Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ระบบปฏิบัติการ 1

แบบฝึกหัดหน่วยที่3

ตอนที่1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.จงอธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มากเพราะโปรแกรมประเภทอื่นๆ

จะทำงานในคอมพิวเตอร์ได้ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมและการจัดการของระบบปฏิบัติการ

2. ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ใด

จัดการระบบและเป็นตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆได้อย่างสะดวก

3. คุณลักษณะของระบบปฏิบัติการคืออะไร

คุณลักษณะที่บอกถึงว่าจัดการระบบเป็นแบบทำงานได้ครั้งละ1 โปรแกรมหรือหลายโปรแกรมใช้ ได้ครั้งละ 1 คนหรือหลายคน และใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ประเภทใดบ้าง

4. ระบบปฏิบัติการ DOS ต่างกับ Windows อย่างไร

ระบบปฏิบัติการ DOS ใช้งานโดยการพิมพ์คำสั่ง เพราะฉะนั้นจะต้องจำคำสั่งให้ได้ ใช้ทรัพยากรน้อยแต่วินโดวส์ติดต่อกับผู้ใช้โดยการคลิกของเมาส์ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยระบบ GUI

5.ข้อดีของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์คืออะไร

เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source มีการเผยแพร่และแจกจ่ายฟรีผู้ใช้ทุกคนสามารถนำไป

คิดและพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมและใช้งานได้ดีขึ้นตลอดเวลา

ตอนที่2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1.

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

 

 

 

ก.

จำข้อมูลช่วงที่มีการป้อนไฟ

ข.

จัดการด้านความปลอดภัย

 

ค.

เป็นตัวกลางระหว่างเครื่องกับผู้ใช้

ง.

ควบคุมฮาร์ดแวร์

2.

ข้อดีของระบบปฏิบัติการ DOS คือข้อใด

 

 

 

ก.

ติดต่อผู้ใช้โดยการพิมพ์

ข.

ใช้ทรัพยากรน้อย

 

ค.

มีซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้DOS มาก

ง.

ทำงานในโหมดตัวอักษร

2 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

3.

ข้อเสียของระบบปฏิบัติการวินโดวส์95 คือข้อใด

 

 

 

ก.

ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยระบบ GUI

ข.

ต้องสั่งงานโดยใช้เมาส์

 

ค.

ใช้ทรัพยากรมากกว่า DOS

ง.

ทำงานระบบ Plug and Play

4.

วินโดวส์95 ต่างจากวินโดวส์98 อย่างไร

 

 

 

ก.

ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยระบบ GUI

ข.

ต้องสั่งงานโดยใช้เมาส์

 

ค.

ใช้ทรัพยากรมากกว่า DOS

ง.

ซอฟต์แวร์สนับสนุน

5.

ระบบปฏิบัติการใดน่าจะมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน(พ.ศ. 2547) มากที่สุด

 

ก.

DOS

ข.

Windows98

 

ค.

WindowsXP

ง.

Windows95

6.

ระบบปฏิบัติการที่เหมาะกับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและการติดต่อสื่อสารระยะไกลคือข้อใด

 

ก.

WindowsXP

ข.

Unix

 

ค.

WindowsCE

ง.

Mac

7.

ระบบปฏิบัติการประเภท Open Source คือข้อใด

 

 

 

ก.

WindowsXP

ข.

Unix

 

ค.

Linux

ง.

Mac

8.

ระบบปฏิบัติการใดเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

SUN

 

 

ก.

Solaris

ข.

Firmware

 

ค.

Windows CE

ง.

Mac

9.

ระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แบบพกพาคือข้อใด

 

ก.

Solaris

ข.

Firmware

 

ค.

Windows CE

ง.

Mac

10.

ระบบปฏิบัติการที่ถูกบรรจุในหน่วยความจะรอมคือข้อใด

 

 

ก.

Solaris

ข.

Firmware

 

ค.

Windows CE

ง.

Mac