Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

โครงงานอาชีพ เรื่อง ตะกร้าหรรษา

โดย ๑. เด็กหญิงขวัญจิราแสงสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปี๓ ที่

๒.เด็กหญิงศิริพรสนิทโกสัย ชั้นมัธยมศึกษาปี๓ ที่ ๓.เด็กหญิงจินดารัตน์ กิ่งพดซาุ ชั้นมัธยมศึกษาปี๓ ที่

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๐

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว นางวารุณี บุญทัน

รายงานนี้เป็นส่ วนหนึ่งของโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๖๑ ครั้งที่ จังหวัดมหาสารคามประจ าปี การศึกษา๒๕๕๔

ก

หน้า 2

ใบรับรองโครงงาน

ในการประกวดโครงงานอาชีพ เรื่องตะกร้าหรรษา

จัดท าโดย

1.เด็กหญิงขวัญจิรา แสงสวาง่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

2.เด็กหญิงศิริพร สนิทโกสัยช้นมัธยมศึกษาปีที่๓ 3.เด็กหญิงจินดารัตน์ กิ่งพุดซา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแกว้ นางวารุณี บุญทัน

ได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดย

 

ลงชื่อ...................................

ผู้อ านวยการโรงเรียน

(นายสุวัฒน์

พงศ์สุวรรณ)

ลงชื่อ...................................

รองผู้ านวยการโรงเรียน

(นายธีรยุทธ สีเสน)

ลงชื่อ...................................

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

(นางสาวพัชรินทร์ ศรีแกว)้

ลงชื่อ...................................

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

(นางวารุณี

บุญทัน)

ข

หน้า 3

ค านิยม

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้เล็งเห็นวา่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง“ตะกร้าหรรษา” โดยมี นางสาวพัชรินทร์ ศรีแกว้ และนางวารุณี บุญทันเป็นที่ ปรึกษาโครงงาน นับวาเป็นโครงงานที่น่่าชื่นชมในความสาเร็จของนักเรียน ที่รู้จักนาเศษ วัสดุ(เชือกฟาง)มาประดิษฐ์เป็ นตะกร้าส าหรับใช้งานะกร้าร้าที่ประดิษฐ์จากเชือกฟางมีซึ่งต ความสวยงาม คงทน อีกทั้งยังทาให้นักเรียนมีรายได้ระหวางเรียน่ เป็นการฝึกฝนให้

นักเรียนรู้จักวางแผนในการทางาน แสดงให้เห็นถึงความพยายามและตั้งใจจริง มีความ อดทนจนชิ้นงานสาเร็จ โดยยึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถนา ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

จึงหวังเป็นอยางยิ่งว่ าโครงงานอาชีพเรื่องนี่้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

คณะผู้จัดท า

ง

หน้า 4

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานอาชีพ เรื่อง “ตะกร้าหรรษา” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทพสถิตวิทยาส าเร็จได้ด้วยความ อนุเคราะห์จาก นายสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณผู้อ านวยการงเรียนเทพสถิตวิทยาโ นายธีรยุทธ สีเสน นางนัทพร บุตตะกุลรองผู้อ านวยการโรงเรียน คุณแม่ศรีแกว้ คงพันธ์ (ปราชญ์ชาวบ้าน)ผู้ฝึ กสอน นางสาวพัชรินทร์ ศรีแกวและ้ นางวารุณี บุญทันเป็ นที ปรึกษาโครงงาน รวมทั้งคณะครูทุกท่านภายในโรงเรียนที่กรุณาให้ค าแนะนในการท า โครงงาน จึงทาให้โครงงานสาเร็จไปด้วยดีขอขอบพระคุรอยางสูง่ ณ โอกาสนี้

ประโยชน์จากการจัดทาโครงงานในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยูบ้าง่ จาก การน าความรู้ทักษะ กระบวนการในการจัดท าโครงงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการน า วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลดี ต่อท้องถิ่น และเกิดผลดี ต่อสังคมในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดท า

ค

ชื่อโครงงาน

ชื่อผ้จัดทูาโครงงาน

หน้า 5

ตะกร้าหรรษา ๑. เด็กหญิงขวัญจิรา แสงสวาง่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

๒. เด็กหญิงศิริพร สนิทโกสัยช้ มัธยมศึกษาปีที่๓ ๓.เด็กหญิงจินดารัตน์ กิ่งพุดซา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

ระดับชั้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

โรงเรียน ปี การศึกษา สังกัด

มัธยมศึกษาตอนต้น

 

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแกว้

ครู(คศ.๓)

นางวารุณี บุญทัน

ครู(คศ.๒)

เทพสถิตวิทยา

 

2554

 

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง“ตะกร้าหรรษา” เป็นโครงงานสงประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา่ ต้นอน ที่จัดทาขึ้นเพื่อเป็นของใช้และหารายได้ระหวางเรียน่ โดยอาศัยเชือกมัดฟางที่เหลือจากการ เลี้ยงสัตว์ไม่ต้องทิงให้เปล้่าประโยชน์เชือกมัดฟางทาจากป่านผสมใยสังเคราะห์ทาให้ไม่ ขึ้นรา มีความคงทนทานต่อการใช้งาน สมาชิกในกลุ่มมีความสารถด้านการถักจึงรวมกลุ่ม ประดิษฐ์ซึ่งสามารถทาในเวลาวางจากการเรียนหรือที่บ้าน่ ทาให้สร้างสรรค์ผลงานออกมา ได้จานวนมาก เมื่อจาหน่ายได้ไม่เน่าเสีย เมื่อผลิตได้จานวนมากสามารถฝากขายที่ร้าน OSOP ของโรงเรียนและที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

สารบัญ

 

 

หน้า

ใบรับรองโครงงาน

ก

ค านิยม

ข

บทคัดย่อ

ค

กิตติกรรมประกาศ

ง

บทที่1 บทน า

1

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน

1

วัตถุประสงค์

1

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

1

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

2

บทที่2 เอกสาร

3

บทที่3 อุปกรณ์และวิธีการท า

6

อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการท า

6

ขั้นตอนการประดิษฐ์

6

บทที่4 ผลของการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

12

บทที่5 สรุปผลการศึกษา

16

สรุปผลการศึกษา

16

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

16

ปัญหาและอุปสรรค

16

ข้อเสนอแนะ

16

บรรณานุกรม

17

ภาคผนวก

 

ภาพกิจกรรม

 

หน้า 7

บทที่1 บทน า

1. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน

โรงเรียนเทพสถิตวิทยาด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไว้ในทุกสาระการเรียน พวกเรามีความสนใจผลิตภัณฑ์ถักตะกร้าด้วยเชือกฟาง เพราะในอาเภอเทพสถิตมีผู้เลี้ยงโคนม ประมาณ 70 ฟาร์ม ท าให้มีเศษเชือกฟางเป็ น จานวนมากเหลือทิ้ง ประกอบกบได้พบเห็นชาวบ้านใกล้เคียงั พ่อแม่ของตนเองและคุณครูที่ โรงเรียนสอน ถัก จึงอยากฝึกจัดทาแล้วรู้สึกชอบและมีความสุขในขณะปฏิบัติงาน ผอน่ คลายความตึงเครียด จึงรวมกลุ่มกนแล้วไปปรึกษาคุณครูัเป็นที่ปรึกษาให้กบกลุั่มพวกเรา พวกเราได้มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือกาวหน้าขึ้้นตามลาดับจนเป็นที่ยอมรับสามารถนาไป จาหน่ายในชุมชนได้โดยเฉพาะงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน สามารถจาหน่าย ให้กบนักทั่องเที่ยวได้ตะกร้าจากเชือกฟางเมื่อจัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วคงทนถาวร สามารถผลิตไว้ได้เมื่อมีเวลาวาง่ ไม่กระทบต่อกาเรียน นาไปทาที่ไหนกได้็ จากจุดนี้เมื่อ นาตะกร้ามาประดิษฐ์ที่โรงเรียนเพื่อน ๆ กของลองท็าบ้างทาให้มีเพื่อน ๆ มาร่วมกนจัดทัา เป็นตะกร้าขึ้น จึงเกิดแนวคิดรวมกลุ่มหารายได้ระหวางเรียนโดยเสนอโครงการขอยืมเงิน่ จากทางโรงเรียน

2.วัตถุประสงค์

2.1เพื่อประดิษฐ์ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง นาไปจาหน่ายเพื่อมีรายได้ระหวางเรียน่

2.2เพื่อใช้เวลาวางให้เก่ิดประโยชน์

2.3เพื่อนาวัสดุเหลือใช้กลับคืนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

2.4เพื่อเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้า 8

3. ขอบเขตของการศึกษา

เป้ าหมายเชิงปริมาณ -ได้ตะกร้าจากเชือกมัดฟางเดือนละ4ใบ ต่อ 1 คน โดยเริ่มงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม

2553 – 30 กนยายนั 2554 ได้ตะกร้าทั้งสิ้น 50 ใบ เป้ าหมายเชิงคุณภาพ

-ได้ตะกร้าจากเชือกมัดฟางสวยงามทนแดด ทนฝน ทนทานต่อการใช้งาน สามารถ น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจวัน า

4.สมมติฐานการด าเนินงาน

4.1สมาชิกกลุ่มมีความรู้เก่ียวกบการประดิษฐ์ตะกร้าจากเชือกมัดฟางั

4.2ได้ตะกร้าจากเชือกมัดฟางที่มีความคงทนถาวร

4.3ได้เผยแพร่ผลงานและจัดจาหน่ายผลงานทาให้มีรายได้ระหวางเรียน่

หน้า 9

บทที่2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง

เชือกฟางข้าวมัดฟาง หมายถึง เชือกที่ได้จากการสังเคราะห์ มีความเหนียว คงทน มี ลักษณะคล้ายคุณลักษณะที่ต้องการ เชือกมัดฟางต้องมีขนาดสม ่าเสมอ เหนียว คงทน

2. เชือกผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาหรือประดิษฐ์ขึ้นจากเชือกมัดฟาง โดยการถัก สาน มัดผูก หรือตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ อาจใช้วัสดุอื่น เช่น ไม้พลาสติก โลหะ ผ้า หนัง เป็น ส่วนประกอบ อาจซับในด้วยวัสดุอื่น เช่น ผ้า หนัง พลาสติก และอาจเคลือบด้วยสารเคลือบ เงาด้วยกได้็

3. เทียนไข

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาไขสัตว์ไขพืช หรือไขสังเคราะห์เช่น ไขผึ้ง ไข วัว ไขปลาวาฬ ไขพาล์มิติก ไขสเตียริก พาราฟิน ปิโตรลาทุม มาผานความร้อนให้หลอม่ ละลายรวมกนั นาไปปั้นด้วยมือหรือเทลงในแบบพิมพ์ให้รอบไส้เทียน อาจผสมสีหรือกลิ่น หล่อด้วยน้าเย็น ปล่อยให้แข็งตัวอยูในแบบพิมพ์แล้วแกะเทียนไขออกตัดแต่่ง ใช้จุดไฟที่ไส้ เทียนเพื่อให้แสงสวาง่

ลักษณะทั่วไปต้องมีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม ไม่แตก หัก หรือมีฟองอากาศ ไส้ เทียนต้องมีขนาดและความยาวที่เหมาะสมกบชิั้นงาน

สี(ถ้ามี) ต้องสม่าเสมอ ไม่ปรากฏเม็ดสี(ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

กลิ่นต้องไม่มีกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลิ่นหืนเมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนน ตามข้อ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกวา่ ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้๑ คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่

หน้า 10

การติดแน่นของไส้ เทียนต้องไม่หลุดหรือแยกออกจากเนื้อเทียน การใช้งานเมื่อจุดไส้เทียนต้องติดไฟตลอดจนกระทังเนื่ ้อเทียนหลอมละลายแปร

สภาพไปจากรูปทรงเดิม อาจมีควันด าได้เล็กน้อย

4. ไฟแช็ก

ไฟแช็กหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับจุดไฟด้วยมือและใช้ก๊าซปิ โตรเลียม หรือของ ผสมไฮโดรคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิง ใช้สาหรับจุดบุหรี่ซิการ์และไปป์หรือใช้จุดไฟกบวัสดุั ชนิดอื่นได้เช่น กระดาษ ไส้ตะเกียง เทียน และคบเพลิง

หมายเหตุไฟแช็กไม่ได้ออกแบบไว้สาหรับจุดไฟเพื่อให้แสงสวางเหมือนเทียน่ หรือ ไฟฉาย หรือการใช้ในลักษณะอื่นที่ต้องจุดไฟเป็ นระยะเวลานาน

ไฟแช็กประเภทบรรจุก๊าซได้ครั้งเดียว (disposable lighter) หมายถึง ไฟแช็กที่เมื่อใช้ ก๊าซหมดแล้วผู้ใช้ไม่สามารถนามาบรรจุก๊าซใหม่ได้อีก

ไฟแช็กประเภทบรรจุก๊าซได้หลายครั้ง (refillable lighter) หมายถึง ไฟแช็กที่เมื่อใช้ ก๊าซหมดแล้ว ผู้ใช้สามารถนามาบรรจุก๊าซใหม่ได้อีก

ความสูงเปลวไฟ หมายถึง ระยะเปลวไฟวัดจากขอบบนของกะบังไฟ(flame guard) ถึงยอดเปลวไฟ หรือระยะที่วัดจากรูปล่อยก๊าซ (orifice) ถึงยอดเปลวไฟในกรณีที่ไม่มีกะบัง ไฟการส าลัก(splitting or sputtering) หมายถึง ปรากฏการณ์ของก๊าซที่ยังไม่ถูกเผาไหม้ กระเด็นออกมาจากเปลวไฟ

ไฟแช็กอันแรกของโลกมีชื่อวา่ ตะเกียงของเดอเบอไรเนอร์ประดิษฐ์ขึ้นโดย โยฮันน์วูล์ฟกงั เดอเบอไรเนอร์(Johann Wolfgang Döbereiner) นักเคมีชาวเยอรมันเมื่อ ค.ศ. 1823 ทางานโดยการยิงแก๊สไฮโดรเจนไปบนโลหะแพลทินัที่ห่างกนัม 4 เซนติเมตร บนอากาศ โลหะจะร้อนขึ้นและติดไฟได้เองโดยไม่ต้องใช้ประกายไฟ ไฟแช็กชนิดนี้ผลิตจาหน่ายเรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 1880 จึงเลิกผลิต

ไฟแช็กเริ่มมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในช่่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เนื่องจากทหาร ต้องใช้ไม้ขีดไสาหรับส่องทางในความมืดฟ แต่การจุดไม้ขีดในตอนเริ่มต้นนั้นทา

หน้า 11

ให้เกิดแสงสวางมาก่ และทาให้ต้องเสียชีวิตเพราะเป็นเป้าให้ถูกยิง ดังนั้นการจุดไฟที่ไม่ให้ เกิดแสงสวางมากจึงเป็นสิ่่งที่ต้องการ นักประดิษฐ์จึงได้พัฒนาไฟแช็กเพื่อใช้ในการทหาร และเมื่อ.คศ. 1918 สงครามสิ้นสุดลง ไฟแช็กจึงเป็นสินค้าที่ผลิตได้อยางรวดเร็ว่ ใช้ง่าย และ ราคาถูกลงกวาแบบดั่้งเดิม

หน้า 12

บทที่3

อปกรณ์และวิธีทุา

วัสดอุปกรณ์ุ

1 เชือกมัดฟาง

2.เหล็ก

3.ไขควง

4.ไฟแช็ก

5.เทียนไข

6.กรรไกร

ขั้นตอนการประดิษฐ์

ลายพื้นฐาน

1. ลาย มัดตัวปูขวา

หน้า 13

2. มัดเกลียวขนานขวา

3. มัดปมจุดเฉลี่ยงซ้าย

หน้า 14

4. มัดปมจุดเฉลี่ยงซ้าย

5. มัดปมจุดเฉลี่ยงชวา

หน้า 15

6. วิธีมัดปมจุด 2 แถว

ขั้นตอนการขึ้นรูปตะกร้า

1.ออกแบบโครงเหล็กรูปแบบต่างๆ เช่น ทรงสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม พระสังข์ ฯลฯแล้วน าไปเชื่อมให้ได้รูปทรงที่ต้องการ เมื่อได้โครงเหล็กแล้วจึง นามาทาสีกนสนิมั

2. น า

โครง

หน้า 16

เหล็กที่ทาสีกนสนิมแล้วมาพันด้วยเชือกมัดฟางั เพื่อป้องกนการลื่นในขัั้นตอนการ ถักลายและเพื่อไม่ให้เห็นโครงเหล็กแต่จะดูเหมือนหวาย

3. เริ่มทาขอบตะกร้าโดยการถักลายขนานซ้าย-ขวาที่ขอบบน ขอบล่างและหูตะกร้า

หน้า 17

4.ในการขึ้นลายด้านข้างของตะกร้า จ านวนและขนาดของเชือกจะตัดตามความ เหมาะสมของขนาดตะกร้า(เช่นทรงสี่เหลี่ยมตัดเชือกขนาด 30 นิ้ว ประมาณ 30 เส้น)

5.เริ่มจากการทากนตะกร้า้

หน้า 18

บทที่4 ผลการด าเนินงาน

ต้นทนการผลิตุ

 

 

 

1. เชือกมัดฟางสีธรรมชาติ

กิโลกรัมละ 200

บาท

สีธรรมสังเคราะห์

กิโลกรัมละ 250

บาท

2. ไฟแช็ก

อันละ

5

บาท

3. โครงเหล็ก

 

 

 

3.1 โครงเหล็กใหญ่ลายหยัก

ราคา

150

บาท

3.2 โครงเหล็กใหญ่

ราคา

100

บาท

3.3 โครงเหล็กเล็กลายหยัก ราคา

100

บาท

ต้นทนการผลิตตะกร้าตามขนาดุ

 

 

1. ต้นทุนการผลิตตะกร้าขนาด

ราคา

600

บาท

โครงเหล็ก

 

150

บาท

เชือก

 

120

บาท

รวม

 

270

บาท

ราคาขาย

 

600

บาท

กาไร

 

330

บาท

2. ต้นทุนการผลิตตะกร้าขนาด

ราคา

450

บาท

โครงเหล็ก

 

100

บาท

เชือก

 

100

บาท

รวม

 

200

บาท

ราคาขาย

 

450

บาท

กาไร

 

250

บาท

หน้า 19

3. ต้นทุนการผลิตตะกร้าขนาด

ราคา

350

บาท

โครงเหล็ก

 

100

บาท

เชือก

 

100

บาท

รวม

 

200

บาท

ราคาขาย

 

350

บาท

กาไร

 

150

บาท

4. ต้นทุนการผลิตตะกร้าขนาด

ราคา

300

บาท

โครงเหล็ก

 

100

บาท

เชือก

 

70

บาท

รวม

 

170

บาท

ราคาขาย

 

300

บาท

กาไร

 

130

บาท

5. ต้นทุนการผลิตตะกร้าขนาด

ราคา

250

บาท

โครงเหล็ก

 

100

บาท

เชือก

 

50

บาท

รวม

 

150

บาท

ราคาขาย

 

250

บาท

กาไร

 

100

บาท

หน้า 20

ตารางที่1 แสดงจานวนตะกร้าที่ผลิตได้ของสมาชิกในกล่มจุาแนกตามราคาระหว่าง เดือน 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน2554

สมาชิกกล่มุ

ราคา 600

ราคา 450

ราคา 350

ราคา 300

ราคา 250

รวม

 

 

 

 

 

 

 

ขวัญจิรา

1

2

6

3

4

16

 

 

 

 

 

 

 

ศิริพร

1

2

5

2

5

15

 

 

 

 

 

 

 

จินดารัตน์

-

1

5

4

3

13

 

 

 

 

 

 

 

ณัชสุภา

-

-

-

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

ณัฐจิรา

-

-

-

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่1 พบวา่ ด.ญ.ขวัญจิรา แสงสวาง่ ผลิตตะกร้าได้มากที่สุดจ านวน 16 ใบ และรองมา ด.ญ ศิริพร สนิทโกสัยจ านวน 15 ใบ ส่วนด.ญ.ณัชสุภาและด.ญ.ณัฐจิรา ผลิตได้น้อยที่ที่สุด จ3านวนใบ

ตารางที่2 สรุปรายได้ของสมาชิกกล่มแสดงจุานวนตะกร้าที่ผลิตได้ของสมาชิกในกล่มุ จ าแนกตามราคา

ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน2554

สมาชิกกล่มุ

ราคา 600

ราคา 450

ราคา 350

ราคา 300

ราคา 250

เป็ นเงิน

ทนุ

ก าไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขวัญจิรา

600 บาท

900 บาท

2,100

900 บาท

1,000

5,500

2,980

2,520

 

(1ใบ)

(2 ใบ)

บาท

(3ใบ)

บาท

 

 

 

 

 

 

(6ใบ)

 

(4ใบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริพร

600 บาท

900 บาท

1,750

600 บาท

1,250

5,100

2,760

2,340

 

(1ใบ)

(2 ใบ)

บาท

(2ใบ)

บาท

 

 

 

 

 

 

(5ใบ)

 

(5ใบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จินดารัตน์

-

450 บาท

1,750

1,200

750 บาท

4,150

2,330

1,820

 

 

(1 ใบ)

บาท

บาท

(3ใบ)

 

 

 

 

 

 

(5ใบ)

(4ใบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณัชสุภา

-

-

 

600 บาท

250 บาท

850

490

360

 

 

 

 

(2ใบ)

(1ใบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณัฐจิรา

-

-

 

600 บาท

250 บาท

850

490

360

 

 

 

 

(2ใบ)

(1ใบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

1,200

5,600

3,900

3,500

2,250

16,450

9,050

7,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 21

จากตารางที่2 พบวา่ ด.ญ. ขวัญจิรามีรายได้มากสุด คิดเป็ นจ านวนเงิน5,500 บาท รอง มา ด.ญ. ศิริพรจ านวน5,100 บาท ด.ญ. ณัชสุภาและด.ญ.ณัฐจิราผลิตได้น้อยที่ที่สุด จ านวน 850 บาท

หน้า 22

บทที่5

สรุปผลการดาเนินงาน

จากการด าเนินงาน สานตะกร้าจากเชือกมัดฟางมีความสวยงาม คงทน ท าให้ผลิต จาหน่ายไม่ทัน เพราะกวาจะได้ตะกร้าแต่่ละในต้องใช้ความอดทน พยายามการผูกเชือกแต่ ละครั้งเจ็บมือ จึงทาให้ได้ชิ้นงานออกมาไม่ได้มากนักไม่เพียงพอกบความต้องการของั ลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็นการสังจองและท่ าตามที่ลูกค้าสัง่

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

1.ได้ตะกร้าที่มีความสวบงามคงทน

2.ท าให้มีรายได้ระ วางเรียนจากการจ่าหน่ายตะกร้า

3.ใช้เวลาวางให้เก่ิดประโยชน์

4.ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการถักตะกร้าจากเชือกฟางกบเพื่อนั ๆ ที่สนใจ

ปัญหา/ อปสรรคในการทุาโครงงาน

1.ตะกร้าทุกใบต้องใช้ความประณีต ทาให้ผลงานที่ได้ไม่ทันตามความต้องการ ของลูกค้า

2.การมัดเชือกเจ็บมือ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงชิ้นงานให้ทันสมัย เช่นทาเป็นกระเป๋า ตะกร้าใบเล็ก

หน้า 23

บรรณานุกรม

วิมลศรี สุวรรณรัตน์และ มานะ ทิพย์คีรี(2547) โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.

สมบูรณ์ ประเสริฐสุข(2552) ประดิดประดอย ของใช้ลายเมคราเม่.กรุงเทพฯ: แม่บ้านจานัด.

หน้า 24

ภาคผนวก

หน้า 25

บันทึกผลการด าเนินงานโครงการ

ผลการน าด าเนินงาน

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………

………………………………

ปัญหา/ อปสรรคุ

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………

แนวทางแก้ปัญหา และพัฒนา

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………

ลงชื่อ

ผ้ฝึู กสอน

ลงชื่อ

ผู้

ฝึ กสอน

 

 

 

( นางสาวพัชรินทร์

ศรีแก้ว)

 

( นางวารุณีบุญทัน )

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30