal územnú expanziu - nie

c)Brežnevova doktrína na Východe stále pretrvávala - áno

d)aj ked strnulost na Východe zostala, styky Východ - Západ sa zacali rozvíjat - áno

e)zacala sa dalšia neutrónová etapa studenej vojny - nie

256.Aké boli kroky západonemeckého kancelára Willyho

Brandta, po zvolení v roku 1969, vo vztahu k ZSSR a k

východnému bloku?

a)kancelár požadoval nárok sudetských Nemcov na tzv. domovinu - nie

b)požadoval obnovit nemecké hranice z roku 1937 - nie

c)jeho Ostpolitik priniesla zmierenie SRN s vých. Európou - áno

d)uznal dlh SRN z druhej svetovej vojny aj jej následky - áno

e)odmietol však uznat nem.-polskú hranicu na línii Odra - Nisa - nie

257.Ako sa riešila nemecká otázka vo vztahoch štyroch vojnových Spojencov i vo vztahoch SRN a NDR zaciatkom

70.rokov dvadsiateho storocia?

a)kancelár W. Brandt vyhlásil tzv. Hallsteinovu doktrínu a nikdy

neuznal NDR - nie

b)USA, VB a Fr. podpísali v r. 1989 separátnu mierovú zmluvu s NDR - nie

c)v r. 1971Spojenci podpísali dohodu o ulahcení kontaktov medzi vých. a Záp.Berlínom - áno

d)r. 1972 SRN uznala NDR - áno

e)NDR však nikdy neuznali západné štáty - nie

258. Aké boli celkové výsledky tzv. Ostpolitik (politiky smerom na Východ) západonemeckého kancelára W. Branda, v prvej polovici 70. rokov dvadsiateho storocia?

a)Európa sa rozdelila na dve nepriatelské vojensko-politické zoskupenia - nie

b)došlo k súcasnému zrušeniu NATO a Varšavskej zmluvy - nie

c)uzavrela sa zmluva medzi NATO a Varšavskou zmluvou o všeobecnom odzbrojení - nie

d)utvorila podmienky na zvolanie celosvetovej konferencie o európskej bezpecnosti - áno

e)otvorila etapu tzv. uvolnenia (détant) medzinár. vztahov - áno

259. Ktoré medzinárodnopolitické kroky, iniciatívy, udalosti sú spojené s funkcným obdobím Willyho Brandta, ako kancelára Spolkovej republiky Nemecko?

a)za kancelára bol zvolený v roku 1956 - nie

b)za kancelára bol zvolený v roku 1969 - áno

c)presadzoval polit. obnovenia štátnych hraníc Nem. z r. 1937 - nie

d)presadzoval politiku uvolnovania a zaslúžil sa o normalizáciu vztahov s Východom - áno

e)odmietol uznat za právoplatnú hranicu na Odre a Nise, ktorú vytýcili vítazi po vojne - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

260. K akým záverom dospela v auguste 1975 helsinská konferencia o európskej bezpecnosti a spolupráci?

a)k záväzku o súcasnom rozpustení vojenských paktov NATO a

Varšavskej zmluvy - nie

b)k záveru o novej geopolitickej architektúre Európy a o revízii štátnych hraníc - nie

c)k rozsiahlej dohode o otázkach bezpecnosti v Európe - áno

d)uznala jestvujúce hranice v Európe, tak ako boli vymedzené po II. sv. vojne - áno

e)prijala zmluvu SALT o likvidáciii strategických rakiet s jadrovou hlavicou - nie

261.Aké zásady medzinárodného práva a medzinárodných vztahov potvrdila v auguste 1975 Helsinská konferencia o

bezpecnosti a spolupráci v Európe?

a)uznala jestvujúce hranice v Európe, tak ako boli urcené po II. svetovej vojne - áno

b)potvrdila vlastne legitimitu Brežnevovej doktríny - nie

c)potvrdila zásady rovnoprávnosti štátov, nezasahovania do vnútorných záležitostí - áno

d)potvrdila právo na sebaurcenie, nenarušitelnost hraníc a nepoužitie sily v sporoch - áno

e)netýkala sa vôbec hosp., vedeckej a technickej spolupráce - nie

262. Ako sa dodržiaval vo východoeurópskych krajinách záväzok z helsinskej dohody z roku 1975 o dodržiavaní

ludských práv?

a)Moskva upustila od donucovacích praktík voci odporcom komunistického režimu - nie

b)ZSSR prepustil z väzení a z psychiatrických liecební všetkých disidentov - nie

c)dôsledne dodržiavali základné ludské práva a slobody, osobné i politické - nie

d)dohodu podpísali, neupustili však od donucovacích praktík voci odporcom režimu - áno

e)predstavitelia disidentov, boli pozývaní a stávali sa clenmi dovtedy komunistických vlád - nie

263.Ako sa prejavovalo hnutie odporcov komunistických režimov v Ceskoslovensku a v Polsku po podpise

záverecného aktu konferencie v Helsinkách roku 1975?

a)v Ceskoslovensku sa šírilo najmä medzi robotníkmi - nie

b)v Ceskoslovensku sa obmedzovalo na intelektuálov, signatárov

Charty 77 - áno

c)v Ceskoslovensku sa existujúce nekomunistické strany vyhlásili za opozicné - nie

d)v Polsku odpor intelektuálov získal velkú cast robotníkov aj rolníkov - áno

e)v Polsku sa obmedzovalo na úzku skupinu intelektuálov - nie

264. Ako sa vyvíjalo hnutie odporcov komunistického režimu v

Polsku po roku 1980?

a)r. 1981 generál Jaruzelski prijal zástupcov Solidarity do polskej vlády - nie

b)hnutie sa cítilo silné po volbe kardinála Karola Wojtylu za pápeža

- áno

c)hnutie odporu sa zrodilo v roku 1980 v Gdansku - áno

d)do cela hnutia odporu sa postavili W. Gomulka a E. Gierek - nie

e)r. 1980 založil L. Walesa slobodné odbory, Solidarita - áno

265.Ako sa prejavila volba M. S. Gorbacova za generálneho tajomníka KSSZ v marci 1985?

a)okamžitým vystúpením pobaltských republík v roku 1985 so ZSSR - nie

b)prispela k návratu socialistickej zákonnosti - áno

c)tvrdými represáliami proti disidentom - nie

d)oslobodením disidentov známych na Západe - áno

e)z núteného pobytu sa vrátil disident akademik Andrej Sacharov - áno

266. Aká bola vnútorná politika M. S. Gorbacova v ZSSR po roku 1985?

a)upevnila a obnovila sa brežnevovská strnulost - nie

b)predstavil sa ako reformátor usilujúci sa o obrodu socializmu - áno

c)upevnil vedúcu úlohu KSSZ, disciplínu, poriadok a plánovitost - nie

d)inicioval v krajine perestrojku (prestavbu) - áno

e)tvrdo potlácal disidentov a odporcov režimu - nie

267. Aký bol obsah, aké boli ciele perestrojky (prestavby), ktorú inicioval M. S. Gorbacov, po zvolení za generálneho tajomníka ÚV KSSZ v roku 1985?

a)mala obnovit stalinský poriadok a disciplínu - nie

b)znovuzavádzanie leninských metód práce KSSZ - nie

c)mala priniest revolucnú zmenu myslenia - áno

d)mala priniest revolucnú zmenu štruktúry štátnej správy - áno

e)mala priniest revolucnú zmenu v hospodárskej organizácii - áno

268. Aké slabiny, akú krehkost sovietskeho modelu odhalila politika perestrojky (prestavby) iniciovaná M. S.

Gorbacovom po roku 1985?

a)vysokú produktivitu práce a intenzitu výroby - nie

b)vysokú schopnost ekonomického systému vyžadovat a prijímat novú vedu a techniku - nie

c)neriešené problémy národnosti - áno

d)túžbu ostatných socialistických krajín po nezávislosti - áno

e)slabiny v jednotnej menovej sústave zavedenej v socialistických krajinách - nie

269.K akému rozhodnému kroku došlo vo vztahoch západoeurópskych krajinách v roku 1985 vdaka iniciatíve

Taliana Spinelliho?

a)uzavrel sa dohovor v Lomé, ktorý otvoril hranice pre výrobky z 50. krajín Afriky - nie

b)s temer dvadsatrocným omeškaním sa uskutocnila colná únia - nie

c)k súhlasu európskej desiatky s revíziou rímskych zmlúv - áno

d)k vytvoreniu spolocného európskeho ekonomického priestoru od

31.12.1992 - áno

e)k hospodárskej vojne medzi EHS, USA a Japonskom - nie

270.Aký bol obsah a význam Jednotného európskeho aktu, prijatého z iniciatívy Taliana Spinelliho, vdaka súhlasu

európskej desiatky, dna 17. decembra 1985?

a)do pôsobnosti spolocenstva patrila odvtedy ochrana životného prostredia - áno

b)do pôsobnosti spolocenstva patrila odvtedy zahranicná politika - áno

c)do pôsobnosti spolocenstva patrila odvtedy technologická spolupráca - áno

d)do pôsobnosti spolocenstva patrilo vyrovnávanie nerovnomerného vývoja - áno

e)Parlament a Rada ministrov ako zákonodarné orgány boli zrušené - nie

271.Kedy, na základe iniciatívy koho a akým aktom, došlo k rozhodnému kroku k vytvoreniu spolocného európskeho ekonomického priestoru do 31. decembra 1992, resp.

spolocného trhu?

a)podpísaním záverecného aktu KEBS v r. 1975 - nie

b)zavedením spolocnej menovej jednotky ECU v r. 1979 - nie

c)z iniciatívy francúzskeho prezidenta V. Giscarda d´Estainga a kancelára SRN H. Schmidta r. 1974 - nie

d)z iniciatívy Taliana Spinelliho roku 1985 - áno

e)prijatím Jednotného Európskeho aktu 17. decembra 1985 - áno

272. Aké otázky vyvoláva jednotný trh európskej dvanástky, najmä pokial ide o jeho sociálne dôsledky?

a)absolútne zbedacovanie „modrých golierov“ krajín európskej dvanástky - nie

b)zvýšenie kapitalistického vykoristovania a intenzifikácie práce -

nie

c)aby velké rozdiely v odmenovaní a v sociálnom zabezpecení nesklzli do dumpingu - áno

d)aj odbory nástojili na vypracovaní sociálnej charty - áno

e)aby sociálna charta poskytla rámec minimálnej ochrany, záruky sociálnych vymožeností - áno

273. Existenciu akého stupna, formy integrácia predpokladá jednotný trh, európskej dvanástky, podla Jednotného európskeho aktu podpísaného roku 1985?

a)colných a trhových dohovoroch, v podobe zmlúv GATT - nie

b)colnej únie - nie

c)hospodárskej únie - áno

d)menovej únie - áno

e)štátneho zväzku na úrovni federácie - nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

274.Aké bolo postavenie spolocnej menovej jednotky ECU

(European Currency Unit) v roku. 1997 v krajinách

európskej dvanástky?

a)existovala ako spolocná prepoctová jednotka - áno

b)predstavovala skutocnú európsku menu - nie

c)emitovala ju centrálna európska banka - nie

d)ECU, European Currency Unit bola iba náhradnou menou - áno

e)bola totožná s prevoditelným rublom, používaným v bývalom

RVHP - nie

275.Aký význam pre jednotný trh európskej dvanástky by mala existencia Hospodárskej a menovej únie (HMÚ), s akými

problémami je spojená, aké dôsledky by mala?

a)jednotný trh možno zaviest aj bez HMÚ - nie

b)jednotný trh predpokladá existenciu HMÚ - áno

c)nerovnomerný vývoj rastu, inflácie, nezamestnanosti, sproblematizuje jednotný trh - áno

d)realizácia HMÚ vyžaduje posilnenie politických štruktúr - áno

e)HMÚ vylucuje európsku politickú úniu - nie

276.S akými programami sa viaže európska prestavba v oblasti zhodnotenia európskeho duchovného života a kultúry, aké

sú ciele týchto programov?

a)s programom Partnerstvo pre mier - nie

b)Erazmus, podnecujúci vysokoškolákov absolvovat cast štúdia v inom štáte - áno

c)Lingua - je programom v oblasti cudzích jazykov - áno

d)Tempus - rozšírenia vzdelávacích programov do Polska, Madarska, Ceska i Slovenska - áno

e)Hefaistos - v oblasti rozširovania jadrových elektrární - nie

277. Ako sa vyvíjali vztahy medzi Moskvou a jej satelitnými

štátmi od roku 1985?

a)ideologické putá sa zretelne uvolnili - áno

b)miesto vztahu senior - vazal, nastúpili partnerské, skutocné rovnoprávne vztahy - nie

c)návštevy M. S. Gorbacova, verejnost odmietala, pre jeho zrádzanie zásad socializmu - nie

d)glasnosti a perestrojke boli naklonení vedúci predstavitelia týchto štátov - nie

e)Gorbacova pri návštevách vo východoeurópskych krajinách prijímali ludia s nadšením - áno

278.V ktorých východoeurópskych krajinách sa pokojnou cestou volbami, zbavili komunistických vlád, v prvej

polovici resp. na jesen roku 1989?

a)v Juhoslávii - nie

b)v Rumunsku - nie

c)v Madarsku - áno

d)v Bulharsku - nie

e)v Ceskoslovensku - nie

279. Ako bola po páde berlínskeho múru v roku 1989, vyriešená otázka dvoch nemeckých štátov?

a)vláda NDR rozhodnutím otvorila 9. 11. 1989 hranice so SRN a Západným Berlínom - áno

b)múr zbúrali jednotky západonemeckého wehrmachtu - nie

c)múr zbúrali vojaci NDR, ktorý predtým zvrhli východonemeckú komunistickú vládu - nie

d)kancelár SRN H. Kohl, zástanca rýchleho zjednotenia zvítazil vo volbách 18. 3. 1990 - áno

e)napriek odporu východonemeckých obyvatelov došlo k násilnému zjednoteniu - nie

280. Ako sa zbavili komunistickej diktatúry v Rumunsku v roku 1989?

a)pokojnou cestou, parlamentnými volbami na jesen 1989 - nie

b)rozhovormi pri okrúhlom stole, disidenti s reformnými komunistami - nie

c)vdaka intervencii armád NATO - nie

d)ozbrojenou, násilnou cestou, niekolkodennými bojmi - áno

e)Securitate sa zbratala s národom a odzbrojila Ceaeusescovu armádu - nie

281.Na aké konkrétne historické situácie v európskych krajinách reagovalo vyhlásenie prezidenta USA z 12.3.1947

v kongrese USA o doktríne containmentu?

a)ako pomôct Turecku, aby tam nezískali moc nebezpecne vplyvní komunisti - áno

b)na získanie moci komunistov v Ceskoslovensku - nie

c)na uchopenie moci komunistov v Cíne a na vznik Cínskej ludovej republiky - nie

d)ako pomôct Grécku, aby tam nezískali moc nebezpecne vplyvní komunisti - áno

e)zamedzit, aby v štátoch sveta neprevzali moc „ozbrojené menšiny“ aj tlakom zvonku - áno

282. Aké boli konkrétne výsledky a dôsledky uplatnovania politiky containmentu (zadržiavania) uplatnovanej USA po vyhlásení prezidenta H. Trumana v roku 1947?

a)viedla k rýchlej porážke svetového komunizmu - nie

b)znemožnila uchopenie moci komunistami v Cíne - nie

c)viedla k rýchlemu vytváraniu povojnových voj. blokov - áno

d)uplatnovala sa len priamym použitím sily, voj. intervenciou USA - nie

e) poznanie, že hospodárska stabilita zníži nebezpecenstvo komunistického prevratu - áno

283.Akú politiku voci komunistickým štátom, resp. voci svetovému komunizmu uplatnoval prezident USA D.

Eisenhowera od roku 1953?

a)prechodu od konfrontácie k spolupráci - nie

b)politiku stavania mostov - nie

c)containment oznacil za neúspešný, lebo sa zmieril s komunizmom v strednej Európe - áno

d)uplatnoval politiku zatlacovania komunizmu (roll-back) - áno

e)zacal uplatnovat politiku détant - nie

284.Aké boli výsledky uplatnovania doktríny zatlacovania komunizmu (roll-back) uplatnovanej prezidentom USA po

roku 1953?

a)úspešne bola použitá proti sovietskej intervencii proti revolúcii v Madarsku v r. 1956 - nie

b)USA nedokázali zabránit, aby v r. 1960 získali na Kube moc prokomunistické sily - áno

c)USA zabránili nastoleniu komunistickej moci v severnom Vietname - nie

d)v roku 1953 padol komunistický režim W. Piecka vo východnom Nemecku - nie

e)vláda prezidenta Kennedyho uskutocnila úspešné oslobodenie

Kuby v r. 1962 - nie

285.Ktoré medzinárodné dokumenty a ktoré zásady medzinárodného práva prijaté v období II. svetovej vojny, boja proti fašizmu, sa stali základom procesu dekolonizácie,

rozpadu koloniálnych ríš?

a)Atlantická charta - áno

b)právo národov zvolit si svoju formu vlády - áno

c)Charta OSN - áno

d)právo národov na sebaurcenie - áno

e)Briand-Kellogov pakt - nie

286.V akých procesoch a proti predstavitelom ktorých komunistických strán sa zacalo používat obvinenie z

titoizmu podla rezolúcie Informbyra?

a)mali odstránit niektorých príliš národne zameraných predstavitelov - áno

b)proti predstavitelom, ktorí boli usvedcení z kolaborácie s fašizmom - nie

c)v procese so Slánskym a slovenskými „buržoáznymi nacionalistami“ v CSR - áno

d)v procese s Trajco Kostovom v Bulharsku - áno

e)v procese s László Rajkom v Madarsku - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

287.Co bolo prícinou procesov a trestov smrti v procesoch so Slánskym v CSR, Kostovom v Bulharsku, Rajkom v

Madarsku na prelome 40. a 50. rokov, aké ciele sa tým sledovali?

a)odstránit príliš národne zameraných komunistických predstavitelov - áno

b)odstránit z nejakého dôvodu nepohodlných komunistických predstavitelov - áno

c)Stalin tak varoval komunistov týchto krajín, aby sa nepostavili proti jeho vôli - áno

d)presadit politiku vlastnej, národnej cesty ku komunizmu - nie

e)prícinou bola dokázaná kolaborácia týchto predstavitelov s nacistami v II. sv. vojne - nie

288. Za akých podmienok sa sformoval v rokoch 1947 - 1948 sovietsky blok a aké boli jeho charakteristické znaky?

a)v podmienkach pevnej povojnovej spolupráce antihitlerovskej koalície - nie

b)v podmienkach zaciatkov studenej vojny - áno

c)východoeurópske krajiny si vytvárali vlastné „modely socializmu“ - nie

d)Stalin si pevnejšie zabezpecil vplyv v krajinách, ktoré tvorili sféry vplyvu ZSSR - áno

e)prijímaním sovietskeho modelu vo východoeurópskych krajinách - áno

289.K akým zmenám došlo vo Francúzsku potom, co Národné zhromaždenie 16. mája 1958 prijalo zákon o výnimocnom

stave?

a)k pokusu o uchopenie moci komunistami - nie

b)bola zostavená, nová už 21. vláda štvrtej francúzskej republiky - áno

c)v referende 80% hlasujúcich schválilo novú ústavu - áno

d)vznikla piata francúzska republika - áno

e)na cele republiky bol prezident de Gaulle, zaviedol sa prezidentský systém - áno

290.K akým udalostiam došlo na Kube 2. januára 1959, ako sa zmenila podstata a forma štátu na Kube v dôsledku týchto

udalostí?

a)do Havany a Santiaga de Cuba vstúpili povstalecké jednotky - áno

b)partizánska vojna, ktorá sa viedla od decembra 1956 dosiahla vítazstvo - áno

c)k moci sa dostal generál F. Batista - nie

d)funkciu predsedu vlády prevzal Che Guevarra - nie

e)predsedom vlády sa stal Fidel Castro - áno

291. Ako sa zmenili vztahy Cíny a ZSSR v rokoch 1956 - 1960?

a)od r. 1956 cínski komunisti dôsledne likvidovali kult osobnosti - nie

b)KS Cíny odmietla destalinizáciu - áno

c)v roku 1958 Mao Ce-Tung zacal uplatnovat politiku „velkého skoku vpred“ - áno

d)ZSSR odvolal z krajiny svojich hospodárskych odborníkov - áno

e)medzi cínskymi a sovietskymi komunistami prepukol otvorený tvrdý konflikt - áno

292. Aké udalosti sú spojené s tzv. berlínskou krízou z roku 1961?

a)západné Nemecko sa pokúsilo pripojit k sebe západný Berlín - nie

b)komunistický režim sa rozhodol zastavit emigráciu východných

Nemcov do NSR cez Berlín - áno

c)USA vybudovali tzv. letecký most do západného Berlína - nie

d)ZSSR vojensky obsadil západné sektory v Berlíne - nie

e)medzi východnou a západnou castou mesta bol postavený

„berlínsky múr“ - áno

293.Co bolo podstatou kubánskej (karibskej) krízy v roku

1962?

a)neúspech jednotiek kubánskych exulantov pri vylodení na Kube - nie

b)zvrhnutie F. Castra námornou inváziou USA - nie

c)vybudovanie sovietskych raketových základní na Kube - áno

d)USA vyhlásili námornú blokádu Kuby - áno

e)priama vojenská konfrontácia, vrátane raketových útokov, ZSSR, USA - nie

294. Ako sa zmenilo sovietske stranícke a štátne vedenie v októbri 1964?

a)N.S. Chrušcov odvolal z vedenia Molotova, Kaganovica a

Bulgakova - nie

b)N.S. Chrušcov zomrel - nie

c)N.S. Chrušcov bol zvrhnutý nastupujúcimi neokonzervatívnymi silami - áno

d)vedúcim straníckym predstavitelom sa stal L. I. Brežnev - áno

e)šéfom KSSZ bol zvolený A. N. Kosygin - nie

295. Ako sa zmenili vztahy USA a ZSSR od roku 1970 do roku 1973, v case ked funkciu prezidenta vykonával R. Nixon?

a)vyhlásil politiku vytlácania kom. na všetkých svetadieloch - nie

b)boj proti komunizmu založil na doktríne ludských práv - nie

c)v r. 1970 uzatvorili dohodu o vedeckej, technickej a kultúrnej výmene a spolupráci - áno

d)Nixon oznámil v posolstve Kongresu prechod od „konfrontácie k rokovaniu„ - áno

e)R. Nixon v Moskve podpísal dohodu SALT 1 - áno

296. Aká vládna kríza, trvajúca od roku 1972 vyvrcholila v USA v roku 1974?

a)bola vyvolaná odpocúvacou aférou v sídle Demokratickej strany - áno

b)bola vyvolaná aférou Watergate - áno

c)bola vyvolaná zatajovaním výsledkom vyšetrovania atentátu na J.F. Kennedyho - nie

d)spôsobila ju vypuknutie a vedenie vojny vo Vietname - nie

e)vyvrcholila odstúpením prezidenta R. Nixona z funkcie - áno

297. Ako sa skoncila v roku 1975 po takmer tridsiatich rokoch vojna vo Vietname?

a)ukoncením francúzskej prítomnosti v severnom Vietname - nie

b)stiahnutím amerických vojsk z krajiny - nie

c)porážkou komunistických jednotiek národnooslobodzovacími demokratickými silami - nie

d)po ofenzíve gerilových jednotiek komunistov v južnom Vietname - áno

e)potom co armáda severného Vietnamu ovládla oba štáty - áno

298. Ako došlo k jednej z najväcších genocíd 20 storocia v roku

1975 v Kambodži?

a)po americkom bombardovaní napalmom a biolog. zbranami - nie

b)po obsadení Kambodže vietnamskou armádou - nie

c)po ovládnutí krajiny jednotkami Cervených Khmérov - áno

d)diktatúra na cele s Pol Potom vystahovala do džungle takmer 3,5 mil. ludí - áno

e)asi pol milióna ludí zahynulo alebo bolo zavraždených - áno

299.V dôsledku akých rozhodnutí, udalostí sa politika uvolnovania medzi ZSSR a USA v roku 1978 zmenila na

politiku napätia?

a)ZSSR znovu umiestnit na Kube rakety s jadrovými hlavicami - nie

b)ZSSR zaclenil Kubu do Varšavskej zmluvy - nie

c)ZSSR sa rozhodol rozmiestnit modernizované rakety stredného doletu SS 20 - áno

d)USA vyvolali ozbrojenú intervenciu proti Afganistanu na hraniciach ZSSR - nie

e)NATO inštalovalo americké rakety Pershing v Európe - áno

300. Ako sa riešili vztahy medzi Egyptoma Izraelom v roku

1978 na rokovaniach v Camp Davide v septembri 1978?

a)došlo k egyptsko-izraelskej dohode o mieri - áno

b)dohodu sprostredkovali USA - áno

c)Izrael vrátil Egyptu Sinajský polostrov - áno

d)Izrael získal oficiálne uznanie od prvého arabského štátu - áno

e)Izrael uznal Organizáciu pre oslobodenie Palestíny - nie

301. Aké udalostí boli súcastou Islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979?

a)bola výsledkom rýchlej modernizácie Iránu, ktorá prehlbila ekonomické rozdiely - áno

b)vodcom revolúcie bol šach Réza Páhlaví - nie

c)iránsky šach, opustený západnými spojencami opustil Irán, vzdal sa moci - áno

d)revolúcia hodlala Irán laicizovat, podla Ataturkovho vzoru z

Turecka - nie

e)radikalizácia revolúcie viedla k utvoreniu islamskej republiky - áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

302.Ktorá akcia sovietskeho vedenia a sovietskej armády koncom roku 1979 ukoncila (prerušila) politiku uvolnovanie napätia a viedla kakcelerácii vojnového

napätia?

a)prijatie novej sovietskej Ústavy v roku 1977 - nie

b)umiestnenie rakiet SS 20 v Nikarague - nie

c)vstup sovietskych jednotiek na územie Afganistanu - áno

d)ZSSR vnikol na územie Afganistanu, aby pomohol komunistickej moci tohto štátu - áno

e)ZSSR zacal vojnu, v ktorej sa beznádejne zaplietol do afganských vnútropolitických sporov - áno

303. Akú politiku vo vztahu k ZSSR formuloval prezident USA

R.Reagan v roku 1982?

a)postupných reforiem, erózie komunizmu - nie

b)konvergencie oboch systémov - nie

c)koncepciu strategickej obrannej iniciatívy (SDI) - áno

d)koncepciu „hviezdnych vojen“ - áno

e)strategickú koncepciu containmnentu - nie

304.Ktorí predstavitelia po smrti najvyššieho cinitela ZSSR L.

Brežneva v roku 1982 zastávali post generálneho tajomníka

KSSZ a predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR?

a)A. N. Kosygin - nie

b)V. Podgornyj - nie

c)K. Cernenko - áno

d)M. Gorbacov – áno

e)J. Andropov - áno

305. K akým udalostiam došlo v Rumunsku koncom decembra 1989?

a)konal sa tu zjazd Komunistickej strany Rumunska, ktorý odvolal z postu šéfa strany N. Caeusesca – nie

b)rumunského prezidenta a generálneho tajomníka KSR popravili spolu s jeho manželkou Elenou – áno

c)rovnako ako v dalších krajinách bol komunistickým režim zvrhnutý nekrvavým ludovým povstaním – nie

d)tajná polícia Securitate, uniesla N. Caeusescu i s manželkou do emigrácie v Argentíne – nie

e)za nového prezidenta bol zvolený disident, kalvínsky farár Lásló Tokés – nie

306.Aké boli výsledky „námorného summitu“, rozhovoru prezidenta USA G. Busha a sovietskeho straníckeho a

štátneho šéfa M. Gorbacova 2. decembra 1989 pri pobreží

Malty?

a)záujem o pokojné a demokratické premeny vo východnej Európe – áno

b)USA ponúkli ZSSR hospodársku pomoc v záujme demokratizácie východnej Európy – áno

c)podpis dohody o obmedzení strategických jadrových zbraní – áno

d)zrušenie rozhodnutí jaltskej konferencie z r. 1945 o delbe Európy

– nie

e)súhlas ZSSR so vstupom stredoeurópskych krajín do NATO – nie

307. Ako sa skoncil vláda Augusta Pinocheta v Chile v roku 1990

(vládol od r. 1973)?

a)celonárodným povstaním - nie

b)atentátom na diktátora - nie

c)tým, že odovzdal moc P. Aylwinovi - áno

d)ustanovením uväzneného S. Alendeho do funkcie prezidenta - nie

e)intervenciou USA za obnovu ludských práv - nie

308.Akými aktami z hladiska medzinárodného práva a z hladiska vnútorného ústavného práva došlo v roku 1990 k

zjednoteniu Nemecka?

a)uzavretím tzv. zmluvy dva plus štyri - áno

b)zmluvou ministrov zahr. vecí USA, ZSSR, V. Británie, Francúzska a NDR, NSR - áno

c)dohodou o spojení dvoch Nemeckých štátov - áno

d)ratifikáciou dohody parlamentmi NDR a NSR - áno

e)obsadením východného Nemecka armádou NATO - nie

309.Ktoré medzinárodné aspekty súvisiace so zjednotením

Nemecka obsahovala a urcila „Zmluva o konecnom

usporiadaní vo vztahu k Nemecku“ podpísaná velmocami a dvomi nemeckými štátmi 12. septembra 1990?

a)akt zodpovedal mierovej zmluve – áno

b)uznal úplnú suverenitu zjednoteného Nemecka, jeho hranice a obmedzenie nemeckých vojenských síl – áno

c)nadalej však zostali práva Spojencov týkajúce sa Nemecka a

Berlína – nie

d)budúci Nemecký štát mal vyhlásit, že nemá voci nikomu nijaké územné nároky – áno

e)zjednotené Nemecko uznalo, že hranica s Polskom na Odre a Nise je definitívna – áno

310. K akým udalostiam došlo v januári 1991 v Kuvajte?

a)k ultimátu OSN o stiahnutí irackých vojsk z Kuvajtu - áno

b)iracké vojská vcas opustili územie Kuvajtu - nie

c)v Perzskom zálive prebehla vojenská operácia „Púštna búrka“ - áno

d)Iracké vojská úspešne odrážali útoky spojeneckých síl OSN - nie

e)vojská OSN vedené americkými ozbrojenými silami oslobodili územie Kuvajtu - áno

311. Akú akciu podnikli v ZSSR ortodoxné komunistické sily 19. augusta 1991 a aké boli jej výsledky?

a)pokus o štátny prevrat - áno

b)prezident M. Gorbacov bol internovaný - áno

c)ruského prezidenta B. Jelcina uväznili a súdili pre zradu - nie

d)tisíce ludí sa postavilo na stranu prevratu proti perestrojke - nie

e)väcšina armády sa pridala k organizátorom prevratu - nie

312. Aké bolo postavenie M. Gorbacova po pokuse o štátny prevrat po jeho likvidácii 21. augusta 1991?

a)miesto neho bol za prezidenta ZSSR zvolený B. Jelcin - nie

b)generálnym tajomníkom KSSZ sa stal G. Janajev - nie

c)M. Gorbacov sa vrátil do úradu prezidenta, jeho postavenie bolo otrasené - áno

d)hrdinom augustových dní sa stal B. Jelcin - áno

e)M. Gorbacov rezignoval na funkciu generálneho tajomníka ÚV KSSZ - áno

313. K akým zmenám došlo v Rusku koncom roku 1991?

a)k všeobecnému povstaniu proti komunizmu - nie

b)M.S. Gorbacovovi sa podarilo zreformovat ZSSR a obnovit jeho fungovanie - nie

c)dezintegrácia ZSSR pokracovala - áno

d)v decembri 1991 vzniklo tzv. Spolocenstvo nezávislých štátov - áno

e)M. S. Gorbacov bol zvolený za prezidenta Spolocenstva nezávislých štátov - nie

314.Pre aké dôvody odstúpila po viac ako jedenástich rokoch na

cele vlády M. Thattcherová z postu premiérky Velkej

Británie?

a)pre odmietnutie prijat Chartu pre novú Európu, ktorú prijala

KBSE v r. 1990 – nie

b)pre neprijatie eura ako spolocnej meny krajín Európskej únie – nie

c)pre krízu do ktorej sa dostala po zavedení tzv. dane z hlavy – áno

d)pre odmietnutie najbohatších vrstiev platit dane progresívne odstupnované podla výšky príjmov – nie

e)aj preto, že Thatcherová izolovala Velkú Britániu od Európy – áno

315.Aký bol obsah protokolu o zrušení Varšavskej zmluvy, podpísaní zástupcami šiestich clenských štátov 31. marca

1991 v Budapešti?

a)zrušila sa vojenská organizácia a štruktúry, základná politická dohoda ostala ešte v platnosti – áno

b)anulované vojenské dohody sa zverejnili – nie

c)uznalo sa, že každá krajina má právo zvolit si vojenské spojenectvo ku ktorému má patrit – áno

d)vzájomné vztahy krajín sa odteraz mali rozvíjat na bilaterálnej

úrovni – áno

e)navrhlo sa, aby spolu s Varšavskou zmluvou bol rozpustený aj Varšavský pakt – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

316.Aká obcianska vojna vypukla v júni 1991 v Juhoslávii? a) medzi disidentmi, demokratmi a ortodoxými komuistami – nie

b) vypukla dva dni po vyhlásení nezávislosti Slovinska a Chorvátska

– áno

c) za pomoci Európskeho spolocenstva sa odložila platnost vyhlásenia o samostatnosti Slovinska – áno

d) na strane väcšinových Srbov v Slavónii, Banáte a Krajine zasiahla federálna armáda – áno

e) po obsadení Vukovaru a bombardovaní Záhrebu sa Chorváti vrátili do juhoslovanskej federácie – nie

317.Ako sa vyriešil vztah medzi Chorvátskom a Republikou srbská Krajina v roku 1995?

a)Republika srbská krajina vstúpila do Chorvátskej federácie – nie

b)Republika Srbská krajina bola uznaná velmocami za samostatný

štát – nie

c)Chorvátska armáda dobyla za tri dni Republiku srbská krajina – áno

d)Srbské jednotky odrazili vojenský útok Chorvátska na hlavné mesto republiky Knin – nie

e)Vojenská ofenzíva Chorvátov vyvolala masový útek krajinských Srbov do Bosny – áno

318.Aký bol obsah Daytonskej mierovej zmluvy, ktorú parafovali prezidenti Miloševic (Srbsko), Izetbegovic

(Bosna a Hercegovina) a F. Tudjman – 21. novembra 1995?

a)rozdelenie Bosny a Hercegoviny na dva samostatné štáty – nie

b)uzavretie dohody o konfederácii Srbska, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska – nie

c)uznanie, že medzinárodnoprávne Bosna a Hercegovina budú nadalej jednotným štátom – áno

d)vnútorne clenenie Bosny a Hercegoviny na Moslimsko-chorvátsku federáciu a Srbskú republiku v Bosne – áno

e)dohodu, že vo funkcii prezidenta sa budú striedat predstavitelia všetkých troch zúcastnených strán – áno

319.Aké boli výsledky summitu jedenástich bývalých sovietskych republík v Alma-Ate, v hlavnom meste

Kchastanu v decembri 1991?

a)vytvorenie Spolocenstva nezávislých štátov (SNŠ) – áno

b)Sovietsky zväz sa vyhlásil za rozpustený – áno

c)M. Gorbacov ako prezident ZSSR prevzal aj funkciu prezidenta SNŠ – nie

d)tri pobaltské republiky a Gruzínsko sa k SNŠ nepripojili – áno

e)prijali šest základných dokumentov, tvoriacich bázu SNŠ a jeho vztahu k zaniknutému ZSSR – áno

320.Ako sa riešila pri založení Spolocenstva nezávislých štátov (SNŠ) v decembri 1991 otázka jeho vztahu k Sovietskemu

zväzu a inštitúcie SNŠ?

a)Ruská federácia, ako nástupnícky štát prevzala aj stále clenstvo v

BR OSN – áno

b)Rada hláv štátov sa stala najvyšším koordinacným orgánom spolocenstva – áno

c)jedenást prezidentov SNŠ utvorilo najvyššie vojenské velenie, spolocnú kontrolu atómových zbraní – áno

d)nadalej však zostalo zachované sovietske obcianstvo – nie

e)hospodárska a financná politika sa mala nadalej viest spolocne – nie

321.Ako sa riešila v dokumentoch o ustanovení Spolocenstva nezávislých štátov, z decembra 1991 otázka rozmiestnenia, kontroly a rozhodovania o použití atómových zbraní

bývalého ZSSR?

a)jedenást prezidentov SNŠ sa zaviazalo spolocne kontrolovat atómové zbrane rozmiestnené na svojom území – áno

b)bola obava, že sa bývalé sovietske atómové zbrane môžu dostat do rúk tretích štátov – áno

c)Bielorusko, Ukrajina a Kazachstan na základe zmluvy presunuli atómové zbrane zo svojich území na územie Ruskej federácie – nie

d)Ruský prezident dostal plnú moc rozhodovat o použití týchto vojenských systémoch po konzultáciách s Bieloruskom, Ukrajinou a Kazachstanom – áno

e)Prezident každej republiky na území ktorého boli umiestnené atómové zbrane sám rozhodoval o ich použití – nie

322.Ako sa ústavnoprávne a medzinárodnoprávne riešila otázka

clenských štátov bývalej Socialistickej federatívnej

republiky Juhoslávie v roku 1992?

a)USA uznali Republiku srbského národa Bosny a Hercegoviny so sídlom v Sarajeve – nie

b)Európske spolocestvo uznalo Slovinskú republiku a Chorvátsku republiku – áno

c)obyvatelia Bosny a Hercegoviny sa v referende vyslovili za nezávislost svojej krajiny – áno

d)väcšina obyvatelov Ciernej Hory sa v referende vyslovila za zotrvanie v Juhoslovanskej zväzovej republike – áno

e)súcastou Juhoslovanskej zväzovej republiky sa stala aj Srbska republika Krajina – nie

323. Kto bol Willy Brandt, ktorý zomrel 8. októbra 1992 vo veku

79.rokov?

a)r. 1969 sa stal prvým sociálnodemokratickým kancelárom SRN – áno

b)zasadzoval sa za zblíženie a zmierenie s národmi východnej Európy – áno

c)svojou politikou utvoril aj základ pre dialóg medzi dvomi nemeckými štátmi – áno

d)ako cestný predseda CDU spolu H. Kohlom stál pri zjednotení

Nemecka – nie

e)usiloval o získanie území na východ od Odry a Nisy a východné Prusko – nie

324.Akú politiku sluboval a presadzoval Bill Clinton, ktorý po slávnostnej inaugurácii nastúpil 20. januára 1993 do

prezidentského úradu v USA?

a)akcentoval potrebu hospodárskeho rozvoja a sluboval prosperitu strednej vrstve – áno

b)chcel presadit, aby postupne zmizli rozdiely príslušnosti k urcitému stavu a farbe pleti – áno

c)v hospodárskej politike dával prednost konzervatívnej ceste – áno

d)spolocnost chcel však reformovat podla liberálnych zásad – áno

e)bol republikánom presadzujúcim neoliberalistickú politiku – nie

325.Aký bol osud Ericha Honeckera, bývalého najvyššieho predstavitela Nemeckej demokratickej republike v roku

1992 a v nasledujúcich rokoch?

a)bol odsúdený na trest smrti Najvyšším trestným tribunálom Nemecka – nie

b)bol žalovaný a odsúdený pre vraždy alebo pripravované vraždy utecencov z NDR – nie

c)Ústavný súd trestné konanie proti nemu pre velmi tažký zdravotný stav zastavil – áno

d)odletel z Nemecka do Ruskej federácie, kde získal politický azyl – nie

e)priznal svoju vinu a prezident SRN mu udelil milost – nie

326. K akým udalostiam v boji o moc došlo v Moskve v októbri 1993?

a)pokus o prevrat vyvolalo Jelcinovo rozhodnutie rozpustit v rozpore s ústavou obidve komory parlamentu – áno

b)po rozpustení parlamentu poslanci vyhlásili Jelcina za zosadeného a za prezidenta zvolili doterajšieho viceprezidenta A. Ruckého – áno

c)zjazd ludových poslancov povolal za prezidenta Ruskej federácie M. Gorbacova – nie

d)ústavná kríza sa riešila novými volbami v ktorých zvítazila strana B. Jelcina – nie

e)politický zápas rozriešili elitné ruské divízie dobytím „Bieleho domu“ – áno

327.Aká organizácia vznikla podla Maastrichtskej zmluvy (11.

12. 1991) a po prijatí kompremisov na stretnutí vedúcich predstavitelov Európskeho spolocenstva a aký bol jej

význam?

a)Európska únia (EÚ) – áno

b)OECD (organizácia pre európsku obnovu a rozvoj) – nie

c)obcania z každej z dvanástich krajín sa stali aj obcanmi ostatných

štátov únie – áno

d)obcania získali slobodu pohybu a možnosti pracovat na celom

území EÚ za rovnakých podmienok – áno

e)bola zavedená jednotná európska mena a zrušili sa národné menové jednotky – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

328.Aké právomoci dáva prezidentovi ústava Ruskej federácie, ktorá bola prijatá v roku 1993 v case prezidentovania B.

Jelcina?

a)prezidenta volí priamo obyvatelstvo – áno

b)môže fakticky vládnut pomocou dekrétov nezávisle od parlamentu

– áno

c)ak poslanci tri razy po sebe odmietnu kandidáta na post premiéra, ktorého navrhne prezident, môže parlament rozpustit – áno

d)Jelcin presadil volbu prezidenta parlamentom na návrh doterajšej hlavy štátu – nie

e)v prípade štátnej krízy riadi štát „krízová rada“, zložená z prezidenta, premiéra a predsedu parlamentu – nie

329.Ktoré komory tvoria podla Ústavy Ruskej federácie z roku 1993 parlament a podla akého volebného systému sa do

nich uskutocnujú volby?

a)Soviet zväzu a Soviet národností – nie

b)Štátna duma (dolná snemovna) – áno

c)Rada federácie (horná snemovna) – áno

d)do dolnej snemovne sa volí kombináciou priamych volieb a a volieb z volebných listín politických strán – áno

e)do Rady federácie sa volí kombináciou väcšinového a pomerného volebného systému – nie

330. Aký bol výsledok volieb do ruského parlamentu, ktoré sa konali v roku 1993?

a)zvítazila Jelcinova strana s názvom Ruská volba – áno

b)sily odmietajúce spolocenské a ekonomické reformy získali spolu

145 hlasov – áno

c)minimum hlasov získala Ruská komunistická strana – nie

d)Liberálnodemokratická strana V. Žirinovského získala 64 mandátov – áno

e)výsledkom volieb bola prehra komunistov a nacionalistov a vítazstvo demokratov – nie

331. K akým politickým zmenám došlo v apríli 1994 v Juhoafrickej republike?

a)konali sa tu prvé všeobecné parlamentné volby – áno

b)volby sa mohli prvýkrát zúcastnit všetci obcania bez ohladu na farbu pleti – áno

c)obyvatelstvo sa nadalej rozdelovalo podla farby pleti systémom zákonných opatrení a predpisov – nie

d)apartheid platný v krajiny od druhej polovice 40. rokov sa nepodarilo dôsledne odstránit – nie

e)vítazom volieb na stal Africký národný kongres na cele N.

Mandelom – áno

332.Aké boli výsledky volieb do európskeho parlamentu, ktoré sa konali v júni 1994 a aká je jeho úloha z hladiska

budúcnosti Európskej únie?

a)najviac mandátov v nom získala frakcia socialistov – áno

b)krestanskí demokrati majú v Európskom parlamentu viac ako polovicu kresiel – nie

c)na volbách sa nezúcastnili dve tretiny právoplatných volicov – áno

d)poslanci Európskeho parlamentu budú r. 1996 rozhodovat o rozšírení Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy – áno

e)Európsky parlament má rozhodovat o transformácii únie na federáciu – nie

333. Prijatím ktorých štátov od 1. 1. 1995 sa pocet clenov Európskej únie zvýšil z 12 na 15 clenov?

a)Nórska – nie

b)Švédska – áno

c)Fínska – áno

d)Dánska – nie

e)Rakúska – áno

334.Uvedte meno osobnosti, ktorá 14 rokov vykonávala funkciu prezidenta Francúzska a meno jeho nástupcu, ktorého si

Francúzi zvolili v máji v roku 1995?

a)V. Giscard d´ Estaing – nie

b)Ch. de Gaulle – nie

c)F. Mitterand – áno

d)J. M. Le Pen – nie

e)J. Chirac – áno

335.Ktorý politický predstavitel sa stal, resp. ktorý sa mal stat obetou atentátu 4. novembra 1995 v izraelskom hlavnom meste Tel Avive po skoncení stotisícovej mierovej

manifestácie?

a)Moše Dajan – nie

b)Ariel Šaron – nie

c)Ehuda Barak – nie

d)Jicchak Rabin – áno

e)Šimon Peres – áno

336.Ako prebiehali prezidentské volby v Rusku v roku 1996? a) Boris Jelcin sa vzdal postu prezidenta v prospech V. Putina – nie b) do druhého kola volieb postúpil generál A. Lebed, známy z afganskej aj moldavskej vojny – nie

c) Boris Jelcin zvítazil už v prvom kole volieb – nie

d) v druhom kole volieb získal Jelcin nadpolovicnú väcšinu pred

Ziuganovom – áno

e) B. Jelcin zrušil druhé kolo volieb, vyhlásil výnimocný stav a predlžil svoje prezidentské funkcné obdobie – nie

337.Ako prebiehala vojna Cecensku a aká mierová dohoda sa podpísala v roku 1996?

a)vojna trvala 21 mesiacov – áno

b)nepokoje vypukli po rozpade ZSSR, ked sa Cecensko r. 1991 vyhlásilo za nezávislé – áno

c)Cecensko spolupracovalo s Talibanom a organizáciou Al-Kaida na utvorení moslimského impéria – nie

d)o postavení Cecenska sa má rozhodnút až o pät rokov– áno

e)Požiadavky nezávislosti sa v mierovej dohode povstalci zatial vzdali – áno

338. Ako volby a volby do akých ústavných orgánov sa konali v septembri 1996 v Bosne a Hercegovine?

a)boli to prvé slobodné volby od skoncenia obcianskej vojny – áno

b)boli to prvé slobodné volby od porážky moslimských fundamentalistov – nie

c)volili sa poslanci do celobosnianskeho parlamentu – áno

d)volili sa poslanci do parlamentu Moslimsko-chorvátskej federácie a Srbskej republiky v Bosne – áno

e)volili sa poslanci do Zväzovej skupštiny Juhoslovanskej federácie

– nie

339. Akým hnutím je a bol Taliban, ktorým dobyl v septembri

1996 Kábul a aké opatrenia tam uskutocnil?

a)radikálne islamské ozbrojené hnutie – áno

b)hnutie islamských duchovných usilujúcich o všeobecný mier – nie

c)vyhlásil Afganistán za islamský štát – áno

d)podla islamského práva, ktoré zaviedli muži museli nosit bradu –

áno

e)zrušili mnohomužstvo a dievcatá pripravovali na rozširovanie výucby islamu – nie

340.Ako sa volali prezidenti Ruska a Bieloruska ktorý v roku 1997 podpísali zmluvu o „únii“ a aký bol obsah a charakter

tejto zmluvy?

a)Vladimir Putin – nie

b)Boris Jelcin – áno

c)A. Lukašenko – áno

d)Znenie zmluvy zakotvuje spoluprácu bez obmedzenia štátnej suverenity áno

e)Únia je otvorená pre dalšie štáty – áno

341.Ktorá politická strana zvítazila vo volbách do Dolnej snemovne britského parlamentu v roku 1997 a kto sa stal

novým britským premiérom?

a)konzervatívna strana – nie

b)liberálna strana – nie

c)labouristická strana – áno

d)John Major – nie

e)Tony Blair – áno

342.Ktorá politická strana zvítazila v druhom kole predcasných parlamentných volieb vo Francúzsku a kto sa stal novým

predsedom vlády?

a)lavicová koalícia – áno

b)koalícia Združenie pre republiku – nie

c)Zväz pre francúzsku demokraciu – nie

d)Jacques Chirac – nie

e)Lionel Jospin – áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

343. Ako sa od 1. júla 1997 zmenilo medzinárodnoprávne postavenie Hongkongu?

a)Velká Británia zmenila jej status z kolónie na domínium, samostatný štát – nie

b)Královská kolónia prešla pod správu Cínskej ludovej republiky – áno

c)Hongkong sa presne o polnoci stal jednou z provincií Cínskej ludovej republiky – nie

d)pätdesiat rokov bude Hongkong osobitnou správnou zónou na cele s predsedom Docasnej správnej rady – áno

e)nový hondkongský parlament je úplne nezávislým od Cínskej ludovej republiky – nie

344. Kto bola Matka Terézia, ktorá zomrela v indickom meste Kalkaty v roku 1997?

a)Indka, ktorá sa stala krestankou – nie

b)narodila sa macedónskom meste Skopje ako Albánka – áno

c)založila, viedla a bola predstavená rádu Misionárok lásky – áno

d)mala zjavenia a priame spojenia s Fatimskou Pannou – nie

e)starala sa o najchudobnejších z chudobných – áno

345. Aká udalost sa odohrala v Chráme královnej Hatšepsovet nedaleko hornoegyptského mesta Luxor 17. novembra

1997?

a)archeológovia tam objavili neznámy sarkofág s nedotknutou múmiou - nie

b)najkrvavejší útok islamských fundamentalistov na západných turistov – áno

c)incident v Luxore sa zaradil medzi najkrvavejšie od r. 1992 kedy islamskí fundamentalisti rozpútali ozbrojený boj za islamský štát – áno

d)k útoku sa prihlásili dve organizácie Al-Kajdá a Hisbaláh – nie

e)teroristi zabíjaním turistov chceli ohrozit turistický ruch a tým oslabit egyptskú vládu – áno

346.K akej situácii prišlo v Kosove v polovici roku 1998? a) Kosovo vystúpilo z Juhoslovanskej federácie – nie

b) V r. 1989 Srbsko zrušilo autonómne postavenie Kosova – áno

c) I. Rugova a S. Miloševic dosiahli dohodu o federatívnom spojení

Kosova a Srbska – nie

d) 90 percentná albánska väcšina sa domáhala nezávislosti, alebo aspon autonómie – áno

e) protesty kosovských Albáncov krvavo potlácali srbské policajné jednotky – áno

347.Co bolo cielom a ako sa hodnotilo bombardovanie

vojenských cielov na území Juhoslovanskej zväzovej republiky Severoatlantickou alianciou v roku 1999?

a)boli prvou bojovou operáciou, ktorú aliancia viedla proti suverénnemu štátu – áno

b)Aliancia chcela prinútit Srbov, podpísat mierovú dohodu v

Rambouillet a v Paríži – áno

c)Zásah NATO oznacil prezident Clinton za zákonný, za humanitárnu intervenciu – áno

d)Rusko útoky oznacilo za akt agresie - áno

e)Juhoslovanský prezident J. Miloševic 1. júna oznámil, že prijíma podmienky mieru krajín NATO a Ruska – áno

348.Aká bola podstata výsluchu prezidenta Billa Clintona 17. augusta 1998 pred velkou porotou a súcastou akého

konania bola táto procedúra?

a)porota mala zvážit ci sa prezident dopustil trestného cinu lži pod prísahou, marenia spravodlivosti alebo navádzania na krivú prísahu – áno

b)išlo o konanie zistujúce dôvody na zbavenie prezidenta jeho úradu

– áno

c)prezident bol obvinený z falšovania výsledkov prezidentských volieb v r. 1996 – nie

d)konanie proti prezidentovi Clintonovi bolo súcastou „impeachmentu“, ktorý pripúšta Ústava USA ako možnost zbavit prezidenta funkcie – áno

e)prezident bol obžalovaný zo zneužitia právomoci pri obchodoch s pozemkami – nie

349.K akým atentátom, bombovým výbuchom došlo proti USA v hlavných mestách troch afrických štátoch v auguste 1998

a ako na ne USA odpovedali?

a)bombovým výbuchom proti americkým velvyslanectvám – áno

b)indície naznacovali, že v pozadí mohla byt aj ruská tajná služba – nie

c)ukázalo sa, že stopy viedli k islamským extrémistom – áno

d)USA strelami Tomahawk zaútocili na ciele na území Afganistanu a Sudánu – áno

e)skupina Moslimovia proti globálnemu útoku zaútocili na reštaurácii v Kapskom Meste, ako odvetu za útok na afganistan a Sudán – áno

350. Aké boli výsledky parlamentných volieb v NSR v septembri 1998 a aká vláda sa po nich utvorila?

a)aj po 16 rokov vlády zvítazila opät CDU/CSU na cele s

Helmutom Kohlom – nie

b)zvítazili v nich soc. demokrati (SPD) Gerharda Schrodera – áno

c)na prekvapenie druhý najväcší pocet mandátom získala strana zelených na cele s J. Fischerom – nie

d)vládu utvorila tzv. velká koalícia SPD a CDU/CSU – nie

e)vládu utvorila koalícia sociálnych demokratov so Zelenými – áno

351.Aký bol obsah Paktu stability pre juhovýchodnú Európu ktorý schválili 30. júla 1999 predstavitelia 40 krajín sveta v

Sarajeve?

a)obnovenie Federatívnej republiky Juhoslávie podla stavu spred roku 1991 – nie

b)vyclenenie Kosova zo Srbskej republiky ako samostatného št.– nie

c)hospodárska pomoc Balkánu – áno

d)demokratická obnova celého regiónu – áno

e)bezpecnostné otázky, teda záruky mieru na Balkáne – áno

352.Koho vymenoval ruský prezident Boris Jelcin v auguste

1999 za v poradí už štvrtého predsedu vlády od marca 1998

a aká to bola osobnost?

a)Anatolija Cubajsa – nie

b)Jevgenija Primakova – nie

c)Vladimíra Putina – áno

d)súcasne s vymenovaním vyslovil nádej, že sa stane jeho nástupcom vo funkcii prezidenta RF – áno

e)absolvoval právnickú fakultu, stal sa riaditelom Federálnej bezpecnostnej služby a neskôr tajomníkom Bezpecnostnej rady – áno

353.Aký návrh reforiem predložil predseda Európskej komisie Romano Prodi poslancom Európskeho parlamentu 10.

novembra 1999?

a)reforma inštitúcií EÚ – áno

b)zavedenie väcšinového hlasovania – áno

c)zjednodušenie európskych zmlúv – áno

d)zrušenie clenských štátov EÚ, ako suverénnych nár. útvarov – nie

e)premenu EU na federáciu clenských štátov – nie

354.Kostrové zvyšky z akého historického osídlenia, oznaceného archeologickým resp. geologickým obdobím, sú bezpecne

doložené a datované na Slovensku?

a)zo staropaleolitického osídlenia – nie

b)z obdobia stredného paleolitu – áno

c)z obdobia chalkeolitu – nie

d)z poslednej medziladovej a poslednej doby ladovej – áno

e)z wurmsu, triasu a kriedy – nie

355.Aké najvýznamnejšie archeologické nálezy na Slovensku pochádzajú z blízkosti termálnych pramenov a z

jaskynných priestorov z obdobia stredného paleolitu?

a)pozostatky homo habilis – nie

b)pozostatky cloveka neandertálskeho typu – áno

c)venuša vyrezaná z mamutej kosti – nie

d)odliatok lebky neandertálca – áno

e)nález z Gánoviec pri Poprade – áno

356.Z akých lokalít Slovenska pochádzajú najvýznamnejšie nálezy pozostatkov cloveka neandertálskeho typu z obdobia

stredného paleolitu?

a)z Moravian – nie

b)z Tibavy a Barca – nie

c)z Gánoviec pri Poprade – áno

d)zo Šale – áno

e)zo Serede a Šoporna – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

357. Z akých dalších miest Slovenska pochádzajú významné strednopaleontologické nálezy?

a)z Deravej Skaly pri Plaveckom Mikuláši – nie

b)z Cejkova a Barca – nie

c)z Certovej pece pri Radošinej – áno

d)zo Spišského Podhradia – áno

e)z jaskyne Domica – nie

358.Z ktorých lokalít (miest) pochádzajú najvýznamnejšie, ale i významné nálezy dokladujúce najstaršie osídlenie

Slovenska zo stredného paleolitu?

a)zo Serede – nie

b)z Devína – nie

c)z Gánoviec pri Poprade – áno

d)z Certovej pece pri Radošinej – áno

e)zo Spišského Podhradia – áno

359.Aké významné archeologické nálezy z doby stredného paleolitu sa našli v Gánovciach pri Poprade, pri Šali,

Certovej peci, Radošinej a Spišskom Podhradí?

a)rytina hlavy kona na zvieracej kosti – nie

b)venuša vyrezaná z mamutej kosti – nie

c)odliatok lebky z neandertálca – áno

d)pozostatky cloveka neandertálskeho – áno

e)medené nástroje sekeromlaty, dláta – nie

360. Kedy, v ktorom období sa na Slovensku objavil homo sapiens sapiens, aké meno dostal?

a)v rokoch 40 000 – 13 000 pred n. l. – áno

b)v období mladého paleolitu – áno

c)v období neolitu – nie

d)lovci mamutov – áno

e)lud popolnicových polí – nie

361. Kde, v ktorých lokalitách na území Slovenska sú najvýznamnejšie náleziská lovcov mamutov?

a)v Gánovciach pri Poprade – nie

b)v Certovej peci pri Radošinej – nie

c)pri Plaveckom Mikuláši pri Deravej skale – áno

d)pri Tibave – áno

e)pri Cejkove a Barci – áno

362. Aké archeologická náleziská boli objavené pri Tibave, Cejkove, Barci a Deravej skale pri Plaveckom Mikuláši?

a)z obdobia stredného paleolitu – nie

b)pozostatky cloveka neandertálskeho typu – nie

c)z obdobia mladého paleolitu – áno

d)pravekých lovcov mamutov – áno

e)preukazujúce prítomnost homo sapiens sapiens na našom území –

áno

363.Dosiahnutie akej úrovne vedomia, predstáv o svete, zrucnosti dokazujú archeologické nálezy na Slovensku,

ktoré vytvorili pravekí lovci mamutov?

a)existenciu náboženských predstáv cloveka – áno

b)kultových obradov spojených s náboženstvom – áno

c)umeleckú tvorbu, spojenú s kultom, náb. predstavami – áno

d)prechod k chovu domácich zvierat – nie

e)zvládnutie bukovohorskej keramiky – nie

364. Akú archeologickú hodnotu a vek má Venuša z Moravian nad Váhom, vyrezaná z mamutej kosti?

a)patrí k nálezom z obdobia „neolitickej revolúcie“ – nie

b)patrí k najvýznamnejším mladopaleolitickým výtvorom v Európe

– áno

c)jej vek sa odhaduje na 22 800 rokov – áno

d)pochádza z roku 1 900 pred n. l. – nie

e)prenikla na Slovensko z Blízkeho východu, cez Gr. a Balkán – nie

365.Ktorý archeologický nález patrí k najznámejším nálezom dokazujúcim jestvovanie náboženských predstáv cloveka, s tým spätých kultových obradov, umeleckej tvorby

pravekých lovcov mamutov na území Slovenska?

a)rytina hlavy kona na zvieracej kosti – nie

b)odliatok lebky z Gánoviec pri Poprade – nie

c)Venuša z Moravian nad Váhom – áno

d)Moravianska Venuša vyrezaná z mamutej kosti – áno

e)tzv. rondeli z Ružindola, Bucian a Svodína – nie

366.Aké zmeny v charaktere sídlisk a dovtedajšom spôsobe obživy dokumentujú archeologické nálezy na Slovensku z

tzv. mezolitickej doby po ústupe posledného zaladnenia?

a)rozsiahle táboriská ale aj jaskyne – nie

b)osady na piesocnatých dunách, v blízkosti riek – áno

c)prechod od lovu k polnohospodárstvu – nie

d)rybolov bol hlavným spôsobom obživy – áno

e)prevládla rolnícka kultúra – nie

367. Co znamenala „neolitická revolúcia“, ktorá sa na slovenskom území odohrala v prvej polovici 5. tisícrocia pred n. l.?

a)prechod od lovu mamutov k rybolovu – nie

b)prechod od lovu k polnohospodárstvu – áno

c)prechod k pestovaniu obilia – áno

d)prechod k chovu domácich zvierat – áno

e)zvládnutie dialkového spôsobu lovu (kopije, luky) – nie

368. Aké kultúrne charakteristiky boli typické pre prvých rolníkov na slovenskom území z 5. tisícrocia?

a)keramika s lineárnym ornamentom – áno

b)rozšírenie bukovohorskej kultúry – áno

c)najznámejšie nálezy pochádzajú z jaskyne Domica – áno

d)nález rytiny hlavy kona na zvieracej kosti – nie

e)nález moravianskej venuše vyrezanej z mamutej kosti – nie

369.Aké zásadné zmeny v spôsobe života znamenal prechod k polnohospodárstvu, ktorý sa na území Slovenska odohral v

prvej polovici 5. tisícrocia pred n. l.?

a)odchod z jaskýn k velkým táboriskám – nie

b)polnohospodárstvo si vynútilo jemnejšie hladené kamenné nástroje – áno

c)výrobu keramiky ako velmi dôležitého výrobného odvetvia – áno

d)usadlejší spôsob života a budovanie trvalých osád – áno

e)stavbu hradísk pre lovenia zvierat – nie

370.Aké sú archeologicky charakteristické znaky tzv. lengyelskej kultúry, ktorá sa vytvorila v neolite zac. 4.

tisícrocia na Slovensku (západná cast)?

a)velké táboriská lovcov – nie

b)velké sídliská zakladané na predtým neobývaných miestach – áno

c)strediskové ohrady so štyrmi opevnenými bránami (rondelmi) – áno

d)spalovanie svojich mrtvych, ukladanie urien na poliach – nie

e)pretrvávala na Slovensku kontinuitne asi tisíc rokov – áno

371.Aké znaky mala spolocnost (najmä lengyelská kultúra) na

území Slovenska v období neolitu?

a)bola založená na monogamných rodinách – áno

b)prevládala tzv. punaluánska rodina (bratanci sa sobášili so sesternicami) – nie

c)monogamné rodiny sa spájali do velkorodín a obcín – áno

d)spolocnost bola už silne sociálne diferencovaná – nie

e)svojich mrtvych pochovávali v skrcenej podobe – áno

372.Aké sociálne a kultúrne znaky bolo už badat výraznejšie na

Slovensku v poslednom štádiu kamennej doby, v eneolite,

ktorý tu doznieval do roku 2000 pred n. l.?

a)výraznejšie znaky sociálnej diferenciácie – áno

b)vzrast výroby umožnoval výmenu a zhromaždovanie súkromného vlastníctva – áno

c)malá diferenciácia spolocnosti podla archeologických nálezov – nie

d)nálezy keramickej plastiky, s obrazmi lovnej zveri, ale aj domácich zvierat – áno

e)súkromné vlastníctvo dobytka – áno

373.Aké archeologické obdobie pomenované podla materiálu používaného na výrobu nástrojov bolo na Slovensku v r. 1900 – 1500 pred n. l. a ako a kde sa získaval tento

materiál?

a)eneolit, posledné štádium doby kamennej – nie

b)staršia doba bronzová – áno

c)kamen sa dobýval v lomoch Tibava, Cejkov, Barca – nie

d)materiál sa získaval povrchovou tažbou – áno

e)v Španej doline a v Slovenskom Rudohorí – áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

374.O akej kultúre a stykoch s ktorými vyspelými civilizáciami svedcí množstvo a bohatstvo nálezov, z konca staršej doby bronzovej (1900 – 1500 pred n. l.) na Slovensku a ako

archeológovia nazývajú toto obdobie?

a)železná dýka v Gánovciach, prvý nález železa v str. Európe – áno

b)svedcí o kontaktoch s Chetitskou ríšou – áno

c)svedcí o bohatých stykoch napr. s mykénskou oblastou – áno

d)ide o zlatý vek slovenského praveku – áno

e)objavili sa velké medené nástroje – sekeromlaty, dláta – nie

375.Aké typy kultúr podobne ako v celej Európe sa aj na Slovensku objavili v strednej, mladšej a neskorej dobe

bronzovej (1500 – 700 pred n. l.)?

a)lengyelskej kultúry s jedinecnými strediskovými ohradami tzv. rondelmi – nie

b)kultúry, ktoré pochovávali svojich mrtvych v skrcenej polohe –

nie

c)rôzne typy mohylových kultúr – áno

d)paralelne sa tu objavila aj civilizácia popolnicových polí – áno

e)kultúrny komplex stredodunajských popolnicových polí – áno

376. Aká archeologická doba sa zacala na území Slovenska v 7. storocí pred n. l., cím sa vyznacovala?

a)neskorá doba bronzová – nie

b)doba železná – áno

c)prenikaním železa na Slovensko z ciernomorskej a apeninskej oblasti – nie

d)vhodnými podmienkami na povrchovú tažbu železnej rudy a výrobu železa – áno

e)na náleziskách sa už objavili aj velké medené nástroje – sekeromlaty, dláta – nie

377.Aké boli znaky a podmienky života na Slovensku v sídliskách na zaciatku doby železnej v 7. storocí pred n. l.?

a)prejavovali sa malou diferenciáciou spolocnosti – nie

b)strediskové ohrady so štyrmi opevnenými proti sebe stojacími bránami – nie

c)stretávame sa tu s luxusnými predmetmi a bohatými hrobmi – áno

d)zhromaždovanie súkromného vlastníctva najmä dobytka ešte nezacalo – nie

e)sociálna diferenciácia bola už na znacnom postupe – áno

378.Aké archeologické nálezy objavené na Slovensku pochádzajú z doby železnej, ktorá sa tu zacala v 7. storocí

pred n. l.?

a)Venuša z Moravian nad Váhom – nie

b)Keltská minca BIATEC – nie

c)kniežacie hradiská (Smolenice – Molpír) – áno

d)honosné mohyly (Dunajská Lužná) – áno

e)komplex stredodunajských popolnicových polí – nie

379. K akej zmene hospodárenia došlo na Slovensku v mladšej dobe kamennej, v neolite (6000–2900 pred n. l.)?

a)presadilo sa prisvojovacie hospodárstvo – nie

b)prechod k produktívnemu spôsobu hospodárenia – áno

c)k pestovaniu polnohospodárskych plodín, k chovu domácich zvierat – áno

d)ludia sa živili lovom a zberom lesných plodín – nie

e)zaviedlo sa dvojpolné hospodárenie – nie

380. V akých formách rodiny žili obyvatelia na Slovensku v mladšej dobe kamennej, v neolite (6000–2900 pred n. l.) a ako pochovávali svojich mrtvych?

a)v tzv. punaluánskej rodine – nie

b)v párových rodinách – nie

c)promiskuita bola stále prevládajúcou formou vztahov muža a ženy

– nie

d)v monogamných rodinách – áno

e)podla platných obycajov muž mal štyri zákonité manželky – nie

381.K akým zmenám v hospodárstve, v spolocenskom rozvoji, v kultúre, došlo na Slovensku v neskorej dobe kamennej

(2900-1900 pred n. l.)?

a)prešlo sa k produktívnemu spôsobu hospodárenia – nie

b)zavádzala sa nová technika obrábania pôdy dreveným radlom

tahaným dobytkom – áno

c)zavádzala sa orba železným pluhom, tahaným konmi – nie

d)spolocnost prešla k zavedeniu matriarchátu – nie

e)od pôvodného matriarchátu sa prešlo k patriarchátu – áno

382. Aké polnoh. bolo a aké polnoh. nástroje sa používali na území Slovenska v staršej dobe bronzovej (1900–1500 pnl.)?

a)motykové polnohospodárstvo – nie

b)pluhové polnohospodárstvo – áno

c)striedavé polnohospodárstvo – nie

d)nástroje sa vyrábali v tejto dobe z kamena a dreva – áno

e)zacali sa vyrábat už aj nástroje zo železa – nie

383. Aké kultúry sa rozvinuli v jednotlivých oblastiach Slovenska v staršej dobe bronzovej (1900-1500 pred n. l.)?

a)na JZ Slovensku, svojrázna starobronzová nitrianska skupina – áno

b)na strednom Slovensku unetická kultúra – nie

c)na južnom Slovensku madarovská kultúra (Madarovce, dnes

Santovka) – áno

d)na východnom Slovensku otomanská kultúra – áno

e)na juhovýchodnom Slovensku abbovsko-ujhelyská – nie

384.Ktorá kultúra z územia východného Slovenska zo staršej doby bronzovej (1900-1500 pred n. l.) bola pod vplyvom

mykénskych civilizacných centier?

a)unetická kultúra zo Záhoria – nie

b)madarovská kultúra zo Santovky – nie

c)otomanská kultúra – áno

d)lineárna keramika z Plaveckého Podhradia – nie

e)lužická kultúra – nie

385.Aké paralely v kultúrach strednej Európy a Karpatskej kotliny z obdobia staršej doby kamennej majú kamenné

hradby v Spišskom Štvrtku?

a)nemajú doteraz v týchto kultúrach rovnocennú paralelu – áno

b)analógiu majú v observatóriu Stonehenge pri Salisbury – nie

c)ich paralelou je mykénska akropola s levou bránou – nie

d)tvoria paralelu kult centru v Szekesfehérváre (Stolicný Belehrad) – nie

e)približujú sa im hradby na Visegráde – nie

386. Aká bola etnicita obyvatelstva Slovenska v mladšej dobe železnej (laténskej: 3.–1. stor. pred n. l.)?

a)boli to Huni – nie

b)boli to Avari – nie

c)boli to Markomani – nie

d)boli to Kelti – áno

e)boli to Germáni – nie

387.Aké strediská, resp. strediská ktorého etnika vznikli v Plaveckom Podhradí a v Bratislave v priebehu prvej

polovice 2. storocia pred n. l.?

a)boli to strediská správneho a výrobno-obchodného char. – áno

b)boli to oppidá – áno

c)keltského etnika – áno

d)stanice rímskych legionárov – nie

e)Pecenehov a Plavcov, strážcov limes Romanus – nie

388. V ktorých lokalitách vznikli na Slovensku v prvej polovici

2. storocia pred n. l., oppidá, strediská správneho a výrobno-obchodného charakteru Keltov?

a)v Spišskom Štvrtku – nie

b)v Gánovciach pri Poprade – nie

c)v Plaveckom Podhradí – áno

d)v Bratislave – áno

e)v Moravanoch nad Váhom – nie

389. Ktoré kmene, ktoré etnikum ukoncilo koncom 4. storocia, koniec panstvu Rímskej ríše v Dunajskej kotline?

a)Kelti – nie

b)Germáni – nie

c)Slovania – nie

d)Huni – áno

e)Kotíni a Kvádi – nie

390. Ako zasiahli do etnicko-politických pomerov v Dunajskej kotline Huni a kedy dosiahla vrchol ich moc?

a)založili tu mocnú ríšu, ich potomkami boli starí Madari – nie

b)urobili koniec panstvu Rímskej ríše v Dunajskej kotline – áno

c)dobyli ríšu Keltov a asimilovali ich na Hunov – nie

d)jestvuje dost dokladov o Gótoch, ktorí odtialto vytlacili Hunov –

áno

e)založili tu svoje provincie Noricum a Panóniu – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

391. Ako sa volali kmene, etnikum, ktoré vytlacili Hunov z

Dunajskej kotliny?

a)Germáni, ktorí tu vytvorili Marobudovo a Vanniovo královstvo – nie

b)Kvádi, spolu so Sarmatmi a Markomanmi – nie

c)Rimania, vedení cisárom Marcusom Auréliom – nie

d)starí Madari, vedení vajdom Gejzom – nie

e)Góti (asi Ostrogóti) – áno

392.Aké staršie názory o vztahu Slovanov k Dunajskej kotline sa tradujú (resp. v súcasnosti oživujú) a aké názory o tomto

vztahu sú vedecky zdokumentované?

a)že Dunajská kotlina je pravlastou Slovanov – áno

b)že Dunajská kotlina je pravlastou Madarov – nie

c)vedecky zdokumentované sú názory o príchode Slovanov na naše územie – áno

d)vedecky zdokumentovaný je názor, že Dunajská kotlina je pravlastou Slovanov – nie

e)podla vedy na juh Slovenska zacali prichádzat Slovania asi na prelome 5.–6. stor. – áno

393. Aké bolo osídlenie Slovenska v case, ked r. 568 ovládli

Avari Dunajskú kotlinu?

a)Avari odtialto vytlacili posledné kmene Hunov – nie

b)viedli sa tu boje Rimanov s Kvádmi – nie

c)bolo tu už kompaktné slovanské osídlenie – áno

d)o niekolko rokov za Avarmi zacali prichádzat sem prví Slovania – nie

e)od prelomu 5.-6. storocia sa tu usídlovali Slovania, kompaktne – nie

394.Kde, na ktorom území, bola historická, pôvodná pravlast

Slovanov, z ktorej prišli na naše územie?

a)na východ od Odry a Visly a na západ od Dnepra – áno

b)na západ od Odry a Visly na východ od Labe – nie

c)na východ od Dnepra na západ od Donu a Volgy – nie

d)medzi Dunajom a Tisou – nie

e)v povodí Sávy, Drávy a Dunaja – nie

395.Ktoré udalosti, javy, historické fakty sú spojené resp. nasledovali po povstaní Slovanov proti Avarom v rokoch

623-4?

a)vytvorenie slovanského kmenového zväzu pod vedením franského kupca Sama – áno

b)k slovanskému kmenovému zväzu sa pridali kmene v Cechách a v

Polabskom Srbsku – áno

c)vytvorenie prvého západoslovanského štátneho útvaru – nie

d)vytvorilo sa zoskupenie nazývané Samovou ríšou – áno

e)vytvorilo sa zoskupenie nazývané slovansko-franská marka – nie

396. Aký bol výsledok útokov franského krála Dagoberta na

Samovu ríšu?

a)Samo porazil vojvodu Karolmana pri Devíne – nie

b)útoky vojsk Dagoberta boli neúspešné – áno

c)Samo vládol až do svojej smrti roku 658 – áno

d)Sama zradil vojvoda Bajan a vydal ho Frankom – nie

e)Samo ako franský kupec sa podriadil suverenite franského krála – nie

397. Kde sa zvykne v historickej literatúre klást centrum tzv.

Samovej ríše?

a)do Korutánska, Durínska – áno

b)do západných Ciech resp. do okolia Bratislavy – áno

c)najpravdepodobnejšia je azda lokalizácia na Moravu – áno

d)na územie Lužického Srbska – nie

e)na ostrov Rujanu resp. okolie Rostocku – nie

398. Aký bol vztah našich predkov, územia Slovenska k

Samovej ríši?

a)územie Slovenska bolo totožné s územím Samovej ríše – nie

b)bola tu východná cast pôvodného jadra Samovej ríše – áno

c)bola tu západná a severná cast územia Samovej ríše – nie

d)aj cast našich predkov patrila medzi vzbúrencov proti Avarom –

áno

e)aj cast našich predkov vytvorili prvý velký politický útvar západných Slovanov – áno

399. Dokedy sa zachoval, resp. kedy sa rozpadol slovanský kmenový zväz, Samova ríša?

a)do porážky Samovho vojska pri Vogastiburgu – nie

b)rozpadol sa po smrti Sama – áno

c)plynulo nan nadviazalo nitrianske kniežatstvo zac. 9. stor . – nie

d)rozplynul sa vo Franskej ríši – nie

e)po r. 658 po Samovej smrti – áno

400.Aké udalosti prispeli k tomu, že v 6.–8. storocí Slovania na území dnešného Slovenska, pocetne aj hospodársky

vzrástli?

a)susedstvo a preberanie vzorov zo Západorímskej ríše – nie

b)rozdelenie Franskej ríše verdunskou zmluvou a jej oslabenie – nie

c)porážky Avarov franským králom Karolom Velkým – áno

d)Slovania pri porážkach Avarov pomáhali Frankom – áno

e)odstránenie avarskej hrozby umožnilo Slovanom samostatnejšie sa organizovat – áno

401. Aké mocenské faktory a politické útvary ovplyvnovali život Slovanov na Slovensku v 6.–8. storocí?

a)Huni a ich ríša – nie

b)Avari a ich kaganát – áno

c)Západorímska ríša a jej provincie – nie

d)Franská ríša – áno

e)Svätá ríša rímska národa nemeckého – nie

402. Kedy sa zacali formovat Moravské a Nitrianske kniežatstvo, aký mali charakter?

a)pravdepodobne hned na prelome 8. a 9. storocia – áno

b)asi hned po odstránení avarskej hrozby, po porážke Avarov Karolom Velkým – áno

c)boli to susedské a dedinské rodové obciny – nie

d)boli to kmenové útvary – nie

e)boli to nadkmenové slovanské štátne útvary – áno

403.Kde a v akej súvislosti sa po prvý raz spomínajú v roku 822 a 828 Moravania a vládca Nitrianskeho kniežatstva

Pribina?

a)pri púti do Ríma k pápežovi – nie

b)pri vyslaní posolstva byzantskému cisárovi Mikulášovi – nie

c)v súvislosti so salzburským arcibiskupom Adalrámom – áno

d)pri vysvätení krestanského chrámu na jeho majetku v Nitre – áno

e)pri vyhnaní Pribinu z Nitry kniežatom Mojmírom – nie

404.Aký je obsah najstaršieho dokladu o jestvovaní krestanského chrámu vo východnej casti strednej Európy,

zaciatkom 9. stor. a jeho vztah k Slovensku?

a)že vo Velehrade ho vysvätil sv. Cyril – nie

b)že v Starom Meste v nom celebrovali sv. omšu Konštantín a

Metod – nie

c)že k vysväteniu krestanského chrámu došlo v Nitre r. 828 na majetku kniežata Pribinu – áno

d)že chrám vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám – áno

e)že sv. Vojtech vysvätil chrám v Ostrihome – nie

405. V akej súvislosti sa po prvýkrát, v doklade z r. 828 spomína knieža Pribina a aká je historická hodnota tohto dokladu?

a)spomína sa v súvislosti s príchodom Konštantína a Metoda do Nitry – nie

b)v súvislosti s vyhnaním Pribinu kniežatom Mojmírom z Nitry – nie

c)s vysvätením krestanského chrámu v Nitre salzburským arcibiskupom Adalrámom – áno

d)je to najstarší doklad o jestvovaní krestanského chrámu vo vých. casti str. Európy – áno

e)tvorí súcast Pseudoisidoriánskej zbierky – nie

406. K akej udalosti došlo pravdepodobne už okolo roku 833 v Nitrianskom kniežatstve?

a)na kniežací stolec nastúpilo knieža Rastislav – nie

b)Pribinu vystriedal na vladárskom poste jeho syn Kocel – nie

c)moravský knieža Mojmír zaujal Nitrianske kniežatstvo – áno

d)knieža Mojmír vypudil vládcu Nitrianskeho kniežatstva Pribinu – áno

e)knieža Pribina s úspechom odrazil vojenský útok kniežata

Mojmíra – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

407.Aký bol osud kniežata Pribinu po r. 828, ked bol v Nitre vysvätený prvý krestanský chrám vo východnej casti

strednej Európy?

a)v roku 833 po dohode s kniežatom Mojmírom založili Velkú

Moravu – nie

b)pozval na Velkú Moravu christianizacnú byzantskú misiu – nie

c)moravský knieža Mojmír okolo r. 833 zaujal Nitrianske kniežatstvo – áno

d)moravský knieža Mojmír vypudil okolo r. 833 Pribinu z Nitry – áno

e)Pribina s asi 500 clenným sprievodom ušiel na juh za Dunaj – áno

408. Aký historický a politický charakter mal útvar historiografiou tradicne nazývaný Velkou Moravou?

a)bol to kmenový zväz Slovanov – nie

b)bol to nadkmenový predštátny útvar – nie

c)bol to prvý štátny útvar západných Slovanov – áno

d)trval okolo trištvrte storocia – áno

e)Velká Morava bola pôvodne závislá od Franskej (neskôr

Východofranskej) ríše – áno

409. Aké udalosti urobili koniec nadvláde Avarov v Dunajskej kotline?

a)výpravy východofranského krála Henricha I. Vtácnika – nie

b)porážka Avarov na rieke Lechu r. 955 – nie

c)výpravy franského krála Karola Velkého koncom 8. st. – áno

d)vytvorenie slovanského kmenového zväzu na cele so Samom – nie

e)Avari sa rozplynuli v Samovej ríši, uznali ju a podriadili sa jej – nie

410.Akými znakmi, charakteristikami sa vyznacoval prvý nadkmenový politický útvar na Slovensku, s priamymi

dokladmi o ktorom sa stretávame koncom 1. tretiny 9. st.?

a)bol to prvý vojensko-politický zväzok Slovienov – áno

b)bol to zväz slovenských rodov, velkorodina – nie

c)vládcom tohto útvaru bol Pribina, sídlom bola Nitra – áno

d)bol to prvý štátny útvar na našom území – nie

e)vládcom tohto útvaru bol Mojmír, sídlom Velehrad – nie

411.Aké znaky, javy boli spojené s nadkmenovým politickým útvarom na Slovensku, vládcom ktorého bol Pribina a jeho

sídlom bola Nitra?

a)bol to útvar v závislostnom vztahu k panstvu Avarov – nie

b)Pribina bol suverénnym vládcom, kniežatom – áno

c)možno hovorit o Pribinovom slovenskom kniežatstve – áno

d)ako kniežatstvo bolo od zaciatku súcastou Velkej Moravy – nie

e)jeho obyvatelia predstavovali avarsko-slovanskú symbiózu – nie

412.Ktoré obdobie, aké udalosti sú (možno ich považovat) za historicky konkrétne písomne zdokumentovatelný zaciatok

slovenských dejín?

a)Samovu ríšu – nie

b)príchod Slovanov na naše územie – nie

c)vytvorenie Pribinovho slovenského kniežatstva so sídlom v Nitre – áno

d)postavenie krestanského chrámu v Nitre okolo r. 828 – áno

e)vysvätenie krestanského chrámu v Nitre salzburským arcibiskupom Adalrámom – áno

413.Aké boli dalšie osudy Pribinu, po roku 828, kedy salzburský arcibiskup Adalrám vysvätil v Nitre na jeho

majetku postavený krestanský chrám?

a)roku 833 Pribina zomrel – nie

b)roku 833 zaujal jeho kniežatstvo susedný moravský vládca Mojmír – áno

c)Pribina so svojou družinou utiekol do Kyjevskej Rusi – nie

d)Pribina získal údel v Panónii – áno

e)do svojej smrti bol na cele slovanského kniežatstva, údelu v

Panónii – áno

414. Ako možno hodnotit význam, historický zástoj Pribinu v dejinách Slovenska?

a)bol prvým slovanským – slovenským vládcom u nás, ktorého poznáme podla mena – áno

b)prispel ku kristianizácii Nitry – áno

c)zaslúžil sa o kristianizáciu svojej državy v Panónii – áno

d)umne vládol dvadsat rokov v Blatenskom kniežatstve, bol schopným vládcom – áno

e)podlahol v boji s Mojmírom a zradil Rastislava – nie

415. Ako sa vyriešil vzájomný vztah medzi Nitrianskym kniežatstvom a Moravským kniežatstvom koncom prvej tretiny 9. storocia?

a)Mojmír zradne zajal Pribinu a vydal ho Frankom – nie

b)Mojmír po sporoch a bojoch Pribinu porazil a zaujal jeho územie – áno

c)okolo r. 833 sa vznikol útvar, neskôr pomenovaný menom Velká

Morava – áno

d)kmene starých Madarov vyvrátili Nitrianske i Moravské kniežatstvo – nie

e)solúnski bratia Konštantín a Metod ich zjednotili pod kniežatom

Rastislavom – nie

416.Ako sa volala historická osobnost, ktorá až o vyše 100 rokov neskôr pomenovala politický útvar, ktorý vznikol

okolo roku 833, menom Velká Morava?

a)kronikár Anonymus – nie

b)byzantský cisár Konštantín Porfyrogenet – áno

c)byzantský cisár Michal pri hodnotení misie solúnskych bratov – nie

d)správca východnej marky gróf Ratbod – nie

e)arcibiskup panónsky, sv. Metod – nie

417.Aké bolo postavenie Nitrianskeho slovienskeho kniežatstva po roku 833, ked sa stalo potom na dlhší cas súcastou

Velkej Moravy?

a)bolo anektované, ako bežná územná jednotka Velkej Moravy – nie

b)dostalo osobitnú správu, na cele s clenom vládnúcej dynastie, popredným velmožom – áno

c)zachovalo si urcitú samostatnost v rámci Velkej Moravy– áno

d)ako okupovaná cast, kolónia – nie

e)hodnostári Nitrianska považovali Velkú Moravu za svoj štátny

útvar – áno

418. Aké udalosti nastali resp. sú spojené s ukoncením obdobia panovania Mojmíra I. na Velkej Morave?

a)Mojmír ustanovil za nástupcu Rastislava a moc prešla pokojne do jeho rúk – nie

b)v roku 846 došlo na Velkej Morave k vnútorným rozbrojom, proti

Mojmírovi – áno

c)rozbroje vyriešil silou, zvrhnutím Mojmíra, jeho synovec Rastislav

– nie

d)východofranský král Ludovít Nemec urovnal rozbroje vlastným vojskom – áno

e)východofranský král Ludovít Nemec za vojvodu ustanovil

Rastislava – áno

419.Aký bol vztah východofranského královstva kúzemiu Velkej Moravy, dokumentovaný jeho postojom pri riešení

vnútorných rozporov v r. 846 za vlády Mojmíra I.?

a)považovali ho za sféru svojho vplyvu – áno

b)považovali ho za územie suverénneho štátu – nie

c)velkomoravského vladára pokladali za svojho vazala – áno

d)velkomoravského vladára pokladali za zvrchované, krestanské knieža – nie

e)pokladali ju za územie patriace do východofranskeho královstva, ako štátne teritórium – nie

420. Akú politiku, aké akcie viedol, k akým udalostiam došlo po nastúpení Rastislava na velkomoravský kniežací stolec?

a)plnil povinnosti a záväzky voci Východofranskému královstvu a

žil s ním v mieri - áno

b)v r. 853-4 Rastislav podporoval markgrófa Ratboda pri vzbure proti královi Ludovítovi – áno

c)po vítazstve Ratboda bol Rastislav korunovaný za knieža (dovtedy bol vojvoda) – nie

d)r. 855 král Ludovít potrestal Rastislava vojenskou výpravou na Velkú Moravu – áno

e)král Ludovít pri vojenskej výprave proti Velkej Morave utrpel velké straty – áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

421. Ako sa vyvíjala kristianizácia Velkej Moravy v prvom období vladárenia kniežata Rastislava?

a)šíritelia krestanstva pochádzali predovšetkým z Východofranského královstva – áno

b)kristianizátori boli závislí od svojich predstavených so sídlom v Salzburgu – áno

c)kristianizácia zo Salzburgu bola nezávislá od Východofranského krála – nie

d)pápež Hadrián dôsledne usiloval o nevyužitie kristianizácie pre politiku – nie

e)zo Salzburgu, potom z Pasova a z Rezna prišli misionári ovládajúci slovanský jazyk – nie

422. Aký bol obsah žiadosti s ktorou sa obrátil knieža Rastislav

r.861 na pápeža Mikuláša I.?

a)aby uznal nezávislost velkomoravskej cirkevnej provincie – nie

b)aby pápežskou bulou vyhlásil Velkú Moravu za apoštolské kniežatstvo – nie

c)aby mu poslal misionárov ovládajúcich slovanský jazyk – áno

d)aby odvolal z V. Moravy misionárov podliehajúcich salzburskej cirkevnej provincii – nie

e)aby dal príkaz na preklad Evanjelií do slovanského jazyka – nie

423.Na koho sa obrátil v roku 862 Rastislav so žiadostou o poslanie misionárov ovládajúcich slovanský jazyk?

a)na bulharského chána Asparuchova – nie

b)na správcu Východnej marky grófa Ratboda – nie

c)na vladára Blatenského kniežatstva na Pribinu – nie

d)na byzantského cisára Michala III. – áno

e)na západorímskeho cisára Theodoricha – nie

424.Ako odpovedal byzantský cisár Michal III., na žiadost o poslanie misionárov, s ktorou sa na neho v roku 862 obrátil

Rastislav?

a)odkázal ho na získanie predbežného súhlasu od juhonemeckej cirkevnej provincie – nie

b)doporucil, aby jeho žiadost priaznivo posúdil pápež Mikuláš I. – nie

c)jeho žiadosti vyhovel – áno

d)poveril misijným poslaním Konštantína Filozofa a Metoda – áno

e)s polutovaním oznámil, že nemá misionárov ovládajúcich slovanský jazyk – nie

425.Ktoré životopisné údaje uvedené nižšie sa vztahujú na Konštantína Filozofa, ktorý stál na cele byzantskej

kristianizacnej misie na Velkej Morave?

a)mal právnické vzdelanie – nie

b)bol významným vedcom – áno

c)viedol kristianizacné misie u musulmanov i kozáckeho kagana –

áno

d)na V. Morave založil školu pre knazov so slovanským jazykom –

áno

e)zostavil slovanské písmo a vyhotovil preklad casti Sv. písma – áno

426.Ktoré životopisné údaje sa vztahujú na Metoda, brata Konštantína Filozofa, tvoriacich byzantskú kristianizacnú

misiu na Velkej Morave?

a)bol významným vedcom a diplomatom ešte pred príchodom na

Velkú Moravu – nie

b)mal právnické vzdelanie – áno

c)slúžil ako vojenský hodnostár byzantského cisára v Bulharsku – nie

d)neskôr bol kláštorným opátom – áno

e)sám zostavil slovanskú abecedu – nie

427.Aké boli ciny a udalosti, spojené s prvým obdobím pôsobenia byzantskej kristianizacnej misie na Velkej

Morave?

a)založili školu so slovanským vyucovacím jazykom, ktorá vychovávala knazov – áno

b)zaviedli používanie slovanského jazyka aj v liturgii (pri sv. omši)

– áno

c)vyucovali a slúžili sv. omše bilingválne, v slovanskom jazyku i v latincine – nie

d)rozširovali slovanskú abecedu a preklad casti Sv. písma – áno

e)nekonfliktne spolupracovali s franskými knazmi na Velkej

Morave – nie

428. K akým udalostiam došlo pri ceste Konštantína a Metoda do Ríma, po odchode z Blatnohradu?

a)zajal ich Východofranský král a uväznil ich v Rezne – nie

b)odobrali sa do Benátok – áno

c)v Benátkach verejne obhajovali slovanské písmo a slovanskú liturgiu – áno

d)v Benátkach ustúpili pred autoritou trojjazycného vyznávania viery – nie

e)Konštantín odcestoval do Byzancie, kde i zomrel – nie

429. Aké boli výsledky púte resp. pobytu Konštantína a Metoda v Ríme, kde prišli asi koncom roku 867?

a)zodpovedali sa pred koncilom pre herézu – nie

b)pápež Hadrián II. schválil preklady bohoslužobných kníh ako pravoverné – áno

c)pápež dovolil používat slovanské bohoslužobné knihy v liturgii –

áno

d)niekolkí uceníci boli vysvätení za knazov – áno

e)pápež na podnet franských knazov suspendoval misiu Konštantína a Metoda – nie

430. Ako sa skoncil pobyt Konštantína a Metoda v Ríme, v rokoch 867-9?

a)chorlavejúci Konštantín tu zložil mníšsky (reholný) slub – áno

b)Konštantín prijal meno Cyril a zomrel v Ríme r. 869 – áno

c)Konštantín spolu s Metodom sa vrátili do Konstantinopolu – nie

d)po smrti Konštantína – Cyrila, Metod sa vrátil do Solúna – nie

e)Konštantín žiadal Metoda, aby sa vrátil na Velkú Moravu – áno

431.Aké postavenie nadobudol Metod v Ríme od pápeža, asi v zime r. 869/70, ktorý vyhovel opätovnej žiadosti Kocela o

rozšírenie právomocí udelených pápežom Metodovi?

a)bol vysvätený za biskupa – áno

b)bol vymenovaný za arcibiskupa a splnomocneného pápežského legáta – áno

c)vymenovanie platilo pre úz. Rastislava, Svätopluka a Kocela – áno

d)Metod sa stal prvým slovanským kardinálom – nie

e)ako legát bol splnomocnený aj pre Pol., dynastiu Piastovcov – nie

432. Ako sa zmenilo postavenie Rastislava na Velkomoravskom stolci v rokoch 869-870?

a)Rastislav odrazil vpád dvoch prúdov východofranských vojsk – nie

b)Rastislav preventívne zajal a uväznil Svätopluka – nie

c)Rastislavovi sa podarilo odstránit Mojmíra, Pribinu i Kocela – nie

d)Rastislava zajal Svätopluk a vydal ho Karolmanovi – áno

e)V Bavorsku bol najprv odsúdený na smrt, potom ho oslepili – áno

433.Aké povstanie vypuklo na Velkej Morave roku 871, ked po vierolomnom zajatí Rastislava a uväznení Svätopluka, ju

obsadili vojská Karolmana, resp. Východofranského krála?

a)na cele povstalcov bol Mojmír II. – nie

b)na cele povstania bol Slavomír, clen moravskej dynastie – áno

c)povstalci vyhnali správcov Engelšalka a Vilhelma a ich vojsko z V. Moravy – nie

d)povstalci boli porazení pri Mikulciciach a kruto potrestaní – nie

e)Slavomír ovládol staré Rastislavovo sídlo a asi aj východnú cast

V. Moravy – áno

434.Ako si upevnil svoje postavenie Svätopluk po roku 873? a) porážkou východofranského vojska pri Regensburgu – nie

b) uzavretím mieru s Východofranským královstvom vo Forchheime r. 874 – áno

c) záväzkom platit každorocný poplatok a zachovat vernost východofranskému královi – áno

d) východofranská ríša sa rovnako zaviazala nevystúpit nepriatelsky proti V. Morave - áno

e) Forchheimský mier z r. 874 však od zaciatku nedodržiavali

Východofrankovia – nie

435.Ako možno nazývat Velkú Moravu v case ked sa jej moc v období rokov 874-882 rozšírila do Potisia, Malopolska, Sliezska, možno Lužického Srbska, ked zasahovalo do

pomerov v Cechách?

a)Velkomoravským domíniom – nie

b)Velkomoravskou ríšou – áno

c)Svätoplukovou ríšou – áno

d)Dunajským súštátím – nie

e)Metodovou Panóniou – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

436. Ako sa vyvíjalo pôsobenie arcibiskupa Metoda na Velkej Morave, v case jej vnútornej konsolidácie a zvýšenia mocenského postavenia po roku 874 do roku 880?

a)prekladali sa dalšie biblické knihy a zákonníky – áno

b)kristianizacne pôsobil so svojimi žiakmi v dalších krajinách obývaných Slovanmi – áno

c)Metod uzatvoril modus vivendi s franskými knazmi – nie

d)zacal sa vyhrocovat boj medzi prívržencami latinskej a slovienskej liturgie – áno

e)arcibiskupa ohovorili u pápeža v Ríme – áno

437.Aké boli výsledky velkomoravského posolstva v Ríme k pápežovi Jánovi VIII. v roku 880 s ktorým odišiel aj

arcibiskup Metod?

a)pápež odobril používanie slovienskeho jazyka v liturgii (pri sv. omši) – áno

b)evanjelium sa malo najprv cítat po lat., potom po sloviensky – áno

c)možno hovorit o uznaní Moravskej cirkevnej provincie – áno

d)na žiadost Svätopluka bol za biskupa vysvätený Wiching, so sídlom v Nitre – áno

e)miesto Svätopluka za arcibiskupa vymenoval pápež Wichinga – nie

438.Ako rozhodol pápež Štefan V., v liste Svätoplukovi, ešte predtým než sa dozvedel, že arcibiskup Metod zomrel (885)

o používaní slovienskeho jazyka v liturgii (pri sv. omši)?

a)obnovil pôvodné rozhodnutie pápeža Hadriána II., o jeho používaní v liturgii – nie

b)potvrdil rozhodnutie pápeža Jána VIII. o cítaní evanjelia latinsky potom sloviensky – nie

c)vydal zákaz slovienskej liturgie – áno

d)zaviedol cítanie evanjelia len sloviensky, bez predcítania v latincine – nie

e)rozšíril používanie slovienskej liturgie aj na územia získané Svätoplukom – nie

439.Ako sa riešili pomery v cirkvi na Velkej Morave po smrti arcibiskupa Metoda a rozhodnutí pápeža Štefana V. v

otázke používania slovienskej liturgie?

a)vedenia cirkvi sa pevne ujal Gorazd nástupca Metoda – nie

b)Gorazd nedovolil Wichingovi návrat do Nitry sídla biskupa – nie

c)Wiching sa r. 885 ujal vedenia cirkvi – áno

d)prívržencov Metoda uväznili, resp. vyhnali z krajiny – áno

e)vyhnanie bolo koncom slovienskeho písomníctva na Velkej

Morave – áno

440. Ako sa vyvíjala politická situácia na V. Morave v r. 894 pred a po smrti Svätopluka?

a)Svätopluk údajne rozdelil pred smrtou svoje královstvo trom synom – áno

b)najstarší syn sa stal hl. vládcom a dvaja mladší dostali údely – áno

c)neskôr súperili o moc dvaja bratia: knieža Mojmír II. a vojvoda Svätopluk – áno

d)v r. 895 sa spojil s Mojmírom II., ceský knieža Borivoj proti starým Madarom – nie

e)podriadenie ceských kniežat v Regensburgu bolo zaciatkom rozpadu ríše Svätopluka – áno

441. K akým udalostiam došlo na Velkej Morave v rokoch 901 –

906?

a)Velká Morava uzavrela r. 901 mier s Východofranským královstvom proti Madarom – áno

b)Východofranské královstvo sa spojilo so starými Madarmi proti Velkej Morave – nie

c)rozhodujúce boje medzi Moravanmi a starými Madarmi sa udiali v r. 904-906 – áno

d)po r. 904-6 sa východ Velkej Moravy stal doménou starých Madarov – áno

e)po trištvrtstorocnom jestvovaní zanikla Velká Morava – áno

442.Ako politologicky z hladiska štátnej suverenity a rozsahu územia možno hodnotit Velkú Moravu za cias Svätopluka

I.(871-894)?

a)ako kmenovýzväz – nie

b)ako nadkmenový neštátny útvar – nie

c)ako Svätoplukovu ríšu – áno

d)ako léno Franskej ríše (neskôr Východofranskej) – nie

e)ako nezávislý štát – áno

443. Pre ktoré okolnosti možno najmä od 80. rokov deviateho storocia oprávnene nazývat Velkú Moravu aj ako

Svätoplukova ríša?

a)pretože franský panovník korunoval Svätopluka za krála – nie

b)patrili k nej po voj. podmanení Potisie, Malopolsko, Cechy – áno

c)patrili k nej po vojenskom podmanení aj Sliezsko a Lužice – áno

d)patrilo k nej aj Braniborsko, s Rostockom a ostrovom Rujana – nie

e)Svätá stolica prepožicala Svätoplukovi hodnost krestanského krála – nie

444. Ktoré územia boli poplatné Velkej Morave, resp. nou podmanené v casoch Svätoplukovej ríše?

a)Kyjevská Rus – nie

b)Potisie – áno

c)Malopolsko – áno

d)Cechy – áno

e)Sliezsko – áno

445. Aký bol mocenský vztah Velkej Moravy a Franskej (neskôr) Východofranskej ríše v casoch Svätopluka?

a)bola lénom Franskej ríše – nie

b)patrila k jej rovnocenným spojencom – nie

c)pôvodná závislost Velkej Moravy od Franskej ríše za Svätopluka bola odstránená – áno

d)v casoch Svätopluka sa stala Velká Morava nezávislým št. – áno

e)mala postavenie protektorátu Franskej ríše – nie

446. Ako prispela Svätá stolica v Ríme k zmene politického postavenia Svätopluka a jeho štátu, najmä po roku 880?

a)Svätá stolica vyhlásila Velkú Moravu za súcast Svätej ríše rímskej

– nie

b)Svätá stolica vzala v júni 880 Svätopluka a jeho štát pod svoju ochranu – áno

c)dala Svätopluka na roven ostatným suverénnym panovníkom vtedajšej krestanskej Európy – áno

d)vyhlásila Svätoplukovu ríšu za apoštolské královstvo – nie

e)Velká Morava sa stala súcastou pápežského štátu – nie

447. Aká bola cirkevná organizácia Velkej Moravy v case

Svätopluka, najmä po roku 880?

a)patrila do salzburskej arcidiecézy – nie

b)podliehala arcibiskupovi v Regensburgu – nie

c)vtedy sa vytvorila samostatná moravská cirkevná provincia – áno

d)na cele moravskej cirk. provincie bol arcibiskup (Metod) – áno

e)po arcibiskupovi Cyrilovi bol na cele moravskej cirkevnej provincie Gorazd – nie

448. Aký bol vztah Svätopluka k slovanskej liturgii a ku knazom, ktorí ju uprednostnovali?

a)Svätopluk preferoval pri sv. omši slovanskú liturgiu – nie

b)Svätopluk sám uprednostnoval v liturgii latincinu – áno

c)Svätopluk sa nechal pokrstit až tesne pred smrtou – nie

d)pozval dalších knazov z Bulharska, používajúcich slovanskú liturgiu – nie

e)posilnil vplyv slovanskej liturgie aj vyslaním knazov na misiu do

Bulharska – nie

449.Kde po vyhnaní slovanských knazov z Velkej Moravy pokracovalo používanie slovanskej liturgie a aký malo jej

používanie na Velkej Morave význam z hist. hladiska?

a)v Cechách, kde vybudovali slovanské písomníctvo – nie

b)v Bulharsku, kde vybudovali osobitnú slovanskú kultúru – áno

c)v Srbsku, až do bitky na Kosovom poli – nie

d)používanie nemalo reálnejší význam, zostalo len historickou reminiscenciou – nie

e)používanie bolo hist. krátkou epizódou, ale významnou – áno

450. Aký je vztah medzi stahovaním sa národov v 5.-6. storocí a príchodom a usadenímsa Madarov v Dunajskej kotline?

a)patrilo to do klasického obdobia stahovania národov – nie

b)bolo spojené s dobývaním osídlených území, s kynožením a vyhánaním obyvatelov – áno

c)usadenie i stahovanie bol rovnaký proces, išlo o obyvatelmi opustené územia – nie

d)išlo o posledné trvalé usadenie sa nového etnika v Európe, bolo koncom stahovania - áno

e)išlo o usadenie etnika, ktoré sa neasimilovalo, ale asimilacne pôsobilo na svoje okolie – áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

451. Ako možno charakterizovat usadenie sa Madarov v

Dunajskej kotline?

a)ako završenie stahovania národov, posledné trvalé usadenie sa etnika v Európe – áno

b)za usadenie sa etnika, ktoré sa asimilovalo s Hunmi žijúcimi v Panónii – nie

c)za usadenie etnika, ktoré sa nezasimilovala, ale asimilacne pôsobilo na iných – áno

d)natrvalo oddelilo od seba západných a južných Slovanov – áno

e)za pokojné usadenie sa na úplne neobývaných územiach – nie

452.Na ktoré oblasti života sa vztahuje a platí téza, že Slováci boli pre Madarov sprostredkovatelmi vyšších foriem

hospodárskeho a sociálneho života?

a)predovšetkým na pasenie dobytka a nomádstvo – nie

b)na polnohospodárstvo, co vyplýva aj z polnohospodárskej terminológie – áno

c)na remeslo, co vyplýva z pomenovaní tzv. služobníckych

(remeselníckych) osád – áno

d)na správnu organizáciu, co vyplýva aj z kontinuity niektorých správnych centier – áno

e)vyplýva to aj z organizácie královského dvora a majetku (dvory, dvorníci) – áno

453. Ako reagovali franskí knazi na Velkej Morave a východofranský král Ludovít na pôsobenie byzantskej misie Konštantína a Metoda?

a)preškolovali sa z latinského rítu na slovanský, ktorý zacali používat v liturgii – nie

b)pokladali ich pôsobenie za ohrozenie svojho poslania a postavenia

– áno

c)r. 864 král neúspešne obliehal Devín – áno

d)dosiahli, že ich odvolal z Velkej Moravy pápež Mikuláš I. – nie

e)uznali rovnoprávnost slovanského jazyka v liturgii – nie

454.Pri akej príležitosti a s akými výsledkami sa stretli

Konštantín a Metod, v druhom štvrtroku 867, so synom

Pribinu – Kocelom?

a)po tom, co ich Svätopluk vyhnal z Velkej Moravy – nie

b)v Blatenskom kniežatstve na ceste do Ríma - áno

c)Kocel sa naucil slovanské písmo – áno

d)Kocel im dal 50 žiakov na vyucenie – áno

e)Kocel odmietol hlaholiku, zastával latincinu a hegemóniu Frankov

– nie

455. Ktorý pápež a preco pozval Konštantína a Metoda do

Ríma, kde títo prišli asi koncom roku 867?

a)pápež Klement I. – nie

b)pápež Hadrián II. – nie

c)pápež Mikuláš I. – áno

d)pretože niesli ostatky pápeža Klementa I.(92-101) – áno

e)aby sa zodpovedali pred koncilom za herézu (kacírstvo) – nie

456.K akým udalostiam došlo v živote Metoda, po jeho vysvätení za biskupa, menovaní za arcibiskupa a

pápežského legáta v Ríme r. 869)70?

a)zostal už až do smrti v Ríme – nie

b)vrátil sa ku Kocelovi a zdržal sa u neho pre vojnu V. Moravy s

Východofranskou ríšou dlhšie – áno

c)koncom r. 870 pri ceste na V. Moravu, bol zajatý a uväznený u biskupov v Regensburgu – áno

d)od Kocela odišiel na priatelský pobyt k biskupom do

Regensburgu – nie

e)v Regensburgu bol odsúdený na smrt a oslepený – nie

457. K akým udalostiam došlo v lete roku 869, a následne v súvislosti s tým na Velkej Morave?

a)k investitúre biskupa Metoda za arcibiskupa vo Velehrade – nie

b)vtrhli sem dva prúdy východofranských vojsk, na Rastislava a na Svätopluka – áno

c)Svätopluk zajal Rastislava a vydal ho Karolmanovi – áno

d)Engelšaka a Vilhelma vymenovali za správcov podrobenej Velkej

Moravy – áno

e)Svätopluk už v r. 871 stál na cele povstanie, ktoré vypuklo na Velkej Morave – nie

458.Ako sa vyvíjal osud arcibiskupa Metoda, ktorý bol v roku 870 pri ceste od Kocela na Velkú Moravu vojakmi juhonemeckých biskupov zajatý a odvedený do

Regensburgu?

a)incident sa vysvetlil ako nedorozumenie, s ospravedlnením – nie

b)arcibiskup bol internovaný na viacerých miestach v Bavorsku alebo vo Švábsku – áno

c)až po pohrození cirkevnými trestami pápežom Jánom VIII. bol vyslobodení – áno

d)v bavorskom väzení arcibiskup Metod zomrel ako muceník – nie

e)r. 873 sa vrátil Metod na V. Moravu a ujal sa správy tamojšej cirkvi – áno

459. Aká bola politika Velkej Moravy, na cele so Svätoplukom, po uzavretí Forchheimského mieru z Východofranským královstvom roku 874?

a)uzavretie mieru umožnilo Svätoplukovi územnú expanziu – áno

b)jeho moc sa rozšírila do Potisia, do Malopolska, Sliezska – áno

c)možno že rozšíril svoju moc aj do Lužického Srbska – áno

d)zasahoval aj do pomerov v Cechách – áno

e)pokúšal sa o expanziu do Kyjevskej Rusi – nie

460.Aký politický vztah sa vyvinul resp. ustálil roku 890 medzi Ceským vojvodstvoma Velkou Moravou a ako sa tým

zmenil status vladára Velkej Moravy?

a)východofranský král Arnulf odstúpil Svätoplukovi vládu nad Ceským vojvodstvom – áno

b)Svätopluk sa nazýva králom moravských Slovanov – áno

c)ceské kniežatá sa v tomto roku oddelili od Velkej Moravy a podriadili sa Arnulfovi – nie

d)Svätopluk sa stáva iba vojvodom – nie

e)Svätopluk sa rozdelil o ceské vojvodstvo s bulharským králom

Vladimírom – nie

461. Ako sa vyvíjala politická situácia na Velkej Morave v r. 894 pred a po smrti Svätopluka?

a)Svätopluk údajne rozdelil pred smrtou svoje královstvo trom synom – áno

b)najstarší syn sa stal hl. vládcom a dvaja mladší dostali údely – áno

c)neskôr súperili o moc dvaja bratia: knieža Mojmír II. a vojvoda Svätopluk – áno

d)v r. 895 sa spojil s kniežatom Mojmírom II., ceský knieža Borivoj proti starým Madarom – nie

e)podriadenie ceských kniežat v Regensburgu bolo zaciatkom rozpadu ríše Svätopluka – áno

462. Aké procesy sprevádzali resp. boli spojené s odstahovaním sa starých Madarov okolo r. 895 z ich sídiel medzi

Dnestrom a dolným Dunajom na Západ?

a)z ich pôvodného územia ich vytlacila agresia Tatárov – nie

b)na cele s kniežatom Arpádom prenikli v r. 896 do Dunajskej kotliny – áno

c)do Dunajskej kotliny prišli na cele s kniežatom Atillom – nie

d)usadili sa vo východnej casti Dunajskej kotliny, možno aj v Potisí prijatý domácimi županmi – áno

e)okamžite ovládli Zadunajsko (Panóniu) – nie

463. Ako sa vyvíjala mocenská politika a situácia Mojmíra II. kniežata Velkej Moravy v rokoch 895-899?

a)vzdal sa svojich nárokov na Cechy – nie

b)nevzdal sa svojich nárokov na Cechy ani po holde ceských kniežat

Arnulfovi – áno

c)vojská cisára Arnulfa vtrhli na V. Moravu r. 898, 899 i po smrti Arnulfa v decembri 899 – áno

d)Mojmír II. sa však nepodrobil Východofranskému královstvu –

áno

e)Mojmír II. vzdal v r. 899 hold Východofranskému královstvu a stal sa jeho vazalom – nie

464. O com svedcí a aké boli výsledky žiadosti Mojmíra II., s ktorou sa obrátil na pápeža Jána IX.?

a)svedcí o stave núdze Velkej Moravy – nie

b)poukazuje na pomerne stále pevné postavenie V. Moravy – áno

c)pápež poslal na Velkú Moravu arcibiskupa a dvoch biskupov –

áno

d)pápež rozhodol, že arcibiskup má byt na cele velkomoravskej cirkevnej provincie – áno

e)vzhladom na rozklad Velkej Moravy pápež na žiadost neodpovedal – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

465. K akým udalostiam došlo na Velkej Morave v rokoch 901 –

906?

a)Velká Morava uzavrela r. 901 mier s Východofranským královstvom proti Madarom – áno

b)Východofranské královstvo sa spojilo so starými Madarmi proti Velkej Morave – nie

c)rozhodujúce boje medzi Moravanmi a starými Madarmi sa udiali v r. 904-906 – áno

d)po r. 904-6 sa východ Velkej Moravy stal doménou starých Madarov – áno

e)po trištvrterocnom jestvovaní zanikla Velká Morava – áno

466. Teritoriálna kontinuita, ktorých správnych centier na

Slovensku dokazuje, že Madari preberali od Slovákov (ich predkov) vyššie formy sociálneho života?

a)Stolicného Belehradu (Székesfehérváru) – nie

b)provincie Panónia so sídlom v Ostrihome – nie

c)organizácia komitátu vo Visegráde – nie

d)Nitry, Bratislavy – áno

e)Komárna – áno

467. O akú vojenskú bitku, ktorá sa udiala v júli 907,pri Bratislave, išlo a aké mala dôsledky?

a)podla Štúrovcov o rozhodujúcu bitku medzi vojskami V. Moravy a starými Madarmi – áno

b)podla Štúra išlo o boj medzi Svätoplukovými synmi, Mojmírom II. a Svätoplukom – nie

c)vlastne bola porážkou vojsk Východofranského krála (Bavorov) –

áno

d)na vyše polstorocie po nej zanikla aj Východná marka – áno

e)starí Madari sa po nej stali hegemónmi Dunajskej kotliny – áno

468. Akú politiku uskutocnoval Gejza, ktorý sa stal okolo roku 970 velkokniežatom staromadarského kmenového zväzu?

a)usiloval sa obmedzit moc teritoriálnych vládcov – áno

b)darilo sa mu budovat centrálne spravovaný štát – áno

c)otvoril svoju krajinu kristianizácii – áno

d)opakoval vpády a výpravy tentoraz do Byzantska a Talianska – nie

e)umiestnil sídlo velkokniežata do Nitry – nie

469. Akú politiku viedol Štefan, syn Gejzu z rodu Arpádovcov, po nastúpení na velkokniežací prestol v roku 997?

a)bol horlivým christianizátorom – áno

b)roku 1000 dostal od pápeža královskú korunu – áno

c)stal sa prvým uhorským králom (1000-1038) – áno

d)viedol kruté výpravy proti porazeným Slovienom – nie

e)spojil uhorské královstvo s bavorským – nie

470. Aké postavenie, status, funkciu malo Nitriansko po vzniku

Uhorského královstva?

a)funkciu pohranicného obranného územia (marky) – áno

b)možno ho pokladat za „Slovenské údelné kniežatstvo“ – nie

c)bol to údel v rámci rodu Arpádovcov – áno

d)bolo dávané do správy zvycajne nástupcovi trónu – áno

e)bolo spociatku federatívnou súcastou uhorského královstva – nie

471. Ako sa volal Arpádovec, ktorý utvoril okolo r. 965 pomocou vlastnej družiny, nemeckých rytierov i slovanských velmožov, uhorské kniežactvo v Zadunajsku?

a)Atilla – nie

b)Štefan – nie

c)Gejza – áno

d)Imrich – nie

e)Bello – nie

472.Aké udalosti (ciny) sú spojené s osobnostou Gejzu, s predstavitelom Arpádovcov, najsilnejšieho nácelníckeho

rodu v madarskom kmenovom zväze (zomrel r. 996)?

a)porazil nemeckého cisára Ota I. – nie

b)utrpel porážku na rieke Lechu – nie

c)utvoril uhorské kniežatstvo v Zadunajsku – áno

d)odmietol prijat krestanstvo – nie

e)prijal krestanstvo a postaral sa o jeho šírenie – áno

473. Kto završil formovanie jednotného uhorského královstva a v r. 1000 bol korunovaný za uhorského krála?

a)Arpád – nie

b)Gejza – nie

c)Atilla – nie

d)Štefan – áno

e)Imrich – nie

474.Ktoré udalosti sú spojené s osobnostou Štefana, syna

Arpádovca Gejzu (973 – 1038)?

a)utvoril uhorské kniežactvo v Zadunajsku – nie

b)utrpel porážku na rieke Lechu od Ota I. – nie

c)završil formovanie jednotného uhorského královstva – áno

d)Boleslav Chrabrý vyhnal Štefana zo Slovenska – nie

e)v r. 1000 bol korunovaný za uhorského krála – áno

475. Ktoré udalosti sú spojené s osobnostou Štefana, syna

Arpádovca Gejzu (973 – 1038)?

a)r. 1000 bol korunovaný za uhorské knieža – nie

b)bojoval proti pápežovi – nie

c)pápež podporil jeho korunováciu – áno

d)pápež zriadil ostrihomské arcibiskupstvo – áno

e)vznikla samostatná uhorská cirkevná provincia – áno

476.Ktorý panovník vyhnal okolo r. 1018 zo Slovenska Boleslava Chrabrého a pripojil Slovensko do zväzku

uhorského královstva?

a)Arpád – nie

b)Atilla – nie

c)Gejza – nie

d)Štefan I. – áno

e)Ladislav I. – nie

477. Na aké menšie oblasti rozdelil uhorský král Štefan I. (978 – 1038) územie svojho královstva?

a)provincie – nie

b)prefektúry – nie

c)komitáty – áno

d)župy – áno

e)gubernie – nie

478. Co predstavovali komitáty v uhorskomkrálovstve, ktoré zriadil už Štefan I.?

a)královské súdy – nie

b)majetok (dedovizen) šlachtického rodu – nie

c)územno-správne oblasti – áno

d)župy – áno

e)zjazdy magnátov, ktoré volili krála – nie

479. Súcastou akého územno-správneho celku v rámci uhorského štátu bolo Slovensko v prvej polovici 11. storocia?

a)súcastou polsko-uhorského kondomínia – nie

b)spojeneckým útvarom s Uhorskom – nie

c)pohranicného vojvodstva – áno

d)provincie Hron – nie

e)kapitulskej diecézy – nie

480.Akým spôsobom bolo celé Slovensko plne zaclenené do uhorského štátu a pripútané k Uhorsku?

a)zrušením uhorského pohranicného vojvodstva Ladislavom I. – áno

b)vytvorením provincie Váh – nie

c)velmožmi domáceho i cudzieho pôvodu – áno

d)zmluvou medzi Štefanom I. a slovanskými velmožmi – nie

e)usadením Pecenehov, Sikulov a Polovcov medzi Slovienov – áno

481.Kto obrábal v Uhorsku pôdu patriacu popredným príslušníkom starých rodov, ktorí ju dostali za verné služby

dynastii, v 10.-12 storocí?

a)obrábali ju neslobodní dvorníci – nie

b)obrábali ju neslobodní nevolníci – áno

c)rolníci, ktorí ju obrábali boli úplne závislí od svojich zemepánov –

áno

d)obrábali ju tzv. dušníci – nie

e)obrábali ju tzv. dvorníci – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

482. Ako sa od 12. storocia reštrukturalizovalo pozemkové vlastníctvo a zmenilo právne postavenie rolníkov?

a)podstatne sa zmenšovali královské majetky – áno

b)ubudli korunné(hradské) majetky, vzrástol pocet majetkov ostatných vlastníkov – áno

c)král rozširoval svoje vlastníctvo konfiškáciami, znížilo sa vlastníctvo iných osôb – nie

d)zmenšil sa pocet neslobodných, pribudol pocet poloslobodných, s prepožicanou pôdou – áno

e)pôdu obrábali len úplne neslobodní rolníci – nie

483.Ako sa volal organizacno-správny útvar na strednej regionálnej úrovni, na vcasnostredovekom Slovensku v

rámci Uhorského královstva?

a)kraj – nie

b)hradsko-župná sústava – áno

c)komitátna organizácia – áno

d)údelné vojvodstvá – nie

e)dykasterium – nie

484.Ktorá legenda, zostavená v 50. rokoch 11. storocia, je najstaršou legendou z celouhorského hladiska?

a)legenda o pustovníkoch na Zobore a na Skalke pri Trencíne – áno

b)legenda o svätých Svoradovi-Andrejovi a Benediktovi – áno

c)legenda o mníchoch z kláštora sv. Hypolita na Zobore – nie

d)legenda o pustovníkovi biskupovi Maurusovi – nie

e)legenda o benediktínskom kláštore v Hronskom Sv. Benadiku – nie

485. Aký bol obsah Zlatej buly Ondreja II. z roku 1222 v Uhorsku?

a)upevnila královské pozemkové vlastníctvo – nie

b)zemania mali vojenskú povinnost už len na obranu vlasti – áno

c)zemania sa mohli zúcastnit na každorocnom sneme šlachty – áno

d)právo odporu proti královi ak nedodrží Zlatú bulu – áno

e)každý odpor voci královi bol zlocinom proti majestátu – nie

486. Aký bol obsah Zlatej buly Ondreja II. z roku 1222 v Uhorsku?

a)zemania museli kedykolvek plnit vojenskú povinnost – nie

b)zemania sa mohli zúcastnit na každorocnom sneme šlachty – áno

c)právo odporu proti královi ak nedodrží Zlatú bulu – áno

d)král získal právo slobodne urcovat dan z hlavy – nie

e)král získal stálu, žoldniersku armádu – nie

487. Ktorá listina z r. 1222 zakotvila právo zemanov v Uhorsku na odpor proti královi ak nedodrží jej ustanovenia?

a)Zlatá bula sicílska – nie

b)Zlatá bula Ondreja II. – áno

c)Privilégium Belu IV. – nie

d)Ius regale montanorum – nie

e)Privilégium Pro Slavis – nie

488.K akým zmenám došlo už v prvých desatrociach 13. storocia a potom až do zaciatku 14. storocia v pozemkovom

vlastníctve v Uhorsku?

a)obnovilo sa obcinové vlastníctvo pôdy – nie

b)upevnilo sa královské pozemkové (patrimoniálne) vlastníctvo –

nie

c)dovršil sa rozpad královského pozemkového vlastníctva – áno

d)hlavnými držitelmi pôdy sa stali svetskí a cirkevní feudáli – áno

e)šlachta získala pozemky do dedicného vlastníctva – áno

489.Ktoré listiny anglického krála Jána Bezzemka z r. 1215 a uhorského krála Ondreja II. z r. 1222 zakotvili právo

šlachty na odpor proti královi ak ich nedodržal?

a)Habeas corpus act – nie

b)Zlatá bula sicílska – nie

c)Bulla industriae tuae – nie

d)Zlatá bula Ondreja II. – áno

e)Magna charta libertatum – áno

490. K akým udalostiam došlo v Uhorsku v priebehu panovania Belu IV. (1235 – 1269)?

a)Turci prepadli Uhorsko – nie

b)k vpádu Tatárov – áno

c)k hladomoru po vyplienení krajiny Tatármi – áno

d)král podporoval dedinskú a mestskú kolonizáciu – áno

e)Belo IV. získal polskú korunu – nie

491. Ktoré slovenské mestá sa stali strediskom banského podnikania (najmä tažby striebra) po tatárskom vpáde?

a)Kremnica – nie

b)Levoca – nie

c)Gelnica – áno

d)Krupina – nie

e)Banská Štiavnica – áno

492. Ako sa prejavil úpadok královskej moci za posledných

Arpádovcov v Uhorsku?

a)Uhorsko si docasne rozdelil ceský a polský král – nie

b)Uhorsko obsadili vojská bratríkov – nie

c)Uhorsko sa rozpadlo na niekolko území ovládaných magnátmi –

áno

d)v Uhorsku sa upevnila šlachtická demokracia – nie

e)uhorským králom sa stal (titul si uzurpoval) M. Cák – nie

493. Aká dynastia sa dostala na královský trón v Uhorsku v r.

1308?

a)Arpádovcov – nie

b)Premyslovcov – nie

c)Jagellovcov – nie

d)Anjouovcov – áno

e)Piastovcov – nie

494. Aká bola politická situácia na Slovensku po vymretí dynastie Arpádovcov roku 1301?

a)Uhorsko sa rozpadlo na niekolko území ovládaných magnátmi –

áno

b)Slovensko obsadil ceský král Václav II. – nie

c)uvolnila sa cesta pre feudálnu anarchiu – áno

d)východné Slovensko ovládol Matúš Cák – nie

e)východné Slovensko ovládol rod Omodejovcov – áno

495. Ktoré lokality na Slovensku osídlili Nemci, ktorí sem prišli na pozvanie uhorských panovníkov po odchode Tatárov?

a)Šariš – nie

b)Abov a Malohont – nie

c)lokality medzi Bratislavou a Trnavou – áno

d)stredný a dolný Spiš – áno

e)stredoslovenské banské oblasti a mestá – nie

496. Z ktorého roku, pred vpádom Tatárov na Slovensko, pochádzajú mestské výsady udelené pre Trnavu?

a)1236 – nie

b)1238 – áno

c)1240 – nie

d)1241 – nie

e)1243 – nie

497. V ktorom období sa urýchlil rozvoj výsadných miest na Slovensku, a až 30 lokalít získalo mestské výsady?

a)pred vpádom Tatárov – nie

b)po tatárskom vpáde – áno

c)po r. 1241 do konca 13. storocia – áno

d)za posledných Anjouovcov – nie

e)za posledných Arpádovcov – áno

498. Aký bol obsah mestských výsad právneho charakteru, co sa nimi zarucovalo mestám na Slovensku, od 13. storocia?

a)slobodná volba richtára – áno

b)udelenie súdnej právomoci volenému richtárovi – áno

c)vynatie obyvatelov mesta spod právnej a súdnej právomoci

župana – áno

d)zaclenenie mesta do komitátnej správy – nie

e)dosadenie richtára králom príp. zemepánom – nie

499.Aké výsady majetkoprávneho charakteru mali obyvatelia miest na Slovensku, podla mestských výsad udelovaných

od 13. storocia, v porovnaní s inými obyvatelmi?

a)boli oslobodení od platenia desiatok, deviatok, urbáru – nie

b)právo slobodného scudzovania hnutelného i nehnutelného majetku – áno

c)právo testamentárneho odkazovania svojho majetku – áno

d)právo slobodného stahovania – áno

e)právo odkázat majetok „za spásu duše“ – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

500. Ku ktorej skupine Å¡lachty patrili v Uhorsku od 13. storocia

–zemania?

a)k vyššej šlachte – nie

b)k strednej šlachte – nie

c)k drobnej šlachte – áno

d)zemania mali len urcité výsady ale nepatrili k šlachte – nie

e)k služobnej, úradníckej šlachte – nie

501.Aká bola hlavná spolocná charakteristická crta všetkých hostí (hospites), ktorí sa stali obyvatelmi Slovenska od 13.

storocia?

a)mohli žit podla práva hostí, ktorého práva a povinnosti boli presne urcené – áno

b)žili podla práva, ktorého podmienky nemohol zemepán lubovolne menit – áno

c)riadili sa privilégiami, nie však osobitným právom nemenitelným zemepánom – nie

d)mali prechodne niektoré excempcie, výnimky zo zemepanskej jurisdikcie – nie

e)mali právo exteritoriality a imunity – nie

502.Ktoré údaje platia, resp. sa vztahujú na inštitúciu hodnoverných miest, ktorá sa rozvinula na Slovensku za

Arpádovcov?

a)rozvinuli sa po roku 1231 – áno

b)pôsobili pri kapitulách a väcších kláštoroch – áno

c)vykonávali verejnonotárske funkcie – áno

d)pôsobili len pri zemepanských palácoch – nie

e)boli to najstaršie školy na Slovensku – nie

503. Kto sa stal uhorským králom po smrti Ondreja III., posledného z rodu Arpádovcov?

a)Omodej z rodu Aba – nie

b)Matúš Cák – nie

c)Karol Robert – áno

d)Ludovít I. – nie

e)Vladislav Jagellon – nie

504. Po vymretí ktorého panovníckeho rodu, nastúpil na uhorský trón Karol Robert?

a)Omodejovcov – nie

b)Jagellovcov – nie

c)Arpádovcov – áno

d)Anjouovcov – nie

e)Luxemburgovcov – nie

505. Z akej dynastie bol uhorský král Karol Róbert, ktorý nastúpil na trón po smrti Ondreja III.?

a)Arpádovcov – nie

b)Jagellovcov – nie

c)Premyslovcov – nie

d)Anjouovcov – áno

e)z rodu Aba – nie

506. Ktorí oligarchovia ovládli územie Slovenska po smrti Ondreja III., pred nastúpením na trón Karola Roberta?

a)Ján Hunyady – nie

b)Jan Jiskra z Brandýsa – nie

c)Matúš Cák – áno

d)Omodej z rodu Aba – áno

e)Ján Zápolský – nie

507. V ktorej rozhodujúcej bitke boli Omodejovci, ktorí zacali odboj proti královi Karolovi Robertovi, porazení?

a)nedaleko Modry pri rieke Slanej r. 1241 – nie

b)pri Kressenbrune na Moravskom poli r. 1260 – nie

c)pod Spišským hradom roku 1285 – nie

d)pri Rozhanovciach roku 1312 – áno

e)pri hrade Visegrád koncom roku 1317 – nie

508. Charakterizujte bitku pri Rozhanovciach z roku 1312.

a)boli v nej porazení Omodejovci, pre odboj proti královi Karolovi Robertovi – áno

b)král Karol Robert v nej úplne porazil vojská Matúša Cáka – nie

c)bola to bitka medzi vojskami oligarchov, Omodejovcov a Matúša

Cáka – nie

d)bola medzi Omodejovcami a košickými meštanmi, ktorí zavraždili

Omodeja Abu – nie

e)v tejto bitke padol Ondrej III., posledný z rodu Arpádovcov – nie

509. Aké hospodárske postavenie malo Slovensko v Uhorskom štáte za panovania dynastie Anjouovcov?

a)bolo najrozvinutejšou castou uhorského štátu – áno

b)bolo hospodárskou základnou štátu najmä v remeslách – áno

c)rozvíjala sa tu tažba cierneho uhlia – nie

d)nebola tu ani remeselná výroba ani baníctvo – nie

e)rozvíjala sa tu tažba striebra a zlata – áno

510. Aké udalosti sú v Uhorsku spojené s panovanímkrála

Karola Róberta (1308 – 1342)?

a)oslabenie královskej moci – nie

b)uhorské královstvo dosiahlo vrchol svojej moci – nie

c)zjednotenie celého územia Uhorska pod vládou panovníka – áno

d)zaviedla sa stála zlatá mena - dukát – áno

e)dovršil sa prechod na penažnú rentu – nie

511. K akým zmenám v královstve došlo za panovania uhorského krála Karola Róberta (1308 – 1342)?

a)uvolnila sa cesta pre feudálnu anarchiu – nie

b)územie celého Uhorska sa zjednotilo pod vládou panovníka – áno

c)casti krajiny ovládli magnáti Omodejovci a Matúš Cák – nie

d)posilnila sa ústredná moc panovníka – áno

e)došlo k valašskej kolonizácii Slovenska pastiermi – nie

512. Za panovania ktorého panovníka (1342 – 1382) dosiahlo uhorské královstvo vrchol svojej moci?

a)Ondreja II. – nie

b)Belu IV. – nie

c)Karola Róberta – nie

d)Ludovíta I. Velkého – áno

e)Žigmunda Luxemburského – nie

513. Ktoré skutocnosti sú charakteristické pre panovanie krála Ludovíta I. Velkého (1342 – 1382) v Uhorsku?

a)do Uhorska vtrhli a vyplienili ho Tatári – nie

b)na Slovensku nastal rozmach miest, baníctva – áno

c)po oslabení královskej moci sa uvolnila cesta pre feudálnu anarchiu – nie

d)dovršil sa prechod na penažnú rentu – áno

e)zastavila sa kolonizácia Slovenska, zahranicná kolonizácia – nie

514. K akým zmenám došlo v Uhorsku, osobitne na Slovensku, za panovania krála Ludovíta I. Velkého (1342 – 1382)?

a)uhorské královstvo dosiahlo vrchol svojej moci – áno

b)do Uhorska vtrhli Turci a okupovali Budín a územie po Nové Zámky – nie

c)dovršil sa prechod na penažnú rentu – áno

d)došlo k valašskej kolonizácii (pastiermi) horských oblastí Slovenska – áno

e)oslabila sa královská moc – nie

515. Aké udalosti, skutocnosti patria, resp. charakterizujú panovanie Ludovíta I. (1342-1382) uhorského krála?

a)po smrti Kazimíra Velkého (1370) sa stal aj polským králom –

áno

b)jeho vláda siahala od Baltu až po Jadran – áno

c)za jeho vlády vznikla polsko-uhorská únia – áno

d)prevažnú cast jeho územia ovládol Matúš Cák a Omodej z rodu

Aba – nie

e)porazil ho Žigmund Luxemburský, ktorý sa zmocnil uhorského trónu – nie

516. Aké umenie sa rozvíjalo v bohatých slovenských mestách za vlády dynastie Anjouovcov?

a)karolínske – nie

b)románske – nie

c)gotické – áno

d)renesancné – nie

e)otonské – nie

517. V akom slohu bol postavený kostol sv. Jakuba v Levoci a kostol sv. Mikuláša v Trnave?

a)v karolínskom – nie

b)v neskororománskom – nie

c)v gotickom – áno

d)klasicistickom – nie

e)v barokovom – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

518.Aká forma spojenia štátov sa definitívne rozpadla a aká vznikla v dôsledku svadby polskej královnej Hedvigy (dcéry uhorského a polského krála Ludovíta I.) s litovským

kniežatom Vladislavom Jagellom (1384)?

a)rozpadla sa polsko-uhorská únia – áno

b)vznikla polsko-litovská únia – áno

c)rozpadla sa polsko-litovská únia – nie

d)vznikla polsko-uhorská únia – nie

e)miesto polsko-litovskej, vznikla polsko-uhorsko-litovská únia – nie

519.Akú zálohu dal uhorský král Žigmund roku 1412 polskému královi Vladislavovi II., za to, že mu požical 37

000 kôp pražských grošov na vojnu s Benátkami?

a)Bratislavu – nie

b)Starú Lubovnu, Podolínec, Hniezdno – áno

c)13 spišských miest – áno

d)východoslovenské mestá tzv. Heptagonálu – nie

e)slovenské banské mestá – nie

520.Ako sa vyvíjali pomery na uhorskom tróne a v uhorskej politike po smrti Žigmundovho nástupcu Albrechta

Habsburského (1437-1439)?

a)na trón okamžite po jeho smrti nastúpil jeho syn Ladislav Pohrobok – nie

b)J. Jiskru z Brandýsa poverila královná-vdova ochranou záujmov svojho syna L,. Pohrobka – áno

c)po smrti Albrechta Habsburského zvolili za krála polského krála

Vladislava III. – áno

d)r. 1442 uznala královná Alžbeta, Vladislava za uhorského krála pri zachovaním práv jej syna – áno

e)Jan Jiskra porazil krála Ladislava r. 1442 pod Spišským hradom – nie

521.Kedy sa po smrti Albrechta Habsburského (1439) skoncilo obdobie interregna a definitívne sa doriešilo obsadenie

uhorského trónu?

a)r. 1453 nástupom Ladislava Pohrobka na trón – áno

b)r. 1442 ked královná Alžbeta uznala Vladislava za uhorského krála – nie

c)vyhlásením Jána Hunyadiho za uhorského krála v r. 1446 – nie

d)vytvorením regentskej rady, zo siedmich hlavných kapitánov r. 1445 – nie

e)zvolením Jána Hunyadiho r. 1446 za gubernátora celého

Uhorského královstva – nie

522. Za vlády ktorého panovníka (1387 – 1437) sa v Uhorsku dostala opät kmoci panská, feudálna oligarchia?

a)Karola Róberta – nie

b)Bélu IV. – nie

c)Ludovíta I. Velkého – nie

d)Žigmunda Luxemburského – áno

e)Ladislava Pohrobka – nie

523. Aké udalosti sú spojené s panovaním Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437) v Uhorsku?

a)upevnil ústrednú moc panovníka – nie

b)k moci sa opät dostala panská, feudálna oligarchia – áno

c)jeho penažné nároky oslabovali „královský mestský stav“ – áno

d)v Uhorsku sa obmedzila moc cirkvi aj vplyv Ríma – áno

e)uhorská šlachta zbavila Žigmunda uhorskej koruny – nie

524. Aké boli politické pomery v Uhorsku za vlády Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437)?

a)upevnila sa jednota krajiny – nie

b)vyššia šlachta sa zjednotila so strednou a so zemianstvom – nie

c)utvorili sa podmienky na neobmedzenú vládu magnátskej oligarchie – áno

d)magnáti rozbíjali jednotnost krajiny – áno

e)cisár Žigmund nemal na uhorské veci vela casu – áno

525. Žoldnierska armáda, ktorého vojvodcu obhajovala v Uhorsku nástupnícke práva Ladislava Pohrobka?

a)Petra Axamita – nie

b)Jána Talafúsa – nie

c)Albrechta Valdštejna – nie

d)Jána Hunyadiho – nie

e)Jana Jiskru z Brandýsa – áno

526. Aké postavenie mala v Uhorsku žoldnierska armáda Jana

Jiskru z Brandýsa v prvej polovici 15. storocia?

a)bola v službách Jána Hunyadiho – nie

b)bola v službách Mateja Korvína – nie

c)obhajovala nástupnícke práva Albrechta Habsburského – áno

d)ovládla temer celé stredné a východné Slovensko – áno

e)bola to armáda ceského krála Juraja z Podebrad – nie

527.Koho podporovala stredná šlachta a zemianstvo proti prohabsburskej skupine uhorských magnátov v polovici 15.

storocia?

a)Jana Jiskru z Brandýsa – nie

b)Žigmunda Luxemburského – nie

c)Vladislava Jagellonského – nie

d)Jana Hunyadiho – áno

e)Tomáša Bakócza – nie

528.Aké bolo postavenie a cinnost, aký bol osud Jána

Hunyadiho, po nástupe Ladislava Pohrobka roku 1453 na

uhorský trón?

a)Ján Hunyadi bol zvolený za gubernátora celého Uhorska – nie

b)král ho vymenoval za krajinského kapitána – áno

c)bol pozbavený všetkých majetkov a vykázaný z Uhorska – nie

d)úspešne bojoval proti Turkom, r. 1456 ich porazil pri Belehrade - áno

e)bojoval o trón s Ladislavom Pohrobkom až do svojej smrti v r. 1456 - nie

529.Ako sa nazývali skupiny nezamestnaných žoldnierov, ktorých najväcší pocet bol na Slovensku v r. 1453-1458 a

ktorí boli propagátormi husitskej ideológie?

a)husiti – nie

b)sirotkovia – nie

c)jiskrovci – nie

d)bratríci – áno

e)aksamitovci – nie

530. Aké postavenie a ciny charakterizujú osobnost Jána Hunyadiho v Uhorsku, v polovici 15. storocia?

a)pochádzal z rodu uhorských magnátov – nie

b)pôvodne bol drobným sedmohradským zemanom – áno

c)stal sa jedným z najmocnejších a najbohatších magnátov – áno

d)podporovali ho prohabsburskí uhorskí magnáti – nie

e)r. 1446 sa stal králom Uhorska – nie

531. S ktorými udalostami je spätá osobnost Jána Hunyadiho v

Uhorsku v polovici 15. storocia?

a)stal sa jedným z najmocnejších a najbohatších magnátov Uhorska

– áno

b)podporovala ho stredná šlachta a zemianstvo – áno

c)v r. 1446 sa stal gubernátorom uhorského královstva – áno

d)získal si popularitu osobným hrdinstvom v bojoch s Turkami – áno

e)odmietol bojovat proti Turkom uprednostnoval osobnú moc – nie

532. Koho zvolili uhorskí magnáti po smrti Ladislava Pohrobka

(1458) za uhorského krála?

a)Jána Hunyadiho – nie

b)Jana Jiskru z Brandýsa – nie

c)Jána Zápolského – nie

d)Mateja Korvína – áno

e)Vladislava Jagellonského – nie

533. Aké udalosti sú spojené s panovaním M. Korvína v Uhorsku?

a)povstanie J. Dószu – nie

b)bitka pri Moháci – nie

c)skoncoval s feudálnou anarchiou v krajine – áno

d)danové reformy zvýšili príjmy královskej pokladnice – áno

e)zaviedol novú zlatú menu – dukát – nie

534. Aké boli charakteristické ciny a prejavy panovania M. Korvína na uhorskom tróne?

a)za pomoci cierneho pluku porazil odbojných feudálov – áno

b)danové reformy zvýšili príjmy královskej pokladnice – áno

c)v popredí jeho politiky bol boj proti tureckému nebezpeciu – nie

d)prejavil nezdravú a nereálnu zahranicnopolitickú ctižiadost – áno

e)porazil turecké vojsko v bitke pri Viedni, zachránil krestanstvo pred mohamedánmi – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

535. Aká bola mocenská politika uhorského krála Mateja

Korvína?

a)sústredil sa len na boj proti Osmanskej ríši – nie

b)sústredil sa na získanie pozícii v Ceskom královstve – áno

c)v r. 1464 opätovne dobyl Belehrad – nie

d)drasticky zlikvidoval bratríkov v r. 1467 vo Velkých Kostolanoch

– áno

e)v Olomouci sa v r. 1469 nechal zvolit za ceského krála – áno

536. Aká kolonizácia sa zacala na Slovensku v 15. storocí, osídlovaním horských oblastí pastiermi?

a)nemecká – nie

b)saská – nie

c)na zákupnom práve – nie

d)valašská – áno

e)velká kolonizácia – nie

537. S menom ktorého krála sú spojené zaciatky humanizmu a renesancie v Uhorsku?

a)Žigmunda Luxemburského – nie

b)Albrechta Rakúskeho – nie

c)Ludovíta Velkého – nie

d)Mateja Korvína – áno

e)Ludovíta II. Jagellonského – nie

538. Aké významné kultúrne udalosti sú spojené s panovaním Mateja Korvína na Slovensku?

a)král bol mecenášom vzdelancov a umelcov – áno

b)ceština sa zacala používat na Slovensku ako úradný jazyk – áno

c)založil vysokú školu v Banskej Štiavnici – nie

d)založenie uhorskej univerzity, Academiae Istropolitana – áno

e)ceština sa používala aj v královskej kancelárii – áno

539. Ako došlo k založeniu univerzity, Academiae Istropolitana v Bratislave v r. 1467?

a)na návrh Benedikta z Nedožier – nie

b)z iniciatívy arcibiskupa Jána Vitéza zo Sredny – áno

c)r. 1465 požiadal král Matej o súhlas pápeža – áno

d)Matej Korvín založil univerzitu proti vôli pápeža ako katolícku univerzitu – nie

e)po súhlase pápeža zacala univerzita cinnost r. 1467 – áno

540. Aká Univerzita bola založená v roku 1463 resp. 1467 v Bratislave?

a)Academia Danubiana – nie

b)Univerzita Jána Vitéza zo Sredny – nie

c)Uhorská univerzita – Academia Istropolitana – áno

d)Universitas Comeniana – nie

e)Alžbetínska univerzita – nie

541. Ktoré fakulty mala uhorská univerzita, Academia Istropolitana, pôsobiaca v Bratislave v r. 1467 – 1485?

a)artistickú (filozofickú) – áno

b)prírodovedeckú – nie

c)teologickú – áno

d)lekársku – áno

e)astrologickú – nie

542. K akým udalostiam došlo v Uhorsku za vlády Vladislava II., ktorý sa stal králom po smrti Mateja Korvína?

a)Vladislav bol energický vladár, ktorý upevnil autoritu koruny – nie

b)podstatne sa zvýšila moc stolicnej šlachty – áno

c)úspešne sa realizovala krížová výprava proti Osmanskej ríši v r. 1514 – nie

d)sociálne napätie vyústilo r. 1514 do sedliackeho povstania – áno

e) Vladislav II., zahynul v bitke pri Moháci – nie

543.V ktorých krajinách získal súcasne královský titul Vladislav II. (1471 – 1516 ) a jeho syn Ludovít (1516 – 1526)

z polskej dynastie Jagellovcov?

a)v ceských krajinách – áno

b)v Polsku – nie

c)v Litve – nie

d)v Uhorsku – áno

e)v Sedmohradsku – nie

544.Co bolo hlavnýmpredmetom sporov medzi šlachtou a mestami za slabej vlády Jagellovcov v Cechách a v

Uhorsku?

a)velký pozemkový majetok královských miest – áno

b)mestské výsady – áno

c)zbehnutí poddaní, ktorí sa uchylovali do miest – áno

d)úsilie šlachty zbavit mestá politických práv – áno

e)náboženský spor – nie

545. Ako sa prejavil vzrast moci vysokej šlachty v Cechách a v

Uhorsku za Jagellovcov?

a)vysoká šlachta sa spojila do panského stavu – áno

b)vysokú šlachtu tvorili najbohatší vlastníci pôdy – áno

c)mala v rukách najvýznamnejšie úrady v krajine – áno

d)dobrovolne sa rozdelila o moc s meštanmi a zemanmi – nie

e)zmocnila sa královských majetkov i príjmov – áno

546.K akým zmenám v postavení poddaných dochádzalo v období vlády Jagellovcov (1490 – 1526) v Cechách a v

Uhorsku?

a)zanikol stav nevolníkov – nie

b)poddaní mali vyššie poplatky, roboty aj mimoriadne dane – áno

c)dochádzalo k hromadným útekom, poddaných z panstva – áno

d)prísnymi nariadeniami a trestami sa bránilo útekom poddaných – áno

e)povinnosti poddaných sa upravili v ich prospech v robotných patentoch – nie

547.O co sa usiloval a co zorganizoval najbohatší velmož Uhorska ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakócz, zaciatkom

16.storocia?

a)založenie Univerzity v Bratislave – nie

b)o potlacenie protestantizmu a o rekatolizáciu – nie

c)zorganizoval križiacku výpravu proti Turkom – áno

d)výpravou si chcel získat obdiv Európy a pápežský stolec – áno

e)usiloval sa získat titul uhorského krála – nie

548. Aká bola situácia v Uhorsku zaciatkom 16. storocia z hladiska obrany krajiny proti Turkom?

a)stavy sa zjednotili do boja proti Turkom – nie

b)vdaka podpore magnátov mal král. dvor prostriedky na vojnu– nie

c)velmoži odmietli poskytnút pomoc ludovej križ. výprave – áno

d)križiacka protiturecká armáda sa zmenila na protifeudálnu – áno

e)král získal podporu polského krála Jána Sobieskeho – nie

549. Kedy vypukla v Uhorsku velká sedliacka vojna, Dószovo povstanie?

a)1500 – nie

b)1509 – nie

c)1512 – nie

d)1514 – áno

e)1515 – nie

550. Ako sa volala velká sedliacka vojna proti pánom, feudálnej oligarchii, ktorá vypukla v Uhorsku v roku 1514?

a)bratrícke hnutie – nie

b)hnutie kurucov – nie

c)Dóžovo povstanie – áno

d)Pikovo povstanie – nie

e)Východoslovenské rolnícke povstanie – nie

551.Aké osobnosti stáli ako vodca a ideológ na cele velkej sedliackej vojny proti pánom v Uhorsku v roku 1514?

a)Ján Talafús – nie

b)Peter Axamit – nie

c)Juraj Dósza – áno

d)Vavrinec Mészáros – áno

e)Ján Pika – nie

552.Aké boli charakteristické znaky povstania, ktoré sa uskutocnilo roku 1514 a na cele ktorého bol sedmohradský

šlachtic Juraj Dóža?

a)išlo o prvé šlachtické povstanie za slobodu viery – nie

b)bolo to sedliacke povstanie – áno

c)Juraj Dóža sa nechal korunovat za uhorského krála – nie

d)Juraj Dóža, „sedliacky král“ bol upecený na rozžeravenom tróne za živa – áno

e)povstalci boli po pociatocných úspechoch porazení pri Temešvári

– áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

553.Ako sa skoncilo Dóžovo povstanie v Uhorsku v r. 1514? a) kompromisom medzi povstalcami a šlachtou – nie

b) zakotvením slobody stahovania sa pre poddaných – nie c) prijatím tzv. robotného patentu – nie

d) vojsko Jána Zápolského rozohnalo povstalcov – áno e) povstanie bolo úplne potlacené – áno

554.Aké opatrenia prijala šlachta na sneme v novembri 1514 po

Dóžovom povstaní?

a)uzákonila možnost výkupu z poddanstva – nie

b)prijala tzv. robotné patenty pre poddaných – nie

c)uzákonila urbárske zriadenie s presne urcenými povinnostami – nie

d)prijala kruté protirolnícke zákony – áno

e)poddaní upadli do úplného (vecného nevolníctva) – áno

555.Ako možno charakterizovat a ktoré udalosti patria do obdobia panovania uhorského krála Ludovíta II. (1516-

1526)?

a)uhorská stavovská monarchia dosiahla svoj vrchol – áno

b)stavovská monarchia sa mení na absolutistickú – nie

c)dôležité pevnosti na hraniciach boli v moci Osmanskej ríše – áno

d)po vzbure v r. 1525, došlo v r. 1526 k povstaniu baníkov v Banskej Bystrici – áno

e)syn Juraja Dóžu, so sedliackymi povstalcami obsadil Banskú Bystricu – nie

556. Aké boli príciny priebeh a dôsledky povstania baníkov v

Banskej Bystrici v roku 1526?

a)mzdy sa vyplácali v znehodnotených minciach – áno

b)istú úlohu tu zohrali aj radikálni reformacní kazatelia – áno

c)baníci sa zmocnili celého mesta okrem mestského zámku – áno

d)Palatín Š. Werbóci amnestoval povstalcov – nie

e)baníci sa dobrovolne prihlásili do vojska proti Turkom, do bitky pri Moháci – nie

557. Ako a s akými výsledkami došlo v roku 1526 k bitke pri

Moháci, medzi uhorským vojskom a osmanským protivníkom?

a)v júli 1526 padla pevnost Petrovaradín – áno

b)sultán Soliman sa vydal na novú výpravu proti Uhorsku – áno

c)Ludovít II. vycerpal svoje sily získaním Belehradu, Šabaca a

Zemuni – nie

d)vojsko bolo pocetné slabé s neskúsenými velitelmi, riadne nepripravené – áno

e)uhorské vojsko bolo na hlavu porazené – áno

558.Ako sa volalo právo na základe ktorého vzniklo na

Slovensku v 14. storocí mnoho dedín, na ktoré prešli aj

obyvatelia mnohých starých dedín?

a)zákupné – áno

b)emfyteutické – áno

c)nemecké – áno

d)valašské – nie

e)rímske – nie

559.Aké boli osobitosti v postavení, v právach a povinnostiach dedín na Slovensku a ich obyvatelov, ktoré vznikli v 14.

storocí na zákupnom (nemeckom, emfyteutickom) práve?

a)mali presne urcené svoje práva a povinnosti – áno

b)na ich cele bol dedicný richtár (škultét, šoltýs) – áno

c)ich práva a povinnosti lubovolne urcoval ich zemepán – nie

d)na ich cele stál purkmajster menovaný zemepánom – nie

e)ich odvolací súd bol v Norimbergu – nie

560.Kto sa v Banskej Bystrici zaslúžil v 15. storocí o zavedenie scedzovania, t. j. oddelenia medi od striebra (známeho už

predtým v Benátkach)?

a)T. Fugger – nie

b)Ján Haugvic – nie

c)Štefan Zápolský – nie

d)Ján Thurzo – áno

e)Matej Tavernicus – nie

561.Ako sa nazývala spolocnost, vybudovaná v rokoch 1495 –

1504, na strednom Slovensku ako rozsiahly a dobre organizovaný mediarsky podnik, vyvážajúci svoje produkty

do celého vtedajšieho sveta?

a)Spišsko-gemerská spolocnost – nie

b)Thurzovsko-Fuggerovská spolocnost – áno

c)Rimaro-muránska spolocnost – nie

d)Augsbursko-uhorská spolocnost – nie

e)Hornouhorská mediarska spolocnost – nie

562. Ktoré z miest na území Slovenska patrili v stredoveku do kategórie nazvanej – slobodné královské banské mestá?

a)Bardejov – nie

b)Banská Štiavnica – áno

c)Banská Bystrica – áno

d)Kremnica – áno

e)Skalica – nie

563.O dosiahnutie akého stavu sa usiloval uhorský král

Žigmund svojím menším dekrétom, pôvodne v roku 1405,

vo vztahu kmestám?

a)usiloval sa o vytvorenie královského mestského stavu – áno

b)o vytvorenie opory proti velmožom v královskom mestskom stave

- áno

c)o to, aby všetky mestá získali štatút slobodných královských miest

– nie

d)o kodifikáciu právnej diferenciácie miest – nie

e)o zdanenie, dovtedy od dane oslobodených miest – nie

564.Ako sa nazývalo spolocenstvo miest jestvujúce od 40. rokov 15. storocia, ku ktorému patrili – Košice, Levoca, Prešov,

Bardejov a Sabinov?

a)Zväz dolnouhorských miest – nie

b)Zväz hornouhorských miest – nie

c)spolocenstvo východoslovenských miest – áno

d)spolocenstvo nazývané tiež Pentapolitana – áno

e)spolocenstvo severouhorských miest – nie

565.Cím, akými znakmi, charakteristickými crtami sa vyznacuje Žilinská kniha (mestská kniha) z druhej polovice

15.storocia?

a)je svedectvom uplatnovania slovenciny v právnej a administratívnej praxi – áno

b)prekladom magdeburského práva do slovakizovanej ceštiny r.

1473 – áno

c)viac ako 70 zápismi z rokov 1451-1524 v slovakizovanej ceštine – áno

d)dokazuje ešte výlucné používanie latinciny v administratíve – nie

e)je svedectvom prechodu od latinciny k nemcine v mestách na

Slovensku – nie

566.Ktoré najvýznamnejšie stavby v sakrálnej architektúre na Slovensku v 14. storocí, patria resp. sú postavené v

gotickom štýle?

a)kostol sv. Mikuláša v Trnave – áno

b)bazilika v Šaštíne – nie

c)lod kostola bratislavských klarisiek – áno

d)konkatedrála sv. Martina v Bratislave – nie

e)farský kostol sv. Jakuba v Levoci – áno

567. Stavby ktorých dómov, gotických sakrálnych stavieb sa dokoncili na Slovensku v 15. storocí?

a)v Bratislave – áno

b)v Košiciach – áno

c)v Bardejove – áno

d)v Banskej Bystrici – nie

e)vo Zvolene – nie

568. Ako možno charakterizovat hlavný oltár v kostole sv.

Jakuba v Levoci?

a)patrí k najväcším zachovaným gotickým hlavným oltárom v

Európe – áno

b)patrí k najväcším renesancným hlavným oltárom v Európe – nie

c)je dielom majstra Pavla z Levoce – áno

d)pochádza zo zaciatku 16. storocia – áno

e)pochádza z prvej polovice 15. storocia – nie

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

569. Akými údajmi možno klasifikovat podivuhodné dielo majstra Pavla z Levoce?

a)svojím školením a zameraním bol predstavitelom neskorej gotiky

– áno

b)bol tvorcom, zakladatelom renesancie v rezbárstve na Spiši – nie

c)ako predstavitel neskorej gotiky, bol tvorcom postáv s renesancnými prvkami – áno

d)jeho dielo umelecky ovplyvnilo rezbárstvo takmer na celom Slovensku – áno

e)pôsobil len v Levoci, a preto neovplyvnil rezbárstvo na Slovensku

– nie

570.Aký politický útvar sa vybudoval v poslednej tretine 10. storocia v strednej casti Dunaja a s akými udalostami

súvisí?

a)velkoknieža Gejza tu vybudoval ústredne spravovaný štát – áno

b)pápež Silvester II. udelil jeho vladárovi Štefanovi I. (Svätému) královskú hodnost – áno

c)tento štát sa stal Uhorským královstvom – áno

d)Nitrianske velkokniežatstvo na cele s Kopánom – nie

e)štátny útvar kniežata Kocela – nie

571. Aké postavenie, administratívno-štátoprávne, administratívno-cirkevné mala Nitra za prvých Arpádovcov na zaciatku 11. storocia?

a)bola sídlom panovníka za vzbury Kopána proti Štefanovi – nie

b)údajne bola jedným zo sídiel údelu arpádovských princov – áno

c)pod nitriansku diecézu patril ostrihomský arcibiskup – nie

d)bývalá nitrianska diecéza pripadla ostrihomskému arcibiskupovi – áno

e)zrejme práve úz. okolo NR bolo najväcšmi pokrestancené– áno

572.Akým útvarom bol údel v prvej polovici 11. storocia v ranofeudálnom Uhorsku a kde bolo jedno z jeho dvoch

sídiel od r. 1048?

a)bol to samostatný štátny útvar – nie

b)predstavoval tzv. tretinu královstva – áno

c)údel spravovali arpádovskí princovia – áno

d)bol sídlom diecézy – nie

e)jedným z jeho sídiel bola Nitra – áno

573. Ako sa zmenilo postavenie Slovenska v Uhorskom královstve?

a)z komitátu sa zmenilo na údelné kniežatstvo – nie

b)svoje významné obranné postavenie (ako malo v 11. st.) stratilo – áno

c)Uhorsko so západnými susedmi žilo v mieri, svoje výboje presunulo na južné hranice – áno

d)Slovensko sa stalo obranným valom proti nájazdom Tatárov – nie

e)vojská krála Bela IV. spolu s Kumánmi zmenili Slovensko na pohranicné vojvodstvo – nie

574. Ako a v dôsledku akých udalostí sa zmenilo tažisko už výbojnej politiky Uhorského královstva v 12. storocí?

a)presunulo sa do boja proti závislosti na Nemeckej ríši – nie

b)do boja proti ceským panovníkom Václavovi II. a III. usilujúcimi získat Slovensko – nie

c)tažisko výbojov sa presunulo na južné hranice – áno

d)so západnými susedmi žilo v mieri a uzavrelo chorvátsko-uhorskú personálnu úniu – áno

e)v dôsledku vpádu Tatárov na Slovensko – nie

575.Ktoré okolnosti prispeli k zmene etnického obrazu

Slovenska a k zvýšeniu královských príjmov zo Slovenska

od polovice 12. storocia?

a)na Spiši sa usadili prví nemeckí osadníci – áno

b)zvýšilo sa dolovanie striebra v banskoštiavnickom revíre – áno

c)zrušenie postavenia Slovenska ako údelu spravovaného arpádovskými princami – nie

d)usadenie sa Kumánov na západnom Slovensku – nie

e)prizvanie strážnych kmenov Plavcov, Pecenehov na Slovensko – nie

576. K akým udalostiam došlo zaciatkom 13. storocia v Uhorskom královstve?

a)Ondrej II. podnikol 17 výprav na zabratie Halica – áno

b)územie Slovenska ovládol až do svojej smrti Matúš Cák Trenciansky – nie

c)dvaja oligarchovia, Omodejovci a Matúš Cák ovládli Slovensko – nie

d)došlo k vpádu Tatárov v r. 1241-1242 – áno

e)vpád Tatárov však nezanechal väcšie hospodárske škody – nie

577. Aké boli historické súvislosti zakladania výsadných miest v

Uhorsku v 13. storocí a aké bolo ich právne postavenie?

a)zakladali sa výlucne po tatárskom vpáde – nie

b)zakladali sa už pred tatárskym vpádom, ale najmä po nom – áno

c)zakladanie bolo spojené aj s príchodom nemeckého obyvatelstva –

áno

d)ich právne postavenie bolo blízke najmä nemeckým mestám – áno

e)právnym postavením sa neodlišovali od poddanských miest – nie

578. Aké udalosti sa dotkli Slovenska v súvislosti so zápasmi o dedicstve rakúskych Babenbergovcov, ktorí vymreli r. 1246 a ktoré dynastie v nich súperili?

a)súperili tu Arpádovci s Piastovcami – nie

b)uhorské královstvo bojovalo o dedicstvo s ceským králom Premyslom Otakarom II. – áno

c)Karol z Anjou v nich bojoval proti Albrechtovi Habsburskému – nie

d)výpravy Premysla Otakara II. smerovali v r. 1271 a 1273 na

územie Slovenska – áno

e)dve velké výpravy Premysla Otakara II. spustošili juhozápadné

Slovensko až po Nitru – áno

579. Ako a v ktorých oblastiach Slovenska sa v 14. storocí zvýšila banská tažba?

a)v Kremnici sa tažilo zlato – áno

b)po r. 1328 založili v Kremnici mincovnu – áno

c)med a striebro sa tažili v Gelnici – áno

d)med a striebro sa tažilo mestách na úpätí Malých Karpát (Jur,

Modra, Pezinok) – nie

e)bohaté náleziská zlata sa objavili v Handlovej – nie

580. Ako sa zmenili mestá na Slovensku v priebehu 14. storocia?

a)ich pocet klesal – nie

b)zvýšil sa ich pocet – áno

c)r. 1381 v Žiline sa dosiahlo paritné zastúpenie Slovákov a Nemcov v mestskej rade – áno

d)po Žiline postupne sa poslovencili aj ostatné mestá – áno

e)v mestských radách v mestách na Slovensku zacínali prevládat madarskí meštania – nie

581. Stretnutie povereníkov ktorých panovníkov sa uskutocnilo na Trencianskom hrade v auguste 1335?

a)ceského – áno

b)rakúskeho – nie

c)nemeckého – nie

d)polského – áno

e)uhorského – áno

582. Aké boli výsledky stretnutia troch panovníkov v novembri

1335 na Vyšehrade nad Dunajom (Visegrád)?

a)uzavretie koalície proti expanzii Habsburgovcov – nie

b)spojenecká zmluva o obrane krestanstva pred Turkami – nie

c)ceský král sa vzdal nároku na Polsko – áno

d)polský král sa vzdal nároku na Sliezsko – áno

e)dohodlo sa vytvorenie personálnej únie, cesko-uhorsko-polskej – nie

583.Ako sa vytvorilo a rozvíjalo od stretnutia troch panovníkov vo Vyšehrade v r. 1335 tradicné polsko-uhorské

priatelstvo?

a)stretnutie sprostredkoval uhorský král Karol Robert – áno

b)vdaka uhorskému královi sa vyriešil územný cesko-polský spor –

áno

c)r. 1339 spojili vojská proti Turkom v bitke pri Varne – nie

d)r. 1339 uzavreli dohodu o nástupníctve na trón pri vymretí Piastovskej dynastie – áno

e)r.1370 po smrti Kazimíra Velkého sa uhorský král Ludovít I. stal aj polským králom – áno

Otázky na prijímacie skúšky na právo UMB v Banskej Bystrici

584. Aká dohoda polsko-uhorská bola uzavretá v roku 1339 a aké mala historické politické dôsledky?

a)dohoda o daní slovenských spišských miest do zálohu Pol. – nie

b)dohoda o postúpení celého Halica do zväzku Uhorského královstva – nie

c)dohoda o nástupníctve uhorského krála na polský trón pri vymretí

Piastovcov – áno

d)uhorský král Ludovít I., sa r. 1370 po smrti Kazimíra Velkého stal polským králom – áno

e)Ludovít I., r. 1370 král uhorský a polský, vládol nad územím od

Baltu po Adriatik – áno

585. Ako sa zmenilo postavenie uhorského krála Ludovíta I., po smrti polského krála Kazimíra III. (Velkého)?

a)uh. král Ludovít I., bol zvolený r. 1370 aj za polského krála – áno

b)vzdal sa uh. trónu, aby mohol byt zvolený za polského krála – nie

c)podla dohody o nástupníctve z r. 1339 sa uhorský král, stal aj polským králom – áno

d)Ludovít I., král polský a uhorský, vládol nad územím od Baltu po Adriatické more – áno

e)Ludovít I. ako král polský a uhorský vyjadroval polsko-uhorskú personálnu úniu – áno

586.Ako sa riešilo nástupníctvo na uhorský trón po smrti

Ludovíta Velkého (10. 9. 1382 v Trnave)?

a)podla dohody s polským králom z r. 1339 na uhorský trón nastúpili Jagellovci – nie

b)došlo k opätovným bojom o trón – áno

c)krátko vládlo dcéra Ludovíta Velkého Mária – áno

d)v r.1387-1437 kr. bol manžel královnej Márie, Žigmund IV. – áno

e)v r. 1387 na uhorský trón nastúpila habsburgovská dynastie – nie

587. Aké poverenie (úlohu) mal na Slovensku Jan Jiskra, po roku 1440?

a)bol v službách Žigmunda Lux., proti slovenským husitom – nie

b)poverila ho královná Alžbeta, aby obsadil väcšinu územia

Slovenska – áno

c)mal zabezpecit trón pre maloletého syna královnej Alžbety,

Ladislava – áno

d)viedol a organizoval tu bratrícke hnutie – nie

e)bol v službách ceského krála Juraja Podebradského – nie

588. Cím bolo, ako sa prejavovalo a kedy zaniklo na Slovensku tzv. bratrícke hnutie?

a)boli to pomocné jednotky Jana Jiskru z Brandýsa – nie

b)regrutovalo sa z bývalých – žoldnierov, husitských a Jiskrových vojakov – áno

c)zakladali si opevnené tábory a živili sa zo zdrojov daného úz.– áno

d)posledný bratrícky tábor drasticky zlikvidoval král Matej Korvín r. 1467 – áno

e)hlásali cesko-slovenskú jednotu a tzv. štyri pražské artikuly – nie

589. Ako sa prejavovala zahranicná výbojná politika uhorského krála Mateja Korvína?

a)sústavne vytváral opevnenia a vojsko proti hroziacemu útoku Turkov – nie

b)usiloval sa získat ceskú korunu – áno

c)nechal sa vo Viedni korunovat za cisára Svätej ríše rímskej – nie

d)po celých 20 rokov mal obsadenú Moravu – áno

e)od r. 1485 obsadil cast Rakúska a Vieden urobil svojím hlavným mestom – áno

590. Co prispelo (resp. kto prispel) k obrovskému rozmachu medenorudného baníctva na Slovensku koncom 15. st.?

a)uhorský král Žigmund – nie

b)podnikatelská rodina Thurzovcov – áno

c)aj fakt, že Thurzovci sa spojili aj s augsburskými bankármi Fuggerovcami – áno

d)uhorský arcibiskup T. Bakócz – nie

e)to, že Thurzovci s Fuggerovcami ovládli svetový trh s medou– áno

591. Aké bolo postavenie Bratislavy a Trnavy v Uhorsku, v priebehu dvoch storocí po roku 1526 resp. 1541?

a)boli riadené z ústredných orgánov sídliacich v Budíne – nie

b)do Bratislavysa prestahovali ústredné úrady z Budína – áno

c)Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska – áno

d)Trnava sa stala sídlom arcibiskupa prímasa z Ostrihomu – áno

e)Bratislava bola už nie druhým, ale tretím mestom Uhorska (po Budíne a Košiciach) – nie

592. Ktoré casti Uhorska a ich obyvatelia znášali z historického pohladu, hlavnú tarchu stopätdesiatrocného boja proti

Turkom?

a)Madari a Madarsko – nie

b)Chorvátsko a Chorváti – nie

c)vtedajšia hornouhorská šlachta – áno

d)úz. Slovenska a jeho obyvatelia, a úzky pás západnej casti

Zadunajska – áno

e)väcšina Mad. bola poslušnými poddanými tureckého sultána – áno

593. Aké bolo postavenie Madarska a Madarov po roku 1526?

a)znášali hlavnú tarchu stopätdesiatrocného boja proti Turkom – nie

b)väcšina Mad. bola poslušnými poddanými tureckého sultána – áno

c)od r. 1541 došlo k dlhodobému obsadeniu centra Uhorska Osmanskou ríšou – áno

d)množstvo šlachticov v centrálnom Uhorsku viedlo partizánsku vojnu proti Turkom – nie

e)množstvo šlachticov z Madarska sa pristahovalo na územie

Slovenska – áno

594. V roku 1515 bola v Bratislave medzi Jagellovcami a Habsburgovcami uzavretá dohoda, ktorá sa týkala?

a)obrany proti Turkom – nie

b)postupu proti bratríkom – nie

c)vzájomného nastúpenia na trón – áno

d)majetkových otázok – nie

e)vojenského spojenectva – nie

595. Velitel Juraj Dóža vyzval križiakov, aby si vydobyli od šlachty tieto slobody?

a)hlásanie slova Božieho – nie

b)prijímanie pod obojím – nie

c)stahovania – áno

d)využívania lesov a vôd – áno

e)osobnú slobodu – nie

596.Uzákonenie nevolníctva z roku 1514 znamenalo? a) vecné pripútanie k pôde – áno

b) vysoké poddanské povinnosti – áno c) vysoké roboty – áno

d) slobodu stahovania – nie

e) zavedenie urbárskych povinností – nie

597.V priebehu baníckeho povstania na Slovensku v r. 1526 sa z

baníckeho náboženského bratstva stal?

a)orgán miestnej správy – nie

b)samosprávna cirkevná jednotka – nie

c)podporný spolok – áno

d)Bratská pokladnica – áno

e)Protestantská konfesia – nie

598. Koncom roku 1526 malo Uhorsko dvoch panovníkov, a to:

a)Jána Zápolského a Ferdinanda Habsburského – áno

b)Jána Hunyadiho a Ferdinanda Habsburského – nie

c)Jána Zápolského a Albrechta Habsburského – nie

d)Jána Hunyadiho a Ladislava Pohrobka – nie

e)Ladislava Jagellonského a Ferdinanda Habsburského – nie

599. Ako sa nazývalo zaberanie cirkevnej pôdy na celom Slovensku v polovici 16. st. šlachtou ako aj meštanmi?

a)sakralizácia – nie

b)sekularizácia – áno

c)sekvestrácia – nie

d)nacionalizácia – nie

e)urbarizácia – nie

600.V 16. storocí sa zväcšili feudálne panstvá vysokej šlachty, ktorá na opustenej a zabratej pôde vytvárala?

a)dominikálnu pôdu – nie

b)rustikálnu pôdu – nie

c)majere – áno

d)latifundiá – nie

e)oppidá – nie