Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ООУВЛАДОКАНТАРЏИЕВГЕВГЕЛИЈА

САМОЕВАЛУАЦИЈА

за периодот 2009-2012

Јуни,2012

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

СОДРЖИНА

 

ТИМЗАРЕАЛИЗАЦИЈАНАСАМОЕВАЛУАЦИЈАТА..........................................................................................................

4

ПОДРАЧЈЕ1.Наставниплановиипрограми.................................................................................................................

5

Индикатор1.1.Реализацијананаставнитеплановиипрограми.............................................................................

6

Индикатор1.2.Квалитетнанаставнитеплановиипрограми..................................................................................

8

Индикатор1.3.Воннаставниактивности..................................................................................................................

10

ПОДРАЧЈЕ2.Постигањанаучениците..........................................................................................................................

12

Индикатор2.1. Постигањанаучениците.................................................................................................................

13

Индикатор2.2. Задржување/осипувањенаучениците..........................................................................................

17

Индикатор2.3. Повторувањенаучениците.............................................................................................................

19

ПОДРАЧЈЕ3.Учењеинастава.......................................................................................................................................

21

Индикатор3.1. Планирањананаставниците..........................................................................................................

22

Индикатор3.2. Наставенпроцес..............................................................................................................................

25

Индикатор3.3. Искустванаученицитеодучењето................................................................................................

28

Индикатор3.4. Задоволувањенапотребитенаучениците....................................................................................

31

Индикатор3.5. Оценувањетокакоделоднаставата..............................................................................................

34

Индикатор3.6. Известувањезанапредокотнаучениците.....................................................................................

37

ПОДРАЧЈЕ4.Поддршканаучениците..........................................................................................................................

40

Индикатор4.1. Севкупнагрижазаучениците.........................................................................................................

41

Индикатор4.2. Здравје.............................................................................................................................................

48

Индикатор4.3. Советодавнапомошзапонатамошнообразованиенаучениците...............................................

51

 

2

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор4.4. Следењенанапредокот..................................................................................................................

53

ПОДРАЧЈЕ5.Училишнаклимаиодносивоучилиштето..............................................................................................

56

Индикатор5.1. Училишнаклимаиодносивоучилиштето.....................................................................................

57

Индикатор5.2. Промовирањенапостигањата...........................................................................................................

61

Индикатор5.3. Еднаквостиправичност..................................................................................................................

62

Индикатор5.4. Партнерскиодноссородителитеисолокалнатаиделовнатазаедница.....................................

64

ПОДРАЧЈЕ6.Ресурси.....................................................................................................................................................

68

Индикатор6.1. Сместувањеипросторникапацитети.............................................................................................

69

Индикатор6.2. Наставнисредстваиматеријали....................................................................................................

72

Индикатор6.3. Обезбедувањенапотребниотнаставенкадар..............................................................................

75

Индикатор6.4. Следењенаразвојнитепотребинанаставниоткадар..................................................................

78

Индикатор6.5. Финансискоработењевоучилиштето............................................................................................

80

ПОДРАЧЈЕ7.Управување,раководењеикреирање политика...................................................................................

82

Индикатор7.1. Управувањеираководењесоучилиштето....................................................................................

83

Индикатор7.2. Целиикреирањенаучилишнатаполитика...................................................................................

85

Индикатор7.3. Развојнопланирање.......................................................................................................................

87

ИЗВЕШТАЈПОИЗВЕДЕНАСАМОЕВАЛУАЦИЈА...............................................................................................................

90

ПРЕДЛОГ-МЕРКИ.........................................................................................................................................................

101

3

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

ТИМЗАРЕАЛИЗАЦИЈАНАСАМОЕВАЛУАЦИЈАТА

ЛенаТрајкова,наставник

МагицаНиколовска,наставник

БоркаЈанчева,наставник

МимиБатанџиева,дефектолог

ВенциКуциров,родител

4

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

ПОДРАЧЈЕ1.Наставниплановиипрограми

бр.

Индикаторзаквалитет

Теми:

1.1

Реализација

на

наставните

 Применување годишни програми и создавање визија за

 

плановиипрограми

онаштогопосакуваме;

 

 

 

 

 Информираностнародителитеиученицитезанаставните

 

 

 

 

плановиипрограми;

 

 

 

 

 Изборнанаставнипрограми.

 

 

 

 

 Реализацијанапрограмисосистемскапромена;

1.2

Квалитет

на

наставните

 Родова и етничка рамноправност и мултикултурна

 

плановиипрограми

сензитивноство наставнитепрограмииучебнипомагала;

 

 

 

 

 Соработка со локалната средина во наставните програми

 

 

 

 

инаставнитепомагала;

 

 

 

 

 Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на

 

 

 

 

образованието и определување приоритети за

 

 

 

 

подобрување;

 

 

 

 

 Влијание на наставниците и родителите врз наставните

 

 

 

 

плановиипрограми;

1.3

Воннаставниактивности

 Обем и разновидност на планираните и реализираните

 

 

 

 

воннаставниактивности;

 

 

 

 

 Опфатеностнаученицитесовоннаставнитеактивности;

 

 

 

 

 Вклученост на учениците во изборот и планирањето на

 

 

 

 

работатавовоннаставнитеактивности;

 

 

 

 

 Афирмирање на учениците и на училиштето преку

 

 

 

 

воннаставнитеактивности;

5

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор1.1.Реализацијананаставнитеплановиипрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Применувани наставни планови и програми и создавање визија за она што го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посакуваме

 

 

 

 

 

 

Теми

 

 

 

 Информираностнародителитеиученицитеза наставнитеплановиипрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изборнанаставнипредмети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализација на програми со системска промена (Заштита на животната средина Проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еко– училиште)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изворинаподатоци

 

Наставниплановии

Наставни планови и програми се во согласност со донесените програмски

 

програми донесени

документи од МОН и се реализираат во пропишаниот обем. Тие се

одБРО

прилагоденисоособеностите налокалнатасредина.

 

Годишни– тематски

Во училиштето се изведува современа, ефикасна и квалитетна настава во 21

 

планирањана

 

вексопостигањемаксималенразвојиедукацијанаученицитеинаставниците.

 

наставниците

Нормативни актина Училиштето користи повеќе начини да ги информира членовите на Советот

 

училиштето

на родители и останатите родители како и сите заинтересирани за заедничка

Педагошкаевиденција

соработка.

 

и документација

Училиштето преку Совет на родители и Училишен одбор има планирано

 

Записници од

активностиза прибирање иразгледување на мислења за наставните плановии

 

родителскисоветина

 

програми од наставниците и родителите и има покренато иницијатива за

 

училиштето

 

Записници од

нивноизменувањедоМОНиБРО.

 

родителскисредби

Училиштето целосно ја применува постапката за избор на наставни

Записници од

предмети.Нудиширокапонуданаизборнипредмети,спореднаставниотплан

 

наставничкисовети на

 

училиштетоиактивите

Изборот на предмети во училиштето се врши со писмено изјаснување, со

 

изјаванародителитенасекојученик.

 

Годишнапрограмана

 

училиштето

Училиштето преку Еко – проектот воведува задолжителни часови за заштита

 

Стручни упатстваи

наживотнатасредина.

 

насоки за

 

 

операционализација

 

 

нанаставнитепланови

 

и програми

Покани заучествона семинари

6

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Застапеностна изборнитепредмети попаралелки

Дневницина паралелките

Записници одработата насекциите

Подготовказа натпревари

Програмасосистемска променадобиена одБРО восогласност соМОН

Брошури

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 

 

 Наставата се организира и реализира согласно наставните

 

 

 

 

 

плановиипрограми.

 

 

 

 

 

 Наставниците изготвуваат тематско процесно планирање и

 

 

 

 

 

годишни планирања кои ги содржат сите неопходни

 

 

 

 

 

елементизауспешнареализација начасот.

 

 

ЈАКИСТРАНИ

 Наставниот кадар е стручен и соодветен за реализација на

 

 

наставнитеплановиипрограмиподготвениодМОН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учениците слободно испоредсвоите афинитети,заедно со

 

 

 

 

 

своите родители, избираат кој изборен предмет ќе го

 

 

 

 

 

изучуваат.

 

 

 

 

 

 Секој ученик согласно своите афинитети избира во кои

 

 

 

 

 

воннаставниактивностќеучествува.

 

СЛАБИ СТРАНИ

 Интересотна родителите занаставните програмиемал.

 

 Интересот на родителите за присуство на родителските

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средбииотворените деновиемал.

7

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор1.2.Квалитетнанаставнитеплановиипрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Родова и етничка рамноправност и мултикултурна сензитивност во наставните програми и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебнипомагала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Соработка со локалната средина и невладини организации во наставните програми и

 

 

 

 

 

 

Теми

 

 

 

наставнитепомагала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интегрирање на општите (меѓупредметните) цели на образованието и определување

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приоритетизаподобрување

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Влијаниенанаставницитеиродителитеврзнаставнитеплановиипрограми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изворинаподатоци

Стручни Активи

Разговор со наставници - родители

Записници одактиви на наставници

Записници од родителскисредби,на родители,Училишен одбор

Записници од наставничкисовети

Извештаи од дисиминацијанаобука

Интревјусодиректор

Анкети со наставници,

родители и

на

ученици

 

Родовата и етничката рамноправност и мултикултурна сензитивност е застапена начасовитепоОбразованиеза животнивештинииводругипредмети. Наставниците посетуваат семинари за осовременување на наставните програми закоипотоа воучилиштетосеспроведувадисеминација.

Целите во училиштето се во согласност со целите на државната и локалната образовнаполитика исе фокусиранина подобрување на квалитетотнанаставата ипостигањатанаучениците.

Наставниците работат тимски и разменуваат искуства со стручните активи и со другитеучилишта.

8

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 Училиштето зема активно учество во организирање и

 

 

 

присуствонасеминариво текотна учебнатагодина.

 

ЈАКИСТРАНИ

 

 Училиштето соработува со невладини организации и

 

 

локалнатасредина.

 

 

 

 

 

 

 Наставниците работат тимски и разменуваат меѓусебни

 

 

 

искуствавоодноснанаставнитепрограми.

 

СЛАБИ СТРАНИ

 

 Интересот на родителите за разгледување на наставните

 

 

 

плановинасостанокнаСоветна родителиемногумал.

9

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор1.3.Воннаставниактивности

 

 Обемиразновидностнапланиранитеиреализиранитевоннаставниактивности

 

 Опфатеностнаученицитесовоннаставнитеактивности

 

 Вклученост на учениците во изборот и планирањето на работата во воннаставните

Теми

активности

 

 Афирмирање на учениците и на училиштето преку воннаставните активности во

 

училиштетои надвороднего

Изворинаподатоци

Годишна програма за работа

Планариња од наставниците за воннаставните активности

Спроведена анкета од наставници, директор, ученици

Педагошка евиденција и документација

Дипломи, признанија, пофалници од учество нанатпревари

Записници од стручни активи

Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности што ги одразуваатпотребитеиинтереситенаучениците.

Учениците избираат учество во воннаставните активности, според својот интерес. Подеднаквосе вклученисите ученици,безоглед народовата,етничката исоцијалнатаприпадност.

Како во сите успешни училишта, така и во нашето, наставниците ги забележуваат интересите на учениците и достигнувањата и ги користат овие информации за да ги мотивираат учениците да се вклучат во различни воннаставниактивности.

Со учество во воннаставните активности, учениците имаат можност за афирмација во манифестации во училиштето и надвор од него, проширување на знаењата,правилнокористењенаслободнотовремеисоцијализација.

Дел од учениците учествуваат и постигнуваат резултати на училишни регионални,државниимеѓународнинатпревари.

Постигањата на учениците се промовираат во рамки на училиштето и поширокаталокалнасредина.

10

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 

 

 Наставниците планираат и реализираат воннаставни

 

 

 

 

 

активности.

 

 

 

 

 

 Учениците избираат учество во воннаставните активности

 

 

ЈАКИСТРАНИ

споредсвојотинтерес.

 

 

 Учениците учествуваат и постигнуваат резултати на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

училишни, регионални, државни и меѓународни

 

 

 

 

 

натпревари и со тоа вршат лична афирмација и

 

 

 

 

 

афирмацијана училиштето.

 

СЛАБИ СТРАНИ

 Недоделување на награда од страна на училиштето за

 

постигнат резултат на натпревар, заради поголема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивација.

11

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

ПОДРАЧЈЕ2.Постигањанаучениците

бр.

Индикаторзаквалитет

Теми:

 

2.1

Постигнувањанаучениците

 Следење на постигањата на учениците од различен пол,

 

 

етничка припадност, по

наставни предмети и по

 

 

квалификационипериоди

 

 

 

 

 Подобрување на постигањата на учениците

од различен

 

 

полиетничкаприпадност

 

 

 

 

 Идентификација на ученици со потешкотии во учењето,

 

 

на надарените ученици

и на учениците

со посебни

 

 

образовнипотреби

 

 

 

 

 Подобрување на постигањата на учениците преку

 

 

редовнатаидополнителната/додатната настава

 

 

 Следење на постигањата на учениците при премин од

 

 

еден во друг циклус и од едно во друго ниво на

 

 

образование

 

 

2.2

Задржување/осипувањена

 Редовноствонаставата

 

 

 

учениците

 Осипувањенаученици

 

 

 

 

 Преминнаученициодедноводругоучилиште

2.3

Повторувањенаучениците

 Ученици што нејазавршуваатгодината

 

12

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор2.1. Постигањанаучениците

 

 

 

 

 

 Следење на постигањата на учениците одразличенпол, етничка припадност(и јазикотна

 

наставата),понаставнипредмети ипоквалификационипериоди

 

 

 

 Подобрување на постигањата на учениците

од различен пол, етничка припадност

(и

 

јазикотнанаставата)

 

 

 

 

Теми

 Идентификација на ученици со потешкотии во учењето, на надарените ученици и

на

учениците сопосебниобразовнипотреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подобрување на постигањата на учениците преку

редовната и

дополнителната/

 

додатната настава

 

 

 

 

 

 Следење на постигањата на учениците при премин од

еден во друг циклус и од едно во

 

другонивонаобразование

 

 

 

 

Изворинаподатоци

 

 

 

 

Извештаиодстручна служба

Извештаизауспехоти редовностаиво учебните:2007/2008,

2008/2009; 2009/2010

година

Дневникна паралелките

Евидентнилистови за успехиповедение

Записници од Наставничкисовети советинапаралелката

Записници одстручни активи

Анкети за ученици, наставници

Годишнапрограмаза работаиГодишен

Извештајзаработана училиштето

Училиштето ги следи постигањата на учениците и располага со детални податоци за нивните постигања по сите наставни предмети за сите квалификационипериодивотекотнацелатаучебнатагодина.

Се следи општиот успех на учениците во однос на полот и етничката припадностпоквалификационипериоди.

Средниот успех на ниво на училиште во последните три години бележи континуирано подобрување што може да се види и од графичкиот приказ. Имено, во учебната 2011-2012 просечниот успех е 4,34 и е нешто повисок во однос на 2010-2011 година, кога изнесуваше 4,33 , кој пак е повисок од просечниотуспехво2009-2010годинакогаизнесуваше4,16.

13

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Извештаиодстручна служба

Извештаизауспехоти редовностаиво учебните:2007/2008,

2008/2009,

2009/2010г.

Дневникна паралелките

Евидентнилистови за успехиповедение

Записници од Наставничкисовети советинапаралелката

Записници одстручни активи

Анкети со ученици, наставници

Годишнапрограмаза работаиГодишен извештајзаработана училиштето

Извештаиодстручна служба

Извештаизауспехоти редовностаиво учебните:2009/2010,

2010/2011;

20011/2012година

Дневникна паралелките

Евидентнилистови за успехиповедение

Записници од Наставничкисовети советинапаралелката

Записници одстручни активи

Анкети со ученици, наставници

Годишнапрограмаза работаиГодишен извештајзаработана училиштето

Родителите

редовно се известуваат за постигањата на учениците

преку

родителски состаноци, индивидуални средби и отворени денови, со

давање

на евидентни листови за успех и поведение, а од учебната 2011-2012 година родителите имаат можност постигањето на учениците да го следат и преку електронскиотдневник.

Училиштето има стратегија и презема конкретни активности за подобрување напостигањатанаучениците.

За учеството и постигањата на учениците на разни натпревари, конкурси саеми и слични манифестации се води комплетна евиденција. Учесниците јавносеистакнуваатнаодделенскичасови,приредби,одделенскисовет.

За подобрување на постигањата и мотивирање за редовно учење наставниците користат разновидни и современи форми и методи за изведување на наставата и ги запазуваат критериумите за оценување, за што последнитегодиниимашеповеќе обукинаова тема.

Наставниците, сознанијата од семинарите и обуките за вреднување на резултатите во учењето ги применуваат во секојдневната воспитно-образовна работа. Притоа, тие континуирано ги следат постигањата, јавно и со образложение ги соопштуваат резултатите од учењето. Исто така, најголемиот број наставници ги запознаваат учениците со критериумите за оценување на почетокот на учебната година за точно да знаат што од нив се бара за секоја оценка. Се почитуваат стандардите и критериумите за оценување дадени од страна на Бирото за развој на образованието, и самите наставници имаат изработеносвои критериумизаоценувањекои гиприменуваатвонаставата.

Резултатите од спроведениот прашалник за постигањата и оценувањето на ученицитегопотврдуваатизнесеното.

По мислењето на наставниците за зголемување на мотивацијата и интересот кај учениците, за постигање на повисоки резултати се работи со интерактивни методи, се организираат дебати, дискусии, се користи ИКТ во наставата, се изработуваатпроекти,презентации,истражувања,посетанаинституцииисл.

Истите овие методи и форми на работа за подобрување на резултатите во учењетогинаведуваатученицитеинаставниците.

Идентификацијата на учениците со потешкотии во учењето, надарените ученици и учениците со посебни образовни потреби, ја изведуваат главно предметните наставници, раководителот на паралелката и стручната служба Подобрувањето на постигањата на овие ученици се врши преку организирање иреализирање наредовна,додатнаидополнителна настава. Учениците имаат можности самите да посетуваатдодатна идополнителнанастава,штоможе да севидиоданкетниотлистза ученици.

14

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Раководителите на паралелките, на одделенските часови разговараат со ученицитезапостигнањата воучењето.

Надарените ученицисе идентификуваатод страна напредметнитенаставници преку оцени, лична евиденција и проценка на секој наставник одделно, како и преку прегледи на наградени ученици. Не се користи мерен инструмент или некој друг модел со наведени индикатори за утврдување на видот на надареностаодносноталентираностанаучениците.

За надарените и за сите заинтересирани ученици за проширување и продлабочување на знаењата по одделни воспитно-образовни подрачје се организираатчасовиза додатнанастава. Тоае обврскананаставниците, којапо добиените резултати од прашалниците пополнувани од предметните наставници, сеисполнуваредовновотекотна целатаучебнагодина.

15

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 

 

 Училиштето располага со податоци за постигањата на

 

 

 

 

 

учениците од различен пол и етничка припадност по

 

 

 

 

 

квалификационипериоди.

 

 

 

 

 

 Подобрување на постигањата на учениците преку примена

 

 

 

 

 

на современи форми и методи во наставата, користење на

 

 

 

 

 

ИКТ, организирање дебати, изработка на проекти,

 

 

ЈАКИСТРАНИ

презентации,истражувања,посетанаинституцииисл.

 

 

 

 

 

 Идентификацијата на учениците со тешкотии во учењето,

 

 

 

 

 

надарените ученици со посебни образовни потреби ја

 

 

 

 

 

вршатнаставниците истручнатаслужба.

 

 

 

 

 

 Подобрување на постигањатана учениците се врши преку

 

 

 

 

 

организирање и реализирање на дополнителна и додатна

 

 

 

 

 

настава.

 

 

 

 

 

 Следење на постигањата на учениците од различен пол и

 

СЛАБИ СТРАНИ

етничкаприпадностпопредмети.

 

 

 

 

 

 Интересот на учениците за додатна, во предметна настава

 

 

 

 

 

епомалвоодноснаонојвоодделенсканастава.

16

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор2.2. Задржување /осипувањенаучениците

 

 Редовноствонаставата

Теми

 Осипувањенаученици

 

 Преминнаученициодедноводругоучилиште

Изворинаподатоци

 

Податоцииизвештаи

Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците

(според

полот

 

одпсихолошката

етничката припадност и

социјалното

потекло),

ги анализира

причините за

 

служба

 

отсуство

од

наставата

и навреме

презема

конкретни

активности што

 

Записници од

обезбедуваат зголемување на редовноста. Училиштето и одделенските

 

Наставничкисовети

 

советинапаралелките

раководители соработуваат со родителите и локалната самоуправа за да се

Извештаиод

зголеми

редовноста

на

учениците

во

наставата. Просекот

на неоправдани

 

раководителитена

изостаноци

бележи

опаѓање во

однос на

претходните

учебни

години

 

паралелките

 

Просечниот број на неоправдани часови во 2009-2010 изнесува 3,60, а 2010-2011

Програмазаработаи

е 2,87 по ученик. Оваа учебна година 2011-2012 просечниот број на неоправдани

 

Извештајзаработана

 

училиштето

часовие 2,72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податоци од

Родителите навремено се информираат за бројот на оправдани и неоправдани

 

административна

отсуства,серазговарасонивза причините заотсуствооднастава.

 

 

 

служба(секретарот),и

За учениците кои имаат повеќе неоправдани изостаноци, според Правилникот

 

главнакнига

 

запедагошкимерки,сеизрекуваатсоодветнипедагошкимерки.

 

 

 

Законза основно

 

 

Училиштето го следи осипувањето и има податоци за опфатот на учениците од

 

образование,

Правилникзаначинот реонот.Последнитгодининеезабележаноосипувањенаучениците.

наизрекувањена

За учениците кои поради оправдани причини преминуваат во друго училиште,

педагошкитемерки

училиштетоводиевиденцијаизанивсе издаваатпреведници.

 

17

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштето систематски ја следи редовноста на учениците (според полот, етничката припадност и социјалното потекло), ги анализира причините за отсуство од наставата и навреме презема конкретни активности штообезбедуваатзголемувањена редовноста.

Училиштето соработува со родителите и локалната срединавоврскасооваапроблематика.

Несезабележанислабистрани.

18

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор2.3. Повторувањена учениците

Теми

 Ученициштонејазавршуваатгодината

Изворинаподатоци

Годишен извештај за успехот на училиштето во учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012

година

Увид во педагошка евиденција и документација

Записник од Наставничкисовет

Закон за основно образование

Во нашето училиште последните три години нема ученици кои ја повторувале годината. Доколку некој ученик не е задоволен од постигнатиот успех по одделни предмети има право да поднесе приговор, согласно Законот за основно образованиеиСтатутотнаучилиштето.

19

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

 

 

 

 

 

 Систематски се следи, споредува и анализира состојбата

 

 

 

 

 

соуспехотипостигањатана учениците.

 

 

 

 

 

 Родителите навремено се известуваат за постигањата на

 

 

 

 

 

учениците.

 

 

 

 

 

 Сите ученицијазавршуваатучебната година.

 

 

ЈАКИСТРАНИ

 Училиштето има свои критериуми за оценување на

 

 

 

 

 

учениците игипочитувастандардите дадениодБРО.

 

 

 

 

 

 Родителите, според Законот за основно образование на

 

 

 

 

 

крајот од учебната година, детално се запознаваат со

 

 

 

 

 

постигањата на учениците и им се овозможува правото на

 

 

 

 

 

приговор.

 

 

 

 

 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ

 Назадоволително присуство на родителите на последната

 

родителска средба, на која се изнесува и образложува

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценкатазасекојученик,пооделно.

20

 

 

 

 

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ3.Учењеинастава

 

 

 

 

 

 

бр.

Индикаторзаквалитет

 

Теми:

 

3.1

Планирањенанаставниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуалнипланирањананаставниците

 

 

 

 

 

 Поддршкаиследењенапланирањатананаставниците

 

 

 

 

 

 Разменанаискустваиинформацииприпланирањето

 

 

 

 

 

 Распоредначасови

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Наставенпроцес

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наставниформииметоди

 

 

 

 

 

 Изборназадачи,активностииресурси

 

 

 

 

 

 Интеракцијамеѓунаставницитеиучениците

 

 

 

 

 

 Приоднанаставникотконучениците

 

 

 

 

 

 Следењенанаставниотпроцес

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Искуства на

учениците

од

 

 

 

учење

 

 

 Срединазаучење

 

 

 

 

 

 Атмосферазаучење

 

 

 

 

 

 Поттикнувањенаученицитезапреземањеодговорност

 

 

 

 

 

 Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во

 

 

 

 

 

училиштето

 

 

 

 

 

 

3.4

Задоволување

на потребите

 

 

 

научениците

 

 

 Идентификувањенаобразовнитепотребинаучениците

 

 

 

 

 

 Почитување на различните потреби на учениците во

 

 

 

 

 

наставата

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Оценувањето

како дел

од

 

 

 

наставата

 

 

 Училишнаполитиказаоценување

 

 

 

 

 

 Методииформизаоценување

 

 

 

 

 

 Користење на информациите од оценувањето во

 

 

 

 

 

наставата

 

 

 

 

 

 

3.6

Известување

за напредокот

 

 

 

научениците

 

 

 Известувањенародителитеза напредокотна учениците

 

 

 

 

 

 

 

21

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор3.1. Планирањананаставниците

 

 Индивидуалнипланирањананаставниците

Теми

 Поддршкаиследењенапланирањатананаставниците

 Разменанаискустваиинформацииприпланирањето

 

 

 Распоредначасови

Изворинаподатоци

 

Годишниглобални

За реализација на наставните планови и програми, наставниците ги прават

следните планирања: годишен глобален план, тематски процесни планирања и

 

планови;

дневни подготовки. Во училиштето, сите наставници имаат изготвени годишни

 

Тематски процесни

планирања според работниот календар, кои на почетокот од секоја учебна

 

планирања;

 

година ги доставуваат до стручната служба и тематски процесни планирања кои

 

Дневни подготовки;

Разговорсопсихолог; гидоставуваатеднадодвеседмиципредзапочнувањенасекојанова тема.

 

Записници од

Дневните подготовки наставниците ги прават секојдневно, а во нив ја

 

состаноцитена

разработуваатсодржината штоќе јапредаваат,целитештотребадасепостигнат

 

стручнитеактиви;

групирани според

Блумовата таксономија, како

и методите и формите на

 

Акционипланови на

наставна работа.

Најголем дел од наставниците

редовно пишуваат дневни

 

стручниактиви;

 

подготовки за час. Сите планирања на наставниците ги содржат сите неопходни

 

Покани заобукии

 

семинари;

елементи за успешна реализација на темата и часот. Сите наставници

Извештаиза

изработуваат и критериуми за оценување кои

се вметнати во тематските

 

реализирани обуки;

процесни планирања, со што на учениците и родителите им се дава до знаење

 

Анкетенпрашалникза

кои цели треба да ги постигнат за соодветна оценка. На овој начин се постигнува

 

наставници

 

поголематранспарентност,јасности доследноствооценувањетонаучениците.

 

 

 

 

Стручната служба ги чува планирањата на наставниците во посебни досиеја за

 

 

секој наставник. Следењето на планирањата на наставниците го врши стручната

 

 

служба во училиштето и Директорот на училиштето. Два-трипати во текот на

 

 

едно полугодие од нивна страна се врши проверка на планирањата на

 

 

наставниците. Дел од нивните работни обврски е и поддршката што им ја даваат

 

 

на наставниците за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес во

 

 

училиштето, за што има пропишани приоди и утврдени процедури. Поддршката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

се гледа и во организирање обуки во училиштето, во други градови и преку семинари. Темите се во врска со планирањата и оценувањето, менаџментот во училница,применанаИКТвонаставатаи други.

Наставниците, размената на искуства и информации при планирањето на наставниот процес ја прават во рамките на стручните активи, во разговор со колеги од колективот и во разговор со колеги од истородни предмети од други училишта.Сеприменуваатиукажувањатаинасокитенасоветниците.

Распоредот на часови го прават двајца наставници од училиштето во консултација со стручната служба и наставниците. Притоа се води сметка за искористеност на просторните капацитети на училиштето, изедначување на бројот на часови меѓу паралелките заради застапеноста на изборните предмети воредовнатанастава.

23

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Секој наставник подготвува годишно планирање кое го доставува до стручната служба на почетокот на учебната година и тематски процесни планирања кои ги доставува еднадо двеседмиципредпочетокотна секојановатема.

Наставниците изработуваат и критериуми за оценување коисевметнативотематските процеснипланирања.

Наставниците редовно пишуваат дневни подготовки за час кои ги содржат сите неопходни елементи за успешна реализацијаначасот.

Стручната служба најмалку двапати во едно полугодие ги следи планирањата на наставниците според утврдени процедуризаподдршка иследењенапланирањата

Наставниците, размената на искуства и информации при планирањето на наставниот процес ја прават во рамките настручните активи,во разговорсоколегиодколективоти во разговор со колеги од истородни предмети од други училишта.

Поедини планирања на некои наставници се без временска рамка, односно недостасува време на реализација, се користи коректор за вршење на мали корекции и не се внимава на естетскиот изглед. Планирањата за додатна и СУА некои наставници не ги доставуваат на време. Ова се најчестите забелешки од странанастручнатаслужба.

Поради наставници од други училишта кои дополнуваат часови во нашето училиште во одредени денови, доаѓа до променивооптималниотраспоредначасовите.

24

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор3.2. Наставенпроцес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наставниформииметоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изборназадачи,активностииресурси

 

 

 

 

 

 

Теми

 

 

 

 Интеракцијапомеѓунаставницитеиучениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приодотнанаставникотконучениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Следењенанаставниотпроцес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изворинаподатоци

Инструментиза следењена планирањатана наставниците;

Инструментиза следењена реализацијатана наставниотчас;

Инструментза следењенаводењето и текотнанаставниот час;

Забелешкина стручнатаслужбаод увидначас;

Годишни,тематскии дневни планирања;

Годишнапрограмаза работанадиректори психолог;

Анкетенпрашалникза наставници;

Анкетенпрашалникза ученици

Сертификатина наставници;

Интерни белешкина

Зареализирање нанаставата, наставниците користатразновидниисовремени наставни методи и форми на работа кои се соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење. Притоа, тие ги користат расположливите ресурси во училиштето. Методите кои ги користат се добро испланирани за да работат со учениците индивидуално, во тандем, во групи или со цела паралелка. На овој начин, наставниците мошне успешно ги развиваат индивидуалните вештини за учење на секој ученик, како и вештините за соработка и комуникација. Најчести форми и методи кои се користатсе:заедничка работа,индивидуална,групна,тандемскаформа,метод на усно излагање, интерпретативно-аналитички метод, метод на истражување дебата и дискусија, ученички прашања за целисходно учење (УПЦУ), метод на играње улоги, текст-метод, знам, сакам да знам, научив и уште сакам да знам (ЗСНУ), метод: улога, публика, форма и тема (УПФТ), изготвување листа за аналитичко оценување во училница, метод на цртање, метод на решавање, метод на експеримент и други. Анкетираните наставници применуваат ИКТ во наставата(60%)заштопотврдноодговорилидиректорот.

Наставниците ги планираат сите задачи и активности кои треба да се реализираатвоучилиштетоилидома,аистите сеприлагоденинапотребитена учениците за да ги постигнат предвидените цели на наставата. При реализирање на овие наставни форми и методи како ресурси се користат: компјутер, печатач, училишна табла, текстови, стручна литература, весници и списанија, документи и обрасци, телевизор, касетофон, клавир, географски и историскикарти,глобусидр.

Повеќетоод наставниците користатразличниизворииприодиза учење. Често

25

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

наставниците;

Дневницина паралелеките;

Проекти наученици.

се користат и информации од Интернет, до кои учениците доаѓаат преку истражување и истите ги средуваат во финален производ — проект, кој потоа го презентираат пред соучениците. Учениците се запознаени со целите на наставата и учењето. Во процесот на поучување и учење се користат различни методи на интеракција со учениците, со цел да се подобри учењето и да се стекнат трајни знаења. На овој начин се гради доверба помеѓу наставниците и учениците. Најчесто применувани методи на интеракција се: поставување прашања, практична активност, самостојна изработка на проекти, оценување и поттикнување на самооценување од страна на учениците, поттикнување на бураидеиидруги.Соцелдапоттикнатпријатнаистимулативнаработна клима во училницата, наставниците даваат јавни пофалби на учениците пред целата паралелка, а исто така позитивно се произнесуваат за активните и дисциплиниранитеученицинаНаставничкисоветитн.

Сите наставници ја почитуваат личноста на ученикот, не им се обраќаат со погрдни и навредливи зборови. Наставниците немаат стереотипи за машки и женски активности и професии и забрануваат таквите стереотипи да ги користат учениците. Исто така, наставници подеднакво ги испрашуваат и машките,и женските ученици.

Училиштето има пропишана интерна процедура за следење на наставниот процес, истата редовно се применува, а секој наставник се посетува на час во првото и/или второто полугодие од учебната година, од директорот и психологот. Добиените резултати од направениот увид на час потоа се разменуваат на ниво на стручен актив, со цел подобрување на наставниот процес.

26

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

За реализирање на наставата наставниците користат разновидни и современи наставни методи и форми на работа кои се соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење. Притоа, тие ги користат расположливите ресурсиво училиштето.

Во процесот на поучување и учење се користат различни методина интеракција со учениците,со цел да се подобри учењето и да се стекнат трајни знаења. На овој начин се градидовербапомеѓунаставниците иучениците.

Приодот на наставникот со учениците е индивидуален и адекватен според можностите, способностите и интереситена ученикот.

Училиштето има пропишана интерна процедура за следење на наставниот процес, истата редовно се применува, а секој наставник се посетува на час во првото и/или второто полугодие од учебната година, од директоротипсихологот.

Недостасува реализација на отворени часови, организирани од наставниците, за меѓусебна размена на искуства.

27

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор3.3. Искустванаученицитеодучењето

 

 Срединазаучење

Теми

 Атмосферазаучење

 Поттикнувањенаученицитезапреземањеодговорност

 

 

 Интеракцијанаученицитемеѓусебеисовозраснитевоучилиштето

Изворинаподатоци

 

 

Воучилиштето постоистимулирачкаипоттикнувачка средина,која будиинтерес

 

Анкетенпрашалникза

за учење. Трудовите на учениците се транспарентни и се изложуваат во

училницатаивохолотодучилиштето.

 

ученици;

 

Голем дел, 69 % од учениците се изјасниле дека имаат можност самостојно да

 

Анкетенпрашалникза

 

родители.

размислуваат, да даваат предлози и да преземаат одговорност. И анкетата од

 

Анкетенпрашалникза

родителитегидава истите показатели.

 

наставници;

Тие сметаатдекаучилиштетонизорганизираниформигипоттикнуваимотивира

Годишнапрограмана

замеѓусебнасоработкаисоработкасодругисубјективоучилиштето.

 

училиштето;

 

Наставниците најмногу ги вклучуваат учениците во наставата преку тоа што ги

Програмазаработана

 

Еко-одборот;

мотивираат самостојно да се истакнуваат, преку постојано прашување и преку

Трудови научениците изработка на проекти. Учениците можат да го искажат своето мислење пред

наставницитезаодделнипрашањаипроблеми.

Учениците сметаатдека соработката меѓу учениците воучилиштето задоволува Организирани форми на поттикнување, мотивирање, остварување соработка меѓу учениците и наставниците, училиштето има за време на Денот на екологијата, Денот на дрвото, Патрониот празник на училиштето, во организирање театарски претстави, манифестации по повод Нова година, Денот на жената, хуманитарни акции, еднодневни и повеќедневни екскурзии, Од минатата учебна година училиштето е вклучено во проектот „Еко училиште“, за која цел е формиран иЕко-одбор од ученициинаставници. Нивнатаактивноство училиштето се гледа во организирање еко-трибини, советувања, изготвување флаери со еколошки пораки, истакнување на видно место на трудовите на учениците кои содржат еко-мотиви итн. На овој начин се врши влијание врз свеста на учениците за конзумирање здрава храна, чување на природата и околината во која се учи и живее. Во своите тематски планирања секој наставник

28

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

треба да внесе еко-содржина која ќе одговара на наставиот материјал како би се афирмиралаеко-свеста кајмладителуѓе- учениците.

29

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Според мислењето на учениците, во училиштето постои стимулирачка и поттикнувачка средина, која буди интерес заучење.

Вклучување на учениците во различни проекти и нивните трудовисеистакнуванинавидниместа.

Учениците сметаат дека имаат можност да го кажат своето мислење и да учествуваат во давање предлози и преземањеодговорност.

Со проектот „Компјутер за секое дете“, заради распоредот на клупите, во некои простории се оневозможува групна работа меѓуучениците.

30

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор3.4. Задоволувањенапотребитенаучениците

Теми

 Идентификувањенаобразовнитепотребинаучениците

 Почитувањенаразличнитепотребинаученицитевонаставата

 

Изворинаподатоци

 

Анкетазаученици;

Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат образовните

потреби и пречките во процесот на учење на секој ученик. Тие користат

 

Анкетазанаставници;

разновидни техники за откривање и воочување на образовните потреби на секој

 

Анкетазародители

ученик. За своите образовни потреби, учениците разговараат со одделенскиот

 

Записници на

раководител на одделенските часови, а наставниците разговараат на

 

ученичкатазаедница;

 

Евиденцијана

Одделенскисовет,наНаставничките совети инаСоветнародители.Образовните

 

стручнатаслужба;

потреби на учениците се задоволуваат и преку слободен избор на изборни

Записници од

предмети.

 

 

Одделенскии

Секој ученик има можност да ги

истакне своите афинитети со учество во

 

Наставничкисовет;

 

слободните ученички активности.

Оваа година учениците пројавија голем

 

Записници одСоветна

интересипридонесвопроектот„Еко-училиште“.

 

родители;

Наставниплановии За образовните потреби и проблеми, учениците дискутираат и на ниво на

програми;

ученичка заедница. За проблемите во врска со учењето, секој ученик може да се

Сертификатина

обрати и до психолошката служба и да разговора за истите, како и за начинот на

наставнициод

нивнорешавање.

одржани обуки

Притоа, се преземаат многубројни активности за задоволување на потребите и

 

 

отстранување на пречките. Наставниците посетуваа неколку обуки за работа со

 

надерени ученици, деца со ПОП и и унапредување на образовниот процес и

 

иститекористатразличнитехникинапоучувањеиоценување.

 

Со ставот дека наставниците имаат индивидуален пристап кон секој ученик

 

согласно со неговоте потреби, целосно се согласиле 60% од учениците, а 75% од

 

родителите целосно се согласиле дека децата со посебни образовни потреби се

 

почитуваатвоучилиштето.

 

Наставниците водат грижа за образовните потреби на секој ученик преку

 

организирање и реализирање: редовна настава, дополнителна настава, додатна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

настава, преку темелно објаснување на материјалот, разговор за нивните интереси, индивидуални разговори за разни теми, разговори за проблеми од лична природа. За поефикасно решавање на проблемите со учењето на ученицитесеводатиндивидуалниразговорисородителите.

32

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат образовните потреби и пречките во процесотнаучењенасекојученик.

Тие користат разновидни техники за откривање и воочувањенаобразовнитепотребинасекојученик.

За проблемите во врска со учењето, секој ученик може да се обрати и до психолошката служба и да разговора за истите,какоизаначинотнанивно решавање.

Поголемброј наставнициимаатиндувидуален пристапкон секојодучениците.

Наставниците водат грижа за образовните потреби на секој ученик преку организирање и реализирање: дополнителна настава, додатна настава, преку темелно објаснување на материјалот, разговор за нивните интереси, индивидуални разговори за разни теми, разговори за проблеми од лична природа. За поефикасно решавање на проблемите со учењето на учениците се водатиндивидуалниразговорисородителите.

Несезабележанислабистрани

33

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор3.5. Оценувањетокакодел однаставата

 

 Училишнаполитиказаоценување

Теми

 Методииформинаоценување

 

 Користењенаинформациитеодоценувањетовонаставата

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза работанаучилиштето;

Стандарди за оценување;

Критериумиза оценување;

Педагошкаевиденција

идокументација;

Користениинструменти заоценување(тестови назнаење,бодовни листи,чеклисти);

Примеринаоценети ученички трудови;

Анкетенпрашалникза ученици;

Анкетенпрашалникза наставници;

Евиденцијана наставнициза остваренисредбии соработкасородители;

Инструментзаследење

ивреднувањена работатана наставникотза оценувањетона постигањатана учениците.

Портфолијана

Училиштето ги применува законските прописи што го регулираат оценувањето на учениците. Во училиштето редовните и изборните наставни предмети се оценуваат описно и со нумерички оценки од недоволен (1) до одличен (5) Поведението на учениците се оценува како: примерно, добро и незадоволително. Учениците и родителите се запознаваат со стандардите и критериумите за оценување на родителски средби, кои се реализираат на почетокот на учебната година, како и за секоја добиена оценка на отворените денови со родителите. Наставниците посетуваа обука за унапредување на оценувањето на која се запознаа со принципите и стандардите за оценување како и со видовите оценувања (формативно и сумативно оценување). 78,6% од наставниците се изјасниле дека користат различни инструменти за оценување на постигањата на учениците, а 88% дека ги применуваат критериумите за оценување на учениците. Секој наставник го следи напредокот на учениците во учењето, а го оценува преку: устни проверки, писмени работи, тестови на знаење, чек листи, белешки, домашни работи на учениците, самостојни и групни проекти, активно учество на учениците на часот, степенот на развиено критичко мислење, вклучување во дебати и дискусии, заинтересираноста итн. Оттука добиената оценка е синтеза на повеќе аспекти. Различните приоди во оценувањетоимовозможуваатнаученицитедагиподобруваатпостигањата.

Учениците се вклучуваат во оценувањето преку самооценување и меѓусебно оценување. Оценувањето е праведно, транспарентно и скоро секогаш проследено со образложение и дискусија од страна на наставникот и учениците која пак во голема мера им помага на учениците да ги подобрат своите постигања, за што потврдуваат и резултатите од спроведените анкети. Всушност 65% од учениците целосно се согласуваат со ставот дека оценувањето е транспарентно и проследено со објаснување на оценката, на што наставниците

34

 

 

 

 

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници

 

 

одговорилесо95%.

 

 

Ученичкипортфолија

Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето за да го

 

 

 

Електронски дневник;

евалуираат и подобрат планирањето на наставата, за што позитивно одговориле

 

 

 

Педагошкаевиденција

86%.

 

 

 

 

и документација;

 

 

 

 

 

 

 

Анкетенпрашалникза наставници;

Евиденцијана наставнициза остваренисредбии соработкасородители;

Евидентнилистови.

Свидетелства;

Дипломи

35

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштето ги применува законските прописи што го регулираатоценувањетона учениците.

Учениците и родителите се запознаваат со стандардите и критериумите за оценување на родителски средби, кои се реализираат на почетокот на учебната година, како и за секоја добиена оценка на отворените денови со родителите.

Наставниците користат различни методи и форми на оценување.

Оценувањето е праведно, транспарентно и скоро секогаш проследено со образложение и дискусија од страна на наставникот и учениците, која пак во голема мера им помаганаучениците дагиподобратсвоите постигања.

Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето за да го евалуираат и подобрат планирањето нанаставата.

Поголемо вклучување на учениците во метод на самооценување, со цел учениците да стекнат претстава за тоаколкузнаатисамидаговреднуваатсвоетознаење.

36

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор3.6. Известувањезанапредокотнаучениците

Теми

 Известувањенародителитеза напредокотна учениците

Изворинаподатоци

Електронски дневник;

Педагошкаевиденција и документација;

Анкетенпрашалникза наставници;

Евиденцијана наставнициза остваренисредбии соработкасородители;

Евидентнилистови.

Свидетелства;

Дипломи

Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно ги применува. Системот вклучува редовно прибирање информации за напредокот и постигањатa на учениците и давање транспарентна и конкретна повратна информација на родителите и учениците за оценката, вклучувајќи и детални препораки за подобрување на постигањата за секој ученик посебно. За таа цел се користат формални и неформални средби родителски состаноци кои се одржуваат најмалку четирипати годишно, индивидуални средби со родителите. Секој последен вторник од месецот се реализираат отворени денови за родителите. Датумите за одржување на отворени денови во училиштето се истакнуваат на сите влезови во училиштето, на почетокот на учебната година. Исто така на почетокот од учебната година секој ученик добива „Информатор“ за сите предвидени активности во училиштето. Средбите сородителите се доброорганизираниина нанив јасносе пренесуваат информациите. На овие средби се разговара за успехот и поведението на учениците, однесувањето на учениците во и надвор од училиштето, за неопходноста од научно знаење, избегнување на негативните влијанија и појави во општеството, негување на позитивни црти на личноста...

Родителите добиваат и пишани документи: евидентни листови, свидетелстава и дипломи со информации и детали за напредокот на нивното дете во воспитно- образовниот процес, вклучувајќи информации за: оценките, поведението реализираните проектни активности, бројот на изостаноци. Од почетокот на второто полугодие оваа учебна година се започна со електронска евиденција на постигањата на учениците т.е. водење на електронски дневник. Со пристап во е- дневникот секој родител може лесно да биде информиран за оценките и редовноста на своето дете, писмените работи и тестовите на знаење, поведениетоитн.

Средби со родителите на децата кои постигнуваат слаби резултати, одржува и психологот и притоа врши советодавна работа, упатувајќи ги родителите на

37

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

постапкиконрешавањенаовојпроблем.

38

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследно ги применува.

Средбите со родителите се добро организирани и на нив јасносепренесуваатинформациите.

Родителите добиваат и пишани документи: евидентни листови, свидетелстава и дипломи со информации и детали за напредокот на нивното дете во воспитно- образовниотпроцес.

Со пристап во е-дневникот секој родител може лесно да биде информиран за оценките и редовноста на своето дете.

Средби со родителите на децата кои постигнуваат слаби резултати, одржува и психологот и притоа врши советодавна работа, упатувајќи ги родителите на постапки конрешавањена овојпроблем.

На отворените денови и родителските средби редовно

доаѓаат родителите на

учениците што покажуваат

повисокипостигнувања.

 

39

 

 

 

 

 

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ4.Поддршканаучениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр.

 

Индикаторзаквалитет

 

 

Теми:

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заштитаодфизичкиповредииелементарнинепогоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 Превенцијаоднасилство

 

 

 

 

 

 

 

 

Севкупнагрижа

 

 

 Заштитаодпушење,алкохолидрога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квалитетнадостапнахрана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поддршканаученицитесотелеснипречкиво развојот

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грижазаученицитеодсоцијалнозагрозенисемејства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 Хигиенаизаштитаодболести

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грижазаученицитесоздравственипроблеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советодавна

помош

за

 Пружање

помош

при

избор

на

 

 

 

понатамошно образование на

занимањето/институцијата

за

 

понатамошно

 

 

 

учениците

 

 

образование,доусовршувањеиливработување

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грижазаученицитесоемоционалнипотешкотии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следењенанапредноста

 

 Водење евиденција за индивидуалниот

напредок

на

 

 

 

 

учениците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализананапредокотнаученицитепопаралелки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор4.1. Севкупнагрижазаучениците

 

 Заштитаодфизичкиповредииелементарнинепогоди

 

 Превенцијаоднасилство

Теми

 Заштитаодпушење,алкохолидрога

 Квалитетнадостапнахрана

 

 

 Поддршканаученицитесотелеснипречкиво развојот

 

 Грижазаученицитеодсоцијалнозагрозенисемејства

Изворинаподатоци

Годишнапрограма научилиштето

Кодекс на однесувањево училиштето

Правилник за заштита и спасување од елементарни и другинесреки

Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

Законза основно образование

Увидвопросториите научилиштетои училишниотдвор

Програмазаработа напсихолог

Евиденцијаод предметни наставници

Записници од

Училиштетоимапропишанимеркииактивностизабезбедноствонаставата. Училишниот простор е безбеден за изведување на настава и инфраструктурата во училиштето(мебел,скали,подови,прозорци,струјниместа,двор)себезбедниине претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците. Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедноста на учениците во текот на наставата воучилишната зградаидвор. Сите опасниместа воучилиштето иучилишниотдвор (шахти, штекери и сл.) се заштитени и не претставуваат опасност за учениците Обележани се хидрантните бази, редовно се сервисирани и проверени ПП апаратите. Училиштето има изработен Правилник за заштита и спасување од елементарни и други несреќи и Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. По одредени предмети од природните науки: физика, хемија и биологија се вршат опити и експерименти, секогаш во присуство на предметниот наставник. Групата која го изведува експериментот, ги презема сите мерки за претпазливост пред неговото изведување, т.е. наставникот ги едуцира како како требадасесезаштитатиликакодареагираатвослучајнаненамернагрешка. Училиштеторасполагасоприрачнааптека запрвапомош.

За обезбедување на благосостојба на учениците, за време на наставата која се изведува во две смени има дежурнинаставници кои водат грижа за да не настанат проблеми за време на одморите во училиштето и училиштниот двор. За дополнителна заштита на учениците и навремено алармирање на одредени ситуации,училиштето е под видеонадзор (влезови,холот, ходниците). Училиштето

41

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

родителскисредби

Записници одСовет народители

Извештајод стружнатаслужбаза работилници, трибини

Извештајодпсихолог

Белешки од одделенски раководител

Флаерииплакатза здравахрана

Извештајод работењетонаЕКО одборот

Програмазаработа надиректор

Разговорсоученици и наставницикои присуствувалена трибини

Видеоклип- Училиштебез насилство

ги користи сите позитивни законски прописи за санкционирање на сите облици на однесување кои се сметаат за психичко, физичко и сексуално насилство и во случај на поднесување на поплаки училиштето настапува навремено и непристрасно. Според пишан документ, во училиштето се забранети сите видови на психичко и физичконасилство.УчилиштетоимадонесеноКодекснаоднесувањенаучениците истакнат на јавно место во кој е наведено дека, доколку кај учениците се јават проблеми од било каков карактер (лични, во врска со училиштето, социјалниот живот) можат да се обратат за помош кај наставниците. Советодавна работа со учениците кои манифестираат различни облици на неприлагодено однесување организира и реализира психологот според својата годишна програма. За постоењето и помошта од психолошка служба учениците се информираат уште во почетокот на учебната година од одделенскиот раководител на одделенскиот час родителите на родителска средба и Советот на родители, како орган од претставници на родители на деца кои посетуваат настава во нашето училиште на нивниот состанок. За решавање на различни проблеми кај децата, психологот разговара и со родителите на децата кои покажуваат облици на наприлагодено однесување.

Стручната служба - психологот во согласност со својата годишна програма на училиштето организира дисеминација на наставниците во училиштето за препознавање на насилство меѓу учениците и соодветно реагирање за спречување нанасилството. Учениците се насочуваатза дапрепознаваатоблицинанасилствои заштита од истите, како и превенција од меѓусебно насилство, омраза и други типови на нетрпение во училиштето. Училиштето зеде активно учество во проектот „Училиште без насилство“, така што ученици под надзор на одговорниот наставник изработија едноминутно видео на тема „Стоп на насилството меѓу учениците“, организиранод UNICEFиМОН.Нашетовидеовлезево10-тефиналисти.

За Учениците за кои постои сомневање дека се физички или ментално злоупотребени, известувањето се врши преку предметниот наставник кој го забележал тоа или има сознанија од други ученици до одделенскиот раководител Тој пак се обидува на дискретен начин и со благ приод ученикот да го упати до училишниот психолог, кој може да му ја пружи најсоодветната стручна помош или пак, да го упати во соодветна институција на локалната заедница, а воедно се контактираиразговара исо родителотнаученикот. Ваквиотпристапќе му помогне на ученикот полесно да ги надмине последиците од сето тоа. За ова, графички можедасевидиирезултатотод спроведената анкетазаученици.

42

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Врз основа на анализата добиена од спроведената анкета, на прашањата за присуство на насилство меѓу учениците во училиштето, дојдовме до заклучок дека учениците се добро информирани што е насилство и решителни за пријавување на насилство доколку го има. Од анкетираните ученици, 76% целосно се согласиле деказнаатштоенасилствоиакогозабележатзнааткадедагопријават.

Според прашањата со кои учениците и родителите ја рангираат безбедноста во училиштето, т.е. дека училиштето се грижи за безбедноста на учениците, најголем процент ја дале највисоката оценка што покажува дека учениците навистина се чувствуваат безбедни во училиштето додека се на настава, а истото мислење го делатиродителите.

Училиштетосегрижиза мојата безбедност/безбедноста намоето дете

43

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Училиштето има политика за забрана на пушење , консумирање на алкохол и дистрибуција и консумирање на наркотични супстанци, која подразбира дека во училиштето (училниците, канцеларијата, тоалетите, училишниот двор ) не се пуши не се доаѓа во алкохолизирана состојба и не се консумира алкохол и не се дистрибуираат и користат наркотични супстанци. Училиштето има договор за соработка со МВР, Подрачно одделение Гевгелија и Центарот за социјални грижи Гевгелија и во училиштето за учениците и родителите се организираат предавања од стручни лица за превенција од пушење, алкохол и дрога. Ваквите предавања се од голема корист за учениците и родителите за да ги согледаат последиците од пушењето, алкохолот и дрогата и да го насочат своето однесување кон негирање на ваквите пороци со цел избегнување на ризиците. Дополнителна едукација, за превенција од дрога и превенција на насилство, учениците добиваат по одделни предмети како и на трибини организирани од невладини организации. Преку ученичката заедница, учениците имаа можност да присуствуваат на голем број трибини што на овие теми се одржуваат во организација на невладината организација.

За учениците во училиштето, организирана е исхрана која ја врши фирма која за таа намена се услужува со училишната кујна за што има договор со училиштето Советoт на родители учествува во изготвување на мени, водејќи сметка учениците дасехранатздраво.

Преку зацртаните планови и програми на ЕКО одборот на училиштето (кое е вклучено во ЕКО програмата) е опфатена активноста за здрава исхрана, т.е. користење здрава и свежа храна. Од страна на ЕКО одборот беа изготвени флаери и плакат „Да се храниме здраво“, со цел подигање на свеста на учениците да посветатпоголемагрижаводелотнасопственатаисхранаисвоетоздравје.

Училиштето има пропишани процедури за грижа на учениците со телесни пречки во развојот. Училиштето соработува со родителите и други релевантни институции во обезбедување грижа за оваа категорија на ученици и настојува во потикнување насоученицитевопружањепомошиводењегрижаза овиедеца.

Пристапот во училиштето е прилагоден на потребите на учениците со телесни пречки во развојот. Ова категорија на ученици непречено можат да се движат во дворот и на првиот кат на училиштето, но не постои тоалет прилагоден за нивните потреби. Внатрешните скали не се прилагодени за потребите на оваа категорија ученици, па затоа наставата се изведува само на првиот кат. Од страна на учениците и наставниците, безрезервно им се дава помош на учениците со пречки воразвојотвосите моментикогаепотребно.

Училиштето нема пропишани процедури за обезбедување материјални средства на учениците кои потекнуваат од социјално загрозени семејства. За оценување на

44

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

социјалните потреби училиштето користи непосредни разговори со учениците родителите ислужбите за социјална грижа итоа сопомошна психолошкатаслужба на училиштето. На учениците од социјално загрозените семејства им се пристапува внимателно, да не се повреди нивната личност, најголема поддршка добиваат од разговорите со oдделенскиот раководител и психологот на училиштето, кои им влеваат самодоверба и им даваат морална поддршка. Училиштето за целосна интеграција на учениците од социјално загрозени семејства во наставните и воннаставните активности (екскурзии, натпревари, театарски претстави, облека храна), самоиницијативно одлучува да им помогне на овие деца, најчесто преку донатори од локалната заедница и преку хумани акции организирани од учениците за помош и поддршка на соученици од социјално загрозени семејства Училиштето преку ученичката заедница, организира хуманитарни акции за собирањесредстваипомагањенасоцијалнозагрозенитесемејства.

45

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

Училиштето има пропишани мерки и активности за безбедноствонаставата.

Училишниот простор е безбеден за изведување на настава и инфраструктурата во училиштето (мебел, скали, подови, прозорци, струјни места, двор) се безбедни и не претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците.

Училиштето има изработен Правилник за заштита и спасување од елементарни и други несреки и Елаборат за заштитаодпожари,експлозиииопасниматерии.

Училиштеторасполагасоприрачнааптеказапрвапомош.

Училиштето ги користи сите позитивни законски прописи за санкционирање на сите облици на однесување кои се

сметаат за психичко, физичко и сексуално насилство и во случај на поднесување на поплаки училиштето настапува ЈАКИСТРАНИ навремено и непристрастно и според пишан документ, во училиштето се забранети сите видови на психичко и

физичконасилство.

Училиштето има донесено Кодекс на однесување на учениците.

Советодавна работа со учениците кои манифестираат различни облици на неприлагодено однесување, организира иреализирапсихологот.

Учениците знаат што е насилство, можат да го препознаат изнааткаде дагопријават.

Училиштето има пропишани процедури за грижа на ученицитесо телеснипречкиво развојот.

Училиштето има политика за забрана на пушење, консумирање на алкохол и дистрибуција и консумирање на наркотични супстанци и училиштето соработува со локалните субјекти во наоѓање начини за спречување на

46

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

користењеалкохолинаркотичнисредства.

 Училиштето организира хумани акции спроведени од ученици и самоиницијативно пронаоѓа спонзори за да им помогнена децатаодзагрозенисоцијалнисемејства.

 

 

 

 Не се изведува симулација по Правилникот за заштита и

 

 

 

спасувањеоделементарнинепогоди.

 

 

 

 Во училиштето нема обележани патокази кон излезите на

 

 

 

училиштето во случај на елементарни непогоди, при што

 

 

 

за излез главната врата не е прилагодена со отварање кон

 

СЛАБИ СТРАНИ

 

надвор.

 

 

 Во училиштето не постои обучен кадар (наставници) за

 

 

 

 

 

 

давање прва медицинска помош и помош и заштита при

 

 

 

несреќенслучајвоучилиштето.

 

 

 

 На организираните предавања на тема алкохол, дрога од

 

 

 

страна на локалните субјекти, забележително е мало

 

 

 

присуствотона родителите.

 

 

 

 

47

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор4.2. Здравје

Теми

 Хигиенаизаштитаодболести

 Грижазаученицитесоздравственипроблеми

 

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза работанаучилиштето

Законзаосновно образование

ПотврдаодХЕСОза извршенаДДД

Записници од надлежни организа контроланахигиената

Правилникзарабора напомошниот персонал

Фактури занабавкана средствазахигиенаи дезинфекција

Увидвоучилишниот простор

Статутнаучилиштето

Извештајод систематскипреглед

Извештаиод стоматолошкипреглед

Евиденцијаод психолошкатаслужба

Евиденцијаод наставниците предметотфизичкои здравствено образование

Белешки од одделенски

Хигиената во училиштето е на задоволително ниво. Училиштето располага со правилник за работа на помошниот персонал, по кој се постапува и дејствува во сфератананивните задолженијаиактивности. Ходнициискали,метење три пати воденот,рибање- еднашдневно.Училници- метењеирибањепоеднашвотекот на денот. Другите простории (наставничка канцеларија, канцеларија на директор,педагог,психологисите останатипростории)- метењеирибањееднаш во текот на денот. Комплетно чистење на просториите, прозорците, завеси мебел се прави два пати во годината, по еднаш во полугодие. Дезинфекција на тоалетите, ученички и наставнички се прави по еднаш во денот и тоа навечер. Отстранување на отпад се правидвапативоденотитоа намеѓусменаинавечер. Дворот во училиштето е чист од секакви отпадоци, тревните површини редовно се оддржуваат од страна на лице задолжено за оддржување на училишниот двор. Во дворот на училиштето, во секоја училница и ходниците има корпи за отпадоци, а наставниот кадар и учениците од ЕКО одборот се грижат учениците отпадот да го фрлаат во нив. Училиштето во почетокот на учебната година реализира дезинфекција, дератизација и дезинсекција (ДДД) на сите простории во училиштето. По потреба, во случаи на епидемии од грип, истото може да се изврши и по повеќе од двапати. При појава на епидемија училиштето во согласност со правилата и насоките дадени од епидемиолошката служба, ги информираат за симптомите, преносливоста и превенцијата, учениците, родителите и наставниците за посебен режим на однесување, како во училиштето, така и надвор од училиштето, се со цел навреме откривање и побрзо санирање на болеста. Стручната служба во ваков случај секој ден ја проверува состојбата на отсуства во училиштето, на ученици поради болест и врз основанатоа сепревземаатдополнителнидејствазареализирањенанаставата. Училиштето издвојува парични средства за набавка на средства за чистење, дезинфекција и лична хигиена. Од страна на надлежните органи за контрола на

48

 

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раководители

хигиена, училиштето добива записник со донесени решенија. Санитарниот јазол

 

 

 

 

не е водобрасостојба,новоприоритетна училиштетовогодишната програмаза

 

 

 

 

работа е предвидено негово целосно реконструирање. Учениците од секоја

 

 

 

 

втора учебна година одат на систематски и стоматолошки преглед, со кои се

 

 

 

 

идентификуваат здравствените проблеми на учениците. Ако се забележат

 

 

 

 

посериозни здравствени проблеми, учениците заедно со родителите се

 

 

 

 

повикуваат во диспанзерот или им се советува да го посетат матичниот лекар. Во

 

 

 

 

прилог за правилно задоволување на потребите на овие ученици се и

 

 

 

 

разговорите сопсихолошката служба,наставниците идиректорот на училиштето.

 

 

 

 

На учениците, кои во одреден период се спречени да ја следат редовната

 

 

 

 

настава од здравствени проблеми, училиштето им овозможува полагање на

 

 

 

 

одделенскииспитнакрајотна учебнатагодина. Училиштетозаучениците кајкои

 

 

 

 

се идентификувани здравствени проблеми, добива сознанија од родителите на

 

 

 

 

учениците, кои разговараат со одделенскиот раководител. Одделенскиот

 

 

 

 

раководител за тоа ги информира предметните наставници, а посебно

 

 

 

 

наставниците коипредаваат физичко издравственообразование. Затие ученици

 

 

 

 

се водипосебнаевиденција исе праватвежбисоодветниза нивнатаздравствена

 

 

 

 

состојба. Наставниците по физичко и здравствено образование во согласност со

 

 

 

 

програмата и планот за работа вршат мерења на тежина, висина и држење на

 

 

 

 

телото кај учениците. Тие резултати можат да бидат показател за одредени

 

 

 

 

физички аномалии кај учениците. Со учениците кај кои се забележани физички

 

 

 

 

проблеми се изведуваат специјални вежби или се праќаат за помош кај стручни

 

 

 

 

лица. За учениците со посебни образовни потреби и пост – конфликтни трауми

 

 

 

 

од голема помош се разговорите и соработката со училишниот психолог. Тие во

 

 

 

 

секојмоментим стојатна располагање научениците за решавање напроблемот

 

 

 

 

Во училиштето се организираат предавања од стручни лица за едукација и

 

 

 

 

заштита на учениците од заразни болести. За тоа постои добра соработка со

 

 

 

 

Медицинскиотцентар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштетосегрижизаодржувањенахигиенатавонего.

Во случај на појава на заразна болест, училиштето спроведува процедуразазаштитаоднејзиноширење.

Училишниот двор се одржува чист и секое утро од него се собираатситеотпадоци.

Тоалетитевоучилиштетонегизадоволуваатстандардите.

50

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор4.3. Советодавнапомошза понатамошнообразованиенаучениците

 

 Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за понатамошно образование,

Теми

доусовршувањеиливработување.

 

 Грижазаученицитесоемоционалнипотешкотии

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза

Училиштето ги подготвува учениците за понатамошното образование. Во осмо

одделение,учениците имаатможностда присуствуваатнаповеќе презентации

работана

од претставници од средни училишта, кои ќе им помогнат при изборот на

училиштетона

своето понатамошно учење. При тоа полесно можат да ги дефинирааат своите

Програмазаработана

интереси и да направат правилен избор. Учениците ги запознаваат со условите

стручнатаслужба

Извештаиодстручна за конкурирање, програмите и други важни информации на нивни прашања

служба

Училиштето делумно им помага на учениците при изборот на занимањето,

Извештаиодпсихолог

професијата и институцијата за понатамошно образование, доусовршување

 

 

преку осмислена програма за професионална ориентација која содржи повеќе

 

активности. За таа цел користат и промотивни материјали како летоци

 

брошури, ЦД и сл. Информирани се за помошта што можат да ја добијат во

 

училиштето.

 

Со учениците се разговара за важноста на одлуката поврзана за изборот на

 

училиштето.

 

За тоа дека училиштето организира предавања за професионална

 

ориентација, 48% од анкетрианите родители целосно се согласиле, а 39,6%

 

делумно се согласиле, што покажува дека треба да се превземат конкретни

 

меркизаорганизирањепрофесионалнаориентацијанаучениците.

 

Училиштето води грижа за учениците со емоционални потешкотии без оглед

 

на изворот (на пр. семејно насилство, семејна негрижа, развод на родителите,

 

болест во семејството ...). Со нив разговара стручната служба во училиштето

 

(психолог)којаим помага преку советодавнииконсултативниразговориилиги

 

упатува до релевантни институции. Училиштето соработува со здравствени

 

установи, Центар за социјални работи, ПС-ОН и други организации и

 

компетентниинституции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Во осмо одделение, учениците имаат можност да присуствуваат на повеќе презентации од претставници од средни училишта, кои ќе им помогнат при изборот на своетопонатамошноучење.

Училиштето води грижа за учениците со емоционални потешкотии без оглед на изворот (на пр. семејно насилство, семејна негрижа, развод на родителите, болест восемејството...)

Училиштето соработува со здравствени установи, Центар за социјални работи, ПС-ОН и други организации и компетентниинституции.

Потребна е процедура на училиштето за насочување на ученицитекон нивнатапрофесионална ориентација.

52

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор4.4. Следењенанапредокот

Теми

 Водењеевиденцијазаиндивидуалниотнапредокнаучениците

 Анализананапредокотнаученицитепопаралелки

 

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза работанаучилиштето

Правилникна однесување

Програмазаработана стручнатаслужба

Дневницинапаралелки

Записници од родителскисредби

Педагошкаевиденција

Извештаизауспехотпо паралелка

Извештаиодработата настручнитеактиви

Евидентнилистовиза успехотнаучениците

Свидетелства

Записници од состаноцина Одделенски совет

Записници од состаноцина Наставничкисовет

Записници од состаноцинаСоветна родители

Извештаизауспехпо пооделни предмети

За секое одделение се водидневникна паралелка во кој се наведениучениците со име и презиме, постигнувањата т.е оценките по одделните наставни предмети, поведението, отсуствата (доколку ги има). Во дневникот на паралелката се евидентираат и учениците кои учествувале на натпревари освоените награди и признанија (евиденција за овие ученици се води и кај стручната служба во училиштето). Отсутноста на учениците од настава се следи исто така, секојдневно и отсутниот ученик се евидентира во рубриката за отсутни ученици, а бројот на изостаноци се евидентира во рубриката за изостаноци. Според бројот на изостаноци направени во текот на учебната година, се одредува поведението на учениците како: примерно, добро и незадоволително Доколку ученикот покаже поголеми слабости во учењето или рефлектира недолично однесување се упатува на разговор со училишниот психолог. Наставниците водат целосна и уредна евиденција за постигањата, редовноста и поведението на секој ученик/ученичка, но не и за неговиот/нејзиниот интелектуален, социјален и емоционален развој. Во евиденцијата не се посебно акцентирани добрите страни на ученикот/ученичката и неговите/нејзините развојни потенцијали. Во евиденцијата не се внесени и податоци за напредокот на ученикот/ученичката што се добиени како резултат на проценка направена од страна на наставниците во соработка со стручната служба и родителите на ученикот/ученичката. Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар стручната служба, одделенските наставници и родителите за постигањата на учениците.

Евиденцијата за постигнувањатана учениците им е достапна насите наставници на учениците и на нивните родители. Со тие податоци учениците редовно се запознаваат на одделенскиот час, родителите за постигнувањата на нивните

53

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

деца се информираат устно – на индивидуални средби со одделенскиот раководител и предметните наставници, а писмено преку евидентните листови што им се даваат на учениците по секое тримесечие, на полугодие и со свидетелствата на крајот на учебната година. Од второто полугодие од оваа година нашето училиште започна со водењето на електронскиот дневник, со кој се овозможува полесно информирање и секојдневна контрола од страна на родителите за постигнувањата и изостаноците на своите деца. Стручната служба редовноизготвуватримесечни,полугодишни и годишниизвештаиза напредокот на учениците по паралелкии на нивона одделение, според податоците добиени од одделенските раководители. Резултатите од анализите се користат за подобрување на воспитно-образовниот процес. Евиденцијата што се води за напредокот и постигнувањата на учениците, нивната присутност и поведение, се разгледува на Одделенските совети, на Наставничките совети и со родителите на родителските средби и индивидуални средби,како и на состаноци на Советот на родители. За подобрување на резултатите на учениците и наставата функционираат активите по сродните предмети кои соработуваат, за решавање на одредени проблеми или надминување на слабостите по соодветните предмети. Училиштето во почетокот на секоја година си одредува приоритети кои ги евидентира во Годишната програма на училиштето (развивање воспитна компонента на образовниот процес, градење партнерство и соработка со родителите на учениците, намалување на бројот на изостаноци на ниво на училиште, поголема соработка на релацијата наставник – ученик – родител) Овие активности се координирани од Директорот на училиштето и психологот во училиштето, се со цел постигнување на подобри индивидуални ученички резултатикакои заподобрувањенарезултатитенанивонаучилиште.

54

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

За секое одделение се води дневник на паралелка во кој се наведени учениците со име и презиме, постигнувањата т.е оценките по одделните наставни предмети, поведението,отсуствата(доколкугиима).

Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, одделенските наставници и родителите запостигањатана учениците.

Евиденцијата за постигнувањата на учениците им е достапна на сите наставници, на учениците и на нивните родители.

Од второто полугодие од оваа година нашето училиште започна со водењето на електронскиот дневник, со кој се овозможува полесно информирање и секојдневна контрола од страна на родителите за постигнувањата и изостаноцитенасвоитедеца.

За подобрување на резултатите на учениците и наставата, функционираат активите по сродните предмети кои соработуваат, за решавање на одредени проблеми или надминувањенаслабостите посоодветните предмети.

Несезабележанислабистрани

55

 

 

 

 

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ5.Училишнаклимаиодносивоучилиштето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр.

 

Индикаторзаквалитет

Теми:

 

 

5.1

 

 

 

 Углед/имиџнаучилиштето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кодекснаоднесување

 

 

 

 

Училишнаклимаиодносиво

 

 Училишнаклима

 

 

 

 

училиштето

 

 Поведениеидисциплинавоучилиштето

 

 

 

 

 

 

 Партиципацијанаученицитеворешавањетопроблемии

 

 

 

 

 

 

донесувањетоодлуки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 Промовирањеналичнитепостигањанаучениците

 

 

 

 

Промовирањенапостигањата

 

 

 

 

 Промовирањенапостигањатавоименаучилиштето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

 

 

 

 Познавањенаправатанадецата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еднаквостиправичност

 

 Еднаковиправичентретманнаситеученици

 

 

 

 

 

 

 Прифаќањеипромовирањенамултикултурализмот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

 

Партнерски однос со родителите

 

 Соработканаучилиштетосородителите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и со локалната и деловната

 

 Соработкасолокалнатазаедница

 

 

 

 

заедница

 

 Соработкасоделовнатазаедницаиневладиниотсектор

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор5.1. Училишнаклимаиодносивоучилиштето

Углед/имиџнаучилиштето

Кодекснаоднесување Теми  Училишнаклима

Поведениеидисциплинавоучилиштето

Партиципацијанаученицитеворешавањетопроблемиидонесувањетоодлуки

Изворинаподатоци

Статутнаучилиште

Годишнапрограмана училиштето

Предагошкаевиденцијана изреченитемерки

Прашалници/Интервјуасо наставници,ученици, родители директор

Кодекс наоднесување

Куќенреднаучилиштето

ООУ ” Владо Кантарџиев” е препознатливо по квалитетот на работата на наставниците и по угледот кој го ужива од страна на родителите и останатите заинтересирани структури во општеството. Имено, главните правци на работење на училиштето произлегуваат од мисијата и визијата научилиштето.

Мисијата на нашето училиште е “Воспитување на учениците во духот на човековите права и должности во услови на граѓанско општество.” Мотото нанашатамисијае

“Овде ситесме еднакви, ученици, наставници, родители. Се почитуваме, соработуваме, толерираме,поучуваме,

Семенувамесебесикаколичности”.

Нашата визија е градење на сопствени објаснувања за подобро сфаќање нареалностаисебеси.

Голем број од наставниците професионално ја изведуваат наставата во нашето училиште при што користат современи техники и наставни материјали, достигнуваат високи резултати и успеси, па училиштето ужива добар рејтинг во градот. По спроведената анкета на родителите наставниците и учениците на прашањето далиучилиштето има добар имиџ во градот, 93% од учениците се изјасниле позитивно, 88% од наставницитеи58% одродителитегоделатистотомислење.

Наставниот кадар ужива респект кај учениците и родителите, а

57

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

учениците и родителите се чувствуваат прифатено и добредојдено во училиштето.

Училиштето се грижи за безбедноста и здравјето на учениците Училиштето е обезбедено со видео надзор во речиси сите делови од ходниците и просториите каденајчесто се движат децата, како и надворешниот дел од училишниот објект. За време на малите и големите одмори има по четири дежурни наставници, два на приземје и два на првиот кат. Исто така за оваа цел училиштето е во постојана соработка со надлежните служби и постојано се организираат предавања од полициски службеници на теми од безбедноста во сообраќајот. Во однос на грижата за здравјето на учениците, училиштето е во постојана соработка со центрите за медицинска помош. Стручната служба води евиденција и навремено ги информира родителите и учениците за денот на вакцинациите. Училиштето за оваа цел постојано поканува невладини организации и здруженија кои го промовираат здравјето и хигиената на децата. Во спроведените анкети се констатира дека учениците ги почитуваат децата со ПОП, родителите го делат истото мислење, а 71 % од наставницитегоподржуваатпроцесотнаинклузијавоучилиштето.

Училиштето има изготвено Правилник на однесување/Кодекс на однесување кој содржи принципи, правила иобврски на сите структури во училиштето. Кодексот е изработен од претставници од сите структури и при неговото усвојување е спроведена демократска процедура. Кодексот е поставен на влезот од службениот влез во голем формат со рамка, но го има и во наставничката канцеларија во помали формати. Освен овој правилник, училиштето има изготвено и други правилници кои служат за грижа на училишната сопственост или подобрување на меѓусебна соработка и односи. Во училиштето 78% од вработените по спроведената анкета се согласуваат дека има добра работна атмосфера во училиштето, дека имаат добри односи со вработените и 83% од наставниците се согласуваатдека раководниот тим и наставниоткадарпостојановложуваат напоридаобезбедатдобраатмосферавоучилиштето.

58

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Воучилиштето постои добра работна атмосфера-наставници

Сесогласувам

Делумносе согласувам

Делумнонесе согласувам

Несе согласувам

Вработените постојаногинасочуваатдецата дасе грижатзаучилиштетои едни за други. По спроведената анкета 77% од учениците се согласуваат со мислењето дека наставниците не ги делат децата според пол, возраст, етничкаприпадностилисоцијалнопотеклоисечувствуваатприфатено.

Дисциплината на учениците задоволува во училиштето. Имено 57% од учениците сметаат дека наставниците успешно се справуваат со недисциплинираните ученици, 45% од родителите сметаат дека дисциплината е на високо ниво и 38% од наставниците сметаат дека дисциплинатакајученицитеемногудобра.

59

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Дисциплината кај учениците едобра- наставници

Се согласувам

Делумно се согласувам

Делумно не се согласувам

Не се согласувам

Учениците иродителите се навремено информирани за сите работи што се од нивен интерес, учениците се вклучени во процесот на решавање проблеми и давање свое мислење, предлози и идеи, додека родителите чувствуваат дека не се доволно поттикнувани да дават свои идеи и предлози во училиштето. Од наставниците 73% сметаат дека учениците се доволно вклучувани во донесување одлуки за работи од нивен интерес, додека 59% од наставниците ги вклучуваат родителите во донесувањето одлуки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изреченипедагошкимерки

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

година

 

 

 

 

 

Усна

 

 

Писмена

 

 

Намал.на

 

 

 

Намал.на

 

 

Преместув

 

 

 

 

 

 

 

 

Укор

 

 

 

 

 

 

повед.

 

 

повед.неза

 

 

.Водруга

 

 

вкупно

 

 

 

 

 

 

 

 

опомена

 

 

опомена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добро

 

 

доволител.

 

 

паралелка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/10

 

9

 

21

 

35

 

/

 

 

4

 

2

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010/11

 

19

 

7

 

30

 

7

 

 

6

 

/

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/12

 

16

 

8

 

19

 

8

 

 

4

 

/

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најчести

 

 

Попречув

 

 

Неоправда

 

 

Недисципл

 

 

Неоправда

 

 

Неоправда

 

 

Неоправда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ина,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ањенав-

 

 

ни

 

 

 

 

ни

 

 

ни

 

 

ни

 

 

/

 

 

 

причини

 

 

 

 

 

 

некорекно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опроцес

 

 

изостаноц

 

 

 

 

изостаноц

 

 

изостаноц

 

 

изостаноц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однесувањ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно

44

 

36

 

84

 

15

 

 

14

 

2

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор5.2. Промовирањенапостигањата

Теми

 Промовирањеналичнитепостигањанаучениците

 Промовирањенапостигањатавоименаучилиштето

 

Изворинаподатоци

Правилникза оценување, напредување, полагањеиспити, видовитепофалби, наградиипедагошки мерки воосновните училишта

Пофалби,награди, признанијаидр.

Куќенредна училиштето

ТВ Нова-Гевгелија

Гевгелискимагазин, неделенвесник

Дневенбилтенна ОпштинаГевгелија

Социјалнамрежа Фејсбук

Изложбенипаноа

Фотографии

Педагошкаевиденција и документација(за

општественокорисната работа,зајавно културнатадејност

Изложенитрудовина ученици

Медиумско промовирањена постигањатана учениците

Училиштето става акцент на бројни активност за да ги промовира достигнувањата на учениците. Средината за учење е успешно организирана и се поставуваат јасни и високи очекувања во однос на образовните постигања на учениците. Наставниците ги мотивираат учениците, ги поттикнуваат да учествуваат на натпревари и ја согледуваат суштината на пофалувањето како техника за поттикнување на учениците. Личните трудови и изработки на учениците се изложуваат во кабинетите, училишните холови, на социјалната мрежа Фејсбук, локалните медиуми и сл. Се изработуваат табели на постигнатите успеси во однос на оценките и изостаноците по одделенија и се изложуваат на огласните паноа во холот на училиштето. На денот на патрониот празник, директорот на училиштето им врачува пофалници на учениците кои постигнале резултати во натпревари на знаење, спортски натпревари,музичкинатпревари,ликовнитрудови,натпреваривосообраќаји натпревари од областа на техничкото образование. По спроведената анкета кај учениците за промовирањето на нивните постигања во рамките на училиштето и во рамките на локалната заедница 48% се согласуваат со оваа констатација,додека 32%делумносесогласуваат.

Промовирањето на постигањата во име на училиштето се изведува со објавување на резултатите во локалните медиуми и весници, „ТВ Нова“ и локалниотвесник„Гевгелискимагазин.“

61

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор5.3. Еднаквостиправичност

 

 Познавањенаправатанадецата

Теми



Еднаковиправичентретманнаситеученици

 



Прифаќањеипромовирањенамултикултурализмот

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза работанаучилиштето

Кодекс наоднесување

Записници одработата наСоветотнародители

Записници од Наставничкисовет

Записникодстручните активи

Извештаиодработата научилиштето

Извештајзаработана училиштето (полугодишен, годишен)

Записници одсоветна родителии родителски средби

Интервјусонаставници и стручнисоработници, ученици,родители

Во училиштето сите вработени се запознаени со правата на учениците. По спроведената анкета 80 % од учениците се согласуваат со мислењето дека училиштето ги запознава со нивните права. Училиштето организира трибини и предавања, состаноци на ученичката заедница за да ги запознае децата со нивните права. Исто така на одделенските часови, наставниците ги промовираат правата на децата, а на родителските средби ги запознаваат родителитесоправатаи обврскитенадецата.

Стручната служба, наставниците и другите вработени во училиштето еднакво ги почитуваат правата на децата независно од нивната социјална економска, верска, образовна или национална припадност. Училиштето ги поттикнува учениците да ги практикуваат нивните права и ги заштитува доколку нивните права се нарушени. На анкетата 92% од наставниците одговориле дека ги почитуваат правата на децата, 76% од учениците одговориле дека наставниците не ги делат според пол, вера и етничка припадност, додека 51% од родителите сметаат дека наставниците еднакво ги почитуваат учениците. Исто така постои еднакво однесување и почитување на правата на децата со посебни потреби. Имено, 89% од учениците одговориле дека гипочитуваатдецата соПОП, 75% од родителите одговориле дека се почитуваат децата со ПОП во училиштето, а 50% од наставниците го поддржуваат процесот на инклузија во училиштето. Влијание врз еднаквоста и почитувањето на правата на децата имаат посетите на часовите и постојаното следење на наставниците од страна на директорот и стручната служба. Стручната служба редовно ја следи работата и залагањето на наставниците инивниотодносконучениците.

Учениците се запознаваат со другите култури и етнички заедници преку наставниот материјал, како и преку промовирањето на почитување и

62

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

меѓусебна толеранција од страна на наставниците. Имено 95% од наставниците на анкетата одговориле дека постојано ги насочуваат учениците како да ја почитуваат сопствената култура и како да ги почитуваат културата и традицијатанадругитеетничкизаедницивоучилиштето.

63

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор5.4. Партнерскиодноссородителитеисолокалнатаиделовнатазаедница

 

 Соработканаучилиштетосородителите

Теми



Соработкасолокалнатазаедница

 



Соработкасоделовнатазаедницаиневладиниотсектор

Изворинаподатоци

Извештајзаработана училиштето (полугодишен, годишен)

Записници одсоветна родителии родителски средби

Анкети иинтервјуасо директор,родители, наставницитеистручна служба

Педагошкаевиденција и документација(за општественокорисната работа,зајавно културнатадејност)

Договорсоделовната заедница

Проекти научилиштето вофункцијана развивањена практичнитевештини научениците

Записниции одлукиод состаноциод Училишниотодбор

Организирани трибини, дебати,предавањасо родителитеи претставницитена

Училиштето превзема доволно активности за да ги вклучи родителите во натавата. Секогаш е отворено за соработка и на почетокот на учебната година родителите се запознаваат околу тоа каде може да ја добијат потребната помошвоврска сопроблемите на коинаидуваатнивните деца воучилиштето преку одделенските наставници, одделенските раководители и стручната служба. За време на наставата училиштето организира најмалку четири родителски средби и отворени денови, односно секој последен вторник од 17-18 часот, кога родителите детално се запознаваат со постигнувањата на нивните деца и воедно добиваат насоки за подобрување. Но, во зависност од потребите може да се закаже и дополнителна родителска средба каде ќе се решаваат актуелните проблеми. По спроведената анкета, 85% од родителите се согласуваат дека училиштето организира доволно родителски средби. Согласно со законот за основно образование во училиштето има формирано тело Совет на родители во кој членуваат родители претходно изберени на родителски средби, преку кои се афирмира и збогатува севкупното функционирање научилиштето. Истотака тројца од родителите се членови во највисокиот орган на управување - Училишен одбор. Родителите се вклучени во повеќе важни одлуки кога тоа се однесува на интересот на учениците Имено, родителите одлучуваат за наставните екскурзии, одбираат програма за настава во природа и одбираат на кој начин таа ќе се реализира однос на превоз и сместување. Родителите одлучуваат за изборот и видот на ученичкиот алманах кој се изработува на крајот од осмо, односно деветто одделение. Родителите исто така се вклучуваат во подготовките на училишните претстави со свои идеи, кореографии и костимографии Родителите се поттикнувани постојано да учествуваат во едукативните

64

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

деловнатазаедница

Документацијаза добиениспонзорстваи донации

работилници и предавања организирани од страна на училиштето, а се однесуваат на личната безбедност и заштита на учениците. Родителите на учениците со посебни образовни потреби имаат можност целосно да се вклучат во образовниот процес на нивните деца. Двајца од родителите на учениците со ПОП активно се вклучени во секојдневната настава, ги придружуваатдецата иим помагаатвоусвојувањетона наставните содржини Сите родителиимаатможностцелоснодасе вклучатвоработата и живототна училиштето да даваат свои сугестии, предлози, насоки и идеи. На спроведената анкета, 65% од родителите се чувствуваат добредојдено во нашето училиште, 55% од нив се согласуваат дека училиштето навремено ги информира за сите промени и новини и 46% целосно се согласуваат а 26% делумно се согласуваат дека училиштето дозволува родителите да даваат своиидеиипредлози.

Училиштето остварува постојана соработка со локалната заедница во рамките на законската регулатива. Општината е основач на ова училиште, затоа комуникацијата и размената на информации и податоци со локалната заедница е секојдневна. Заедницата се вклучува во подобрување на условите за работа во училиштето. Училиштето го промовира активното вклучување на учениците во работата на локалната заедица со спреведување на заеднички проекти и организирање и учество на настани од интерес на заедницата. Нашите ученици активно учествуваат во одбележувањето на позначајните општествени и културно-уметнички датуми, како што се Денот на хендикепираните лица,Денотна книгата,Денотна Европа,Денот научителот академскиилитературничитања,Денотнахартијатаисл.

Училиштето има одлична соработка со бизнис заедницата и невладиниот сектор. Годинава нашето училиште го доби грантот од јапонската влада за реконструкција на прозорци и врати во целото училиште и во моментот се изведуваат последните работи за завршување на овој проект. Во соработка со Аполонија Фондацијата, учениците со ПОП се вклучени во нивната програма „Ден со природата”, кога за време на викендите посетуваат околни знаменитости и учат за природата и нејзините карактеристики со природни материјали низ игра. Во соработка со Американскиот мировен корпус училиштето доби грант за проектот за опремување на сензорна соба, просторија за интеграција на сензорните вештини на учениците со ПОП и децатасопотешкотиивоучењето.

Во соработка со невладиниот сектор, училиштето организира обука за потребите на едукација и тренинг на наставници и родители за користење на сензорната соба. Имено се организираше еднодневна седумчасовна обука од

65

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

страна на американскиот окупационен терапевт Елизабет Шафер. Во организацијата на оваа обука освен училиштето, учествуваа наставници родителиилокалните бизнискомпаниисодонаторски средства. Во соработка со фондацијата Лајонс –клуб Гординија во училиштето се обезбедени дел од мебелотзаопремувањенапросторијатазапродолженпрестој.

66

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Добра работна атмосфера која се заснова на взаемна доверба ипочитувањенаситевработенииучениците.

Подршкана процесотна инклузија ипочитувањенадецата соПОПвоучилиштето.

Почитувањенаправатанаучениците.

Добрасоработкасоневладиниотибизниссекторот.

Училиштето доволно не ги промовира ученичките и училишните постигања.

Правилникот за заштита и безбедност не е ревидиран од лиценциранакомпанија.

Училиштето нема усвоено критериуми за избор на ученик нагенерација.

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ6.Ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр.

 

Индикаторзаквалитет

 

 

Теми:

 

6.1

 

Сместување

 

и

просторни

 

 Просторниуслови

 

 

 

 

 

 

капацитети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Искористеностнапросторнитекапацитети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни

 

средства

и

 Опременост со стручна литература и наставни средства и

 

 

 

 

помагала

 

 

 

материјали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Училишнабиблиотека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Потрошенматеријал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обезбедување

на

потребниот

 

 Бројнавработениисоодветностнанаставниоткадар

 

 

 

наставенкадар

 

 

 

 

 Ефективностираспоредувањенакадарот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стручнатаслужбакакоподдршкананаставниоткадар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

 

Следење

на

развојните

 

 

 

 

 

 

потребинанаставниоткадар

 

 

 Професионаленразвојнанаставниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиско

 

работење

во

 

 Постапки со кои се обезбедува почитување на законската

 

 

 

 

 

регулативазафинансискоработење

 

 

 

училиштето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Транспарентност во планирањето и трошењето на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

училишниотбуџет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор6.1. Сместувањеипросторникапацитети

Теми

 Просторниуслови,хигиенаиодржување

 Искористеностнапросторнитекапацитети

 

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза работа;

Непосреденувид;

Распоредначасови;

Интервјуасо наставниците,директор

Записници од просветнаисанитарна инспекција

Училиштето има адекватни училиници, заеднички простории и санитарни простории коишто овозможуваат услови за одвивање на наставата Училишниот простор ги исполнува условите за изведување на настава според Нормативот. Вовнатрешниотпростород 3064м2или7м2вопросекпоученик постојат: - 8 кабинети за одделенска настава, - 14 кабинети за предметна настава, 1 работилница за ТО, - 1 библиотека-медијатека, - 1 спортска сала со 2 соблекувални (1 машка и 1 женска) со санитарни јазли, - 1 наставничка канцеларија, - 1 канцеларија за директор, - 1 канцеларија за секретар, - 1 канцеларија за психолог, - 1 канцеларија за дефектолог, - 5 помошни простории за активите (математика, македонски јазик и литература општествени науки, странски јазици, спорт), - 1 просторија за помошен персонал,- 1просторија котлара, - 1санитарна просторијаза наставниците,- 4 санитарни простории за учениците (на приземје и на први кат). Големината на училниците е соодветна на бројот на ученици во паралелките. Подрачното училиште во Мрзенци има корисна површина од 110м2 од кои 2 училиници една помошна кујна, просторија за наставници, магацин и санитарен јазол. Просеченкорисенпросторпоученикизнесува 4м2.

ВоподрачнотоучилиштевоБогородицанаставасеизведуваво3училници. Училиштето е препознатливо по многу добра хигиена во училишниот простор и училиштето презема ефикасни мерки за одржување на состојбата. По секој извршен увид од страна на просветната и санитарната инспекција постојат записницисорешенија.

Училиштето има јасен план и распоред за максимална употреба на расположивите капацитети за изведување на наставата со што ги задоволува потребите на учениците. За квалитето изведување на наставата, постоечките

69

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

простории се користат оптимално од сите субјекти во наставниот процес. Околу 90% од наставниците според спроведената анкета се изјасниле дека максимално ги користат расположливите просторни капацитети и дека училиштето има јасен план и распоред на користење на капацитетите. За изведување на наставата по спорт и спортски активности училиштето располагасо2 спортскитерени(фудбал,ракомет,кошарка).

Предметнатанаставата се изведува во една смена, аодделенската настававо две смени, претпладне и попладне. Во врска со изведување на наставата по ФЗО во одделенска настава се јавува недостаток т.е. фискултурната сала не може да се користи во прва смена, бидејќи е максимално зафатена од изведување на наставата по ФЗО од предметна настава. Така учениците од одделенска настава ја користат фискултурната сала само за време на изведувањенанаставатавовтора смена.

Санитарната инфрастуктура не ги задоволува потребите на училиштето и е во планнивнареконструкција.

70

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училишниот простор ги исполнува условите за изведување нанаставаспоредНормативот.

Училиштето е препознатливо по добра хигиена и презема јаснимеркизаодржувањенасостојба.

Наставниците максимално ги користат расположливите просторни капацитети, а училиштето има јасен план и распореднакористење накапацитетите.

Одделeнската настава ја користи спортската сала за изведување на наставата по предметот ФЗО само кога учениците посетуваат втора смена по распоред бидејќи во прва смена спортската сала е макслимално зафатена од предметната наставапо ФЗО.

Санитарната инфрастуктура не ги задоволува потребите на училиштето иевоплан нивна реконструкција.

71

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор6.2. Наставнисредстваиматеријали

 

 Опременостсостручналитератураинаставнисредстваипомагала

Теми



Училишнабиблиотека

 



Потрошенматеријал

Изворинаподатоци

 

Увидводокументацијата

Училиштето располага со разновидна стручна литература и современи

наставни средства и помагала за применување на современи наставни методи

 

научилиштетоза

согласноНормативотпосите наставнипредмети,која гизадоволува потребите

 

набавувањенастручна

 

на наставниците и учениците. Сите

училници се

опремени со компјутери

 

литератураи наставни

 

(проект: компјутер за секое дете) и постојана интернет конекција, која

 

помагала;

 

Пописналиста

овозможува примена на современи методи во наставата. Подрачните

 

Увидвобиблиотечната

училишта се во фаза на компјутеризација, Интернет вмрежување. Училиштето

 

евиденцијаи разговорсо

располага и со современи технички средства, како принтери, скенери, LCD

 

одговорнотолице;

 

проектории сл.,коигизадоволуваатпотребитенанаставницитеиученицитеза

 

Разговорсоученицитеи

успешно изведување на воспитно-образовниот процес и примената на

 

анкетенлист;

 

Разговорсонаставниците,

современи методи на настава. Наставни средства и помагала ги задоволуваат

 

и сотехничкиотперсонал,

потребите по пооделни наставни предмети. Училиштето поседува и виртуелна

Анкетенлист за

табласоцелподобрувањенанаставниотпроцес.

 

 

наставници

Горе изнесеното го покажуваат и резултатите од анкетата со наставниците

 

Увидводокументацијата

66,7% се изјасниле дека целосно се согласуваат со располагањето на стручна

 

запланирании набавени

 

потрошниматеријали;

литература и наставни средства

и помагала

според Нормативот, кои

Разговорсодиректори соодвестуваат на современите наставни текови, а 28,5% дека делумно се

анкетенлист

согласуваат со овој став. Изнесените податоци се целосно прикажени во

 

графикот.

72

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Училишната библиотека располага со книжен фонд кој во најголем дел се лектири, стручна литература и белетристика. Книжниот фонд во изминатите три години постојано се обновува и со рационална употреба ги задоволува потребите на учениците, за што позитивно се изјасниле и 64% од анкетираните ученици. Во училишната библиотека има и книги на француски и на англиски јазик, но нивниот број е многу мал. За работењето на училишната библиотека има одгооврен наставник. Целокупниот книжен фонд е добро подреден, а евиденција се води навремено и прописно. Библиотеката е опремена со компјутер со интернет конекција и изработена е програма-база на податоци за електронско водење на библиотечната евиденција. Просечниот книжен фонд изнесува10книгипоученик.

Училиштето планира и обезбедува потрошен материјал во потребна количина заситевработенисогласнопланотнаучилиштето.

73

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштето располага со разновидна стручна литература и современи наставни средства и помагала за применување

на современи наставни методи согласно Нормативот по сите наставни предмети, кои ги задоволува потребите на наставницитеиучениците.

Сите училници се опремени со компјутери и Интернет пристап.

Училишната библиотека располага со книжен фонд кој во најголем дел се лектири, стручна литература и белетристика, кој во изминатите три години постојано се обновува и со рационална употреба ги задоволува потребите на учениците, за што позитивно се изјасниле и 64% оданкетиранитеученици.

Во училиштето прописно се води библиотечната евиденција.

Училиштето планира и обезбедува потрошен материјал во потребна количина за сите вработени согласно планот на училиштето.

Несезабележанислабистрани.

74

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор6.3. Обезбедувањенапотребниотнаставенкадар

 

 Бројнавработениисоодветностнанаставниоткадар

Теми



Ефективностираспоредувањенакадарот

 



Стручнатаслужбакакоподдршкананаставниоткадар

Изворинаподатоци

Увидводосиејатана вработените;

Разговорсо наставниците;

Разговорсодиректор и анкетенлист

Годишнапрограмаза работана училиштето;

Податоци одЕМИСи ХРМсистемите

Училиштето ги обезбедува потребите од наставен и административно-технички персоналзареализирањенанаставниотпроцес.

Воучилиштетосе вработенивкупно 66 лица од кои52 лицасе наставници, 14 лица се административно- техничкиперсонал. 42 наставницисе совисоко образование а 10 се со вишо образование. Работното искуство на персоналот е, почнувајки од најмлади наставници со една година работно искуство, до оние со најдолг стаж - кои имаат 38 годишно работно искуство. Сите наставници се со соодветна стручна подготовка и се стекнати со педагошка, психолошка и методска квалификација за извршување на наставниот процес со положен стручен испит освен наставниците- приправници, односно наставниот кадар е во согласност со нормативите. Бројната состојба според половата структура е следнава: 6 машки наставници 46 женски наставници.

Наставниците ефективно придонесуваат за работата на училиштето и успешно работат како тим во рамките на стручните активи. При распределба на кадарот в предвид се земаат квалитетите, искуството и експертизата на наставниците што придонесува за исполнување на целите на наставата. Целиот персонал е редовно присутен воизвршувањетонаработните обврскиизадачи. Сите отсуства од работа навремено се пријавувват кај работоводниот орган. Отсуствата од работа се во согласност со Законот за работни односи и се евидентираат кај надлежната служба. Задолжителното присуство на наставничките и одделенските совети се евидентира на посебен список. Со цел да има непречено одвивање на воспитно- образовниот процес кога има отсутните наставници, навремено се прави нов распоред или ако се работи за подолго отсуство, училиштето реагира со брза и соодветна замена. Но доколку во училиштето има вработен педагог, би се задоволилаоваапотреба.

Работата на наставниот кадар е соодветно надополнета и олеснета од страна на

75

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

административно-техничкиот персонал. Училиштето има стручна служба која им помага на наставниците во организација на наставата, следење на напредокот на учениците, справување со проблемите на индивидуално и групно ниво и давање советодавна помош на учениците, како и работа со децата со посебни образовни потреби. Односно, во училиштето има вработено психолог и дефектолог. Стручната служба восвојата програма за работа планира и спроведува разновидни активности за работа со учениците и наставниците и е секогаш отворена за соработка.

76

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштето ги обезбедува потребите од наставен и административно-технички персонал за реализирање на наставниотпроцес.

Наставниците ефективно придонесуваат за работата на училиштето и успешно работат како тим во рамките на стручнитеактиви.

При распределба на кадарот в предвид се земаат квалитетите, искуството и експертизата на наставниците штопридонесувазаисполнувањенацелитена наставата.

Работата на наставниот кадар е соодветно надополнета и олеснета од страна на административно-техничкиот персонал.

Во училиштето се чувствува потреба од педагог, кој ќе помогнеприработатасоучениците.

77

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор6.4. Следењенаразвојните потребинанаставниоткадар

Теми

 Професионаленразвојнанаставниците

Изворинаподатоци

Разговорсостручната служба,наставницитеи директорот;

Анкетенлистза директор

Анкетенлистза наставник

Програмаза професионаленразвој нанаставниоткадар;

Покани засеминари

Листи одспроведени интерни обуки

Увидвопортфолијатана наставниците

Училиштето ги идентификува потребите на наставниците за професионален развојиза тоа обезбедувафинансискаподдршка.

Со наставниците се одржуваат континуирани обуки, со што се овозможува полесно и поцелосно искористување на информатичката технологија, а со тоа се постигнуваат и подобри резултати за време на часот. Во изминатиот период реализирани се обуки за Едубунту оперативниот систем и работа со истиот Наставниците комплетно се запознаени со помошните алатки кои можат да ги користат за време на часот. Наставници по одделни предмети (математика географија, хемија), за кои постојат посебни програмски алатки под Едубунту во делот за Едукација, се соодветно поканети и обучени на семинари за користење на тие алатки при реализацијата на часовите. Сите наставници од одделенска настава се обученисопрограмите Toolkid иGComPris за реализацијана часовите по предметот Работа со компјутер. Во соработка со Француската амбасада наставникотпофранцускијазикпосетуваше обука за мултимедијативна техника Училиштето има реализирано и обуки за Работа со талентирани ученици и работа со деца со посебни потреби како и дополнителни обуки за користење на апликацијата Е-Дневник. Околу 83,33% од наставниците целосносе согласиле со ставот дека редовно посетуваат семинари и советувања за потребите на воспитно образовниот процес, а 61,9% целосно се согласиле дека училиштето обезбедувафинансискисредствазастручноусовршувањенакадарот.

Стручната служба, за наставниот кадар, уредно води портфолија за професионален развој, односно професионални досиеја во кои се евидентираат сите признанија, сертификати, дипломи и сл. Овие професионални досиеја континуираносеажурираат.

78

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Училиштето ги идентификува потребите на наставниците за професионален развој и за тоа обезбедува финансиска поддршка.

Не се организираат доволно обуки за деца со посебни образовнипотребиидецасопотешкотиивоучењето.

79

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор6.5. Финансискоработењевоучилиштето

 



Транспарентноствопланирањетоитрошењетонаучилишниотбуџет

 

 

Теми

 Постапки

со

кои

се обезбедува почитување на законската регулатива

за

финансиско

 

 

работење

 

 

 

 

 

Изворинаподатоци

Годишнапрограмаза работа;

Административнаслужба;

Разговорсо директор/наставници/УО; Записниции одлукинаУО;

РазговорсоСоветотна родители;

Реализацијанајавни набавки;

Сите постапки поврзани со финансиско работење коишто ги спроведува училиштето се во согласност со законските норми и прописи. Раководниот кадар има разбирање за механизмите што може да ги користи за стекнување дополнителни финансиски средства и тој го следи наменското трошење на овие средства. Училишниот одбор е запознаен со финансиските активности на училиштето. Во училиштето постои Комисија за јавни набавки која ги познава и работи според сите правила и прописи поврзани со реализацијата на јавните набавки. Училиштето навремено ги информира органите и телата воучилиштетоза училишниотбуџетитрошењето. Одговорните лица редовно дискутираат за информации поврзани со ресурсите и преку одлуките што ги носат обезбедуваат економичност, ефикасност и правичност во распределување на финансиските средства. Раководниот кадар постојано ги консултира сите вработени кога тоа е потребно и на соодветно ниво на деталност. Целиот буџет се користи наменски и за креативни цели кои се насоченикон подобрување на квалитетот нанаставата,учењето иразвојотна училиштето во целина. Буџетските приоритети се тесно поврзани и ги отсликуваатприоритетитеиобразовнитецелинаучилиштето.

80

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Сите постапки поврзани со финансиско работење коишто ги спроведува училиштето се во согласност со законските нормиипрописи.

Раководниот кадар има разбирање за механизмите што може да ги користи за стекнување дополнителни финансиски средства и тој го следи наменското трошење наовиесредства.

Во училиштето постои Комисија за јавни набавки која ги познава иработиспоредсите правила и прописи поврзани сореализацијатанајавните набавки.

Целиот буџет се користи наменски и за креативни цели кои се насочени кон подобрување на квалитетот на наставата,учењетоиразвојотнаучилиштетово целина.

Училиштето навремено гиинформира органите и телата во училиштетозаучилишниотбуџетитрошењето.

Несезабележанислабистрани.

81

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

ПОДРАЧЈЕ7.Управување,раководењеикреирањеполитика

бр.

 

Индикаторзаквалитет

Теми:

7.1

 

Управувањеираководењесо

 

 Управувањесоучилиштето

 

 

 

 

 

училиштето

 

 Раководењесоучилиштето

 

 

 

 

 

7.2

 

Цели и креирањена училишната

 Јасностисоодветностнацелите

 

 

 

 

политика

 Процедуризакреирањеучилишнаполитика

 

 

 

 

 

7.3

 

 

 

 Целинаразвојнотопланирање

 

 

 

 

 

 

Развојнопланирање

 

 Професионаленразвој/стручноусовршувањенакадарот

 

 

 

 Материјално-техничкисредства

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инфраструктура

 

 

 

 

 

82

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор7.1. Управувањеираководењесоучилиштето

Теми

 Управувањесоучилиштето

 Раководењесоучилиштето

 

Изворинаподатоци

Деловникзаработана Училишниотодбор;

Статутнаучилиштето;

Записници,одлукии извештаиодработата научилишниотодбор (годишни, полугодишни, посебни);Планза развојнаучилиштето; Програмазаработана директорот;Програма запрофесионален развојнадиректорот;

Интервјуасо наставниците, родителитеи учениците;

ИнтервјусоУчилишен одбор;

Највисок орган на

управување со училиштето е Училишниот одбор.

Училишниот одбор е

формиран во согласност со законската регулатива и

Статутот на училиштето. УО брои 9 членови: 3 претставници од редот на наставниците, 3 претставници од редот на родителите, 2 од локалната самоуправа и 1 претставник од МОН. Работењето на УО е регулиран со Статутотна Училиштетоиработи според Програматаза работана УОвокојсе содржани сите законски и статутарни обврски. Секогаш состаноците и донесувањето на одлуките се одржуваат со мнозинство на членови. Доколку нема мнозинство на членови состанокот се одложува. УО соработува со директорот на училиштето, стручната служба, наставниците и другите заинтересирани страни, како родителите, учениците и локалната самоуправа. Членовите на УО се навремено информирани со покани и дневен ред Донесените одлуки се објавуваат транспарентно и со овој факт се согласуваат 66% од наставниците, додека 28% делумно се согласуваат. УО соработува со Советот на родители и 61% од родителите со согласуваат , додека 25% делумносесогласуваат.

Директорот на училишетое раководниот орган на училиштето. Раководниот орган на училиштето ја следи организацијата и реализацијата на воспитно образовната и другата стручно-педагошка работа во училиштето. Директорот исто така се грижи за перманентното стручно усовршување на наставничкиот и стручниот кадар, врши аналитичко-студиска работа, превзема мерки за подобрување на условите за работа во училиштето, донесува одлуки кои спаѓаат во неговата надлежност, врши распределба на наставните предмети и постојано ја поттикнува, развива и следи тимската работа во училиштето Покрај органот на управување и раководниот орган, во училиштето работат и

83

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

стручните органи како Наставнички совет на училиштето, Совет на предметните наставници, Совет на одделенските наставници, Стручните активи и раководителите на паралелките и одделенските раководители Проблемите најчсто се решаваат на Наставнички совет или со одредување комисии кои донесуваат одлуки. За успешно функционирање и организирање на работата на училиштето донесени се законски и интерни правилници, како што се : Правилник за организација и ситематизација на работните задачи и работните места, Правилник за заштита на училишниот инвентар и однесување на вработените и учениците, Правилник за видовите пофалби награди и педагошки мерки и начинот на нивната примена, Правилник за формата, содржината и начинот на водење на професионално досие на наставникот и стручниот соработник во ОУ, Правилник на педагошката евиденција и документација, како и начинот на водење, Правилник за начин и прием , складирање, доделување и враќање на комплети во училиштето Правилник за начинот на организирање и спроведување на проверување на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдување на годишните оценки на учениците во основните училишта, Правилник за оценување, напредување, полагање испити, видовите пофалби, награди и педагошките мерки за учениците во ОУ, Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и други слободни активности на учениците од основнитеучилишта.

Стручната служба работи според своја програма и води дневник за реализацијата на своите активности. Остварува соработка со наставниците учениците и родителите , организира работилници на теми кои се од значење за работата и животот во и надвор од училиштето, организира обуки за наставниците и родителите на кои се разработуваат теми кои ги засегаат учениците со ПОП и учениците со потешкотии во наставата. Учествува во анализи и истражувања од областа на работата, идентификацијата и прифаќањетонадецатасоПОПвонаставата.

84

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор7.2. Целиикреирањенаучилишнатаполитика

Теми

 Јасностисоодветностнацелите

 Процедуризакреирањеучилишнаполитика

 

Изворинаподатоци

Развоенпланна училиштето;

Акционипланови;

Анкети/Интервјуасо директор,стручнаслужба, наставници,родители, ученици

Записници одУО/Советна

родители/Наставнички совет;

Целите на училиштето се во согласност со целите на државната и локалната образовна политика. По спроведената анкета и интервјуто со директорот на училиштето, наставниците и родителите се констатира дека целите се прецизни и јасни и се фокусирани на подобрување на квалитетот на наставата и максимизирање на постигањата на сите ученици Вработените, родителите и учениците активно учествуваат во креирањето на целите, начелата и вредностите на училиштето и се запознаени со начинот на нивно остварување и подобрување. Имено 54% од наставниците се согласуваат дека активно учествуваат во креирањето на целитенаучилиштето,а 40%делумносесогласуваат.

Зголемување на ефикасноста и ефективноста на целокупната наставна практикае целконкоја сефокусираатситеактивнисубјектикоиучествуваат вокреирањетонаучилишнатаполитика.

Одредувањето на политика за спроведување на понатамошните стратегии за планираните активности училиштето ги добива од

85

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

непосредните контакти со вработените, родителите и учениците, од секојдневнотоследење на достигнувањата восите областисоцелдоследно имплементирање на целокупната наставна практика, од спроведените анкети и интервјуа, а потоа заеднички се дефинираат приоритетите за понатамошното работење. Годишното планирање го организира и реализира стручен тим составен од директорот, стручните соработници претседатели на стручните активи. Изработен е развоен план за училиштето, на крајот од учебната година се врши евалуација на реализираната Годишна програма на училиштето, се изработува извештај заработата од училиштетои сепредлагаатприоритетницелиистратегииза нивнареализацијазанареднатаучебнагодина.

86

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Индикатор7.3. Развојнопланирање

 

 Целинаразвојнотопланирање

Теми

 Професионаленразвој/стручноусовршувањенакадарот

 Материјално-техничкисредства

 

 

 Инфраструктура

Изворинаподатоци

Интервјуасодиректор, наставниците, родителитеи учениците;

Годишнапрограмаза работа;Планза професионаленразвој; Извештаиодинтерната евалуацијата;

Пописни листи;

Финансискипланна училиштето;Увидво опремата;

Увидво инфраструктурата; Апликации на училиштетоза обезбедувањена средстваодлокалната самоуправа,заедница, донатори исл.

Нашето училиште има изработено петгодишен Развоен план во кој се јасно дефинирани приоритетите на работењето и според кој успешно се реализираат целите според предвидената динамика. Со дефинираните развојни цели кои произлегуваат од мисијата и визијата на училиштето се постигаат повисоки знаења и вештини и се индикатори за успешноата на работењето на училиштето. Со планот за евалуација, се планираат начините на следење и вреднување на оставрувањето на развојните цели, притоа за постигнатата релизација училиштето ги информира настанвиците, учениците родителите и локалната заедница и сите заеднички настојуваат да се идентификуваатпотребите одследнитеразвојницели.

Училиштето постојано ги идентификува потребите за стручно усовршување на наставниот и стручниот кадар. Во соработка со МОН и Бирото за развој на образованиоето на РМ, директорот, стручната служба, наставниците и административно-техничкиотперсонал постојаносе стекнуваа соновизнаења

ипрофесионално се усовршуваа и надградуваа. По извршените обуки се утврдуваат придобивките, се вршат дисеминации на другите наставници и воедносеслединивнатареализација.

Училиштето постојано ги планира и обезбедува материјално-техничките средства, додека постоечките нагледни средства континуирано се одржуваат

иоптималносекористат.

Училиштето постојано го ревидира планот за подобрување и осовременување на инфраструктурата на училиштето и во согласност со потребите наменски инвестира во истата. Со Развојниот план на училиштето голем дел од планираните инфраструктурни промени се изведени и успешно завршени. Во текот на минатата и оваа учебна година се изведени повеќе

87

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

градежни зафати со кои се подобрени просторните услови во училиштето. Имено, се адраптираше просторија за стручниот соработник-дефектолог, се обнови мебелот на наставничката канцеларија и стручните служби, се адаптираше чајна кујна за наставниците, се реновираа просториите за прво одделение и продолжен престој, се реновираше кабинетот за техничко образование, се обнови медиатеката и библиотеката. Преку донации од јапонската влада се обезбедија средства за реновирање на прозорците и вратите во училиштето. Преку проектво соработкасоамериканскиотмировен корпуссе обезбеденисредстваза опремување просторијаза сензорна собаза ученицитесоПОПиученицитесопотешкотиивоучењето.

Директорот обезбедува доволно информации за својата работа и за работата на другите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес Смета дека соработката со наставниците и стручната служба е добра и работењето го заснова врз принцип на тимска работа. Иницира и успешно раководи со промените во образовниот систем и во креирањето на целите заедно со вработените, родителите и учениците, кои активно учествуваат. Ги зема во предвид мислењата и ставовите на сите субјекти вклучени во планирање на стратегиите за подобрување на наставата. Секогаш обезбедува финансиски средства за стручно усовршување на кадарот и обезбедува обуки за наставниците за работа со учениците со ПОП. Континуирано ги планира и обезбедуванаставните средства,успешнообезбедува сопствениидонаторски средства за подобрување на инфраструктурата во училиштето и смета дека имаодличнасоработкасолокалнатасамоуправа.

88

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗУЛТАТИ

ЈАКИСТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Добракомуникацијасораководниоттим.

Успешно справување со промените во образовниот систем.

Јаснопоставеницели.

Подобрување наинфраструктуратана училиштето.

Добрасоработкасолокалнатасамоуправа.

Недоволно организирани обуки за работа со ученици со ПОП.

89

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

ИЗВЕШТАЈПОИЗВЕДЕНАСАМОЕВАЛУАЦИЈА

ООУ„ВЛАДОКАНТАРЏИЕВ“- ГЕВГЕЛИЈА

Период:

2009 – 2012година

Виднаучилиштето:

Основноопштинскоучилиште

Основачнаучилиштето:

ОпштинаГевгелија

Наставенјазик:

македонскијазик

ПретседателнаУчилишниотодбор:

ЕлеонораИчева

Директор наУчилиштето:

СнежанаАџиева

Адресанаучилиштето:

ул„Љубљанска“бр.4Гевгелија

Телефон:

034 212 168

e-mail:

vladokantardziev@yahoo.com

90

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

РЕЗИМЕОДИЗВРШЕНАСАМОЕВАЛУАЦИЈА

Врзоснована член 147,став 5,од Законотза основнообразование (Сл. весникнаРМбр. 103/08), Комисијатаза изготвувањесамоевалуацијанаработатана ООУ„ВладоКантарџиев“.Врзоснованачлен 147,став 5,одЗаконотза основнообразование (Сл.весникнаРМбр.103/08),Комисијатаза изготвување самоевалуација на работата на ООУ„Владо Кантарџиев“, за периодот од 2009 година до 2012 год., изврши самоевалуација на работата во ООУ„Владо Кантарџиев“ Гевгелија. Во текот на работата, тимот имаше средби и разговори со сите вработени во училиштето. Изврши проверка на потребната документација и од неа користеше повеќе податоци. Спроведе анкета со учениците, наставниците, директорот и родителите. Сите добиени податоци ги анализираше и врз нивна основа го донесе следниотизвештај.

За изготвување на Самоевалуацијата беа користени насоките од Законот за основно образование, од Проектот за модернизација на образованието и Индикаторите за квалитетот на работатанаучилиштетоизготвениодМОНи ДПИ.

Целта на Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за квалитетот во работењето, напредокот и постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни, за кои ќе следат предлог мерки за нивно надминување. Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во наставниот процес (директни или индиректни) да ги вложат сопствените капацитети и искористат постојните ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се придонесе за целосно и квалитетно реализирање на воспитно-образовниот процес. Самоевалуацијата ги издвојува и приоритетните области на делување за унапредување и осовременување на наставните и воннаставните активности. Заедничка цел на сите субјекти во училиштето е слабите страни да се во се помал број, а јаките да се одржуваат, односно зголемуваат.

Споредцелосноизвршенатасамоевалуација,Комисијатајаоцениработатанаучилиштетосо оценкамногудобар.

Оваа оценка претставува збир на целокупната состојба и работа во училиштето, која е добиена одситеседумподрачја,коија опфаќаат самоевалуацијатанаучилиштето.

1.Наставниплановиипрограми

2.Постигнувањенаучениците

3.Учењеинастава

91

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

4.Поддршканаучениците

5.Училишнаклимаиодносивоучилиштето

6.Ресурси

7.Управување,раководењеикреирањеполитика

Квалитетот на анализираните теми и области се евалуирани на четири нивоа (многу добро, добро, делумно задоволува и не задоволува) според однапред одредените индикатори. Врз основа на дадената оценка се изведени судовите и заклучоците каде се наоѓа нашето училиште, во која насока се движиикоисенеговитепозначајнипостигања.

Придонес за ваквата донесена оценка имаат сите вработени во училиштето и учениците, како и родителите.

Подрачје„Наставниплановиипрограми“:

Индикатори: Реализацијананаставнитеплановиипрограми(многудобро) Квалитетнанаставнитеплановиипрограми(многудобро) Воннаставниактивности (многудобро)

Јакистрани

Наставатасе организира иреализирасогласнонаставнитеплановиипрограми.

Наставниците изготвуваат тематско процесно планирање и годишни планирања кои ги содржат ситенеопходниелементизауспешнареализацијаначасот.

Наставниот кадар е стручен и соодветен за реализација на наставните планови и програми подготвениодМОН.

Учениците слободно и според своите афинитети, заедно со своите родители, избираат кој изборенпредметќегоизучуваат.

Секојучениксогласносвоитеафинитети,избиравокоивоннаставниактивностќе учествува.

Училиштето зема активно учество во организирање и присуство на семинари во текот на учебнатагодина.

Училиштетосоработувасоневладиниорганизацииилокалнатасредина

Наставниците работат тимски и разменуваат меѓусебни искуства во однос на наставните програми.

Наставницитепланираатиреализираатвоннаставниактивности.

Учениците учествуваат и постигнуваат резултати на училишни, регионални, државни и меѓународнинатпревариисотоа вршатличнаафирмацијаиафирмацијанаучилиштето.

92

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Слабистрани:

Интересотна родителитеза наставнитепрограмиемал.

Интересотна родителитеза присуствонародителскитесредбииотворените деновиемал.

Интересот на родителите за разгледување на наставните планови на состанок на Совет на родителиемногумал.

Недоделување на награда од страна на училиштето за постигнат резултат на натпревар, заради поголемамотивација.

Подрачјето„Постигнувањанаучениците“:

Индикатори: Постигањанаучениците(многу добро) Задржување/осипувањенаучениците(многудобро) Повторувањенаучениците(многудобро)

Јакистрани:

Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците од различен пол и етничка припадностпоквалификационипериоди.

Подобрување на постигањата на учениците преку примена на современи форми и методи во наставата, користење на ИКТ, организирање дебати, изработка на проекти, презентации, истражувања,посетанаинституции исл.

Идентификацијата на учениците со тешкотии во учењето, надарените ученици со посебни образовнипотребијавршатнаставниците,восоработка состручнатаслужба.

Подобрување на постигањатана учениците се врши преку организирање и реализирање на дополнителнаидодатнанастава.

Училиштетосистематскија следиредовноста на учениците (според полот,етничката припадност и социјалното потекло), ги анализира причините за отсуство од наставата и навреме презема конкретниактивностиштообезбедуваатзголемувањенаредовноста.

Училиштетосоработувасородителитеилокалнатасредина.

Систематскисе следи,споредуваианализирасостојбата соуспехотипостигањатанаучениците.

Родителитенавременосеизвестуваатзапостигањатанаучениците.

Ситеученицијазавршуваатучебнатагодина.

Училиштето има свои критериуми за оценување на учениците и ги почитува стандардите дадени одБРО.

Родителите, според Законот за основно образование на крајот од учебната година, детално се запознаваатсопостигањата наученицитеиим сеовозможуваправото наприговор.

93

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Слабистрани:

Следењенапостигањатанаучениците одразличенполиетничка припадностпопредмети.

Интересот на учениците за додатна, во предметна настава е помал во однос на оној во одделенсканастава.

Назадоволителноприсуствона родителите напоследната родителскасредба,на којасеизнесува иобразложуваоценката засекојученик,пооделно.

Подрачје„Учењеинастава“

Индикатори: Планирањананаставниците (многудобро) Наставенпроцес(многудобро)

Искуства наученицитеодучењето(многудобро) Задоволувањенапотребитена учениците(многудобро) Оценувањетокакоделод наставата(многудобро) Известување занапредокотнаучениците(многудобро)

Јакистрани:

Секој наставник подготвува годишно планирање кое го доставува до стручната служба на почетокот на учебната година и тематски процесни планирања, кои ги доставува една до две седмиципредпочетокотнасекојановатема.

Наставниците изработуваати критериумиза оценување коисе вметнати во тематските процесни планирања.

Наставниците редовно пишуваат дневни подготовки за час, кои ги содржат сите неопходни елементизауспешнареализацијаначасот.

Стручната служба најмалку двапати во едно полугодие ги следи планирањата на наставниците, споредутврденипроцедуризаподдршкаи следењенапланирањата.

Наставниците, размената на искуства и информации при планирањето на наставниот процес ја прават во рамките на стручните активи, во разговор со колеги од колективот и во разговор со колегиодистороднипредметиод другиучилишта.

За реализирање на наставата, наставниците користат разновидни и современи наставни методи и форми на работа, кои се соодветни на потребите на учениците и нивните стилови на учење. Притоа,тие гикористатрасположливитересурсивоучилиштето.

Вопроцесотна поучување иучење се користат различниметодина интеракција соучениците,со цел дасе подобриучењетоида сестекнаттрајнизнаења. Наовој начин сеградидовербапомеѓу наставницитеиучениците.

Приодот на наставникот со учениците е индивидуален и адекватен според можностите, способноститеиинтереситенаученикот.

94

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Училиштето има пропишана интерна процедура за следење на наставниот процес и истата редовно се применува, а секој наставник се посетува на час во првото и/или второто полугодие одучебнатагодина,оддиректороти психологот.

Според мислењето на учениците, во училиштето постои стимулирачка и поттикнувачка средина, којабудиинтересзаучење.

Вклучување на учениците во различни проекти и нивните трудови се истакнувани на видни места.

Учениците сметаат дека имаат можност да го кажат своето мислење и да учествуваат во давање предлозиипреземање одговорност.

Наставниот кадар и стручната служба систематски ги препознаваат образовните потреби и пречкитевопроцесотнаучењенасекојученик.

Тие користат разновидни техники за откривање и воочување на образовните потреби на секој ученик.

Запроблемите воврскасоучењето,секој ученикможе да се обрати идопсихолошката служба и даразговоразаистите,какоиза начинотнанивнорешавање.

Поголембројнаставнициимаатиндувидуаленпристапконсекој одучениците.

Наставниците водат грижа за образовните потреби на секој ученик преку организирање и реализирање: дополнителна настава, додатна настава, преку темелно објаснување на материјалот, разговор за нивните интереси, индивидуални разговори за разни теми, разговори за проблеми од лична природа. За поефикасно решавање на проблемите со учењето на ученицитесеводатиндивидуалниразговорисородителите.

Училиштетоги применувазаконскитепрописи штогорегулираатоценувањетонаучениците.

Учениците и родителите се запознаваат со стандардите и критериумите за оценување на родителски средби, кои се реализираат на почетокот на учебната година, како и за секоја добиенаоценканаотворенитеденовисородителите.

Наставницитекористатразличниметодииформинаоценување.

Оценувањето е праведно, транспарентно и скоро секогаш проследено со образложение и дискусија од страна на наставникот и учениците, која пак во голема мера им помага на ученицитедагиподобратсвоитепостигања.

Наставниците ги користат информациите добиени од оценувањето за да го евалуираат и подобратпланирањетонанаставата.

Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на нивните деца и доследногиприменува.

Средбитесородителитеседоброорганизираниинананив јасносе пренесуваатинформациите.

Родителите добиваат и пишани документи: евидентни листови, свидетелстава и дипломи со информацииидетализанапредокотнанивнотодетевовоспитно-образовниотпроцес.

Со пристап во е-дневникот секој родител може лесно да биде информиран за оценките и редовностанасвоетодете.

95

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Средби со родителите на децата кои постигнуваат слаби резултати, одржува и психологот и притоа врши советодавна работа, упатувајќи ги родителите на постапки кон решавање на овој проблем.

Слабистрани:

Поедини планирања на некои наставници се без временска рамка, односно недостасува време на реализација, се користи коректор за вршење на мали корекции и не се внимава на естетскиот изглед. Планирањата за додатна и СУА некои наставници не ги доставуваат на време. Ова се најчеститезабелешкиод странанастручнатаслужба.

Порадинаставнициоддруги училишта кои дополнуваатчасовивонашетоучилиштевоодредени денови,доаѓадопроменивооптималниотраспоредначасовите.

Недостасува реализација на отворени часови, организирани од наставниците, за меѓусебна разменанаискуства.

Со проектот „Компјутер за секое дете“, заради распоредот на клупите, во некои простории се оневозможува групнаработамеѓуучениците.

На отворените денови и родителските средби редовно доаѓаат родителите на учениците што покажуваатповисокипостигнувања.

Поголемо вклучување на учениците во метод на самооценување, со цел учениците да стекнат претставаза тоа колкузнаатисамидаговреднуваатсвоетознаење.

Подрачје„Подршканаучениците“

Индикатори:Севкупнагрижазаучениците (многудобро) Здравје(многудобро)

Советодавнапомошзапонатамошнообразованиенаучениците(многудобро) Следењенанапредокот(многудобро)

Јакистрани:

Училиштетоимапропишанимеркииактивностизабезбедноствонаставата.

Училишниот простор е безбеден за изведување на настава и инфраструктурата во училиштето (мебел, скали, подови, прозорци, струјни места, двор) се безбедни и не претставуваат потенцијалнаопасностодповрединаучениците.

Училиштето има изработен Правилник за заштита и спасување од елементарни и други несреќи иЕлаборатза заштитаод пожари,експлозиииопасниматерии.

Училиштеторасполагасоприрачнааптеказа првапомош.

Училиштето ги користи сите позитивни законски прописи за санкционирање на сите облици на однесување кои се сметаат за психичко, физичко и сексуално насилство и во случај на поднесување на поплаки, училиштето настапува навремено и непристрасно и според пишан документ,воучилиштетосезабранетиситевидовинапсихичкоифизичконасилство.

УчилиштетоимадонесеноКодексна однесувањенаучениците.

96

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Советодавна работа со учениците кои манифестираат различни облици на неприлагодено однесување,организираиреализирапсихологот.

Ученицитезнаатштоенасилство,можатда гопрепознаатизнааткадедагопријават.

Училиштетоимапропишанипроцедуризагрижанаученицитесотелеснипречки воразвојот.

Училиштето има политика за забрана на пушење, консумирање на алкохол и дистрибуција и консумирање на наркотични супстанци и училиштето соработува со локалните субјекти во наоѓањеначиниза спречувањенакористењеалкохолинаркотичнисредства.

Училиштето организира хумани акции, спроведени од ученици и самоиницијативно пронаоѓа спонзориза даимпомогненадецатаод загрозенисоцијалнисемејства.

Училиштетосе грижи заодржувањенахигиенатавонего.

Во случај на појава на заразна болест, училиштето спроведува процедура за заштита од нејзино ширење.

Училишниотдворсе одржувачистисекоеутрооднегосесобираатсите отпадоци.

Во осмо одделение, учениците имаат можност да присуствуваат на повеќе презентации од претставници од средни училишта, кои ќе им помогнат при изборот на своето понатамошно учење.

Училиштето води грижа за учениците со емоционални потешкотии без оглед на изворот (на пр. семејнонасилство,семејнанегрижа,разводнародителите,болествосемејството...)

Училиштето соработува со здравствени установи, Центар за социјални работи, ПС-ОН и други организацииикомпетентниинституции.

Постои ефективна соработка меѓу раководниот кадар, стручната служба, одделенските наставницииродителите запостигањатанаучениците.

Евиденцијата за постигнувањата на учениците им е достапна на сите наставници, на учениците и нанивнитеродители.

Од второто полугодие од оваа година нашето училиште започна со водењето на електронскиот дневник, со кој се овозможува полесно информирање и секојдневна контрола од страна на родителитезапостигнувањата иизостаноците насвоитедеца.

За подобрување на резултатите на учениците и наставата, функционираат активите по сродните предмети, кои соработуваат за решавање на одредени проблеми или надминување на слабоститепосоодветните предмети.

Слабистрани:

НесеизведувасимулацијапоПравилникотза заштитаи спасувањеод елементарнинепогоди.

Во училиштето нема обележани патокази кон излезите на училиштето во случај на елементарни непогоди,приштозаизлезглавнатавратанее прилагоденасоотварање коннадвор.

Воучилиштетонепостоиобученкадар(наставници)задавањепрва медицинскапомошипомош изаштитапринесреќен случајвоучилиштето.

97

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

На организираните предавања на тема алкохол и дрога, од страна на локалните субјекти, забележителноемалоприсуствотонародителите.

Тоалетитевоучилиштетонегизадоволуваатстандардите.

Потребна е процедура на училиштето за насочување на учениците кон нивната професионална ориентација.

Подрачје“Училишнаклима”

Индикатори:Училишнаклимаиодносивоучилиштето(многудобро) Промовирањенапостигањата(многудобро)

Еднаквости правичност(многудобро)

Партнерскиодноссородителитеисолокалнатаиделовнатазаедница(многудобро)

Јакистрани:

Добраработнаатмосфера којасе заснованавзаемнадоверба ипочитувањенасите вработении учениците.

ПоддршканапроцесотнаинклузијаипочитувањенадецатасоПОПвоучилиштето.

Почитувањенаправатанаучениците.

Добрасоработкасоневладиниотибизниссекторот.

Слабистрани:

Училиштетодоволнонегипромовираученичкитеиучилишнитепостигања.

Правилникотзазаштита ибезбедност нее ревидиранодлиценциранакомпанија.

Училиштетонемаусвоенокритериумизаизборнаученикнагенерација.

Подрачје„Ресурси“:

Индикатори:Сместувањеи просторникапацитети(многудобро) Наставнисредстваиматеријали(многудобро) Обезбедувањенапотребниотнаставенкадар(многудобро)

Следењенаразвојнитепотребинанаставниоткадар(многудобро) Финансискоработењевоучилиштето(многудобро)

Јакистрани:

УчилишниотпросторгиисполнуваусловитезаизведувањенанаставаспоредНормативот.

Училиштето е препознатливо по добра хигиена и превзема јасни мерки за одржување на состојбата.

Наставниците максималногикористат расположливите просторникапацитети, а училиштето има јасенпланираспореднакористењенакапацитетите.

98

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Училиштето располага со разновидна стручна литература и современи наставни средства и помагала за применување на современи наставни методи, согласно Нормативот по сите наставнипредмети,кои гизадоволувапотребитенанаставницитеиучениците.

СитеучилницисеопременисокомпјутерииИнтернетпристап.

Училишната библиотека располага со книжен фонд кој во најголем дел се лектири, стручна литература ибелетристика,кој воизминатите тригодинипостојаносе обновува исорационална употреба ги задоволува потребите на учениците, за што позитивно се изјасниле и 64% од анкетиранитеученици.

Воучулиштетопрописносеводибиблиотечнатаевиденција.

Училиштето планира и обезбедува потрошен материјал во потребна количина за сите вработени согласнопланотнаучилиштето.

Училиштето ги обезбедува потребите од наставен и административно-технички персонал за реализирањенанаставниотпроцес.

Наставниците ефективно придонесуваат за работата на училиштето и успешно работат како тим ворамкитенастручнитеактиви.

При распределба на кадарот в предвид се земаат квалитетите, искуството и експертизата на нставницитештопридонесувазаисполнувањенацелитенанаставата.

Работата на наставниот кадар е соодветно надополнета и олеснета од страна на административно-техничкиотперсонал.

Училиштето ги идентификува потребите на наставниците за професионален развој и за тоа обезбедувафинансискаподдршка.

Слабистрани:

Одделнеската настава ја користи спортската сала за изведување на наставата по предметот ФЗО, самокогаучениците посетуваатвторасменапораспоред, бидејќивопрвасменаспортската сала емакслималнозафатенаодпредметнатанастава.

Санитарната инфрастуктура не ги задоволува потребите на училиштето и е во план нивна реконструкција.

Воучилиштетосе чувствувапотребаодпедагог,кој ќепомогнеприработата соучениците.

Не се организираат доволно обуки за деца со посебни образовни потреби и деца со потешкотии воучењето.

Подрачје:“Управување,раководењеикреирањеполитика”

Индикатори:Управувањеираководењесоучилиштето(многудобро) Целиикреирањенаучилишнатаполитика(многудобро) Развојнопланирање(многудобро)

99

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Јакистрани:

Добракомуникацијасораководниоттим.

Успешносправувањесопроменитевообразовниотсистем.

Јаснопоставеницели.

Подобрувањенаинфраструктуратанаучилиштето.

Добрасоработкасолокалнатасамоуправа.

Слабистрани:

 НедоволноорганизираниобукизаработасоученицисоПОП

При изготвувањето на Самоевалуацијата и Извештајот од самоевалуацијата, комисијата ги користеше Индикаторите за квалитет на работата на училштето изготвени од Државниот просветен инспекторат во соработка со Програмата на УСАИД за човеков и инстутиционален развој, а кои ги донесува Министерот, односно Министерството за образование и наука на Република Македонија. Користејќи ги постоечките извори на податоци, постапки и инструменти за собирање на истите, резултатите покажаа дека училиштето во голема мера ги исполнува критериумите на солидно ниво, односно се издвојуваат јаките страни на училиштето, а се минимизирани слабите страни. Според извршената самоевалуција комисијата донесе одредени предлог-мерки за надминување на некои слаби страни на училиштето, со што ќе се придонесе за поголем напредок и развој на училиштето, осовременувањенанаставниотпроцеси подигнувањенастандардитезаучење .

100

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

ПРЕДЛОГ-МЕРКИ

1.Поголема соработка со родителите, вклучување и на Советот на родители во агитирање за присуство на родителите на отворени денови, родителски средби и на рaзлични предавања кои ги организира училиштето на различни теми, како и вкулучување во другите активности, а посебнородителитенаучениците одпредметнанастава.

2.Поголемамотивацијаза присуствонаученицитенадодатнанастава.

3.Поголематранспарентноствооценувањетона учениците.

4.Изготвување на теркзаизглед напланирањатананаставниците од страна на училиштето, заради стандардизирање на планирањата на наставниците и избегнување на недостатокот од естетски причини, којдосегабешеприсутен.

5.Планирање иреализирање на отворени часови, заради поголемасоработка меѓу наставниците и разменанаискуства.

6.Редовно да се изведува симулација по Правилникот за заштита и спасување од елементарни непогодиидасе извршинеговоревидирање одстрананалиценциранакомпанија.

7.Јасно да се одбележат патокази во училишната зграда кон излезот, во случај на елементарни непогоди.

8.Да се обучат наставници за давање прва медицинска помош и помош и заштита при несреќен случајвоучилиштето.

9.Училиштето да изготви процедура за спроведување професионална ориентација на учениците преку самооценување на вештините и интересите на учениците, помош при изработка на кратка биографијаисл.

10.Реконструкцијанасанитарните јазли.

11.Збогатувањенаучилишнатабиблиотекасостручнаталитература.

12.Дасеусвојаткритериумиза изборнаученикна генерација

13.Организирање обукизаработа соученицитесоПОП

101

Самоевалуацијанаучилиштетозапериодот од2009-2012

Комисијата,Извештајотодизвршенатасамоевалуацијанаработењетонаучилиштетоќегодостави доУчилишниотодбор,додиректоротнаучилиштетоидоосновачот.

Дата:28.06.2012год, Комисијазасамоевалуација:

ЛенаТрајкова___________

(наставник) МагицаНиколовска_____________

(наставник)

БоркаЈанчева______________

(наставник) МимиБатанџиева______________

(дефектолог)

ВенциКуциров_____________

(родител)

102