Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

โดย

.

 

 

 

 

 

com

 

นายวิระชัย เบญจมาศ

 

ค ู คศ. 1

 

 

 

โรงเรียนบ้านโพนแพง

 

.

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2

 

kroobannok

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

www

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ 1/2553 งานวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้าน โพนแพง ปี การศึกษา 2552 ฉ ั ้ี ด้ั ค าม มมืออ างดี งจากคณะครูิ และนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ในการ ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนปี การศึกษา2552 โดยได้รับการอนุเคราะห์แนะน า

จากนาย วีระ พินานิชผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

ในการให้ความช

 

หลืออา ค าม

สะด กใ

กา จัดกา ทดสอ กา

ก

 

มข้อมูลการสรุปรายงานกา

ะ

าช

หลือใ กา

สืบค้นข้อมูลและการเขียนรายงานท าให้รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียน

บ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552 ฉ ั ้ี สม

ูรณ

ละสา

จลุล ง ไปด้ ดี ขอขอ

 

ะคุณอ าง

สูงไ ้ณ โอกาส ้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณคาของ า งา ฉ ั

้ี หากกอให้กิดป ะโ

ช

์ตอ ที่ศึกษาคู้้ ค

า้

องขอมอ้

 

ความดี ด

มีู้

ะคุณที่กลา มาข้าง ้ ห

งา ทางกา ศึกษ

า คณะครูนักเรียนและชุมชนที่จะ

ทาให้โ ง

ี

สามา ถดา

ิ กา จัดกิจก

มกา

ี กา สอ

.

 

 

 

และ

อ างมีป ะสิทธิภา

 

 

ประสิทธิ ล กิดป ะโ ช

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

์โด

 

ง อ กั

ี

ค ู และชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

วิระชัย เบญจมาศ

 

 

 

 

 

 

 

ครู คศ. 1โรงเรียนบ้านโพนแพง

 

 

 

 

 

สา

กงาั

ข

 

้ื ที่กา ศึกษาหนองคาย

เขต 2

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง

รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง

 

ปี การศึกษา2552

 

ผ้ราู งา

นายวิระชัย เบญจมาศ

 

หน่วยงานที่สังกัด

โรงเรียนบ้านโพนแพง

าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปีส านักงานเขต

 

้ื ที่กา ศึกษาหนองคาย

เขต 2

ปี ที่รายงาน

2553

 

บทคัดย่อ

การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง เพื่อน าผลจาก

การทดสอ

ปใช้ใ

กา ฒั

าป ั ป ุงกา

จัดกิจก

มกา

ี กา

สอ

 

ให้มีป

ะสิทธิภา

งขึิ้

 

 

ประชากรที่ใช้รายงานการทดสอ

สมรรถภาพทางกาย

 

ด้ ก

กั ี

ชั้ อ

 

ุ าล 1 ถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ก

 

 

มข้อมูล

ชั้นป ะถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552 จ านวน60 ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

โดยค ู ู้ั

ดชอิ

ละสม

ถภา

โด ใช้ค ื่องมือกา ก

 

 

มข้อมูล คือ

ทดสอ

สมรรถภาพทางกายของก ม

ลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีปฏิบัติแจกแจงความถี่ หาร้อยละ โดยจ าแนกเป็ นรายด้านและ

ภาพ ม

 

า สม

 

ถภา

ทางกา

กั

ี

โ ง ี

า้

โพนแพง ปี การศึกษา2552

อ ใู

กณฑ์ปานกลาง ดัง

้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กั ี

ที่ด้ั กา ทดสอ

สัดส

ของ างกา

จา

 

 

60 คน คิดเป็ นร้อยละ100

มีสัดส

 

 

 

.

49

คน คิดเป็ นร้อยละ81.67

 

มีสัดส

ของ างกา

อม

ของ างกา สมส

จา

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

จ านวน 9

คน คิดเป็ นร้อยละ15.00 มีสัดส่วนของร่างกายอ้วน

จานวน 2 คน

คิดเป็ นร้อยละ

3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักเรียนอายุ4 – 6 ปี

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน9

คน คิดเป็ น

ร้อยละ

www100 มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับดี่ จานวน

8

คน คิดเป็ นร้อยละ 88.89 มี

สมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง่ จ านวน1 คน คิดเป็ นร้อยละ11.11

 

 

 

 

 

 

3. นักเรียนอายุ7 – 15 ปี

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน

 

51 คน คิด

เป็ นร้อยละ100 มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับดีมาก่ จานวน

 

7 คน คิดเป็ นร้อยละ13.75 มี

สมรรถภาพทางกายอยูในระดับดี่ จานวน

19

คน คิดเป็ นร้อยละ 37.25 มีสมรรถภาพทางกายอยู่

ในระดับปานกลาง จ านวน28 คน คิดเป็ นร้อยละ45.10

มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับ่ ต ่า

จ านวน2

คน คิดเป็ นร้อยละ3.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่1

บทน า

ความเป็ นมาและความส าคัญ

สา กงาั คณะก มกา กา ศึกษาขั้ ้ื ฐา กาห ดมา ฐา ด้า คุณภา ู้ ี กา ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ในมาตรฐานที่7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ที่ดี ั

 

7.2 มี าห กั ส

สูง ละมีสม

ถภา ทางกา

าม กณฑ (ส านักงานคณะกรรมการ

 

 

งชี้ที่

 

้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาขั้ ้นฐานื . 2549:3)

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน )

ด้กาห

ดมา

 

ฐา

ัชี้ ดั ละ กณฑกา

ิจา ณา

ื่อกา ป ะ มิ คุณภา

ภา

อก

ระดั กา ศึกษาขั้

้ื ฐา

(สมศ .2549 :20)

 

มาตรฐา ที่2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภา

 

จิ ที่ดี

ั

ง

2.2

ู้ ี

มี าห กั ส

สูง

ละมีสม

ถภา.ทางกา

าม กณฑ โด ใช้

 

 

 

 

 

ชี้ที่

 

้

 

 

 

 

 

com

 

เกณฑกา

จ ิญ

ิ โ อ างสม

ูรณ าม กณฑมา

ฐา

ของก มอ

 

ามั ก ะท

งสาธา ณสุข

และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ( .ศ.

2543)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้าน

นแ

ง

มีภา กิจใ

กา จัดกิจก

มกา

ี กา สอ

สง ส ิมศัก ภา

ของ ู้ ี

ทุกด้า

 

โด

จัดกิจก

มสง ส ิมสุข

ิสัยสุขภา กา

ละสุขภา จิ ที่ดี โด

กา

จัด

กิจก

 

ม

ามโค งกา โ ง

ี

สง ส ิมสุขภา

โค งกา โ ง

ี

 

ถีิ ุทธ โค งกา

ฒั

าป ั ป ุง

อาคา

สถา ที่ละสิง

วดล้อม และโครงการอื่นๆ ที่กี่ ข้อง

ื่อให้ ู้ ี มี ฒั ากา

ที่สม ูรณ

ทุกด้า

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

ปี การศึกษา 255 2

 

กาห ดกา ป ะ มิ ละทดสอkroobannokสม ถภา ทางกา ของ ู้ ี

เผยแพร่บนเว็บไซต์

มอบหมายให้ครูผู้สอนรับผิดชอบในการประเมินและทดสอบ ร่วมกนสรุปผลั

และรายงานผลการ

ด าเนินการเพื่อเป็wwwนข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบริหารจัด การศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิงขึ่ ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

2.เพื่อนาผลจากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพยิงขึ่ ้น

ขอบเขตของการรายงาน

 

การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา

2552 กาห

ดขอ

ข กา

า

งา ดัง ้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ประชากรที่ใช้ในการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้าน

โพนแพง ปี การศึกษา2552

จ านวน60 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจก

มกา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย

 

 

 

2.1 กิจก

มกา ป ะ มิ สัดส

างกา

กั

ี

อา

ุ 4-15 ปีป ะกอ ด้ กา ชัง

นาห

กั และกา

ดสั

สูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 กิจก

มกา ทดสอ สม

ถภา

ทางกา

กั

ี

อา ุ

4-6 ปี (อนุบาล)

ประกอบด้วย งอตัวข้างหน้า,

ื ข งปลา ท้า, ยื

กระโดดไกล และ งเร็วิ20 เมตร

 

 

2.3 กิจก

มกา ทดสอ สม

ถภา

ทางกา

กั

ี

 

อา ุ

7-9 ปี (ประถมศึกษา)

ประกอบด้วย งอตัวข้างหน้า, ยืนกระโดดไกล, ลุก-

 

 

 

 

.

งั 30 วินาที, งิ ก ของ และ งเร็วิ50 เมตร

 

 

2.4

กิจก

มกา ทดสอ สม

ถภา

ทางกา

กั

ี

com

 

 

อา ุ

10-15 ปี(ประถมศึกษา)

ประกอบด้วย งเร็วิ50 เมตร, ยืนกระโดดไกล, ลุก-

งั 30 วินาที, ดึงข้อราวเดี่ยว, งอแขนห้อยตัว,

วิงเก่

ของ

งทางิ

กล 600 เมตร และงอตัวข้างหน้า

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่บนเว็บไซต์kroobannok .

ตาบลโพนแพงwwwอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

2.การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา255 2

อายุ4-15 ปี การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ4-6 ปี(อนุบาล) การทดสอบสมรรถภาพ ทางกายนักเรียนอายุ7-9 ปี(ประถมศึกษา) การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ10-15 ปี (ประถมศึกษา)

3.ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

4.ข้าราชการครู หมายถึง ข้าราชการครูสายผู้สอนโรงเรียนบ้านโพนแพง

5. นักเรียน หมายถึงนักเรียนที่กาลังเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

6. เกณฑ์การประเมิน หมา ถึง กณฑกา จ ิญ ิ โ อ างสม ูรณ าม กณฑมา ฐา ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มา รฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ( .ศ.2543)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคนทราบระดับสมรรถภาพทางกาย ของตนเอง

2. โรงเรียนได้ข้อมูลสารสนเทศด้า สมรรถภาพทางกายของนักเรียน ใช้เป็ นข้อมูลใน

การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เรีย มีคุณภาพตามเป้ าหมาย

 

.

 

com

.

 

kroobannok

เผยแพร่บนเว็บไซต์

www

 

บทที่2

แนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

 

ใ

ท

้ี ู้า งา

ขอ

า ส อขอ

ขา ก อ

คิดที่มีค ามสัม ั ธ กี่ ข้องกั กา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

สมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

 

2.

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

 

 

 

 

4.

จุดประสงค์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

 

1. สมรรถภาพทางกายและการทดสอ

สมรรถภาพทางกาย.(Physi al fitness)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

สมรรถภาพทางกาย (Physical

fitness)

คือ ค ามสามา ถของ างกา ใ

กา ป ะกอ

กิจก

มทางด้า

กา ออกกาลังกา ห ือป ะกอ

กิจ

ั

ป ะจา

ั ด้ป

ลา า

Hippocrateo

บิดา

หง งกา

ท กลา

า “การมีสมรรถภาพ และมีสุขภาพดีของ างกา จะ ป

สิงป้องกั ั

สาห ั ุคคลที่สาคัญ งิ

ละกา ใช้ส

างๆ ของ างกา อ ูสมอจะทาให้างกา มีสุขภา

ดี และ

มีพัฒ

ากา ขึ้

Aristotle

กปั ัชญา กลา า

“สม

ถภา

ละสุขภา

ทางกา มี ลโด

ง อ

สุขภาพการท างานของจิตใจ”

ึงสอดคล้องกั

John Lock

“จิ ใจที่องใส อมอ ใู

กา อั

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบูรณ์” a sound mind in at soundkroobannokbody

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

สมรรถภาพทางกายเป็ นลักษณะภาพรวมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไว้หลายอยาง่

ในที่นี้ขอยกตัวอยางการแบ่่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายตามคณะกรรมการนานาชาติwww เพื่อ วัดมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Internation Committeefor the Standardization of Physical Fitness Test ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายไว้7 องค์ประกอบ คือ

1. ความเร็ว(Speed) หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายจากจุดหนึ่งไป ยังจุดหนึ่งภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น วิง่ 50 เมตร 100 เมตร

2. พลังกล้ามเนื้อ (musele power) ความสามารถของกล้ามเนื้อที่สร้างกาลัง โดยการหดตัว ในระยะเวลาสั้นอยางเต็มที่่เพื่อให้ร่างกายหรือวัตถุเคลื่อนที่ออกไปให้ได้ระยะทางมากที่สุด

 

 

 

3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (musele strength) ความสามารถของกล้ามเนื้อในการออก

แรงเพื่อก ะทา

อ

ั ถุ ม

าจะ ป กา

ก

ะทาห ือกา

อ า้

ั ถุที่มี าห กั

ียงค ัง ดี

โด

ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้

 

้

 

 

 

 

จากดั

ลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ค

ามอดท

 

ของกล้าม

้ือ

(musele

endurance)

ค

ามสามา ถของกล้าม

้ือใ กา

ประกอ

กิจก

ม

้ั ๆ

ด้ป

ะ ะ

ลา

า

ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ค ามคลอง

ั (agility) ค ามสามา ถของ างก ายในในการควบคุมการเปลี่ยนทิศทาง

ในกา

คลื่อ ที่ด้อ าง

 

ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ค ามออ

ั (flexibility)

อค ามสามา ถใ กา

ดหื ุ

 

ัของกล้าม ้ือ ละข้อ

อ

ในการเคลื่อนไหว ื่อทาให้กิดมุมใ

กา

คลื่อ ห

ด้มากก

าปก ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ค ามอดท ทั ป (general endurance, aerobic

capacity) ความสามารถของทาง

ร่างกา

ใ กา ป ะกอ

กิจก มที่มีค

 

ามห

ักใ

ระดับปานกลางได้นานโด

ม กิดค าม มื่อ ล้า

และมีความเหนื่อยช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบสม

ถภาพทางกาย

ป

กา ทดสอ

ใ

 

ละส

ขององคป ะกอ

 

 

 

สม ถภา ทางกา ทั้ง

้ี ลกา ทดสอ

 

จะ ป

ัชี้ถึง

ะดั สม

ถภา ทางกา ที่ป

อ ใู

 

 

 

ปัจจุ ั กา ทดสอ

สม

 

ถภา

ของ างกา ใ

ละส

ป ะกอ

 

สามารถวัดได้โดยใช้วิธีปฏิบัติ

และ ค ื่องมือใ

กา

ทดสอ ดัง

า าง

อ

ป

้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่1 วิธีปฏิบัติและเครื่องมือในการทดสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

kroobannok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ

 

 

 

รายการทดสอบ

 

 

 

 

 

อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การทดสอบความแข็งแรง

 

1. วัดแรงบีบมือ

 

 

- Hand qrip Dynamometer

 

 

 

 

 

 

www

 

 

2. วัดแรงเหยียดขา

 

 

- Back and legs Dynamometer

 

 

 

ของกล้ามเนื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วัดแรงเหยียดหลัง

 

 

- Back and legs Dynamometer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การทดสอบพลังกล้ามเนื้อ

 

การยืนกระโดดไกล

 

 

-แผนยางกระโดดไกล่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การทดสอบความเร็ว

 

 

วิง่ 50 เมตร

 

 

 

 

-สนามวิง่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ

 

 

 

 

 

รายการทดสอบ

 

 

 

อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

การทดสอบความอดทน

 

 

งิ ะ ะ กล

 

 

-ส

าม งิ

 

 

 

ทั ปของ างกา

 

 

 

 

(ชาย 1,000 เมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หญิง800 เมตร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

กา

ดคั ามออ

ั

 

 

 

งั - เหยียดตัว

 

 

-กลอง ดคั ามออ ั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

กา

ดคั ามคลอง

คล

 

1.

งิ ก

ของ

 

 

-ส

าม งิ

 

 

 

อง

 

 

 

 

 

2.

กา้

้ 20 ิ าที

 

 

- ้ื

งสี่หลี่มจิ ุ ัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

การวัดสมรรถภาพของ

 

1.

วัดความจุปอด

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบหายใจ

 

 

 

 

2.

วัดสมรรถภาพการ

 

 

-Spirometercom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จักรยาน วัดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หายใจสูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

การทดสอบความอดทน

 

1.

ลุก-

งั 30 วินาที

 

 

-เบาะนอน

 

 

 

ของกล้าม ้ือ

.

 

2.

ดึงข้อ(ชาย 12 ปี

 

 

-บาร์เดี่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึ้

ป)

 

 

 

-บาร์เดี่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

 

 

www

 

3.

งอแขนห้อยตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หญิงทุกอายุ และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชายอายุต่ากวา่ 12 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมพลศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วัดแรงบีบมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือ แฮนด์กริฟไดนาโมมิเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ป ั ะดั ที่จั ของ ค ื่องมือให้หมาะกั มือ ู้ั กา ทดสอ (มือข้างถนัด)

2.ให้ ทดสอู้ ปลอ

ข

ามส

า ข้างลา

ั มือกาที่จั ของ ค ื่องมือ ห้าม

ล าตัวและห้ามเหวี่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ให้ออก งกามือให้ มที่โด ทา 2 ค ้ัง อาคาที่มากก า

4.

าคาที่ด้หา ด้

าห

กั ั

ทดสอู้

ล้ ที

กั กณฑ

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

2. วัดแรงเหยียดขา

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือแบ็คแอนด์เล็กไดนาโมมิ ตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ให้ผู้รับการทดสอ

ยื

ที่วางเท้าของเครื่องมือทดสอบ

2.

อ ขาลง ละ

กขาออก หลัง ละ ข

 

.

 

ง ขางอป ะมาณ 90 องศา

3.

มือจั ที่ดึงใ

 

ทามือค

 

 

 

 

com

 

า ะห าง ขาทงสองจัดสายให้พอเหมาะ

4.

ออกแ งเหยียดขาให้เต็มที่2 ทค า้ัง อาคาที่มากก า

 

 

5.

าคาที่ด้หา

าห

กั

ัของ

ทดสอู้

ล้ ที

กณฑ

 

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

 

3. วัด รงเหยียดหลัง

 

 

 

 

 

 

 

ครื่องมือบ็คแอนด์เล็กไดนาโมมิเตอร์

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้รับการทดสอบยืนบนที่วางเท้าของเครื่องมือทดสอบ.

 

1.

 

 

 

kroobannok

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์2. กม้ ัลง ขา ห ี ด ึง ข งปลา ิ้ อ ปู ะมาณ ะดั ขา

3.

จับที่ดึงในท่ามือคว่าจัดระดับสายดึงให้เหมาะสม

 

 

4.

ออกแรงดึงให้เต็มที่โดยเหยียดหลังขึ้นทา 2 ครั้ง เอาค่าที่มากวา่

5.

นาค่าที่ได้หารนาหนักตัวของผู้ทดสอบแล้วเทียบเกณฑ์

www

 

้

 

 

 

 

 

 

 

4. ยืนกระโดดไกล

เครื่องมือแผนยางวัดระยะความยาว่ 3.50 เมตร

วิธีปฏิบัติ

1.ให้ผู้รับการทดสอบยืนบนจุดเริ่มของแผนยางยืนกระโดดไกล่

2.แยกเท้าให้พอเหมาะ โยกตัวแล้วกระโดดออกไปให้ได้ระยะทางมากที่สุด

3.วัดระยะจากเส้นเริ่มถึงเส้นเท้าหลัง ทา 2 ครั้ง เอาค่าที่มากกวา่

 

4.

นาค่าที่ได้หารด้วยความสูงแล้วเทียบเกณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การทดสอบการหายใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือ สไปโรมิเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

้งั

ะดั ขม

 

ส กลให้อ

ที่ศูนู (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ให้ผู้รับการทดสอบยืนตัวตรงหน้าเครื่องจ ล ด ปาให้อ ใู

ะดั ปาก

 

3.

ู้ั กา ทดสอ

หา ใจให้ มที่ละ ปาลม ข้า ปใ

หลอดให้มากที่สุด ทาที่จะทา

ได้(ห้ามงอตัวหรือใช้แขนบีบหน้าอก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ท า2 ค ้ัง อาคาที่มากก

า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

าคาที่ด้หา

าห

กั

ั

ล้ ที

กณฑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การวัดความอ่อนตัว

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

ค

ื่องมือ ม้า ้งั ดั

ะ

ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ให้ผู้รับการทดสอ

งั ห

ี ดขา

ง ฝา ท้า

้งฉากกัั

้ื

ั ที่ก้ั

ท้าชิดกั

 

2.

ห

ี ด ข

ง ปข้างห

า้

ล้คอ กม้ ั

ปข้างห

 

าให้้ กลที่สุด ละให้คงทา

มือ ทั้งสองที่ืด

ป

้ั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ห้ามโ ก ัห ืองอ ัอ าง

ง

าะอาจ

จะ ป

อั

 

า

 

กก ะดูกสันหลัง ด้

และ ขณะกม้

ั ขา

องตึง้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

คิดคะ

จาก ะ

ะทางจากปลา

ิ้ มือถึงปลา

ิ้ ท้า ถ้า ล

ิ้ ท้า ป คิด

คะแนน ป

ก ถ้า มถึง.ิ้ ท้าคิดคะ

 

ป

ล

5.

าคาที่ด้ที

กั กณฑ

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

7. วิ่งเก็บของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือ ไม้ขนาด5 x 5 x 5 ซม. 2 ท่อน ระยะทางบน พื้นเรียบยาว 10 เมตร วงกลมผา่

ศูนย์กลาง50 ซม. 2 วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

วางไม้ทั้ง 2 ท่อนไว้ในวงกลมห่างจากจุดเริ่มต้น 10 เมตร

 

 

 

 

 

 

2.

ให้ผู้รับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม

เมื่อให้สัญญาณออกวิง่ ให้ผู้รับการทดสอบ

ออกวิงอย่ างรวดเร็วไปเก่็บท่อนไม้ 1 ท่อน มาวางในวงกลมแล้ววิงกลับไปเก่

บอีก็

1 ท่อน มาไว้ใน

วงกลมอยางเร็วที่สุด่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ท า2 ครั้ง เอาค่าที่ดีที่สุด ห้ามโยนไม้หรือวางออกนอกวงกลม

 

 

 

 

8. ก้าวเต้น20 วินาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือ ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส120 x 120

ซม. (ส าหรับหญิง) ขนาด 150 x 150 ซม.

(ส าหรับชาย)

งภา ใ ด้

 

ส้ ข าด ป

9 ชอง ทา ๆ กั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ให้ ู้ั กา

ทดสอ

ื ใ

ชองสี่หลี่มมุม า้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

กา้

ท้าข

าลงชองสี่หลี่มมุมข

าด้า

ลางกา้

ท้า

า้ มาชิด ท้าข า

 

 

 

 

 

3.

กา้ ท้าข

า ขึ้ ลงชองสี่หลี่มมุมข

า

กา้

 

ท้า า้

มาชิด ท้าข า

 

 

 

 

 

4.

กา้

ท้า

า้

ลงชองสี่หลี่มมุม

า้

ด้า

กา้

ท้าข

ามาชิดเท้าซ้าย

 

 

 

 

5.

กา้

ท้า

า้

ลงชองสี่หลี่มด้า

า้

ลางกา้

ท้าข าชิด ท้า า้

 

 

 

 

 

 

6.

ปฏิบัติ ข้อ1-5 10 วินาทีและให้ปฏิบัติส นทางตามข้อ1-5 อีก10 วินาที

 

 

7.

ั จา

 

ชองที่ทา ด้ที

กั กณฑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป

ที่อม ั กั

าปัจจัอ างห

 

ึงใ กา ดา งชี ิ ของม

ุษ

คือ สุขภา

 

ละความ

แข็ง

งของอ

ั

ะ

าง ๆ ของ างกา

ึง ป

ากฐา

 

 

้ือง

 

.

ม

างๆ ใ

 

 

้ ของกา ป ะกอ กิจก

ชีวิตประจ าวันที่มีคู้ าม จ ิญ ิ โ

สมส

ละมีกา

ฒั

าทางด้า

com

 

 

างกา

ดี ล้

ุคคล ู้ ้ี จะ

กลา

ป ที่มีคู้

ามสามา

ถทางด้า

างกา

ดีด้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถภา

ทางกายตามทรรศนะทางการแพทย์หรือทางสรีรวิทยา หมายถึง

ความสามา ถของ างกา ใ

กา ป ั

ั

ื่อื้ สภา

จาก กา ทางา

ห

กั ิด

อกั

 

มาหลาย

ช่วงห

ึงให้กลั คื

สูสภา

ปก ิโด ใช้ ลาอ าง

อ้

ที่สุด

กั

ลศึกษา

ละ

กกาั ศึกษาหลา

ท่าน

ด้ให้ค ามหมา ของคา า “ สมรรถภาพทางกาย ” และสมรรถภาพทางกลไก

ดัง้

้ี

 

สม

ถภา

ทางกา.มีค ามสาคัญ

อกา ป ั ป ุงคุณภา ชี ิ ป ส

สาคัญที่จะทาให้

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

มนุษเผยแพร่บนเว็บไซต์สามา ถปฏิ ั ิงา ด้อ างมีป ะสิทธิภา ผลการเป็ นผู้ที่มีประสิทธิภาพทางกายที่ดี คือ

 

1.ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพิมพูนประสิท่

ธิภาพของระบบต่างๆ

 

ในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ

การหายใจ ระบบการยอยอาหาร่ ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทาให้รูปร่าง และสัดส่วนของร่างกายดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ช่วยควบคุมมิให้นาหนักเกิน หรือควบคุมไขมันในร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ช่วยลดความดันโลหิตสูง ลดไขมันเลือด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เพิมความคล่

่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการท างาน

 

 

 

 

 

 

3. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

จากค ามหมา ของคา า สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกาย ที่ดีควรจะมีองค์ประกอบคือสามา ถออกาลังกา อ างห กั ด้ มีความแข็งแรงและความทนทาน

ของกล้าม

้ือสูงสุด

มีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดมีค ามสามา ถ

อกา มใช้

ออกซิเจน

ื่อกา ออกกาลังกา

ด้ า

มีค ามสัม ั ธ ะห าง ะ

ป ะสาท

และระบบ

กล้าม

้ือ ป

อ างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากองคป ะกอ

ดังกลา ทาให้ส ุป ด้า “องค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย” ประกอบ

ด้วย (

 

มศักดิิ สุริยจันทร์2536 : 59 – 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscular strength) หมายถึงค

ามสามา ถสูงสุดที่กิด

จาก กา

หด

ัค

ังห

ึงของกล้าม

 

้ือ

(Contraction)

ื่อคลื่อ

าห

กหั ือ า้

าห

กั

ียงค ัง

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

้

 

 

้

 

้

เดียวโดย มจากดั ลา ช

การดึงข้อแรง ี

มือ

 

.

 

 

 

 

 

2.ความทนทานของกล้ามเนื้อ(Muscular

E dura

 

 

 

 

 

ce)

หมายถึง ความสามารถของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

กล้าม

้ือ

ที่สามา ถท างานซึ่ งมีความหนักพอประมาณด้ ิด อกั ป

ลา

า โด

ม สื่อม

ประสิทธิภาพช

กา ลุก

งั 30 วินาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.พลังงานของกล้ามเนื้อ(Muscul

P wer) หมายถึงค ามสามา ถของกล้าม

้ือที่หด

ตัวได้อ

าง

งฉั

ลั ทั ที (Expl sive)

ใ ลาอั สั้ ที่สุด

ึงทาให้ ั ถุห ือ

างกา

คลื่อ ที่

ออกไป ป็ ระ ะทางมากที่สุดช

 

การยืนกระโดดไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ความอ่อนตัว(Flexibility) หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวให้ได้มุมของการ

เคลื่อ

ห อ าง

 

.

ละข้อ อ

วัดได้เป็ นองศาซึ่ งเป็ นความสามารถในการยืดของ

มที่ของข้อ อ

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

เนื้อเยื่อ (Tissue) เอ็น(Ligament) และกล้ามเนื้อ (Muscle) โดยโครงสร้างทางสรีรวิทยาของข้อต่อ

ช่วยให้เรา สามารถกาหนดองศาของระดับการยืดหยุนได้่(Mathew 1973 : 5 – 6)

 

 

 

 

 

5.ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ

 

(Cardio

–

Respiratory

Endurance)wwwหมายถึง ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานของระบบไหวเวียนโลหิตและระบบ

หายใจที่สามารถท าให้ร่งกายปฏิบัติงานขนาดปานกลางติดต่อกนเป็นระยะเวลานานั

เช่น การวิง่

12 นาทีวิง่ 100 เมตร

6.ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ของร่างกาย จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อยางรวดเร็ว่ เช่น การวิงเร็ว่ 50 เมตร

 

7.ความคล่องแคล่วว่องไว(Agility) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการควบคุม

เปลี่ยนทิศทางห ือทาทาง (Chang Direction or Position) ของกา คลื่อ

ห ด้อ าง ด

ละ

ตรงเป้ าหมายโดยใช้ความเร็วเต็มที่กา งิ ิก

ก งิ ก

ของ 10 เมตร

 

 

8.การทรงตัว(Balance) หมายถึงค ามสามา ถใ

กา ค คุมทาทางของ างกา ให้อ ู

ใน ลักษณะที่ต้องการได้ม าจะอ ใู ขณะ คลื่อ

ห ห ือ คลื่อ ที่ช

การทรงตัวบนราวทรง ัว

ของ

กกัีฬา มิ

าส ิก

 

 

 

 

 

9.การท างานประสานกันระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ(Co-ordination) หมายถึง

การ

ค คุมให้างกา ทางา อ ส องกา สังงา

ของ ะ

ป ะสาท ป งกล้ามั ้ืออ างมี

 

ประสิทธิภาพช

การโยนลูกบอล3 ลูก2 มือ

 

 

 

 

4. จุดป ะสงคของกา ทดสอ

สม

ถภา ทางกา

.

 

1.

ื่อให้กา ศึกษา ก

ทดสอู้

ถึง ะดั สม

ป ี ที

ถภา ทางกา ของ

อง โด

กบั คามา ฐา

ทางสุขภา ที่จา

ก ามอา ุ ละ

ศ

com

 

 

 

2.ทาให้ ด้ข้อมูลที่ป

ป ะโ

ช ์ตอกา

ะ

ากา ออกกาลังกา ใ

ทุกด้า

ของ

สมรรถภาพ

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์3.ท าให้สามารถติดตามละปkroobannokะ มิ ลค ามกา้ ห าของ้ ทดสอู้

4. ื่อก ะ ุ้ ให้ ทดสอู้ ้งั ป้าหมา ะดั สม ถภา ทางกา ที่้องกา ลุ

การ ี ม ้ทดสอู .

-สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายwwwหลวม และเหมาะสมกบการทดสอบั

-ตลอดช่วง 1 วันก่อนการทดสอบ ให้ดื่มน้าให้พอเพียง

-ให้งดอาหาร บุหรี่สุราหรือกาแฟก่อนทดสอบ อยางน้อยที่สุด่ 3 ชัวโมง่

-ในวันที่ทาการทดสอบให้งดการออกกาลังกาย หรือการเคลื่อนไหวที่ท าให้ เหน็ดเหนื่อยมาก

-ในคืนก่อนการทดสอบ นอนหลับให้พอเพียง (ประมาณ 6-8 ชัวโมง่ )

ลาดับการทดสอบ

1.ก่อนที่จะให้บริการทดสอบสมรรถภาพต้องเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้ - แบบฟอร์มต่างๆ

- ปรับหรือตั้งเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน : เครื่องเคาะจังหวะ, จักรยานวัดงาน ที่วัด

ไขมันใต้ผิวหนัง

 

 

 

- จัดเรียงเครื่องมือตามล าดับการทดสอบ

- ป ั อุณหภูมิห้องให้อ ใู

ะดั 21-23 องศาเซลเซียส(70-800 F.)

2. ถ้า องทดสอ้ สม

ถภา

หลา ป ะ ภทค

ี งลาดั กา ทดสอ ดัง ้ี

- วัดชีพจรหรือฟังหัวใจเต้น วัดความดันโลหิต ขณะพัก

- ดสั

สูง ละชัง

าห กั

 

 

 

้

 

 

- ตรวจวัดไขมัน

 

 

 

- ทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด ระบบหายใจ

- ทดสอ

ค าม ขง

ง ละอดท ของกล้าม

้ือ

- ทดสอ ค าม ดหื ุ

การทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด โดยเฉพาะการทดสอบแบบ Submaximal จะ

มีความคลาดเคลื่อนได้ถทาภา หลังกา ทดสอ

.

 

้ือ

เพราะการ

ค าม ขง ง ละอดท

 

ของกล้าม

ทดสอบสม

ถภา

ของกล้าม ้ือทาให้อั ากา

 

 

com

กั กา ดั

้ ของหั ใจสูงขึ้ ล้

ละ ช

ดี

ไขมันหลังการทดสอบความอดทนของหัวใจและปอดจะมีค ามคลาด คลื่อ

ื่องจาก างกา มี

การสูญ สี

าโด

ฉ าะอ าง งกิ ารวัดโดยใช้กระแสไฟฟ้(BIA)า

และการที่มีเหงื่อออกมากจะท า

 

้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ผิ ห งั

ม

า

ละลื่ ทาให้กา

ดั ขมั โด ใช้calipers มีความคลาดเคลื่อน

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมการทดสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

อง้ งี ละ ป ส

ั

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

มีที่ังส.า ละโ

ะส๊าห ั กา

ดคั ามดั โลหิ

ละชี จ

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

3.

เครื่องมือมาตรฐานมีความพร้

 

 

 

 

 

 

 

4.

การทดสอบต้องไม่เร่งรีบ และทุกขั้นตอนผู้ทดสอบได้รับการอธิบายโดยละเอียด

ผ้ที่มีภาวะหรือโรคต่อไปนีู้ห้ามทดสอบสมรรถภาพด้วยการออกก าลังกายอย่างเด็ดขาด

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ่งบอกวามีภาวะหัวใจขาดเลือด่, กล้ามเนื้อหัวใจตาย (ภายใน 2 วัน) หรือภาวะผิดปกติเฉียบพลันของหัวใจ

2.มีอาการเจ็บหัวใจ( จ็บแน่นหน้าอก) แบบไม่คงที่

3.ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมได้จนมีอาการแสดง

4.ภาวะลิ้นหัวใจ Aortic ตีบอยางรุนแรง่

5.ภาวะหัวใจวายที่ควบคุมไม่ได้

6.ภาวะเส้นเลือดปอดถูกอุดก้นอยัางเฉียบพลันหรือเนื่้อปอดตาย

7.

กล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลัน

 

 

8.

สงสัยห ือมีภา ะหลอด ลือด ดงใหญโปง

อง

 

 

9.

ภา ะ ิด ชื้ออ

าง ฉี

ลั

 

 

 

 

 

 

ข้อ งชี้ใ กา ห

ุดทดสอ สม

ถภา ด้ กา

ออกกาลังกา

สาห ั ้ใหญที่มีคู าม สี่ง ่า

1.

ิมมีอากา

จ

ห

าอก้

 

 

 

 

 

 

2.

ความดันเลือดSystolic

ลดลงมากก า 20

มม.ปรอท หรือความดันSystolic ม

 

ิมขึ้ มื่อ

ิมค ามห

กหั ือค

าม งของกา ออกกาลังกา

3.

ความดันเลือดSystolic

สูง กิ

ป คือมากก า 260

 

มม.ปรอท หรือ Diastolic

 

มากก า 115 มม.ปรอท

 

 

 

 

 

 

 

4.

มีอากา ของ ลือด ป ลี้ ง ม

ียง

อ ช

 

ู้สึกจะ ป ลมห ามืด้, สับสน, อาการเซ

 

, หน้าซีด, เขียว คลื่นไส้ หรือผิวห

ังเย็นชืด

 

 

5.

อั ากา

้ หั ใจ ม

ิมขึ้

ามค าม

 

.

งห ือค ามห

กของกาั ออกกาลังกา

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

com

จังหวะการเต้นของหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ ชัดเจน

7.

ผู้ทดสอบ ้องขอหยุดการทดสอบ

 

 

 

 

8.

างกา ห ือ สี งของ ทดสอู้

สดงให้ห

ถึงค าม ห

 

ื่อ ล้าอ างที่สุด

9.

เครื่องมือทดสอบมีปัญหา

 

 

 

 

 

ที่มา: American College of Spo ts Medicine. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and

Prescription

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโพนแพง ดา ิ กา จัดกิจก มกา ี กา สอ โด มุงห งให้ั ู้ ี

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้wwwมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ จิตใจ การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย ผู้เรียน เป็วิธีปฏิบัติที่จะให้โรงเรียนทราบถึงพัฒนาการน ความพร้อม ความแข็งแรงและ การเจริญเติบโตของผู้เรียนเพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด

 

 

 

 

 

 

บทที่3

 

 

 

 

 

 

 

ธีดิา

ิ กา

ก

มข้อมูล

 

 

 

การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียน

้านโพนแพง ปี การศึกษา

255 2 คณะกรรมการฝ่ ายประเมิน สรุป และรายงานผลการประเมิน

ได้ด าเนินการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายนักเรียนละส ุป า งา

ามลาดั

ดัง ้ี

 

 

 

1.

วัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ขั้ อ กา ดา

ิ งา

 

 

 

 

 

 

3.

ป ะชาก

ละกลุม

ัอ างที่ใช้ใ

กา ทดสอ สม ถภา ทางกา

กั ี

 

4.

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอ

สมรรถภาพทางกายนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

5.

 

 

 

 

 

 

com

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

 

6.

เกณฑ์กา ทดสอบสม รถภาพทางกายนักเรียน

 

 

1.

ั ถุป ะสงค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

2.

ื่อา ลจากกา ทดสอ

ปใช้ใ

กา ฒั

าป ั ป ุงกา จัดกิจก

มกา ี กา

สอ

ให้มีป

ะสิทธิภา

.

 

 

 

 

 

งขึิ้

kroobannok

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 กระบวนการวางแผนการด าเนินงาน(Plan)

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโพนแพง

ด าเนินการในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

ปี การศึกษา2552 โดยด าเนินการดังนี้

 

 

 

 

 

1. การประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นักเรียน ตามคาสังโรงเรียนบ้าน่

โพนแพง

ที่28 /255 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปี การศึกษา255 2

ลงวันที่2

มีนาคม 255 3

โดย

มอ

หมา ให้ค ู ั

ดชอิ

ดัง ้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ดูแล เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพ

เช่น

ลั ม

าฬิกาจั

ลา กลองที่ัดกา

งอ

ั

ม้ดสั สูง ที่ชัง

าห

กั

และปูนขาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้

 

 

 

ประกอ ด้

คณะก

มกา

ดัง ้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

นายวีระ พินานิช

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

ประธานกรรมการ

 

 

1.2

นายประยงค์ สุวรรณเกษี

ครูช านาญการพิเศษ

 

 

กรรมการ

 

 

1.3

นายวิระชัย เบญจมาศ

 

ครูคศ.1

กรรมการและเลขานุการ

 

2. คณะกรรมการด าเนินการทดสอบสมรรถภาพีห าที่ดู้ ล กากั

ค

คุม กา

ทดสอ

ดัง ้ี

 

 

2.1

นางสมร ภูสมศรี

ครูช านาญการพิ ศษ

 

 

 

 

 

 

 

- งอตัวข้างหน้า(เซนติเมตร) อ ุบาล

.

 

 

 

 

-

ื ข งปลา ท้า (นาที/วิ

าที) อ

ุบาล

 

 

 

 

- ยืนกระโดดไกล(เซนติเมตร) อนุ

าล

 

 

 

 

 

com

 

 

 

2.2

นายประยงค์ สุวรรณเกษี

ครูช านาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

งิ ็ว50 เมตร (วินาที) ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

- ยืนก ะโดดไกล(เซนติเมตร) ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

- งอ ขนห้อยตัว(ชา

าก า 12 ปี/หญิง/วินาที) ประถมศึกษา

 

 

 

 

2.3

นายถาวร พิมพ์นนท์

ครูคศ.1

 

 

 

 

 

 

 

- ลุก- งั 30 วินาที(ค ้ัง) ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

- งอตัวข้างหน้า.(เซนติเมตร) ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์- งทางิ กล (600 เมตรชาย/หญิง อา ุ าก า 12 ปี/นาที) ประถมศึกษา

 

 

2.4

นายวิระชัย เบญจมาศ

 

ครูคศ.1

 

 

 

 

 

 

 

- วิงเก่ บของ็

(วินาที) ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

- วิงเร็ว่ 20 เมตร (นาที/วินาที) อนุบาล

 

 

 

 

 

 

www

วัดส่วนสูง อนุบาล/ ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

- ชังนาหนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

่ ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน

มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล

จากการทดสอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงาน เป็นรูปเล่มสมบูรณ์

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

3.1

นายประยงค์ สุวรรณเกษี

ครูช านาญการพิเศษ

 

ประธาน

 

 

 

3.2

นางสมร ภูสมศรี

 

 

ครูช านาญการพิเศษ

 

กรรมการ

 

 

3.3

นายถาวร พิมพ์นนท์

ครูคศ.1

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

 

 

 

3.4

นายวิระชัย เบญจมาศ

ครูคศ.1

 

 

 

กรรมการและเลขานุการ

มอ

หมา ให้คณะก

มกา ที่ด้ั กา

ง ้งั ดา

 

ิ กา ทดสอ

สม

ถภา

ทางกา

ของผู้เรียนให้แล้วเสร็จในวันที่5

มีนาคม

.ศ.2553 ส ุป

ลกา ดา

 

ิ

า งา

อ ู้ งคัั

ญชาั

เพื่อให้คณะก

มกา

า งา

ล

อ ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินการ(Do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะก

มกา ที่ด้ั มอ

หมา

ามคาสัง ป ะชุม

ี มกา ใ

ั ที่2 มีนาคม2553

เพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย จัดเตรียมสถานที่ในการทดสอบ ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

1.1

ค ื่องชัง

าห

กั

ละ ค ื่อง ดสั

สูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

้

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

1.2

ปูนขาวโรยสนาม เชือก

าฬิกาจับเวลา

 

 

 

 

1.3

เทปวัดระยะทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

1.4

ตารางบันทึกผลการทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

กล้องถา

ูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นัดหมายนักเ ียนทุกคนเตรียมตัวในการเข้ารับการทดสอบ ในวันที่3 มีนาคม 2552

ตั้งแ ลา 09.00 – 15.00

. โด

กั

ี

งกา

ชุดกีฬา

ั ป ะทา

 

อาหา ช้ามาให้ ี

้อ

เข้ารับการทดสอบตามฐานการทดสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ค ู ู้ั

ดชอิ

ละกิจก

ม กาห ดจุดใ กา ทดสอ

 

ั

อกสา

า ชื่อ

กั

ี ยนที่

แบ่งกลุม กั

ี

ามกลุมอา

ุ ี

 

้อ

ล้

ข้าทากา ทดสอ

 

สม

ถภา

จ

ค

ทุกฐา

ทุกกลุม

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

บันทึกเผยแพร่บนเว็บไซต์ลกา ทดสอ ส ุปป ะม ล ล ดสิั ลกา ทดสอ สง า ละ อี ดให้กั ลขา ุกา ฝา

ประเมินผล น าไปรวบรวมสรุปรายงาน 4. คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผล น าผลจากการสรุปและตัดสินตามเกณฑ์การประเมิน

และทดสอบสมรรถภาพ มาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย

www

บทที่1 บทน า

บทที่2

แนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

บทที่3

วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่5

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

2.3 การนิเทศติดตาม(Check)

คณะกรรมการฝ่ ายอ านวยการ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ความถูกต้องในการทดสอบของ

แต่ละฐา กา ทดสอ

ให้คา

 

ะ า กาลังใจใ

กา ปฏิ ั ิงา

ื่อให้ ด้ ลกา ทดสอ ที่

เที่ยงตรง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึษ

โ ง ี

อ ป

2.4. ขั้ อ

กา

ฒั

าป ั ป ุง ละ

า ลกา ป ะ มินปใช้(Action)

 

จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

พบ า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สัดส

างกา

ของ กั

ี

อา ุ4-15 ปี

ดัง ้ี

 

 

 

 

สมส

 

จ านวน

49 คน

คิดเป็ นร้อยละ81.67

 

 

ผอม

 

จ านวน9 คน

คิด ป็ นร้อยละ15.00

 

 

อ้วน

 

จ านวน2 คน

คิด ป็

ร้อยละ3 33

 

 

 

2. สมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ4-6 ปี(อ

ุบาล)

ดัง ้ี

 

 

 

ดีมาก

 

จ านวน

1 คน

คิดเป็ นร้อยละ.9 09

 

ดี

 

จ านวน

10 คน

คิดเป็ นร้อยละ90.91

com

 

 

 

3. สมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ7-15 ปี(ประถมศึกษา)

ดัง ้ี

 

ดีมาก

 

จ านวน

7 คน

คิดเป็ นร้อยละ13.73

 

 

ดี

 

จ านวน

19 คน

คิดเป็ นร้อยละ37.25

 

 

ปานกลาง

จ านวน

23 คน

คิดเป็ นร้อยละ45.10

 

 

่า

 

จ านวน

2

คน

คิดเป็ นร้อยละ3.92

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนได้น าผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ปี การศึกษา2552 เป็

ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

โดยใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ การกาหนดแผนงานโครง

 

การในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในปี การศึกษา255 3 เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งเสริมสุขภาพและ

โครงการกีฬาภายใน

และโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการส่

สมรรถภาพทางกาย แก่ผู้เรียน มีการกากบติดตามั ประเมินผล

และสรุปรายงานผลการด าเนินการ

อยางต่่อเนื่องและเป็นระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

ประชากรและกล่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินุ

 

 

 

 

 

ประชากรที่ใช้ในการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน

แพง ปี การศึกษา2552 ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

ตารางที่2

สดงกลมปุ ะชาก ที่ใช้ใ กา ทดสอ

สม

ถภา

ทางกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

 

 

กลุมป ะชาก

 

ชาย

 

หญิง

รวม

 

1

 

อนุบาล1

 

 

 

3

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

อนุบาล2

 

 

 

3

 

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ประถมศึกษาปี ที่1

 

 

4

 

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ประถมศึกษาปี ที่2

 

 

8

 

7

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ประถมศึกษาปี ที่3

 

 

5

 

2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

6

 

ประถมศึกษาปี ที่4

 

 

1

 

4com

5

 

7

 

ประถมศึกษาปี ที่5

 

 

8

 

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ประถมศึกษาปี ที่6

 

 

3

 

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

35

 

25

60

 

 

 

ที่มา: สถิตินักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

 

4.

 

ครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา

255 2

คณะกรรมการฝ่ ายประเมิน สรุป และรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ใช้

เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน จ านวน3 ชุด

 

 

 

 

www

 

สัดส่วนร่างกายนักเรียนอายุ 4-15 ปี ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มอายุ

 

1.

แบบรายงานที่1

 

ของนักเรียน ชังนาหนัก วัดส่วนสูง วิเคราะห์ผลตัดสินเป็น

3 กลุ่ม คือ ผอม สมส่วน

และอ้วน

 

 

 

่ ้

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยใช้เกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจ2543าปี

 

 

 

 

2. แบบรายงานที่2

แบบทดสอบสมรรถภาพทา

งกายนักเรียน อายุ4-6 ปี (อนุบาล)

ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มอายุของนักเรียน เป็น

4 ปี,

5 ปี และ6 ปี สรุปผลและตัดสินเป็5น

กลุ่ม คือ ดีมาก ดี ปานกลางต ่าและต ่ามาก โดยใช้เกณฑ์ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี2543

3 . แบบรายงานที่ 3

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน อายุ

7- 15

ปี

(ประถมศึกษา) ป ะกอ ด้ กา

งกลุมอา ของุ กั ี

ป 7 ปี, 8 ปี, 9 ปี, 10 ปี, 11 ปี, 12

ปี,

13 ปี, 14 ปี และ15 ปี

สรุปผลและตัดสินเป็5 กลุม คือ ดีมาก ดี ปานกลาง

่าและ ่ามาก

โดยใช้เกณฑ์ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ2543

 

 

 

4. แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นักเรียน ประกอ ด้วย ชื่อ–สกุล

นักเ ี

ศ อา ุ

าห กั ส

สูง สัดส ของ างกา

ลกา ทดสอ สม ถภา

ทางกา

 

 

 

้

 

 

 

 

ละรายการ

และสรุประดับสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

5. กา ิค าะหข้อมูล ละสถติที่ใช้ใ

การประ มินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

โพนแพง

ในการรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้าน

 

ปี การศึกษา2552

คณะก

 

 

 

 

com

 

มกา ฝ่ ายประเมินผลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ

วิเค าะหข้อมูล ดัง

้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คา ้อ ละ

(Percentage) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์% ใช้สูตร(ธานินทร์ ศิลป จารุ

,2549:153)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ(%)

=

X ï‚´100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

N

 

 

 

เมื่อ

จา

ข้อมูลที่้องกา ามาหาคา ้อ ละ

 

X

 

คือ

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

N

 

คือ

จานวนข้อมูลทั้งหมด

 

 

 

2. ค่าเฉลี่ย (Mean)

 

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ใช้สูตร(ธานินทร์

ศิลป์ จารุ, 2549 :

www

 

 

 

 

 

 

152)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X N

เมื่อ



คือ

ค่าเฉลี่ย

X

คือ

ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

N

คือ

จ านวนข้อมูลประชากร

6. เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

รายละเอียดตามภาคผนวก ก เกณฑ์การเจริญเติบโตและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ นักเรียน

เผยแพร่บนเว็บไซต์เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ใช้เกณฑ การ ตัดสิน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

.com .kroobannok www

 

บทที่4

 

ลกา

ิค

าะหข้อมูล

 

ใ ท ้ี ู้า งา กา ทดสอ สม

ถภา

ทางกา กั ี โ ง ี า้

โพนแพง

ปี การศึกษา2552 จะได้น าผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ที่ได้ด าเนินการ ทดสอบสมรรถภาพ และบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

น ามาอภิปรายเป็ นรายด้านและในภาพรวมของทดสอบสมรร

ถภาพทางกาย นักเรียน ตามล าดับ

ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่1 จา

ของ

้ที่ดู้ ั กา ทดสอ

สม ถภา

ทางกา จา ก ป อา ุและเพศ

ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

.

ตารางที่4

สดงกลุมป ะชากรที่ใช้ในการทดสอ

 

สมรรถภาพทางกายจ าแนกเป็ นอายุและเพศ

 

 

 

 

 

 

 

 

com

ตอนที่2

ผลกา ทดสอบสัดส่ วนางกายของนักเรียนประกอบด้วย

ตารางที่5

สดงข้อมูลสัดส

 

างกา กั ี อา

ุ 4-15 ปี

โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา

2552

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่3

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ประกอบด้วย

ตารางที่6

แสดงข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ4-6 ปี (อนุบาล) โรงเรียน

บ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

ตารางที่7

แสดงข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 7-15 ปี (ประถมศึกษา)

โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

 

 

www

 

 

 

 

 

ตอนที่1 จ านวนของผ้ที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายู จ าแนกเป็นอายุและเพศ

 

ตารางที่3

สดงกลมปุ ะชาก ที่ใช้ใ

กา ทดสอ

สม

 

ถภา

ทางกา จา

ก ป

 

อา

ุ ละ

ศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ(ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

ชาย

 

 

หญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบ.1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

อบ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

7

 

 

 

ป.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

 

 

 

7

 

 

 

ป.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

7

 

 

 

15

 

 

 

ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

1

 

 

 

9

 

 

 

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

9

 

 

13

 

 

10

 

 

7

 

 

11

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

25

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่3

 

 

 

า

กั

ี ที่ด้ั กา ทดสอ

สม ถภา ทางกา ทั้งสิ้

60 คน

 

แยกเป็ นนักเรียนชาย35

คน คิดเป็ นร้อยละ58.33 เป็ นนักเรียนหญิง จ านวน25

คน

คิดเป็

 

ร้อยละ 41.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จา

ก

ามกลุมอา

ุ ด้ดัง

้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา ุ(ปี)

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน(คน)

 

 

 

 

 

 

คิดเป็ นร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

6.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

8.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

16.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

11.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

18.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่2

ผลการทดสอบสัดส่ วนร่างกายนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่4 แสดงข้อมูลสัดส

 

างกา

ัก ี

อา

ุ4-15 ปีโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา

2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงา

1 สัดส

างกา

 

กั ี

อา ุ4 - 15

ปี

าม

โ

า

สง ส ิมกา

จัดกิจก

มกา ส ้าง

และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง

ค ือขา พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปงจานนคร

อ าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย สังกดสัา

กงาั

 

ข

้ื ที่กา ศึกษาห

องคา เขต 2

 

อายุ

นักเรียน

 

 

สัดส

ของ างกา

กั ี

 

 

 

 

 

สมส

 

 

 

 

ผอม

 

 

อ้วน

 

(ปี)

ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน

 

 

จ านวน

 

 

จ านวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คน)

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ

 

 

 

ร้อยละ

 

 

 

ร้อยละ

 

 

 

 

(คน)

 

 

(คน)

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คน)

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

 

 

3

75.00

 

 

 

 

 

 

1

 

25.00

 

6

5

 

 

3

60.00

 

2

 

40.00

 

 

 

 

 

7

9

 

 

6

66.67

 

3

 

33.33

 

 

 

 

 

8

13

 

12

92.31

 

1

 

7.69

 

 

 

 

 

9

.10

7

70.00

 

2

 

20.00

 

1

 

10.00

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

10

7

 

 

6

85.71

 

1

 

14.29

 

 

 

 

 

11

11

 

11

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

 

 

1

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

60

 

49

81.67

 

9

 

15.00

 

2

 

3.33

จากตารางที่4 พบวา่ นักเรียนที่ได้รับการทดสอบสัดส่วนของร่างกาย จานวน

60 คน

คิดเป็ นร้อยละ100 มีสัดส

ของ างกา สมส

จา

49

คน คิดเป็ นร้อยละ81.67 มีสัดส

ของ างกา

อม จา

 

9

คน คิดเป็ นร้อยละ15.00

มีสัดส

 

ของ างกา อ้ จา

2 คน

คิดเป็ นร้อยละ3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ป

ช งอา

ุดัง ้ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 5

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ านวน4

 

ค

มีสัดส

างกา สมส

จ านวน3 คน คิดเป็ นร้อยละ75.00 มีสัดส

างกา อ้

จา

 

1 คน คิดเป็ นร้อยละ25.00

อา ยุ 6

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ านวน5

 

ค

มีสัดส

างกา สมส

จ านวน 3

คน คิดเป็ นร้อยละ60.00

มีสัดส างกา

ผอม

จ านวน 2

คน คิดเป็ นร้อยละ

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 7

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ าน 9

 

ค

มีสัดส

างกา สมส

จ านวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ66.67

มีสัดส

างกา

 

อม จา

 

3

คน คิดเป็ นร้อยละ

33.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

อายุ 8

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ านวน13

ค

 

 

มีสัดส

างกา สมส

จ านวน12 คน คิดเป็

้อยละ92.31 มีสัดส

างกา อม จา

 

 

1 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.69

อายุ 9

ปี

มีนักเ ียนได้รับการทดสอบ จ านวน10

ค

มีสัดส

างกา สมส

จ านวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ70.00 มีสัดส

างกา

อม จา

 

 

2 คน คิดเป็ นร้อยละ20.00

มีสัดส

างกา อ้วน จ านวน1 คน คิดเป็ นร้อยละ10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 10

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ านวน7

ค

มีสัดส

างกา สมส

จ านวน6 คน คิดเป็ นร้อยละ85 71 มีสัดส

างกา

อม จา

 

 

1 คน คิดเป็ นร้อยละ14.29

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์อายุ 11 ปี มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ านวน11 ค มีสัดส างกา สมส

จ านวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 12

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบ จ านวน1

คน มีสัดส่วนร่างกายสมส่วน

จ านวน1 คน คิดเป็ นร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่3

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่5

สดงข้อมูลกา ทดสอ

สม

ถภา

ทางกา

ัก

ี อา ุ

 

4-6 ปี (อ

ุ าล ) โรงเรียน

 

บ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 2 สมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ4 -

6

ปี (อนุบาล)

 

าม โ

า สง ส ิมกา จัด

กิจก

มกา ส ้าง และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียน

 

้านโพนแพง

ค ือขา

พัฒนา

คุณภาพการศึกษาเปงจานนคร

อ าเภอรัตนวาปี

จังหวัดหนองคาย

สังกดสัา

กงาั

ข

 

้ื ที่

การศึกษาหนองคาย เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม

จ านวน

 

 

 

 

ระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีมาก

 

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

 

 

อายุ

นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ปี)

ทั้งหมด

 

จ านวน

 

 

จ านวน

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ

 

 

 

ร้อยละ

 

com

 

 

 

 

 

(คน)

 

(คน)

(คน)

 

 

(คน)

 

ร้อยละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

80.00

 

1

 

20.00

 

 

 

รวม

9

.

 

8

 

 

88.89

 

1

 

11.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

จากตารางที่5

 

า

มีนักเรียนอายุ4 – 6 ปี

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

จ านวน9 คน คิดเป็ นร้อยละ100

มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับดี่

จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อย

ละ 88.89 มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง่ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.11

 

 

 

เมื่อแยกพิจารณาเป็นกลุ่มอายุได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

คน

มี

 

อายุ 5

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน

สมรรถภาพทางกายอยูในระดับดี่ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ100

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 6

ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน

5

คน

มี

สมรรถภาพทางกายอยูในระดับดี่ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ80.00

มีสมรรถภาพทางกายอยูใน่

ระดับปานกลาง จ านวน1 คน คิดเป็ นร้อยละ20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่6

แสดงข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ

7-15 ปี (ประถมศึกษา)

โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 3

สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนอายุ7 -

15 ปี (ประถมศึกษา) ามนโยบาย

ส่งเส ิมกา จัดกิจก

มกา ส ้าง

และทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง

เครือขา พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนครอ าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย

 

สังกดสัา

กงาั

เขต ้ื ที่กา

ศึกษาห

องคา

เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม

จ านวน

 

 

 

ระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียน

 

 

 

ดีมาก

 

ดี

ปานกลาง

 

 

่า

อายุ

นักเรียน

 

 

 

 

(ปี)

ทั้งหมด

จ านวน

ร้อยละ

จ า

ร้อย

จ านวน

ร้อยละ

จ านวน

ร้อย

 

 

(คน)

 

 

(คน)

(คน)

ละ

(คน)

(คน)

 

ละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

9

 

 

1

11.11

4

44.44

4

44 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

8

 

13

 

 

2

15.38

7

53.85

4

com

 

 

 

 

 

30.77

 

 

 

 

9

 

10

 

 

4

40.00

3

30.00

3

30.00

 

 

 

 

10

 

7

 

 

 

 

4

57.14

2

28.57

 

1

 

14.29

11

 

11

 

 

 

 

1

9.10

9

81.82

 

1

 

9.10

12

 

1

.

 

 

1

100

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

51

 

 

7

13.73

19

37.25

23

45.10

 

2

 

3.92

wwwจากตารางที่6 พบวา่ มีนักเรียนอายุ7 – 15 ปี

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

จ านวน51 คน คิดเป็ นร้อยละ100 มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับดีมาก่ จานวน 7 คน คิดเป็ น

ร้อยละ 13.73

มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับดี่ จานวน

19 คน คิดเป็ นร้อยละ37.25

มี

สมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง่ จ านวน23 คน คิดเป็ นร้อยละ45.10

มีสมรรถภาพทาง

กายอยูในระดับต่ ่าจ านวน2

คน คิดเป็ นร้อยละ3.92

 

 

 

 

 

 

เมื่อแยกพิจารณาเป็นกลุ่มอายุได้ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 7 ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน9

คน

มี

สม

 

ถภา ทางกา อ ใู

 

ะดั ดีมาก จา

1 คน คิดเป็ นร้อยละ11.11

มีสมรรถภาพทางกาย

อยูใ่

ะดั ดี จา

 

4

คน คิดเป็ นร้อยละ44.44 มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ะดั ปา กลาง

 

จ านวน4 คน คิดเป็ นร้อยละ44.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 8 ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาจ านวน 13

 

คน

มี

สม

 

ถภา ทางกา อ ใู

 

ะดั ดีมาก จ านวน2 คน คิดเป็ นร้อยละ15.38

มีสมรรถภาพทางกาย

อยูใ่

ะดั ดี จ านวน7

คน คิดเป็ นร้อยละ53.85 มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ะดั ปานกลาง

จ านวน4 คน คิดเป็ นร้อยละ30.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 9 ปี

มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน

10

 

คน

มี

สม

 

ถภา ทางกา อ ใู

 

ะดั ดีมาก จา

4 คน คิด ป็ นร้อยละ40.00

มีสมรรถภาพทางกาย

อยูใ่

ะดั ดี จา

 

3

คน คิดเป็ นร้อยละ30.00 มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ะดั ปา กลาง

 

จ านวน3 คน คิดเป็ นร้อยละ30.00

 

.

 

 

 

 

 

 

อายุ 10 ปี

 

 

 

 

 

 

 

คน

มี

 

 

 

มีนักเรียนได้รั การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน7

 

สม

 

ถภา ทางกา อ ใู

 

ะดั ดี จา

 

 

com

 

 

 

 

4 คน คิดเป็ นร้อยละ57.14 มีสม

ถภา ทางกา อ ใู

 

ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ28.57

มีสม

ถภา ทางกา อ ใู

 

ะดั

่า

จ านวน1 คน คิดเป็

 

้อยละ14.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา ุ 11 ปี

 

มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน11

 

คน

มี

สม

 

ถภา ทางกา อ ใู

 

ะดั ดี จา

1 คน คิดเป็ นร้อยละ9.10 มีสม

ถภา ทางกา อ ใู

 

ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ81.82 มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ระดับ ่าจ านวน

1 คน คิด ป็ นร้อยละ9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์อายุ 12 ปี มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน1 คน มี

สมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง่ จ านวน1 คน คิดเป็ นร้อยละ100

 

 

 

 

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ุป อภิป า

ล ละข้อ ส อ

ะ

 

 

 

 

ใ

ท

้ีจะ ด้ า ลจากกา ทดสอ

สม

ถภา

ทางกา กั

ี

โ ง

ี า้

โพนแพง

ปี การศึกษา2552

ามาส ุป ลกา ดา

ิ กา

ละ า งา

ามลาดั

ดัง

้ี

 

 

 

1.

วัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

สรุปจ านวนของผู้ที่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 

 

 

3.

ส ุป

ลกา ทดสอ สัดส

ของ างกา

กั

ี

 

 

 

 

 

4. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ักเรียนระดับอนุบาลและระดับ

ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

.

 

 

 

5.

อภิปรายผลการด าเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

6.

ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

ั ถุป ะสงค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

2.

ื่อา ลจากกา ทดสอ

ปใช้ใ

กา

ฒั าป ั ป ุงกา จัดกิจก

รรมการเรียนการ

สอ

ให้มีป

ะสิทธิภา

งขึิ้

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส ุปจ า

ของ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

้ที่ดู้ ัkroobannokกา ทดสอ สม ถภา ทางกา

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

จากการด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนบ้าน

โพนแพง

ปี การศึกษา2552 มีนักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน60 คน คิดเป็ นร้อยละ

100

www

3. สรุปผลการทดสอบสัดส่วนของร่างกายของนักเรียน

จากการด าเนินการทดสอบสัดส่วน นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา255 2 นักเรียนที่ได้รับการทดสอบสั่วนร่างกาย จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ100 มีสัดส่วนร่างกาย สมส่วน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ81.67 มีสัดส่วนร่างกายผอม จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 มีสัดส่วนร่างกายอ้วน จานวน 2 คิดเป็ นร้อยละ3.33

4.สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถม ศึกษา

 

จากการด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถม

ศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนักเรียนอายุ4 – 6 ปี

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน9 คน คิดเป็

ร้อยละ 100

มีสม ถภา

 

ทางกา อ ใู

ะดั ดี จา

8

คน คิดเป็

ร้อยละ 88.89

มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ะดั ปานกลาง จ านวน1 คน คิดเป็ นร้อยละ11.11

 

 

 

 

 

มีนักเรียนอายุ7 – 15 ปี

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จ านวน51 คน คิด

เป็ นร้อยละ100 มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ะดั ดีมาก จา

 

7 คน คิดเป็ นร้อยละ13.73

มีสม

ถภา

ทางกา อ ใู

ะดั ดี จา

19 คน คิด ป็ นร้อยละ37.25 มีสม

ถภา

ทางกา อ ู

ในระดับปานกลาง จ านวน23

คน คิดเป็ ร้อยละ45.10 มีสม

 

ถภา

ทางกา อ ใู

 

ะดั ่า

จ านวน2 คน คิดเป็ นร้อยละ3.92

 

 

 

.

 

 

 

 

5. อภิปรายผลการดเนินงาน

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการด าเนินกา ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถม

ศึกษา โรงเรี

นบ้านโ

นแ

ง ปี การศึกษา2552 นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง

มีสัดส

างกา

ส่ว ใหญสมส

ื่องจาก

 

กั

ี

ด้ั กา ลี้ งดู ดู ล อาใจใสใ

ื่องของโภช

ากา จาก

ครอบค ั

ด้ั ป ะทา อาหา

ที่มีคุณภา

ค

ถ้

ทุกหมู ละ

ด้ดื่ม

 

มค ถ้

ทุกค

มีกา

ออกกาลังกา

หมาะสมกั

ั จากกิจก มที่โ ง

ี

จัดให้ มีสม

 

ถภา

ทางกา อ ใู

กณฑ

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

ปานกลางเผยแพร่บนเว็บไซต์จากกา จัดกิจก มกา ี กา สอ ละกา จัดกิจก ม ามโค งกา สง ส ิมคุณภา

ผู้เรียน ได้แก่ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬา

ภายใน

ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้เรียน

โดยการจัดสรร

งบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้กบนักเรียนั เพราะนักเรียนที่มีสุขภาพ

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กายและสุขภาพจิตที่ดี

ยอมส่่งผลที่ดีต่อสติปัญญาของนักเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

6.ข้อเสนอแนะ

 

 

จากการด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถม

ศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพง ปี การศึกษา2552 มีสิงที่จะ ส อ

ะ

ื่อกา

า

ลจากกา ทดสอ

สมรรถภาพนักเรียนไปใช้ในการวางแผน จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

ข้อเส

อ

ะใ

กา ทดสอ

สม

ถภา ทางกา

กั

ี

ใ

ค ้ัง

อ ป ดัง

้ี

 

 

 

 

6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลจากการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนไปใช้

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนควรน าผลที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ไปใช้เป็ นข้อมูล

สารส

ทศใ

กา จัดทา

 

ฒั

าคุณภา กา ศึกษาของโ ง ี

อ างจ ิงจัง

ื่อก ะดั

คุณภา

กา ศึกษา

ละ

ลสัมฤทธิทางกา ศึกษาให้สูงขึ้ โด กา ป ะสา

 

ขอค

าม

มมือจากทุก

ฝ่ายที่กี่ ข้องใ

กา

ิหา

จัดกา

ศึกษา ละมีกา

กากั

ิด าม ส ุป

 

า

งา

ลกา ดา ิ งา

อยาง่

อ

ื่อง ป

 

ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ข้อเสนอแนะในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนในครั้งต่อไป

 

 

 

 

1. โ ง

ี

องก้าห

ด ะ ะ

ลาใ กา ทดสอ

สม

ถภา

 

com

ใ้

 

 

ทางกา

กั ี

 

แผนปฏิบัติการหรือปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โ ง

ี

องอ้า

 

ค ามสะด กให้ค ามช

หลือค ู สอู้

 

ใ

กา ป ะ มิ

ละ

ทดสอ

สม

ถภา

ทางกา

 

กั

ี

 

โด กา จัดส

ง

ป ะมาณ จัดหา สดุอุปกั ณที่กี่ ข้อง

 

 

3.ค

 

มีกา

ป ะ มิ ป ี

 

ที

กั โ

ง

ี

ข้าง คี ง

ื่อให้ท

า

ค

ามกา้

ห

าของ้

นัก รีย ละมีกา

 

 

ลงา

ให้กั

ที่กู้ี่ ข้องท

า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์.com .kroobannokภาคผนวก www

เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน เผยแพร่บนเว็บไซต์.com .kroobannok www

เผยแพร่บนเว็บไซต์.com .kroobannok www

เผยแพร่บนเว็บไซต์.com .kroobannok www

เผยแพร่บนเว็บไซต์.com .kroobannok www ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข .พศ. 2542

เกณฑ์ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ตารางที่1 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายอายุ7 ปี

มทัป ะ ทศ

ป.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

 

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

่า

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

 

 

6.5 ขึ้

ป

 

 

4.5-6.0

 

 

2.0-4.0

 

0.0-1.5

(-0.5) ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

 

129 ขึ้

ป

 

 

118-128

 

 

98-117

 

88-97

87 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ลุก-

งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

 

19 ขึ้

ป

 

 

16-18

 

 

9-15

 

6-8

5 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

วิง ก

ของ (วินาที)

 

 

 

12.76 ลงมา

 

 

12.77-13.61

 

 

13.62-15 32

 

15.33-16.17

16.18 ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

วิง 50 เมตร (วินาที)

 

 

9.28 ลงมา

 

 

9.29- 10.40

 

 

10.41-12 67

 

12.68-13.79

13.80 ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

ตารางที่2 เกณฑ์มาต ฐานสม

ถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ7 ปี

มทัป ะ ทศ ป.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา การ

 

 

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

่า

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

 

 

6 5

ขึ้

ป

 

 

4.5-6.0

 

 

2.0-4.0

 

0.0-1.5

(-0.5) ลงมา

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

kroobannok119 ขึ้ ป 106-118 81-105

 

69-80

68 ลงมา

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

3.

ลุก-นัง่ 30 วินาที(ครั้ง)

17 ขึ้นไป

14-16

7-13

 

4-6

3 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

วิงเก่

บของ็

(วินาที)

 

 

 

13.64 ลงมา

13.65-14.58

14.59-16.49

16.50-17.43

17.44 ขึ้นไป

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

วิง่ 50 เมตร (วินาที)

10.03 ลงมา

10.04-11.26

11.27-13.73

13.74-14.96

14.97 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่3 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายอายุ8 ปีรวมทัวประเทศ่

ป.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

่า

 

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

 

6.5 ขึ้

ป

 

 

5.5-6.0

 

 

2.0-5.0

 

 

0.0-1.5

 

(-0.5) ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

 

147 ขึ้

ป

 

 

133-146

 

 

108-132

 

 

95-107

 

94 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ลุก-

งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

 

21 ขึ้

ป

 

 

18-20

 

 

12-17

 

 

9-11

 

8 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

วิง ก

ของ (วินาที)

 

 

12.46 ลงมา

 

 

12.47-13.12

 

 

13.13-14.46

 

14.47-15.13

15.14

ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

วิง 50 เมตร (วินาที)

 

 

8.34 ลงมา

 

 

8.35-9.50

 

 

9.51-11.83

 

 

11.84-12.99

13.00

ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ป.2

 

 

 

ตารางที่4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ8 ปี

 

มทัป ะ ทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

่า

 

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

 

6.5 ขึ้

ป

 

 

5.5-6.0

 

 

2.0-5.0

 

 

1.0-1.5

 

0.5 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

 

130 ขึ้

ป

 

 

120-129

 

 

98-119

 

 

88-97

 

87 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ลุก-

งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

 

18 ขึ้

ป

 

 

14-17

 

 

9-13

 

 

6-8

 

5 ลงมา

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

วิง ก

ของ (วินาที)

13.21kroobannokลงมา 13.22-14.02 14.03-15.66

 

15.67-16.48

16.49

ขึ้

ป

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

5.

วิง่ 50 เมตร (วินาที)

8.11 ลงมา

8.12-9.87

9.88-13.42

 

13.43-15.18

15.19

ขึ้นไป

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่5 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายอายุ9 ปีรวมทัวประเทศ่

ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

่า

 

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

 

6.5 ขึ้

ป

 

 

5.5-6.0

 

 

2.0-5.0

 

 

1.0-1.5

 

0.5 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

 

154 ขึ้

ป

 

 

143-153

 

 

121-142

 

 

110-120

 

109 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ลุก-

งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

 

23 ขึ้

ป

 

 

20-22

 

 

14-19

 

 

11-13

 

10 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

วิง ก

ของ (วินาที)

 

 

10.18 ลงมา

 

 

10.19-12.11

 

 

12.12-14.56

 

14.57-15.77

 

15.78

ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

วิง 50 เมตร (วินาที)

 

 

8.67 ลงมา

 

 

8.68-9.45

 

 

9.46-11.02

 

 

11.03-11.80

 

11.81

ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

ตารางที่6 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ9 ปี

 

มทัป ะ ทศ ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

่า

 

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

 

6.5 ขึ้

ป

 

 

5.5-6.0

 

 

2.0-5.0

 

 

1.0-1.5

 

0.5 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

 

148 ขึ้

ป

 

 

134-147

 

 

103-133

 

 

89-102

 

88 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ลุก-

งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

 

19 ขึ้

ป

 

 

16-18

 

 

10-15

 

 

7-9

 

6 ลงมา

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

วิง ก

ของ (วินาที)

12.18kroobannokลงมา 12.19-13.20 13.21-15.27

 

15.28-16.29

 

16.30

ขึ้

ป

 

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

5.

วิง่ 50 เมตร (วินาที)

8.78 ลงมา

8.79-9.89

9.90-12.14

 

12.15-13.25

 

13.26

ขึ้นไป

 

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่7 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชาย อายุ10 ปีรวมทัวประเทศ่

ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

่า

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

วิง 50 เมตร (วินาที)

 

8.07 ลงมา

 

 

8.08-8.76

 

 

8.77-10.15

 

10.16-10.84

10.85 ขึ้ ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

173 ขึ้

ป

 

 

159-172

 

 

130-158

 

116-129

115 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

แรงบีบมือที่ถนัด(กก.)

 

21.3 ขึ้

ป

 

 

18.0-21.2

 

 

11.2-17.9

 

7.9-11.1

7.8 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ลุก- งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

23 ขึ้

ป

 

 

20-22

 

 

13-19

 

10-12

9 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

งอแขนห้อยตัว(วินาที)

 

21.34 ขึ้

ป

 

 

16.07-21.33

 

 

5.50-16.06

 

0.23-5.49

0.22 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

วิง ก ของ (วินาที)

 

10.75 ลงมา

 

 

10.76-11.71

 

 

11.72-13 64

 

13.65-14.60

14.61 ขึ้ ป

 

7.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

8.5 ขึ้

ป

 

 

6.5-8.0

 

 

1.0-6 0

 

(-1.0)-0.5

(-1.5) ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

8.

วิง 600 เมตร(นาที:วินาที)

 

2.20 ลงมา

 

 

2.21-2.40

 

 

2.41-3.20

 

3.21-3.40

3.41 ขึ้ ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่8 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ10 ปี

 

มทัป ะ ทศ ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา การ

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

่า

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

วิง 50 มตร (วินาที) .8 12 ลงมา

 

 

8.13-9.14

 

 

9.15-11.21

 

11.22-12.23

12.24 ขึ้ ป

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

2.

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

164 ขึ้นไป

149-163

116-148

101-115

100 ลงมา

 

3.

แรงบีบมือที่ถนัด(กก.)

 

20.2 ขึ้นไป

17.0-20.1

10.5-16.9

7.3-10.4

7.2 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ลุก-นัง่ 30 วินาที(ครั้ง)

 

19 ขึ้นไป

16-18

10-15

7-9

6 ลงมา

 

 

www

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

งอแขนห้อยตัว(วินาที)

 

10.36 ขึ้นไป

7.42-10.35

1.51-7.41

0.01-1.50

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

วิงเก่ บของ็

(วินาที)

 

12.08 ลงมา

12.09-12.80

12.81-14.25

14.26-14.97

14.98 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

9.5 ขึ้นไป

6.5-9.0

1.0-6.0

(-1.0)-0.5

(-1.5) ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

วิง่ 600 เมตร(นาที:วินาที)

 

2.44 ลงมา

2.45-3.07

3.08-3.45

3.46-4.17

4.18 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่9 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชาย อายุ11 ปีรวมทัวประเทศ่

ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

่า

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

วิง 50 เมตร (วินาที)

 

7.13 ลงมา

 

 

7.14-8.17

 

 

8.18-10.28

 

 

10.29-11.32

11.33 ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

185 ขึ้

ป

 

 

169-184

 

 

136-168

 

 

120-135

119 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

แรงบีบมือที่ถนัด(กก.)

 

22.3 ขึ้

ป

 

 

19.5-22.2

 

 

13.7-19.4

 

 

10.8-13.6

10.7 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ลุก- งั 30 วินาที(ค ้ัง)

 

25 ขึ้

ป

 

 

22-24

 

 

16-21

 

 

13-15

12 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

งอแขนห้อยตัว(วินาที)

 

22.45 ขึ้

ป

 

 

16.93-22.44

 

 

5.88-16.92

 

 

0.36-5.87

0.35 ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

วิง ก ของ (วินาที)

 

10.20 ลงมา

 

 

10.21-11.24

 

 

11.25-13 33

 

 

13.34-14.37

14.38 ขึ้

ป

 

7.

งอตัวข้างหน้า(ซม.)

 

9.5 ขึ้

ป

 

 

7.5-9.0

 

 

2.0-7 0

 

(-1.0)-1.5

(-1.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

com

 

 

 

8.

วิง 600 เมตร(นาที:วินาที)

 

2.16 ลงมา

 

 

2.17-2.36

 

 

2.37-3.17

 

 

3.18-3.37

3.38 ขึ้

ป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่10 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ11 ปี

มทัป ะ ทศ ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา การ

 

ดีมาก

 

 

ดี

 

 

ปานกลาง

 

 

่า

่ามาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

วิง 50 มตร (วินาที) .7 49 ลงมา

 

 

7.50-8.69

 

 

8.70-11.10

 

 

11.11-12.30

12.31 ขึ้

ป

 

 

 

 

 

kroobannok

 

 

 

 

 

 

2.

เผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

ยืนกระโดดไกล(ซม.)

 

173 ขึ้นไป

157-172

124-156