Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

PRIPOROÄŒILA, KAKO DO SOBE V Å TUDENTSKEM DOMU

Pogoji za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja so opredeljeni v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001), v spremembah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 35/2008), v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 97/10, 46/12).

Postopek za pridobitev subvencioniranega bivanja je enak za vse oblike subvencij (A - javni študentski domovi, B - dijaški domovi, C - zasebni študentski domovi in Č - zasebniki).

NATANÄŒNO PREBERITE RAZPIS in NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKE PROÅ NJE

ZA BIVANJE na www.studentskidomovi.uni-mb.si. Preglejte tudi določila Pravilnika o subvencioniranju bivanja (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10 in 46/12) Prijava je možna na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 10. 7. 2012 dalje

ROKI: Prošnja za sprejem – od 10. julija do 10. avgusta

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Prošnjo boste obvezno oddali elektronsko. Oddaja elektronske prošnje je mogoča na dva načina:

Prijava z digitalnim potrdilom (več informacij, kako ga pridobite, je n.pr.: www.sigen- ca.si/pridobitev_fizicni.php). Vse podatke, soglasja in priloge lahko pošljete samo elektronsko

(priloge lahko pošljete tudi po pošti).

Prijava z uporabniškim imenom in geslom (oboje si obvezno zapišite in shranite!). Ko prošnjo oddate elektronsko, jo OBVEZNO NATISNITE, PODPIŠITE in POŠLJITE (s prilogami) po pošti ali oddajte osebno na naslov:

Univerza v Mariboru, Å tudentski domovi, Pisarna za Å¡tudentske domove, Gosposvetska c. 83,

2000

Prošnja mora biti v obeh primerih poslana elektronsko in podpisana (elektronsko ali natisnjena in podpisana), saj bo drugače obravnavana kot nepopolna vloga.

Oddate lahko samo eno prošnjo. Prošnjo lahko vložite študenti, ki ste oz. boste vpisani na visokošolske, univerzitetne in podiplomske študijske programe, in ne na programe višjega strokovnega izobraževanja.

SPLOŠNI POGOJI za pridobitev subvencioniranega bivanja so določeni v 12. členu Pravilnika o subvencioniranju bivanja (3), trajanje subvencioniranega bivanja pa v 23. členu istega pravilnika.

MERILA ZA TOČKOVANJE subvencioniranega bivanja študentov, ki za subvencijo zaprosijo prvič, so določena v naslednjih členih Pravilnika o subvencioniranju bivanja (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06,

75/08, 97/10 in 46/12)

a)Učna oz. študijska uspešnost (13. člen); dokazila, ki jih Pisarna ne more pridobiti, priloži kandidat (če zaključujete srednješolsko izobraževanje, priložite fotokopiji dveh spričeval: mature ali poklicne mature in zaključnega letnika; če mature še niste opravili, priložite spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole; če ste študent, pa izpis ocen zadnjega letnika).

b)Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti (14. člen); dokazila priloži kandidat (priznanja, nagrade na državnem ali mednarodnem nivoju), 30 ali 50 točk

c)Materialni položaj (15. člen); dokazila, ki jih Pisarna ne more pridobiti, (če družinski člani niso podpisali soglasja, da jih pisarna pridobi sama ipd.) priloži kandidat: fotokopije potrdil o dohodkih družinskih članov v letu 201_, preživnine, katastrski dohodek, pokojnine, socialne in druge pomoči, dobiček in socialni prispevki iz dejavnosti, bruto plača v tujini, potrdilo o številu članov gospodinjstva itd.).

d)Oddaljenost stalnega bivališča od kraja študija (16. člen), točkujemo glede na število kilometrov, največ 100 točk.

e)Posebne socialne ali zdravstvene razmere študenta (17. člen); dokazila priloži kandidat (potrdilo CSD, potrdilo o nezaposlenosti staršev, potrdila zdravnikov specialistov, dokazila o zdravljenju v bolnišnici ipd.), možnih 50 točk

Dodatno razvrstitveno merilo (18. člen); dokazila priloži kandidat.

Zaradi hitrejšega postopka obravnave vloge, vas prosimo, da prošnji priložite potrebna dokazila.

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

dokazila o dohodkih družinskih članov, ki niso zavezanci za napoved za odmero dohodnine in so v letu 2011 prejemali dohodke in osebne prejemke: dohodek iz kmetijstva, dohodek iz opravljanja dejavnosti, pokojnine in nadomestila (tudi pokojnine iz tujine), preživnine in rejnine,

dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2011,

otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom,

potrdilo pristojnega organa, da je študent invalid upravičen do spremljevalca,če želi z njim bivati,

dokazila o dohodkih študenta in družinskih članov, ki v prošnji niso podpisali soglasja, da pisarna za študentske domove od Davčne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi podatke o njihovih dohodkih v letu 2011.

Neobvezne priloge, ki jih študent lahko priloži prošnji:

dokazilo o izjemnem učnem ali študijskem uspehu oziroma obštudijski dejavnosti študenta,

potrdilo pristojnega organa, da je študent otrok padlega v vojni za Slovenijo oziroma žrtev naravnih nesreč,

dokazila pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov).

Pisarna za študentske domove na osnovi zbranih podatkov in dokazil točkuje prošnje za sprejem

Pisarne za Å¡tudentske domove bodo do 10. septembra 2012 na spletnem portalu eVÅ  objavile

INFORMATIVNO PREDNOSTNO LISTO ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta. Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka mature (24. september 2012) do 31. oktobra 2012.

Vsakemu kandidatu, ki izpolnjuje vse pogoje (ima tudi status) Pisarna na domač naslov pošlje odločbo o izpolnjevanju pogojev za subvencionirano bivanje in študenti, ki bodo zbrali največ točk, bodo takoj povabljeni na vselitev, ostali pa čim bodo prosta ležišča.

Å TUDENTI, KI PODALJÅ UJETE BIVANJE

ROKI: Prošnja za podaljšanje bivanja – od 10. julija do 20. Avgusta

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

NATANÄŒNO PREBERITE RAZPIS in NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKE PROÅ NJE

ZA BIVANJE na www.studentskidomovi.uni-mb.si. Preglejte tudi določila Pravilnika o subvencioniranju bivanja (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10 in 46/12) Prijava je možna na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 10. 7. 2012 do 20. 8. 2012

Prošnjo boste obvezno oddali elektronsko. Oddaja elektronske prošnje je mogoča na dva načina:

Prijava z digitalnim potrdilom (več informacij, kako ga pridobite najdete na: www.sigen- ca.si/pridobitev_fizicni.php). Vse podatke, soglasja in priloge lahko pošljete samo elektronsko (priloge lahko pošljete tudi po pošti).

Prijava z uporabniškim imenom in geslom (oboje si obvezno zapišite in shranite!). Ko prošnjo oddate elektronsko, jo OBVEZNO NATISNITE, PODPIŠITE in POŠLJITE (s prilogami) po pošti ali oddajte osebno na naslov: Univerza v Mariboru, Študentski domovi, Pisarna za študentske domove, Gosposvetska c. 83, 2000

Pri študentih, ki podaljšujejo bivanje, Pisarna za študentske domove ugotavlja, ali izpolnjujejo pogoje iz 12. in 23. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja. Če študenti zaprosijo za izjemno dodelitev subvencije (za največ eno leto), morajo sami priložiti k prošnji obrazložitev in dokazila iz 17. člena tega pravilnika.

Študentu, ki izpolnjuje pogoje za podaljšanje bivanja, Pisarna za študentske domove skladno z roki, določenimi v Razpisu (praviloma do 15. oktobra), pošlje odločbo o pravici do podaljšanja bivanja. Služba za študentske zadeve pa študenta pozove k podpisu aneksa k nastanitveni pogodbi. Študentu, ki ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje bivanja, Pisarna pošlje negativno odločbo. Študent se nanjo lahko pritoži. Če se študent pritoži in pristojni organ pritožbo zavrne, se je študent dolžan izseliti in za čas od 1. oktobra do izselitve poravnati stroške bivanja po ekonomski ceni.

POSEBNOSTI ZA Å TUDENTE, KI BIVATE PRI ZASEBNIKIH S SUBVENCIJO

1.Za uveljavljanje subvencije pri zasebniku morata pogoje, določene v Pravilniku o subvencioniranju bivanja, izpolnjevati tako zasebnik kot študent.

2.Zasebniki, ki bodo ali že oddajajo ležišča študentom s subvencioniranim bivanjem, se morajo prijaviti na Razpis za najem zmogljivosti, ustreznih za bivanje študentov in študentk za študijsko leto ..., ki je objavljen spomladi na spletni strani. Zasebniki prejmejo sklep, da lahko nastanijo določeno število študentov s subvencijo.

3.Študenti, ki kandidirate za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, morate oddati prošnjo za sprejem (če kandidirate prvič) ali prošnjo za podaljšanje bivanja (če bivanje podaljšujete) ter izpolnjevati merila in pogoje določene v Pravilniku o subvencioniranju bivanja.

4.Študenti, ki boste izpolnjevali pogoje za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, boste lahko sklenili pogodbe za bivanje samo pri tistih zasebnikih, ki jim je bilo s sklepom odobreno oddajanje določenega števila ležišč študentom s subvencioniranim bivanjem.

DODELITEV ENOPOSTELJNE SOBE

Pravila za dodelitev enoposteljne sobe so določena v Pravilniku o domskem redu v VIII. poglavju: Pravila za dodelitev enoposteljne sobe.

Služba za študentske zadeve praviloma enkrat letno objavi Razpis za dodelitev enoposteljnih sob, ki traja od junija do 20. avgusta. V začetku septembra je na oglasni deski v vsakem naselju objavljena prednostna lista za dodelitev enoposteljne sobe, ki je določena skladno z 41. členom Pravilnika o domskem redu.

Tudi študenti, ki še niso stanovalci Študentskih domov in so oddali prošnjo za sprejem, lahko priložijo prošnjo za dodelitev enoposteljne sobe.

PREDNOSTI BIVANJA V Å TUDENTSKIH DOMOVIH

ï‚·Enoposteljne in dvoposteljne sobe s souporabo kuhinj in kopalnic,

sobe z neomejeno uporabo interneta in priključkom za kabelsko televizijo,

nizka cena bivanja, ki vključuje vse stroške (od 60 € do 129 €),

prostori za študij, za obštudijsko dejavnost, multimedijske učilnice, likovna in glasbena soba,

uporaba športnih objektov (fitnes in soba za namizni tenis v vsakem naselju, igrišče v naselju na Gosposvetski ulici, telovadnica v naselju na Tyrševi ulici),

možnost najema parkirnega mesta v garažnih hišah na Lentu in v Smetanovi ulici,

možnost pranja svojega perila v vsakem domu,

bližina fakultet, Univerzitetne knjižnice Maribor in centra mesta.

STANDARD BIVANJA je v posameznih domovih različen. Zaradi obnov in novogradenj domov se standard zelo izboljšuje in ustreza normativom za sodoben študij in bivanje.

V klasičnih domovih (dom 1, 3, 4, 5 in 6) so eno- in dvoposteljne sobe, v vsakem nadstropju je kuhinja, od 5 do 9 študentov uporablja en sanitarni sklop. Skupne prostore čisti čistilni servis.

V domovih z apartmaji (Depandansa, dom 2, 7, 13, 14 in Lent) so eno- in dvoposteljne sobe, kuhinja in sanitarni sklop sta za 2 do 6 študentov. V domu na Smetanovi 71 (dom 13) je v večini apartmajev ena dvoposteljna soba z lastno kuhinjo in kopalnico. Vse prostore v apartmaju vzdržujejo študenti.

V domovih imamo tudi apartmaje, v katerih imajo možnost bivanja študentske družine, gibalno ovirani študenti ter študenti s posebnimi potrebami.

NAJEM PARKIRNIH MEST V PODZEMNIH GARAŽNIH HIŠAH

Študentom ob doplačilu nudimo možnost najema parkirnih mest v podzemnih garažnih hišah v naseljih Smetanova 71 in Lent (Koroška c. 35). Za najem parkirnega mesta se prijavijo v upravi študentskih domov, Gosposvetska c. 83.