Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI SUCEAVA

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 „AL.I.CUZA” FALTICENI

Str.Nicu Gane, nr.4, telefon 0230/542828; fax 0230/540900; e-mail:alicuza@yahoo.com

Nr. 853 din 11.10. 2011

Procedura

Data eliberarii

COD

Reducerea violentei

20. sept. 2010

 

scolare

 

 

 

15. sept.2011

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat

Dir. Adj. profesor : Stratulat Ana

Semnatura:

Verificat

Dir. Prof. Baban Gabrel

Semnatura:

Aprobat

Dir. Prof. Baban Gabrel

Semnatura:

PROCEDURA PENTRU REDUCEREA VIOLENTEI ÃŽN MEDIUL SCOLAR

Exemplar numarul --------------

Data intrarii în vigoare : 20. sept. 2010

Exemplar numarul --------------

Data intrarii în vigoare : 15. sept. 2009

Revizuire

Data

Persoana responsabila

Semnatura

 

 

 

 

1

12.09.2010

Stratulat Ana

 

2

15.09.2011

 

 

3

15.09.2012

 

 

4

 

 

 

1

Cuprins:

1.Scopul procedurii;

2.Aria de cuprindere;

3.Responsabilitati;

4.Continutul procedurii;

5.Monitorizarea procedurii;

6.Analiza procedurii;

7.Anexe.

Lista de difuzare:

Exemplare

Destinatar document

Data difuzarii

Semnatura de

Nr.

 

 

primire

 

Dir.adj. prof.

 

 

 

Stratulat Ana

 

 

 

Director:Prof.

 

 

 

Baban Gabrel

 

 

 

Coordonator –

 

 

 

programe educative

 

 

 

scolare si

 

 

 

extrascolare :Prof.

 

 

 

Craciun Dana

 

 

 

 

 

 

Referinte:

1.Ordinul comun al Ministerului Administratiei Publice, Ministerului de interne si Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si sportului, conform Legii. Nr. 35/2 martie 2007 si Legea nr. 29/ 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.

35/2007

2.Ordinul comun al Ministerului Administratiei Publice, Ministerului de interne Ministerului Educatieisi Cercetarii Nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea activitatilor de ordine publica si cresterea sigurantei civice în zona unitatilor de învatamânt;

3.Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt, modificata si completata prin Legea nr, 29/2010;

4.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilo, valorilor si protectie persoanelor, cu modificarile si completarilr ulterioare;

5.HG 128/1994 privind masurile pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor;

6.Legea nr. 61/1991 privind privind sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii piblice, republicata în anul 2008;

7.Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata în anul 2009.

8.Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de îmvatamânt preuniversitar;

2

9. Regulamentul de ordine interioara.

1.SCOPUL PROCEDURII

Oferirea tuturor elevilor si cadrelor didactice sentimental ca sunt în siguranta, ca toti sunt acceptati si valorizati prin diminuarea riscului infractional si victimal în rândul elevilor

OBIECTIVELE PROCEDURII

1.Implicarea tuturor factorilor responsabili în activitati de prevenire a fenomenului de violenta în rândul elevililor si de asigurare a unui climat de siguranta;

2.Facilitarea cadrului institutional care sa asigure dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevilor si formarea unui sistem de valori bazate pe respectarea normelor morale si legale;

3.Implicarea cadrelor didactice, a parintilor, a elevilor, a Politiei, a jandarmeriei, a tuturor factorilor educationali în activitati de prevenire a violentei, infractionalitatii si asigurarea unui climat de siguranta civica;

4.Reducerea cazurilor de violenta între elevi, precum si a situatiilor de distrugere de bunuri din patrimoniul scolii:

5.Popularizarea prevederilor legilor care vizeaza reducerea fenomenului de violenta prin toate formele de educatie,

2.ARIA DE CUPRINDERE:

Prezenta procedura se aplica tuturor elevilor, profesorilor din învatamântul primar si gimnazial, parintilor, personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala cu cl. I-VIII, Nr. 1,, Alexandru Ioan Cuza’’ Falticeni.

Numar de elevi participanti: 460

Numar de cadre didactice participante: 30 Numar de parinti : 450

Membrii Politiei locale :4

3. RESPONSABILITATI:

3. 1.Procedura va fi aplicata de catre toate cadrele didactice, personalul nedidactic si didactic auxiliar;

3. 2. Membrii Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri;

3. 3. Directorii unitatii scolare sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri;

3. 4. Responsabilul si membrii Comisiei de prevenire si combatere a violentei au responsabilitatile :

Elaboreaza, aplica si evalueaza modul de îndeplinire a obiectivelor încluse în Planul oprational al unitatii privind reducerea fenomenului violentei;

Întocmeste planul de masuri pentru sporirea sigurantei elevilor si a cadrelor didactice în scoala;

ï‚·Realizeaza acorduri de parteneriat cu Politia Municipiului Falticeni;

ï‚·Aduce la cunostinta dirigintelui si a Comitetului de parinti abaterile disciplinare ale elevilor;

3

ï‚·Realizeaza informarile semestriale pentru conducerea scolii si ISJ.

ï‚·Verifica respectarea acestei proceduri;

ï‚·Asigura conditiile de pastrare a documentelor ce atesta desfasurarea activitatilor C. E.A.C. ,are responsabilitatea de revizuire periodica a procedurii.

4. CONTINUTUL PROCEDURII:

4.1. La începutul fiecarui an scolar comisia penteu prevenirea si combaterea violentei va întocmi:

ï‚·Analiza SWOT pentru anul scolar precedent;

Planul operational privind reducerea fenomenului violentei în scoala cu mentionarea masurilor de ameliorare a puctelor slabe identificate în analiza SWOT si reprogramarea activitatilor nerealizate în anul precedent;

Program de masuri pentru sporirea sigurantei elevilor si a cadrelor didactice în unitatea scolara;

Proiectul ,, Sa spunem NU violentei ‘’

4.2.Monitorizarea activitatilor cadrelor didactice conform activitatilor educative cuprinse în Proiectul ,, Sa spunem NU violentei ‘’

4.3.La lectiile de dirigentie si alte activitati extracurriculare, elevilor li se va populariza Regulamentul de ordine interioara, pe baza de semnatura, chestionare pentru completarea unor date la nivelul scolii ca:

Situatia elevilor cu parintii plecati în strainatate;

ï‚·Situatia elevilor problema;

ï‚·Situatia elevilor cu nevoi speciale;

ï‚·Situatia elevilor care participa la Clubul copiilor.

4.4. La sfârsitul semestrului, fiecare cadru didactic care a desfasurat activitati pe aceasta latura educativa, va întocmi un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate facând referiri la punctele tari, punctele slabe si masurile care ar trebui întreprinse în viitor,( chestionare aplicate parintilor, elevilor, sugestii din partea lor), pentru remedierea problemelor descoperite; 4.5.Responsabilul Comisiei de prevenire a violentei va întocmi trimestrial informari privind monitorizarea fenomenului de violenta la nivelul scolii;

4.6. La începutul fiecarui an scolar, comisia de prevenire a violentei scolare va întocmi un raport în care va analiza activitatea desfasurata la nivelul scolii.

5.MONITORIZAREA PROCEDURII:

Incidentele din unitatile de învatamânt vor fi consemnate de catre personalul didactic într- un registru de evidenta, alcatuit si gestionat de catre Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar de la nivelul unitatii de învatamânt;

1.Conducerea unitatii de învatamânt va informa de îndata inspectoratul scolar si, dupa caz, unitatea de politie competenta teritorial, asupra producerii incidentului;

2.Pe baza cercetarii circumstantelor producerii incidentului, comisia pentru prevenirea si combaterea violentei în mediul scolar de la nivelul unitatii de învatamânt, va realiza descrierea detaliata a incidentului, într-o fisa-tip, în 3 zile lucratoare de la producerea incidentului.

4

3.Fisele-tip vor fi transmise Comisiei la sfârsitul fiecarei luni calendaristice.

4.Stabilirea datelor ce pot fi considerate publice si a celor ce trebuie considerate secrete, de o maniera echilibrata, prin care sa asigure transparenta si posibilitatea de informare a publicului prin intermediul mass-media despre situatia reala a fenomenului de delincventa juvenila, asupra violentei în mediul scolar si, în genere asupra progreselor si viitoarelor necesitati de interventie si actiune în acest domeniu.

Se face de catre membrii Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii si managerii unitatii scolare

6.ANALIZA PROCEDURII:

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an scolar.

6. ANEXA 1

Anexa 1-Analiza SWOT –realizata la data de 21. 09. 2011, referitoare la activitatea desfasurata în anul scolar 2010-2011.

S ( puncte tari )

W ( puncte slabe)

-Repartizarea judicioasa a activitatilor pentru

 

prevenirea violentei scolare în: ore de

- lipsa unor chestionare date elevilor pentru a

consiliere a elevilor, a parintilor, activitati în

verifica modul în care s-au desfasurat aceste

parteneriat cu Politia locala, activitati în

activitati si daca si-au atins scopul precizat;

parteneriat cu gradinitele din oras, dezbateri în

-existenta unui numar de elevi care se exprima

sedintele cu parintii pe clase, în lectoratul cu

vulgar cu colegii de clasa;

parintii , în Consiliul de administratie si

-nerespectarea regulilor obligatorii existente în

Consiliul profesoral

regulamentul de ordine interioara de catre toti

- Informari intocmite la timp si trimise

elevii scolii;

inspectoratului judetean, conform graficului

-lipsa unui psiholog la nivelul unitatii scolare;

cerut;

-colaborarea cu parintii elevilor problema,

-ÃŽntocmirea la timp a rapoartelor de activitate

este dificitara, întrucât nu raspund chemarii

cerute de conducerea scolii ;

profesorului, pentru ca o parte din ei sunt

-Organizarea unui numar mare de activitati de

plecati în strainatate,

catre cadrele didactice pe parcursul anului

-neindentificarea cauzelor care duc la aparitia

scolar

violentei verbale si fizice din scoala ;

- Existenta unui numar mic de elevi cu devieri

 

comportamentale foarte grave ( 2-3 elevi )

 

-Cuprinderea unui numar mare de elevi la

 

cercurile din Clubul Copiilor, unde-si petrec

 

timpul liber în mod organizat si supravegheat,

 

- Participarea unui numar mare de cadre

 

didactice la cursul de formare ,,Scoala

 

parintilor’’din anul scolar 2010-2011;

 

-Aplicarea unor chestionare tuturor parintilor

 

elevilor din scoala cu tema ,, ÃŽmpreuna

 

împotriva violentei parinti din nou la scoala’

 

-Aplicarea de chestionare elevilor care-si au

 

parintii plecati în strainatate;

 

5

 

 

O(Oportunitati )

T ( amenintari)

- cadre didactice foarte bine pregatite si

-existenta unor programe needucative pe care

deschise muncii cu elevii în acesta directie;

elevii le urmaresc la televizor si care au efecte

- învatarea într-un singur schimb a tuturor

negative asupra educatiei lor;

claselor;

- existenta unui mare numar de elevi care-si au

-introducerea orelor de consiliere a parintilor

parintii plecati în strainatate, si nu pot fi

în programul obligatoriu.

supravegheati îndeaproape de tutorii lor;

 

 

ANEXA 2

Program de masuri pentru sporirea sigurantei elevilor si a cadrelor didactice în unitatea scolara;

ANEXA 3

Plan operational privind reducerea fenomenului violentei în scoala ( an scolar 2010-2011, 2011- 2012)

ANEXA 4

Realizarea proiectului,, Sa spunem NU violentei’’ si a Proiectului ,,Etnobotanicile si alcoolul – cauze ale delincventei în rândul minorilor

ANEXA 5

Monitorizarea elevilor care constituie o problema pentru scoala noastra

ANEXA 6

Monitorizarea elevilor care au parintii plecati în strainatate si în grija cui sunt lasati

ANEXA 7

Monitorizarea elevilor cu nevoi special si existenta unui Program al activitatilor desfasurate cu elevii cu cerinte educative speciale

ANEXA 8

Monitorizarea zilnica a absentelor elevilor

ANEXA 9

Proiectele didactice si descrierea activitatilor desfasurate în cadrul proiectului,, Sa spunem NU violentei scolare ‚’’

6