Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

BML 3103

SEJARAH BAHASA, KESUSASTERAAN

DAN KEBUDAYAAN MELAYU

2012

MODUL BML 3103: SEJARAH BAHASA,

KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

_________________________________________________________________

Penulis

Dr. Azhar Wahid

 

Razali Ayob

 

 

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2012

Cetakan Pertama/First Printing 2012

© Fakulti Bahasa dan Komunikasi,

Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012

Hak Cipta Terpelihara.

Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu.

All right reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia

Tel: 05-450 6000, Faks: 05-459 5169

Laman Sesawang: www.upsi.edu.my

E-mel: fbk@upsi.edu.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit FBK, UPSI

Universiti Pendidikan Sultan Idris

35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia

Dicetak oleh/Printed by

ISI KANDUNGAN

Panduan kursus

 

iv

Panduan kerja kursus

 

Unit1:

Keluarga bahasa dan kedudukan bahasa Melayu.

1

Unit 2:

Perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu dari

 

 

zaman purba hingga zaman moden.

16

Unit 3:

Pengekalan warisan melalui bahasa Melayu

36

Unit 4:

Perkembangan bahasa dan persuratan Melayu

68

Unit 5:

Pertubuhan bahasa dan persuratan Melayu

87

Unit 6:

Sumbangan tokoh bahasa dan persuratan Melayu

112

Unit 7:

Asas Kebudayaan Kebangsaan

134

Unit 8:

Konsep dan teori kebudayaan

154

Unit 9:

Warisan Melayu

171

Unit 10:

Isu-isu bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan

191

PANDUAN

KURSUS

PENGENALAN

Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus BML3103 Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu adalah kursus jabatan yang wajib diambil oleh semua pelajar yang mengikut program ISMP. Modul ini disediakan bagi memudah cara pembelajaran anda dan kursus ini bernilai 3 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. .

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi setiap kursus ini anda perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi BML3103 adalah seperti dalam jadual di bawah.

Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran BML3103

Aktiviti Pembelajaran

Jam Pembelajaran

 

Bersemuka

 

Tidak Bersemuka

Membaca modul, ulangkaji, dan menyiapkan tugasan

 

 

50

Kuliah dan Tutorial di Pusat

10

 

10

Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui

28

 

 

BigBlueButton/Skype)

 

 

 

 

 

 

 

Forum (E-Learning melalui MyGuru2)

 

 

10

 

 

 

 

Video P&P melalui MyGuru2

 

 

10

 

 

 

 

Kuiz

2

 

 

 

40

 

80

Jumlah Masa Pembelajaran

 

120

HURAIAN BML 3103 SEJARAH BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Pada akhir kursus ini, anda diharap dapat:

1.Menghubung kait peranan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Melayu (C4).

2.Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti-aktiviti kebahasaan dan persuratan (P3).

3.Mempamerkan rasa kecintaan dan bangga terhadap bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu (A5).

4.Bekerja secara berpasukan bagi melaksanakan tugasan yang diamanahkan (TS3).

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini memberi fokus terhadap sejarah perkembangan bahasa dan persuratan Melayu dan hubung kaitnya dengan budaya hidup masyarakat Melayu. Perbincangan dan penelitian turut mencakup tahap- tahap perkembangan bahasa dan kesusasteran Melayu dengan penekanan diberi terhadap badan-badan bahasa dan persuratan dalam memperkembangkan bahasa Melayu sehingga mencapai tahap bahasa Melayu moden.

ISI KANDUNGAN KURSUS

Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya yang terkandung dalam modul seperti berikut:

UNIT 1: ASAL-USUL BAHASA DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU

Asal-usul bahasa Melayu

Definisi bahasa Melayu

Teori asal usul bangsa dan bahasa Melayu

Teori Yunan

Teori Nusantara

Teori yang diterima umum

Rumpun bahasa Melayu

Keluarga bahasa Melayu

Rumusan

Kata kunci

Penilaian kendiri

Peta konsep

Rujukan

UNIT 2: PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DARI ZAMAN PURBA HINGGA ZAMAN MODEN

Perkembangan bahasa Melayu purba dan bahasa Melayu kuno Perkembangan bahasa Melayu klasik di Samudera-Pasai, Melaka, Acheh dan Johor-Riau

Rumusan Kata kunci

Penilaian kendiri Rujukan

UNIT 3: PENGEKALAN WARISAN MELALUI BAHASA MELAYU

Perkembangan bahasa Melayu abad ke-19 dan 20,di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, Brunei dan Singapura

Perkembangan bahasa Melayu selepas merdeka. Perkembangan Tulisan dalam Bahasa Melayu

Pengekalan Warisan Bahasa Melayu melalui sistem pendidikan Rumusan

Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

UNIT 4: PERKEMBANGAN BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU Zaman persuratan Melayu kuno

Zaman persuratan Melayu klasik Zaman persuratan Melayu moden Rumusan

Peta minda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

UNIT 5: BADAN-BADAN BAHASA DAN PERTUBUHAN BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU

Balai Pustaka Sumpah Pemuda,

Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka PBMPB,

Pejabat Karang Mengarang, JKT BM, MABBIM, MABM

Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA)

Rumusan

Peta minda

Kata kunci

Penilaian kendiri

Rujukan

UNIT 6: SUMBANGAN TOKOH BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU Raja Ali Haji

Munsyi Abdullah,

Zainal abiding Ahmad (Za’aba) Mejar Said Sulaiman,

Asmah Hj Omar

Nik Safiah Karim

Hamzah Fansuri Harun Aminurashid, Hamka,

Sasterawan Negara: A. Samad Said, Keris Mas, Shahnon Ahmad dll. Rumusan

Peta minda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

UNIT 7: ASAS KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Pembentukan kebudayaan

Sifat, bentuk dan ciri kebudayaan,

Gambaran umum kebudayaan Melayu,

Identiti kebudayaan

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Rumusan

Peta minda

Kata kunci

Penilaian kendiri

Rujukan

UNIT 8: KONSEP DAN TEORI KEBUDAYAAN Konsep Kebudayaan

Teori Kebudayaan

Unsur budaya tradisional dan konflik dengan kebudayaan moden Kepercayaan tradisional dalam system kepercayaan masyarakat Rumusan

Peta minda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

UNIT 9: WARISAN MELAYU

Tulisan Jawi

Cerita Rakyat

Puisi Melayu tradisional

Adat istiadat Melayu

Permainan rakyat

Perubatan Melayu

Rumusan

Peta minda

Kata kunci

Penilaian kendiri

Rujukan

UNIT 10: ISU-ISU BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU Penyatuan bangsa Malaysia

Identiti bangsa dan Negara Dasar bahasa kebangsaan Fungsi dan peranan BM PPSMI

Mermartabatkan BM BM dan ICT Kempen bahada

Isu adat Rumusan Peta minda Kata kunci

Penilaian kendiri Rujukan

PENAKSIRAN

Tugasan

% Wajaran

Kaedah dan Hasil Tugasan

2 Kuiz

20

Dalam talian menggunakan MyGuru2

Forum

10

Dalam talian menggunakan MyGuru2

Kerja Kursus

30

Tugasan berterusan akan diberikan oleh

 

 

pensyarah

Peperiksaan Akhir

40

Peperiksaan bertulis pada akhir semester.

 

 

 

Jumlah

100

 

HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN

Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada Internet, buku, dan sumber lain-lain.

Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus

Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Persembahan mikropengajaran dan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Tugasan yang perlu disempurnakan yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan.

Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas

A

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu

iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

BML 3103

SEJARAH BAHASA,

KESUSASTERAAN DAN

KEBUDAYAAN MELAYU

[PANDUAN KERJA KURSUS]

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

ARAHAN

1.Kursus BML 3103 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja.

2.Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian Jawab kedua- dua bahagian.

3.Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.

4.Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

KATEGORI TUGASAN

PECAHAN

ARAHAN

MARKAH

TARIKH

TUGASAN

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN A

 

 

 

i.

Esei ilmiah:

 

 

(ESEI ILMIAH)

(a) Buat satu kajian mengenai suku bangsa

 

 

 

 

 

 

atau etnik anda dan hubungannya dengan

15 markah

Minggu 8

 

rumpun bahasa Melayu.

 

 

 

(b)Berdasarkan kajian terhadap suku bangsa atau etnik yang dikaji, beri contoh-contoh kata, ayat, bahan sastera, objek budaya atau apa sahaja yang sesuai untuk membuktikan hubungan kekerabatan

dengan bahasa, kesusasteraan dan

15 markah

Minggu 8

kebudayaan Melayu.

 

 

.

Catatan:

Esei ilmiah perlu dibuat secara individu dan dihantar melalui tapak Tugasan yang berkenaan.

 

 

Semua Tugasan yang dilaksanakan mestilah dicetak

 

 

 

 

dan disalin ke dalam CD dan perlu dihantar kepada

 

 

 

 

Tutor E-Learning sebagai back-up. (Dihantar

 

 

 

 

bersama tugasan E-Forum dalam bentuk portfolio

 

 

 

 

tugasan)

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN B

Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line

 

 

menerusi laman MyGuru2:

 

 

 

 

 

(E-FORUM)

 

 

 

 

 

1. Jelaskan apa yang anda faham dengan konsep kaum

2 markah

(Minggu 3)

 

 

 

 

dan bangsa Melayu.

 

 

 

 

(Minggu 5)

 

2. Pada penilaian anda kenapa suatu ketika dahulu

2 markah

 

 

 

 

orang Eropah begitu berminat mempelajari bahasa,

 

 

 

 

 

 

 

kesusasteraan dan kebudayaan Melayu tetapi tidak

 

 

 

 

pada hari ini.

 

(Minggu 7)

 

3.

Budaya popular dikatakan mengugat identiti dan jati

2 markah

 

 

 

 

diri bangsa. Hujahkan.

 

 

 

4.

Pada penilaian anda, mampukah bahasa dan

 

 

 

 

kesusasteraan Melayu memainkan peranannya dalam

 

(Minggu 9)

 

 

kegiatan ekonomi.

2 markah

 

 

 

 

5. Setujukah anda jika dikatakan majlis perkahwinan

 

(Minggu 11)

 

 

telah dikomersialkan. Beri hujah anda dengan

2 markah

 

 

 

 

 

mengemukakan bukti-bukti yang sesuai.

 

 

KUIZ/UJIAN

Kuiz/Ujian dalam talian melalui MyGuru2

20

Pertengahan

 

 

 

 

semester

 

 

 

 

PEPERIKSAAN

Pelajar perlu menjawab semua soalan seperti yang

40

Akhir

AKHIR

terdapat di dalam arahan kertas peperiksaan.

 

semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

100

 

 

 

 

 

 

Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda.

BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU)

1.Esei Ilmiah:

i.Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan.

ii.Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri.

iii.Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum).

iv.Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line

v.Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul.

2.Forum E-Learning:

i.Jawab semua soalan perbincangan (5 forum semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2.

ii.Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 100 patah perkataan.

iii.Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 2 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.

iv.Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda.

3.Ujian/Kuiz

i.Jawab SEMUA soalan yang akan dimuatnaik di ruangan TUGASAN melalui MyGuru2.

ii.Jawab di ruangan Kuiz/Ujian dalam tempoh yang ditetapkan.

iii.Anda juga perlu mencetak SEMUA jawapan dimasukkan ke dalam portfolio anda.

Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio

1.Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya:

(a)Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b).

(b)Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum.

(c)Salinan jawapan ujian/kuiz

2.Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan:

(a)Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2)

(b)Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3)

(c)Esei ilmiah (a) dan (b).

(d)Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan.

(e)Salinan jawapan ujian/kuiz

(f)Lampiran (jika ada)

3.Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. Lawati laman Assingment.

4.Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan.

5.Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning.

6.Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda.

BAHAGIAN B; FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM

1.Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Tajuk forum akan diberikan dimuatnaik secara berperingkat di tapak forum.

2.Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan)

3.Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan- rakan yang lain (minimum 2 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini)

4.Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 10 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (10 markah).

5.Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan disalin ke dalam CD. Hantarkan berkenaan kepada Tutor E-Learning anda sebagai back-up.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS (PORTFOLIO)

 

PORTFOLIO

 

 

A

Menepati format penulisan folio, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh

 

yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada

 

kesalahan format penulisan & bahasa.

 

 

A-

Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli

 

yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan

 

& bahasa.

 

 

B+

Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada

 

kesalahan format & bahasa.

 

 

B

Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan

 

format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan).

 

 

B-

Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh.

 

Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).

 

 

C+

Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh.

 

Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan

 

bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan).

 

 

C

Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea

 

yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara.

 

 

D

Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea

 

yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.

 

 

E

Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

 

 

LAMPIRAN 2

PEMARKAHAN

1. ESEI ILMIAH

(a)

(b)

2. FORUM

3. KUIZ/UJIAN

JUMLAH

KOD & NAMA KURSUS

BML 3103:

SEJARAH BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

PORTFOLIO

TUGASAN

DISEDIAKAN OLEH

NAMA

NO. ID

NO. TELEFON

 

 

 

 

 

 

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________

LAMPIRAN 3

ISI KANDUNGAN

Halaman

1.0ESEI ILMIAH

1.1Kajian mengenai suku bangsa atau etnik dan hubungannya dengan rumpun bahasa Melayu..

1.2Berdasarkan kajian terhadap suku bangsa atau etnik yang dikaji, beri contoh- contoh kata, ayat, bahan sastera, objek budaya atau apa sahaja yang sesuai untuk membuktikan hubungan kekerabatan dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu.

2.0FORUM E-LEARNING

2.1Jelaskan apa yang anda faham dengan konsep kaum dan bangsa Melayu.

2.2Pada penilaian anda kenapa suatu ketika dahulu orang Eropah begitu berminat mempelajari bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu tetapi tidak pada hari ini.

2.3Budaya popular dikatakan mengugat identiti dan jati diri bangsa. Hujahkan.

2.4Pada penilaian anda, mampukah bahasa dan kesusasteraan Melayu memainkan peranannya dalam kegiatan ekonomi.

2.5Setujukah anda jika dikatakan majlis perkahwinan telah dikomersialkan. Beri hujah anda dengan mengemukakan bukti-bukti yang sesuai.

3.0KUIZ/UJIAN

3.1Kuiz/Ujian 1

3.2Kuiz/Ujian 2