Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

6.Arkusz Diagnozy Dojrzałości Szkolnej pięcio- i sześciolatka (ADDS)

– omówienie

Arkusz Diagnozy Dojrzałości Szkolnej (w skrócie:Arkusz) to zbiór prób i ocen ich wykonania, na podstawie których można określić poziom dojrzałości szkolnej dziecka pięcio- i sześcioletnie- go. Poziom funkcji i umiejętności właściwych dla danego wieku został omówiony w rozdziałach 2. i 4. Do Arkusza wybrano takie umiejętności, które są znaczące dla funkcjonowania dziecka w szkole, a jednocześnie stosunkowo łatwo jest dokonać ich oceny.

Arkusz składa się z czterech stron. Należy wypiąć go z książki i skserować dwustronnie w for- macie A3 dla każdego diagnozowanego dziecka. W środku złożonego Arkusza powinny być zbie- rane te prace dziecka, które były oceniane w Arkuszu (można wówczas porównać zmiany w trak- cie pracy z dzieckiem, a jednocześnie prace te stanowią pewien obraz możliwości dziecka, można również pokazać je w trakcie rozmowy z rodzicami).

Pierwsza strona Arkusza rozpoczyna się miejscem na dane osobowe dziecka. Zamieszczona poniżej tabela zbiorcza pokazuje poziom diagnozowanych możliwości i umiejętności dziecka, a miejsce pod tabelą umożliwia wpisanie informacji, które dodatkowo charakteryzują dziecko oraz wniosków płynących z przeprowadzonej diagnozy. Miejsce na podpisy (nauczyciela i rodziców) na dole tej strony Arkusza pozwalają z jednej strony na wskazanie, kto z nauczycieli ma najwię- cej wiadomości na temat dziecka, z drugiej zaś, że rodzice (opiekunowie) zostali poinformowani o poziomie dojrzałości szkolnej dziecka. Rozmowa z nauczycielem pozwoli rodzicom na podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej sytuacji ich dziecka (czy i jak wspomagać rozwój dziecka, gdzie i jakiej ewentualnie szukać pomocy, posłać je do szkoły czy dać jeszcze czas dziecku na okrzep- nięcie i lepsze przygotowanie do nauki szkolnej).

Do tabeli zbiorczej wpisujemy wyniki uzyskane przez dziecko w dwóch kolejnych diagnozach dokonywanych w odstępie kilku miesięcy. W tabelę należy wpisać ogólne oceny (D – dobra, W – wystarczająca, N – niewystarczająca), które są podsumowaniem ocen poszczególnych funkcji, a znajdują się w tabelach na kolejnych stronach Arkusza.

Odpowiednio zaplanowana tabela pozwala na graficzne zobrazowanie właściwości i umiejęt- ności dziecka, co pozwala szybciej i lepiej zorientować się w zakresie możliwości i harmonii rozwoju dziecka oraz lepiej prognozować jego wyniki w nauce.

Na kolejnych stronach Arkusza znajdują się szczegółowe tabele, w które zgodnie z instrukcją (patrz rozdział 5.) wpisuje się wyniki każdej przeprowadzonej próby lub obserwowanej właści- wości czy umiejętności. W każdej szczegółowej tabeli jest także miejsce na wpisanie wyniku z pierwszej i drugiej diagnozy, co pozwoli prześledzić, na ile dziecko jest podatne na wspomaga- nie rozwoju na zajęciach, jak i na dodatkową, czasem indywidualną stymulację. Uwagi wpisane kursywą należy podkreślić (ułatwia to ocenę).

Sposób dokonywania oceny każdej przeprowadzanej próby (obserwacja lub badanie)

Każda właściwość jest oceniana liczbowo w skali trzystopniowej: 2 punkty – poziom dobry

(D); 1 punkt – poziom wystarczający (W); 0 punktów – poziom niewystarczający (N) – patrz rozdział 5. Liczbę punktów należy wpisać w prostokącik umieszczony w wierszu próby. Sumę punktów uzyskanych we wszystkich próbach danej funkcji wpisujemy w prostokąt obok numero- wanej nazwy ocenianej funkcji (powyżej – patrz tabele szczegółowe). W okienko obok tej sumy wpisujemy ocenę według poniższych wskazówek.

Uwaga: sumom uzyskanym podczas oceniania poszczególnych funkcji przypisano odpowied- nie oceny, które należy wpisać w tabelę główną na stronie 1. Jedynie lateralizacji nie oceniamy punktowo.

 

D

4–6 p.

 

 

 

cechy fizyczne

W

2–3 p.

 

 

 

 

N

0–1 p.

 

 

 

 

D

10–14 p.

 

 

 

pozostałe funkcje

W

5–9 p.

 

 

 

 

N

0–4 p.

 

 

 

Przykładowo wypełnione rubryki funkcji „Spostrzeganie słuchowe” po badaniach sześciolatka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b

 

Spostrzeganie słuchowe

 

11

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

chętnie słucha bajek i czytania książek (uważa)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– skacze, porusza się w rytm muzyki lub tamburynu

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

po ćwiczeniach dzieli zdania na 3–4 wyrazy

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

po ćwiczeniach dzieli wyraz na 2–3 sylaby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– składa wyrazy z 2–3 sylab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

wysłuchuje samogłoski i spółgłoski w nagłosie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

6 wysłuchuje głoski w wygłosie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – próby, które nie są obowiązkowe dla pięciolatka, a dziecko sześcioletnie powinno je wykonać

7. Jak interpretować wyniki z ADDS?

Metoda, którą proponujemy, służy uzyskaniu zwartego i w miarę kompletnego obrazu możli- wości rozwojowych dziecka. Otrzymujemy informację, które z funkcji rozwijają się dobrze, a któ- re należy wspomagać. Posłużenie się Arkuszem ma nas ustrzec przed przeoczeniem którejś z nich podczas oceny dziecka.

Nie należy przykładać nadmiernej wagi do wyników ilościowych, mogą być mylące (np. ze względu na mniejszą liczbę prób dla danej funkcji pięciolatki mają do uzyskania mniej punktów niż sześciolatki). Każde dziecko jest inne i nad każdym musimy się zastanowić!

1. Na podstawie uzyskanych wyników można ocenić ogólny poziom dojrzałości szkolnej po pierwszej i drugiej diagnozie i podjąć odpowiednie decyzje co do losów dziecka.

Jeżeli większość wyników diagnozowanych funkcji oceniono jako D – to dziecko charaktery- zuje się dobrym poziomem rozwoju, który sprzyja powodzeniu w nauce i formowaniu właści- wych postaw do dalszego kształcenia. Można jednocześnie z pewną dozą prawdopodobieństwa określić uzdolnienia i zainteresowania dziecka (jest to dobra motywacja do nauki).

Jeżeli większość wyników charakteryzuje się poziomem ocenianym jako W, a niektóre wyniki są oceniane jako D – to dziecko ma możliwości do nauki, ale wymaga wspomagania rozwoju, uczenia pokonywania trudności w tych dziedzinach, w których wyniki są słabsze (tu pomocą są wyniki liczbowe w tabelach szczegółowych). Warto uzmysłowić rodzicom konieczność dbania o to, by dziecko nie miało braków i luk w opanowanym materiale, warto na bieżąco śledzić powodzenie w nauce. Pod takimi warunkami dziecko będzie dobrze funkcjonować w szkole.

Jeżeli większość wyników diagnozowanych funkcji oceniono jako W, jest kilka ocen D i kilka ocen N to zwykle jest to dziecko o nieharmonijnym rozwoju (może z ryzykiem dysgrafii, dys- leksji). Warto skonsultować dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej i przygotować indywidualny program wspomagania rozwoju tak, by zwłaszcza w początkach nauki (później też) dziecko nie miało zbyt dużo niepowodzeń.

Jeżeli przeważają oceny N i jest kilka ocen W, a rozwój fizyczny i np. sprawność ruchowa dziecka zostały ocenione jako D to dziecko powinno być koniecznie zdiagnozowane w porad- ni psychologiczno-pedagogicznej, by stwierdzić, czy nastapiło opóźnienie rozwoju, czy też duże zaniedbanie pedagogiczne. W obu przypadkach wskazane byłoby odroczenie dziecku obowiązku szkolnego.

Jeżeli ogromna większość ocen to oceny N, jest kilka ocen W, należy także rozważyć odro- czenie dziecku obowiązku szkolnego. Dziecko powinno być także dokładnie zdiagnozowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz skonsultowane przez lekarza, aby stwierdzić, czy rozwija się ono wolniej, czy stan jego zdrowia budzi niepokój itp. Należy także zastanowić się, w jaki sposób można dziecku pomóc.

Jeżeli w drugim badaniu dziecko uzyskuje lepsze oceny diagnozowanych funkcji, to z jednej strony następuje dojrzewanie organizmu i polepszają się w związku z tym możliwości dziecka, z drugiej strony zaś jest to wpływ edukacji przedszkolnej. Nawet kilkumiesięczne działania

w kierunku wspomagania, stymulacji rozwoju odnoszą pozytywny skutek. Rokuje to dobrze, jeżeli chodzi o powodzenie dziecka w szkole.

2. Graficzny obraz możliwości dziecka unaoczni nam, które sfery rozwoju są u dziecka na dobrym poziomie, a w zakresie których dziecko wymaga wspomagania i pomocy.

Jeżeli grafi czny obraz możliwości dziecka będzie kształtował się następująco:

Rozwój

 

Fizyczny

 

 

 

 

 

Psychiczny

 

 

 

 

Społ.

FUNKCJA

Cechy fizyczne

Sprawność ruchów

Sprawność rąk

Sprawność rysowania

Uwaga

Pamięć

Spostrzeganie wzrokowe

Spostrzeganie słuchowe

Orientacja w otoczeniu

Myślenie

Liczenie

Mowa

Emocje

Kontakty z dziećmi

1.

D

badanie

W

N

 

to można zauważyć, ze sfera rozwoju fi zycznego i funkcje związane z tą sferą są obniżone przy dość dobrym rozwoju możliwości poznawczych, niski poziom jest także w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej. Sugeruje to, że dziecko jest słabsze w porównaniu do rówieśników, prawdopodobnie nadwrażliwe emocjonalnie, może jest chorowite i z tego powodu nie ma odpowiednich doświadczeń społecznych. O losie takiego dziecka powinien zadecydować lekarz wraz z rodzicami.

A oto następny przykład:

Rozwój

 

Fizyczny

 

 

 

 

 

Psychiczny

 

 

 

 

Społ.

FUNKCJA

Cechy fizyczne

Sprawność ruchów

Sprawność rąk

Sprawność rysowania

Uwaga

Pamięć

Spostrzeganie wzrokowe

Spostrzeganie słuchowe

Orientacja w otoczeniu

Myślenie

Liczenie

Mowa

Emocje

Kontakty z dziećmi

1.

D

badanie

W

N

 

Przeciętne cechy fi zyczne dziecka, niska sprawność rąk i niska sprawność rysowania może świadczyć o zaniżonych możliwościach dziecka w zakresie jego gotowości do pisania. Dodatkowo dziecko z takimi możliwościami, porównując się z innymi dziećmi, zaczyna mieć niską samooce- nę, wzrastający lęk przed niepowodzeniem i tendencję do unikania kontaktów z rówieśnikami. Tutaj także wskazana jest konsultacja lekarska (opóźniony skok rozwojowy, niski wiek szkiele- towy itp.) oraz psychologiczna. Konieczna jest także terapia w zakresie sprawności rąk i terapia emocjonalna (dla jasności obrazu pominięte zostały inne wyniki dziecka).

I jeszcze jeden przykład:

Rozwój

 

Fizyczny

 

 

 

 

 

Psychiczny

 

 

 

 

Społ.

FUNKCJA

Cechy fizyczne

Sprawność ruchów

Sprawność rąk

Sprawność rysowania

Uwaga

Pamięć

Spostrzeganie wzrokowe

Spostrzeganie słuchowe

Orientacja w otoczeniu

Myślenie

Liczenie

Mowa

Emocje

Kontakty z dziećmi

1.

D

badanie

W

N

 

Powyższy obraz graficzny możliwości dziecka jest typowy dla symptomów ryzyka dysleksji typu słuchowego. Przy dobrym bądź wystarczającym rozwoju fizycznym uwaga jest wystarcza- jąca, obniżona pamięć (korzystamy głównie z pamięci słuchowej), obniżone spostrzeganie słu- chowe (warto zajrzeć tu do tabeli szczegółowej), orientacja w otoczeniu (nazwy też kojarzone i zapamiętywane słuchowo), obniżone liczenie (nie zawsze tak się dzieje) oraz mowa (ubogie słownictwo, błędy gramatyczne, językowe). W tym przykładzie pozostałe funkcje są na wystar- czającym poziomie, ale mogą być także na poziomie dobrym.

Od razu wiadomo, że dziecko o takim profi lu możliwości i umiejętności powinno być skiero- wane na konsultację psychologiczną i lekarską oraz, niezależnie od konsultacji, należy wspoma- gać rozwój tych wszystkich funkcji, które są obniżone, nie zapominając o sferze emocjonalnej.

Jak widać, ogólne wyniki diagnozy dojrzałości szkolnej pozwalają spojrzeć na dziecko w za- kresie jego wszechstronnego rozwoju. Pozwalają na określenie mocnych i słabszych stron dziecka, a tym samym na orientację, którym dzieciom i w jakim zakresie należy pomagać w ścisłej współ- pracy z rodzicami. Tym celom służy właśnie wczesna diagnoza dziecka.

DIAGNOZA

 

 

 

 

 

imiÄ™ i nazwisko dziecka

 

 

 

 

data urodzenia

DOJRZAŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsce zamieszkania

 

 

 

 

 

 

PIĘCIO- LUB

 

 

 

 

 

 

 

placówka

 

 

 

 

klasa/grupa

SZEÅšCIOLATKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

badanie

1.

 

data badania

wiek dziecka

 

oceniajÄ…cy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ OCEN

badanie

2.

 

data badania

wiek dziecka

 

oceniajÄ…cy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój

 

 

Fizyczny

 

 

 

 

 

 

 

Psychiczny

 

 

 

 

 

 

 

Społ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJA

Cechy fizyczne

 

Sprawność ruchów

 

Sprawność rąk

Sprawność rysowania

Uwaga

 

Pamięć

 

Spostrzeganie wzrokowe

 

Spostrzeganie słuchowe

Orientacja w otoczeniu

 

Myślenie

 

Liczenie

Mowa

 

Emocje

 

Kontakty z dziećmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

badanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

badanie 2.

D

W

N

D – dobra, W – wystarczająca, N – niewystarczająca

I.Lateralizacja ..............................................................................................................................

II. Ocena sytuacji dziecka.

1.Dojrzałość do szkoły............................................................................................................

2.Wskazane wspomaganie rozwoju w zakresie:

..............................................................................................................................................

3. Wskazane konsultacje (np. lekarskie, psychologiczne, logopedyczne, inne):

..............................................................................................................................................

III. Właściwości dziecka (np. stan zdrowia, zdolności, odporność na zmęczenie, cechy zachowania):

..............................................................................................................................................

...............................................

..................................................

nauczyciel

rodzic/opiekun dziecka

Diagnoza dojrzałości szkolnej pięcio- lub sześciolatka, opr. psycholog Bożena Janiszewska, 2009

Arkusz ocen 1/4

Nr

FUNKCJA

badanie 1.

badanie 2.

 

 

 

 

1 Cechy fizyczne

–wzrost

–waga

–proporcje

2 Sprawność ruchów (duża motoryka)

–stoi na jednej nodze (lekko się chwieje)

–stoi chwilę z zamkniętymi oczami

–zwinnie biega

–

kopie piłkę z rozbiegu

P

L

–

skacze zwinnie na jednej nodze

P

L

–robi sprawnie przysiad

–6 chodzi stopkami po linii (lekko się chwieje)

3ab Sprawność rąk (mała motoryka)

– sprawnie je łyżką

P L

–lepi figurki z plasteliny

–chętnie buduje z klocków

–wycina po liniach prostych

–sznuruje buty

–6 wiąże kokardki

–6 wycina po liniach falistych

3c Sprawność rysowania (grafomotoryka)

– prawidłowo trzyma ołówek

P L

–chętnie koloruje

–rysuje figury:

– rysuje szlaczki:

–6 rysuje romb

– 6 rysuje szlaczki:

–rysuje postać człowieka:

–głowę z elementami twarzy

–dwuwymiarowy tułów

–dwuwymiarowe ręce, nogi

4 Lateralizacja

–oczy

–ręce

–nogi

–uszy

6 – próby, które nie są obowiązkowe dla pięciolatka, a dziecko sześcioletnie powinno je wykonać

Diagnoza dojrzałości szkolnej pięcio- lub sześciolatka, opr. psycholog Bożena Janiszewska, 2009

Arkusz ocen 2/4

Nr

FUNKCJA

 

badanie 1.

 

badanie 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Uwaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

skupia się na czynnościach, które lubi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

skupia uwagę, potrafi nie przerywać rysowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– potrafi skupić uwagę podczas opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

potrafi na zajęciach skupić uwagę ok. 15 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

uważnie słucha czytania książek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– potrafi skupić uwagę na dwu znanych czynnościach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

6 potrafi skupić się na poleceniach nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pamięć

–zapamiętuje treść poleceń

–dość szybko uczy się wierszy i piosenek

–potrafi odtworzyć tekst z rymem i rytmem

–zapamiętuje ważne treści z bajek, książek itp.

–zapamiętuje informacje z wycieczek, spacerów itp.

–zapamiętuje nowe słowa, zwroty na polecenie

–zapamiętuje kształty figur, liter, cyfr

7a Spostrzeganie wzrokowe

–lubi oglądać książki z obrazkami

–opisuje na obrazku: elementy, czynności, 6 stosunki przestrzenne

–lubi układać puzzle

–lubi układać lub budować według wzoru

–szybko znajduje różnice między obrazkami

–poprawnie odwzorowuje układy figur: 6

–6 poprawnie odwzorowuje kształty cyfr i liter

7b Spostrzeganie słuchowe

–chętnie słucha bajek i czytania książek (uważa)

–skacze, porusza się w rytm muzyki lub tamburynu

–po ćwiczeniach dzieli zdania na 3–4 wyrazy

–po ćwiczeniach dzieli wyraz na 2–3 sylaby

–składa wyrazy z 2–3 sylab

–wysłuchuje samogłoski i spółgłoski w nagłosie

–6 wysłuchuje głoski w wygłosie

8 Orientacja w otoczeniu

–rozumie słowa: imię, nazwisko i potrafi podać swoje

–zna swój adres, wiek

–zna imiona rodziców

–zna pojęcia: dziś, jutro, wczoraj

–zna pory roku i ich następstwa

–zna pojęcia: przód, tył, prawo, lewo

–6 zna dni tygodnia i ich następstwa

Diagnoza dojrzałości szkolnej pięcio- lub sześciolatka, opr. psycholog Bożena Janiszewska, 2009

Arkusz ocen 3/4

Nr

 

FUNKCJA

 

badanie 1.

 

badanie 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a Myślenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

rozumie, że litery i cyfry są symbolami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

wskazuje kilka różnic między pojęciami jednostkowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wskazuje kilka podobieństw między tymi pojęciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– potrafi klasyfikować według 2–3 kryteriów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zna podstawowe pojęcia ogólne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

układa prawidłowo historyjki obrazkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

6 wykazuje początek odwracalności myślenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b Liczenie

–poprawnie przelicza do 5, 8, 10, 15

–ostatni liczebnik odnosi do wielkości zbioru

–dodaje na konkretach do 3, 5, 10, 12

–dodaje w pamięci do 4, 6, 10

–odejmuje na konkretach od 12, 10, 7, 4

–rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo

–6 potrafi podzielić liczmany „po równo”

9 Mowa

–prawidłowo wymawia głoski

–odpowiada na pytania zdaniami

–opowiadając, wypowiada się zdaniami

–opisuje obrazek zdaniami

–zna prawidłowe znaczenie używanych słów

–używa wielu określeń – bogate słownictwo

–6 używa prawidłowo czasu teraźniejszego, przeszłego

10 Emocje, stosunek do działania

–pozostawione w placówce jest spokojne

–zwykle stosuje się do poleceń, daje sobą kierować

–rzadko obraża się, złości, płacze

–próbuje pokonywać trudności, łatwo nie rezygnuje

–zwykle kończy rozpoczętą pracę

–zależy mu na dobrej ocenie swojej pracy

–6 potrafi zmobilizować się, pospieszyć na polecenie

12 Kontakty z dziećmi

–chętnie bawi się z innymi, szuka towarzystwa

–jest lubiane przez dzieci, zapraszane do zabawy

–bawi się zgodnie, bez zbytnich konfliktów

–pomaga innym dzieciom

–pociesza, współczuje innym

–stosuje się do poleceń kierowanych do grupy

–6 potrafi współpracować z dziećmi

Diagnoza dojrzałości szkolnej pięcio- lub sześciolatka, opr. psycholog Bożena Janiszewska, 2009

Arkusz ocen 4/4