Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

แผนบูรณาการ

สอดแทรกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงSchool

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่Banladwithi1

โดย นางมาริษาby พนมธนาภรณ์

©

2013

 

Copyright

โรงเรียนบ้านลาดวิถี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ขตเ 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภูมิการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู

กลุ่มสาระการเรียนรู

ท ๑.๑ ป๑/๑

 

School

 

 

 

Banladwithi

วิทยาศาสตร์

 

คณิตศาสตร์

 

ค ๒.๑ ป๑/๑

ว ๓.๑ ป๑/๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชีวิตมีคุณค่า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงby

 

และพลศึกษา

 

 

 

ศึกษาศาสนา ฯ

 

ขนมเทียนลีลา พาชีวีพอเ

 

พ ๒.๑ ป๑/๑

ส ๓.๑ ป๑/๓

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

ง ๑.๑ ป๑/๒

ศ ๒.๑ ป ๑/๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

ภาษาต่างประเทศ

 

ต ๓.๑ ป๑/๑

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อ๑ ขนมเทียนลีลา

พาชีวีพอเพียงเวลา

๒

ชั่วโมง

 

วันที่ – ๗๘

กุมภาพันธ์.ศ.พ๒๕๕๖ ผู้ใช้แผน

นางมาริษา

พนมธนาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************

 

 

 

๑.

มาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนี

 

 

 

 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระและประยุกต์ใช้ชื่นชม

ในชีวิตประจ าวัน

 

มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์Schoolวิพากษ์วิจารณ์คุณค่า

 

 

 

 

 

นาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจชื่นชม

าวัน

 

มาตรฐาน

ท ๑ .๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา

 

 

 

 

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 

 

 

 

 

มาตรฐาน

ค

 

๑.๑

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง

 

มาตรฐาน

ว ๑.๑ เข้าหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ข

 

 

 

 

ต่างๆ

ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

 

 

มาตรฐาน

ส

๓.๑

เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักกา

 

 

 

 

พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

 

 

 

 

มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต

 

มาตรฐาน ง ๑.๑

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะกระบวนการทักษะการจัดการทักษะ

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการแก้ไขปัญหาทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม

 

 

 

 

และลักษณะนิสัยในการท างาน

มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

การด ารงชีวิตและครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป

 

 

 

 

พื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.

ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ ๒

.๑

ป๑/๓

ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ

 

 

 

 

ศ

๓

.๑

ป๑/๑

เลียนแบบการเคลื่อนไหว

 

 

 

 

 

 

ท

 

๑.๑ ป๑/๑

 

การอ่านออกเสียงค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

 

 

 

 

ค

๒.๑

ป๑/๑

เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านว

 

 

 

 

 

 

นับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

 

 

 

 

ว ๑.๑

ป๑/๓

สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความสัมพันธ์ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์

 

 

ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ

ส ๓.๑

ป๑/๓

ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด

พ ๒.๑

ป๑/๑

ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

ง ๑.๑

ป๑/๒

ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย

ต ๓.๑

ป๑/๑

บอกค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด

การอ่านออกเสียง การอ่านบทกลอน การร้องเพลงประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ ที่

เลียนแบบธรรมชาติ ทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยการจัดการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียน

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

School

๑.

นักเรียนวาดภาพระบายสีท่าร าได้

 

๒.

นักเรียนบอกวัสดุที่ใช้ท าขนมเทียนได้

 

๓.

นักเรียนเขียนขั้นตอนการท างานสั้น ๆ ได้

 

๔.

นักเรียนบอกค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย(มือ นิ้วมือ แขน จมูก ปาก) ฯลฯ

๕. สาระการเรียนรู้

ด้านความรู้

 

by

Banladwithi

ศิลปะ

 

 

 

 

 

- วาดภาพระบายสีท่าร า

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

- บอกวัสดุอ ปกรณ์ใช้ท าขนมเทียนอย่างถูกต้อง

ภาษาไทย

 

2013

 

 

 

 

 

 

- เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์( ขั้นตอนการท างาน)

คณิตศาสตร์

©

 

 

 

Copyright- การเขียนตัวเลขแสดงจ านวน วิทยาศาสตร์

- บอกหน้าที่และความสัมพันธ์ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม - การปฏิบัติตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาและพลศึกษา

- การเห็นคุณค่าของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น ภาษาต่างประเทศ - บอกค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย

๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการคิด

2.ความสามารถในการแก้ปัญหา

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อที่ ๓

มีวินัย

ข้อที่ ๔

ใฝุเรียนรู้

ข้อที่ ๕

อยู่อย่างพอเพียง

ข้อที่รักความเป็นไทย๗

๘. ชิ้นงาน/ หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้

School

๑

. การปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ เพลงขนมเทียนบ้านเรา

๒

. ใบงานที่ ๑

 

 

 

 

 

๓. ใบงานที่ ๒

 

 

 

 

 

๙. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

กิจกรรมขั้นน าและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

 

ชั่วโมงที่(กิจกรรม๑

อุ่นเครื่อง ร้องเพลง และสาธิตการแสดงท่าทาง)

1

ครูสนทนาและซักถาม ถึงขนมพื้นบ้านกับนักเรียน และอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการแสดงนาฏศ

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

สามารถที่จะใช้วิถีชีวิตประจ าวัน มาเป็นการแสดงได้ แต่ต้องมีความรู้ในเรื่องนาฏศิลป

 

การแสดงมีความสวยงาม อ่อนช้อยby

 

 

 

2

ครูถามนักเรียนว่าในการแสดงต่างๆ

 

ถ้านักเรียนได้รับเชิญเป็นนักแสดง ได้รับบทบาท ที

 

ให้สวยงาม นักเรียนจะแสดงท่าทางอย่างไร

 

3

ครูถามนักเรียนว่า อยากจะท าให้สวยงามไหม

 

4

 

2013

 

ครูมีเพลงที่จะให้นักเรียนร้อง ชื่อเพลงขนมเทียนบ

เมื่อนักเรียนตอบตกลง ครู บอกว่า

 

©

 

 

 

 

 

5ครูร้องเพลงขนมเทียนบ้านเรา ให้นักเรียนฟัง ถามนักเรียนอยากจะร้องหรือไม่

6ครูเขียนเพลงขนมเทียนบ้านเรา บนกระดาน และเริ่มสอนร้องเพลง

ขั้นจัดการเรียนรู้

1.ครูสอนขั้นตอนการร้องเพลงดังนี้Copyright

-เริ่มจากการน านักเรียนอ่านเนื้อหาเพลง

-การเคาะจังหวะ

- การร้องตามครูทีละวรรค จนจบเพลง(ความพอประมาณ)

-ร้องเนื้อเพลงตามครูทีละวรรค จนจบเพลง

-ร้องพร้อมกัน โดยไม่เคาะจังหวะ

-

ร้องพร้อมกัน โดยมีการเคาะจังหวะ

-

ร้องพร้อมกับครูเพลงขนมเทียนบ้านเรา

- ให้นักเรียน ฝึกร้องเพลง ร่วมกันโดยฝึกปฏิบัติเอง

2.ครูสนทนากับนักเรียนในการใช้ท่าทาง ประกอบเพลง ขนมเทียนบ้านเรา โดย คิดร่วมกันกับ นักเรียน และสอบถามความคิดเห็นถึงท่าทางต่างๆ ที่เหมาะกับท่าร า ในเนื้อหา(ความมีเหตุผลของเพลง)

3.ครูสนทนากับนักเรียนในการใช้ท่าทาง ประกอบเพลงเราต้องใช้อวัยวะ ส่วนใดของร่างกายบ้าง

(ศีรษะ มือ นิ้วมือ แขน ขา ตา เท้า) ฯลฯ 4. ครูสนทนากับนักเรียนว่าอวัยวะต่าง ๆ สามารถพูดเป็นภาอังกฤษได้ให้นักเรียนออกเสีย

ภาอังกฤษพร้อมกัน

ขั้นสรุป

- ครูและนักเรียนสรุปท่าร า ของเนื้อหาเพลงร่วมกัน

 

๑. ครูให้นักเรียนแสดงท่าร า เพลงขนมเทียนบ้านเรา พร้อมกัน(การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวทั้งชั้นเรียน )

 

๒. ครูสุ่มนักเรียน ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน

 

School

 

 

 

 

 

๓. ครูให้นักเรียนบันทึกท่าร า ประกอบเพลง

โดยการวาดภาพ ในใบงานที่๑และให้นักเรียนน าชิ้นงาน

 

มาส่งครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่วโมงที่(กิจกรรม๒

การปฏิบัติกิจกรรม การท างานเป็นกลุ่ม การสรุปความรู้)

 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ครูทบทวนท่าร า ประกอบเพลงขนมเทียนบ้านเรา

 

 

 

 

 

ขั้นการจัดการเรียนรู้

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

แบ่งกลุ่มนักเรียน

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มละ– ๖ คน๕ฝึกซ้อมท่าร าประกอบ เพลงขนมเทียนบ้านเรา และให้

 

 

นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน(เงื่อนไข ความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม)

 

 

ให้นักเรียนท าใบงานที่และให้นักเรียนน๒

าชิ้นงานมาส(เงื่อนไขความรู้งครู

เงื่อนไขคุณธรรม)

 

๒

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเราท าขนมเทียนเราต้องใช้วัสดุอะไรบ้าง

 

 

 

 

๓.

ให้นักเรียนเขียนจ©

านวนวัสดุที่ใช้ท าขนมเทียนเป็นเลขไทย และฮินดูอารบิก

 

 

ขั้นสรุป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปท่าร าประกอบเพลงขนมเทียนบ้านเรา

 

 

๒. ครูสรุปผลการประเมินใบงานทั้งใบงานของนักเรียนทุกคน๒

 

 

 

กิจกรรมรวบยอดและสรุป

 

 

 

 

 

 

 

 

๑

. ให้นักเรียนบันทึกท่าร า โดยการวาดภาพ ท่าร า ของเพลงขนมเทียนบ้านเรา ที่นักเรียนประท

Copyright

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดป๑/๑ เลียนแบบ การ

และระบายสีให้สวยงามเพื่อสรุปความรู้ ในตัวชี้วัดมาตรฐานของศ ๓.๑

เคลื่อนไหว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒

. ให้นักเรียนเลือกค าที่เป็นส่วนประกอบในการท าขนมเทียน ในบทเพลง

ขนมเทียนบ้านเราเติม ม

ลงในรูปสามเหลี่ยนข้างล่างนี้ ให้ถูกต้องเพื่อสรุปความรู้

ในตัวชี้วัดของทมาตรฐาน๑.๑ ตัวชี้วัด/๑ป๑การ

อ่านออกเสียงค าคล้องจอง

และข้อความสั้นๆมาตรฐาน

ศ ๒ .๑

ตัวชี้วัด/๓ป๑ท่องบทกลอน ร้อง

เพลงง่าย ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. น าเสนอผลงาน การแสดงท่าร าประกอบเพลงขนมเทียนบ้านเรา เป็นกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ ในต ของ มาตรฐาน ส ๒.๑ ตัวชี้วัด๑/๑ป พ ๒.๑ ป๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน ครอบครัวและโรงเรียน

๑๐. สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้

 

๑. ซีดีท านองเพลง ของกิ๋นคนเมือง(นักร้อง จรัล

มโนเพชร)

๒

. ตัวอย่างขนมเทียน

School

๓

. ใบความรู้ เพลงขนมเทียนบ้านเรา

๔

. ใบงานที่ ๑

๕

. ใบงานที่ ๒

๑๑. การวัดผลประเมินผล

 

วิธีการ

 

 

๑.

การตรวจผลงาน (K)

 

 

๒.

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล(P)

 

๓.

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายกลุ่ม(A)

เครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

๑.

แบบประเมินการตรวจผลงาน (K)

 

๒.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติรายบุคคล(P)

 

๓. แบบประเมินพฤติกรรมรายกลุ่ม(A)by

 

 

เกณฑ์การประเมิน

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้(

K)

 

 

 

 

ใบงาน

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ๑๖

 

©

๒๔ คะแนน

ระดับคุณภาพ๓

 

 

 

 

-

 

ช่วงคะแนน ๙

- ๑๖ คะแนน

ระดับคุณภาพ๒

 

ช่วงคะแนน

๐

 

 

-

 

๘ คะแนน

ระดับคุณภาพ๑

 

ระดับบุคคล นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ๒ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ระดับกลุ่ม

จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ๓ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ๗๕

ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ(

P)

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัตินาฏยศัพท์

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน๒๓

- ๓๐

 

 

คะแนน

ระดับคุณภาพ๓

 

ช่วงคะแนน๑๖

- ๒๒

 

 

คะแนน

ระดับคุณภาพ๒

 

ช่วงคะแนน

๐

 

-

 

 

๑๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ๑

 

 

ระดับบุคคล

 

นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ๒ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ระดับกลุ่ม

 

จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ๓ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ๗๕ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ

เกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม(A)

 

 

 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม

 

 

 

ช่วงคะแนน๑๓

- ๑๘

คะแนน

ระดับคุณภาพ๓

 

 

 

ช่วงคะแนน๗

-

 

๑๒

คะแนน

ระดับคุณภาพ๒

 

 

 

ช่วงคะแนน

๐

 

-

๖ คะแนน

ระดับคุณภาพ๑

 

 

 

ระดับบุคคล

นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ๒ขึ้นไปถือว่าผ่าน

 

 

ระดับกลุ่ม

 

จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ๓ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ๗๕ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ

การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้

School

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ ห่วง

 

 

 

ความพอประมาณ

 

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันที่

 

ประเด็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาการเรียนรู

 

วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สอด

มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ

มีการวางแผน บริหารจัดการ จ

 

 

 

กับหลักสูตรและมาตรฐานการ

กระบวนการคิด วิเคราะห์

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็

 

 

 

เรียนรู้ตัวชี้วัดของกลุ่ม

สร้างสรรค์ แก้ปัญหาในการ

อย่างรอบคอบ

 

 

 

เรียนรู้ครูมีความรอบรู้ในเรื่

ปฏิบัติงานให้ประสบ

 

 

 

 

 

ประดิษฐ์ท่าร าจากชีวิตประ

ความส าเร็จ

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

กิจกรรมการเรียนรู

 

มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ

มีการเตรียมกิจกรรม วัสดุ

 

 

เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เ

เรียนรู้สอดคล้องกับผู้เร

อุปกรณ์ สื่อ ให้พร้อม ก่อ

 

 

 

การสาธิต

 

 

by

จัดการเรียนการสอน เพื่อให้

 

 

 

การปฏิบัติจริง แ

เป็นไปตามเนื้อหา ตัวชี้ว

 

 

 

การสนทนาเพื่อสรุปองค์ความ

วัดและประเมินผล

เรียนการสอน บรรลุวัตถุประส

 

 

 

ร่วมกัน

 

 

 

 

ที่ก าหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์การจัดการ

 

เตรียมอุปกรณ์เครื่องเครื่อ

สามารถท าให้อุปกรณ์ในกา

ครูมีอุปกรณ์ที่มีความพร้

 

เรียนรู้

 

ซีดี

 

2013

 

เรียนการสอนเป็นไปได้อย่า

ในการจัดการเรียนการสอนได้ ท

 

 

ตรวจสอบก่อนน าไปใช้

 

 

 

 

©

 

 

 

ราบรื่น

ให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และบรรลุตัวชี้วัดที่ตั้งไ

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาในการจัดการ

 

ใช้เวลาสอน จ านวน๒

ชั่วโมง

เพื่อให้นักเรียนได้เรียน

ครูรู้จักการวางแผนในการจัด

 

เรียนรู้

 

โดยวิเคราะห์เนื้อหา และกิจ

ครบถ้วน และต่อเนื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

 

ในการจัดการเรียนรู้ ให้เหมา

 

เหมาะสมกับเวลา

 

 

 

ตามวัยนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการจัดการเรีย

 

ครูเตรียมเนื้อเพลงที่จะสอน

ครูสามารถใช้สื่อในการจัด

ครูสามารถสอนได้ตรงตามเนื้อ

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

เรียนการสอนได้ตามขั้นตอน

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้

 

 

 

นักเรียน โดยเขียนขนาดตัวหน

 

 

 

ที่เหมาะสมกับนักเรียน สอด

ของแผนการจัดการเรียนรู้ท

 

 

 

 

 

กับเนื้อหา ตัวชี้วัด กิจกร

ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อกระ

 

 

 

 

 

เรียนการสอน และประเมินผล

นักเรียนมีความสนใจในกิจก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

 

ตรงตามเนื้อหาสาระที่จะประเ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู

มีวิธีการประเมินผล อย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ครูเลือกเครื่อง

หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้

 

 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ วิชา ดนตรี

นาฏศิลป์ และ การจัดกิ

 

 

 

สอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม

 

 

มีความอดทนในการปฏิบัติงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความเสียสละ

 

 

 

กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักพอประมาณ

 

 

 

 

 

หลักมีเหตุผล

 

 

การมีภูมิคุ้มกันในตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติกิจ

- เลือกที่จะน าท่าทางมา

-

นักเรียนเรียนรู้กระบวนการท างานกลุ

 

นาฏศิลป์และการร้องเพลงตามวัยขอ

ออกแบบท่าร าในเพลงขน

 

 

 

 

School

 

 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

 

ผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

เทียนบ้านเรา

-

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ – การอ่าน ออกเสียง

การอ่านบทกลอน การร้องเพลงประกอบจังหวะ

 

นักเรียนมีความรู้เ

 

เคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ ที่เลียนแบบธรรมชาติ และมีทักษะท างานเป็นกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม– นักเรียนมีความรับผิดชอบ ความขยัน รู้จักการท างานร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

ประเมินผลลัพธ์(KPA) ที่เกิดกับผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน

 

 

อยู่อย่างพอเพียง สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง

 

วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุ/ เศรษฐกิจ

 

 

 

 

สังคม

 

 

สิ่งแวดล้อม

 

วัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้

-

 

 

 

-

หลักการท างานร่วมกับ

 

 

-

 

 

ความรู้เกี่ยวกับกิ

 

 

 

 

©

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

นาฏยศัพท์ การแสดง

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อื่นในสังคมอย่างม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสุข

 

 

 

 

 

 

ท่าทางประกอบบท

 

 

 

 

 

 

 

-

มีความรู้เกี่ยวกับอา

 

 

 

 

 

เพลง

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะ

- ทักษะการใช้

 

 

-

ทักษะการท างานร่วมกั

 

 

-

 

 

- มีทักษะในการ

 

 

 

ดินสอ กระดาษ

 

 

 

ผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

แสดงนาฏศิลป์

 

 

และดินสอสี ใน

 

-

มีการแลกเปลี่ยนเรียน

 

 

 

 

 

ประกอบเพลงได้

 

Copyright

 

 

 

 

กันและกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าใบงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม

-

 

 

 

 

-

รู้จักความสามัคคี

 

การน าวัสดุจาก

 

- ภูมิใจและเห็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

การยอมรับกฎ กติกา

 

ธรรมชาติมาใช้ใน

 

คุณค่าของการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบของสังคม

 

ชีวิตประจ าวั

 

แสดงนาฏศิลปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ความรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

ไทย และขนมไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

-

การแบ่งปัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง ขนมเทียนบ้านเรา

 

 

ท านอง

เพลงของกิ๋นคนเมือง(จรัล มโนเพชร)

เนื้อร้อง นายคเณศ เทพสุวรรณ

School

 

ขนมเทียนบ้านเรา เลือกเอานะเพื่อน

 

 

เป็นของพื้นเมือง เป็นเรื่องสบาย

 

ส่วนผสมนั้นมี

น้ าตาล

แปูง มะพร้าวคั่ว

 

ห่อใบตองกับตัว

เอามานึ่งกินกัน

 

 

 

 

by

Banladwithi

 

 

 

2013

 

 

 

©

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ขนมเทียนบ้านเรา

ชื่อ……………………………………….นามสกุล…………………………..….. ชั้น………เลขที่……

…………………………………………………..

ให้นักเรียนวาดภาพ ท่าร า ของเพลงขนมเทียนบ้านเราที่นักเรียนประท

 

 

 

 

 

 

School

ลงในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ และระบายสีให้สวยงาม

 

 

 

2013

by

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง ขนมเทียนบ้านเรา

 

 

 

ชื่อ……………………………………….…..…นามสกุล…………………………………………..

ชั้น………เลขที่………..

 

1. ให้นักเรียนเลือกค าที่เป็นส่วนประกอบในการท าขนมเทียน ในบทเพลงขนมเทียนบ้านเราเติมลง

มา

ในรูปสามเหลี่ยนข้างล่างนี้ ให้ถูกต้อง

 

 

 

 

ขนมเทียนบ้านเรา เลือกเอานะเพื่อน

 

เป็นของพื้นเมือง

เป็นเรื่องสบาย

 

School

 

ส่วนผสมนั้นมี

แปูง

มะพร้าวคั่ว

 

 

 

 

 

ห่อใบตองกับตัว

 

เอามานึ่งกินกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

by

Banladwithi

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินใบงาน

ประเด็น

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

น้ าหนั

 

การประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน

 

 

 

๓

 

 

 

 

๒

 

๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.การอ่าน

 

อ่านได้ถูกต้องทุก

 

 

อ่านได้ถูกต้องไม

อ่านได้ถูกต้องน้อยก

๒

 

 

 

 

 

 

 

 

กว่าร้อยละ๗๕

ร้อยละ๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การท า

 

ได้ครบถ้วน

 

 

ท าแบบฝึกหัดได้

ท าแบบฝึกหัดถูกต้อ

๒

 

แบบฝึกหัด

 

 

 

 

 

 

ถูกต้องไม่น้อยกว

น้อยกว่าร้อยละ๖๐

School

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ๗๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.สะอาด

 

มีความเป็นระเบียบ

 

 

มีความเป็นระเบีย

ไม่เป็นระเบียบเรียบร

๒

 

เรียบร้อย

 

เรียบร้อย

 

 

 

เรียบร้อย

 

และมีรอยลบขูดฆ่าเกิ

 

 

 

 

และสะอาด

 

 

 

แต่มีรอยลบ

กว่า๓ แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขูดฆ่า๑-๓ แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.เสร็จตามเวลา

เสร็จตามก าหนดและ

 

 

เสร็จไม่ทันก าหน

เสร็จไม่ทันก าหนด

๒

 

 

 

ผลงาน

 

 

 

ผลงานมีคุณภาพ

และผลงานไม่มีคุณภาพ

 

 

 

 

มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้(

K)

by

 

 

 

 

 

ใบงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ๑๖

-

๒๔ คะแนน

 

ระดับคุณภาพ๓

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ๙ -

 

2013

 

 

 

 

 

 

๑๖ คะแนน ระดับคุณภาพ๒

 

 

 

 

ช่วงคะแนน

๐

©

๘ คะแนน

 

ระดับคุณภาพ๑

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับบุคคล

นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ๒ขึ้นไปถือว่าผ่าน

ระดับกลุ่ม

จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ๓ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ๗๕

 

 

 

Copyright

 

ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติ เพลง ขนมเทียนบ้านเรา

 

ประเด็น

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 

น้ าหนั

 

การประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน

 

 

 

 

 

๓

 

 

 

๒

 

๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ความถูกต้อง

 

แสดงท่าได้ถูกต้อง

แสดงท่าได้ถูกต้องไม

 

แสดงท่าได้

 

๒

 

 

 

 

ธรรมชาติ และ

 

 

เป็นธรรมชาติ

 

แต่ไม่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

สวยงาม

 

 

 

 

 

 

ขาดความเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ความตั้งใจ

 

 

ตั้งใจแสดงท่าทาง

 

ตั้งใจแสดงท่าทางอย

 

ไม่ตั้งใจแสดงท่าท

๒

 

 

 

 

อย่างครบถ้วนสมบู

ครบถ้วนสมบูรณ์

 

 

School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นบางครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.กล้าแสดงออก

 

 

ท่าทางมั่นใจพร้อ

 

ท่าทางเคอะเขินไม่

 

ขาดความมั่นใจ

๒

 

 

 

 

จะแสดงได้ทันที

 

 

มั่นใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.ความร่วมมือ

 

 

ให้ความร่วมมือใน

 

ให้ความร่วมมือในกา

ไม่ค่อยให้ความร่ว

๒

 

 

 

 

การปฏิบัติ

 

 

ปฏิบัตินาฏยศัพท์

ในการปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

นาฏยศัพท์อย่าง

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

เป็นบางครั้ง

นาฏยศัพท์

 

 

 

 

 

 

ครบถ้วน

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.การตรงต่อ

 

 

ปฏิบัติตามก าหน

 

ปฏิบัติไม่ทันก าห ปฏิบัติไม่ทันก า

๒

 

เวลา

 

 

และผลงาน

 

 

ผลงานมีคุณภาพ

และผลงานไม่มี

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ

 

 

 

 

 

คุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ(P)

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัตินาฏยศัพท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน๒๓

- ๓๐

คะแนน

ระดับคุณภาพ๓

 

 

 

 

ช่วงคะแนน๑๖

- ๒๒

คะแนน

ระดับคุณภาพ๒

 

 

 

 

ช่วงคะแนน

๐

 

-

๑๕ คะแนน

ระดับคุณภาพ๑

 

 

 

Copyright

ระดับบุคคล

นักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ๒ขึ้นไปถือว่าผ่าน

 

จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ๓ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ๗๕

 

 

 

ระดับกลุ่ม

 

 

ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม

ประเด็น

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

 

น าหนัก

 

การประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน

 

 

 

 

 

๓

 

 

๒

๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ความสนใจ

 

สนใจ

ตั้งใจและ

 

สนใจ ตั้งใจ และ

ไม่ค่อยสนใจ

 

๒

 

ความตั้งใจ

 

กระตือรือร้นในการปฏิ

กระตือรือร้น ในการ

ในการปฏิบัติ

 

 

กระตือรือร้น

 

กิจกรรมทุกขั้นตอน

ปฏิบัติบางกิจกรรม

กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ความร่วมมือ

 

ให้ความร่วมมือร่วมคิ

ให้ความร่วมมือ ร่ว

ไม่ให้ความร่วมม

๒

 

สามัคคีในกลุ่

 

ร่วมปฏิบัติงาน

ร่วม

คิด ร่วมปฏิบัติงา

ไม่ร่วมคิดไม่ร่

 

 

 

 

แก้ปัญหาในการท างาน

ร่วมแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงานและไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

 

 

จนงานส าเร็จ

 

ท างาน จนงานส าเร

ร่วมแก้ปัญหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บางครั้ง

ในการท างาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.เสร็จตามเวลา

 

เสร็จตามก าหนดและ

เสร็จไม่ทันก าหนดแ

เสร็จไม่ทันก าห

๒

 

 

 

ผลงานมีคุณภาพ

 

ผลงานมีคุณภาพ

และผลงานไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

เกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม(A)

 

 

 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม

 

 

 

 

ช่วงคะแนน๑๓

-

๑๘

คะแนน

by

 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ๓

 

 

 

 

ช่วงคะแนน๗

-

๑๒

คะแนน

ระดับคุณภาพ๒

 

 

 

 

ช่วงคะแนน

๐

 

-

๖ คะแนน

ระดับคุณภาพ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

©

2013

 

 

 

 

 

 

ระดับบุคคลนักเรียนมีผลการปฏิบัติระดับคุณภาพ๒ ขึ้นไปถือว่าผ่าน

 

 

ระดับกลุ่ม

 

จ านวนนักเรียนที่ได้คุณภาพ๓ ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ๗๕

 

 

 

Copyright

ถือว่าการสอนประสบผลส าเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ประเด็นการประเมิน

 

 

 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

ดี(๒)

 

พอใช้(๑)

ปรับปรุง(๐)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการตรวจสอบแก้ไขก

มีการตรวจสอบแก้ไขก

มีการตรวจสอบแก้ไขกา

 

 

 

 

กระท าที่ไม่ถูกต้อ

กระท าที่ไม่ถูกต้อ

กระท าที่ไม่ถูกต้อน

 

มีวินัย

 

 

ท าใบงานได้สะอาด

ทุกครั้ง ท าใบงานได

บาง ครั้งท าใบงานไม่

 

 

 

 

เรียบร้อยและถูกต้อ

สะอาดเรียบร้อย ไม่ค

สะอาดเรียบร้อยและไม

 

 

 

 

ทันเวลา

 

ทันเวลา

ค่อยทันเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้าซักถามกล้าพูดก

กล้าซักถามกล้าพูดก

กล้าซักถามกล้าพูดก

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นและ

แสดงความคิดเห็นและ

School

 

ใฝ่เรียนรู้

 

แสดงความคิดเห็นและ

 

 

โต้แย้งในสิ่งที่ไม่

โต้แย้งในสิ่งที่ไม่

โต้แย้งในสิ่งที่ไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

กล้าแสดงออก

 

กล้าแสดงออก

กล้าแสดงออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้วัสดุอุปกรณ์การ

ใช้วัสดุอุปกรณ์การ

ใช้วัสดุอุปกรณ์การ

 

อยู่อย่างพอเพีย

ราคาถูกและใช้อย่างค

ราคาค่อนข้างแพงและใ

ราคาค่อนข้างแพงและใ

 

 

 

 

ใช้จนหมดแล้วค่อยซื

อย่างคุ้มค่าใช้จนห

ไม่หมดแล้วซื้อใหม่

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

สนใจและตั้งใจร่วม

สนใจและตั้งใจร่วม

สนใจและตั้งใจร่วม

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียน

กิจกรรมการเรียน

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียน

 

 

 

 

 

 

 

รักความเป็นไทย

 

 

by

ภาษาไทยอย่างสนุกสน

ภาษาไทยอย่างสนุกสน

 

 

ภาษาไทยอย่างสนุกสน

 

 

 

 

และมีความสุขตลอดเว

และมีความสุขเกือบ

และมีความสุขเป็น

 

 

 

 

2013

 

ตลอดเวลา

บางครั้ง

Copyright

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที

ชีวิตมีคุณค่า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงขนมเทียนลีลา พาชีวีพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

 

คุณลักษณะ

เงื่อนไข

 

ด้านผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของผู้เร

 

อันพึงประสงค

คุณธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

 

 

การท างานร่วมกับผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

ชุดที่๑

 

ชุดที่๒

รวม

ผ่าน/ ไม่ผ่าน

 

ที่

ชื่อ–สกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการคิด

ความรับผิดชอบ

 

 

อยู่อย่างพอเพียง

รักความเป็นไทย

ความรับผิดชอบ

 

างานร่วมกันการท

 

 

 

School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขยัน

ความขยัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

าใบงานการท

 

าใบงานการท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑

เด็กชายสุทิวัส

กลิ่นทิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒

เด็กชายธีรภัทร

มิตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓

เด็กหญิงเกวลิน

ถมยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ชื่นส

 

 

 

 

 

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕

เด็กหญิงสุรีย์พร

อ่อนศ

 

 

 

 

by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖

เด็กหญิงชลธิชา

เจริญสุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗

เด็กหญิงนฤมล

นุชวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙

เด็กหญิงชมพูพรรณ์

สละ

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

เด็กชายอตินันท์

เกตุแก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑

เด็กชายวรายุส

เย็นใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒

เด็กชายวรภพ

ปรีเปรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓

เด็กชายอาม

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔

เด็กชายวีรภัทร

 

ยอดทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายระดับคุณภาพ

๓

 

หมายถึง

ดี

 

 

เกณฑ์ระดับคะแนน

 

๔๕ – ๖๐ =

๓

 

Copyright

 

๒

 

หมายถึง

พอใช้

 

 

 

 

 

 

๒๙ –

๔๔ =

๒

 

 

 

 

 

๑

 

หมายถึง

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

๐ –

๒๘ =

๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนน1 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางมาริษา พนมธนาภรณ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารก่อนสอน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

(นางประยูร เอี่ยมอ )านวย

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

 

 

 

 

 

 

............/.................

 

/............

๑๓.

บันทึกหลังสอน

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสอน

 

 

 

 

 

 

 

* นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่๑านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

 

 

 

 

 

 

 

 

School

 

* นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่๒านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

 

* นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่๓านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

 

* นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดข้อที่๔านวน............ คน คิดเป็นร้อยละ............

 

*

นักเรียนผ่านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

............จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ............

 

*

นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ............

จ านวนคนคิดเป็นร้อยละ............

 

*

นักเรียนผ่านเงื่อนไขคุณธรรม

............จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ

............

 

ปัญหา/ อุปสรรค

 

 

Banladwithi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

by

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะของครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

 

©

 

 

 

( นางมาริษา

พนมธนาภรณ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอน

๑๔.

ความคิดเห็นของผู้บริหารหลังสอน

 

 

 

Copyright.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(นางประยูร เอี่ยมอ )านวย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

............/................./............