Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Індивідуальне завдання №2

Тема: Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру Мета: Освоїти методику визначення розмірів збитків від

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, завданих здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та об’єктам національної економіки

Студент(ка) опрацьовує теоретичний матеріал та переходить до виконання варіанту індивідуального завдання, який відповідає його(її) номерові за порядком у списку студентів групи, та здає роботу у письмовому вигляді викладачеві, який веде практичні заняття. У висновку (максимум одна сторінка формату А4) студент(ка) аналізує одержані результати та пропонує заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Кінцевий термін здачі індивідуального завдання №2 визначає викладач.

Теоретичні відомості

Відповідно до територіального поширення та обсягів завда- них або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначають чотири рівні НС – державний, регіональний, місцевий та об’єктовий (постанова КМУ від 24 березня 2004 р. № 368 «Порядок класифікації над- звичайних ситуацій техногенного та природного характеру»).

Усі збитки поділяють на види залежно від завданої фактичної шкоди, зокрема від:

втрати життя та здоров’я населення (Нр);

руйнування та пошкодження головних фондів, знищення майна та продукції (Мр);

Галаджун Я.В., Дереженець В.В., Яремко З.М.

невироблення продукції внаслідок припинення виробниц- тва (Мп);

вилучення або порушення сільськогосподарських угідь (Рс/г);

втрат тваринництва (Мтв);

втрати деревини та інших лісових ресурсів (Рл/г);

втрат рибного господарства (Рр/г);

знищення або погіршення якості рекреаційних зон (Ррек);

забруднення атмосферного повітря (Аф);

забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря (Вф);

забруднення земель несільськогосподарського призначення (Зф);

збитків, заподіяних природно-заповідному фонду (Рпзф).

Порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуацій

Загальний обсяг збитків (З) від наслідків НС розраховують як суму окремих видів збитків (постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»):

З = Нр + Мр + Мп + Рс/г + Мтв + Рл/г + Рр/г + Ррек + Рпзф +Аф +

(1)

Вф + Зф.

 

Для кожного типу та виду НС залежно від їхнього рівня визначають головні види збитків, перелік яких наведено у табл. 1 вищезгаданої постанови КМУ.

Таблиця 1 (витяг)

Основні види збитків, характерних для різних типів НС

Типи НС

 

Рівень НС

 

об’єктовий

місцевий

регіональний

державний

 

Транспортні

Нр, Мр, Мп

Нр, Мр, Мп

 

 

аварії

(Аф, Вф, Зф)

(Рр/г, Аф, Вф, Зф)

 

 

Аварії з вики-

Нр, Мп, Мр,

Нр, Мр, Рр/г, Ррек,

Нр, Мр, Рр/г,

Нр, Мр, Рр/г,

дом (загрозою

Аф, Вф

Мп, Аф, Вф

Ррек, Рс/г, Рл/г,

Ррек, Рс/г,

викиду) ХНР,

(Рр/г, Ррек, Рс/г,

(Рс/г, Рл/г, Рпзф,

Рпзф, Мп, Аф,

Рл/г, Рпзф,

РР, БНР

Рл/г)

Зф)

Вф, Зф

Аф, Вф, Зф

Інфекційні

Нр, Мп

Нр, Мп

Нр, Мр, Мп

Нр, Мр, Мп

захворювання

 

 

 

 

людей

 

 

 

 

2

Як приклад наведемо розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я населення. Розмір цих збитків обчислюють за формулою

Нр = SBтрр + SВдп + SВвтг , (2)

де SBтрр – втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва; SВдп – витрати на виплату допомоги на поховання; SВвтг – витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника;

а) втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва розрахо- вують на підставі даних, наведених у табл. 2, за такою формулою

SBтрр = Мл·*л + Mт·*т + Мі·*і + Mз·*з , (3) де Мл – втрати від легкого нещасного випадку;

Mт – втрати від тяжкого нещасного випадку;

Мі – втрати від отримання людиною інвалідності; Мз – втрати від загибелі людини;

* – кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку (НВ).

б) витрати на виплату допомоги на поховання обчислюють за такою формулою:

SВдп = Мдпх·*з ,

(4)

де Мдп – 1,4 тис. грн/людину# – допомога на поховання (за даними органів соціального забезпечення); *з – кількість загиблих.

# Примітка. Номінальні розміри видатків затверджують з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

Вказаний розмір допомоги на поховання встановлено п. 3 постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2008 рік» від 25.12.2007 р. № 83. У 2009, 2010 роках розмір зазначеної допомоги не переглядався.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. У разі, коли в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, розмір пенсійних виплат на одного непрацездатного члена сім’ї не досягає 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб органами Пенсійного фонду України встановлюється щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів (п. 1 постанови КМУ від 26.03.2008 № 265). Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня 2010 року становить 734 гривні.

в) витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника розраховують на кожну дитину за такою формулою

SВвтг = 12·Мвтг·(18–Вд) , (5) де 12 – кількість місяців у році;

Мвтг – 0,734 тис. грн# – розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття – 18 років (за даними органів соціального забезпечення); Вд – вік дитини.

Таблиця 2

Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів з виробництва

 

Вид нещасного випадку

Втрати на людину,

 

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Легкий нещасний випадок з втратою працездатності до

Мл = 0,28

‡

дев’яти днів

 

2.

Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалід-

MÑ‚ = 6,5

‡

ності з втратою працездатності понад дев’ять днів

 

 

 

Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпі-

 

 

 

3.

лий отримав інвалідність з втратою працездатності

Мі = 37‡

 

 

понад 3 980 днів

 

 

 

 

Нещасний випадок, що призвів до загибелі:

Мз = 47‡

 

4.

а) дорослої людини віком до 60 років

Мз = 22‡

 

 

б) дитини віком до 16 років

 

 

 

‡ Примітка. Втрати, зазначені у пунктах 1–3 цієї таблиці, розраховують для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для непрацевлаштованих громадян віком до 60 років розраховують лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого не повинні бути менші, ніж його п’ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою, ніж зазначена у табл. 2.

Практична робота

Завдання. На хімічно небезпечному об’єкті виникла аварія з викидом в атмосферу хлору. Внаслідок аварії постраждали праців- ники об’єкта і населення, яке проживає навколо цього об’єкта. За варіантами індивідуальних завдань (табл. 3) розрахувати розмір збитків від втрати життя та здоров’я населення.

3

4

Таблиця 3

Варіанти індивідуальних завдань

 

 

Легкий НВ з

 

Тяжкий НВ з

 

Тяжкий НВ,

НВ, що приз-

Кількість дітей, які втратили годуваль- ника (вік дітей)

 

 

втратою праце-

 

втратою праце-

 

внаслідок якого

вів до загибелі

№ варіанта

 

здатності до

 

здатності понад

 

потерпілий отри-

дорослих людей віком до 60 років

дітей віком до 16 років

 

дев’яти днів,

 

дев’ять днів,

 

мав інвалідність з

 

кількість осіб

 

кількість осіб

 

втратою праце-

 

 

 

 

 

здатності понад

 

 

 

 

 

3 980 днів,

 

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

6

3

10

4

1(17), 2(2)

2

7

12

5

18

6

1(16), 2(3)

3

9

8

7

15

9

1(15), 2(4)

4

2

10

5

11

6

1(14), 2(5)

5

6

12

4

17

5

2(13), 3(6)

6

11

16

2

21

8

2(12), 3(7)

7

5

19

1

15

10

2(11), 3(8)

8

8

4

10

10

12

2(10), 3(9)

9

9

23

12

29

15

1(17), 3(2)

10

5

15

6

15

11

1(16), 3(3)

11

15

17

3

33

4

1(15), 3(4)

12

17

18

4

34

5

1(14), 3(5)

13

23

6

8

31

6

2(13), 2(6)

14

3

8

9

19

1

2(12), 2(7)

15

4

14

12

26

4

2(11), 2(8)

16

8

9

14

27

4

2(10), 2(9)

17

12

10

8

28

2

1(17), 2(2)

18

10

12

6

26

2

1(16), 2(3)

19

4

13

15

28

4

1(15), 2(4)

20

9

17

17

40

3

1(14), 2(5)

21

6

9

19

30

4

2(13), 3(6)

22

4

6

23

29

4

2(12), 3(7)

23

6

8

20

30

4

2(11), 3(8)

24

9

12

12

28

5

2(10), 3(9)

25

14

3

6

20

3

1(17), 3(2)

26

16

5

9

25

5

1(16), 3(3)

27

14

8

7

24

5

1(15), 3(4)

28

7

9

6

20

2

1(14), 3(5)

29

9

10

9

24

4

2(13), 2(6)

30

6

12

18

33

3

2(12), 2(7)

31

1

7

11

19

1

2(11), 2(8)

32

22

33

4

5

0

2(10), 2(9)

 

 

Легкий НВ з

 

Тяжкий НВ з

 

Тяжкий НВ,

НВ, що приз-

Кількість дітей, які втратили годуваль- ника (вік дітей)

 

 

втратою праце-

 

втратою праце-

 

внаслідок якого

вів до загибелі

№ варіанта

 

здатності до

 

здатності понад

 

потерпілий отри-

дорослих людей віком до 60 років

дітей віком до 16 років

 

дев’яти днів,

 

дев’ять днів,

 

мав інвалідність з

 

кількість осіб

 

кількість осіб

 

втратою праце-

 

 

 

 

 

здатності понад

 

 

 

 

 

3 980 днів,

 

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

9

7

4

14

9

1(14), 1(4)

34

2

12

7

12

6

1(13), 1(4)

35

6

10

2

16

5

2(12), 2(5)

36

11

13

3

22

7

2(11), 2(6)

37

5

17

4

11

9

2(10), 2(7)

38

8

5

8

12

13

2(9), 2(8)

39

9

20

10

25

14

1(16), 2(1)

40

5

15

6

17

10

1(15), 2(2)

41

15

15

2

32

3

1(14), 2(3)

42

17

16

5

35

4

1(13), 2(4)

Рекомендована література

1.Бикова О.В. та ін. Основи цивільного захисту: Навч. посібник; за заг. ред. канд. іст. наук М.В. Болотських. – К.: МНС України, Ун-тет цивільного захисту України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту, 2008. – 223 с.

2.Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. – 384 с.

3.Зосімов В.П., Садковий В.П., Ушаков Л.В. Управління та організація діяльності у сфері цивільного захисту: Практичний посібник. – Харків, 2006. – 370 с.

Інформаційні ресурси

1.Офіційний веб-сайт Верховної Ради України http://portal.rada.gov.ua.

2.Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua.

3.Міністерство надзвичайних ситуацій України http://www.mns.gov.ua.

4.Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua.

5

6