Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

BENGKEL BUDAYA KERJA

CEMERLANG

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Kejayaan atau kegagalan agensi, organisasi dan jabatan melaksanakan urusan atauperniagaan bergantung kuat kepada sikap dan komitmen warga kerjanya. Mereka diamanahkan menjalankan tugas oleh pemimpin organisasi. Sewajarnya tugas diselesaikan dengan cemerlang dan hasilnya wajar yang terbaik. Perbezaan di antara organisasi yang berjaya dan tidak berjaya bergantung kepada tahap komitmen dan nilai peribadi warga kerjanya. Budaya kerja cemerlang penting disemai dalam sanubari setiap pekerja kerana ia menjadi penentu kejayaan organisasi.

OBJEKTIF

Kursus ini memberi panduan kepada kakitangan organisasi, jabatan atau syarikat membina keperibadian sebagai pekerja yang memiliki minda cemerlang yang juga akan mengamalkan budaya kerja cemerlang dalam tugasnya. Selepas menghadiri kursus ini pekerja dapat mempraktikkan panduan mewujudkan budaya kerja cemerlang di tempat kerja.

MODUL

Mengenali konsep pekerja cemerlang

Mereset minda negatif

Mengeset minda positif

Membina disiplin kerja

Mengekalkan momentum kejayaan

Memfokuskan tugas dan tanggungjawab

Menambah keberkesanan dan produktiviti

Meletakkan komitmen terhadap tugas

Menjalin komunikasi antara kakitangan

Membudayakan amalan positif

Membina kualiti kakitangan cemerlang

Membina pengaruh dan keberkesanan arahan.

METODOLOGI

Kuliah interaktif

Kuiz dan latihan

Perbincangan dan pembentangan

Amali individu dan berkumpulan

KUMPULAN SASAR

1.Eksekutif kanan atau eksekutif muda.

2.Pentadbir dan pengurus organisasi.

3.Setiausaha persatuan atau organisasi

4.Pekerja pelbagai peringkat pelbagai sektor.

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL,

KUCHING

PENGENALAN

Kursus ini direka bentuk bagi memperkasa proses membuat keputusan di organisasi. Semua orang perlu membuat keputusan, setiap hari dan dalam setiap aspek. Namun kebanyakan keputusan dibuat oleh kebanyakan orang dibuat dengan tergesa- gesa tanpa berfikir panjang. Kursus ini melatih membuat keputusan berdasarkan analisis yang betul dan proses yang betul supaya hasilnya betul.

OBJEKTIF

Kursus ini memberi panduan kepada kakitanganjabatan atau syarikat membuat keputusan yang berkesan. Selepas menghadiri kursus ini pekerja dapat mempraktikkan panduan yang dipelajari supaya proses membuat keputusa di tempat kerja lebih berkesan.

MODUL

Proses membuat keputusan: Membedah

‘keputusan’

Proses kreatif: Membina pilihan

Kekangan dan mengatasi kekangan kreativiti

Alatan membina kreativiti

Proses analitikal: Menilia pilihan

Menggunakan statistik harian

Menggunakan alatan bagi memperbaiki analisa

Aspek kemanusiaan: Faktor Emosional

Mengimplementasikan keputusan

METODOLOGI

Kuliah interaktif

Kuiz dan latihan

Perbincangan dan pembentangan

Amali individu dan berkumpulan

KUMPULAN SASAR

1.Eksekutif kanan atau eksekutif muda.

2.Pentadbir dan pengurus organisasi.

3.Setiausaha persatuan atau organisasi

4.Pekerja pelbagai peringkat pelbagai sektor.

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

KURSUS KEMAHIRAN PEMBENTANGAN BERKESAN

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Keupayaan membuat penyampaian yang mantap bukan sahaja akan meningkatkan kredibiliti dan pengaruh diri sendiri. Malah ia dapat meningkatkan imej dan status profesional organisasi yang anda wakili.Kursus ini bertujuan membantu peserta menghasikan pembentangan berkesan. Rasa risau sebelum diminta membuat pembentangan atau darah gemuruh dapat diatasi dengan teknik yang akan dipelajari dalam kursus ini. Di samping itu, kursus ini sesuai sebagai langkah permulaan bagi mereka yang ingin menyampaikan idea, proposal atau hasil kerja secara berkesan.

OBJEKTIF

Memahami elemen-elemen penting dalam pembentangan. Menguasai teknik pembentangan yang berkeyakin. Membina kredibiliti bagi memastikan maklumat yang dibentangkan dapat mempengaruhi audiens. Mengatasi perasaan gemuruh sebelum pembentangan.

MODUL

KONSEP DAN KEPENTINGAN KEMAHIRAN PENYAMPAIAN

Mengenali jenis-jenis pembentangan

Memahami kepentingan kemahiran penyampaian

LANGKAH-LANGKAH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN

Mengetahui kaedah, persekitaran dan khalayak

Merangka dan menyusun isi

PANDUAN PEMBENTANGAN BERKESAN

Mengatasi darah gemuruh

Cara memulakan penyampaian

MENANGANI MASALAH DALAM UCAPAN /PENYAMPAIAN

Mengurus sesi pembentangan

Menangani gangguan audien dan persekitaran

METODOLOGI

Kuliah interaktif

Amali dan sesi praktikal

Latihan dan kuiz

Perbincangan kumpulan dan pembentangan

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

KEMAHIRAN PENYELIAAN

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Penyelia adalah kumpulan kakitangan pengurusan pertengahan yang bertanggungjawab menjadi jambatan diantara pihak pengurusan dan pekerja dalam sesebuah organisasi. Penyelia perlu mempunyai kemahiran khas bagi memastikan kemampuan untuk berinteraksi dengan dua kumpulan kakitangan yang amat berbeza ini. Program generik ini boleh digunapakai oleh semua kategori kakitangan tanpa mengira bidang kemahiran teknikal yang ada. Di akhir program ini, peserta- peserta akan mampu menjadi penyelia cemerlang.

OBJEKTIF

Memahami keperluan menyedia di dalam organisasi. Memahami tugas dan tanggungjawab penyelia. Memahami kemahiran-kemahiran yang perlu untuk menjadi penyelia cemerlang. Memahami implikasi sekiranya tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan. Mampu mempraktikkan kemahiran penyeliaan dalam kerja harian.

MODUL

PENYELIA SEBAGAI JURULATIH

Membuat delegasi tugas

Menyampaikan arahan

Mengeset tugas dan prestasi

Menyediakan kaedah maklumbalas

Mengiktiraf pencapaian pekerja

MEMBINA KOMPETENSI SEBAGAI PENYELIA

Ilmu pengaruh

Penyelia sebagai pemudahcara

Merancang dan mengorganisasi

Membina semangat pasukan

KEMAHIRAN DELEGASI TUGAS

Mengapa tidak delegasi tugas?

Mengapa delegasi tugas?

Kebolehpercayaan dan delegasi

Tip delegasi berkesan

KEMAHIRAN MEMOTIVASI PEKERJA

Nilai peribadi, kepercayaan dan perwatakan

Panduan mendorong pekerja

MENDORONG KERJA BERPASUKAN

Metapkan matlamat pasukan

Percaya dan hormat sesama ahli

Peranan dan tugas yang jelas

Kepimpinan berkesan

MEMACU KAKITANGAN DENGAN VISI DAN MISI

Mengapa perlu visi

Membangunkan visi

METODOLOGI

1.Kuliah

2.Perbincangan duahala

3.Perkongsian pengalaman

4.Latihan kerja individu / kumpulan

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

KURSUS MENULIS UCAPAN DAN PENGUCAPAN BERPENGARUH

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Kursus ini dapat membantu peserta menguasai teknik menulis ucapan dan membuat pengucapan awam yang berpengaruh.Kursus ini sesuai sebagai langkah permulaan bagi sesiapa yang ingin berucap dengan berkesan dan berhasrat

untuk

menyampaikan

ucapan

yang

mantap. Keupayaan

berucap

dengan

berkesan bukan sahaja dapat meningkatkan kredibiliti, pengaruh, dan status malah dapat meningkatkan imej organisasi yang kita wakili.

OBJEKTIF

Memahami elemen-elemen penting dalam pengucapan. Menguasai teknik penyampaian awam yang berkeyakinan, mantap dan berpengaruh. Membina kompetensi diri bagi memastikan ucapan yang disampaikan mempengaruhi audiens. Mengatasi perasaan gemuruh sebelum dan semasa berucap.

MODUL

KONSEP DAN KEPENTINGAN

KEMAHIRANPENYAMPAIAN

Mengenali jenis-jenis ucapan

Memahami kepentingan ucapan berkesan

Mengetahui prinsip asas komunikasi berkesan

Memahami elemen ucapan berpengaruh

LANGKAH-LANGKAH PERANCANGAN DANPERSEDIAAN

Membuat persediaan sebelum berucap

Merangka dan menyusun isi

Menganalisis audien, majlis dan suasana

Persediaan penampilan pertama

Menulis teks ucapan dengan elemen retorik

PANDUAN MENYAMPAIKAN UCAPAN

Menangani gugup dan darah gemuruh

Memulakan ucapandengan ‘bom’

Menarik perhatian dan minat audien

Mengawal nada suara dan intonasi

Merangka strategi berucap yang berkesan

Mengguna isyarat tangan dan bahasa badan

Mengetahui etika dan pantang larang ucapan

Merumus dan menutup ucapan

Mempelajari ucapan berkarisma Obama, Steve Jobs dan pemimpin hebat dunia

Mengetahui seni PENGARUH dalam ucapan

MENANGANI MASALAH DALAM UCAPAN /PENYAMPAIAN

Mengenal pasti reaksi audiens

Menangani gangguan audien dan persekitaran

Menjaga masa

Menghadapi audien yang bersikap negatif

METODOLOGI

1.Amali pengucapan awam

2.Latihandan ujian

3.Perbincangandan pembentangan

4.Permainan dan kuiz

5.Analisa video dan skrip ucapan

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

KURSUS MEMPERKASA INTEGRITI DIRI

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Kursus Peningkatan Kualiti dan Integriti Diri adalah suatu pengenalankepada integriti. Integriti ialah kualiti dan ciri positif keseluruhan yang wujud pada individu atau organisasi, Ciri ini berkaitan kecekalan pematuhan kepada kod moral dan kod etika, kualiti ciri positif keseluruhan (wholesome) dan suci (pure). Ciri ini berkait rapat dengan sifat mulia seperti kejujuran, ketulusan, amanah, kebolehpercayaan, ketegasan, kesatuan, kesucian, kebaikan, dan pengakuran kepada kod nilai.

OBJEKTIF

Menilai semula misi dan visi organisasi sebagai memfokuskan semula tujuan bekerja di dalam organisasi. Mengwujudkan satu dasar peningkatan pengukuhan intergriti antara anggota perkhidmatan dalam mencipta satu matlamat kerja yang serupa dengan jujur, amanah dan telus. Mengwujudkan suasana hormat menghormati dalam pembinaan ukhuwah sesama kakitangan.

MODUL

PENGENALAN INTEGRITI

Memahami konsep nilai, etika dan integriti.

Integiti dan diri saya.

Mengenali cabaran pengurusan integriti

Mengenali sifat-sifat berintegriti dan tidak berintegriti.

Menyemai nilai peribadi dan nilai kepimpinan

Merancang usaha memantapkan integriti

Memahami peranan penjawatawam berdasarkan PIN.

MEMPERKASA INTEGRITI DIRI

Mengelak sindiran dan kata-kata pedas

Etika e-mel

Gurauan berlebihan

Memperkasa komunikasi berintegriti

METODOLOGI

Kuliah interaktif

Kuiz dan latihan

Perbincangan dan pembentangan

Amali individu dan berkumpulan

KUMPULAN SASAR

Terbuka kepadasemuakakitangankerajaan, badan-badanberkanun, kerajaantempatan, sektorawamdansektorswastasertaindividu yang berminat.

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

KURSUS PERKHIDMATAN KAUNTER DAN PELANGGAN BERKUALITI

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para peserta mengenai konsep, matlamat dan definisi perkhidmatan kaunter, mengenalpasti keperluan pelanggan masa kini dan komunikasi secara berkesan dengan pelanggan, mempelajari bagaimana mengendalikan rungutan pelanggan serta membantu mencapai kepuasan dan mesra pelanggan.

OBJEKTIF

Menguasai komunikasi berkesan dan kemahiran hubungan manusia yang akan membolehkan mereka untuk lebih memahami kepentingan komunikasi dan perkhidmatan pelanggan. Memperbaiki potensi diri dan produktiviti. Memahami dan mengurus perubahan dalam kerjaya. Mempelajari sikap pro-aktif dan memahami etika kerja yang profesional. Mempertingkatkan kemahiran pengurusan pelanggan dan perkhidmatan kaunter yang bermakna dan produktif.

MODUL

SIKAP TERHADAP PELANGGAN

Kepentingan sikap

Analisa sikap terhadap pelanggan

Elemen-elemen penting dalam khidmat pelanggan

PERKHIDMATAN PELANGGAN

Mengenalpasti pelanggan dalaman dan luaran

Prinsip kualiti dalam perkhidmatan pelanggan

Membina tanggapan pertama positif

Teknik membina hubungan pelanggan berkesan

KEMAHIRAN PERBUALAN TELEFON DAN EMEL

Menampilkan senyuman dalam telefon

Tatacara mengurus panggilan masuk

Panggilan keluar yang profesional

Maklumbalas dan mengurus emel pelanggan

KOMUNIKASI PELANGGAN

Komunikasi Lisan Di Kaunter

Komunikasi Bukan Lisan Di Kaunter

Menguasai komunikasi berkesan

IMEJ DAN PENAMPILAN DIRI Imej diri dan organisasi

Proses pembinaan imej diri dan organisasi positif

Mengurus persepsi dan tanggapan

KHIDMAT KAUNTER CEMERLANG

Aspek Fizikal Khidmat Kaunter

Empat Jenis Khidmat Kaunter

Karenah Pelanggan Di Kaunter

Fokus Pada Pelanggan

METODOLOGI

1.Syarahan

2.Bengkel

3.Kajian kes

4.Pembentangan kertas kerja

5.Gerakerja Kumpulan

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135

BENGKEL BUDAYA

KERJA CEMERLANG

1 – 2 JULAI 2013

MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING

PENGENALAN

Kejayaan atau kegagalan agensi, organisasi dan jabatan melaksanakan urusan atauperniagaan bergantung kuat kepada sikap dan komitmen warga kerjanya. Mereka diamanahkan menjalankan tugas oleh pemimpin organisasi. Sewajarnya tugas diselesaikan dengan cemerlang dan hasilnya wajar yang terbaik. Perbezaan di antara organisasi yang berjaya dan tidak berjaya bergantung kepada tahap komitmen dan nilai peribadi warga kerjanya. Budaya kerja cemerlang penting disemai dalam sanubari setiap pekerja kerana ia menjadi penentu kejayaan organisasi.

OBJEKTIF

Kursus ini memberi panduan kepada kakitangan organisasi, jabatan atau syarikat membina keperibadian sebagai pekerja yang memiliki minda cemerlang yang juga akan mengamalkan budaya kerja cemerlang dalam tugasnya. Selepas menghadiri kursus ini pekerja dapat mempraktikkan panduan mewujudkan budaya kerja cemerlang di tempat kerja.

MODUL

Mengenali konsep pekerja cemerlang

Mereset minda negatif

Mengeset minda positif

Membina disiplin kerja

Mengekalkan momentum kejayaan

Memfokuskan tugas dan tanggungjawab

Menambah keberkesanan dan produktiviti

Meletakkan komitmen terhadap tugas

Menjalin komunikasi antara kakitangan

Membudayakan amalan positif

Membina kualiti kakitangan cemerlang

Membina pengaruh dan keberkesanan arahan

METODOLOGI

Kuliah interaktif

Kuiz dan latihan

Perbincangan dan pembentangan

Amali individu dan berkumpulan

KUMPULAN SASAR

Eksekutif kanan atau eksekutif muda.

Pentadbir dan pengurus organisasi.

Setiausaha persatuan atau organisasi

Pekerja pelbagai peringkat pelbagai sektor.

YURAN PENYERTAAN

RM 880 - termasuk nota, makan minum sepanjang kursus & sijil penyertaan.

CARA MEMOHON

Pembayaran yuran hendaklah melaui akaun: Kaizen Management and Development Public Bank 3986 5011 01

Pembayaran melalui cek/LPO/SO kerajaan juga diterima.

Maklumat pembayaran dan borang rasmi penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah di fax ke 083-321052 atau boleh juga emelkan ke kaizenmd@gmail.com

PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

En. Azizudin – 016 287 7704 / 083 321135