Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ У СІЧНІ 2013 РОКУ

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2013р. стано- вила 45539,1 тис. осіб. Упродовж січня 2013р. чисельність населення зме- ншилася на 13,9 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,6 особи. Водночас у восьми регіонах країни зафіксовано при- ріст населення: Севастополь (міськрада), м.Київ, Рівненська область, Ав- тономна Республіка Крим, Закарпатська, Київська, Волинська та Івано- Франківська області (3,6–0,3 особи на 1000 наявного населення).

Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок при- родного скорочення – 19,4 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 5,5 тис. осіб.

Порівняно з січнем 2012р. обсяг природного скорочення збільшився на 1,3 тис. осіб, або з 4,7 до 5,0 особи в розрахунку на 1000 наявного насе- лення. Природне скорочення спостерігалось у 24 регіонах країни, і тільки в Рівненській, Закарпатській областях та м.Києві зареєстровано природний приріст населення (відповідно 276, 270 та 127 осіб).

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількіс- тю живонароджених: на 100 померлих – 69 народжених.

 

Усього, тис.

Січень 2013р.

На 1000 осіб1

 

 

 

 

 

 

січень

січень

у % до

січень

січень

 

січня 2012р.

 

2013Ñ€.

2012Ñ€.

2013Ñ€.

2012Ñ€.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість народжених

43,3

41,3

104,8

11,2

10,7

живими

крім того, кількість

2392

2542

94,1

5,53

6,13

мертвонароджених

Кількість померлих

62,7

59,4

105,7

16,2

15,4

у т.ч. дітей у віці до

3412

3962

 

7,94

9,54

1 року

86,1

Природне скорочення

 

 

 

 

 

населення

19,4

18,1

107,7

5,0

4,7

_____________

1Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік, розраховано на наявне насе- лення.

2Осіб (одиниць).

3На 1000 народжених живими та мертвими.

4На 1000 живонароджених.

Разом з тим рівень народжуваності збільшився з 10,7 особи на 1000 наявного населення у січні 2012р. до 11,2 у січні 2013р.

Серед регіонів України спостерігалася значна диференціація рівня народжуваності: від 9,0 народжених на 1000 наявного населення у Луган-

ській області до 16,1 у Закарпатській, про що свідчать дані, наведені в таб- лиці.

Кількість народжених

Регіони з відповідними

на 1000 осіб1, ‰

показниками народжуваності

11,2

Україна

До 10,2

Луганська, Черкаська, Донецька, Харківська, Полтавська,

 

Чернігівська, Сумська

10,2–11,1

Вінницька, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська,

 

м.Київ, Севастополь (міськрада)

11,2–12,1

Тернопільська, Херсонська, Дніпропетровська, Львівська,

 

Хмельницька, Чернівецька, Одеська

12,2–13,1

Автономна Республіка Крим, Київська, Житомирська, Іва-

 

но-Франківська

Понад 13,1

Волинська, Рівненська, Закарпатська

_____________

 

1 Див. виноску 1.

 

Рівень смертності збільшився з 15,4 померлих на 1000 наявного на- селення у січні 2012р. до 16,2 – у січні 2013р. Найвищий рівень смертності зафіксовано в Чернігівській області (21,0‰), найнижчий – у м.Києві

(10,6‰).

Кількість померлих

Регіони з відповідними

на 1000 осіб1, ‰

показниками смертності

16,2

Україна

До 15,2

м.Київ, Рівненська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська,

 

Івано-Франківська, Волинська, Севастополь (міськрада)

15,2–16,1

Автономна Республіка Крим, Тернопільська, Одеська, Ха-

 

рківська

16,2–17,1

Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська

17,2–18,1

Хмельницька, Київська, Донецька, Вінницька

Понад 18,1

Черкаська, Луганська, Сумська, Житомирська, Кірово-

 

градська, Полтавська, Чернігівська

_____________

1Див. виноску 1.

Усічні 2013р. зареєстровано 239 випадків мертвонароджень, що на

15менше порівняно з відповідним періодом минулого року. У віці до 1 ро- ку померла 341 дитина. Рівень смертності дітей у віці до 1 року знизився з 9,5 до 7,9 померлих на 1000 живонароджених.

Основними причинами смерті дітей у віці до 1 року були: окремі стани, що виникають у перинатальному періоді; природжені вади розвит- ку, деформації та хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті; хвороби нервової системи; деякі інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби систе- ми кровообігу; хвороби органів дихання, що ілюструє наведена нижче діа-

грама. Залишається значною частка немовлят, причина смерті яких медич- ними працівниками не була встановлена, – 3,8%.

Структура причин смерті дітей у віці до 1 року в січні 2013 року

(у % до загальної кількості)

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

 

 

3,5

 

 

Клас VI. Хвороби нервової системи

 

 

 

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас IX. Хвороби cистеми кровообігу

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Клас X. Хвороби органів дихання

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у

 

 

 

 

 

 

 

 

52,2

 

 

 

 

 

 

 

 

перинатальному періоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас XVII. Природжені вади розвитку,

 

 

 

 

 

 

 

22,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деформації та хромосомні аномалії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші хвороби

 

 

 

2,4

 

 

Неуточнені та невідомі причини смерті

 

 

 

 

 

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас XX. Зовнішні причини смерті 7,3

0

10

20

30

40

50

60

%

Серед причин смерті населення України в січні 2013р., як і в січні 2012р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – ново- утворення, третє – зовнішні причини смерті.

 

Осіб

У % до підсумку

На 100 тис. осіб1

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

січень

січень

січень

січень

січень

 

2013Ñ€.

2012Ñ€.

2013Ñ€.

2012Ñ€.

2013Ñ€.

2012Ñ€.

 

 

 

 

 

 

 

Усього померлих

62738

59381

100,0

100,0

1621,9

1536,6

у т.ч. від

 

 

 

 

 

 

хвороб системи кровообігу

42761

39785

68,2

67,0

1105,4

1029,5

новоутворень

8003

7638

12,8

12,9

206,9

197,7

зовнішніх причин смерті

3519

3777

5,6

6,4

91,0

97,7

із них від

 

 

 

 

 

 

транспортних нещасних

 

 

 

 

 

 

випадків

377

470

0,6

0,8

9,7

12,2

випадкових утоплень та

 

 

 

 

 

 

занурень у воду

51

82

0,1

0,1

1,3

2,1

випадкових отруєнь та дії

 

 

 

 

 

 

алкоголю

535

485

0,9

0,8

13,8

12,6

навмисних самоушко-

 

 

 

 

 

 

джень

656

621

1,0

1,0

17,0

16,1

Продовження

 

Осіб

У % до підсумку

На 100 тис. осіб1

 

січень

січень

січень

січень

січень

січень

 

2013Ñ€.

2012Ñ€.

2013Ñ€.

2012Ñ€.

2013Ñ€.

2012Ñ€.

 

 

 

 

 

 

 

наслідків нападу з метою

 

 

 

 

 

 

вбивства чи нанесення

 

 

 

 

 

 

ушкодження

209

240

0,3

0,4

5,4

6,2

хвороб органів травлення

2724

2441

4,3

4,1

70,4

63,2

хвороб органів дихання

1553

1480

2,5

2,5

40,2

38,3

_____________

1Див. виноску 1.

Усічні 2013р. у 19 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 8 регіонах – міграційне скорочення.

Інформація щодо міграційних потоків наведена в таблиці:

 

Усього, тис.

Січень 2013р.

На 10000 осіб1

 

 

 

 

 

 

січень

січень

у % до

січень

січень

 

січня 2012р.

 

2013Ñ€.

2012Ñ€.

2013Ñ€.

2012Ñ€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі потоки міграції

 

 

число прибулих

41,5

40,3

102,9

107,3

104,4

число вибулих

36,0

38,3

93,8

93,0

99,3

міграційний приріст

5,5

2,0

280,5

14,3

5,1

 

 

Внутрішня міграція

 

 

число прибулих

35,0

37,5

93,3

90,5

97,1

число вибулих

35,0

37,5

93,3

90,5

97,1

міграційний приріст

Ñ…

Ñ…

Ñ…

Ñ…

Ñ…

 

 

Зовнішня міграція

 

 

число прибулих

6,5

2,8

230,9

16,8

7,3

число вибулих

1,0

0,8

114,8

2,5

2,2

міграційний приріст

5,5

2,0

280,5

14,3

5,1

_____________

1 Див. виноску 1.

Серед прибулих в Україну впродовж січня 2013р. іммігранти з країн СНД становили 45,4%, решта (54,6%) – з інших країн. Серед вибулих з України 42,1% виїхали до країн СНД і 57,9% – до інших країн.