Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

แผนบูรณาการ

สอดแทรกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงSchool

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่Banladwithi3

โดย นางวิรัลพัชรby

รุ่งกิจทรัพย์

©

2013

 

 

 

Copyright

โรงเรียนบ้านลาดวิถี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ขตเ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภูมิการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3

กลุ่มสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร์

ว 8.1 ป. 3/7 ป.3/8

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

สังคมศึกษาศาสนา ฯ

 

ส 3.1 ป.3/1

 

ป. 3/2

©

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ศ 1.1 ป 3/6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ภาษาไทย

 

 

ท 1.1 ป 3/3, 3/4, 3/5

กลุ่มสาระการเรียนรู

ท 2.1 ป 3/6

 

School

 

คณิตศาสตร์

 

 

ค 6.1 ป 3/1

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

ชีวิตมีคุณค่า

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษ

รู้คุณค่าของสิ่ง

 

พ 2.1 ป 3/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานพื้นฐานอาชี

ง 1.1 ป.3/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ง 3.1 ป.3/1

ภาษาต่างประเทศ

อ 3.1 ป 3/1

แผนการจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา-

ท13101

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้

เวลา 3 ชั่วโมง

วันที่15, 18 – 19

กุมภาพันธ์2556

 

ผู้ใช้แผน นางวิรัลพัชร รุ่งกิจทรั

 

 

 

 

 

*************************************************

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ท 1.1

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด

 

 

 

ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

 

 

มาตรฐาน

ท 2.1

ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

 

 

เขียนรายงาน ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพชีวิต แ

 

 

 

นิสัยรักการอ่าน

 

 

 

 

 

มาตรฐาน

ค 3.1

อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

 

มาตรฐาน

ว 8.1

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้

 

 

 

ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย

 

 

 

ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศา

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

เทคโนโลยีสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

มาตรฐาน

ส 3.1

เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

 

เท่าที่มีอยู่ อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักกา

 

 

 

พอเพียงเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

 

 

มาตรฐาน

ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากย์ วิจาร

 

 

 

 

 

2013

 

ถ่ายทอดความรู้สึก

ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่

 

 

 

คุณค่าของงานทัศนศิลป์

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

 

 

มาตรฐาน

พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการด าเนินชีวิต

มาตรฐาน

ง 1.1

เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทักษะการจัดการทักษะ

 

 

 

กระบวนการแก้ไขปัญหาทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม

 

 

 

และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

การด ารงชีวิตและครอบครัว

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู

 

 

 

สื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณ

มาตรฐาน

ต 3.1

ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้

 

 

 

การพัฒนา แสวงหาความรู้

และเปิดโลกทัศน์ของตน

 

2.ตัวชี้วัด

ท1.1 ป 3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ป

3/4

ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

ป

3/5

สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ท 2.1

ป 3/6

มีมารยาทในการเขียน

 

 

ค 6.1

ป 3/1

บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีส่วนประกอบของสิ่งที่มีลักษณะเป็นรู

 

 

สามมิติ

 

 

 

ว 8.1

ป 3/7

บันทึกและอธิบายผลการสังเกต ส ารวจตรวจสอบตามความเป็นจริง มีแผนภาพ

 

 

ประกอบค าอธิบาย

 

 

 

ป 3/8

น าเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของ

 

 

งานให้ผู้อื่นเข้าใจ

 

 

ส 3.1

ป 3/1

จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต

 

ป 3/2

วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

School

 

 

ศ 1.1

ป 3/6

วาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้ เส้น รูปร่

รูปทรง และพื้นผิว

 

 

 

 

 

พ 2.1

ป 3/1 อธิบายความส าคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง

ง 1.1

ป.3/3

ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และ

 

 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Banladwithi

 

ง 3.1

ป.3/1

 

 

 

 

 

ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและน าเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ

อ 3.1

ป 3/1

บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด

by

 

 

 

 

 

การตั้งค าถาม

ตอบค าถามล าดับเหตุการณ์ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน มีมารย

การจ าแนกความต้องการ

 

ความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต การวาดภาพถ่ายทอดควา

 

 

 

 

2013

 

 

 

ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง การเขียนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

©

 

 

 

 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1.นักเรียนสามารถตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลได้

2.นักเรียนสามารถล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้

3.นักเรียนสามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

4.นักเรียนสามารถจ าแนกสินค้าที่มีความจ าเป็น และไม่จ าเป็นในการด ารงชีวิตได้

5.นักเรียนการสืบค้นข้อมูลจากInternet ได้

6.นักเรียนสามารถวาดภาพจากเรื่องราวที่ก าหนดให้ได้

7.นักเรียนบอกได้ว่าภาพที่วาดเป็นรูปหรือรูปทรงเรขาคณิต

8.นักเรียนสามารถเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนจากเรื่องที่อ่านได้

5.สาระการเรียนรู้Copyright

ด้านความรู้

ภาษาไทย

-การอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่อง“รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้” คณิตศาสตร์

-รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

วิทยาศาสตร์

 

-

อธิบายวิธีการท างาน

 

 

School

 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

-

การปฏิบัติตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

- การเห็นคุณค่าของตนเองในการด ารงชีวิต

 

ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

วาดภาพประกอบเรื่อง“รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้”

 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

-

การสืบค้นข้อมูลจากInternet

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

-

ค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน

 

6.

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

by

Banladwithi

 

 

 

 

1.

ความสามารถในการสื่อสาร

 

 

 

2.

ความสามารถในการคิด

 

 

 

 

 

 

 

3.

ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

 

 

 

4.

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 

 

5.

 

 

 

2013

 

 

 

 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

 

7.

 

 

 

©

 

 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

ข้อที่

3

มีวินัย

 

 

 

 

 

ข้อที่4

ใฝ่เรียนรู้

 

 

 

ข้อที่

5

อยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

ข้อที่6

มุ่งมั่นในการท างาน

 

 

 

8.

ชิ้นงาน/ หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้

 

Copyright

 

 

 

 

 

1.การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่มีความจ าเป็นต่อชีวิต

2.ใบงานที่1

3.ใบงานที่2

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่1

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในการเลือกใช้อุปกรณ์กา และเครื่องใช้ส่วนตัว จากของจริง หรือการเล่าเรื่องจากที่พบ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห

ขั้นการจัดการเรียนรู้

1. ให้นักเรียนบอกสิ่งของที่ใช้ชีวิตประจครูเขียนขึ้นกระดานาวัน

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม3ๆ คนละ เพื่อจ าแนกสิ่งของที่อยู่บนกระดานว่าสิ่งของใดที่ม จ าเป็นและสิ่งของใดที่ไม่มีความจในการดาเป็นารงชีวิตกับนักเรียนลงในกระดาษที่ครูแจกให้ภายใน

 

เวลาที่ก าหนด

School

3.

ให้นักเรียนอ่าน รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้เรื่อง ในใบงานพร้อมกัน

 

4.

ครูอธิบายถึงวิธีการเขียนล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและหลักการในการสรุปเนื้อเรื่องที่อ่าน

5.

นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและท าใบงานที่ก าหนดให้

 

ขั้นสรุป

 

 

 

 

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ข้อดีของการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ใ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงที่2

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

by

 

 

 

 

นักเรียนทบทวนเรื่องการเลือกใช้สิ่งของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและบอกข้อดีของการร

ของสิ่งที่ใช้

 

 

ขั้นการจัดการเรียนรู้2013

 

 

1.

นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีจากเรื่อง รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้”

 

 

©

 

 

2.

ให้นักเรียนบอกว่าภาพที่วาดเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติหรือสามมิติ

2.

นักเรียนเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนจากเรื่องรู้คุณค่าของสิ่ง2

ขั้นสรุป

 

 

 

 

ครูน าค าศัพท์ที่นักเรียนเขียนขึ้นกระดาน นักเรียนทุกคนร่วมกันอ่าน สะกดค า แล

ความหมายของค าศัพท์ที่อยู่บนกระดาน

Copyright

 

ชั่วโมงที่3

 

 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

นักเรียนและครูทบทวนสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต

ขั้นการจัดการเรียนรู้

1. นักเรียนฟังอธิบายขั้นตอนการท างานจากครูดังนี้

1.1 นักเรียนค้นหารูปภาพเกี่ยวกับสิ่งของที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตจากอินเทอร์เน็ ประกอบเนื้อหา 1.2 นักเรียนน าข้อมูล พร้อมรูปภาพที่ได้มาจัดท าลงในพร้อมทั้งสมุดภาพบอกเหตุผลในการ เลือกใช้

1.3 นักเรียนตกแต่งชิ้นงานให้เกิดความสวยงาม

1.4 นักเรียนอธิบายวิธีการท าสมุดภาพหน้าชั้นเรียน

1.5 นักเรียนส่งสมุดภาพที่เสร็จแล้วให้ครูประจ าวิชา

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

10. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้

 

 

 

School

1.

อุปกรณ์การเรียน

 

 

 

 

 

 

 

2.

สิ่งของที่จ าเป็นในชีวิตประจ(ภาพ / าวันของจริงที่สามารถหาได้จากสถานศึกษา)

3.

ใบงาน

 

 

 

Banladwithi

 

4.

อินเทอร์เน็ต

 

 

11. การวัดและประเมินผล

 

 

วิธีการ

 

 

 

 

1.

การตรวจผลงาน

 

 

 

 

 

2.

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

3.

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม

 

 

 

เครื่องมือ

 

 

2013

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินการตรวจผลงาน

 

 

 

 

2.

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติรายบุคคล©

 

 

 

3.

แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

 

 

 

 

1.นักเรียนได้คะแนนการเขียนค าศัพท์1 คะแนนาละ

 

 

 

2.

เกณฑ์การประเมินใบงาน

 

 

 

 

ช่วงคะแนน

11

-

12 คะแนน

ระดับคุณภาพ4

หมายถึง

ดีมาก

Copyright

9

-

10 คะแนน

ระดับคุณภาพ 3

หมายถึง

ดี

 

ช่วงคะแนน

 

ช่วงคะแนน

6

-

8 คะแนน

ระดับคุณภาพ 2

หมายถึง

พอใช้

ช่วงคะแนน 0

-

5 คะแนน

ระดับคุณภาพ 1

หมายถึง

ปรับปรุง

การวิเคราะห์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้

 

 

3 ห่วง

หลักพอประมาณ

หลักมีเหตุผล

ภูมิคุ้มกันที่ดีใ

 

 

ประเด็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูใช้เวลาได้เหมาะสม

เพื่อจัดกิจกรรมอย่าง

ครูใช้เวลาได้เหมาะสมกับ

 

 

 

เพียงพอต่อการจัด

เหมาะสมบรรลุตามตัวชี้ว

กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอนเ

 

 

เวลา

กิจกรรม การเรียนการ

 

 

เวลาท าให้ส่งผลกระทบต่อ

 

 

 

สอน 3 ชั่วโมง

 

 

ตนเอง ผู้เรียนและวิชาที่สอนใ

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

 

 

ครูจัดเตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้สอนควรจะ

ครูเตรียมอุปกรณ์ได้ครบถ้

 

 

อุปกรณ์

เหมาะสมและครบถ้วน

จากรอบตัวเพื่อจะได้ไม่

ปัญหาที่ จะเกิดผลกระทบ

 

 

 

กับเนื้อหาที่จะสอน

สิ้นเปลืองเงินในการซื้อ

การจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูมีสื่อสอดคล้องแล

ครูใช้สื่อการสอนได้เหมา

การเตรียมสื่อการสอนให้พร

 

 

สื่อ

เพียงพอต่อการเรียนรู

กับเนื้อหาที่สอน

ก่อนการสอนช่วยเพิ่ม

 

 

 

ของผู้เรียน

 

 

ประสิทธิภาพในการสอนให้ดี

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

ครูวางแผนจัดกลุ่ม

ครูจัดกลุ่มนักเรียนให้

ครูเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิด

 

 

 

นักเรียนที่ได้ประโยช

by

 

 

การยอมรับฟังควา

 

 

การแบ่งกลุ

กลุ่มมีนักเรียนที่มีคว สามัคคี

 

 

การเรียนรู้สูงสุด

ที่หลากหลายให้อยู่ในกล คิดเห็นของผู้อื่น ในการท

 

 

 

2013

เดียวกัน

กลุ่มของผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูมีความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวางแผน

การจัดกิจกรรมก

 

 

ความรู้

สอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดกิจกร

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

การสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม

มีความอดทนในการปฏิบัติงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความเส

 

 

เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้าง จากการเรียนรู้

 

หลักพอประมาณ

 

 

หลักมีเหตุผล

 

การมีภูมิคุ้มกันในตั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรู้พื้นฐานในการเลือ

รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์การเรี

นักเรียนเห็นคุณค่าและเลือก

 

อุปกรณ์การเรียนได้เหมาะส

รู้จักเลือกซื้อของที่จ าเป็

อุปกรณ์การเรียนได้ตามความ

 

 

 

 

 

ด ารงชีวิต

 

 

 

เหมาะสมและ ตามความจ าเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนล าดับเหตุการณ์ การสรุปข้อคิดจากเรื่อง

 

สิ่งของที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น รู้จักการเลือกซื้อสิ่งของเขียนคาศัพท์อุปกรณืการเรียนได้

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมนักเรียนมีความรับผิดชอบ ความขยันอดทน รู้จักการท างานร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

 

 

 

นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน

 

 

อยู่อย่างพอเพียง สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัด

 

วัตถุ/ เศรษฐกิจ

 

สังคม

 

สิ่งแวดล้อม

 

วัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้

-

มีความรู้การเลือกใช

-

การท างานร่วมกั

-

ใช้ทรัพยากรที่

การรู้จักปรับตั

 

 

 

อุปกรณ์การเรียน

 

ผู้อื่นในสังคม

 

ในชั้นเรียนอย่า

การท างานร่วมกั

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

-

มีความรู้การเลือกใช

 

มีความสุข

ประหยัดและคุ้ม

ผู้อื่น

 

 

 

สิ่งของที่จ าเป็นใน

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ารงชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะ

-

มีทักษะการเลือกใช้

-

การท างานร่วมก

-

 

-

 

 

 

อุปกรณ์การเรียน2013และ

 

ผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งของที่จ าเป็นในก

-

การแลกเปลี่ยน

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ารงชีวิตได้เหมาะสม

 

เรียนรู้ซึ่งกั

 

 

 

 

 

 

 

วัย

 

 

 

กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม

-

รู้จักเลือกใช้อุปกร

 

- ยอมรับกฎ กติก

-

 

-

 

 

เรียน

 

 

 

ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

ของผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

by

Banladwithi

 

 

2013

 

 

©

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

School

ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่1

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้

 

ชื่อ…………………………………………… นามสกุล…………..……………… ชั้นป. 3

เลขที่...........

 

จากเรื่องที่อ่านให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ก าหนดให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องรู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้

 

 

 

หนูนิดเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 หนูนิดเป็นเด็กที่รู้จักเลือกใช้ของอย่างรู้

 

หนูนิดไปโรงเรียน ในกล่องดินสอของหนูนิดจะมีดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ ไม้บรรทัด

 

แล้วแต่เป็นอุปกรณ์การเรียนเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น แม่ของหนูนิดสอนหนูนิดเสมอว

 

 

 

 

 

School

 

ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เราไม่จ าเป็นต้องใช้ของที่ราคาแพงเสมอไป แต่เราค

 

ซื้อมาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่

ดินสอที่หนูนิด

 

ดินสอ 1 อัน เอาไว้เหลาเวลาดินสอไม่แหลม

หนูนิดใช้ดินสอจนสั้นไม่สามารถใช้งานต่อ

 

เปลี่ยนแท่งใหม่ อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ

เช่นกัน หนูนิดก็จะใช้จนกว่าจะหมดหรือช

 

การที่หนูนิดรู้คุณค่าของสิ่งของที่ตนเองใช้ ท าให้หนูนิดไม่ต้องเปลืองเงินในกา

 

บ่อยๆ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของหนูนิดอีกด้วยๆต่างจากเพื่อนในห้องของหนูนิ

 

ที่ซื้ออุปกรณ์การเรียนใหม่ๆ มาอวดกัน อันไหนเบื่อก็ทิ้งขว้างไม่ใส่ใจ ท าให้สิ้นเปลือ

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

ครูประจ าชั้นของหนูนิดเห็นว่าหนูนิดประพฤติตนที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ก

 

คุณครูจึงเล่าเรื่องการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าของหนูนิดให้เพื่อนๆby

ฟังและครูได

 

อย่างรู้คุณค่าให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง เพื่อที่จะให้ทุกคนในห้อง

จะได้เป็นเด็กที

 

หนูนิด

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ให้นักเรียนเขียนล าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน(มฐ. 1.1 ป. 3/3)

 

 

 

 

©

 

 

 

 

Copyright2. จากเรื่องที่อ่านนักเรียนคิดว่าถ้าหนูนิดรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่าอย่างนี้ตลอดไปจะเกิดอะไร

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

เหตุใด (มฐ. ท1.1 ป. 3/4)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.

3. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือ(มฐ. 1.1 ป. 3/5)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

4. จากเรื่องที่อ่านนักเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไร(มฐ. ท 1.1 . 3/5)

School

............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Banladwithi

ชื่อ…………………………….…………นามสกุล……………………………….ชั้น……เลขที่...........

 

 

2013

by

 

 

©

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่2

หน่วยการเรียนรู้ รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้

ชื่อ…………………………….…………นามสกุล……………………………….ชั้น……เลขที่...........

1.

ให้นักเรียนวาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน(มฐ. ศ1.1 ป. 3/6)

School

 

 

 

by

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

เขียนค าศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนรู้จักจากเรื่องที่อ่านอย่างน้อย5 ค (มฐ. 3.1 . 3/1)

Copyright............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

เกณฑ์การประเมินใบงาน

 

ประเด็นการ

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ

 

 

ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ครบถ้วน

ท าใบงานได้น้อยก

 

ท าใบงานได้น้อยก

ท าใบงานได้น้อยก

ท าใบงานได้

 

 

ร้อยละ50 %

 

ร้อยละ65 %

ร้อยละ75 %

ครบถ้วน

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ถูกต้อง

ท าใบงานได้ไม่ถูก

 

ท าใบงานได้ไม่

ท าใบงานได้ถูกต้

ท าใบงานได้

 

 

หลายข้อ มี

 

ถูกต้องบางข้อมีผิด

ทุกข้อมีผิดบ้างบ

ถูกต้องทุกข้อ

 

 

ข้อผิดพลาดหลาย

 

บ้างบางขั้นตอน

ขั้นตอน

ถูกทุกขั้นตอ

 

 

ขั้นตอน

 

 

 

 

 

School

 

3.สะอาด เรียบร้

ไม่เป็นระเบียบ

 

ไม่ค่อยมีความเป็

มีความเป็นระเบีย

มีความเป็น

 

 

เรียบร้อยและมีรอ

 

ระเบียบเรียบร้อย

เรียบร้อย

ระเบียบเรียบร้อ

 

 

ลบขูดฆ่าเกินกว่า5

 

มีรอยลบ

 

แต่มีรอยลบ

และสะอาด

 

 

แห่ง

 

 

ขูดฆ่า4-5 แห่ง

ขูดฆ่า1-3 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

2013

by

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านเรื่อง“รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้”

 

ประเด็นการ

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ

 

 

ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

1. การอ่านจับ

ล าดับเหตุการณ

ล าดับเหตุการณ

ล าดับเหตุการณ์จ

ล าดับเหตุการณ์จ

 

ใจความส าคัญ

จากเรื่องที่อ่า

เรื่องที่อ่านโด

เรื่องที่อ่านโดยร

เรื่องที่อ่านโดยร

 

ท.1.1

ป.3/3,

ระบุเหตุผล

เหตุผลประกอบสร

เหตุผลประกอบสรุป

เหตุผลประกอบสรุป

 

ป.3/4

ป.3/5

ประกอบสรุป

ความรู้และข้อค

ความรู้และข้อคิด

ความรู้และข้อคิด

 

ท.2.1

ป.3/6

ความรู้และข้อค

จากเรื่องได้งาน

เรื่องได้อย่างถูก

เรื่องได้อย่างถูก

 

ว 8.1

ป 3/7

จากเรื่องได้บ้า

สะอาดลายมืออ่า

งานสะอาดลายมือ

ชัดเจนงานสะอาดSchool

 

ป 3/7

 

งานไม่ค่อยสะอาด

ง่าย บอกรูป

สวยงาม บอกรูป

ลายมือสวยงามบอก

 

ค 6.1

ป 3/1

ลายมืออ่านยาก

เรขาคณิต3ชนิด

เรขาคณิต5 ชนิด

รูปเรขาคณิต7 ชนิด

 

 

 

 

 

 

 

2. การวาด

วาดภาพถ่ายทอด

วาดภาพถ่ายทอด

วาดภาพถ่ายทอด

วาดภาพถ่ายทอด

 

ภาพประกอบ

ความคิด

ความรู

ความคิด ความรู

ความคิด ความรู้ส

ความคิด ความรู้ส

 

เรื่องและเขีย

จากเรื่องที่อ่า

จากเรื่องที่อ่า

จากเรื่องที่อ่านไ

จากเรื่องที่อ่านไ

 

ค าศัพท์

อย่างสอดคล้อง

อย่างสอดคล้อง

สอดคล้องเหมาะสม

สอดคล้องเหมาะสม

 

ภาษาอังกฤษ

เหมาะสม

ระบายสี

เหมาะสมระบายสี

Banladwithi

พร้อมทั้งระบายสี

 

พร้อมทั่งระบายสี

 

จากเรื่องทีอ่

แต่ไม่สมบูรณ์

แต่ยังไม่สวยงาม

เขียนค าศัพท์ได้

สวยงามและเขียน

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

 

ศ. 1.1 ป.3/6

เขียนค าศัพท์ได

และเขียนค าศัพ

ทั้งหมดอย่างน้อย4 ค

ค าศัพท์ได้ถูกต้

 

อ. 3.1

ป.3/1

ถูกต้องทั้งหมด

ถูกต้องทั้งหมด

 

ทั้งหมดอย่างน้อย5 ค

 

 

 

น้อย2 ค า

น้อย3 ค า

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

3. สืบค้นข้อม

จ าแนกความ

จ าแนกความ

 

จ าแนกความต้องกา

จ าแนกความต้องกา

 

เกี่ยวกับอุป

©

 

ต้องการและความ

และความจ าเป็นใน

และความจ าเป็นใน

 

ต้องการและความ

 

การเรียนและ

จ าเป็นในการใช้

จ าเป็นในการใช้

การใช้สินค้าและ

การใช้สินค้าและ

 

สิ่งของที่

สินค้าและบริกา

สินค้าและบริกา

บริการพร้อมบอกเห

บริการพร้อมบอกเห

 

จ าเป็นต้องใช

พร้อมบอกเหตุผล

พร้อมบอกเหตุผล

ผลได้ถูกต้องอย่า

ผลได้ถูกต้องอย่า

 

การด ารงชีวิต

ถูกต้องอย่างน้4

ถูกต้องอย่างน้6

น้อย8 อย่าง

10 อย่าง

 

ง 1.1 ป 3/3

อย่าง

 

อย่าง

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 3.1 ป 3/1

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม

 

ประเด็นการ

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ

 

 

 

ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ความสนใจ ความ

 

ไม่ค่อยสนใจในกา

สนใจในการปฏิบัต

สนใจตั้งใจในการ

สนใจตั้งใจและ

 

ตั้งใจกระตือรือร

ปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรมและการ

ปฏิบัติกิจกรรม

กระตือรือร้นในการ

 

 

 

การท างาน

ท างาน

 

การท างาน

ปฏิบัติกิจกรรมแล

 

 

 

 

 

 

 

 

การท างานตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

2. ความร่วมมือ

 

ไม่ให้ความร่วมม

บ่อยครั้งไม่ให้

บางครั้งไม่ให้คว

ให้ความร่วมมือร่ว

 

สามัคคีในกลุ่ม

 

ไม่ร่วมคิดไม่ร่

ร่วมมือร่วมคิด

ร่วมมือร่วมคิด

ร่วมปฏิบัติงาน ร

 

 

 

ปฏิบัติงานและไม่ร่

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานร่วมแ

แก้ปัญหาในการ

 

 

 

แก้ปัญหาในกา

แก้ปัญหาในการ

ปัญหาในการท างา

ท างาน

จนงานส าเ

 

 

 

ท างาน

ท างาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ส่งงานตรงเวลาที

ส่งงานไม่ตรงเวลา

ส่งงานตรงช้ากว่า

ส่งงานตรงเวลาที่

ส่งงานตรงเวลาที่

 

ก าหนด

 

ก าหนดเกิน1 วัน

ก าหนด1 วัน

ก าหนด ผลงาน

ก าหนด

ผลงานมี

 

 

 

ผลงานมีข้อผิดพ

 

Banladwithi

คุณภาพ

 

 

 

 

ผลงานผิดพลาด

ผิดพลาดเล็กน้อย

 

 

 

 

มาก

 

ค่อนข้างมากby

 

 

 

 

 

 

©

2013

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงานผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ- นามสกุล..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น…………………

........

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่................................

 

กิจกรรม……………… . ………………............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง: ให้ผู้ประเมินขีดลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนเอง

 

 

 

เพื่อน

 

 

 

ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

2

1

4

 

3

2

 

1

 

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

 

1. ตรงจุดประสงค์ที่ก าหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีความถูกต้องสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีความเป็นระเบียบ

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทุกรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลี่ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประเมิน

 

(ตนเอง)

 

 

 

ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

(เพื่อน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

ผู้ประเมิน................................................................

 

 

 

(ครู)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน5 ด้าน

ชื่อ......................................................................................เลขที่...............ชั้น ประถมศึกษาปีที่3

ค าชี้แจง: ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีดงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

 

 

สมรรถนะที่ประเมิน

 

ระดับคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความสามารถในการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

มีความสามารถในการรับ–ส่งสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเองโดย

 

School

ใช้ภาษาอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความสามารถในการคิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อการสร้างองค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

มีความสามารถในการคิดเป็นระบบเพื่อการสร้างองค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา

 

 

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

3.3

ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

4.2

มีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

เลือกใช้ข้อมูลในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................

ผู้ประเมิน

Copyright

/

..................../.........................

เกณฑ์การให้คะแนน:

-พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ 3าเสมอคะแนนให้

-พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง2 คะแนนให้

-พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 1 คะแนน

 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม

 

กลุ่ม ..........................................................................................................

สมาชิกในกลุ่ม 1.

...................................................................... ............................... 2. ...................................................................... ....................

3. ......................................................................

............................... 4. .. ...................................................................... ................

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนท าเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

 

 

 

พฤติกรรมที่สังเกต

 

 

 

คะแนน

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 

 

Banladwithi

 

2.

มีความกระตือรือร้นในการท างาน

 

 

 

3.

รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

4.

มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็นระบบ

 

5.

ใช้เวลาในการท างานอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

รวม

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ3า คะแนนให้

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่ท าเป็นบางครั้ง20132 คะแนนให้

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง1 คะแนนให้

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 

 

 

 

 

Copyright

 

ช่วงคะแนน

 

ระดับคุณภาพ

 

 

13-15

 

ดี

 

 

8-12

 

ปานกลาง

 

 

5-7

 

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

School1

การประเมินเงื่อนไขคุณธรรม

แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่รู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านคุณธรรม

 

 

ด้านผลงาน

 

 

 

 

เลขที

ชื่อ–สกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

ผ่าน/ ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบ

 

ความขยัน

 

ความอดทน

างานร่วมกับผู้อื่นการท

2

รวมคะแนนด้านคุณคุณธรรม

การทงานกลุ่ม

School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

2

 

8

15

12

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

เด็กชายนพรัตน์

ศรีสุขดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

เด็กชายณัฐนันท์

เหล็กดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เด็กชายเลิศภูมิ

ทองจ ารัส

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เด็กชายเอกชัย

ใบเนียม

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

เด็กชายจักรพงษ์

อ าพันกาญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

เด็กหญิงเกวลิน

อยู่คง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

เด็กหญิงทักษะพร

แก้วประไพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เด็กหญิงพิมรภัทร กันเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

เด็กหญิงกชกร

กลิ่นทิพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

เด็กชายอ านวย กวานเหงียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

เด็กชายพุฒิพงศ์

พุทถาวร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายระดับคุณภาพ

2

หมายถึง

ดี

 

 

 

เกณฑ์ระดับคะแนน

25 –

35

=

 

2

 

 

Copyright

 

1

หมายถึง

พอใช้

 

 

 

 

 

18 –

24

=

 

1

 

 

 

0

หมายถึง

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

0 - 17

=

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน1 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( นางวิรัลพัชร

รุ่งกิจทรัพย์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก3 ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงรู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอ

 

สมรรถนะที่ส าคั

 

ด้านผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พึงประสงค์

 

 

ของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

เลข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดที่2

 

 

 

 

ที่

ชื่อ–สกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่อย่างพอเพียง

 

มุ่งมั่นในการทางาน

ความสามารถในการสื่อสาร

 

ความสามารถในการคิด

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ชีวิต

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

การท าใบงานชุดที่1

 

School

ไม่ผ่านผ่าน/

 

 

 

 

 

 

 

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

 

 

 

รวม

 

 

การท าใบงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

2

2

 

2

 

2

2

2

18

20

 

 

20

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

เด็กชายนพรัตน์

ศรีสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

เด็กชายณัฐนันท์

เหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เด็กชายเลิศภูมิ

ทองจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เด็กชายเอกชัย

ใบเนียม

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

เด็กชายจักรพงษ์

อ าพันกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

เด็กหญิงเกวลิน

อยู่คง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

เด็กหญิงทักษะพร

แก้วปร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เด็กหญิงพิมรภัทร

 

กันเ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

เด็กหญิงกชกร

กลิ่นทิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

เด็กชายอ านวย กวานเหงี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

เด็กชายพุฒิพงศ์

พุทถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายระดับคุณภาพ3

 

หมายถึง

ดี

 

 

 

 

 

เกณฑ์ระดับคะแนน

 

45 –

 

58

=

3

 

 

Copyright

 

2

 

หมายถึง

พอใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 –

44

=

2

 

 

 

1

 

หมายถึง

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

0 –

28

=

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน1 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางวิรัลพัชร รุ่งกิจทรัพย์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารก่อนสอน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

(นางประยูร เอี่ยมอ )านวย

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

 

 

 

 

............/.................

/............

13. บันทึกหลังสอน

 

 

 

School

ผลการสอน

 

 

 

*

 

 

 

 

นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่1-3 านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

*

นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่4 านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

*

นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่5 านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

*

นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่6-8 านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

*

นักเรียนผ่านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

............จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ............

*

นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ............

จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ............

*

นักเรียนผ่านเงื่อนไขคุณธรรม

............จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ ............

 

 

by

Banladwithi

 

ปัญหา/ อุปสรรค

 

 

 

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะของครูผู้สอน

 

 

 

2013

 

.....................................................................................................................................................................

 

©

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

(นางวิรัลพัชร รุ่งกิจทรัพย์)

 

 

 

ครูผู้สอน

14. ความคิดเห็นของผู้บริหารหลังสอน

 

Copyright.....................................................................................................................................................................

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

(นางประยูร เอี่ยมอ )านวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

............/................./............