Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

SINIF İÇİ DİSİPLİN VE DİSİPLİN

MODELLERÄ°

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Bu derste:

•Kavramsal

•a isimlendirmeler

•Disiplin ne olduğu ve ne olmadığı

•Disiplin sorunu yaratan rik etmenleri

•Disiplin modelleri

sunulmaktadır.

Kavramsal Ä°simlendirmeler

•Disiplin

•İstenmeyen davranışların

önlenmesi

•Sorun davranışların yönetilmesi

Disiplinin amacı ne değildir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrol etmek,

 

 

baskı yapmak,

 

 

uymaya zorlamak,

 

 

inkar etmek,

 

 

red etmek,

 

 

utandırmak,

 

Disiplinin

ihmal etmek,

 

kendine güvensizlik

 

 

 

 

aşılamak,

 

 

deÄŸildir

Disiplinin nedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•

Öğrencinin kendisini

 

 

 

 

 

kontrol etmesini kontrol

 

 

 

 

 

etmesini saÄŸlamak,

 

 

 

 

•

Özdisipli geliştirmek,

 

 

 

 

•

Kendine, başkalarına ve

 

 

 

 

 

kurallara saygı duymasını

 

 

 

 

 

saÄŸlamak,

 

 

 

 

•

Kendini gerçekleştirmesine

 

 

 

 

 

yönelik fırsatlar sunmak,

 

 

 

 

•

Ahlaki otonomi oluÅŸturmak,

 

 

Disiplinin amacı

 

 

 

 

•

Olumlu benlik algısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oluşturmaya katkı

 

 

 

 

 

sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

•Sınıfta disiplin kavramı genel olarak eğitim öğretim ortamlarında öğrencilerin istendik davranışlarını kazanmalarına ilişkin olarak ortaya koyulan ilke, kural, yasa ve düzenlemelere uygun davranma olarak tanımlanabilir.

•Disiplin başkalarını kontrol etmek değildir, onların kendilerini kontrol etmelerine yardımcı olacak bir ortam sağlamaktır

Risk etmenleri nelerdir?

•Ebeveyler,

•Sosyo-kültürel çevre,

•Okul çevresi,

•Öğretim programı,

•Öğretim yöntem ve teknikleri,

•Sınıfın fiziksel düzeni,

•Yazılı ve görsel medya,

•Öğrencinin özellikleri,

Sosyal çevreden kaynaklanan risk etmenleri

•Alaycılık,

•Dalga geçme,

•Saldırganlık,

•Şiddet,

•Tehditkarlık

•Edigenlik,

•Suskunluk,

•İddasızlık,

•Sakınma

•Utangaçlık

•Aşırı kontrol

Sosyal

Çevre

DeÄŸerler

Öğrenci

Davranışları

Okuldan kaynaklanan risk etmenleri (1)

(2) etmenleri risk kaynaklanan Okuldan

Dolaylı

iletiÅŸim

Öğretmenler

arasında

yabancılaşma

Okul

Temelli

Riskler

Yönetim ve yöneticiye güvensizlik

Zarar verici rekabet,

Öğretim programından kaynaklanan risk etmenleri

Kazanımların

İçeriğin iyi

YaÅŸ grubunu

Disiplin

düzenlenmem

dikkate

fazla olması

sorunu

esi

almaması

 

 

Öğretim yöntem ve tekniklerinden kaynaklanan risk etmenleri

Amaca Uyun

Katılımcı

Olmayan Yöntem

Olmayan

Disiplin

Sorunu

Öğrenciyi İhmal

Konuya uygun

Eden

Olmayan

Sınıfın fiziksel düzeninden kaynaklanan risk etmenleri

Akran

Dinamikleri

•İyi anlaşanlar

•Başarısı düşük olanlar

Ä°lgi/Dikkat

Düzeyi

•İlgisizler

•Dikkat yeterizliği olanlar

• Sınıf içi yarışma

Motivasyon • Yüksek

güdülenmişlik

Görsel medyadan kaynaklanan risk etmenleri

Ä°nternet

Disiplin

Sorunu

Bilgisayar

Televizyon

Oyunları

 

Ebeveylerden kaynaklanan risk etmenleri

 

 

 

Ebeveynlerin Risk

Ebeveynlerin Çocuk

Ailenin Yapısına İlişkin

Yaratabilecek Özellikleri

YetiÅŸtirmeye Ä°liÅŸkin

Risk Yaratabilecek

 

Benimsedikleri Tutum Algı ve

Etmenler

 

Davranışları

 

Çocuk ebeveynler

Çocuğun davranışlarına ilişkin;

Aile içi şiddet ya da

Anne ya da babanın

Katı otorite

uyumsuzluk

olmaması

Ä°lgisizlik

Parçalanmış aile

Ebeveynlerdeki

Tutarsız davranış

Ebeveynler arasında

psikiyatrik bozukluklar

Aşırı hoşgörü

şiddetli geçimsizlik

Hükümlü ya da suça

Belirsiz/kararsız tepkiler

Uzun çalışma saatleri

eÄŸilimli ebeveynler

Suçlama

nedeniyle çocukla

Anti sosyal ebeveynler

Ölçüsüz ceza ya da ödül

ilgilenememe

 

Başka çocukların

Ailenin sosyal çevresine

 

davranışlarıyla karşılaştırma

iliÅŸkin yetersizlik ya da

 

 

sosyal yalıtım

 

 

Uzun süreli işsizlik

 

 

Çok düşük gelir ya da

 

 

ekonomik yetersizlikler

 

 

 

Fiziksel ve Sözel Şiddet

Şiddet Hakkında Bildiklerimiz

•İstismar edilen çocuk istismar eden yetişkin olur.

•Şiddeti öğrenen çocuk şiddet gösterir.

•Şiddet ve zorbalığın önlenmesi ile edilgenlik ortadan kalkmaz.

•Şiddet ve zorbalık ile edilgenlik madalyonun iki istenmeyen yüzüdür.

•Disiplin yetişkinlerde de bir sorundur.

Fiziksel ve sözel şiddetin işlevsizliği

•Sorun davranış ile davranışı gerçekleştiren öğrenci arasında davranışın sahipliği konusundaki bağ kaybolur.

•Öğrenci sorun davranışı cezalandırılıncaya gösterir ya da cezalandırılmayı göze aldıkça sorun davranışı göstermekten çekinmez.

•Şiddet kullanarak cezalandırılan öğrenci şiddeti sorunların

çözümünde bir yol olarak öğrenirve bu durum birçok diğer sorun davranışa neden olabilir.

Ceza vermenin iÅŸlevsizliÄŸi

Sorun davranışlara cezaya yönelik tepki verme eğiliminde olan öğretmenler aşağıda belirtilen noktaları dikkate almalıdırlar:

•Öğretmenler akademik ve sosyal davranış sorunlarına yönelik tepki verirlerken

öğrencilerin yeni davranış ve beceriler geliştirme sürecinde yardıma gereksinme duyacakları gerçeğini göz ardı etmemelidir.

•Öğretmeni sınıfta cezalandırıcı olarak kabul eden öğrenci daha az öğrenir ve daha çok saldırganlık gösterebilir.

•Cezalandırma öğrencinin suçu başkasına atmasına ve sorun davranışa yönelik sorumluluklarını kabul etmemesi ile sonuçlanabilir

Disiplin Modelleri

Disiplin

Modelleri

Öğretmen Merkezli

Disiplin Modelleri

Öğrenci Merkezli

Disiplin Modelleri

Davranışçı Model

Canter Modeli

Güvengen Davranış Modeli

Glasser Modeli

Gerçeklik Terapisi

Dreikurs Modeli

Ussal Sonuçlar Modeli

Gordon Modeli

Öğretmen Etkiliği Eğitimi Modeli

•Disiplin Modelleri: Sınıf yönetiminde disiplin ilişkin modeller öğretmen ve öğrenci merkezli olarak iki bölümde değerlendirilebilir.

Davranışcı Model

Davranışçı Model

 

Varsayımı

 

• Skinner’ın kuramını temel alır.

 

•

Temel varsayımı: öğrencilerin

 

 

davranışlarını kılavuzlayacak içsel

 

uyaranlara sahip deÄŸildir.

 

• Davranışlar bireyin içinde yer

 

 

aldığı çevreden gelen uyaranlarla

-

 

-- Disiplin

 

ÅŸekillenir.

 

 

.Yrd

• Davranışlar sonuçlarına bakılarak

 

pekiştireç ve cezalarla

.DrDoç.

 

ÅŸekillendirilebilir.

Adnan

 

 

BOYACI

Davranışçı Model

Ä°ÅŸleyiÅŸi

• Öğretmen tüm öğretim sürecini tasarlar ve uyaranları düzenler.

• Ödül ve ceza sürecin

 

merkezindedir.

 

• Çok basit olması ve hemen sonuç

 

alınmasına karşın, ödül ve ceza

-

--Disiplin

 

davranışların kalıcılığı, öz disiplin

becerilerinin edinilmesi ve içsel

.DoçYrd.

güdülemenin gelişmesi üzerinde

.Dr

Adnan

olumsuz bir etkiye sahiptir

BOYACI

(Celep, 2002; Jones ve Jones,

 

2004; Edwards, 1997).

 

Davranışçı Model

Ä°ÅŸleyiÅŸi

•Ödül ve ceza sürecin merkezindedir.

•Farklı pekiştireçler kullanılır.

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

PEKİŞTİREÇLER

 

Tanımı

Yararı

Sınırlılığı

 

 

 

 

 

Sabit Oranlı

Belirli sayıda

YavaÅŸ yerleÅŸme

Çabuk kaybolma

 

tekrar eden

 

 

 

davranış pekişir

 

 

 

 

 

 

Sabit Aralıklı

Belirli sabit

YavaÅŸ kaybolma

YavaÅŸ yerleÅŸme

 

süreler sonunda

 

 

 

davranış pekişir

 

 

 

 

 

 

Değişken Oranlı

Farklı sayıdaki

Çok yavaş

Çok yavaş

 

tekrar sonunda

kaybolma

yerleÅŸme

 

pekiÅŸir

 

 

 

 

 

 

Değişken Aralıklı

Davranış farklı

Çok yavaş

Çok yavaş

 

süre aralıkları

kaybolma

kaybolma

 

sonunda pekiÅŸir

 

 

 

 

 

 

Ersanlı, K. (2002) Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar. B Yeşil Yaprak

(Ed.) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi.’

Davranışçı Model

•

Kullanımı basittir.

 

•

Sonuçlar hemen

 

 

alınmaktadır.

 

•

Kontrolü merkezlidir.

 

•

Öğrenciler ödül elde

 

 

ettiklerinde kendilerini

 

 

başarılı hissederler

-

 

 

•

Standart davranışlar bütünDisiplin--

 

öğrenciler için tek sürekli ve.Yrd

 

açıktır.

.Doç

 

.Dr

•

Yaş dikkate alındığında

Adnan

 

bütün öğrenciler için

 

BOYACI

 

kullanılabilir

 

 

Davranışçı modelin sınırlılıkları

•Sonuçlar kalıcı değildir.

•Ödüllere sınırlandırılma getirildiğinde öğrenciler istenilen başarıyı gösteremeyebilir.

•Öğrencilerin kendi davranışlarını yönetemeyeceği varsayılır.

•Bazı öğretmenler için rüşvetçi bir durum alabilir

•Sosyal sorunları çözümünde sınırlıdır.

•Demokratik becerilerin geliştirilmesinde

-

kontrol merkezli bir yaklaşım ahlaki

Disiplin

olmayabilir.

Yrd --

•Öğrencilerin duygularını açığa vurması,

.Doç .

.Dr

çözümler üzerinde karar verme ve

Adnan

 

yeteneklerini geliştirme konusunda sınırlılıkları

vardır.

BOYACI

 

Canter Modeli

( Güvengen Disiplin Modeli)

Canter Modeli

( Güvengen Disiplin

Modeli)

Varsayımı

Öğretmenin

•sınıf kurallarını oluşturması,

•öğrencilerin kurallara uymaya zorlanması

•cezalandırması

•olumlu davranışı özendirerek pekiştirmesi

• bu konuda okul yönetimi ve ailelerden yardım alınmasının

öngörür.

Bu modelde öğretmen disiplinin sağlanmasın etkin ve zorlayıcıdır.

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Canter Modeli

( Güvengen Disiplin

Modeli)

Öğretmen Davranışı

Cezalandırıcı eyleme başlamadan önce

• Gizli ileti, ipuçları düzenler.

• Örneğin dikkati dağılan bir

öğrencinin dikkatini

-

--Disiplin

 

toplaması için sınıfa “lütfen

dersle ilgilenelim iletisini

.DoçYrd.

gönderir”.

.Dr

Adnan

• Buda başarısız olursa ‘ben’

BOYACI

iletisi ile mesaj düzenler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvengen disiplini uygulama

 

4 basmakta uygulanır:

 

1.

Kurallar ve beklentiler

 

 

oluÅŸturulur,

 

2.

Yanlış davranış izlenir,

-

Yrd -- Disiplin

3.

Sınırları zorlamak için ceza

 

kullanılır,

Dr .Doç .

4.

Olumlu davranışlarda

Adnan .

BOYACI

 

güdüleme ön plana çıkarılır.

 

 

Olumsuz Davranışa Verilen Tepki

1.Güvengen olmayan biçim

2.Kırıcı biçim

3.Güvengen biçim

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Güvengen Modelde Kullanılan Cezalandırma

Yöntemleri

1.Öğrenciyi izole etmek

2.Ödülden mahrum bırakmak

3.Öğrenciyi yapmakta olduğu etkinliği bitirene kadar sınıfta bırakmak

4.Müdüre göndermek

5.Velileri okula çağırmak

6.Öğrenciyi başka sınıfa göndermek

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Güvengen Davranış Modelinin

Sağladığı Yararlar

1.

Kullanımı basittir

 

2.

Öğretmenin kişisel

 

 

isteklerini yerine getirir

 

3.

Disiplin süreçlerine

 

 

yönetici ve aile katılımını

-

 

Disiplin

 

saÄŸlar

 

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd --

 

 

Güvengen Davranış Modelinin

Sınırlılıkları

1.

Disiplin sorunun altında

 

 

yatan nedenleri ele almada

 

 

yetersizdir.

 

2.

Ceza vurgulanırken,

 

 

Canter’ın olumlu

-

 

pekiştireçleri kullanmayı

Disiplin

 

önermesi genellikle ihmal

.Yrd --

 

edilir.

.Dr .Doç

3.

Ceza ortadan kaldırılması

Adnan

 

hedeflenen birçok davranışıBOYACI

 

uyandırır.

 

Gerçeklik Terapisi Modeli (William Glasser)

Kaliteli Okul

Gerçeklik Terapisi

Modeli (William

Glasser)

VARSAYIMLARI

•İnsanlara kendi davranışlarını yönetmeyi öğrenebilir

•Öğrenciler davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilir

•İnsan davranışları gereksinmeleri gidermeye yöneliktir.

•Her birey kendi gereksinmelerini farklı yollardan doyurur.

•Öğrenciler gereksinmelerini nasıl daha iyi doyurabileceklerine ilişkin inandıkları şeyleri değiştirmek için kendilerini zorlamazlar

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Gerçeklik Terapisi

Modeli

KALÄ°TELÄ° OKUL

•Okulun temel işlevi öğrencilerin tüm gereksinmelerini doyurmaktır.

•Bu konuda okul yöneticisinin yöneticilik ve liderlik özellikleri önemlidir

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Gerçeklik Terapisi

Modeli

KALÄ°TELÄ° OKUL

Kaliteli Okullardaki Öğretmen

Davranışları:

•

•

•

Öğrenci gereksinmelerini dikkate almalıdırlar

İşbirlikçi öğrenmeye önem

-

-- Disiplin

vermelidirler.

.Doç .Yrd

Bireysel farklılıklara uygun

.Dr

 

gereksinmelere önem verilmelidir.

 

BOYACIAdnan

Gerçeklik Terapisi

Modeli

KALÄ°TELÄ° OKUL

•Öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri cesaretlendirilmelidir.

•Baskı ve ceza istenmeyen davranışın sıklığını arttırır

•Standart başarı testleri yerine kendi gereksinmelerine ilişkin ölçütler oluştururlar

•Sınıf Kuralları az ve basittir.

•Öğrencilerin kişisel yaşantılarına ilgi gösterirler

•Okul ve sınıfla ilgili sorunlar konusunda aile işin içine karıştırılmamalıdır

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Gerçeklik Terapisi

Modeli

KALÄ°TELÄ° OKUL

Bir sorun ortaya çıktığında öğretmen sırasıyla

1.

Sorunu tanımlama

 

2.

Sonuçlar

-

 

3.

Yapılması gerekenler veYrd--Disiplin

 

bir daha yapılması

.Dr .Doç .

 

gerekenler

Adnan

 

BOYACI

biçiminde bir yol izleyebilir

Gerçeklik Terapisi

Modeli (William

Glasser)

YARARLARI

1.Öğrenci özerkliği ve sorumluluğu artar

2.Öğrenci davranışlarının sonuçlarını görür.

3.Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan sorunlarının farkına varır.

4.Öğrencilerin gereksinmelerini anlamaya yardım eder.

5.Öğretmene şiddetten kaçınma olanağı sağlar

6.Sınıf toplantılarında tartışılan sorun davranışlar öğrencilerin disiplin sorunlarını anlamlarına yol açar

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Gerçeklik Terapisi

Modeli (William

Glasser)

SINIRLILIKLARI

1.Uygun olmayan davranışlar konusunda öğretmen öğrenciye tepki vermede zorlanır.

2.Sınıf toplantıları istenen sürede bitmeyebilir.

3.Okulda olmayı istemeyen öğrencilerin davranışlarını geliştirme konusunda plan yapmak güçtür.

4.Öğrenciler, davranışlarını geliştirme planı yapmayı gerektiren becerilere sahip olmayabilir.

5.Yaklaşım öğretmenleri sınırsız biçimde hoşgörülü ve iyimser yapmaya yöneltebilir.

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Ussal (Mantıksal) Sonuçlar Modeli (Rudolf

Dreikurs)

Ussal Sonuçlar Modeli

(Rudolf Dreikurs)

Öğrencilerin sorun davranış gösterme nedenleri 4 temel amaç/ gereksinmeye bağlı olarak

gerçekleşir.

1.Dikkat çekme

2.Güç elde etme

3.Öç alma

4.Yetersizlik gösterme

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

1. Dikkat Çekme

Dört farklı dikkat arama davranışı örüntüsü vardır:

1.Aktif-yapıcı davranışlar

2.Pasiv-yapıcı davranışlar

3.Aktif yıkıcı

4.Pasiv yıkıcı davranışlar

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

2. Güç elde etme

• Dikkat çekmeye ilişkin amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler, genellikle öğretmen ve diğer yetişkinlerle bir güç mücadelesine girerler. Sorun davranışa kaynaklık eden, öğrencinin güç göstermeye ilişkin amacına ulaşma isteğidir.BOYACI

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

3. Öç Alma

Öç alma güç gösterme davranışı amacına ulaşamayan öğrenciler tarafından benimsenen bir amaçtır.

4. Yetersizlik gösterme

• Sorun davranışlara kaynaklık eden bir diğer amaç ise yetersizlik göstermedir.

• Dikkat çekme, güç

.Yrd -- Disiplin -

gösterme ve öç almanın işe.Dr.Doç

yaramadığı durumlarda

Adnan

BOYACI

ortaya çıkabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yararları

 

 

 

 

1.

Öğrenci özerkliğini arttırır.

 

 

 

 

2.

Öğrencilerin yaptıkları şeylerin

 

 

nedenini anlamalarına olanak

 

 

 

saÄŸlar.

 

 

3.

Öğrencilerin doğru davranışları

 

 

öğrenmelerini sağlar.

 

 

4.

Keyfi cezalandırma ve

-

 

Yrd -- Disiplin

 

 

sistematik pekiÅŸtirme yerine

 

 

ussal sonuçlara güvenir.

.Doç .

 

 

 

 

5.

Öğrenciler davranışa geçmedenAdnan.Dr

önce davranışın nedeni üzerineBOYACI odaklanır.

Sınırlılıkları

.

Öğretmenler öğrencilerin

 

 

günlük hareketlerini

 

 

belirlemede zorlanırlar

 

.

 

-

Öğrencinin davranışının altında

 

yatan amacı belirlemek daha

--Disiplin

 

.Doç .Yrd

 

zordur.

 

 

BOYACI Adnan .Dr

Gordon Modeli

Öğretmen Etkiliği Eğitimi Modeli

Gordon Modeli

Öğretmen Etkiliği Eğitimi Modeli

 

 

 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki

iliÅŸki

 

1.Açıklık ve şeffaflık

 

2.Özen

 

3.Bağımsızlık

 

4.Bireysel olarak her bir

 

öğrencinin kendine özgü

-

özellikleri doğrultusunda

Disiplin

büyümesine ve gelişmesine

--

.Doç .Yrd

olanak saÄŸlamak

5.Karşılıklı gereksinmeleri

.Dr

Adnan

dikkate almak

BOYACI

üzerine kurulmalıdır.

 

Gordon Modeli

Öğretmen Etkiliği Eğitimi Modeli

Öğretmen Etkiliği Öğretimin

Ä°lkeleri

•Sorun sahipliği

•Öğrenci gereksinmelerini tanımlamak

•Çevreyi yönlendirmek

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Gordon Modeli

Öğretmen Etkiliği Eğitimi Modeli

YARARLARI

•Etkili öğretmen – öğrenci ilişkisi geliştirir.

•Öğrencilerin kişisel sorunları ve duyguları dikkate alınır.

•Öğretmenlere öğrencilerin kendi davranışlarının diğerlerini nasıl etkilediğini değerlendirebilmesi için gereksinmeleri tanımalarına yardımcı olur

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Gordon Modeli

Öğretmen Etkiliği Eğitimi Modeli

SINIRLILIKLARI

•Öğretmenler etkin dinleme rolünden öğrenciyi yönetme ve kontrol etme rolüne geçmektedirler

•Öğretmen öğrencinin kendisinden farklı olan değerlerini kabul etmede zorlanabilir.

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd -- Disiplin -

Kaynaklar

• Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

• Aydın M. (1994). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

• Balcı, A. (2000). Etkili Okul ve Okul Geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

• Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

• Boyacı, A. (2006). “Administrative Challenges and Problems for Planning Paradigm of Turkish

• Higher Education System Emerged With European Union Membership Process” International Society of Educational Planning 36th Congress. Pittsburgh, USA 2006.

• Boesser, B. ve Fields, M. V.Constructivist Guidance and Discipline: Preschool and Primary

• Education. New Jersey: Merill Prentice Hall

• Budak, S. (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

• Celep, C. (2002). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.

• Çelik, V.(2000). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

• Duy, B. (2007). Güdülenme ve Bireysel Farklılıklar. Eğitim Psikolojisi. Ed. Alim Kaya Ankara:

•

Pegema Yayıncılık.

-

Disiplin

•

Edwards, C. (1997). Classroom Discipline and Management. New Jersey: Prentice Hall.

• Emmer, E. T., Everstone, Corolyn M. ve Worsham, Murray E. (2003). Classroom Management.

--

.Yrd

• Boston: Pearson Education Inc.

.Doç

• Erçetin, Ş. (1998). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara.

.Dr

 

 

• Jacobsen ve diğerleri (1985) Methods for Teaching: A Skill Approach. Columbus: Charles and

Adnan

•

Merill Pub. Comp.

BOYACI

• Jones, V ve Jones, L.. (2004). Comprehensive Classroom Management. Boston: Pearson

•

Education Inc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar

 

 

 

 

•

Kauffman, J.M. (1998). Managing Classroom Behavior: A Reflective Case Based Approach.

 

•

Boston: Ally and Bacon.

 

•

Landau, B. (2004). The Art of Classroom Management. New Jersey: Pearson Education Inc.

 

•

Manning M. L. ve Bucher, K.(2003). Classroom Management: Models, Application and Cases. New Jersey: Pearson

 

 

Education Inc.

 

•

Marlow, B.A. ve Page, M.L. (1998). Creating and Sustaining The Constructivist Classroom. California:

 

•

Corwin Press.

 

•

Şimşek, H. (1998). Paradigmalar Savaşı ve Kaostaki Türkiye. Anakara: Sistem Yayıncılık.

 

•

Sarı, H. Dilmaç, B. (2004). Sınıf Yönetiminin Temelleri. Sınıf Yönetimi.M Gürsel, H. Sarı, B. Dilmaç

 

•

(Ed) Konya.

 

•

Smith, J.E. ve Laslett, R. (1993). Effective Classroom Mangement: A Teachers Guide. London:

 

•

Routledge.

 

•

Solity, J.E. (1987). Classroom Management: Principles to Practice. London: Routledge.

 

•

Woolfolk, A ve Nicolich, L. (1980). Educational Psychology For Teachers. New Jersy: Prentice

-

Disiplin

•

Hall.

 

 

 

BOYACI Adnan .Dr .Doç .Yrd --