Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PPF VIỆT NAM

194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 38999666

 

E-mail:info@homecredit.vn

 

Mã sản phẩm: CLXCDB_15

Website: www.homecredit.vn

 

Mã shop: 010304

 

Tên shop: CTY TNHH MTV TC PPF VIỆT NAM

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

I. Thông tin khách hàng vay

1 Họ

BÙI

 

 

Tên lót

BÍCH

 

Tên

THỦY

 

 

Giới tính

Nữ

 

Ngày sinh

31/03/1970

 

 

 

2 CMND số:

023734591

 

Ngày cấp

21/03/2003

Nơi cấp:

TP.HCM

3

Giấy phép lái xe số:

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:

436B/136 ĐƯỜNG 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM

 

 

 

 

Hộ khẩu số:

022526612

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ nơi ở tạm trú:

 

147/6 Đ.NGUYỄN SỸ SÁCH, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

 

 

5

Tình trạng hôn nhân:

 

Kết hôn

 

 

 

 

 

 

Số thành viên hộ gia đình:

 

4

 

 

 

 

 

 

6

Trình độ học vấn:

cử nhân

 

 

 

 

 

 

7

Nghề nghiệp:

 

 

 

 

Tên công ty:

 

 

 

Địa chỉ công ty:

 

 

 

 

 

 

Điện thoại công ty:

0909299548

8

Điện thoại nhà:

0838159022

 

 

 

 

Điện thoại di động:

9

Tên người thân:

 

ANH KIỆT

 

 

Mối quan hệ: Chồng

ĐT: 0903604499

Tên người thân khác:

 

 

 

 

Mối quan hệ:

 

ĐT:

10 Nơi nhận thông báo giao dịch:

Địa chỉ nơi ở tạm trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nhu cầu vay vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mục đích vay vốn: Tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

 

2

Mô tả hàng hóa:

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phương án vay vốn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị hàng hóa trên hóa đơn:

10.000.000

VNĐ Bảo hiểm: Có

Phí bảo hiểm:

645.000

VNĐ

4

Khoản tiền mặt trả trước:

 

0

 

 

VNĐ

 

 

 

5

Số tiền đề nghị vay:

 

10.645.000

 

 

VNĐ

 

 

 

6

Thời hạn:

 

15

tháng

 

7 Lãi suất:

6.16

%/tháng

 

 

8

Phương thức vay: Vay trả góp

1.121.000

 

 

 

 

 

9

Số tiền trả góp hàng tháng:

 

VNĐ/tháng

 

 

 

10 Phương thức thanh toán:

 

Nộp tiền mặt qua ngân hàng

 

 

 

 

Số tài khoản:

 

 

Tên chủ tài khoản:

 

 

 

 

 

Ngân hàng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Khả năng tài chính của khách hàng

 

 

 

 

 

 

1

Thu nhập của khách hàng:

 

10.000.000

 

VNĐ

 

 

 

 

2

Thu nhập hộ gia đình:

 

30.000.000

 

VNĐ

 

 

 

 

3 Chi tiêu gia đình:

 

20.000.000

 

VNĐ

 

 

 

 

4 Nguồn thu nhập còn lại để trả nợ vay (2)-(3):

 

 

10.000.000

VNĐ

 

 

5

Tài sản hộ gia đình:

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Số năm sử dụng xe máy cũ:

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên cũng như bất cứ thông tin nào mà tôi cung cấp cho PPF Việt Nam là đầy đủ và đúng sự thật. Tôi không lừa dối, che dấu bất cứ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và chấp nhận đề nghị vay của PPF Việt Nam. Nếu các thông tin trên không đúng với sự thật và/hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích cam kết và/hoặc gây thiệt hại cho PPF Việt Nam, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định Bộ luật Hình sự và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Xác nhận của nhân viên

Xác nhận của bên bán hàng hóa .................

, ngày

..........tháng ..........

năm ..........

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Người vay

 

 

 

(ký, ghi rõ họ tên)

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PPF VIỆT NAM

194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM Điện thoại: (08) 38999666

E-mail:info@homecredit.vn Website: www.homecredit.vn

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRẢ GÓP

(Dành cho khách hàng vay tiêu dùng tín chấp) Số hợp đồng: 2300403147

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2013, tại Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính PPF Việt Nam, chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PPF VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là "PPF") Địa chỉ: 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38999666

 

 

 

Đại diện: Bruce Butler

 

 

 

Chức vụ: Giám đốc điều hành

 

 

BÊN VAY:

BÙI BÍCH THỦY

 

 

CMND số:

023734591

cấp ngày:

21/03/2003

tại: TP.HCM

Địa chỉ thường trú:

436B/136 ĐƯỜNG 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM

 

Địa chỉ tạm trú:

147/6 Đ.NGUYỄN SỸ SÁCH, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

 

Điện thoại:

 

0909299548

 

 

(Sau đây gọi tắt là "Bên vay")

 

 

Các Bên thỏa thuận ký Hợp đồng tín dụng ("Hợp đồng") theo các điều khoản sau:

 

 

 

PHẦN I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

 

1. Số tiền vay:

10.645.000

VNĐ

 

(Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn)

 

2.Ngày giải ngân là ngày ký Hợp đồng này.

3.Phương thức giải ngân: Bên vay đồng ý toàn bộ số tiền vay (nợ gốc) sẽ được giải ngân bằng cách:

-Cấp tín dụng trực tiếp cho Bên vay một khoản tiền bằng tiền mặt cho mục đích tiêu dùng của Bên vay; và

Thanh toán phí bảo hiểm trực tiếp cho công ty bảo hiểm ("Công ty bảo hiểm") (nếu có), với các thông tin cụ thể sau đây:

- Công ty Bảo hiểm: Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh - Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.

Thời hạn vay:

15

tháng kể từ ngày giải ngân

 

5.

Ngày trả góp đầu tiên:

11/07/2013

 

 

6.

Ngày trả góp hàng tháng:

11

Số tiền trả góp hàng tháng:

1.121.000 VNĐ

7.

Mục đích vay: Tiêu dùng

 

 

 

Bên vay cam kết sử dụng tiền vay đúng mục đích, không sử dụng tiền vay cho các mục đích trái pháp luật.

8. Lãi suất vay: 6.16 %/tháng

9.Phí ngân hàng thu hộ: Phí ngân hàng thu hộ tại thời điểm ký Hợp đồng này là 13.000 VNĐ đã bao gồm trong tiền thanh toán trả góp hàng tháng.

10.Hợp đồng gồm 04 (bốn) trang. Những nội dung không quy định trong hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo quy định pháp luật, các thỏa thuận và cam kết giữa bên vay với PPF.

11.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực khi Bên vay đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ với PPF. Khi Hợp đồng này hết hiệu lực thì Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành hai bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Các bên đã đọc, nghiên cứu, hiểu rõ và chấp thuận các nội dung quy định của Hợp đồng và Các Điều kiện và Điều khoản gắn liền với Hợp đồng tín dụng trả góp và đồng ý ký tên dưới đây.

BÊN VAY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PPF VIỆT NAM

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Giám đốc điều hành - Bruce Butler

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PPF VIỆT NAM

194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM Điện thoại: (08) 38999666

E-mail:info@homecredit.vn Website: www.homecredit.vn

Ngày 17 tháng 06 năm 2013

Tại địa chỉ:

436B/136 ĐƯỜNG 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM

GIẤY CAM KẾT

Tôi, BÙI BÍCH THỦY

Tại đây xác nhận và cam kết:

1. Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận toàn bộ các phần và điều khoản của Hợp đồng Tín dụng số 2300403147 ("Hợp đồng Tín Dụng") ký với Công Ty TNHH Một thành viên Tài chính PPF Việt Nam ("PPF Việt Nam");

2.Tôi đã được cung cấp đầy đủ thông tin về thanh toán, lãi suất, kỳ hạn vay, và được hướng dẫn thanh toán. Tôi hiểu nếu chậm trễ thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ vay và/hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định tại Hợp đồng Tín dụng, tôi sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng với mức phạt được quy định tại Hợp đồng Tín dụng;

3.Tôi xác nhận tất cả thông tin mà tôi cung cấp trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ và Hợp đồng Tín dụng là đầy đủ và chính xác. Tôi hiểu việc cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác và/hoặc giả mạo là vi phạm Điều 24, Khoản 2, Điểm a Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“Quy chế cho vay”) và có thể bị truy tố theo quy định của pháp luật Việt Nam;

4.Tôi hiểu rằng việc sử dụng vốn vay sai mục đích quy định tại Hợp đồng Tín dụng là vi phạm Điều 24, Khoản 2, Điểm b của Quy chế cho vay và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích cũng như bồi thường các thiệt hại phát sinh cho PPF Việt Nam theo quy định tại Hợp đồng Tín dụng và các quy định pháp luật Việt Nam; và

5.Trong trường hợp PPF Việt Nam có bằng chứng về việc tôi, tự mình, hoặc có tổ chức, có hành vi lừa đảo bằng cách đứng tên vay tiền để mua sản phẩm cho người khác, tôi đồng ý để PPF Việt Nam đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án);

Khách hàng

(Ký, ghi rõ Họ, Tên)

BÙI BÍCH THỦY

Công Ty Bảo Hiểm: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

 

 

 

 

Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm tai nạn tín dụng tiêu dùng tự nguyện

Mã số thuế: 0300446973

Dãy số: CCI Số: 2300403147

Đại Lý Bảo Hiểm: Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính PPF Việt Nam

 

 

 

 

Địa chỉ: 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, Điện thoại: 0835136868

 

Fax: 0838991844

 

Mã số thuế: 0307672788

 

Bên Mua Bảo Hiểm (đồng thời là Người Được Bảo Hiểm ): BÙI BÍCH THỦY

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm sinh: 31/03/1970 Số CMND: 023734591 Số sổ hộ khẩu gia đình: 022526612

 

Địa chỉ: 436B/136 ĐƯỜNG 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM

 

Hợp đồng này được ký kết giữa Bên Mua Bảo Hiểm và Công Ty Bảo Hiểm (sau đây gọi là các bên giao kết hợp đồng). Trừ khi được quy định khác trong hợp đồng này, bất kỳ thuật ngữ viết in hoa nào được sử dụng trong hợp đồng này sẽ có nghĩa như được quy định cho thuật ngữ đó trong Quy Tắc Bảo Hiểm được đính kèm trong Phụ Lục 1 như một phần không tách rời của hợp đồng này. Hợp đồng này, Phụ Lục 1 và các tài liệu khác được liệt kê tại Điều 7.1 trong hợp đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên giao kết hợp đồng đối với các giao dịch được quy định ở hợp đồng này và được gọi chung là “Hợp Đồng” hoặc “Hợp Đồng Bảo Hiểm”.

Người Thụ Hưởng:

Là Người Được Bảo Hiểm hoặc người thừa kế của người đó trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm bị chết.

1. Đối tượng của hợp đồng.

1.1.Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này, Công Ty Bảo Hiểm, phụ thuộc vào việc thanh toán Phí Bảo Hiểm nhanh chóng và đúng hạn của Bên Mua Bảo Hiểm, có nghĩa vụ trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm cho Người Thụ Hưởng trong trường hợp có bất kỳ Sự Kiện Bảo Hiểm được qui định chi tiết trong Hợp Đồng Bảo Hiểm với điều kiện là Sự Kiện Bảo Hiểm không thuộc các trường hợp loại trừ được quy định trong Quy Tắc Bảo Hiểm. Người Được Bảo Hiểm phải đáp ứng những yêu cầu được qui định trong Điều 2 của Hợp Đồng này.

1.2.Các Sự Kiện Bảo Hiểm:

1)Người Được Bảo Hiểm chết do tai nạn;

2)Người Được Bảo Hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

2. Phạm vi của bảo hiểm.

2.1 Phạm vi của bảo hiểm là sinh mạng và sức khỏe của Người Được Bảo Hiểm, là người ít nhất tròn 18 tuổi vào ngày ký Hợp Đồng, và không bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn theo như định nghĩa trong Qui Tắc Bảo Hiểm.

3. Các điều kiện bảo hiểm

3.1. Số Tiền Bảo Hiểm: 12.500.000,00 VND. 3.2. Phí Bảo Hiểm: 645.000,00 VND.

3.3. Cách thức trả Phí Bảo Hiểm: trả toàn bộ một lần.

3.4. Thời hạn bảo hiểm: 471 ngày kể từ ngày, khi Hợp Đồng có hiệu lực và kết thúc vào ngày: 25/09/2014 3.5. Trả tiền thanh toán bảo hiểm khi Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra: 100% Số Tiền Bảo Hiểm.

3.6. Tất cả đơn vị tiền tệ trong Hợp Đồng Bảo Hiểm này bằng Đồng Việt Nam.

4. Cách thức và điều kiện trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm

4.1. Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm trong trường hợp Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra được trả bằng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính PPF Việt Nam

4.2. Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm được trả trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công Ty Bảo Hiểm nhận bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ, hợp lệ theo qui định trong Quy Tắc Bảo Hiểm.

5. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng

5.1. Trong thời hạn bảo hiểm, Người Mua Bảo Hiểm có quyền:

5.1.1 Được cấp lại bản sao Hợp Đồng gốc trong trường hợp bản gốc bị mất

5.1.2 Chỉ định và thay đổi Người Thụ Hưởng với các điều kiện được qui định trong Hợp Đồng này và Quy Tắc Bảo Hiểm; yêu cầu Công Ty Bảo Hiểm trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm cho Người Thụ Hưởng; 5.1.3 Chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn. Bên Mua Bảo Hiểm phải gởi thông báo đến Công Ty Bảo Hiểm chậm nhất là 30 ngày trước ngày muốn chấm dứt Hợp Đồng;

5.1.4 Thay đổi các điều kiện của Hợp Đồng Bảo Hiểm với chấp thuận của Công Ty Bảo Hiểm; và 5.1.5 Đơn phương đình chỉ việc thực hiện Hợp Đồng Bảo Hiểm theo quy định của pháp luật. 5.2 Bên Mua Bảo Hiểm có nghĩa vụ:

5.2.1 Thanh toán Phí Bảo Hiểm theo các điều khoản (số tiền, số lần) thỏa thuận trong Hợp Đồng;

5.2.2 Cung cấp trung thực và chính xác thông tin liên quan đến sức khỏe, hoạt động, nghề nghiệp của Người Được Bảo Hiểm và các thông tin khác có thể ảnh hưởng đến rủi ro bảo hiểm;

5.2.3 Bên Mua Bảo Hiểm phải thông báo Công Ty Bảo Hiểm về việc thay đổi thông tin đề cập trong Điều 5.2.2. Thông tin về sự thay đổi phải được gởi bằng văn bản đến địa chỉ của Công Ty Bảo Hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên Mua Bảo Hiểm biết về sự thay đổi này; và

5.2.4 Hoàn thành những yêu cầu và nghĩa vụ khác qui định trong Hợp Đồng này, Quy Tắc Bảo Hiểm và các thỏa thuận khác giữa Bên Mua Bảo Hiểm và Công Ty Bảo Hiểm.

5.3 Công Ty Bảo Hiểm có quyền:

5.3.1 Yêu cầu Bên Mua Bảo Hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện Hợp Đồng Bảo Hiểm và kiểm tra bằng mọi cách tất cả dữ liệu và thông tin nào được cung cấp bởi Bên Mua Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm và Người Thụ Hưởng;

5.3.2 Kiểm tra việc hoàn thành của tất cả các nghĩa vụ được đề cập trong Hợp Đồng này, Quy Tắc Bảo Hiểm và các văn bản hợp đồng khác của Bên Mua Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm và Người Thụ Hưởng;

5.3.3 Thực hiện việc khởi kiện đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc chấm dứt hiệu lực Hợp Đồng trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm hoặc Người Được Bảo Hiểm không hoàn thành các nghĩa vụ của mình được qui định trong Hợp Đồng này, Quy Tắc Bảo Hiểm và các văn bản hợp đồng khác;

5.3.4Kiểm tra tất cả các văn bản, tài liệu được cung cấp trong quá trình giải quyết bồi thường, kiểm tra hoàn cảnh của Sự Kiện Bảo Hiểm, tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu Người Thụ Hưởng hoặc Người Được Bảo Hiểm cung cấp thêm tài liệu để khẳng định Sự Kiện Bảo Hiểm;

5.3.5Hoãn việc trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm cho đến khi có được tất cả các văn bản khẳng định Sự Kiện Bảo Hiểm;

5.3.6Từ chối trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm hoặc Người Thụ Hưởng cung cấp cho Công Ty Bảo Hiểm thông tin sai sự thật hoặc thông tin không đầy đủ liên quan đến điều kiện sức khỏe, nghề nghiệp, hoạt động và các yếu tố khác có mà có tác động đến khả năng xảy ra Sự Kiện Bảo Hiểm; hoặc trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm;

5.3.7Từ chối trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm hoặc Người Thụ Hưởng cung cấp cho Công Ty Bảo Hiểm thông tin sai sự thật về Sự Kiện Bảo Hiểm và nguyên nhân của nó; và

5.3.8Thực hiện các quyền khác đề cập trong Hợp Đồng này, Quy Tắc Bảo Hiểm, và các văn bản hợp đồng khác hoặc theo quy định của luật pháp.

5.3.9Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản đến Người mua bảo hiểm ít nhất trước 30 ngày kể từ ngày dự định chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả phí bảo hiểm của thời kỳ chưa bảo hiểm theo tỷ lệ.

5.4. Công Ty Bảo Hiểm có nghĩa vụ:

5.4.1Giải thích rõ ràng với Bên Mua Bảo Hiểm về chi tiết trong hợp đồng và các điều kiện bảo hiểm; cấp cho Bên Mua Bảo Hiểm một giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc một đơn bảo hiểm sau khi ký kết Hợp Đồng Bảo Hiểm;

5.4.2Giữ bí mật tất cả các thông tin về Bên Mua Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm và Người Thụ Hưởng;

và

5.4.3Trong trường hợp Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra, sau khi nhận được tất cả các tài liệu theo yêu cầu, trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm cho Người Thụ Hưởng, bằng cách thức được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này, trong thời hạn qui định trong Quy Tắc Bảo Hiểm và Hợp Đồng này; hoặc giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả Tiền Thanh Toán Bảo Hiểm.

6. Các điều khoản khác.

6.1. Phạm vi được bảo hiểm – Toàn cầu

6.2. Hợp Đồng Bảo Hiểm này bắt đầu có hiệu lực và ràng buộc nghĩa vụ các bên giao kết hợp đồng từ thời điểm Công Ty Bảo Hiểm nhận đầy đủ Phí Bảo Hiểm từ Bên Mua Bảo Hiểm hoặc bên thứ ba bao gồm Đại Lý Bảo Hiểm. Hiệu lực của Hợp Đồng chấm dứt trong những trường hợp qui định trong Hợp Đồng, Quy Tắc Bảo Hiểm và theo pháp luật Việt Nam.

6.3. Nếu Phí Bảo Hiểm được thanh toán bởi một bên thứ ba thay cho Bên Mua Bảo Hiểm và bên thứ ba này yêu cầu Công Ty Bảo Hiểm hoàn trả Phí Bảo Hiểm do lỗi khi chuyển khoản, Công Ty Bảo Hiểm có quyền hoàn trả khoản Phí Bảo Hiểm này đến tài khoản do bên thứ ba chỉ định. Hợp Đồng trong trường hợp này sẽ không có hiệu lực và các sự kiện xảy ra trước đó cũng vô hiệu.

6.4. Các thay đổi liên quan đến Hợp Đồng, ngoại trừ những thay đổi liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bên Mua Bảo Hiểm mà phải được thực hiện bằng văn bản và được Bên Mua Bảo Hiểm gửi đến cho Công Ty Bảo Hiểm, phải được thực hiện bằng hình thức Hợp đồng phụ lục được ký bởi hai bên giao kết hợp đồng.

7. Các điều kiện cuối cùng

7.1. Hợp Đồng Bảo Hiểm bao gồm hai phần không thể tách rời – Hợp Đồng này và Quy Tắc Bảo Hiểm. Hợp Đồng và Quy Tắc Bảo Hiểm là thỏa thuận chung đầy đủ giữa các bên giao kết hợp đồng và điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Hợp Đồng và Quy Tắc Bảo Hiểm, các điều khoản của Hợp Đồng sẽ có giá trị áp dụng.

7.2. Bên Mua Bảo Hiểm với việc ký vào Hợp Đồng xác nhận đã được giải thích về Quy Tắc Bảo Hiểm, và đã đọc và hiểu Quy Tắc Bảo Hiểm. Bên Mua Bảo Hiểm cũng xác nhận rằng mình hiểu rõ và đồng ý với điều kiện của Hợp Đồng.

7.3. Hợp Đồng được lập thành hai bản với giá trị pháp lý như nhau. Mặt sau của hợp đồng này để trống.

7.4 Hợp Đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phải được giải quyết theo pháp luật Việt Nam và tại tòa án có thẩm quyền tại nơi Công Ty Bảo Hiểm có trụ sở chính.

7.5 Các nghĩa vụ được Công Ty Bảo Hiểm chấp nhận theo Hợp Đồng này, được Đại Lý Bảo Hiểm ký thay mặt Công Ty Bảo Hiểm hoặc người được ủy quyền khác có đầy đủ thẩm quyền, được Công Ty Bảo Hiểm thực hiện với cùng cách thức như trường hợp chính Công Ty Bảo Hiểm trực tiếp ký.

7.6. Số của Hợp Đồng này là duy nhất và chỉ được sử dụng cho một Hợp Đồng.

 

Bên Mua Bảo Hiểm

 

 

Bằng việc ký tên dưới đây xác nhận rằng những

Đại Lý Bảo Hiểm / Người Được Ủy Quyền

 

yêu cầu về Người Được Bảo Hiểm được quy định

 

 

Ngày: 18/06/2013

trong Điều 2.1 của Hợp Đồng Bảo Hiểm đã được

 

 

đáp ứng. Thêm nữa, Người Mua Bảo Hiểm, bằng

 

 

việc ký tên dưới đây xác nhận rằng mình không

 

 

yêu cầu Công Ty Bảo hiểm cấp hóa đơn cho việc

 

 

thanh toán phí bảo hiểm

 

Chữ ký ___________________________

Giám đốc điều hành – Bruce Butler