Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

แผนพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ปีการศึกษา 2553 - 2558

131 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-1376, 0-3880-8991-2 โทรสาร 0-3861-4706 http://www.acr.ac.th/

��������acr new.indd 1

 

 

4/9/11 5:17:52 PM

 

 

คำนำ

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสม กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์และ วางแผนการดำเนินการอย่างเหมาะสม

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจึงได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เป็น ระยะเวลา 6 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2553 - 2558) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาโรงเรียน ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนแม่บทการ จัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยวิธี SWOT Analysis จากนั้นกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการพัฒนา จัดทำงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ

โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน

การจัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็น เอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับจะนำแผนพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ ในการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยองสืบต่อไป

RAYONG COLLEGE ASSUMPTION

��������acr new.indd 2

 

 

4/9/11 5:17:52 PM

 

 

สารบัญ

 

 

 

 

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

 

-

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาโรงเรียน

5

-

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน

5

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของโรงเรียน

 

-

ประวัติโรงเรียน

17

-

ความหมายและตราประจำคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

19

-

ปรัชญา เป้าหมายของโรงเรียน

20

-

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

21

-

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

21

-

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

23

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื

-

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

25

-

วิสัยทัศน์

26

-

พันธกิจ

26

-

เป้าหมาย

27

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาปีการศึกษา 2553 - 2558

28

- สรุปเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สู่งาน / โครงการ / กิจกรรมปีการศึกษา 2553 - 2558

29

-

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษา 2553 - 2558

33

ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายปฐมวัย)

-

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

43

-

วิสัยทัศน์

43

-

พันธกิจ

44

-

เป้าหมาย

44

-

ยุทธศาสตร์

44

- สรุปเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สู่งาน / โครงการ / กิจกรรมปีการศึกษา 2553 - 2558

45

-

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2553 - 2558

47

ส่วนที่ 5 การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

- การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

51

��������acr new.indd 3

 

 

4/9/11 5:17:52 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acr new.indd 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/9/11 5:17:53 PM

��������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่

 

 

 

 

 

บทนำ

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาโรงเรียน

1.เพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีวัตถุประสงค์และกำหนดทิศทางหรือภารกิจหลักในอนาคตอย่าง ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.เพื่อสร้างความสอดคล้องของการดำเนินการในหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3.เพื่อเป็นการสร้างผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารมีความคิดริเริ่ม

4.เพื่อให้องค์กรสามารถคาดคะเนถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน

ในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้มีการรวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นข้อมูลอย่างหลากหลายทั้งด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายให้ครอบคลุมการพัฒนาองค์รวมทุกด้าน ดังนี้

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550

สิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมี

คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็น ไทย มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559

เป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรทางการศึกษาทั้ง

ในระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรู้จัก ประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนและความอยู่ดี มีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์

1)พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล

2)สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

3)พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม

5 ACR

��������acr new.indd 5

 

 

4/9/11 5:17:54 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554

มุ่งพัฒนาสู่“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน(Green and Happiness)” คนไทยมีคุณธรรมนำความรู้

รอบรู้เท่าทันโลกครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็น ธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มี ธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้ อย่างมีศักดิ์ศรีโดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคน ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคง ในการดำรงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็ง ของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่ม

1)จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี

2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกว่าร้อยละ 55

3)เพิ่มกำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

4)จำนวนบุคลากรด้านการวิจัย 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ให้

ความสำคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรมนำความรู้ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิตและสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่

4.กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554

4.1กรอบแนวคิด / วิสัยทัศน์

1)การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคน

2)ให้เกิดคุณธรรมนำความรู้ สมานฉันท์ สันติวิธี มีวิถีประชาธิปไตย

3)เป็นคนไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4)มีทักษะในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

5)เกิดการสร้างสังคมภูมิปัญญา รักษา และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

6)การรักษาวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7)การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

4.2วัตถุประสงค์

1)เพื่อปลูกฝังและพัฒนาให้คนมีคุณธรรมนำความรู้

2)เพื่อสร้างเสริมสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3)เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างคุณธรรม

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

5.แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยระยะ6ปี(พ. . 2553 -

2558) ที่มีส่วนต่อกรอบแนวคิดการทำแผนพัฒนาโรงเรียนดังนี้

5.1 ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียล

ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียล ประกอบด้วย ความเป็นมา เริ่มจากจุดหมายที่สอนให้ เยาวชนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีหลักศาสนาเป็นแนวทาง ให้ประพฤติตนเป็นคนดี สำหรับแนวทาง

ACR 6

��������acr new.indd 6

 

 

4/9/11 5:17:54 PM

 

 

Assumption College Rayong

จัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายพื้นฐานของการศึกษา คือ รู้จักและรักพระเป็นเจ้าบรรลุความสุขขอจิตวิญญาณ มีบรรยากาศแห่งความรักในสถานศึกษา จัดการศึกษาที่ให้เปล่าแก่ผู้ยากไร้หลักการในการพัฒนาการเรียน การสอนคือ ระเบียบวินัยและความเงียบ จัดการศึกษาที่สอนให้จำโดยการสรุปย่อการถามและการตอบที่ ชัดเจน ให้ความสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการให้กำลังใจ ให้รางวัล ให้การเรียนเข้าสู่หัวใจด้วย ประสบการณ์แห่งศรัทธา และการกล่อมเกลาอย่างนุ่มนวล

5.2 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเ

6 ปีการศึกษา 2553 - 2558 เป้าหมายหลักที่1นักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมี

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

โดยมีเป้าหมายรอง ดังนี้

1.1ความสามารถในการสื่อสารระดับสากล

1.2ความสามารถในการคิด

1.3ความสามารถในการแก้ปัญหา

1.4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

1.5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

1.6มีความเมตตากรุณา (Compassion) มีจริยธรรม (Ethic)

1.7มีสมรรถนะ (Competent) ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ

1.8มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

1.9เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม (Engaged Citizens) และสิ่งแวดล้อม

1.10เรียนรู้เข้าใจ และยอมรับในศาสนา วัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง เคารพ ในศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์และสิทธิของมนุษย์

เป้าหมายหลั2กที่ารจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีคุณภาพ

โดยมีเป้าหมายรอง ดังนี้

2.1พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันและพัฒนา

คุณภาพภายใน

2.2พัฒนาการบริหารทรัพย์สินและบัญชี และคุ้มครองการทำงาน

2.3พัฒนาสภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2.4พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

2.5พัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายหลักที่สร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมคุณธรรม3 ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

โดยมีเป้าหมายรอง ดังนี้

3.1พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล

3.2รู้จักและรักพระเป็นเจ้าและบรรลุสู่ความสุขของจิตวิญญาณ

7 ACR

��������acr new.indd 7

 

 

4/9/11 5:17:54 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

5.3 มาตรการตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร

6 ปีการศึกษา 2553 - 2558 ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในเครือฯ

5.3.1สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เรียน

5.3.2พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริง

(Learning Outcome)

5.3.3ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

5.3.4พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา

5.3.5จัดทำคู่มือมาตรฐานการวัดคุณภาพระดับมาตรฐานสากลของผู้เรียน

5.3.6ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ ไตร่ตรอง คิด สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

5.3.7ดำเนินการตรวจสอบการเรียนรู้โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

(Authentic Assessment)

5.3.8พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกอยู่เสมอ

5.3.9การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5.3.10พัฒนาคุณภาพห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนสู่ระดับสากล

5.3.11ตรวจสอบและรายงานมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

5.3.12ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

6.มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา : คุรุสภา

สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ (2548) ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู2 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

มาตรฐานความรู้

ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้

ใช้ภาษาและเทคโนโลยีตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน มีการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนให้เข้ากับ บรรยากาศ มีจิตวิทยาในการสอน เข้าใจในการวัดและประเมินผล สร้างบรรยากาศของห้องเรียน มีการทำ วิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อที่ทันสมัย วางตนสมกับการเป็นครู

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

ACR 8

��������acr new.indd 8

 

 

4/9/11 5:17:55 PM

 

 

Assumption College Rayong

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์

7.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท 7.1 ความมุ่งหมายและหลักการ

มาตรา 6 การจัดการศึกษามุ่งเน้นเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

มาตรา 7 กระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักพึ่งพาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.2 แนวการจัดการศึกษา

ในมาตรา 24 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้โดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ดังต่อไปนี้

จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนความแตกต่าง

ระหว่างผู้เรียน ด้านฝึกทักษะ เน้นกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้

มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน

และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย

7.3 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ในมาตรา 66 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

8.รูปแบบของครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไ

จากคู่มือการบริหารงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(2537)

กล่าวถึงรูปแบบของครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีรูปแบบ ดังนี้

9 ACR

��������acr new.indd 9

 

 

4/9/11 5:17:55 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

1.การเปิดรับความเจริญเติบโต

2.ความสามารถทางวิชาชีพและทางสติปัญญา

3.การมีจิตตารมณ์ทางศาสนา

4.ภาระผูกพันต่อความยุติธรรม จากงานอภิบาลในโรงเรียนและลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียล (2543) กล่าวถึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรและเยาวชนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ได้แก่

1.มีจิตสำนึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ ภราดรภาพ ความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน การเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์

2.มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ต้องสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตที่เป็นจริง โดยตระหนัก ว่าความเป็นเลิศนี้เพื่อการเจริญชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและเพื่อผู้อื่น

3.รู้จักแข่งขันกับตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและพระพรพิเศษ

4.มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม

5.มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ

6.มีวิริยะ อุตสาหะ และเห็นคุณค่าในการทำงาน

7.รู้จักเลือกและตัดสินใจ มีค่านิยมที่ดี

9.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 มีความว่า “การพัฒนา ประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคง พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับ ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติ การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่อง ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด”

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของ ประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและ ดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถ อยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน

ซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้” แ

ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัดตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสินและถ้ามีเงิน เหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วนและอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้เพราะสภาพการ

ACR 10

��������acr new.indd 10

 

 

4/9/11 5:17:55 PM

 

 

Assumption College Rayong

ดำรงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝังสร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลาย รูปแบบความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงิน เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่ง ไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดำรงชีวิต

10.ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)

เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นหลัก

สามประการ คือ

1)พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย

2)โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้

3)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา

ประเด็นหลักทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้คนไทยยุคใหม่

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีจิตสาธารณะมีระเบียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และ ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก

11.การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 3 พ.ศ. 2554 - 2

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

4 มาตรฐาน คือ

1.ผลการจัดการศึกษา

2.การบริหารจัดการศึกษา

3.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.การประกันคุณภาพภายใน

ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

11 ACR

��������acr new.indd 11

 

 

4/9/11 5:17:55 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

 

ตัวบ่งชี้

 

มาตรฐาน

 

 

 

ตามกฎกระทรวง

 

 

 

 

 

1.

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

 

 

2.

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

มาตรฐานที่ 1

 

3.

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

ผลการจัดการศึกษา

 

4.

ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

 

 

 

 

 

5.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้

 

มาตรฐานที่ 3

6.

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

 

พื้นฐานเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่

 

 

 

 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

 

มาตรฐานที่ 2

 

สถานศึกษา

การบริหารการจัดการศึกษา

8.

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

 

มาตรฐานที่ 4

 

สถานศึกษาและต้นสังกัด

การประกันคุณภาพภายใน

9.

ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

 

 

 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่ 1

กลุ่มตัวบ่งชี้

 

 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดที่ส่งผลสะท้อน

 

ผลการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์

 

 

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

 

มาตรฐานที่ 1

 

บทบาทของสถานศึกษา

 

ผลการจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้

 

 

 

 

 

 

มาตรการ 12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

 

มาตรฐานที่ 2

ส่งเสริมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

การบริหารการจัดการศึกษา

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

12.รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองระยะครึ่งวงจร(พ.ศ. 2549 -

2551) ระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ได้กล่าวถึงมาตรฐานที่ยังต้องได้รับการพัฒนาในด้าน คุณภาพผู้เรียนได้แก่ ความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านผู้บริหารได้แก่ การบริหารวิชาการ และการ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และด้านครูผู้สอนได้แก่ ความเพียงพอของครูซึ่งมีทั้งสถานศึกษาที่ครูขาดและครูเและการจัดการเรียนิน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ACR 12

��������acr new.indd 12

 

 

4/9/11 5:17:55 PM

 

 

Assumption College Rayong

13.สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนอัสสัม พ.ศ. 2550 - 2552

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

ปีการศึกษา

2550ปีการศึกษา

2551ปีการศึกษา 2552

1. ผู้เรียนเป็นผู้รักชาติ

ศาสน์จากโครงการ งาน

จาก 24 โครงการ

จาก 29 โครงการ

 

กษัตริย์ มีวินัยในตนเอง มี

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 91.34

คิดเป็นร้อยละ 90.22

คุณธรรม จริยธรรม เป็น

ร้อยละ 92.95

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

ประชาธิปไตย รักสถาบัน

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

และรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน

จากโครงการ งาน

จาก 15 โครงการ

จาก 14 โครงการ

ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 2.70

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 83.75

คิดเป็นร้อยละ 87.43

ในทุกกลุ่มสาระ

ร้อยละ 80.79

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน

จากโครงการ งาน

จาก 4 โครงการ

จาก 5 โครงการ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 83.42

คิดเป็นร้อยละ 88.99

ในการสื่อสารได้

ร้อยละ 85.00

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนกล้า

จากโครงการ งาน

จาก 2 โครงการ

จาก 7 โครงการ

แสดงออก มีทักษะด้านกีฬา

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 90.77

คิดเป็นร้อยละ 90.73

ศิลปะ ดนตรี หรือนาฏศิลป์

ร้อยละ 88.10

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี

จากโครงการ งาน

จาก 7 โครงการ

จาก 16 โครงการ

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 86.14

คิดเป็นร้อยละ 92.43

ปลอดสารเสพติด

ร้อยละ 89.08

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

และสิ่งมอมเมา

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

6. ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากโครงการ งาน

จาก 9 โครงการ

จาก 10 โครงการ

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 85.20

คิดเป็นร้อยละ 87.07

ประเพณี วัฒนธรรมไทย

ร้อยละ 87.11

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

และนำมาประยุกต์ใช้ใน

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

ชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

7. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน

จากโครงการ งาน

จาก 10 โครงการ

จาก 6 โครงการ

สามารถใช้เทคโนโลยี

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 85.80

คิดเป็นร้อยละ 87.70

มีทักษะแสวงหาความรู้

ร้อยละ 87.39

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

และนำไปประยุกต์ใช้

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

ประโยชน์

 

 

 

 

13 ACR

��������acr new.indd 13

 

 

4/9/11 5:17:56 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

ปีการศึกษา

2550ปีการศึกษา

2551ปีการศึกษา 2552

8. ร้อยละ 95 ของครูผู้สอนจากโครงการ งาน

จาก 3 โครงการ

จาก 11 โครงการ

 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 83.90

คิดเป็นร้อยละ 90.49

การสอนโดยเน้นผู้เรียน

ร้อยละ 83.20

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

เป็นสำคัญ

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

9. ร้อยละ 70 ของบุคลากร

ไม่ได้ดำเนินงานตาม

จาก 1 โครงการ

จาก 1 โครงการ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 91.47

คิดเป็นร้อยละ 84.87

การสื่อสารได้ตามศักยภาพ

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

10. ร้อยละ 80 ของบุคลากร

จากโครงการ งาน

จาก 15 โครงการ

จาก 13 โครงการ

นำสื่อ นวัตกรรม

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 87.93

คิดเป็นร้อยละ 92.09

และเทคโนโลยีไปใช้ในการ

ร้อยละ 73.72

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

ทำงานและการสอน

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

11. บุคลากรทุกคนได้พัฒนา

จากโครงการ งาน

จาก 7 โครงการ

จาก 6 โครงการ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 90.19

คิดเป็นร้อยละ 87.55

 

ร้อยละ 87.18

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

12. ร้อยละ 80 ของครูทุกคน จากโครงการ งาน

จาก 5 โครงการ

จาก 4 โครงการ

ต้องมีมาตรฐานวิชาชีพครู

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 85.44

คิดเป็นร้อยละ 86.25

 

ร้อยละ 85.75

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

13. บุคลากรทุกคนมีสุขภาพ

จากโครงการ งาน

จาก 5 โครงการ

จาก 6 โครงการ

แข็งแรง รักษ์สิ่งแวดล้อมและ

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 96.85

คิดเป็นร้อยละ 93.69

มีความเป็นไทย

ร้อยละ 88.67

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

14. มีหลักสูตรสถานศึกษา

จากโครงการ งาน

จาก 2 โครงการ

จาก 2 โครงการ

 

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 83.23

คิดเป็นร้อยละ 86.79

 

ร้อยละ 78.50

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

15. มีการวัดผลและ

จากโครงการ งาน

จาก 3 โครงการ

จาก 2 โครงการ

ประเมินผล อย่างหลากหลาย

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 87.20

คิดเป็นร้อยละ 86.31

 

ร้อยละ 81.85

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

16. โรงเรียนมีการบริหาร

จากโครงการ งาน

จาก 21 โครงการ

จาก 17 โครงการ

จัดการที่เป็นระบบมี

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 91.69

คิดเป็นร้อยละ 89.78

ประสิทธิภาพและสามารถ

ร้อยละ 84.49

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

ตรวจสอบได้

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

ACR 14

��������acr new.indd 14

 

 

4/9/11 5:17:56 PM

 

 

Assumption College Rayong

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

ปีการศึกษา

2550ปีการศึกษา

2551ปีการศึกษา 2552

17. มีอาคารสถานที่และแหล่ง

จากโครงการ งาน

จาก 28 โครงการ

จาก 30 โครงการ

 

เรียนรู้เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมกิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 93.67

คิดเป็นร้อยละ 92.62

และวัสดุ ครุภัณฑ์ทาง

ร้อยละ 86.96

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

การศึกษาอย่างเพียงพอ

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

18. โรงเรียนสนับสนุนการ

จากโครงการ งาน

จาก 6 โครงการ

จาก 4 โครงการ

 

แข่งขันทักษะด้านวิชาการทั้ง

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 90.25

คิดเป็นร้อยละ 88.91

 

ภายในและภายนอกอย่าง

ร้อยละ 81.41

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

 

สม่ำเสมอ

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

19. โรงเรียนร่วมกับชุมชน

จากโครงการ งาน

จาก 8 โครงการ

จาก 8 โครงการ

หน่วยงานทางการศึกษา

กิจกรรม คิดเป็น

คิดเป็นร้อยละ 87.20

คิดเป็นร้อยละ 88.78

ภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษา

ร้อยละ 88.26

บรรลุตามเป้าหมาย

บรรลุตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2550 - 2252

ปีการศึกษา

บรรลุตาม

บรรลุ

ไม่บรรลุตาม

ไม่บรรลุ

 

เป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละเป้าหมาย

คิดเป็นร้อยละ

 

2550

13

68.42

6

31.58

 

2551

15

78.95

4

21.05

 

2552

15

78.95

4

21.05

 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

75.44

 

24.56

 

หมายเหตุ

การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 3 ปี (พ.ศ. 2550 - 2552) ได้แก่ เป้าหมายข้อที่ร้อยละ 907 ของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมีทักษะแสวงหาความรู้และนำไปประยุกต์

ใช้ประโยชน์ เป้าหมายข้อที่ร้อยละ 958 ของครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ เป้าหมายข้อที่บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง11 เป้าหมายข้อที่บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง13 รักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย

เป้าหมายข้อที่ร้อยละ 709 ของบุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ (ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2550 เพราะไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ)

เป้าหมายข้อที่ร้อยละ 8010 ของบุคลากรนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงาน และ การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2550 ได้คิด เป็นร้อยละ 73.72)

เป้าหมายข้อที่ 1 - 6, 12,ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายทั้ง14 - 19 3 ปี (พ.ศ. 2550 - 2552)

15 ACR

��������acr new.indd 15

 

 

4/9/11 5:17:56 PM

 

 

ACR 16

��������acr new.indd 16

 

 

4/9/11 5:17:57 PM

 

 

2 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ และสถานภาพ ของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ตั้งอยู่ที่131 หมู่ที่2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 มีเนื้อที่ 81 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยได้รับการประสานงาน และติดต่อบริจาคที่ดินจากท่านผู้ว่าฯส่ง เหล่าสุนทร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองใน สมัยนั้น ท่านมีความมุ่งหวังจะสร้างโรงเรียนใหม่ให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา เท่าเทียมกับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้งโดยมีภราดาซีเมออน เปอร์ติโต เป็นผู้รับใบอนุญาตคนแรก

17 พฤษภาคม 2506 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปิดเรียนเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 580 คน มีครู

16 คน ภราดา 5 ท่าน มีอาคารเรียน 1 หลัง คืออาคารอัสสัมชัญในปัจจุบัน

23 พฤษภาคม 2507 ทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง(นายส่ง เหล่าสุนทร) เป็นประธาน พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้แทนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

พ.ศ. 2508 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 920 คน ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารใหม่ อีก 1 หลัง (อาคารเซรา ฟิน) เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างโปร่ง ใช้เป็นห้องประชุม

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมา การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง รุดหน้า ทันสมัยเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านการปลูกฝัง ระเบียบวินัยเพื่อฝึกคนให้เป็นสุภาพชน มีระเบียบ มีคุณธรรม และวัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับความรู้และ พัฒนาการทุกด้าน นักเรียนพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัยและภราดาสมพร คงวิมล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการระดับมัธยม มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 3,189 คน ครูชาวไทยจำนวน185 คน ครูชาวต่างชาติจำนวน 18 คน มีห้องเรียน 79 ห้องเรียน

ลำดับอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจากอดีตถึงปัจจุบัน

อธิการซีเมออน

เปอร์ติโต

(2506

- 2508)

อธิการวีระ

วัชระศิริ

(2509

- 2511)

อธิการพจน์

เลาหเกียรติ

(2512

- 2514)

อธิการพยุง

ประจงกิจ

(2515)

 

อธิการอรุณ

เมธเศรษฐ

(2516

- 2518)

อธิการฟิลลิป

เนรี

(2519

- 2524)

อธิการชูชาติ

ลิมปิสุวรรณโชติ

(2525 - 2527)

17 ACR

��������acr new.indd 17

 

 

4/9/11 5:17:58 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการประสิทธิ์

ไชยเผือก

(2528

- 2532)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการอาจิณ

เต่งตระกูล

(2533 - 2538)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการ ดร.อนุศักดิ์

นิธิภัทราภรณ์

(2539

- 2544)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการพิสูตร

วาปีโส

(2545 - 2549)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการเดชาชัย

ศรีพิจารณ์

(2550

- ถึงปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารสถานที่

โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ นักเรียนดังนี้

อาคารเรียน 5 หลัง ได้แก่

1.อาคารเซราฟิน ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 18 ห้องเรียน

2.อาคารอัสสัมชัญ ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 18 ห้องเรียน

3.อาคารยอห์นแมรี่ ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 24 ห้องเรียน ห้องพักครูจำนวน 3 ห้อง

4.อาคารเดอ มงฟอร์ต ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จำนวน 18 ห้องเรียน ห้องแผนกอนุบาล 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องสื่อ 1 ห้อง ห้อง ดนตรี 1 ห้อง ห้องพัฒนาศักยภาพทางกาย 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องโรเนียว 1 ห้อง ห้องเก็บเอกสาร 2 ห้อง ห้องภาพยนตร์ 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง ห้องสุขา 14 ห้อง ที่ปัสสาวะ 20 ที่

5.อาคารซีเมออน ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 15 ห้องเรียน ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย

1

ห้อง ห้องสมุด 2 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องพิพิธภัณฑ์ 1 ห้อง ห้องปกครอง 1 ห้อง ห้องหัวหน้าตึก

1

ห้อง ห้องศาสนาและวัฒนธรรม 1 ห้อง ห้องทรงงาน 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 13 ห้อง ห้องน้ำหญิง 23 ห้อง

อาคารประกอบการ 11 หลัง ได้แก่

อาคารส่ง เหล่าสุนทร ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการห้องรองผู้อำนวยการห้องสำนักผู้อำนวยการ ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องฝ่ายธุรการ - การเงิน ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องวัดผลประเมินผล ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องฝ่ายกิจกรรม ห้องงานนโยบายและแผน ห้องถ่ายเอกสาร ห้องงานจัดซื้อ ห้องงาน วารสาร ห้องโรเนียว ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์จำนวน 3 ห้อง ห้องประชุมเกียรติยศ 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องศูนย์Cambridge 1 ห้อง

อาคารพระจิตเจ้า ประกอบด้วย ห้องอาหารครู1 ห้อง ห้องรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเบเกอรี่ และห้องเก็บของ (สโตร์) ห้องดนตรีไทย ห้อง ดนตรีสากล และห้องดุริยางค์

อาคารหอประชุม 40 ปี ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องเขียนแบบ 1 ห้อง ห้องศิลปะ 2 ห้อง อาคารปีติมหาการุญ ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม เวที

การแสดง ห้องเก็บอุปกรณ์ 4 ห้อง ห้องพักครูพลานามัย 1 ห้อง ห้องควบคุมเสียง 1 ห้อง อาคารแช่มนิล ประกอบด้วย ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง อาคารหลุยส์ มารี ประกอบด้วย ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง และห้องโถง ห้องมัลติมีเดีย

1 ห้อง ห้องอินเทอร์เน็ต 1 ห้อง อาคารสุขานักเรียน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องสุขาชาย 32 ห้อง ห้องสุขาหญิง 23 ห้อง ที่ปัสสาวะ

ชาย 32 ที่ อาคารสุขานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 1 หลัง

ACR 18

��������acr new.indd 18

 

 

4/9/11 5:17:58 PM

 

 

Assumption College Rayong

สระว่ายน้ำซีเมออน ขนาดกว้าง 12.50 ม. X 25 เมตร จำนวน 1 สระ อาคารห้องฝ่ายปกครอง 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง อาคารชั่วคราวจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง

อาคารที่พักอาศัย 8 หลัง ได้แก่

1.บ้านพักภราดา ประกอบด้วย ห้องพัก 5 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ห้องสวดมนต์ 1 ห้อง ห้อง รับแขก 1 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง

2.อาคารมารีย์ ประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง ห้อง พักครู 13 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง ห้อง TV และห้องอินเทอร์เน็ต 1 ห้อง

3.อาคารราฟาแอลประกอบด้วยห้องอาหาร 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง และห้องพัก 19 ห้อง

4.บ้านพักคนงาน 3 หลัง ประกอบด้วยห้องพัก 21 ห้อง

5.อาคารโรงพัสดุ

6.อาคารที่จอดรถ

นอกจากอาคารต่าง ๆ ดังกล่าว โรงเรียนมีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ สระว่ายน้ำ มีอุปกรณ์เครื่องเล่นเพียงพอกับจำนวนนักเรียน มีวงดนตรีสากล วงดุริยางค์ พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย มีทะเลสาบเล็ก ๆ และสถานที่พักผ่อนบรรยากาศเป็น ธรรมชาติ นอกจากนั้นโรงเรียนได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เอื้อต่อการปฏิรูป การเรียนรู้มีน้ำดื่มสะอาดผ่านเครื่องกรองที่มีคุณภาพ บริการโทรศัพท์สาธารณะและสิ่งอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกคน

ตราประจำคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ความหมายของตราคณะเซนต์คาเบรียล

ตราประจำคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแสดงถึงความหมายของ “ภราดาคณะ เซนต์คาเบรียล”ซึ่งโรงเรียนในคณะฯ ทั้งหมดใช้เป็นตราของโรงเรียนร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจ

ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิก และมีความสำคัญมากใน ฐานะเป็นที่รวมหัวใจทั้งหลายพันหลายหมื่นไว้ ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกันนอกจาก ความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายลึกซึ้งเป็นทั้งคติธรรม และ แนวทางที่นำทุกคนไปสู่จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

โล่หรือ Coat of Arms ที่อยู่ในใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมาย เชื่อมโยงกันดังนี้

A.M. ย่อมาจาก ALMA MATER (ภาษาละติน) หรือภาษาอังกฤษว่า MOTHER COLLEGE หมายความว่า สถาบันของเราเปรียบประดุจบ้านเกิดของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา จงรัก

19 ACR

��������acr new.indd 19

 

 

4/9/11 5:17:58 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

สถาบัน เปรียบประดุจผู้บังเกิดเกล้านอกจากนั้น A.M. คือ AVE MARIA (ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของ มารดาของพระเยซูคริสตเจ้า AVE MARIA ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี”

ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาวเป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ เสมอไม่ว่าอยู่ที่ใด

ก็ตาม

ส่วนที่สองเป็นรูปเรือใบก็เปรีย ได้กับ “นาวาชีวิต” ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติ ให้ได้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”

ส่วนที่สามมีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือลำที่กำลังสู้คลื่นลมหมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ “แสงธรรม” แห่งศาสนา กับ “แสงแห่งปัญญา” จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกันเป็น “ดวงประทีป” ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและปัญญา

ส่วนที่สี่เป็นเครื่องหมายD S* ซึ่งมีความหมายว่า “จงทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแห่ง พระเจ้า” เป็นคติพจน์ (motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัว ที่จะต้อง “ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยความ อุตสาหะ”

ตราโรงเรียนนี้จะต้องอยู่ในความรำลึกของทุกคนและจะช่วยเตือนใจให้คำนึงถึงชีวิตในครอบครัว ใหญ่ แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียลภายในอ้อมอกของแม่คือ ศาสนา เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจ ต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวังคือคุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทาง เป็นชีวิตที่มีทั้ง ความรักและเสียสละ และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เมื่อมีชัยชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยความอุตสาหะได้รับ เกียรติยศและได้รับการยกย่องสรรเสริญชั่วนิจนิรันดร์

D  S* ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul ส่วนเครื่องหมายกางเขน เป็นเครื่องหมายแสดงถึง ความเสียสละและความรัก

ตราโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ปรัชญาของโรงเรียน

1.จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุดเป็นบ่อเกิด

ของชีวิต

2.มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จดังปณิธานของ โรงเรียนที่ว่า LABOR OMNIA VINCIT

เป้าหมายของโรงเรียน

1.พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ ภายในบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก

2.ปลูกฝังความรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ ประชาธิปไตย รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ACR 20

��������acr new.indd 20

 

 

4/9/11 5:17:59 PM

 

 

Assumption College Rayong

3.เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ ความเชี่ยวชาญทางภาษา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนมีทรรศนะกว้าง รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อม และคุณภาพ ของชีวิตมนุษย์

4.เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและการผนึกกำลังทำความดี

ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชนและชาติเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสันติภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับการศึกษาต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กิจการโรงเรียน หรือการดำเนินการเพื่อให้การศึกษาไปสู่ ความมุ่งหมายและหลักการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข เพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 หมวด 1 สำหรับผู้เรียนผู้ปกครองครูบุคลากรของโรงเรียนและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน

3.ให้บริการด้านวิชาการและบริการด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียนครูบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน

4.จัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้มีความสามารถพิเศษ

5.ให้บริการที่พักอาศัยแก่ผู้เรียนครูบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน

กิจการของโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 มีการบริหารงานขึ้นตรงต่อมูลนิธิคณะ เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการเป็นนักบวชของคณะเซนต์คาเบรียลดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนมีครูฆราวาสร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย ผู้อำนวยการและได้รับการแต่งตั้งโดยประธานมูลนิธิฯทุกปี นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามตราสาร ทำหน้าที่ดูแลเสนอความคิดเห็นและให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงเรียน

ในการจัดโครงสร้างทางการบริหาร และการคัดสรรเพื่อแต่งตั้งบุคลากรตามโครงสร้างการบริหาร มีวิธีการ (สังเขป) ดังนี้ โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย ฝ่ายต่าง ๆ 7 ฝ่าย ดังนี้ สำนักผู้อำนวยการฝ่าย ธุรการ-การเงิน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายปฐมวัย ซึ่งมีหัวหน้า ฝ่าย 7 ฝ่ายเป็นกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการก่อนการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการมีการสำรวจสังคมมิติที่ระบุเหตุผลเพื่อรับทราบการยอมรับจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด(คณะภราดา) เป็นผู้ประเมินและสรุปคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ประธานมูลนิธิฯแต่งตั้งอย่าง เป็นทางการตามลำดับ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าฝ่าย คือ 1 ปี ในระหว่างที่ดำรง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายต้องนำเสนอ “รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน”ต่อผู้อำนวยการ

ในส่วนการประเมินผลงานบุคลากร และวัดความก้าวหน้าในวิชาชีพทั่วไป มีการประเมินผลโดยการ “ประเมินตนเอง” และการทำสังคมมิติ บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีการทดสอบความรู้ประจำปีใน ด้านความรู้เกี่ยวกับจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์การปฏิรูปการศึกษาความรู้รายวิชาการทดสอบภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ตามโอกาส

21 ACR

��������acr new.indd 21

 

 

4/9/11 5:17:59 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหารโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ-

 

การเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

สำนักผู้อำนวยกฝ่ายวิชาการ

 

 

 

ฝ่ายปกครอง

 

 

ฝ่ายกิจกรรม

 

 

ฝ่ายปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานบริหารฝ่าย

 

 

-งานบริหารสำนักฯ

-งานบริหารฝ่าย

 

-งานบริหารฝ่าย

-งานบริหารฝ่าย

-งานบริหารฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกการเงิน

 

 

แผนกธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานอาคารสถานที่

-งานนโยบายและแผน

-งานวัดและประเมินผล

-งานพัฒนา

 

-งานกีฬา

-งานทะเบียน

 

 

-งานบริหารฝ่าย

-งานสารบรรณ

 

 

 

-งานซ่อมบำรุง

-งานประกันคุณภาพ

-งานพัฒนาหลักสูตร

บุคลิกภาพ

 

-งานลูกเสือ

บุคลากรปฐมวัย

 

 

-งานการเงินรับ

-งานทะเบียน

 

 

 

-งานสาธารณูปโภค

-งานทรัพยากร

และสาระการเรียนรู้

-งานส่งเสริม

 

-งานนักศึกษา

-งานวัดและประเมินผล

 

 

-งานการเงินจ่าย

นักเรียน

 

 

 

-งานสระว่ายน้ำ

 

มนุษย์

-งานนิเทศและการ

 

คุณธรรมจริยธรรม

วิชาทหาร

-งานพัฒนาหลักสูตร

 

 

-งานบัญชี

-งานสวัสดิการครู

 

 

 

 

-งานประกันสังคม

-งานอภิบาลโรงเรียน

พัฒนาการเรียน

 

-งานสวัสดิภาพ

 

-งานกิจกรรมเสริม

-งานพัฒนา

 

 

-งานจัดซื้อ

-งานยานพาหนะ

 

 

 

 

-งานพยาบาล

-งานโสตทัศนูปกรณ์

การสอน

 

นักเรียน

 

หลักสูตร

ศักยภาพผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานพัสดุครุภัณฑ์-งานประชาสัมพันธ์

-งานศูนย์สารสนเทศ

-งานจัดการเรียน

 

-งานส่งเสริม

 

-งานดนตรี

-งานพัฒนาสื่อการสอน

 

 

-งานจำหน่าย

-งานโภชนาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเทคโนโลยี

การสอน

 

ประชาธิปไตย

 

-งานสัมพันธ์ชุมชน-งานพัฒนาคุณธรรม

 

 

เครื่องเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานหอพักนักเรียน

-งานพัฒนาแหล่งการ

-งานประสานงาน

 

 

 

 

 

 

-งานส่งเสริมศักยภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานประสานงาน

เรียนรู้และสื่อการสอนภายนอก

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างประเทศ

-งานกิจกรรมพัฒนา-งานรักษา

 

 

 

 

 

 

-งานสัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานวารสารโรงเรียน

ผู้เรียน

 

 

ความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

-งานกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานห้องสมุด

-งานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนามัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-งานบริการปฐมวัย

ACR 22

��������acr new.indd 22

 

 

4/9/11 5:17:59 PM

 

 

Assumption College Rayong

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2543 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2543 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2544 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2544 ได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารได้มาตรฐานจากสุขาภิบาลอาหารระดับดี

ของกรมอนามัย ปีการศึกษา 2546 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น จากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2547 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2547 ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎชิงทุนการศึกษาพระราชภาวนาวิกรม ครั้งที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง

ปีการศึกษา 2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุขาน่าใช้ในโรงเรียน” จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด

ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องสมัยที่ 2 จากกระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา 2550 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบ 2)

ปีการศึกษา 2551 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อย.น้อย จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

23 ACR

��������acr new.indd 23

 

 

4/9/11 5:17:59 PM

 

 

ACR 24

��������acr new.indd 24

 

 

4/9/11 5:18:00 PM

 

 

3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึก

ส่วนที่ ปีการศึกษา 2553 - 2558 (ระดับการศึกษาขั้นพ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน (SWOTAnalysis)

จุดแข็ง

1.ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีทางด้านการออกกำลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

2.ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง

3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

4.ครูมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในหมู่คณะ มีความเหมาะสมลงตัวในแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ

5.ครูผู้สอนมีเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียน มีจำนวนครูที่เหมาะสมมีความมั่นคงและการบริหารงานที่เป็นระบบ มีสวัสดิการที่ดี มีงบประมาณที่

สามารถส่งเสริมสนับสนุนกิจการงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

6.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม บริเวณที่กว้างขวาง มีต้นไม้ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ

7.โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

8.โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดย ยึดจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์และคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นหลัก

9.มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโอบอ้อมอารี เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อต่างประเทศ และให้ความสำคัญต่อการป้องกันสิ่งเสพติด

10.มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

11.มีการประเมินผลและติดตามผลอย่างเป็นระบบ

จุดอ่อน

1. โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนในบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เคมี เป็นต้น

2. นโยบายที่เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหาร อาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนา

3. กระบวนการนิเทศการสอนยังขาดความสมบูรณ์ครูยังไม่ได้นำเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนไปปฏิบัติ และเครื่องมือวัดผลประเมินผู้เรียนไม่หลากหลาย

4. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ

5. การประเมินงาน โครงการ กิจกรรม ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน และยังไม่นำผล ของการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

6. หลักสูตรท้องถิ่นยังไม่นำมาปฏิบัติ

7. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามที่ สมศ. กำหนด

25 ACR

��������acr new.indd 25

 

 

4/9/11 5:18:01 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

8.ระบบการปฏิบัติงาน งานสารสนเทศ การติดตามงาน ของแต่ละฝ่ายไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

9.บุคลากรยังไม่เข้าใจระบบการเบิกจ่ายงบประมาณจึงทำให้การเบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้า

โอกาส

1.สภาพแวดล้อมรอบข้างของโรงเรียนดี ใกล้สาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล สถานที่ ราชการ และมีแหล่งการเรียนรู้นอกและในโรงเรียนที่เหมาะสม

2.มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีการจัดอบรมสัมมนาครูเพื่อการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี

3.ผู้ปกครองและมีความพร้อมที่พัฒนานักเรียนให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น

4.โรงเรียนมีสมาคมครู ผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายชุมชนให้การสนับสนุน

5.กระแสความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ทำให้ผู้ปกครองมี ความต้องการโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนมุ่งเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น

อุปสรรค

1.มีสถาบันการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองมีโอกาสที่จะเลือกโรงเรียนให้นักเรียนมากขึ้น

2.หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาลทางโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้าทำให้โรงเรียน

ไม่สามารถจัดครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มรูปแบบให้หลากหลายมากขึ้น

3.โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งผลต่อมลภาวะทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพ

ของบุคลากรภายในโรงเรียน

4.สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน

5.สื่อและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาแทรกแซงซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน

6.ภาครัฐให้ความสำคัญต่อโรงเรียนรัฐบาลมากกว่าโรงเรียนเอกชน

7.การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมีตัวเลือกน้อย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคม มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้และเข้าใจจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯเคารพซึ่งกันและกัน มีความ สามารถในการแสวงหาความรู้และทักษะในการคิด

บุคลากรมีคุณธรรม พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถใช้ภาษา อังกฤษและเทคโนโลยี และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นศูนย์วิทยบริการให้กับชุมชน

พันธกิจ (Missions)

1.สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และมี ความรักในสถาบัน

2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนครบทุกมิติทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิต

สาธารณะ

ACR 26

��������acr new.indd 26

 

 

4/9/11 5:18:01 PM

 

 

Assumption College Rayong

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

4.สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนในการรักษาสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.ปลูกฝังผู้เรียนให้รู้และเข้าใจจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ

6.สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกด้วยความเคารพสิทธิของผู้อื่น

7.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ และทักษะกระบวนการคิด

8.พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม และจริยธรรม

9.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

10.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีทักษะใน

การใช้เทคโนโลยี

11.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

12.ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

13.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสากล

14.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

15.สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ

เป้าหมาย (Goals)

1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2.ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมี จิตสาธารณะ

3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.70

4.ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามวัย

5.ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

6.ผู้เรียน รู้และเข้าใจจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

7.ผู้เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาและยอมรับผลการตัดสินใจนั้น

8.ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้

9.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

10.ครูผู้สอนมีคุณธรจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนา

ตนเอง

11.ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

12.ครูผู้สอนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ

13.ครูผู้สอนนำนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงานและการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

14.ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ

15.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้

16.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการนิเทศ การเรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

17.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

18.การร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ

27 ACR

��������acr new.indd 27

 

 

4/9/11 5:18:01 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ปีการศึกษา 2553 - 2558

ยุทธศาสตร์ที่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด1 ยุทธศาสตร์ที่สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ2 ปลูกฝังให้ศรัทธายึดมั่นและ

ปฏิบัติตน ตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก3 พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ยุทธศาสตร์ที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรค4 สารเสพติด และ

สิ่งมอมเมา ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกาย5 สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน6 EQ ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด7 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร8 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาผู้เรียนสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน9 ยุทธศาสตร์ที่สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง10 ยุทธศาสตร์ที่ปลูกฝังและเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้เรียนรู้และเข้าใจในการเคารพศักดิ์ศรีของ11

ความเป็นมนุษย์ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ12 ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน13 และใช้เวลาว่างในการค้นคว้า

หาความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด14 ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้ครูมีคุณธรรม15 จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน16 ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร17

ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมสนับสนุนครูนำนวัตกรรมทางการศึกษา18 และเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงาน เต็มตามศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการที่หลากหลาย19 เพื่อ นำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน20 ยุทธศาสตร์ที่เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล21

ยุทธศาสตร์ที่โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบ22 มีโครงสร้างชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาบุคลากร23 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาหลักสูตร24 ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล25 ยุทธศาสตร์ที่จัดให้มีการนิเทศการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ26 ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น27 ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้28

ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง29 ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ACR 28

��������acr new.indd 28

 

 

4/9/11 5:18:02 PM

 

 

Assumption College Rayong

สรุปเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สู่งาน / โครงการ /กิจกร

ปีการศึกษา 2553 - 2558

ที่

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1.เป้าหมายข้อที่1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดฝ่ายปกครอง

โครงการ

1.โครงการ ACR คือคนไทย

2.โครงการ ACR ของแท้

3.โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ

4.โครงการปรัชญาแห่งความสำเร็จ

5.โครงการร่วมใจภักดิ์ รักความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ปลูกฝังให้ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน

สำนัก

ตามหลักศาสนา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

ผู้อำนวยการ

โครงการ

1.โครงการตามรอยพระคริสต์

2.โครงการศาสนกิจ

2.เป้าหมายข้อที่2 ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่3 ส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก พัฒนาทักษะ ทางด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ฝ่ายกิจกรรม

โครงการ

 

1.

โครงการรักสุขภาพ รักกีฬา พัฒนาคน

 

ยุทธศาสตร์ที่4มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรค สารเสพติด และสิ่งมอมเมาฝ่ายกิจกรรม

โครงการ

 

1.

โครงการต้นกล้าคนเก่ง

ฝ่ายกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่5 ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ

โครงการ

 

1.

โครงการ ACR วัยใสใส่ใจสุขภาพ

 

2.

โครงการทำดีคนละบาท รักชาติ รักแผ่นดิน

ฝ่ายปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่6 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน EQ

โครงการ

 

1.โครงการ IQ เล็กเล็ก EQ โต๋โต

3.เป้าหมายข้อที่3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า2.70

ยุทธศาสตร์ที่7 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ

 

1.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

 

2.

โครงการข้อสอบมาตรฐาน

 

3.

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้

 

4.

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

 

4. เป้าหมายข้อที่4 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ตามวัย

ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่8 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

โครงการ

 

1.

โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

 

29 ACR

��������acr new.indd 29

 

 

4/9/11 5:18:02 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ที่

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

5. เป้าหมายข้อที่5 ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่9 พัฒนาผู้เรียนสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

โครงการ

 

 

1.

โครงการ พ.ศ.พอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่10 สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง

โครงการ

 

 

1.โครงการ พ.ศ.พอเพียง

6.เป้าหมายข้อที่6 ผู้เรียนรู้และเข้าใจจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ยุทธศาสตร์ที่11 ปลูกฝังและเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้เรียนรู้และเข้าใจในการเคารพศักดิ์ศรีของ ฝ่ายปกครอง

ความเป็นมนุษย์ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์

สำนัก

โครงการ

ผู้อำนวยการ

1.โครงการร้อยความดีตามวิถีของนักบุญหลุยส์ มารี

2.โครงการเดินตามทางนักบุญหลุยส์

7.เป้าหมายข้อที่7 ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจแก้ปัญหา และยอมรับผลการตัดสินใจนั้น

 

ยุทธศาสตร์ที่12 เสริมสร้างและพัฒนาทักษะผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

ฝ่ายกิจกรรม

 

โครงการ

 

 

 

1.

โครงการต้นกล้าคนเก่ง

 

 

8.

เป้าหมายข้อที่8 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้

ฝ่ายวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างในการค้นคว้า

 

หาความรู้

สำนัก

 

โครงการ

ผู้อำนวยการ

 

1.

โครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้

 

 

9.

เป้าหมายข้อที่9 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ฝ่ายวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่14 ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

 

โครงการ

 

 

 

1.

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

2.

โครงการหมอรวมพล

 

 

10.

เป้าหมายข้อที่10 ครูผู้สอนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน

 

 

 

ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

สำนัก

 

ยุทธศาสตร์ที่15 สนับสนุนให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

 

โครงการ

ผู้อำนวยการ

 

1.

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครู ACR

 

 

11.

เป้าหมายข้อที่11 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สำนัก

 

ยุทธศาสตร์ที่16 สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน

 

โครงการ

ผู้อำนวยการ

 

1.

โครงการ พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

 

 

2.

โครงการส่งเสริมการเขียนผลงานวิชาการ

 

 

12.

เป้าหมายข้อที่12 ครูผู้สอนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ

สำนัก

 

ยุทธศาสตร์ที่17 สนับสนุนให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

 

โครงการ

ผู้อำนวยการ

 

1.

โครงการ English Communication

 

 

ACR 30

��������acr new.indd 30

 

 

4/9/11 5:18:02 PM

 

 

Assumption College Rayong

ที่

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

13.เป้าหมายข้อที่13 ครูผู้สอนนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงานและการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่18 ส่งเสริมสนับสนุนครูนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงาน สำนัก

เต็มตามศักยภาพ

ผู้อำนวยการ

โครงการ

ฝ่ายวิชาการ

1.โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการสอน

2.โครงการครูยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยี

3.โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

14.เป้าหมายข้อที่14 ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยุทธศาสตร์ที่19 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการที่หลากหลาย ฝ่ายวิชาการ

เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

สำนัก

โครงการ

ผู้อำนวยการ

1.โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู

ยุทธศาสตร์ที่20 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ

 

1.โครงการส่งเสริมงานวิจัย

15.เป้าหมายข้อที่15 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่21 เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ฝ่ายธุรการ -

โครงการ

การเงิน

1.

โครงการให้ความรู้หลักธรรมาภิบาล

 

2.

โครงการติดตามงบประมาณของโรงเรียน

 

3.

โครงการคู่มือในการปฏิบัติงานฝ่าย

ฝ่ายธุรการ -

ยุทธศาสตร์ที่22 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเป็นระบบ มีโครงสร้างชัดเจนคล่องตัว

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

การเงิน

โครงการ

สำนัก

1.

โครงการจัดทำคู่มือการเงิน

ผู้อำนวยการ

2.โครงการให้ความรู้เบิกจ่ายงบประมาณ

3.โครงการตรวจสอบระบบบัญชีประจำเดือนและประจำปี

4.โครงการจัดทำสรุปงบประมาณการเงิน

5.โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่23 จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายธุรการ -

โครงการ

การเงิน

1.

โครงการจัดตั้งกองทุน

สำนัก

2.

โครงการจัดทำคู่มือการใช้กองทุน

ผู้อำนวยการ

3.โครงการประชาสัมพันธ์กองทุน

4.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร

31 ACR

��������acr new.indd 31

 

 

4/9/11 5:18:02 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ที่

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

16.เป้าหมายข้อที่16 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการนิเทศการเรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่24 พัฒนาหลักสูตร

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ

 

1.โครงการประเมินหลักสูตร

2.โครงการพัฒนาหลักสูตร

3.โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดแทรกความยุติธรรมสันติ และสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่25 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

ฝ่ายวิชาการ

โครงการ

 

1.

โครงการจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผล

 

2.

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่ครูมืออาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่26 จัดให้มีการนิเทศการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

โครงการ

 

1.โครงการนิเทศการสอนจากบุคลากรภายนอก

17.เป้าหมายข้อที่17 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่27 ส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฝ่ายบริหาร

โครงการ

ทั่วไป

1.

โครงการจัดทำส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้

ฝ่ายวิชาการ

2.

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นใส่ใจโลก

ฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่28 ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และแหล่งการเรียนรู้

โครงการ

ทั่วไป

1.

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

 

 

 

18. เป้าหมายข้อที่18 มีการร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ

ฝ่ายกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่29 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โครงการ

 

1.

โครงการร่วมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน

 

ACR 32

��������acr new.indd 32

 

 

4/9/11 5:18:03 PM

 

 

Assumption College Rayong

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร

ปีการศึกษา 2553 - 2558

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

1. ผู้เรียนมี

1. ปลูกฝังและสร้าง

ร้อยละ 90

1.

โครงการ ACR คือคนไทย

คุณธรรม

จิตสำนึกให้ผู้เรียนมี

 

 

ï‚—

กิจกรรมรักชาติ ศาสน์

จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึง

 

 

 

กษัตริย์

คุณลักษณะ

ประสงค์ตามที่

 

 

ï‚—

กิจกรรมประชาธิปไตย

อันพึงประสงค์

โรงเรียนกำหนด (BSG.

 

 

 

ในโรงเรียน

 

ย.4, ม.1)

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการ ACR ของแท้

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมธนาคารความดี

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรม ACR smart

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรม ACR คนเก่ง

 

 

 

3.

โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมออมทรัพย์ชีวิตรุ่งเรือง

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมลดโลกร้อน

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมร่วมใจรักษ์พิทักษ์

 

 

 

 

 

ความสะอาด

 

 

 

4.

โครงการปรัชญาแห่งความสำเร็จ

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมทำดีได้ดี

 

 

 

5.

โครงการร่วมใจภักดิ์ รักความ

 

 

 

 

เป็นไทย

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมงามอย่างไทย

 

 

 

6.

โครงการแบ่งฝันปันสุข

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมปันรักให้น้อง

 

2. สร้างจิตสำนึกให้

ร้อยละ 90

1.

โครงการตามรอยพระคริสต์

 

นักเรียนเป็นพลเมืองที่

 

 

ï‚—

กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษา

 

ดีของชาติ ปลูกฝังให้

 

 

ï‚—

กิจกรรมมิสซาปิดปีการศึกษา

 

ศรัทธา ยึดมั่นและ

 

 

ï‚—

กิจกรรมมิสซาวันอัสสัมชัญ

 

ปฏิบัติตนตามหลัก

 

 

ï‚—

กิจกรรมมิสซาวันศุกร์

 

ศาสนา แสดงออกซึ่ง

 

 

 

ต้นเดือน

 

ความจงรักภักดีต่อ

 

 

ï‚—

กิจกรรมค่ายผู้นำพระคริสต์

 

พระมหากษัตริย์

 

 

ï‚—

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

 

(BSG. ย.3, ม.2)

 

 

ï‚—

กิจกรรมนิทรรศการแม่พระ

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมเทศกาลมหาพรต

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมงานสอนคำสอน

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

 









 ฝ่ายปกครอง

   

   

   

   

   













สำนัก

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

งานอภิบาล

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน

33 ACR

��������acr new.indd 33

 

 

4/9/11 5:18:03 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

2. โครงการงานศาสนกิจ  กิจกรรมฟังปาฐกถาธรรม

วันศุกร์ต้นเดือน  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

และถวายผ้าอาบน้ำฝน  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประถมปีที่ 6  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม มัธยมปีที่ 3  กิจกรรมบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อน

3. โครงการวันสำคัญ  กิจกรรมวันไหว้ครู

 กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันสถาปนา นักบุญหลุยส์

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันฉลองศาสนนาม  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันเฉลิม

พระชนมพรรษาฯ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

4. โครงการเข้าค่ายอบรม และ พักแรมลูกเสือ  กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือป.4

 กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือป.5  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือป.6  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ.1  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ.2  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ.3

5. โครงการอบรมลูกเสือจราจร

6. โครงการวันสถาปนาลูกเสือ

7. โครงการนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 1 - 3

 กิจกรรมเรียนภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 1 - 3

 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม

8. โครงการวันคริสต์มาสหรรษา

ACR 34

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

 













สำนัก

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

งานอภิบาล

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน

      ฝ่ายกิจกรรม

      ฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือ













ฝ่ายกิจกรรม













งานลูกเสือ













ฝ่ายกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

งานนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

วิชาทหาร

      ฝ่ายกิจกรรม

��������acr new.indd 34

 

 

4/9/11 5:18:03 PM

 

 

Assumption College Rayong

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2. ผู้เรียนมี

3. ส่งเสริมผู้เรียน

ร้อยละ 85

1.

โครงการกีฬาภายใน













 

พัฒนาการครบ

กล้าแสดงออก

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา

 

 

 

 

 

 

 

ทุกมิติ ทางด้าน

พัฒนาทักษะ

 

 

 

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ร่างกายอารมณ์

ด้านกีฬา ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคม จิตใจ

ดนตรีและมีจิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สติปัญญา และ

สาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการรักสุขภาพ รักกีฬา













ฝ่ายกิจกรรม

 

 

 

 

พัฒนาคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมกีฬาช่วงชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมกีฬาช่วงชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประถมปลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมกีฬาช่วงชั้น ม.ต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมกีฬาช่วงชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัธยมปลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีสุขภาพ

ร้อยละ 85

1.

โครงการ ACR วัยใสใส่ใจสุขภาพ

 











ฝ่ายกิจกรรม

 

พลานามัยแข็งแรง

 

 

ï‚—

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักป้องกันตนเอง

 

 

ï‚—

กิจกรรมประกวดสัปดาห์

 

 

 

 

 

 

 

 

จากโรค สารเสพติด

 

 

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

และสิ่งมอมเมา

 

 

ï‚—

กิจกรรมวันเอดส์โลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมใส่ใจซักนิดพิชิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคอ้วน

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่งเสริมผู้เรียน

ร้อยละ 85

1.

โครงการทำดีคนละบาท รักชาติ

 











ฝ่ายกิจกรรม

 

มีสุขภาพกาย สุขภาพ

 

 

รักแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตที่ดี มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ส่งเสริมและพัฒนา

ร้อยละ 90

1.

โครงการ IQ เล็กเล็ก EQ โต๋โต

 











ฝ่ายปกครอง

 

ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ

 

2.

รณรงค์ป้องปรามยาเสพติด













 

 

ด้าน EQ

 

 

ï‚—

กิจกรรม TO BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMBER ONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัสสาวะ

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน      ฝ่ายปกครอง

กิจกรรมค่ายผู้นำ

กิจกรรมค่ายสารวัตรนักเรียน

กิจกรรมค่ายพัฒนา

พฤติกรรมอันพึงประสงค์

กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.6

กิจกรรมประดับเข็ม วิทยฐานะนักเรียน ม.4

35 ACR

��������acr new.indd 35

 

 

4/9/11 5:18:03 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

4.โครงการ ACR ปลอดภัย













 

 

 

 

 

 

กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ

กิจกรรมดูแลความปลอดภัย

3. ผู้เรียนมีผล 7. พัฒนาผู้เรียนให้มี ร้อยละ 80

1.

โครงการพัฒนาศักยภาพ













งานวัดและ

สัมฤทธิ์ทางการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

 

ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

 

 

 

 

 

 

ประเมินผล

เรียนไม่ต่ำกว่า

เรียนเป็นไปตาม

2.

โครงการข้อสอบมาตรฐาน













 

 

 

 

 

 

 

 

2.70เป้าหมาย ที่กำหนด (BSG. ย.1, ม.1)

 

 

 

 

 

 

 

3.

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้













งานวัดและ

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมติว O - Net ป.6

 

 

 

 

 

 

ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมติว O - Net ม.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมติว O - Net /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admission ม.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 











งานวัดและ

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมคนเก่ง O - Net

 

 

 

 

 

 

ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมยอด Tutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผู้เรียน

8. พัฒนาทักษะการ

ร้อยละ 85

1.

โครงการส่งเสริมการใช้ ภาษา













กลุ่มสาระ

 

 

 

สามารถใช้

ใช้ภาษาต่างประเทศ

 

 

ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้

 

 

 

ภาษาต่าง

เพื่อการสื่อสาร

 

 

 กิจกรรม ACR English &

 

 

 

 

 

 

ภาษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศใน

(BSG. ย.4, ม.12)

 

 

 

Chinese Good Morning

 

 

 

 

 

 

ต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารได้

 

 

 

ï‚—

กิจกรรม Hello English

 

 

 

 

 

 

และ Bilingual

 

 

 

ตามวัย

 

 

 

ï‚—

กิจกรรม English &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinese Camp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมต้นไม้พูดได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรม ACR Cambridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผู้เรียน

9. พัฒนาผู้เรียนสู่ ร้อยละ 80

1.

โครงการ พ.ศ.พอเพียง

 











กลุ่มสาระ

 

 

 

ประยุกต์ใช้หลัก

สังคม ภูมิปัญญาและ

 

 

ï‚—

กิจกรรมช่วยคิดช่วยทำ

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้

 

 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคมฯ

 

 

 

พอเพียงในการ

10. สร้างจิตสำนึกวิถี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินชีวิต

ชีวิตแห่งความพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำวัน

(BSG. ย.1, ม.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผู้เรียนรู้

11. ปลูกฝังและเสริม

ร้อยละ 80

1.

โครงการร้อยความดีตามวิถี













ฝ่ายปกครอง

 

 

 

และเข้าใจ

สร้างธรรมาภิบาลให้

 

 

ของนักบุญหลุยส์ มารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจตตารมณ์

กับผู้เรียนรู้และเข้าใจ

2.

ï‚—

กิจกรรมให้ความรู้

 

 

 

 

 

 

สำนัก

 

 

 

ของผู้ก่อตั้ง

ในการเคารพศักดิ์ศรี

 

โครงการตามรอยนักบุญหลุยส์













 

 

 

คณะภราดา

ของความเป็นมนุษย์

 

 

ï‚—

กิจกรรมนักบุญหลุยส์

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

เซนต์คาเบรียล

ซื่อสัตย์ สุจริต และ

 

 

ï‚—

กิจกรรมค่ายเพื่อน

 

 

 

 

 

 

งานอภิบาล

 

 

 

 

 

สามารถอยู่ร่วมกันใน

 

 

 

นักบุญมงฟอร์ต

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน

 

 

 

 

 

สังคมตามจิตตารมณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักบุญหลุยส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BSG. ย.1, ม.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BSG. ย.3, ม.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������acr new.indd 36

 

 

4/9/11 5:18:04 PM

 

 

Assumption College Rayong

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

7. ผู้เรียน

12. เสริมสร้างและ

ร้อยละ 80

1.

โครงการต้นกล้าคนเก่ง

 











ฝ่ายกิจกรรม

กล้าคิด

พัฒนาทักษะผู้เรียน

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล

 

 

 

 

 

 

 

กล้าแสดงออก

เต็มตามศักยภาพ

 

 

 

และฟุตซอล

 

 

 

 

 

 

 

กล้าตัดสินใจ

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

แก้ปัญหา และ

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

ยอมรับผล

 

 

 

 

บาสเกตบอล

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจนั้น

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันเทนนิส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมแข่งขันเทเบิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทนนิส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วอลเลย์บอล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และกรีฑานักเรียนมูลนิธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเซนต์คาเบรียล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมแข่งขันทักษะด้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมการแข่งขันทักษะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีไทย/สากล

 

 

 

 

 

 

 

8. ผู้เรียนมี

13. ส่งเสริมและ

ร้อยละ 85

1.

โครงการรักการอ่าน สร้าง

 











กลุ่มสาระ

ทักษะในการ

สนับสนุนให้ผู้เรียนมี

 

 

การเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้

อ่าน รู้จักใช้

นิสัยรักการอ่าน

 

 

ï‚—

กิจกรรมอ่านวันละนิด

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย

เวลาว่างใน

และใช้เวลาว่างใน

 

 

 

พิชิตความรู้

 

 

 

 

 

 

สังคม

การค้นคว้า

การค้นคว้าหาความรู้

 

 

ï‚—

กิจกรรมบอกข่าวเล่าเรื่อง

 

 

 

 

 

 

และห้องสมุด

หาความรู้

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมเสริมปัญญา 5 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมคลินิกนักอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมระเบียงความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมยอดนักอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา

 

 

 

 

 

 

 

9. ผู้เรียน

14. ส่งเสริมผู้เรียนให้ร้อยละ 85

1.

โครงการส่งเสริมศักยภาพ

 











ทุกกลุ่มสาระ

ได้รับการ

ได้รับการพัฒนา

 

 

ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้

พัฒนาทักษะ

ทักษะกระบวนการคิด

 

 

ï‚—

กิจกรรม ACR Science

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการคิด

(BSG. ย.1, ม.6)

 

 

 

สู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมดันดารา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม ACR English Idol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมเวทีคนเก่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมยอดคนเก่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมปั้นดินให้เป็นดาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการหมอรวมพล

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 ACR

��������acr new.indd 37

 

 

4/9/11 5:18:04 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

10. ครูผู้สอนมี15.

สนับสนุนให้ครูมี

ร้อยละ 90

1.

โครงการส่งเสริมคุณธรรม













สำนัก

คุณธรรม

คุณธรรม จริยธรรม

 

 

จริยธรรมครู ACR

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

จริยธรรมมี

และปฏิบัติตนตาม

 

 

ï‚—

กิจกรรมค่ายฟื้นฟูจิตใจครู

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ ความ

จรรยาบรรณ

 

 

 

และพนักงานคาทอลิก

 

 

 

 

 

 

 

สามารถตรงกับ

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมค่ายวิถีพุทธ

 

 

 

 

 

 

 

งานที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

บุคลากรและครู

 

 

 

 

 

 

 

หมั่นพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ครูผู้สอน16.

สนับสนุนให้ครู

ร้อยละ 90

1.

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็น













สำนัก

ได้รับการพัฒนา

ได้รับการพัฒนาตรง

 

 

มืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

เป็นไปตาม

ตามสายงาน

 

 

ï‚—

กิจกรรมอบรม / สัมมนาใน

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน

(BSG. ย.1, ม.4)

 

 

 

และนอกสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

วิชาชีพ

(BSG. ย.3, ม.4)

 

 

ï‚—

กิจกรรมส่งเสริมและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนให้ศึกษาต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่างประเทศและในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการส่งเสริมการ

 











 

 

 

 

 

เขียนผลงานวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

12. ครูผู้สอน17.

สนับสนุนให้ครู

ร้อยละ 90

1.

โครงการ English

 











สำนัก

สามารถใช้

ใช้ภาษาอังกฤษใน

 

 

Communication

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสื่อสารได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามศักยภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ครูผู้สอน18.

ส่งเสริมสนับสนุน

ร้อยละ 90

1.

โครงการอบรมการใช้

 











สำนัก

นำนวัตกรรม

ครูนำนวัตกรรม

 

 

เทคโนโลยีในการสอน

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

ทางการศึกษา

ทางการศึกษา และ

 

2.

โครงการสร้างสังคมแห่งการ

 











 

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีไปใช้

 

 

เรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

ไปใช้ในการ

ในการปฏิบัติงานเต็ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำงานและ

ตามศักยภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนได้อย่าง

(BSG. ย.2, ม.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงการครูยุคใหม่ใส่ใจ

 











กลุ่มสาระ

 

 

 

 

เทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมอบรมและพัฒนา

 



 

 

 

 

การงานอาชีพฯ

 

 

 

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมประกวดสื่อ

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมเผยแพร่สื่อ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมปรับปรุงและ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

พัฒนาสื่อ

 

 

 

 

 

 

 

ACR 38

��������acr new.indd 38

 

 

4/9/11 5:18:04 PM

 

 

Assumption College Rayong

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

14. ครูผู้สอนมี19.

สนับสนุนการจัด

ร้อยละ

1.

โครงการ พัฒนาบุคลากร

ความสามารถ

กิจกรรมการเรียน

100

 

สู่การจัดกิจกรรมการเรียน

ในการจัด

การสอนโดยใช้ทักษะ

 

2.

การสอนที่หลากหลาย

การเรียนการ

กระบวนการ

 

โครงการ Show & Share

สอนอย่างมี

ที่หลากหลาย เพื่อนำ

 

3.

โครงการสนับสนุนครูต้นแบบ

ประสิทธิภาพ

ผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย

 

4.

โครงการครู ACR ดีเด่น

และเน้นผู้เรียน

 

 

 

 

เป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

5.

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู

 

 

 

 

 กิจกรรมศึกษาดูงาน

 

 

 

 

นอกสถานที่

 

20. ส่งเสริมให้มีการ

ร้อยละ

1.

โครงการส่งเสริมงานวิจัย

 

วิจัยและพัฒนา

100

 

(BSG. ย.1, ม.3)

 

เกี่ยวกับการจัด

 

 

 

 

การเรียนการสอน

 

 

 

15. โรงเรียนมี

21. เน้นการบริหาร

1. โรงเรียน

1.

โครงการให้ความรู้หลัก

การบริหาร

งานตามหลักธรรมา-

มีระบบการ

2.

ธรรมาภิบาล

จัดการด้วยหลัก

ภิบาล

บริหารที่

โครงการติดตามงบประมาณ

ธรรมาภิบาล

 

โปร่งใส

3.

ของโรงเรียน

และสามารถ

 

สามารถ

โครงการจัดทำคู่มือใน

ตรวจสอบได้

 

ตรวจสอบ

 

การปฏิบัติงานฝ่าย

 

 

ได้

 

 

 

22. โรงเรียนมีระบบ

2. มีการ

1.

โครงการจัดทำคู่มือการเงิน

 

การบริหารจัดการเป็น

บริหาร

2.

โครงการให้ความรู้การเบิกจ่าย

 

ระบบมีโครงสร้าง

จัดการงบ

 

งบประมาณ

 

ชัดเจนคล่องตัว มี

ประมาณ

3.

(BSG. ย.2, ม.2)

 

ประสิทธิภาพและ

เป็นระบบ

โครงการการประกันคุณภาพ

 

โปร่งใสพร้อมรับการ

และมี

 

ภายในและภายนอกโรงเรียน

 

ตรวจสอบ

ประสิทธิ

 

(BSG. ย.4, ม.14)

 

 

ภาพ (BSG.

 

(BSG.ย.2,ม.1)

 

 

ย.4, ม.8)

 

 

 

 

3. มีการ

1.

โครงการตรวจสอบระบบบัญชี

 

 

ตรวจสอบ

 

ประจำเดือนและประจำปี

 

 

ระบบบัญชี

 

(BSG. ย.4, ม.4)

 

 

ทั้งภายใน

 

 

 

 

และภาย

 

 

 

 

นอกทุกปี

 

 

 

 

4. มีการ

2.

โครงการจัดทำสรุปงบประมาณ

 

 

รายงาน

 

การเงิน

 

 

ผลการ

 

(BSG. ย.4, ม.5)

 

 

ตรวจสอบ

 

 

 

 

บัญชีทุก

 

 

 

 

เดือน

 

 

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

 













ฝ่ายวิชาการ

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 





 













สำนัก

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ













ฝ่ายวิชาการ











 ฝ่ายธุรการ -

 

 

 

 

 

การเงิน

    



ฝ่ายธุรการ -













การเงิน

 

 

 

 

 

 













สำนัก

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ











 ฝ่ายธุรการ -

 

 

 

 

 

การเงิน











 ฝ่ายธุรการ -

 

 

 

 

 

การเงิน

39 ACR

��������acr new.indd 39

 

 

4/9/11 5:18:05 PM

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

 

23. จัดตั้งกองทุนเพื่อ

5. จัดตั้ง

1.

โครงการจัดตั้งกองทุน



 



 

 

 

ฝ่ายธุรการ -

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาโรงเรียน

กองทุน

2.

โครงการจัดทำคู่มือ

 











การเงิน

 

และพัฒนาบุคลากร

7 กองทุน

 

การใช้กองทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

(BSG. ย.4, ม.7)

 

3.

โครงการประชาสัมพันธ์กองทุน

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. โรงเรียน

24. พัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนมี

1.

โครงการประเมินหลักสูตร



 



 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

มีหลักสูตร

(BSG. ย.1, ม.2)

หลักสูตร

2.

โครงการพัฒนาหลักสูตร

 











 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษา

(BSG. ย.3, ม.1)

สถาน

3.

โครงการพัฒนาหลักสูตรที่

 











 

จัดกิจกรรมการ

 

ศึกษา

 

สอดแทรกความยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

เรียนการสอน

 

 

 

สันติและสิทธิมนุษยชน

 

 

 

 

 

 

 

อย่างหลาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลาย มีการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศการเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนและมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. พัฒนาระบบการ

 

1.

โครงการจัดทำคู่มือการวัดและ

 



 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

วัดและประเมินผล

 

 

ประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

(BSG. ย.1, ม.5, ม7)

 

2.

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือวัด

 

 









 

 

 

 

 

 

และประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ï‚—

กิจกรรมอบรมเทคนิค

 



 



 



 

 

 

 

 

 

การสอนที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

26. จัดให้มีการนิเทศ

 

1.

โครงการนิเทศการสอนจาก













ฝ่ายวิชาการ

 

การสอนอย่างมีระบบ

 

 

บุคลากรภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

และมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. โรงเรียนมี

27. ส่งเสริมพัฒนา

ร้อยละ 90

1.

โครงการจัดทำและปรับปรุง













ฝ่ายวิชาการ

การจัดสภาพ

การใช้แหล่งการเรียนรู้

 

 

แหล่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

แวดล้อมที่เอื้อ

และภูมิปัญญา

 

 

ï‚—

กิจกรรมจัดทำและ

 

 

 

 

 

 

 

ต่อการเรียนรู้

ท้องถิ่น

 

 

 

ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมการ

(BSG. ย.2, ม.4)

 

 

 

8 กลุ่มสาระ

 

 

 

 

 

 

 

ใช้แหล่งการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้และภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACR 40

��������acr new.indd 40

 

 

4/9/11 5:18:05 PM

 

 

Assumption College Rayong

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ความ งาน / โครงการ / กิจกรรม

สำเร็จ

ดำเนินการ / งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

 

28. ส่