Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิ

การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนท ำบันทึ

ภำยใน 14 วัน

ห้ำงหุ้นส่วนต ตั้งแต่ 3 คนข

แจ้งต่อนายทะเบ

1. หุ้นส่วนผู้จัหนังสื

 

แจ้งนำยทะเบียน

 

2. ส ำเนำบันทึกข้อ

1.โฆษณำในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อ

2.มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังเจ้ำหนี้

เมื่อพ้นก ำหนดไม่มีผู้ใดคัดค้ำน/ได้ช30 วัน

หนี้/ให้ประำระ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนประชุมร่วม

ภำยใน 14 วัน หุ้นส่วนผู้จัดกำรส่งมอบกิจกำรให

ผู้เป็นหุ้นส่วนช

ภำยใน 30 วัน

ภำยใน 14 วัน

จัดท ำค ำขอและเอกสำรประกอ/ ยื่นคจดทะเบียนำขอ

ช ำระค่ำธรรมเน

รับใบส ำคั

หนังสือรับร

 

1

จะจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดได้อย่างไร

1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไปากัด

2.ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันท าบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจ าก

3.หุ้นส่วนผู้จัดการห้างต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบีย สิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยิาเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพยอมโดยแนบ เป็นบริษัทจ ากัดด้วย

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจที่มีสากัดานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานค

ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่ส านักข้อมูลธุรกิจ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางหรือ หรือ

สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียหรือห้างหุ้นส่วนจที่มีากัด

สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสืต่อนายทะเบีแจ้งความยได้ที่สินยอม านักงา พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

4.ห้างหุ้นส่วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและมีหนังสือ กล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด

5.เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้นับแต่ับแต่ วันที่ด าเนินการหลังสุดไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนผู้จัดการต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่ ความยินยอมและด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

5.1จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)

5.2ก าหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้าง หุ้นส่วน และก าหนดจ านวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน

5.3ก าหนดจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)

5.4ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งก าหนดสภาพและบุริมสิทธิขอ ออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน

5.5แต่งตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจของกรรมการ

5.6แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

5.7ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ

6.หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ หุ้นส่วนให้แก่กรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและด าเนิน ต่างๆตาม 5. เสร็จสิ้นแล้ว

7.ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ช าระเงินค่าหุ้น หรือช าระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อย หุ้น หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือท การใช้สิทธิต่างๆาเอกสารหลักฐาน ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนช าระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ หรือท การใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้

2

8. คณะกรรมการต้องยื่นค าขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินกา7) ครบถ้วนแล้วตาม(

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ห้างหุ้นส่ สภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนและห้างหุ้นส่วนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดมีชื่อบริษัทจะต้องไม่ วัตถุที่ ประสงค์ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้นของแต่ละคน แตกต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จ เดิม

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด

1.ชื่อของบริษัท

2.ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)

3.วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า

4.ข้อบังคับ (ถ้ามี)

5.จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกช าระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

6.ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ

7.ชื่อ ที่อยู่อาชีพสัญชาติ และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

8.รายชื่อหรือจ านวนกรรที่มีอมกา านาจลงชื่อแทนบริษัท(อ านาจกรรมการ)

*ดูตัวอย่างการก าหนดอ านาจกร*รมการ

9.ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน

10.ตราส าคัญ*ดูหลักเกณฑ์การก าหนดดว*งตรา

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด

1.แบบ บอจ.1

2.แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด

3.แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ผนึกอากร 200

4.แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)

5.แบบ ว.

6.แบบ ก.

7.แบบ บอจ.5

8.แบบ สสช.1 จ านวน 1 ฉบับ

9.ส าเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ

10.ส าเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพ

11.ส าเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)

12.ส าเนาหลักฐานการรับช าระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆิน

(ถ้ามี)

3

13.หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ(ใช้เฉพาะากัด หน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสือพิมพ์)

14.ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

15.ส าเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายม กรรมการตามอ านาจที่ขอจดทะเบียน

16.ส าเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

17.ส าเนาหลักฐานการช าระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)

18.หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆของห้างหุ้นส่วนที่ แปรสภาพซึ่งลายมือชื่อโดยกรรมการตามองาจที่ขอจดทะเบียนาน

19.แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

20.ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการทุกคน

21.ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

22.หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)

สาเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอ ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบีย เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกแห่งหรือDownload ได้จาก www.dbd.go.th

ค่าธรรมเนียม

1.จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด ทุกจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทแห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้500 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท

 

ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ ากว่า

 

5,000 บาท

 

และ ไม่ให้เกิน

 

250,000 บาท

2.

ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน

ฉบับละ

100 บาท

3.

หนังสือรับรอง

ฉบับละ

200 บาท

4.

รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน

หน้าละ

50 บาท

สถานที่จดทะเบียน

1. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี1 จังหวัดนนทบุรี หรือส พัฒนาธุรกิจการค้าทั้งานักงน 6 เขต *ดูรายละเอีย*ด

4

2.ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส จังหวัดที่ห้างานักงานพัฒนาธุรกิจการ หุ้นส่วนมีส กงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่านั

3.ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่www.dbd.go.th

(*ดูค าแนะน าการจดทะเบียนทางอินเท*อร์เน็ต)

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิ

5