Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

บทเรียนเรื่องที่2 ปัญหาการก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย

การก่อการร้ายถือว่าเป็นภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ นับตั้งแต เหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินและบังคับพุ่งเข้าชนตึกWorld Trade Center ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่11 กันยายน2544 ที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวท าให้นักวิเคราะห์ อนาคตทั่วทั้งโลกประเมินสถานการณ์ในศตวรรษที่21 ว่า จะเป็นศตวรรษแห่งอาชญากรรมข้าม ชาติและการก่อการร้าย( Century of Transnational Crime and Terrorism) เหมือนกันกับศตวรรษที่

20 ที่ถูกมองว่าเป็นศตวรรษแห่งสงครามเย็น และศตวรรษที่19 ที่ถูกมองว่าเป็นศตวรรษของการล่า อาณานิคม

เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดฯ

การรอบวางระเบิดที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

หลังจากเหตุการณ์11 กันยายน2544 ดังกล่าวข้างต้น หรือเป็นที่รู้จักกันในรหัสสั้นๆ ว่า 9/11 เกิดขึ้นแล้ว หลายประเทศพัฒนา และประเทศก าลังพัฒนา ยังคงตกเป็นเป้าหมายของการก่อ การร้ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเป็นจ านวนมาก

เหตุการณ์ก่อการร้ายส าคัญที่ผ่านมาเช่น

-การเกิดระเบิดในเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่12 ตุลาคม2545

-การเกิดระเบิดรถไฟในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่11 มีนาคม2547

-การเกิดระเบิดในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2548

-การเกิดสงครามในอัฟกานิสถานที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากตึกWorld Trade Center ถูกถล่ม ได้ไม่นาน และยังคงมีความต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

-สงครามอิรักภาค2 ที่ปัจจุบัน ยังคงหาจุดจบไม่พบ และยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

ลักษณะของการก่อการร้าย

-

ใช้คนที่มีความสามารถ มีการฝึกฝน และมีความเชื่อหรืออยู่ในลัทธิเดียวกัน

-

มีระบบการคัดเลือก เป็นความลับ การบริหารการด าเนินการเป็นไปอย่างลับ

-มีเครือข่ายกระจายทั่วโลก

-ด้านการเงินได้จากการบริจาค และด าเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย - ใช้อาวุธทุกประเภทเท่าที่สามารถเข้าถึง

ตัวอย่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายในรูปแบบของสหราชอาณาจักร(ยุทธศาสตร์4P)

-ป้องกัน(Prevention) เช่นการหาต้นเหตุของปัญหาและหาทางขจัด

-ปฏิบัติการ (Pursuit) เช่นการขัดขวางกลุ่มก่อการร้ายโดยใช้กฎหมายบังคับ

-คุ้มครอง(Protection) เช่นการคุ้มครองเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายอย่างแข็งขัน และเข็มงวด

-เตรียมการ(Preparation) เช่น การตระเตรียมการตอบโต้ต่อภัยคุกคามและการฟื้นฟู หลังจากเกิดภัยพติบัอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ศ. ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาการก่อการร้ายไว้ดังนี้ - การแก้ปัญหาการก่อการร้ายต้องมุ่งไปที่สาเหตุ

-มีการป้องปราม

-การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน