Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

APSTIPRINATS ar iepirkuma komisijas 2012.gada 10.septembra sedes protokolu Nr.32

ATKLATA KONKURSA NOLIKUMS

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

Kekavas pagasts, Kekavas novads, 2012

 

 

SATURS

 

SATURS

 

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI ...................................................................................

3

1.

Iepirkuma metode ...............................................................................................................

3

2.

Iepirkuma identifikacijas numurs .......................................................................................

3

3.

Pasutitajs.............................................................................................................................

3

4.

Kontaktpersonas .................................................................................................................

3

5.

Iepirkuma priekšmeta apraksts ...........................................................................................

3

6.

Pretendents .........................................................................................................................

4

7.

Liguma izpildes vieta un liguma darbibas laiks .................................................................

4

8.

Piedavajumu iesniegšana....................................................................................................

4

9.

Piedavajumu atveršanas vieta, datums, laiks un kartiba.....................................................

4

10.

Piedavajuma deriguma terminš ..........................................................................................

4

11.

Informacijas apmaina un papildus informacijas sniegšana ................................................

5

12.

Prasibas piedavajuma sagatavošanai un noformešanai ......................................................

6

13.

Pretendenta atlases prasibas................................................................................................

7

14.

Iesniedzamie dokumenti ...................................................................................................

10

15.

Piedavajuma vertešana .....................................................................................................

13

16.

Lemuma par iepirkuma rezultatiem pienemšana un pazinošana ......................................

14

17.

Iepirkuma liguma slegšana ...............................................................................................

15

18.

Komisijas darbibas pamatnoteikumi, tas tiesibas un pienakumi ......................................

15

19.

Pretendenta tiesibas un pienakumi ...................................................................................

16

II nodala. TEHNISKA SPECIFIKACIJA ...........................................................................

17

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI ............................................

20

1.forma. Pieteikums dalibai iepirkuma ................................................................................

20

2.forma. Pretendenta realizeto buvdarbu saraksts ...............................................................

22

3.forma. Iesaistito specialistu saraksts .................................................................................

23

4.forma. Specialistu CV un apliecinajums ..........................................................................

24

5.forma. Objekta teritorijas apsekošanas akts......................................................................

26

6.forma. Apakšuznemeju saraksts ......................................................................................

27

7.forma. Piedavajuma nodrošinajums..................................................................................

28

8.forma. Garantijas nodrošinajums......................................................................................

29

9.forma. Finanšu piedavajums .............................................................................................

30

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS ........................................................................................

32

______________________________________________________________________________________________________________

2

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

I nodala IEPIRKUMA NOTEIKUMI

1. Iepirkuma metode: Atklats konkurss (turpmak ari – konkurss), kas tiek organizets saskana ar Publisko iepirkumu likumu.

2.Iepirkuma identifikacijas numurs: KND/2012/36

3.Pasutitajs:

Pasutitaja nosaukums:

Kekavas novada pašvaldiba

Adrese:

Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Kekavas pagasts,

 

Kekavas novads, LV-2123

Registracijas numurs:

90000048491

Talruna numurs:

+371 67935803

Faksa numurs:

+371 67935819

Interneta majaslapa

www.kekava.lv

E-pasta adrese:

novads@kekava.lv

 

no pirmdienas lidz ceturtdienai no plkst. 09.00 lidz

 

17.00, piektdienas no plkst. 08.00 lidz 13.00.

 

Pusdienas partraukums no plkst. 13.00 lidz 14.00

Darba laiks:

iznemot piektdienas.

Iepirkuma proceduru veic ar Kekavas novada Domes 2009.gada 7.julija Prot.Nr.2, Lem. 4.§.; 2010.gada 8.aprila Prot.Nr.9, Lem. 4.§.1.1.; 2011.gada 24.februara Prot.Nr.3, Lem. 8.§.2., 2012.gada 28.junija Prot.Nr.13, Lem 6.§.2., izveidota Iepirkumu komisija (turpmak – komisija).

4. Kontaktpersonas:

Kontaktpersona par

Kekavas novada pašvaldibas jurists Janis Zvaigzne

organizatoriskiem jautajumiem:

vai Liga Blate

Adrese:

Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Kekavas pagasts,

 

Kekavas novads, LV-2123

Talruna numurs:

+371

67847150, 67936636

Faksa numurs:

+371

67935819

E-pasta adrese:

iepirkumi@kekava.lv

Kontaktpersona par tehnisko

Kekavas novada pašvaldibas Izpilddirektora v.i.

specifikaciju:

Astrida Vitola vai Izpilddirektors Aivars Liškovskis

Adrese:

Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Kekavas pagasts,

 

Kekavas novads, LV-2123

Talruna numurs:

+371

67847157, 67847158

Faksa numurs:

+371

67935819

E-pasta adrese:

astrida.vitola@kekava.lv,

 

aivars.liskovskis@kekava.lv

5. Iepirkuma priekšmeta apraksts

5.1.Iepirkuma priekšmets ir Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasta, Kekavas novada, (turpmak – Objekts) buvniecibas pabeigšana atbilstoši SIA „Ekologiskais projekts” izstradatajam buvniecibas projektam „Izmainu projekts bernudarzam” (turpmak – Buvniecibas projekts), taja noteiktajiem darbu apjomiem un nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikacijai (II nodala).

______________________________________________________________________________________________________________

3

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

5.2.Iepirkuma nomenklatura (CPV): 45210000-2 (Eku celtniecibas darbi).

5.3.Pretendents iesniedz piedavajumu par visu iepirkuma priekšmetu kopuma. Pretendents nevar iesniegt piedavajumu variantus.

6. Pretendents

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punktam atbilstošs un likuma noteiktaja kartiba registrets piegadatajs, kurš atbilst nolikuma izvirzitajam prasibam un ir iesniedzis piedavajumu.

7. Liguma izpildes vieta un liguma darbibas laiks

7.1. Liguma izpildes vieta: „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasts, Kekavas novads.

7.2. Paredzamais liguma izpildes terminš: ne ilgak ka 7 (septini) meneši pec buvatlaujas izsniegšanas datuma un Objekta nodošanas izpilditajam darbu uzsakšanai.

8. Piedavajumu iesniegšana

8.1.Piedavajums jaiesniedz lidz 2012.gada 15.oktobrim plkst.10:00. Piedavajumu var iesniegt personigi nolikuma 3.punkta minetaja adrese, Klientu apkalpošanas centra vai nosutit ar ierakstitu vestuli pa pastu. Pasta sutijums janogada nolikuma 3.punkta minetaja adrese lidz šaja punkta mineta termina beigam.

8.2.Piedavajumi, kuri tiks sanemti pec piedavajuma iesniegšanai noteikta termina, netiks izskatiti un tiks atdoti atpakal pretendentam neatverti.

8.3.Pasutitaja parstavis registre sanemtos piedavajumus to iesniegšanas seciba, atzimejot ta iesniegšanas datumu un laiku. Piedavajuma pienemšanas fakts nekalpo par pieradijumu, ka iesniegtais piedavajums atbilst visam nolikuma 12.punkta noteiktajam prasibam.

9. Piedavajumu atveršanas vieta, datums, laiks un kartiba

9.1.Piedavajumu atveršanas sanaksme notiks 2012.gada 15.oktobri plkst.10:00, Kekavas novada pašvaldibas adminisrtacijas ekas 1.stava, 1.kabineta, Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada, LV-2123.

9.2.Piedavajumu atveršana ir atklata, sanaksme var piedalities visas ieinteresetas personas.

9.3.Ieinteresetas personas registrejas komisijas izstradataja registracijas lapa, noradot pretendenta nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, talruna numuru, savu vardu un uzvardu.

9.4.Uzsakot piedavajumu atveršanas sanaksmi, komisijas priekšsedetajs pazino komisijas sastavu.

9.5.Sanaksmes laika komisijas priekšsedetajs nolasa piedavajumus iesniegušo pretendentu sarakstu.

9.6.Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinajumu, ka nav tadu apstaklu, kuru del varetu uzskatit, ka tas ir ieinteresets konkreta pretendenta izvele vai darbiba, ka ari nav saistits ar kadu no pretendentiem Publisko iepirkuma likuma 23.panta pirmas dalas izpratne.

9.7.Piedavajumi tiek atverti to iesniegšanas seciba. Pec katra piedavajuma atveršanas komisija nosauc pretendentu, piedavajuma iesniegšanas datumu, laiku, piedavato cenu un piedavato garantijas laiku. Pec šo zinu nosaukšanas visi klatesošie komisijas locekli parakstas uz finanšu piedavajuma, parakstot katru finanšu piedavajuma lapu.

9.8.Kad visi piedavajumi ir atverti, piedavajumu atveršanas sanaksmi sledz.

9.9.Piedavajumu atveršanas sanaksmes norise tiek protokoleta.

10. Piedavajuma deriguma terminš

10.1.Iesniegtais piedavajums ir saistošs pretendentam lidz iepirkuma liguma noslegšanai un piedavajumam ir jabut speka ne mazak ka 120 (viens simts divdesmit) kalendaras dienas no piedavajumu iesniegšanas termina beigam. Pretendents savam piedavajumam var noteikt garaku deriguma terminu.

______________________________________________________________________________________________________________

4

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

10.2.Ja objektivu iemeslu del iepirkuma ligumu nevar noslegt nolikuma 10.1.punkta noteiktaja termina, pasutitajs var rakstiski pieprasit piedavajuma deriguma termina pagarinašanu. Pretendents savu atbildi pasutitajam pazino rakstiski.

11.Pazinojumi, nolikuma sanemšana, informacijas apmaina un papildus informacijas sniegšana

11.1.Pazinojums par atklato konkursu, grozijumiem nolikuma, ka ari pazinojums par iepirkuma proceduras rezultatiem tiek ievietots Iepirkumu uzraudzibas biroja interneta majaslapa.

11.2.Pasutitajs nodrošina brivu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem pasutitaja majaslapa http://www.kekava.lv sadala „Publiskie iepirkumi”/”Kekavas novada pašvaldibas publiskie iepirkumi”. Ar atklata konkursa nolikumu un ta pielikumiem lidz nolikuma noteiktajam piedavajumu atveršanas bridim var iepazities un lejupieladet iepriekš minetaja resursa.

11.3.Piegadatajam ir patstavigi jaseko aktualajai informacijai nolikuma 11.2.punkta noteiktaja resursa.

11.4.Informacijas apmaina starp pasutitaju un pretendentu notiek latviešu valoda pa pastu, faksu vai e-pastu.

11.5.Informacijas pieprasijumi ir janosuta nolikuma 4.punkta noteiktajam kontaktpersonam.

11.6.Visi jautajumi par konkursa nolikumu, iepirkuma priekšmetu, piedavajumu iesniegšanas kartibu, iepirkuma liguma projektu, pasutitajam uzdodami laikus un rakstiski, bet ne velak ka 6 (sešas) dienas pirms piedavajumu iesniegšanas termina beigam. Pec mineta termina iebildumi netiek nemti vera.

11.7.Ja piegadatajs pieprasa papildu informaciju par nolikumu, pasutitajs vienlaikus ar papildu informacijas nosutišanu piegadatajam, kas uzdevis jautajumu, ievieto šo informaciju nolikuma 11.2.punkta noteiktaja resursa.

11.8.Pasutitajam ir tiesibas izdarit grozijumus iepirkuma proceduras dokumentos, ja tadejadi netiek butiski mainitas tehniskas specifikacijas vai citas prasibas. Izdarot grozijumus, Publisko iepirkumu likuma noteiktaja kartiba tiek mainiti ari piedavajuma iesniegšanas termini, ja ir pagajusi puse termina vai ilgaks laiks no konkursa izsludinašanas dienas lidz piedavajumu iesniegšanas dienai. Ja pasutitajs izdarijis grozijumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informaciju nolikuma 11.2.punkta noteiktaja resursa, sagatavo pazinojumu par grozijumiem, kas tiek ievietots Iepirkumu uzraudzibas biroja interneta majaslapa.

11.9.Ja nolikuma 11.7. un 11.8.punkta minetas zinas pasutitajs ir ievietojis nolikuma 11.2.punkta noteiktaja resursa, tiek uzskatits, ka visas ieinteresetas personas ir sanemušas papildu informaciju, kurai ir nodrošinata briva un tieša pieeja.

11.10.Iepazišanas ar Objektu ir obligats priekšnoteikums piedavajuma iesniegšanai un tiek rikota visiem ieinteresetajiem piegadatajiem vienlaicigi 2012.gada 26.septembri, plkst. 10:00, Daugmales multifunkcionalaja centra „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasta, Kekavas novada, LV-2124, par ko tiek noformets Objekta apsekošanas akts.

11.11.Objekta apsekošanu bus iespejams veikt ari pec nolikuma 11.10.punkta noteikta termina, to saskanojot ar nolikuma 4.punkta noteikto kontaktpersonu par tehnisko specifikaciju, bet ne velak ka 2 (divas) darba dienas pirms piedavajuma iesniegšanas termina beigam.

11.12.Ieintereseto piegadataju sapulce notiks 2012.gada 26.septembri plkst.11:00, Daugmales multifunkcionalaja centra „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasta, Kekavas novada, LV-2124. Pasutitajs registre ieinteresetas personas (ieintereseta piegadataja nosaukums, adrese, e-pasta adrese, talruna numurs, parstavja vards un uzvards).

______________________________________________________________________________________________________________

5

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

12. Prasibas piedavajuma izstradašanai un noformešanai

12.1.Piedavajumu iesniedz 2 (divas) atseviškas, slegtas un aizzimogotas aploksnes vai cita veida necaurspidiga iepakojuma (kaste vai tml.):

12.1.1.1.aploksne – pretendenta atlases dokumenti (1 (viena) originala un 2 (divos) kopiju eksemplaros) atbilstoši nolikuma 15.1.punktam;

12.1.2.2.aploksne – tehniska piedavajuma un finanšu piedavajuma dokumenti (1 (viena) originala un 2 (divos) kopiju eksemplaros) atbilstoši nolikuma 15.2. un 15.3.punktam.

12.2.Uz piedavajuma originala un ta kopijam attiecigi norada „ORIGINALS” vai „KOPIJA”.

12.3.Uz nolikuma 12.1.punkta minetajam aploksnem norada: pasutitaja nosaukumu un adresi;

pretendenta nosaukumu, ta pasta adresi, e-pasta adresi, talruni un faksa numuru;

iepirkuma nosaukumu un identifikacijas numuru;

atzimi „Neatvert lidz 2012.gada 15.oktobra plkst.10:00”.

Ja aploksne nav noformeta atbilstoši ši punkta prasibam, pasutitajs neuznemas atbildibu par tas nesanemšanu vai pirmstermina atveršanu.

12.4.Pretendentam finanšu piedavajums papildus jaiesniedz elektroniska forma, kas veidots ka Microsoft Excel dokuments ar pieejamu teksta meklešanas, kopešanas un drukašanas funkcionalitati. Elektroniskajam datu nesejam (CD), kas satur finanšu piedavajumu, jabut ievietotam nolikuma 12.1.2.apakšpunkta noteiktaja 2.aploksne kopa ar finanšu piedavajuma originalu. Uz CD jabut uzrakstitam pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikacijas numuram.

12.5.Piedavajumu iesniedz rakstveida (datora izdrukas veida). Piedavajuma ieklautajiem dokumentiem jabut latviešu valoda, skaidri salasamiem un bez labojumiem. Ja labojumi ir izdariti, komisija nem vera tikai tos labojumus, kas ir apstiprinati ar pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

12.6.Pretendents piedavajumu paraksta tam paredzetajas paraksta vietas. Ja pretendents ir pilnvarojis kadu personu pretendenta varda parakstit iepirkumam iesniedzamo dokumentaciju, tad pieteikumam (III nodalas 1.forma) papildus japievieno attieciga pilnvara.

12.7.Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, ta izvirza vienu tas dalibnieku, kurš personu apvienibas varda ir pilnvarots parakstit visu ši iepirkuma dokumentaciju. Pieteikumu dalibai iepirkuma (III nodalas 1.forma) un Finanšu piedavajuma originalu paraksta visi personu apvienibas dalibnieki, bet parejos piedavajuma dokumentus paraksta personu apvienibas dalibnieku pilnvarotais dalibnieks.

12.8.Piedavajuma lapam ir jabut sanumuretam un uzraditam satura raditaja. Piedavajuma dalas iesniedz caurauklotas (cauršutas) ta, lai dokumentus nebutu iespejams atdalit. Uz pedejas lapas cauršušanai izmantota diega gali nostiprinami ar parlimetu lapu, kura noradits cauršuto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zimogu apliecina pretendents vai ta pilnvarota persona.

12.9.Ja piedavajuma tiek iesniegta kada dokumenta kopija, pretendents apliecina tas pareizibu ar apliecinajuma uzrakstu, kura jabut:

uzrakstam „KOPIJA PAREIZA”;

kopijas apliecinatajas personas (pretendenta vai ta pilnvarotas personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocigam personiskajam parakstam un ta atšifrejumam;

______________________________________________________________________________________________________________

6

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

apliecinajuma vietas nosaukumam un datumam.

Ja komisijai rodas Å¡aubas par iesniegtas dokumenta kopijas autentiskumu, ta pieprasa, lai pretendents uzrada dokumenta originalu vai iesniedz dokumenta notariali apliecinatu kopiju.

12.10. Ja pretendenta atlases dokumenti vai tehniska dokumentacija (lietošanas vai darba instrukcijas u.tml.) ir cita valoda, klat japievieno pretendenta tulkojums latviešu valoda. Šada gadijuma tulkojums ir noteicošais dokuments piedavajuma izskatišanas laika. Pretendents apliecina tulkojuma pareizibu ar apliecinajuma uzrakstu, kura jabut:

uzrakstam „TULKOJUMS PAREIZS”;

tulkojuma apliecinatajas personas (pretendenta vai ta pilnvarotas personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocigam personiskajam parakstam un ta atšifrejumam;

apliecinajuma vietas nosaukumam un datumam.

12.11.Piedavajumam jabut izstradatam un noformetam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstradašanas un noformešanas kartiba” noteiktajam prasibam.

12.12.Neviens dokuments, kas tiek iesniegts ar pretendenta piedavajumu, netiek atdots atpakal, iznemot nolikuma 15.1.10.apakšpunkta noteikto piedavajuma nodrošinajuma originalu, ja pretendents to pieprasa. Par jebkuru informaciju, kas ir konfidenciala, jabut ipašai noradei.

12.13.Tiek uzskatits, ka pretendenti, iesniedzot savus piedavajumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republika speka esošiem normativajiem aktiem, kas jebkada veida var ietekmet vai var attiekties uz liguma noteiktajam vai ar to saistitajam darbibam.

13. Pretendenta piedavajuma nodrošinajums

13.1.Iesniedzot piedavajumu pretendentam ka piedavajuma nodrošinajums - LVL 9 000,00 (devini tukstoši lati) - ir jaiesniedz bankas vai apdrošinašanas sabiedribas galvojums (originals), vai javeic nodrošinajuma summas iemaksa pasutitaja konta, ko apliecina bankas apliecinats maksajuma uzdevums (originals), ka maksajuma uzdevumu noradot "Piedavajuma nodrošinajums iepirkuma procedurai „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”, Iepirkuma idenfikacijas numurs KND/2012/36".

13.2.Piedavajuma nodrošinajuma iemaksu pasutitaja konta var veikt tikai juridiska persona.

13.3.Piedavajuma nodrošinajumam ir jabut speka lidz isakajam no šadiem terminiem:

13.3.1.lidz piedavajuma deriguma termina beigam (nolikuma 10.1.apakšpunkts) vai lidz jebkuram piedavajuma deriguma termina pagarinajumam;

13.3.2.lidz dienai, kad izraudzitais pretendents ir nosledzis Uznemuma ligumu.

13.4.Piedavajumu, par kuru nebus veikts atbilstošs piedavajuma nodrošinajums, pasutitajs noraidis.

13.5.Noraidito pretendentu iesniegtos piedavajuma nodrošinajumus pasutitajs atmaksas 10 darba dienu laika pec piedavajuma deriguma termina (nolikuma 10.1.apakšpunkts) beigam vai, ja pasutitajs atzist kadu pretendentu par uzvarejušu iepirkuma, 10 darba dienu laika pec dienas, kad uzvarejušais pretendents ir parakstijis iepirkuma ligumu, atkariba no ta, kurš no periodiem iestajas atrak.

13.6.Pretendentam, kurš uzvarejis iepirkuma, piedavajuma nodrošinajumu pasutitajs atmaksas 10 darba dienu laika pec tam, kad pretendents bus parakstijis iepirkuma ligumu un iesniedzis liguma izpildes nodrošinajumu.

______________________________________________________________________________________________________________

7

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

13.7.Ja ka piedavajuma nodrošinajums iesniegts bankas vai apdrošinašanas kompanijas galvojums, tad piedavajuma nodrošinajuma atmaksašanu Pasutitajs veiks ar rakstveida pazinojumu bankai vai apdrošinašanas kompanijai, kura izsniegusi piedavajuma nodrošinajumu, un informes pretendentu, nosutot attieciga pazinojuma kopiju.

13.8.Ja ka piedavajuma nodrošinajums veikta iemaksa Pasutitaja konta, piedavajuma nodrošinajuma atmaksašanu Pasutitajs veiks ar iemaksatas summas parskaitijumu uz pretendenta noradito bankas kontu.

13.9.Piedavajuma nodrošinajumu pasutitajs neatmaksas šados gadijumos:

13.9.1.pretendents atsauc savu piedavajumu laika no piedavajumu atveršanas briža lidz piedavajuma deriguma termina beigam;

13.9.2.pretendents, budams informets par to, ka pasutitajs ir pienemis ta piedavajumu, un piedavajuma deriguma terminš nav pagajis, atsauc savu piedavajumu vai atsakas parakstit Uznemuma ligumu.

14. Pretendenta atlases prasibas

14.1.Komisija izsledz pretendentu no turpmakas dalibas iepirkuma procedura, ka ari neizskata pretendenta piedavajumu, ja:

14.1.1.pretendents vai persona, kurai ir pretendenta parstavibas tiesibas vai lemuma pienemšanas vai uzraudzibas tiesibas attieciba uz šo pretendentu, ar tadu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stajies speka un kluvis neapstridams, ir atzita par vainigu koruptiva rakstura noziedzigos nodarijumos, krapnieciskas darbibas finanšu joma, noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacija vai lidzdaliba noziedziga organizacija;

14.1.2.pretendents ar tadu kompetentas institucijas lemumu vai tiesas spriedumu, kurš stajies speka un kluvis neapstridams, ir atzits par vainigu darba tiesibu butiska parkapuma, kas izpaužas ka:

a)viena vai vairaku tadu valstu pilsonu vai pavalstnieku nodarbinašana, kuri nav Eiropas Savienibas dalibvalstu pilsoni vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienibas dalibvalstu teritorija uzturas nelikumigi,

b)vienas personas nodarbinašana bez rakstveida darba liguma noslegšanas, ja ta konstateta atkartoti gada laika, vai divu, vai vairaku personu vienlaiciga nodarbinašana bez rakstveida darba liguma noslegšanas;

14.1.3.pretendents ar tadu kompetentas institucijas lemumu vai tiesas spriedumu, kurš stajies speka un kluvis neapstridams, ir atzits par vainigu konkurences tiesibu parkapuma, kas izpaužas ka vertikala vienošanas, kuras merkis ir ierobežot pirceja iespeju noteikt talakpardošanas cenu, vai horizontala kartela vienošanas, iznemot gadijumu, kad attieciga institucija, konstatejot konkurences tiesibu parkapumu, pretendentu ir atbrivojusi no naudas soda;

14.1.4.ir pasludinats pretendenta maksatnespejas process, aptureta vai partraukta pretendenta saimnieciska darbiba, uzsakta tiesvediba par pretendenta bankrotu vai tiek konstatets, ka lidz liguma izpildes paredzamajam beigu terminam pretendents bus likvidets;

14.1.5.pretendentam Latvija un valsti, kura tas registrets vai kura atrodas ta pastaviga dzivesvieta (ja tas nav registrets Latvija vai ta pastaviga dzivesvieta nav Latvija), ir nodoklu paradi, taja skaita valsts socialas apdrošinašanas obligato iemaksu paradi, kas kopsumma katra valsti parsniedz 100 latus;

14.1.6.pretendents ir sniedzis nepatiesu informaciju savas kvalifikacijas novertešanai vai vispar nav sniedzis pieprasito informaciju.

14.2. Prasibas attieciba uz pretendenta atbilstibu profesionalas darbibas veikšanai:

______________________________________________________________________________________________________________

8

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

14.2.1.pretendents, atbilstoši normativo aktu prasibam, ir registrets Komercregistra vai lidzvertiga registra arvalstis;

14.2.2.pretendents, atbilstoši normativo aktu prasibam, ir registrets Buvkomersantu registra saskana ar Buvniecibas likuma 10.panta noteikumiem vai cita lidziga registra atbilstoši tas valsts normativo aktu prasibam, kura tas veic komercdarbibu buvniecibas joma.

14.3. Prasibas attieciba uz pretendenta tehniskam un profesionalam spejam:

14.3.1.pretendents pedejo 5 (piecu) gadu laika sekmigi ir istenojis (objekts nodots ekspluatacija ne agrak ka 5 (pieci) gadi pirms piedavajumu iesniegšanas termina beigam) un par ko ir sanemtas pozitivas (ar noradi par darbu kvalitativu un pilnigu izpildi noligtaja termina) pasutitaja atsauksmes, vismaz 2 (divas) funkcionali lidzigas (pec apjoma, rakstura* un platibas) publiskas ekas, kur pretendents darbojies ka galvenais buvuznemejs. Ar publiskam ekam tiek saprastas tikai tadas ekas, kuras atbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.julija noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 208-08 "Publiskas ekas un buves"" noteiktajam prasibam publiskam ekam;

*par pec rakstura lidzigiem buvdarbiem tiks uzskatiti buvniecibas darbi, kas atbilst

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 „Noteikumi par buvju klasifikaciju” 122 un 126 koda noteikto eku buvniecibas darbiem.

14.3.2.pretendenta riciba ir atbilstoši specialisti:

14.3.2.1.sertificets specialists buvdarbu vadišana (atbildigais buvdarbu vaditajs);

14.3.2.2.sertificets specialists siltumapgades un ventilacijas sistemu buvdarbu vadišana;

14.3.2.3.sertificets specialists udensapgades un kanalizacijas sistemu buvdarbu vadišana;

14.3.2.4.sertificets specialists elektroietaišu izbuves darbu vadišana;

14.3.2.5.sertificets specialists ugunsdrošibas un signalizacijas sistemu buvdarbu vadišana;

14.3.2.6.sertificets specialists telekomunikaciju sistemu izbuves darbu vadišana;

14.3.2.7.atbildiga persona par darba drošibu;

14.3.2.8.atbildiga persona par ugunsdrošibu;

14.3.2.9.projektu vaditajs.

14.3.3.buvdarbu vaditajiem (buvinženieriem):

14.3.3.1.ir buvprakses sertifikats attiecigo darbu vadišana un sertifikacija ir speka esoša;

14.3.3.2.pedejo 5 (piecu) gadu laika ir piedalijies vismaz 2 (divu) satura (publiskas ekas) zina lidzvertigu (pec apjoma, rakstura* un platibas) objektu attiecigo buvdarbu vadišana.

*par pec rakstura lidzigiem buvdarbiem tiks uzskatiti buvniecibas darbi, kas atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620

„Noteikumi par buvju klasifikaciju” 122 un 126 koda noteikto eku buvniecibas darbiem.

14.3.4.atbildiga persona par darba drošibu ar vismaz 3 (tris) gadu pieredzi lidzigiem (pec apjoma un platibas) nolikuma paredzetiem darbiem un, kas atbilst Ministru kabineta

2003.gada 25.februara noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus" 8.1punkta noteiktajam prasibam;

14.3.5.atbildiga persona par ugunsdrošibu ar vismaz 3 (tris) gadu pieredzi lidzigiem (pec apjoma, rakstura* un platibas) nolikuma paredzetiem darbiem un, kas apguvusi atbilstošu apmacibu ugunsdrošibas joma saskana ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošibas noteikumi" 8.2.punktam;

______________________________________________________________________________________________________________

9

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

*par pec rakstura lidzigiem buvdarbiem tiks uzskatiti buvniecibas darbi, kas atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 „Noteikumi par buvju klasifikaciju” 122 un 126 koda noteikto eku buvniecibas darbiem.

14.3.6.projektu vaditajam ir vismaz 3 (tris) gadu pieredze tadu projektu vadišana, kas lidzigi (pec apjoma, rakstura* un platibas) nolikuma paredzetiem darbiem un to apliecina attiecigo projektu vaditaja pienakumu pildišana vismaz 3 (tris) objektos;

*par pec rakstura lidzigiem buvdarbiem tiks uzskatiti buvniecibas darbi, kas atbilst

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 „Noteikumi par buvju klasifikaciju” 122 un 126 koda noteikto eku buvniecibas darbiem.

14.3.7.viena persona var veikt ne vairak ka 2 (divus) pienakumus, atbilstoši 14.3.2.apakšpunkta minetajam uzskaitijumam.

14.3.8.pretendentu piesaistitajiem apakšuznemejiem ir visi nepieciešamie sertifikati, licences un atlaujas noradito darba dalu veikšanai.

14.4. Prasibas attieciba uz pretendenta saimniecisko un finansialo stavokli:

14.4.1.pretendenta gada videjais apgrozijums buvnieciba (buvkomersantu registra registretais apgrozijums par komercdarbibu buvnieciba bez apakšuznemejiem) par iepriekšejiem tris noslegtajiem finanšu gadiem (2009., 2010., 2011.) ir ne mazaks par pretendenta piedavato summu šaja iepirkuma. Ja pretendents ir personu apvieniba, tad visu apvienibas dalibnieku kopejais gada videjais apgrozijums buvnieciba katra no pedejiem tris noslegtajiem finanšu gadiem (2009., 2010., 2011.) ir ne mazaks par pretendenta piedavato summu šaja iepirkuma;

14.4.2.pretendentam vai personu apvieniba iesaistitam dalibniekam (visu apvienibas dalibnieku kopejais gada videjais apgrozijums buvnieciba), kuru darbibas ilgums ir isaks par tris noslegtiem finanšu gadiem (2009., 2010., 2011.), videjais apgrozijums buvnieciba katra no noslegtajiem finanšu gadiem (apgrozijums darbibas perioda) ir ne mazaks par pretendenta piedavato summu šaja iepirkuma.

14.4.3.pretendenta tekošas likviditates koeficientam (Apgrozamie lidzekli–Krajumi/Istermina paradi) uz 31.12.2011. ir jabut ne mazakam par 1.00 (viens komats nulle nulle). Iepriekš prasitajam tekošas likviditates koeficentam jabut katram personu apvienibas dalibniekam.

14.5.Pretendents darbu izpildei var piesaistit un balstities uz citu personu (Persona, uz kuras iespejam pretendents balstas) iespejam, lai apliecinatu, ka pretendenta kvalifikacija atbilst pretendenta kvalifikacijas prasibam. Šada gadijuma pretendents pierada, ka vina riciba bus nepieciešamie resursi.

15. Iesniedzamie dokumenti

15.1. Pretendenta atlases dokumenti:

15.1.1.pieteikums dalibai iepirkuma atbilstoši III nodalas 1.formai (ieskaitot pretendenta apliecinajumu, ka uz to neattiecas 14.1.punkta (Publisko iepirkumu likuma 39.panta) minetie nosacijumi);

15.1.2.Latvijas Republikas Uznemuma registra vai lidzvertigas iestades cita valsti izsniegtas registracijas aplieciba vai izzina (-s) kopija, kas apliecina, ka pretendents, personu apvienibas dalibnieki un apakšuznemeji ir registreti likuma noteiktaja kartiba;

15.1.3.pretendenta (personu apvienibas dalibnieku un apakšuznemeju) Buvkomersanta registracijas apliecibas kopija;

15.1.4.pretendenta realizeto buvdarbu saraksts par pedejo 5 (piecu) gadu laika, sekmigi istenotajiem, pec apjoma un satura lidzigiem (pec apjoma, rakstura* un platibas) buvdarbu ligumiem saskana ar nolikuma 14.3.1.apakšpunktu, noformets atbilstoši III nodalas 2.formai;

______________________________________________________________________________________________________________

10

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

*par pec rakstura lidzigiem buvdarbiem tiks uzskatiti buvniecibas darbi, kas atbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1620 „Noteikumi par buvju klasifikaciju” 122 un 126 koda noteikto eku buvniecibas darbiem.

15.1.5.vismaz 2 (divas) atsauksmes no institucijam, kas noraditas pretendenta piedavajuma iesniegtaja realizeto buvdarbu saraksta (III nodalas 2.forma). Atsauksme jasniedz informacija, kas apliecina nolikuma 14.3.1.apakšpunkta noteikto prasibu izpildi. Atsauksmes janoforme atbilstoši Dokumentu juridiska speka likuma prasibam;

15.1.6.informacija par specialistiem, atbilstoši 14.3.2.apakšpunkta minetajam uzskaitijumam, kas liguma pieškiršanas gadijuma darbosies ši liguma izpilde atbilstoši III nodalas

3.formai;

15.1.7.liguma izpilde piesaistito specialistu, atbilstoši 14.3.2.apakšpunkta minetajam uzskaitijumam, sertifikatu kopijas, CV un personiski parakstiti apliecinajumi par dalibu liguma izpilde, ja ligums tiktu pieškirts pretendentam atbilstoši III nodalas 4.formai;

15.1.8.saskana ar nolikuma 11.10.punktu veiktas Objekta apsekošanas akts atbilstoši III nodalas 5.formai;

15.1.9.norade uz iepirkuma liguma dalam, kuras pretendents paredzejis nodot apakšuznemejiem un, kuru veicamo buvdarbu vertiba ir 20 procenti no kopejas iepirkuma liguma vertibas vai lielaka (III nodalas 6.forma), pievienojot nepieciešamo sertifikatu un apliecibu kopijas noradito darba dalu izpildei, ka ari apakšuznemeju apliecinajumi saskana ar nolikuma 15.8.punktu;

15.1.10.pretendenta piedavajuma nodrošinajumu atbilstoši III nodalas 7.formai. Piedavajuma nodrošinajuma originals iesniedzams atseviški, nolikuma 12.1.1.apakšpunkta noteiktaja 1.aploksne, neiešujot to kopa ar piedavajuma atlases dokumentiem. Piedavajuma atlases dokumentos pievienojama piedavajuma nodrošinajuma pretendenta apliecinata kopija;

15.1.11.kreditiestades izsniegts apliecinajums, kas pierada, ka pretendenta kreditspeju minimala neto summa ir vismaz 25 % apmera no piedavatas ligumcenas;

15.1.12.speka esošas civiltiesiskas atbildibas apdrošinašanas polises kopija ar atbildibas apjomu, kas vismaz divas reizes parsniedz piedavatas ligumcenas apmeru vai apdrošinašanas sabiedribas apliecinajums, ka gadijuma, ja pretendentam tiks pieškirtas iepirkuma liguma slegšanas tiesibas, pirms darbu sakšanas starp apdrošinašanas sabiedribu un pretendentu tiks noslegts ligums par pretendenta civiltiesiskas atbildibas apdrošinašanu šaja atseviškaja buvobjekta ar atbildibas apjomu ne mazaku, ka piedavatas ligumcenas apmera;

15.1.13.pretendenta parakstits apliecinajums par ta videjo apgrozijumu buvnieciba pedejo tris noslegto parskata gadu laika (originals), noradot atseviški katra gada apgrozijumu. Gadijuma, ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, apliecinajumu iesniedz katrs tas dalibnieks. Papildus pretendents apliecinajuma ieklauj informaciju, kas apliecina, ka Pretendenta likviditates koeficients (Apgrozamie lidzekli – Krajumi/Istermina paradi) uz 31.12.2011. nav mazaks par 1.00 (viens komats nulle nulle), pievienojot auditetus, vai pretendenta apstiprinatus finanšu parskatus (bilance, pelnas/zaudejuma aprekins) par

2009., 2010. un 2011.gadu;

15.1.14.pasutitajam adresets kreditiestades apliecinajums, ka pretendentam ta uzvaras un iepirkuma liguma slegšanas gadijuma tiks izsniegts neatsaucams beznosacijumu liguma izpildes nodrošinajums 10 % (desmit procentu) apmera no liguma summas (ar PVN), nodrošinot ta speka esamibu uz visu liguma darbibas laiku. Kreditiestades apliecinajuma originalu pievieno atseviški, piedavajuma iešujot apliecinajuma kopiju.

15.1.15.pasutitajam adresets kreditiestades apliecinajums, ka pretendentam ta uzvaras un iepirkuma liguma slegšanas gadijuma tiks izsniegta neatsaucama beznosacijumu

______________________________________________________________________________________________________________

11

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmera no liguma summas (ar PVN), nodrošinot garantijas speka esamibu uz visu garantijas laiku (vismaz 2 gadi, bet ne vairak ka 5 gadi). Apliecinajumu izsniedz Latvijas Republika vai cita Eiropas Savienibas vai Eiropas Ekonomiskas zonas dalibvalsti registreta kreditiestade un tai ir janodrošina Garantijas laika nodrošinajuma izsniegšana atbilstoši III nodalas 8.formai. Apliecinajuma norada, ka nodrošinajums tiks sniegts saskana ar ša nolikuma prasibam, apliecinot pretendenta piedavato garantijas laiku;

15.2.Tehniskais piedavajums – pretendenta parakstits tehniska piedavajuma detalizets apraksts atbilstoši tehniskajas specifikacijas minetajam prasibam. Tehniskaja piedavajuma ieklauj izverstu buvdarbu izpildes laika grafiku, paredzot izpildes terminu ne ilgaku ka 7 (septinus) menešus no buvatlaujas izsniegšanas datuma un Objekta nodošanas izpilditajam darbu uzsakšanai.

15.3.Finanšu piedavajums atbilstoši III nodalas 9.formai, ieverojot šadus nosacijumus:

15.3.1.finanšu piedavajuma ieklautas tames (katru tami) sastada un parbauda sertificeta persona, noradot paraksta atšifrejumu un sertifikata numuru;

15.3.2.cenas norada latos (LVL), noapalojot lidz 2 (diviem) cipariem aiz komata, bez pievienotas vertibas nodokla (PVN), atseviški izdalot PVN. Cena ietver visus saistitos izdevumus un citas izmaksas, kuras rodas pretendentam izpildot pasutijumu.

15.4.Pretendentam, kuram pieškirtas liguma slegšanas tiesibas 10 (desmit) darba dienu laika pec pasutitaja pieprasijuma jaiesniedz šadi dokumenti:

15.4.1.izzinu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institucija (Latvijas Republika – Uznemumu registrs), kas apliecina, ka pretendents un, gadijuma, ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, izzinu par katru piedavajuma iesaistito dalibnieku par to, ka neviens no viniem nav pasludinats par maksatnespejigu, neatrodas likvidacijas stadija vai ta saimnieciska darbiba nav aptureta vai partraukta, un izzinu, kas satur informaciju ari par amatpersonam ar paraksta tiesibam;

15.4.2.izzinu (-s), ko izdevis Valsts ienemumu dienests vai pašvaldiba Latvija vai lidzvertiga nodoklu administrešanas iestade cita valsti, kura tas registrets vai kura atrodas ta pastaviga dzivesvieta (ja tas nav registrets Latvija vai ta pastaviga dzivesvieta nav Latvija), kas apliecina, ka pretendentam nav nodoklu paradu, taja skaita valsts socialas apdrošinašanas obligato iemaksu paradu, kas kopsumma katra valsti parsniedz 100 latu. Gadijuma, ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, izzinu (-as) iesniedz katrs tas dalibnieks.

15.5.Pretendents, nolikuma 15.4.punkta noteiktos dokumentus iesniedz par visam personam, tai skaita apakšuznemejiem, uz kuru iespejam pretendents balstas, lai apliecinatu, ka pretendenta kvalifikacija atbilst nolikuma noteiktajam atlases prasibam.

15.6.Gadijuma, ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, pretendentam jaiesniedz atlases dokumenti (nolikuma 15.1.2., 15.1.3., 15.1.13.apakšpunkts) par katru personu apvienibas dalibnieku, un katram dalibniekam jaatbilst visam pretendentu atlases prasibam, nemot vera, ka pedejo 5 (piecu) gadu laika veikto buvdarbu apjomus un pedejo 3 (tris) gadu videjo apgrozijumu buvnieciba, ka ari liguma izpilde iesaistitos sertificetos specialistus – buvdarbu vaditajus verte, skaitot visu apvienibas dalibnieku veikto buvdarbu apjomus un resursus kopa.

15.7.Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, piedavajumam pievieno visu dalibnieku parakstitu vienošanos par kopiga piedavajuma iesniegšanu, kura noteikts pilnvarojums vienam no personu apvienibas dalibniekiem pretendenta varda iesniegt piedavajumu (pilnvarots parakstit piedavajumu, iepirkuma ligumu un citus dokumentus, sanemt un izdot rikojumus dalibnieku varda, un ar kuru notiks visi maksajumi), ka visi dalibnieki

______________________________________________________________________________________________________________

12

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

kopa un atseviški ir atbildigi par liguma izpildi, gadijuma, ja pasutitajs izvelesies to piedavajumu iepirkuma liguma slegšanai. Vienošanas dokumenta janorada katra dalibnieka uznemtas saistibas attieciba uz dalibu liguma izpilde un ta dala (procentos).

15.8.Ja pretendents liguma izpilde paredz iesaistit apakšuznemejus, pretendents iesniedz apakšuznemeja paraksttiesigas amatpersonas parakstitu apliecinajumu (apliecinajums vai vienošanas) par to, ka apakšuznemejs piekrit sadarbibai gadijuma, ja pasutitajs izvelesies pretendenta piedavajumu iepirkuma liguma slegšanai, un kura neparprotami noraditas apakšuznemeja uznemtas saistibas attieciba uz dalibu liguma izpilde un ta dala (procentos). Pretendents ir atbildigs par darba veikšanu neatkarigi no apakšuznemejiem nodotas darba dalas lieluma.

15.9.Katrs Pretendents, ka galvenais buvuznemejs drikst iesniegt tikai vienu piedavajumu. Pretendents, kas iesniedzis piedavajumu ka galvenais buvuznemejs, drikst piedalities cita Pretendenta piedavajuma ka apakšuznemejs, ja veicama darba dala ir mazaka par 5% (pieciem procentiem) no piedavajuma kopejas cenas bez PVN. Ja Pretendents ir personu apvieniba, šie ierobežojumi attiecas uz katru apvienibas dalibnieku.

16. Piedavajuma vertešana

16.1.Piedavajumu noformejuma parbaudi, pretendentu atlasi (atbilstoši izslegšanas nosacijumiem un noteiktajam tehniskajam un kvalifikacijas prasibam), tehnisko piedavajumu atbilstibas parbaudi un piedavajuma vertešanu saskana ar saimnieciski izdevigaka piedavajuma kriterijiem (turpmak teksta – Piedavajumu vertešanu) komisija veic slegta sede.

16.2.Komisija piedavajuma vertešanu veic cetros posmos, katra nakamaja posma vertejot tikai tos piedavajumus, kas nav noraiditi iepriekšeja posma:

16.2.1.piedavajuma noformejuma parbaude – komisija parbauda, vai piedavajums izstradats un noformets atbilstoši nolikuma 12.punkta noraditajam prasibam. Ja piedavajums neatbilst kadai no noteiktajam prasibam, komisija lemj par pretendenta izslegšanu no turpmakas dalibas iepirkuma.

16.2.2.pretendenta atlase – komisija, nemot vera pretendenta iesniegtos atlases dokumentus, noverte pretendenta atbilstibu nolikuma 14.punkta noteiktajam pretendenta atlases prasibam. Ja pretendents neatbilst kadai no minetajam prasibam, komisija lemj par pretendenta izslegšanu no turpmakas dalibas iepirkuma;

16.2.3.tehnisko piedavajumu atbilstibas parbaude un vertešana – komisija noverte piedavajuma atbilstibu tehniskajai specifikacijai. Ja piedavajums neatbilst tehnisko specifikaciju prasibam, komisija šo piedavajumu noraida un talak to neizskata;

16.2.4.piedavajuma vertešana - komisija parbauda, vai pretendentu piedavajumos nav aritmetiskas kludas, vai piedavajums nav nepamatoti lets, veic cenu salidzinašanu, ka ari verte piedavajumus saskana ar nolikuma 16.5.punkta noteiktajiem vertešanas kriterijiem. Komisija, nemot vera kopejas vertešanas rezultatus, pienem lemumu slegt iepirkuma ligumu vai izbeigt iepirkuma proceduru, neizveloties nevienu piedavajumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedavajums vai ir cits pamatots iemesls.

16.3.Ja tiek konstateta aritmetiska kluda (kluda, kura ir pielauta vienigi aritmetisku jeb matematisku darbibu rezultata), komisija izlabo kludu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai. Par kludu labojumu un laboto piedavajuma summu (piedavato ligumcenu) komisija pazino pretendentam, kura pielauta kluda labota. Turpmakaja piedavajumu vertešana komisija nem vera veiktos labojumus un laboto piedavajuma summu.

______________________________________________________________________________________________________________

13

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

16.4.Ja komisija konstate, ka konkretais piedavajums varetu but nepamatoti lets, ta rakstveida pieprasa detalizetu paskaidrojumu par butiskajiem piedavajuma nosacijumiem, ieverojot Publisko iepirkumu likuma noteikto kartibu un paredzetas iespejas. Ja izvertejot pretendenta sniegto skaidrojumu, komisija konstate, ka pretendents nevar pieradit, ka tam ir pieejami butiski piedavajuma nosacijumi, kas lauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzist piedavajumu par nepamatoti letu un turpmak to neizskata.

16.5.Vertešanas kriteriji un to skaitliskas vertibas saimnieciski visizdevigaka piedavajuma izvelei:

Piedavata ligumcena (bez PVN)

85,0 punkti

Piedavatais garantijas terminš buvdarbiem

15,0 punkti

 

KOPA100,0 punkti

16.6.Punktu aprekinašanas kartiba:

16.6.1.Kriterija „Piedavata ligumcena (bez PVN)" piedavajumam ar viszemako cenu tiks pieškirts maksimalais punktu skaits (85 punkti), bet parejiem piedavajumiem punkti tiks aprekinati proporcionali attieciba pret letako saskana ar šadu formulu:

Pc = Cx /Cy x 85, kur

Cx ir letaka piedavata cena (bez PVN),

Cy ir vertejama piedavajuma cena (bez PVN), 85 ir maksimalais punktu skaits Å¡aja kriterija.

16.6.2.Kriterija „Piedavatais garantijas terminš buvdarbiem" tiek vertets tehniskaja piedavajuma paredzetais buvdarbu garantijas laika papildus nodrošinajuma terminš (menešos), kas parsniedz minimalo garantijas laiku (24 meneši), bet ne vairak par 36 menešiem. Kopejais buvdarbu garantijas laiks nedrikst parsniegt 5 (piecus) gadus (60 menešus). Lielako punktu skaitu (15 punkti) iegust piedavajums, kura paredzetais kreditiestades nodrošinatais garantijas laika papildus nodrošinajuma terminš ir garakais. Vertešana un punktu pieškiršana šaja kriterija notiek proporcionali attieciba pret piedavajumu ar garako garantijas laika papildus nodrošinajuma terminu saskana ar šadu formulu:

Pg = Gx /Gy x 15, kur

Gx ir vertejama piedavajuma piedavatais garantijas terminš menešos; Gy ir garakais piedavatais garantijas terminš menešos;

15 ir maksimalais punktu skaits Å¡aja kriterija.

16.7.Par saimnieciski visizdevigako piedavajumu komisija atzist piedavajumu, kurš iegus visaugstako punktu skaitu.

16.8.Gadijuma, ja atklatajam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedavajums, kas pilniba atbildis nolikuma prasibam, pretendents, kurš iesniedzis šo piedavajumu, var tikt atzits par konkursa uzvaretaju.

16.9.Ja kada no vertejuma pozicijam komisijas loceklu vertejumi atškiras, komisija nem vera vairakuma vertejumu, bet, ja viedokli sadalas vienlidzigi, izškirošais ir komisijas priekšsedetaja viedoklis.

17. Lemuma par iepirkuma rezultatiem pienemšana un pazinošana

17.1.Komisija izvelas saimnieciski izdevigako piedavajumu, kas atbilst nolikuma prasibam, nav atzits par nepamatoti letu un atbilst Pasutitaja finanšu iespejam.

17.2.Nolikuma 15.4.punkta noteiktie dokumenti jaiesniedz tam pretendentam, personu apvienibu dalibniekiem un ta piedavatiem apakšuznemejiem (uz kuru pieredzi tas balstas), kuram butu pieškiramas liguma slegšanas tiesibas. Ja pretendents noteiktaja termina neiesniedz nolikuma 15.4.punkta noteiktos dokumentus, komisija lemj par ta izslegšanu

______________________________________________________________________________________________________________

14

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

no turpmakas dalibas iepirkuma vai termina pagarinašanu. Ja pretendents tiek izslegts no turpmakas dalibas iepirkuma, pasutitajam ir tiesibas izveleties nakošo pretendenta piedavajumu, kurš ieguvis lielako punktu skaitu.

17.3.Pec lemuma pienemšanas pretendenti 3 (tris) darba dienu laika tiek informeti par atklata konkursa rezultatiem un pretendentu, ar kuru nolemts slegt ligumu. Par to pretendentiem tiek nosutita vestule, izmantojot pretendenta pieteikuma noraditos kontaktus.

18. Iepirkuma liguma slegšana

18.1.Pasutitajs sledz iepirkuma ligumu saskana ar liguma projektu (IV nodala).

18.2.Iepirkuma ligums var tikt precizets, pamatojoties uz normativajiem aktiem, atklata konkursa nolikumu un izraudzita pretendenta piedavajumu.

18.3.Iepirkuma ligumu ar izraudzito pretendentu sledz ne agrak ka nakamaja darbdiena pec nogaidišanas termina beigam, ja Iepirkumu uzraudzibas biroja nav Publisko iepirkumu likuma noteiktaja kartiba iesniegts iesniegums par iepirkuma proceduras parkapumiem, un ne velak par piedavajuma deriguma termina beigam.

18.4.Iepirkuma ligumu var slegt, neieverojot Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtaja dala noteikto nogaidišanas terminu, ja vienigajam pretendentam ir pieškirtas liguma slegšanas tiesibas un nav kandidatu, kas butu tiesigi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 83.panta noteiktaja kartiba.

18.5.Apstaklos, kad vairs nepastav tiesiski škeršli iepirkuma liguma noslegšanai, izraudzitais pretendents paraksta iepirkuma ligumu ne velak ka 11 (vienpadsmit) kalendaro dienu laika pec pasutitaja rakstveida pieprasijuma. Ja izraudzitais pretendents neparaksta iepirkuma ligumu pasutitaja noteiktaja termina pretendenta vainas del, pasutitajs to uzskata par atteikumu slegt ligumu.

18.6.Ja izraudzitais pretendents atsakas slegt iepirkuma ligumu ar pasutitaju, komisija pienem lemumu slegt ligumu ar nakamo pretendentu, kurš ieguvis lielako punktu skaitu. Pasutitajs ir tiesigs pieprasit no nakama pretendenta apliecinajumu un, ja nepieciešams, pieradijumus, ka tas nav uzskatams par vienu tirgus dalibnieku kopa ar sakotneji izraudzito pretendentu.

18.7.Ja pienemts lemums slegt ligumu ar nakamo pretendentu, kurš ieguvis lielako punktu skaitu, bet tas atsakas ligumu slegt, vai ari nakamais pretendents ir uzskatams par vienu tirgus dalibnieku kopa ar sakotneji izraudzito pretendentu, komisija pienem lemumu partraukt iepirkuma proceduru, neizveloties nevienu piedavajumu.

19. Komisijas darbibas pamatnoteikumi, tas tiesibas un pienakumi

19.1.Komisijas darbibas pamatnoteikumi:

19.1.1.komisijas priekšsedetajs organize un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sežu vietu, laiku un kartibu, sasauc un vada komisijas sedes;

19.1.2.komisija lemumus pienem sedes. Komisija ir lemttiesiga, ja tas sede piedalas vismaz divas trešdalas komisijas loceklu, bet ne mazak ka 3 (tris) locekli;

19.1.3.komisija pienem lemumus ar vienkaršu balsu vairakumu. Ja komisijas loceklu balsis sadalas vienadi, izškiroša ir komisijas priekšsedetaja balss;

19.1.4.komisijas sedes protokole. Komisijas sežu protokolus paraksta komisijas locekli, kas piedalas attiecigaja sede.

19.2.Komisijas tiesibas:

19.2.1.parbaudit nepieciešamo informaciju kompetenta institucija, publiski pieejamas datu bazes vai citos publiski pieejamos avotos;

______________________________________________________________________________________________________________

15

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

19.2.2.noteikt terminu lidz kuram pretendentam jasniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precize informaciju par savu piedavajumu;

19.2.3.pagarinat piedavajumu iesniegšanas un citus konkursa terminus normativajos aktos noteiktaja kartiba;

19.2.4.pieaicinat ekspertus atzinumu sniegšanai;

19.2.5.lugt pretendentam vai kompetentai institucijai papildinat vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus, ka ari pieprasit pretendentiem uzradit iesniegto dokumentu kopiju originalus;

19.2.6.labot aritmetiskas kludas pretendenta piedavajuma;

19.2.7.jebkura bridi partraukt iepirkumu, normativajos aktos noteiktaja kartiba, ja tam ir objektivs pamatojums;

19.2.8.veikt citas darbibas saskana ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normativajiem aktiem.

19.3.Komisijas pienakumi:

19.3.1.nodrošinat pretendentu brivu konkurenci, ka ari vienlidzigu un taisnigu attieksmi pret tiem;

19.3.2.nodrošinat iepirkuma proceduras dokumentu izstradašanu, protokolet iepirkuma procesa gaitu un but atbildigai par iepirkuma proceduras norisi;

19.3.3.izvertet pretendentus un to iesniegtos piedavajumus saskana ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu, ka ari citiem normativajiem aktiem.

19.3.4.nodrošinat piedavajumu glabašanu, lai lidz atveršanas bridim neviens nevaretu pieklut tajos ietvertajai informacijai, un konfidencialitati lidz lemuma pienemšanai;

19.3.5.normativajos aktos noteiktajos gadijumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pienemtajiem lemumiem;

19.3.6.citi pienakumi saskana ar nolikumu un normativajiem aktiem.

20. Pretendenta tiesibas un pienakumi

20.1.Pretendenta tiesibas:

20.1.1.apvienoties ar citiem piegadatajiem un iesniegt 1 (vienu) kopeju piedavajumu;

20.1.2.pilnvarot parstavi piedalities piedavajumu atveršana;

20.1.3.papildus nolikuma minetajiem dokumentiem iesniegt ari citus dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikaciju un ta spejas veikt iepirkumu;

20.1.4.gadijumos, kad komisija ir ieguvusi informaciju 19.2.1.punkta minetaja veida, iesniegt izzinu vai citu dokumentu par attiecigo faktu, ja komisijas ieguta informacija neatbilst faktiskajai situacijai;

20.1.5.lidz nolikuma 8.1.punkta noraditajam piedavajumu iesniegšanas termina beigam, ieverojot rakstveida formu, var grozit vai atsaukt iepriekš iesniegto piedavajumu. Uz slegtas aploksnes (iepakojuma) janorada nolikuma 12.punkta noteikta informacija, ka ari papildus norade – „Grozijumi” vai „Atsaukums”. Atsaukums izsledz pretendenta talaku lidzdalibu konkursa. Pec piedavajuma iesniegšanas termina beigam pretendents piedavajumu labot nevar, ja vien nav izdariti grozijumi konkursa nolikuma un nav attiecigi pagarinats piedavajumu iesniegšanas terminš;

20.1.6.parsudzet komisijas pienemto lemumu Publisko iepirkumu likuma noteiktaja kartiba.

20.2.Pretendenta pienakumi:

20.2.1.izstradat, noformet un iesniegt piedavajumu atbilstoši nolikuma prasibam;

______________________________________________________________________________________________________________

16

I nodala. IEPIRKUMA NOTEIKUMI

20.2.2.lugumus pec jebkada veida paskaidrojumiem iesniegt pasutitajam rakstveida un laikus;

20.2.3.rakstveida un komisijas noteiktaja termina sniegt papildu informaciju vai paskaidrojumus par piedavajumu, ja komisija to pieprasa;

20.2.4.iesniegt apliecinajumu par piedavajuma deriguma termina pagarinajumu 3 (tris) darba dienu laika pec komisijas rakstiska pieprasijuma, ja komisija pienem lemumu par iepirkuma proceduras termina pagarinajumu un pretendents velas turpinat dalibu iepirkuma procedura;

20.2.5.sniegt patiesu informaciju;

20.2.6.segt visas izmaksas, kas saistitas ar piedavajuma izstradašanu, noformešanu un iesniegšanu.

______________________________________________________________________________________________________________

17

II nodala. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

II nodala

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

1.Tehniskais apraksts

1.1.Izpilditajam javeic Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasta, Kekavas novada, buvniecibas pabeigšana atbilstoši SIA „Ekologiskais projekts” izstradatajam buvniecibas projektam „Izmainu projekts bernudarzam”.

1.2.Planojot buvdarbu veikšanu, pretendentam janodrošina darba izpildes terminš ne velak ka 7 (septinu) menešu laika pec buvatlaujas izsniegšanas datuma un objekta nodošanas izpilditajam darbu uzsakšanai. Precizaku terminu piedava pretendenti.

1.3.Parejie noteikumi (apdrošinašana u.c.) un liguma saistibu noteikumi saskana ar liguma projektu (IV nodala).

2. Finanšu un tehniska piedavajuma sastavs

2.1.Finanšu prasibu sastavs:

2.1.1.Finanšu piedavajumu, kura uzradita objekta buvniecibas kopsumma (ligumcena).

2.1.2.Kopsavilkums un koptame, t.sk. xls formata CD, kas izstradatas atbilstoši LBN

501-06.

2.2.Tehnisko prasibu sastavs:

2.2.1.Tehnisko specifikaciju interpretacija, raksturojot darbu veikšanas merkus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultatus;

2.2.2.Darbu veikšanai piedavato metožu apraksts atseviški katram izpildamajam darbam un veicamajam pasakumam;

2.2.3.Lokalas tames, t.sk. xls formata CD, kas izstradatas atbilstoši LBN 501-06.

2.2.4.Kvalitates nodrošinašanas plans, kas atbilst kvalitates vadibas sistemai ISO 9001:2008 vai lidzvertigai. Plans atspogulo pretendenta garantetas iespejas veikt buvdarbus, kuru kvalitate bus atbilstoša buvniecibas projektam, Latvijas Republika speka esošajiem buvnormativiem un konkursa nolikumam.

2.2.5.Informacija par pretendenta riciba esošajiem resursiem.

2.2.6.Detalizets darba izpildes kalendarais grafiks pa nedelam, kura atspogulo planoto darbu izpildes terminus, noradot atseviški pa darbu veidiem.

2.2.7.Veikto buvdarbu garantijas perioda terminš no objekta pienemšanas ekspluatacija un buvdarbu izpildes pienemšanas-nodošanas akta abpusejas parakstišanas (vismaz 24 meneši, bet ne vairak ka 60 meneši). Buvdarbos izmantotajiem materialiem pretendentam janodrošina attiecigo materialu ražotaja garantiju, bet tas nevar but mazaks ka buvdarbu garantijas perioda terminš. Izpilditajam janodrošina bezmaksas garantijas darbam un materialiem ne mazak ka 24 (divdesmit cetri) meneši, bet ne vairak ka 60 (sešdesmit) meneši, pec objekta nodošanas ekspluatacija.

2.2.8.Darba aizsardzibas pasakuma plans.

2.2.9.Darbu izpildes iespejamo risku kontroles un noveršanas apraksts, noradot ka tiks kontroleti un noversti tehniskie riski (raditas vai uzlabotas infrastrukturas tehniska neatbilstiba, buvdarbu termina pagarinajums, neparedzeto darbu risks, buvdarbu sezonas risks u.c.) un vadibas riski (buvdarbu vadiba, buvdarbu dokumentacija, negadijumu un dabas apstaklu riski, negaiditas dabas stihiju riski, darba aizsardzibas ieverošanas parkapumu un ugunsgreka iespejamibas risks, u.c);

______________________________________________________________________________________________________________

18

II nodala. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

2.2.10.Vides aizsardzibas pasakumu apraksts. Pretendentam jaapraksta, ka tiks veikti un nodrošinati pasakumi, lai ieverotu vides aizsardzibas prasibas un minimizetu darbu negativo ietekmi uz apkartejo vidi.

2.2.11.Darbu veikšanas organizatoriskas strukturas apraksts (apraksta minot visas iesaistitas puses), specialistu sazinas kartiba ar citam pakalpojuma sniegšana iesaistitajam personam (institucijam).

2.2.12.Apraksts par buvdarbos izmantojamajiem materialiem. Izmantojamo materialu atbilstibu apliecinošu dokumentu kopijas.

2.2.13.Izpilditaja sadarbibas ar pasutitaju metodes, tadas ka tikšanas veidi, biežums, sadarbibas organizatoriska struktura, sarakstes veidi u.c.

2.2.14.Apraksts par buvdarbu garantijas pieteikšanas un noveršanas kartibu buvdarbu garantijas laika, kura jabut ieklautam nosacijumam par darbu izpildes kvalitates nodrošinajumu un nosacijumam, ja pretendents (darbu izpilditajs) neuzsak noverst fiksetos bojajumus 10 dienu laika no akta abpusejas parakstišanas dienas, pasutitajam ir tiesibas ar paša spekiem bojajumus noverst un piestadit rekinu izpilditajam, bet samaksas kavejuma gadijuma pieprasit soda naudu 0,5% par katru kavejuma dienu.

2.2.15.Apraksts par to, ka buvdarbu laika objekta tiks nodrošinata resursu taupiba - elektroenergijas izmantošana un udens resursu izmantošana, ka ari citu resursu izmantošana.

2.3.Tehniskie noteikumi

2.3.1.Prasibas veicama darba izpilde, pienemšana un kvalitates kontrole nosaka:

2.3.1.1.Buvniecibas likums;

2.3.1.2.Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr.112 „Visparigie buvnoteikumi”;

2.3.1.3.Latvijas valsti speka esošie ar buvniecibu, darba drošibu, elektrodrošibu un ugunsdrošibu saistitie normativie akti;

2.3.1.4.Visi darbi veicami ieverojot Kekavas novada pašvaldibas apbuves noteikumos un Kekavas novada pašvaldibas saistošajos noteikumos izvirzitas prasibas, ka ari pasutitaja noradijumus.

2.4.Citi noteikumi

2.4.1.Darba programma (darbu veikšanas projekts):

2.4.1.1.Par uzvaretaju atzitajam pretendentam jaiesniedz pasutitajam saskanošanai darba programma 10 (desmit) darba dienu laika pec Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtaja dala noteikta nogaidišanas termina beigam, ja Iepirkumu uzraudzibas biroja nav Publisko iepirkumu likuma 83.panta noteiktaja kartiba iesniegts iesniegums par iepirkuma proceduras parkapumiem. Ja šada programma netiks iesniegta noteiktaja termina, tad tiks uzskatits, ka pretendents ir atteicies slegt ligumu.

2.4.1.2.Darba programma ietverama Å¡ada dokumentacija:

2.4.1.2.1.darba organizacijas un buvlaukuma iekartojuma plans, t.sk. shema;

2.4.1.2.2.darbu veikšanas projekts atbilstoši LBN 310-05;

2.4.1.2.3.planotais maksajumu grafiks (pieprasitie ikmeneša izpildes apjomi LVL, atšifrejot izmaksu pozicijas) elektroniski CD,

*xls formata.

2.4.1.3.Pasutitajs ir tiesigs noteikt citu darba programma ietveramas informacijas apjomu, par to informejot par uzvaretaju atzito pretendentu ne velak ka divas darba dienas pirms liguma parakstišanas.

______________________________________________________________________________________________________________

19

II nodala. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

2.5. Ekvivalenti izstradajumi: Ja darbu apjomos vai tehniskaja projekta ir noradita konkreta ražotaja produkcija, pretendents drikst piedavat tas ekvivalentu. Ja pretendents piedava ekvivalentu produkciju, tad tas tames norada tas ražotaju un marku un pievieno piedavajumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informaciju par piedavato produktu atbilstibu un kvalitati.

______________________________________________________________________________________________________________

20

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

III nodala

FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

1.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastadišanas vieta

 

datums

PIETEIKUMS DALIBAI ATKLATA KONKURSA

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

Informacija par pretendentu*

Pretendenta nosaukums:

Registracijas numurs un datums:

Juridiska adrese:

Pasta adrese:

Talrunis: Fakss:

E-pasta adrese:

Finanšu rekviziti*

Kreditiestades nosaukums:

Kreditiestades kods:

Konta numurs:

Informacija par pretendenta kontaktpersonu (atbildigo personu)*

Vards, uzvards:

Ienemamais amats:

Talrunis: Fakss:

E-pasta adrese:

Ar Å¡o _______________________________________________________________*

pretendenta nosaukums, personu apvienibas gadijuma – papildus ari katra dalibnieka nosaukums

apliecinam savu dalibu atklata konkursa „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”, iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36.

1. Ar Å¡o apliecinam, ka:

pretendents vai persona, kurai ir pretendenta parstavibas tiesibas vai lemuma pienemšanas vai uzraudzibas tiesibas attieciba uz šo pretendentu, ar tadu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stajies speka un kluvis neapstridams, nav atzita par vainigu koruptiva rakstura noziedzigos nodarijumos, krapnieciskas darbibas finanšu joma, noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacija vai lidzdaliba noziedziga organizacija;

pretendents ar tadu kompetentas institucijas lemumu vai tiesas spriedumu, kurš stajies speka un kluvis neapstridams, nav atzits par vainigu darba tiesibu butiska parkapuma, kas izpaužas ka:

a)viena vai vairaku tadu valstu pilsonu vai pavalstnieku nodarbinašana, kuri nav Eiropas Savienibas dalibvalstu pilsoni vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienibas dalibvalstu teritorija uzturas nelikumigi,

b)vienas personas nodarbinašana bez rakstveida darba liguma noslegšanas, ja ta konstateta atkartoti gada laika, vai divu vai vairaku personu vienlaiciga nodarbinašana bez rakstveida darba liguma noslegšanas;

______________________________________________________________________________________________________________

21

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

pretendents ar tadu kompetentas institucijas lemumu vai tiesas spriedumu, kurš stajies speka un kluvis neapstridams, nav atzits par vainigu konkurences tiesibu parkapuma, kas izpaužas ka vertikala vienošanas, kuras merkis ir ierobežot pirceja iespeju noteikt talakpardošanas cenu, vai horizontala kartela vienošanas, iznemot gadijumu, kad attieciga institucija, konstatejot konkurences tiesibu parkapumu, pretendentu ir atbrivojusi no naudas soda;

nav pasludinats pretendenta maksatnespejas process, nav aptureta vai partraukta pretendenta saimnieciska darbiba, nav uzsakta tiesvediba par pretendenta bankrotu un nav pamatotas informacijas, ka lidz liguma izpildes paredzamajam beigu terminam pretendents bus likvidets;

pretendentam Latvija un valsti, kura tas registrets vai kura atrodas ta pastaviga dzivesvieta (ja tas nav registrets Latvija vai ta pastaviga dzivesvieta nav Latvija), nav nodoklu paradu, taja skaita valsts socialas apdrošinašanas obligato iemaksu paradu, kas kopsumma katra valsti parsniedz 100 latus;

pretendents nav sniedzis nepatiesu informaciju savas kvalifikacijas novertešanai un iesniedzis visu pieprasito informaciju.

2.Apstiprinam, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu, taja skaita ari ar liguma projektu, un piekritam visiem taja minetajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

3.Ar Å¡o apstiprinam, ka musu piedavajums ir speka lidz 20___.gada ___. _____________

ieskaitot, un tas var tikt akceptets jebkura laika pirms ta deriguma termina vai jebkura ta pagarinajuma izbeigšanas.

4.Ja pasutitajs izvelesies Å¡o piedavajumu apnemamies slegt ligumu un pildit visus liguma nosacijumus.

5.Ar Å¡o apliecinam, ka visa iesniegta informacija ir patiesa.

6.Apnemamies konkursa „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (KND/2012/36) minetos darbus veikt ___ (_______) _________ laika pec buvatlaujas izsniegšanas datuma un objekta nodošanas izpilditajam darbu uzsakšanai.

Pretendenta nosaukums*:

Pilnvarotas personas vards, uzvards*:

Pilnvarotas personas amats*:

Pilnvarotas personas paraksts*:

Datums:

z.v.

___________________________

* Ja piedavajumu iesniedz personu apvieniba, Å¡ie lauki jaaizpilda par katru personu apvienibas dalibnieku un pieteikums japaraksta visiem dalibniekiem (nolikuma 12.6.punkts).

Papildus jaiesniedz pilnvara ar informaciju par personu apvienibas varda izvirzito atbildigo juridisko personu un dokumentu parakstišanai attiecigi pilnvaroto fizisko personu, ka ari papildus janorada katras personas atbildibas apjoms.

______________________________________________________________________________________________________________

22

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

2.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastadišanas vieta

 

datums

PRETENDENTA REALIZETO BUVDARBU SARAKSTS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

 

 

 

 

Noslegta

 

 

Buvdarbu

 

 

 

 

 

Informacija par buveto objektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasutitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buvdarbu

 

 

 

 

Buvdarbu

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzskaitit veiktos

 

 

 

 

 

 

 

nosaukums,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

â„–

 

 

liguma

 

 

 

 

izpildes

 

 

Buvobjekta nosaukums,

 

 

Objekta

 

 

darbus objekta (darbu

 

 

 

 

 

 

adrese un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

summa,

 

 

 

 

termini

 

 

funkcija un iss

 

 

platiba

 

 

veids, noradot vai

 

 

 

 

 

 

 

kontaktpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

(no - lidz)

 

 

raksturojums

 

 

m2

 

 

veikts pašu spekiem vai

 

 

 

 

 

 

 

un talruna

 

 

 

 

 

 

PVN*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apakšuznemejs)

 

 

 

 

 

 

 

numurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lai neparkaptu komercnoslepumus par privatiem uznemumiem noradit to nosaukumus, vai plašaku informaciju iespeju robežas.

Papildus pretendentam ir jaiesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes no institucijam, kuru vajadzibam pretendents pedejo 5 (piecu) gadu laika ir istenojis (objekts nodots ekspluatacija ne agrak ka 5 (pieci) gadi pirms piedavajumu iesniegšanas termina beigam) funkcionali lidzigu (pec apjoma, rakstura* un platibas) publisku buvi, kur pretendents darbojies ka galvenais buvuznemejs.

*par pec rakstura lidzigiem buvdarbiem tiks uzskatiti buvniecibas darbi, kas atbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 „Noteikumi par buvju klasifikaciju” 122 un 126 koda noteikto eku buvniecibas darbiem.

Pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

23

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

3.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastadišanas vieta

 

datums

IESAISTITO SPECIALISTU SARAKSTS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

 

 

 

 

Specialista

 

 

 

 

 

Sertifikats

 

 

Profesionala

 

 

Persona,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedavata

 

 

 

 

 

 

 

(sertifikata izdevejs,

 

 

 

 

 

 

Ligumattiecibu

 

 

 

 

vards,

 

 

Kvalifikacija

 

 

 

 

pieredze

 

 

kuru parstav

 

 

 

 

pozicija*

 

 

 

 

 

 

numurs, deriguma

 

 

 

 

 

 

pamats ***

 

 

 

 

uzvards

 

 

 

 

 

 

 

(gados)

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terminš)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Poziciju uzskaitijumu pretendents norada, nodrošinot visas normativo aktos noteiktas prasibas (Buvniecibas likuma 10.pants) un vismaz nolikuma 14.3.2.apakšpunkta mineto specialistu piesaisti.

**norada, vai piesaistitais specialists ir

A pretendenta (personu apvienibas) Buvkomersantu registra registretais resurss B apakšuznemeja – komersanta Buvkomersantu registra registretais resurss

C apakšuznemejs – persona, kurai ir pastavigas prakses tiesibas un kas tiks piesaistita uz atseviška liguma pamata konkreta liguma izpilde

*** norada, uz kada liguma pamata specialists ir piesaistits personai, kuru parstav D darba ligums

E uznemuma ligums F cits (noradit, kads)

Pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

24

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

4.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastadišanas vieta

datums

CV UN APLIECINAJUMS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

1.Vards:

2.Uzvards:

3.Talrunis:

4.E – pasta adrese:

5.Specialitate (nolikuma 14.3.2.apakšpunkts):

6.Izglitiba:

 

Izglitibas iestade

 

 

Macibu laiks

 

 

Iegutais grads vai kvalifikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

(no/lidz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Profesionala pieredze:

 

 

 

 

Darba devejs vai Pasutitajs (uznemuma

 

 

Amats un galveno darba pienakumu apraksts vai

 

 

Laiks (no/lidz)

 

 

 

 

veicama darba apraksts (uznemuma liguma

 

 

 

 

liguma gadijuma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gadijuma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Profesionalas darbibas laika veiktie nozimigakie un iepirkuma priekšmetam lidzigi projekti:

 

Projekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izpildes

 

 

Darba devejs vai

 

 

Pasutitaja (klienta)

 

 

 

 

 

 

 

 

uzsakšanas un

 

 

Pasutitajs

 

 

nosaukums, registracijas

 

 

Amats projekta

 

 

Iss veikto darbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pabeigšanas

 

 

(uznemuma liguma

 

 

numurs, adrese un

 

 

 

 

apraksts*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gads un

 

 

gadijuma)

 

 

kontaktpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

menesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Atbildigajam buvdarbu vaditajam papildus japievieno buvatlauju kopijas, bet, ja tadu nav, tad

buvvalde registretu saistibu rakstu kopijas, kas apliecina buvdarbu vaditaja statusu attiecigo darbu veikšana.

Ar šo es <Vards, uzvards> apliecinu, ka augstakminetais patiesi atspogulo manu pieredzi un kvalifikaciju, ka ari nepastav škeršli kadel es nevaretu piedalities „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (Identifikacijas Nr. KND/2012/36) buvniecibas darbu veikšana veicot <šadus darbus >, gadijuma, ja pretendentam tiek pieškirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu un iepirkuma ligums tiek noslegts.

______________________________________________________________________________________________________________

25

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

Ar Å¡o es <Vards, uzvards> apnemos

No

Lidz

 

 

 

 

saskana ar <pretendenta nosaukums, registracijas numurs un adrese> piedavajumu pasutitaja izsludinatajam iepirkumam „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (Identifikacijas Nr. KND/2012/36) ka <specialista specialitate vai darbibas joma> veikt <specialista izpildamo darbu vai veicamo pasakumu apraksts>, gadijuma, ja pretendentam tiek pieškirtas tiesibas slegt iepirkuma ligumu un iepirkuma ligums tiek noslegts.

Pielikuma: sertifikatu kopijas

Specialista/ buvdarbu vai projekta vaditaja paraksts:

Vards, uzvards:

Datums:

______________________________________________________________________________________________________________

26

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

5.FORMA

OBJEKTA APSEKOÅ ANAS AKTS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

Piegadatajs (nosaukums, reg. Nr.)

 

Piegadataja parstavis -

 

 

 

 

 

Pasutitaja parstavja

 

 

 

 

 

 

 

Piegadataja parstavja

 

 

 

Apsekošanas

 

 

atbildigais buvdarbu

 

 

 

 

vards, uzvards, amats,

 

 

 

 

 

 

paraksts

 

 

 

 

datums

 

 

vaditajs (vards, uzvards)

 

 

 

 

paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezimes: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

27

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

6.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastadišanas vieta

datums

APAKÅ UZNEMEJU SARAKSTS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrese, talrunis,

 

 

Veicamo darbu apjoms

 

 

Veicamo darbu iss

 

 

â„–

 

 

Nosaukums

 

 

Registracijas Nr.

 

 

e-pasta adrese,

 

 

(% no kopeja planota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontaktpersona

 

 

apjoma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apliecinajumu par gatavibu piedalities darbu veikšana saskana ar nolikuma 15.8.punktu iesniedz visi pretendenta apakšuznemeji

Pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

28

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

7.FORMA

Uz kreditiestades vai apdrošinašanas sabiedribas veidlapas

sastadišanas vieta

datums

Kekavas novada pašvaldiba

Gaismas iela 19 k-9, Kekava Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-2123

turpmak teksta - Pasutitajs

PIEDAVAJUMA NODROÅ INAJUMS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

Ieverojot to, ka <pretendenta nosaukums, [registracijas numurs], juridiska adrese>,

(turpmak - Pretendents) iesniedz savu piedavajumu (turpmak - Piedavajums) Pasutitaja izsludinatajam iepirkumam „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (Identifikacijas Nr. KND/2012/36) (turpmak teksta - Iepirkums), un to, ka

Iepirkuma konkursa nolikums paredz piedavajuma nodrošinajuma iesniegšanu,

mes <kreditiestades vai apdrošinašanas sabiedribas nosaukums, registracijas vieta, registracijas numurs, juridiska adrese> apnemamies samaksat Pasutitajam LVL ____, __(__________ lati un __ santimi) (turpmak – Piedavajuma nodrošinajuma summa), ja:

1.Pretendents atsauc savu piedavajumu, kamer ir speka Piedavajuma nodrošinajums,

2.Pretendents neparaksta ligumu pasutitaja noteiktaja termina,

3.Pretendents ir parakstijis iepirkuma ligumu, bet nav iesniedzis pasutitajam liguma nodrošinajumu saskana ar liguma noteikumiem.

Mes apnemamies samaksat Piedavajuma nodrošinajuma summu Pasutitajam 15 (piecpadsmit) dienu laika pec Pasutitaja pirma rakstiska pieprasijuma sanemšanas dienas, neprasot Pasutitajam pamatot savu pieprasijumu, ar nosacijumu, ka Pasutitajs pieprasijuma norada, ka vinam pienakas Piedavajuma nodrošinajuma summa, jo ir iestajies kads no iepriekš minetajiem nosacijumiem.

Piedavajuma nodrošinajums ir speka no 2012.gada <datums>.<menesis> un paliek speka 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedavajuma iesniegšanas termina beigam, tas ir lidz

2012.gada <datums>.<menesis>.

Piedavajuma nodrošinajumam ir piemerojami Latvijas Republikas normativie tiesibu akti. Jebkadi stridi, kas radušies saistiba ar piedavajuma nodrošinajumu, izskatami Latvijas Republikas tiesa Latvijas Republikas normativajos tiesibu aktos noteiktaja kartiba.

Kreditiestades vai apdrošinašanas sabiedribas pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

29

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

8.FORMA

PIEDAVATAS GARANTIJAS NODROÅ INAJUMS

Uz kreditiestades veidlapas

sastadišanas vieta

 

datums

Kekavas novada pašvaldiba

Gaismas iela 19 k-9, Kekava Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-2123

turpmak teksta - Pasutitajs

Liguma „<liguma nosaukums>” (Nr.<liguma numurs>) garantijas nodrošinajums

Ieverojot to, ka <pretendenta nosaukums, [registracijas numurs], juridiska adrese>,

(turpmak - Uznemejs) Pasutitaja rikota iepirkuma „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (Identifikacijas Nr. KND/2012/36) rezultata 2012.gada

<datums>.<menesis> nosledzis ar Pasutitaju Ligumu „<liguma nosaukums>” (Nr.<liguma numurs>),

mes <kreditiestades nosaukums, registracijas vieta, registracijas numurs, juridiska adrese> apnemamies izmaksat Pasutitajam jebkuru ta pieprasito summu vai summas, maksajumu veicot uz pieprasijuma noradito norekinu kontu, kas kopuma neparsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vardiem> latus), 15 (piecpadsmit) dienu laika pec Pasutitaja pirma rakstiska pieprasijuma sanemšanas dienas, neprasot Pasutitajam pamatot savu pieprasijumu, ar nosacijumu, ka Pasutitajs pieprasijuma norada, ka vinam pienakas Piedavajuma nodrošinajuma summa, jo Uznemejs nav noversis defektus, par kuriem vinš ir atbildigs saskana ar 2012.gada <datums>.<menesis> noslegto ligumu „<Liguma nosaukums>”

(Nr.<liguma numurs>), pieprasijumam pievienojot Å¡o defektu aprakstu.

Å i garantija speka lidz <pretendenta piedavatais garantijas laiks>. Pasutitajs nedrikst Å¡o garantiju izmantot velak ka 30 (trisdesmit) kalendaras dienas pec garantijas termina beigam -

<datums, menesis, gads>.

Šai garantijai ir piemerojami Starptautiskas Tirdzniecibas un rupniecibas kameras Vienotie noteikumi par pieprasijumu garantijam Nr.458 („The ICC Uniform Rulesfor Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), ka ari Latvijas Republikas normativie tiesibu akti. Jebkadi stridi, kas radušies saistiba ar garantijas nodrošinajumu, izskatami Latvijas Republikas tiesa Latvijas Republikas normativajos tiesibu aktos noteiktaja kartiba.

Kreditiestades pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

z.v.

______________________________________________________________________________________________________________

30

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

9.FORMA

Uz pretendenta veidlapas

sastadišanas vieta

datums

PRETENDENTA FINANÅ U PIEDAVAJUMS

Atklatam konkursam

„Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana”

Iepirkuma identifikacijas Nr. KND/2012/36

Mes <pretendenta nosaukums> piedavajam veikt atklata konkursa „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (Identifikacijas Nr. KND/2012/36) un tehniskaja projekta minetos darbus, saskana ar konkursa nolikumu, taja noteiktaja laika un veida:

â„–

Pozicijas nosaukums

Izmaksas LVL

 

 

 

1

Buvlaukuma sagatavošana un uzturešana

 

2

Visparejie celtniecibas darbi

 

3

Inženierkomunikacijas

 

4

Labiekartošana

 

 

Kopa (bez PVN):

 

 

Finanšu rezerve neparedzetiem darbiem 5%:

 

 

KOPA (bez PVN)*:

 

 

PVN __%:

 

 

Kopejas BUVNIECIBAS IZMAKSAS (ar PVN):

 

* cena, kas tiek verteta.

Apnemamies nodrošinat buvdarbu garantijas terminu ___ (_______) menešu laika pec buves nodošanas un pienemšanas ekspluatacija. Pirms ekas nodošanas ekspluatacija iesniegsim kreditiestades neatsaucamu beznosacijuma garantijas originalu, derigu vismaz ___ (_______) menešus pec ekas nodošanas ekspluatacija, par summu vismaz 5% (pieci procenti) no ligumcenas.

Apliecinam, ka esam iepazinušies ar objektu un izpetijuši apstaklus, kas varetu ietekmet darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, taja skaita laika apstaklus, veselibai atbilstošus apstaklus, iespejas piegadat materialus, transporta iespejas, buves vietas atrašanos, tiesibu normas, darbaspeka izmantošanas nosacijumus, iespejas izmantot elektroenergiju, udeni un citus pakalpojumus, un nemam vera minetos apstaklus, nosakot liguma mineto samaksu par darba izpildi – ligumsummu. Tapec ligumsumma un darba izpildes terminus nevar ietekmet iepriekš minetie darba izpildes apstakli.

Apliecinam, ka tame ir ieklauti visi darbi un materiali, pat, ja pasutitajs tos nav ieklavis tehniskaja specifikacija un/vai buvniecibas projekta, bet to nepieciešamiba no tiem izriet.

Apliecinam, ka lokalajas tames ieverteti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiali, algas un mehanismi, ka ari izdevumi, kas nav mineti, bet bez kuriem nebutu iespejams buvdarbu tehnologiski pareizi un speka esošiem normativajiem aktiem atbilstoša darba veikšana pilna apmera.

Pielikuma:

______________________________________________________________________________________________________________

31

III nodala. FORMAS PIEDAVAJUMA NOFORMEÅ ANAI

1.Darba izpildes kalendarais grafiks;

2.Tames.

Pilnvarotas personas paraksts:

Vards, uzvards:

Amats:

______________________________________________________________________________________________________________

32

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

IV nodala

BUVDARBU LIGUMA PROJEKTS

Pasutitaja ligumu registracijas

Buvuznemeja ligumu registracijas

uzskaites Nr. _____________

uzskaites Nr._________

Kekavas pagasta, Kekavas novada,

2012.gada ___.___________

Kekavas novada pašvaldiba, tas domes priekšsedetaja Roberta Jurka persona, kurš darbojas saskana ar Kekavas novada pašvaldibas nolikumu un likumu „Par pašvaldibam”, turpmak teksta - Pasutitajs, no vienas puses, un

____________________________________, tas _____________________________

___________________persona, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesigs/a sabiedribu parstavet atseviški/ kopigi ar ___________________________, turpmak teksta - Buvuznemejs, no otras puses, abi kopa un katrs atseviški turpmak teksta - Puses,

pamatojoties uz Pasutitaja rikota atklata konkursa „Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades buvniecibas pabeigšana” (Identifikacijas Nr. KND/2012/36), nolikumu, konkursa rezultatiem un Buvuznemeja iesniegto piedavajumu, savstarpeji vienojoties, bez maldibas, spaidiem un viltus vienam pret otru, nosledz šadu ligumu, turpmak teksta - Ligums:

I.TERMINI

1.1.Termini, kas Liguma ir noraditi ar lielo sakuma burtu tiek lietoti Å¡ada nozime:

1.1.1.Buve – buvniecibas procesa uzbuveta eka, SIA „Ekologiskais projekts” izstradatajam buvniecibas projektam „Izmainu projekts bernudarzam”, turpmak teksta – Projekts, dokumentacijai.

1.1.2.Buvobjekts – atbilstoši Projekta dokumentacijai noteikta darbu veikšanas teritorija, kura notiek darbi.

1.1.3.Buvdarbi – visi darbi, kas javeic Buvuznemejam, lai saskana ar apstiprinato Projekta dokumentaciju pabeigtu buvniecibu un nodotu ekspluatacija Buvi. Buvdarbos ietilpst materialu, iekartu piegadašana, uzstadišana, iebuve testešana, ieregulešana un palaišana, ka ari citu darbu un pasakumu veikšana, lai izpilditu Liguma noteiktos pienakumus, ka ari lai nodrošinatu to, ka Buvuznemeja apakšuznemeji izpilda savus pienakumus.

1.1.4.Projekta dokumentacija – Projekts.

II.LIGUMA PRIEKÅ METS

2.1.Ar šo Pasutitajs uzdod un Buvuznemejs par samaksu, ar saviem darba rikiem, iericem un darbaspeku uznemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartiba un terminos, pienaciga kvalitate veikt Daugmales pirmsskolas izglitibas iestades „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasta, Kekavas novada, buvniecibas pabeigšanu atbilstoši Projektam, turpmak teksta – Buvdarbi, Buvuznemeja piedavajumam un Tamei – specifikacijai (1.pielikums), kas ir uzskatamas par Liguma neatnemamam sastavdalam.

2.2.Buvdarbi tiks veikti objekta Daugmales pirmsskolas izglitibas iestade „Skolas nami”, Daugmale, Daugmales pagasta, Kekavas novada, turpmak teksta - Buvobjekts.

2.3.Ja rodas nepieciešamiba veikt tadus darbus, kurus sevi neietver Liguma noteiktie Buvdarbi, Pasutitajs rikojas atbilstoši Latvijas Republikas normativo aktu prasibam.

III.PUÅ U TIESIBAS UN PIENAKUMI

3.1.Buvuznemejs apnemas:

______________________________________________________________________________________________________________

33

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

3.1.1.Buvdarbus veikt atbilstoši Buvprojekta dokumentacijai, Tamei – specifikacijai un ieverojot Pasutitaja noradijumus, speka esošos buvnormativus, buvniecibas un citu tiesibu aktu prasibas. Buvdarbi tiek izpilditi precizi un profesionali.

3.1.2.Buvdarbus sakt Liguma noteiktaja termina. Veikt visus Buvdarbu sagatavošanas nepieciešamos pasakumus, lai noverstu kaitejumu vai jebkadu draudošu kaitejumu, kads varetu rasties Pasutitajam vai trešajai personai Buvdarbu izpildes rezultata.

3.1.3.Attureties no jebkadas ricibas, kas varetu apgrutinat Buvdarbu veikšanu vai Pasutitaja saistibu izpildi.

3.1.4.Buvuznemejs apnemas nekavejoties zinot Pasutitajam par visiem apstakliem un/vai škeršliem, kuri kave Buvdarbu izpildi Buvdarbu veikšanas grafika noteiktajos terminos.

3.1.5.Dot iespeju Pasutitajam Buvdarbu izpildes laika veikt izpildito Buvdarbu vai ta dalu kontrolparbaudes.

3.1.6.Uznemties atbildibu par cilveku traumu un Buvdarbu, materialu vai iekartu un cita ipašuma bojašanas vai iznicinašanas riskiem, iznemot, ja tas rodas Pasutitaja vainas del. Risks pariet no Buvuznemeja uz Pasutitaju ar Buvdarbu pienemšanas - nodošanas akta parakstišanas bridi.

3.2.Pasutitajs apnemas:

3.2.1.Nodot Buvobjektu Buvuznemejam ar nodošanas – pienemšanas aktu pirms Buvdarbu uzsakšanas.

3.2.2.Norikot savu parstavi, kurš ir tiesigs kontrolet Buvdarbu izpildi, un sanemt no Buvuznemeja visu nepieciešamo informaciju.

3.2.3.Nodrošinat Buvuznemeju ar Buvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenergija, udens) tada mera, kada Pasutitajs to var nodrošinat ar Objekta esošajam inženierkomunikaciju piesleguma iespejam un jaudam. Vietas, kur nav iespejama Buvuznemeja pieslegšanas Pasutitaja inženierkomunikacijam vai kur Pasutitajs nevar nodrošinat pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Buvuznemejs nodrošina par saviem lidzekliem.

3.3.Pasutitajs ir tiesigs pec saviem ieskatiem veikt Buvdarbu (Darba apjoma, kvalitates un finanšu izlietošanas) izpildes parbaudes. Šadas parbaudes nemazina Liguma paredzeto Buvuznemeja atbildibu.

3.4.Pasutitajam ir tiesibas apturet Buvdarbus, ja Buvuznemejs vai ta personals neievero Buvobjekta iekšejas kartibas noteikumus, uz Buvdarbiem attiecinamos normativos aktus vai Ligumu. Buvdarbus Buvuznemejs ir tiesigs atsakt, saskanojot ar Pasutitaju, pec konstateta parkapuma noveršanas. Uznemejam nav tiesibu uz Liguma noteikto Buvdarbu izpildes termina pagarinajumu sakara ar šadu Buvdarbu apturešanu.

IV. BUVUZNEMEJA APLIECINAJUMI

4.1.Buvuznemejs apliecina, ka Liguma summa ir pilnigi pietiekama, lai izpilditu Pasutitaja prasibas, un lai izpilditu Buvdarbus un nodotu Buvi Pasutitajam saskana ar Ligumu.

4.2.Buvuznemejs apliecina, ka Tame – specifikacija ir ieklauti visi darbi un materiali, pat, ja Pasutitajs tos nav ieklavis Projekta dokumentacija, bet to nepieciešamiba no tas izriet.

4.3.Buvuznemejs apliecina, ka ir iepazinies ar Buvobjektu un ir izpetijis apstaklus, kas varetu ietekmet Buvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Buvdarbu izpildi, taja skaita laika apstaklus, veselibai atbilstošus apstaklus, iespejas piegadat materialus, transporta iespejas, Buvobjekta vietas atrašanos, tiesibu normas, darbaspeka izmantošanas nosacijumus, iespejas izmantot elektroenergiju, udeni un citus pakalpojumus, un ir nemis vera minetos apstaklus, nosakot Liguma mineto samaksu par Buvdarbu izpildi – Ligumu summu. Tapec Liguma summu un Buvdarbu izpildes terminus nevar ietekmet iepriekš minetie apstakli.

______________________________________________________________________________________________________________

34

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

4.4. Buvuznemejs apliecina, ka tam un ta piesaistitajam personalam ir nepieciešamas specialas atlaujas un sertifikati Liguma noteikto Buvdarbu veikšanai un tie bus speka (tiks atjaunoti) visa Liguma darbibas laika.

V.LIGUMA TERMINÅ 

5.1.Ligums stajas speka no ta abpusejas parakstišanas dienas un darbojas lidz saistibu pilnigai izpildei.

5.2.Buvuznemejs apnemas veikt Buvdarbus saskana ar pievienoto kalendaro grafiku

(2.pielikums), bet ne velak ka lidz 201__.gada _____.____________________.

5.3.Buvuznemejs apnemas uzsakt Buvdarbus ne velak ka 7 (septinas) darba dienas pec buvatlaujas izsniegšanas datuma un Buvobjekta nodošanas izpilditajam darbu uzsakšanai.

5.4.Buvuznemejam ir tiesibas uz Buvdarbu izpildes termina pagarinajumu, ja Buvdarbu izpilde tiek kaveta viena vai vairaku zemak uzskaitito iemeslu del:

5.4.1.ja pec Pasutitaja pieprasijuma tiek izdaritas butiskas izmainas Buvdarbu apjoma;

5.4.2.ja Pasutitaja iesniegtajos dokumentos ir konstatetas kludas, kuru noveršana ir saistita ar Buvdarbu izpildes apturešanu;

5.4.3.ja Pasutitaja saistibu savlaicigas neizpildes del ir tikusi apgrutinata Buvuznemeja saistibu izpilde, ar nosacijumu, ka Buvuznemejs ir nekavejoties (tris darba dienu laika no briža, kad ir iestajies Pasutitaja nokavejums) rakstiski informejis Pasutitaju par šadu saistibu neizpildi un tas ietekmi uz Liguma izpildes terminiem;

5.4.4.ja iestajušies neparvaramas varas un arkarteji apstakli, kuri atrodas arpus Buvuznemeja kontroles un kuri butiski trauce Buvdarbu savlaicigu izpildi.

5.5.Ja Buvuznemejs Liguma 5.4.punkta mineto iemeslu del velas Buvdarbu izpildes termina pagarinajumu, vinš par to zino Pasutitajam rakstiski. Šads pazinojums nosutams nekavejoties pec tam, kad Buvuznemejs uzzinajis par esošiem vai vel sagaidamiem apstakliem, kas izraisa Buvdarbu izpildes kavejumu. Ja šads pazinojums nekavejoties netiek nosutits, tiesibas pieprasit termina pagarinajumu tiek zaudetas. Pasutitajam ir pienakums nekavejoties sniegt Buvuznemejam atbildi uz sanemto pazinojumu.

5.6.Buvuznemejam nav tiesibas uz Buvdarbu izpildes termina pagarinajumu tadu iemeslu del, kuri vinam bija janem vera vai ari pie pienacigas rupibas nevareja but nezinami, nosledzot Å¡o Ligumu, tas attiecinams ari uz apstakliem, kuru sekas Buvuznemejs butu varejis sagaidit vai noverst.

VI. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

A. Liguma summa

6.1.Liguma summa ir LVL ___________ (summa vardiem), t.sk. pievienotas vertibas nodoklis LVL ___________ (summa vardiem). Liguma summa bez pievienotas vertibas nodokla ir LVL ____________ (summa vardiem).

6.2.Liguma summa ietver Buvdarbu procesa izmantojamo buvniecibas izstradajumu, darbu, piegades un transporta, apdrošinašanas, elektroenergijas, buvgružu apglabašanas un buvlaukumu uzturešanas izmaksas, iespejamos nodoklus, t.sk. PVN, un nodevu maksajumus valsts un pašvaldibu budžetos un citus maksajumus, kas bus jaizdara Buvuznemejam, lai pienacigi un pilniba izpilditu Buvdarbus.

6.3.Buvuznemejam nav tiesibu prasit Liguma summas paaugstinašanu inflacijas u.c. apstaklu del. Buvuznemejs uznemas visu risku, kurš saistits ar iespejamo buvmaterialu cenu sadardzinajumu Buvdarbu veikšanas gaita un tas nekada veida nevar ietekmet Liguma summu.

6.4.Izmaksu izmainas vai termina kavejumi, kuri Buvuznemejam rodas nepietiekamas informetibas, kas nav atkariga no Pasutitaja, gadijuma, netiek nemti vera.

______________________________________________________________________________________________________________

35

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

B. Norekinu kartiba

6.5.Avansa maksajumu Pasutitajs veic pec Buvuznemeja rakstiski piestadita rekina, LVL_______ (______ lati _____________ santimi) apmera, kas sastada ne vairak ka 15 (piecpadsmit) procentus no Liguma summas, materialu iegadei.

6.6.Avansa maksajums tiek veikts bezskaidras naudas norekinu veida latos, 60 (sešdesmit) dienu laika pec rekina un bankas avansa garantijas par tadu pašu summu sanemšanas un apstiprinašanas.

6.7.Ikmeneša maksajumu Pasutitajs veic Buvuznemejam par iepriekšeja menesi izpilditiem Buvdarbiem, nemot vera Liguma pielikumu Nr.4 „Planotais maksajumu grafiks”, pec faktiski paveikta apjoma, kuru akceptejis Pasutitajs, kad Pasutitajs ir sanemis šadus dokumentus:

6.7.1.Buvdarbu izpildes aktu atbilstoši Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumos Nr.112 „Visparigie buvnoteikumi” noteiktam formam, kuru apstiprinajuši Pušu parstavji un buvuzraugs;

6.7.2.rekinu.

6.8.Ikmeneša maksajumi tiek veikti bezskaidras naudas norekinu veida latos, 60 (sešdesmit) dienu laika pec Liguma 6.7.punkta mineto dokumentu sanemšanas. Veicot apmaksu tiek proporcionali dzests avanss, ieverojot Liguma pielikumu Nr.4 ”Planotais maksajumu grafiks” un Liguma 6.9.punktu. (Piemero, ja avansa maksajums tiek pieprasits)

6.9.Liguma 6.7.punkta noteiktie ikmeneša maksajumi notiek lidz samaksa par izpilditiem Buvdarbiem sasniedz 80% (astondesmit procentu) apmeru no Liguma summas.

6.10.Kopejas Liguma summas samaksu (gala maksajumu atlikušo 20% (divdesmit procentu) apmera no Liguma summas) Buvuznemejam Pasutitajs veic 60 (sešdesmit) dienu laika pec Buvdarbu pabeigšanas un pienemšanas – nodošanas akta abpusejas parakstišanas, ka ari atbilstoša rekina un garantijas raksta par veikto Buvdarbu garantijas perioda apdrošinašanu sanemšanas no Buvuznemeja.

6.11.Pasutitaja finanšu rezerve neparedzetiem darbiem 5% (pieci procenti) apmera no Buvdarbu izmaksam bez PVN LVL ___________ (summa vardiem) ir paredzeta gadijumam, ja Pasutitajs groza tehnisko projektu un izmantojama atbilstoši Liguma X.nodalas ”H

Izmainas tehniskaja projekta” sadalai.

6.12.Veicot bezskaidras naudas norekinus, par maksajuma dienu uzskatama parskaitijuma veikšanas diena.

6.13.Nekvalitativi vai neatbilstoši veiktie Buvdarbi netiek pienemti un apmaksati lidz defektu noveršanai un šo Buvdarbu pienemšanai.

C Rekini

6.14.Visiem rekiniem jabut adresetiem Pasutitajam un tajos janorada:

6.14.1.Pasutitaja nosaukums: Kekavas novada pašvaldiba;

6.14.2.Liguma numurs;

6.14.3.informacija atbilstoši likuma „Par pievienotas vertibas nodokli” 8.panta 5 prim dalas prasibam;

6.14.4.rekina veidu - avansa, ikmeneša vai gala;

6.14.5.Pienemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstits rekins.

6.15.Ikmeneša maksajumu rekiniem un gala rekinam pievieno Darba pienemšanas – nodošanas aktus.

VII. SAPULCES

______________________________________________________________________________________________________________

36

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

7.1.Regularas vai arkartejas sapulces notiek pušu saskanotajos laikos, kuras piedalas Buvuznemeja un Pasutitaja parstavis, pec nepieciešamibas buvuzraugs un projekta autors. Sapulces tiek risinati ar Buvdarbu izpildi saistitie ikdienas jautajumi.

7.2.Pec Puses pieprasijuma, kas iesniegts rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne velak ka 3 (tris) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturetas arkartas sapulces.

7.3.Sapulces tiek protokoletas un protokolus paraksta Pušu parstavji. Sapulces vada un protokole Buvuznemejs. Pasutitajam ir tiesibas gan pirms, gan pec sasauktas sapulces prasit visiem sapulces dalibniekiem 2 (divu) darba dienu laika atsutit Pasutitajam elektroniski risinamos jautajumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses parstavis, kurš nepiekrit protokolam, ir tiesigs pievienot rakstiskas piezimes.

7.4.Protokoli tiek noformeti un parakstiti 4 (cetros) eksemplaros, no kuriem viens glabajas pie Pasutitaja, viens pie Buvuznemeja, viens pie buvuzrauga un viens pie projekta autora.

VIII. APDROÅ INAÅ ANA UN NODROÅ INAJUMI

8.1.Buvuznemejs pirms Liguma noteikto Buvdarbu uzsakšanas par saviem lidzekliem uznemas noslegt šadus apdrošinašanas ligumus, garantijas deveju un apdrošinataju, ka ari garantijas vai nodrošinajuma noteikumus iepriekš saskanojot ar Pasutitaju, par:

8.1.1.Buvuznemeja civiltiesiskas atbildibas apdrošinašanu par apdrošinašanas summu, kas nav mazaka par Liguma summu;

8.1.2.Buvdarbu visu risku materialo apdrošinašanu par apdrošinašanas summu, kas nav mazaka par Liguma summu. Apdrošinašanas gadijuma atlidzibu jasanem Buvuznemejam;

8.2.Liguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunkta noteiktas garantijas Buvuznemejs uztur speka visa Buvdarbu veikšanas laika.

8.3.Buvuznemejam, javeic savas profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrošinašana un apdrošinašana pret ar Liguma izpildi saistitiem materialiem zaudejumiem un bojajumiem lidz Liguma noteikta Darba izpildes beigam, lai nodrošinatu zaudejumu atlidzibu, kadi var rasties Pasutitajam vai trešajam personam Buvuznemeja darbibas vai bezdarbibas vai to seku rezultata Buvdarbu izpildes laika. Apdrošinašana jaieklauj ari visi apakšuznemeji.

8.4.Jebkurus zaudejumus, kuri parsniedz apdrošinataja atlidzinatos, sedz Buvuznemejs.

8.5.Buvuznemejs 10 (desmit) darba dienu laika pec Liguma parakstišanas, garantijas deveju, ka ari garantijas vai nodrošinajuma noteikumus iepriekš saskanojot ar Pasutitaju, iesniedz Pasutitajam:

8.5.1.Avansa nodrošinajuma garantiju lidz 15 % apmera no Liguma summas, kurai ir jabut derigai vismaz lidz datumam, kura ir paredzets noformet objekta pienemšanas-nodošanas aktu. (Piemero, ja avansa maksajums tiek pieprasits)

8.5.2.Ligumsaistibu nodrošinajuma garantiju 10 % apmera no Liguma summas, kurai ir jabut derigai 1 menesi pec datuma, kura ir paredzets noformet objekta pienemšanas-nodošanas aktu.

8.6.Buvuznemejs pirms Buves nodošanas ekspluatacija iesniedz bankas neatsaucamu beznosacijuma garantijas originalu, derigu _______ (______________) menešus pec Buves nodošanas ekspluatacija, par summu 5% (pieci procenti) no Ligumcenas par buvdarbu veikšanu atklato defektu noveršanai atbilstoši Liguma XII.dalai.

IX. BUVOBJEKTS

A Reklama

9.3. Reklama Buvobjekta pielaujama tikai ar Pasutitaja rakstisku piekrišanu.

______________________________________________________________________________________________________________

37

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

9.4. Buvuznemejam janodrošina šadu publicitates un vizualas identitates prasibu ieverošanu Objekta:

9.4.1.Uzsakot Buvdarbus un visu buvniecibas laiku Buvuznemejam Buvobjekta janodrošina informativais stends;

9.4.2.Pirms Buves nodošanas ekspluatacija, Buvuznemejs iesniedz Pasutitajam informativo plaksni;

9.4.3.Informativais stends un plaksne pirms izgatavošanas jasaskano ar Pasutitaja parstavi.

B Buvobjekta komunikacijas

9.5.Visu pasakumu veikšana Buvdarbu nodrošinašanai gruntsgabala un Buves robežas ir Buvuznemeja pienakums.

9.6.Buvuznemejam ir pašam japieprasa pieslegt vinam nepieciešamas komunikacijas un japarnem ar to saistitas izmaksas.

9.7.Buvuznemejs komunikaciju lietošanu apmaksa saskana ar Pasutitaja iesniegto rekinu atbilstoši skaititaju raditajiem un no pakalpojumu sniedzejiem sanemtiem rekiniem.

C Buvobjekta drošiba un kartiba

9.8.Visa Buvdarbu veikšanas laika lidz Buves nodošanai ekspluatacija Buvuznemejam jauznemas visi normativajos aktos, valsts un pašvaldibas noteikumos paredzetie darba drošibas pasakumi Buvobjekta, t.sk. laika, kad Buvdarbi netiek veikti.

9.9.Buvuznemejam ir japienem un japarnem iepriekš izbuvetas Buvobjekta dalas, iekartas u.c., ko vina riciba nodod Pasutitajs. Pec parnemšanas bojajumu un bojaejas risks pariet Buvuznemeja zina.

9.10.Buvuznemejam pirms Buvdarbu uzsakšanas ir japarliecinas par Buvobjekta un uz ta izbuveto komunikaciju, konstrukciju drošibu. Buvuznemejam jakonstate, vai vinš var veikt Buvdarbus bez draudiem, ka komunikacija un konstrukcija varetu rasties bojajumi un/vai defekti. Iespejamie iebildumi pirms Buvdarbu uzsakšanas rakstiski japazino Pasutitajam. Velakas iebildes netiek nemtas vera.

9.11.Buvobjektu apsardzei nepieciešamos pasakumus javeic visu Buvdarbu veikšanas laiku ari tad, kad Buvdarbi netiek veikti. Buvuznemejam javeic visi vinam paklautie pasakumi, lai Buvobjekta nodrošinatu apsardzi un ugunsdrošibas prasibas.

9.12.Buvuznemejam nepieciešams noverst buvniecibas ietekmi uz blakus ekam, ka ari satiksmes dalibniekiem. Veicot darbus, trokšnu, puteklu, netirumu utt. izplatibu ir pec iespejas jasamazina, izmantojot piemerotas ierices, aizsargvairogus, nosegmaterialus un veicot satiksmes ierobežošanu.

9.13.Buvdarbu izpildes laika izmantot paligmaterialus vai tadu darbu veikšanas tehnologiju, kas noverš lietus udenu ieklušanu Buve.

9.14.Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilveka veselibai un dzivibai bistama lieta vai viela, tad Buvuznemejam nekavejoties javeic attiecigie drošibas pasakumi, piemeram, to atrašanas vietas norobežošana, darbu partraukšana, evakuacija. Attiecigie pasakumi Buvuznemejam uz savu atbildibu ir jauztic veikt kadam citam vai ari javeic uz pašu atbildibu. Izmaksas par bistamibas likvidešanu sedz Pasutitajs.

9.15.Buvuznemejam ir nekavejoties jainforme Pasutitajs par jebkuru nelaimes gadijumu Buvobjekta.

9.16.Jebkura materiala (kravas) parvietošana Buvuznemejam javeic ar piemerotiem transporta lidzekliem, kas nodrošina kravas neizbarstišanos.

______________________________________________________________________________________________________________

38

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

9.17.Buvuznemejam jaseko, lai vina transports arpus darbu zonas atbilstu visiem speka esošajiem normativajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Buvuznemejam nekavejoties janotira visi nobirumi, kas radušies uz ielam, Buvobjekta vai arpus ta.

9.18.Buvuznemejs atbild par visiem zaudejumiem, kas radušies Buvuznemejam, Pasutitajam un jebkuram trešajam personam šo pasakumu neizpildišanas gadijuma un darba drošibas tehniskas neieverošanas gadijuma.

D Buvuznemeja pienakumi Buvobjekta

9.19.Buvuznemejs lidz Buvdarbu uzsakšanai atbilstoši vietejiem apstakliem, ka ari normativo aktu prasibam izstrada Buvlaukuma iekartojuma planu un darbu veikšanas projektu, kuru saskano ar Pasutitaju. Atlaujas iespejamajai satiksmei uz Buvobjektu un no Buvobjekta materialu pievešanai un aizvešanai Buvuznemejam ir jasanem no attiecigajam valsts un pašvaldibu iestadem, ja tas ir nepieciešams.

9.20.Buvuznemejam Buvobjekts visu buvniecibas laiku janorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamo darbu specifikai ir tehniski iespejams, ka ari jauzstada bridinajumu zimes.

9.21.Buvuznemejam pastavigi jaatbrivo Buvobjekts no buvatkritumiem. Nododot Buvobjektu Pasutitajam ar nodošanas - pienemšanas aktu, Buvuznemejam ir janodrošina, ka Buvobjekts ir pilniba attirits no buvatkritumiem. Buvuznemeja riciba nodotie darba laukumi un piebraucamie celi, pabeidzot Buvdarbus, ir janodod atpakal ne sliktaka stavokli, kads bija pirms Buvdarbu uzsakšanas. Koki un parejie augi iekartojuma laukuma rajona jasarga no bojajumiem.

9.22.Visas izmaksas par telpam, kas iziretas uz laiku, atlaujam, satiksmes regulešanu u.c. pasakumiem, jasedz Buvuznemejam, ja tas bus nepieciešams.

X.BUVDARBI

A Preces un materiali

10.1.Visam precem un materialiem, kas tiks pielietoti Buvdarbu veikšana, jabut jauniem, nelietotiem, ja vien Liguma nav paredzets savadak, ka ari jaatbilst Projekta izvirzitajam tehniskajam un normativajos aktos noteiktajam prasibam.

10.2.Buvuznemejs nodrošina nepieciešamo buvizstradajumu pareizu un kvalitativu izmantošanu Buvdarbu procesa.

10.3.Buvdarbu izpildes gaita atgutie materiali (iekartas, detalas, cela zimes u.c.) ir Pasutitaja ipašums un pec Pasutitaja pirma pieprasijuma nogadajami uz Pasutitaja noradito vietu bez grunts vai citu materialu piemaisijumiem.

B Atlaujas

10.4.Buvuznemejs 5 (piecu) darba dienu laika pec Liguma parakstišanas sagatavo visus buvatlaujas sanemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumiem Nr.112 „Visparigie buvnoteikumi” un iesniedz Pasutitajam apstiprinašanai.

10.5.Pec buvatlaujas sanemšanai nepieciešamo dokumentu apstiprinašanas, Buvuznemejs nodrošina Buvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atlauju sanemšanu un Buvdarbu saskanošanu atbildigajas iestades.

C Darba programma

10.6. Buvdarbi javeic saskana ar Darba programmu (3.pielikums).

D Atskaites

______________________________________________________________________________________________________________

39

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

10.7.Buvuznemejam, pec Pasutitaja pieprasijuma, 3 (tris) darba dienu laika jaiesniedz rakstiska atskaite, kura skaidri un precizi jabut noraditam visam aktivitatem, kas saistitas ar Buvdarbu gaitu objekta.

10.8.Atskaite jaietver:

10.8.1.informacija par esošo situaciju Buvobjekta, tuvakaja nakotne planoto un iepriekš noteikto Buvdarbu izpildi;

10.8.2.ieteicamas korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinatu esošas vai potencialas problemas un iespejamos Buvdarbu procesa kavejumus un izmaksas;

10.8.3.informacija par iespejamajam izmainam Darba programma;

10.8.4.kalendarais laika un izmaksu grafiks (Microsoft Office Excel formata), kura paradas Buvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, ka ari janorada veicamie pasakumi, lai Buvdarbus paveiktu laika.

E Buvdarbu vadiba un uzraudziba

10.9.Pasutitaja parstavis sniedz noradijumus visas darbibas jomas, kas saistitas ar Liguma noteikto Buvdarbu izpildišanu. Buvuznemejam ir jasniedz atbalsts (informacija) parraudzibas veikšanai.

10.10.Buvdarbu organizatoriskie jautajumi tiek risinati un izskatiti starp Pušu noraditajam kontaktpersonam.

10.11.Buvuznemejs, uzsakot Buvdarbus, iecel atbildigo personu – sertificetu buvdarbu vaditaju, atbildigo personu par darba drošibu un ugunsdrošibu, rikojuma kopijas iesniedzot Pasutitajam. Atbildigo buvdarbu vaditaju var nomainit tikai ar Pasutitaja rakstisku piekrišanu.

10.12.Buvuznemeja riciba ir jabut sertificetiem specialistiem.

10.13.Buvuznemejam ir jakoordine veicamie Buvdarbi.

10.14.Buvdarbi javeic tehnologiska seciba pec tam, kad Buvuzraugs ir pienemis iepriekšejos darbus, nepieciešamibas gadijuma ar segto darbu aktu. Ja Buvdarbu vai materialu kvalitate neatbilst prasibam, Buvuznemejam, saskanojot ar Pasutitaju javeic nepieciešamas darbibas trukumu noveršanai.

10.15.Ja Pasutitajam rodas šaubas par Buvuznemeja veikto Buvdarbu kvalitati, atbildigo pušu parstavju klatbutne, var tikt veiktas atseviškas papildus parbaudes vai merijumi. Atkartoto merijumu un parbaužu rezultati anule iepriekšejo parbaužu rezultatus.

F Buvdarbu izpildes dokumentacija

10.16.Buvuznemejam Buvdarbu norise ir jaatspogulo, aizpildot Buvdarbu žurnalu latviešu valoda. Taja jabut ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozimigi Buvdarbu izpilde un norekinos.

10.17.Normativajos aktos noteiktaja kartiba izstradat un kartot Buvdarbu veikšanas dokumentaciju visa Buvdarbu veikšanas laika.

10.18.Ja nepieciešams, Buvuznemejs izstrada izverstus projekta dokumentacijas risinajumus (mezglu, detalu risinajumi), saskano tos ar Projekta autoru un iesniedz Pasutitajam.

10.19.Izpildes pamata drikst but dokumentacija, kuru Pasutitajs atzimejis ka nodotu izpildei. Pasutitaja akcepts neierobežo Buvuznemeja atbildibu un garantijas. Gadijuma, ja ir nepieciešamas kadas atkapes no Projekta dokumentacija noteikta, tad tas ir veicamas tikai ar projekta autora un Pasutitaja rakstisku akceptu un dokumentejamas Pušu parstavjiem tas parakstot.

10.20.Aprekina rasejumos vai cita uzmerišanas dokumentacija jabut tieši saskatamiem visiem meriem, kuri nepieciešami rekina parbaudei.

______________________________________________________________________________________________________________

40

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

10.21. Par pilnigi pabeigtu Buvdarbu dalu Buvuznemejam jaiesniedz galigie daudzumu aprekini, pamatojoties uz kopigam parbaudem.

G Apakšuznemeji

10.22.Gadijuma, ja kadas Buvdarbu dalas izpildei Buvuznemejam ir nepieciešams piesaistit apakšuznemeju, tad savlaicigi pirms Buvdarbu dalas, kuras veikšanai ir nepieciešams piesaistit apakšuznemeju, Buvuznemejs to saskano ar Pasutitaju.

10.23.Buvuznemejs drikst nodot Buvdarbu dalu tikai tadiem apakšuznemejiem, kuri ir sanemuši Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus uzticeto Buvdarbu veikšanai, ka ari vini ir izpildijuši normativajos aktos noteiktos pienakumus par nodoklu un socialas apdrošinašanas maksajumiem.

10.24.Pirms nodomatas Buvdarbu dalas uzticešanas apakšuznemejam, Buvuznemejam rakstiski japazino Pasutitajam Buvdarbu veids un apjoms, ka ari tam paredzeta apakšuznemeja nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese vai vards, uzvards, personas kods, deklareta dzivesvietas adrese. Ja Buvuznemejs velas uzticet tadu Buvdarbu dalu, kuru spej izpildit pats, vinam ir jasanem rakstiska Pasutitaja piekrišana.

10.25.Jebkura gadijuma, kad Buvuznemejs Buvdarbu veikšanai piesaista apakšuznemeju, tad vienigi Buvuznemejs ir pilniba atbildigs Pasutitajam par apakšuznemeja veiktiem Buvdarbiem tapat ka par sevis veikto gan Liguma izpildes gaita, gan Liguma noteikta garantijas laika. Buvuznemejs ir atbildigs par visu savu saistibu izpildi pret apakšuznemeju, tai skaita samaksas veikšanu, un Pasutitajs neuznemas nekadu atbildibu pret apakšuznemeju. Buvuznemejs ir atbildigs pret Pasutitaju un trešajam personam par visiem zaudejumiem, kuri radušies Buvuznemeja nodarbinato apakšuznemeju saistibu izpildes ietvaros.

10.26.Apakšuznemeji un to nomaina rakstiski jasaskano ar Pasutitaju. Saskanoto apakšuznemeju nomaina ir iespejama tikai ar rakstisku Pasutitaja piekrišanu un to nomainai Buvuznemejam jaiesniedz pamatojums.

10.27.Buvuznemejam janodrošina, ka apakšuznemejs tam uzticeto Buvdarbu dalu nenodos talak, ja vien Pasutitajs tam iepriekš nav piekritis.

10.28.Buvniecibas laika Pasutitajam ir tiesibas pamatoti pieprasit nomainit apakšuznemeju gadijuma, ja apakšuznemejs Buvdarbu dalu veic nekvalitativi vai neievero speka esošos normativus aktus. Buvuznemeja pienakums ir nodrošinat Pasutitaja prasibu izpildi par pamatotu apakšuznemeja nomainu.

10.29.Ja ir paredzams, ka Buvdarbu dalas izpildes aizkavešanas vai partraukšana radis sekas Liguma izpildei, tad Buvuznemejam par to nekavejoties rakstiski japazino Pasutitajam. Ja vinš neveic šo pazinojumu, tad vinam jaatlidzina Pasutitajam radušies zaudejumi.

10.30.Jebkura gadijuma Buvuznemejam pienakums ir izpildit Buvdarbus Liguma noteiktos terminos. Ja Buvdarbi tiek partraukti Buvuznemeja vainas del, tad Buvuznemejam ir jakompense Pasutitajam raditie zaudejumi.

H Izmainas Projekta

10.31.Pasutitajs ir tiesigs pec savas iniciativas piedavat grozijumus Projekta. Gadijuma, ja Pasutitaja piedavatie grozijumi Projekta ietekme Liguma izpildes terminus vai Liguma summu, Buvuznemejs ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika par to rakstiski informe Pasutitaju. Šada gadijuma grozijumi Buvdarbu apjomos ir speka tikai pec tam, kad ir panakta rakstiska Pušu vienošanas par grozijumu izdarišanu Liguma, kura ir uzradits veicamo darbu apjoms, izpildes terminš, atlidzibas apmers un norekinu kartiba.

10.32.Jebkuras izmainas Buvdarbu un izdevumu apjoma, kas nav saistitas ar izmainam Projekta, sedz Buvuznemejs.

______________________________________________________________________________________________________________

41

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

10.33.Par tadu Buvdarbu izpildi, kurus veicot, Buvuznemejs ir patvaligi atkapies no Liguma noteikumiem un Projekta, Buvuznemejs atlidzibu nesanem un nepieciešamibas gadijuma veic labojumus uz sava rekina, nemainot Liguma noteikto darbu izpildes terminu.

10.34.Buvuznemejs ir tiesigs izdarit jebkadas atkapes no Tames - specifikacijas tikai ar iepriekšeju rakstisku Pasutitaja piekrišanu. Tapat ari jebkuru Liguma neparedzetu darbu veikšanu Buvuznemejs ir tiesigs uzsakt tikai pec tam, kad Puses ir noslegušas vienošanos par šadu darbu izpildi rakstiska forma.

I Kvalitates prasibas un parbaudes

10.35.Buvdarbu kvalitates prasibas, ko jaievero Buvuznemejam, nosaka Ligums, buvnormativi, Latvijas Valsts standarti, Kekavas novada pašvaldibas saistošie noteikumi.

10.36.Ja materialu vai Buvdarbu kvalitates parbaudes laika tiek atklats defekts vai neatbilstiba, tad Buvuznemejs Pasutitaja noteiktaja termina, uz sava rekina un ar saviem materialiem noverš defektu. Defektu noveršana nevar but par pamatu Buvdarbu izpildes termina pagarinašanai.

10.37.Ja parbaudes laika tiek atklats defekts vai neatbilstiba un Pasutitaja ekspertize apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderigi defektu vai neatbilstibu noverst, Izpilditajs samaksa Pasutitaja noteiktos zaudejumus atbilstoši Buves vertibas vai ilgmužibas samazinajumam, neparsniedzot jaunas buves vertibu, vai Buvei tiek noteikts pagarinats garantijas terminš ar garantijas nodrošinajumu par konstrukcijas atjaunošanas pilnu vertibu.

XI. BUVDARBU NODOÅ ANA UN PIENEMÅ ANA

11.1.Pasutitajs izskata sanemto ikmeneša Buvdarbu izpildes aktu un 10 (desmit) darba dienu laika to paraksta un atgriež vienu eksemplaru Buvuznemejam.

11.2.Buvdarbu izpildes akta ir jauzrada:

11.2.1.atskaites periods;

11.2.2.Liguma numurs;

11.2.3.Buvdarbu apjoms un vertiba (atšifreti daudzumu aprekini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Tehniska projekta rasejumiem, darbu apjomiem un/vai kopigam parbaudem.

11.3.Ja Buvdarbu kvalitate uz nodošanas bridi neatbilst Liguma prasibam, tad Pasutitajs ir tiesigs neparakstit ikmeneša Buvdarbu izpildes aktu, bet 10 (desmiti) darba dienu laika rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskanot jaunu terminu, kura Buvuznemejam ir janoverš pielautas kludas un neprecizitates.

11.4.Ja 10 (desmiti) darba dienu laika pec ikmeneša Buvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasutitajs to neparaksta vai netiek sniegts argumentets atteikums par veikto Buvdarbu pienemšanu, veiktie Buvdarbi tiek uzskatiti par pienemtiem.

11.5.Attieciga Buvdarbu izpildijuma pienemšana ar Buvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norekinu veikšanai un nekada gadijuma neatbrivo Buvuznemeju no atbildibas noverst velak konstatetos un atklajušos trukumus un defektus.

11.6.Ja norekinam ir nepieciešamas parbaudes Buvobjekta, tad tas javeic kopigi Buvuznemejam ar Pasutitaju. Pasutitaja piedališanas veikto Buvdarbu apjoma noskaidrošana Buvobjekta nav uzskatama par Buvdarbu apjomu atzišanu.

11.7.Buvuznemejs pec Buvdarbu pabeigšanas nodod Buvi Pasutitajam ar nodošanas - pienemšanas aktu.

11.8.Buvuznemejs 3 (tris) darba dienas pirms Buvdarbu pabeigšanas uzaicina Pasutitaju uz nodošanas proceduru.

______________________________________________________________________________________________________________

42

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

11.9.Pušu pienakums ir piedalities Buvdarbu nodošanas sapulce, kas sasaukta saskana ar Liguma 11.8.punktu. Ja kada no Pusem nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav ari iepriekš rakstveida devusi savu piekrišanu nodošanas proceduras veikšanai bez vinas klatbutnes, Liguma 11.8.punkta noteiktaja kartiba tiek sasaukta atkartota Buvdarbu nodošanas sapulce.

11.10.Ja kada no Pusem atkartoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Buvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas proceduru bez vina klatbutnes.

11.11.Nodošanas proceduras laika tiek veikta izpildito Buvdarbu parbaude, par ko tiek noformets pienemšanas – nodošanas akts, kura janorada šada informacija:

11.11.1.kas piedalas Buvdarbu izpildes pienemšana - nodošana;

11.11.2.defekti, kas atklati Buvdarbu nodošanas laika;

11.11.3.terminš, kada janoverš atklatie defekti, un nakamas parbaudes datums;

11.11.4.cik liela mera buvdarbi tiek nodoti vai ari nodošana tiek atteikta.

11.12.Pasutitajs ir tiesigs atteikties no izpildito Buvdarbu pienemšanas, ja tie ir nepilnigi pabeigti vai pienemšanas laika tiek atklati defekti. Ja pienemšana nenotiek mineto iemeslu del, tad Buvuznemejam pec Buvdarbu pabeigšanas vai trukumu noveršanas velreiz rakstiski ir japazino par Buvdarbu pabeigšanu Pasutitajam.

11.13.Ja Pasutitajs atsakas pienemt izpilditos Buvdarbus, vinš paskaidro ta iemeslus pienemšanas – nodošanas akta. Ja Buvuznemejs nepiekrit atteikumam, vinš motive savus iebildumus pienemšanas – nodošanas akta.

11.14.Buvuznemeja pienakums ir sagatavot Buvobjektu nodošanai ekspluatacija.

11.15.Buvuznemejam, pirms nodošanas – pienemšanas akta parakstišanas, jaiesniedz Pasutitajam Buves nodošanai ekspluatacija nepieciešamie dokumenti, izsniegtas Buvdarbu izpildes atlaujas, pienemšanas apliecibas, segto darbu akti, materialu kvalitati apliecinošie dokumenti, parbaudes apliecibas, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekartu darbibas apraksti, pases, ražotaju izsniegtie dokumenti un tml. Buvuznemejam pielietojamo iekartu, materialu apkalpošanas, apkopes un darbibas aprakstus un vadibas instrukcijas jaiesniedz latviešu valoda.

11.16.Lidz Buvobjekta nodošanas ekspluatacija akta parakstišanas bridim Buvuznemejs nodrošina veikto Buvdarbu uzturešanu un saglabašanu.

11.17.Pec Buvuznemeja apliecinajuma par Buves gatavibu ekspluatacijai un visu normativajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami buves nodošanai ekspluatacija, sanemšanas, Pasutitajs 5 (piecu) darba dienu laika iesniedz dokumentus Buves nodošanai ekspluatacija Kekavas novada pašvaldibas buvvalde.

11.18.Darbs par pilniba pabeigtu un pienemtu uzskatams, kad ir sanemts Kekavas novada pašvaldibas buvvaldes apstiprinats akts par ekas (buves) pienemšanu ekspluatacija saskana ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprila noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par buvju pienemšanu ekspluatacija”.

XII. GARANTIJAS

12.1.Buvuznemejs garante veikto Buvdarbu un materialu kvalitati, funkcionalo darbibu ___

(___________________) menešu laika pec akta par Buves pienemšanu ekspluatacija apstiprinašanas Kekavas novada pašvaldibas buvvalde.

12.2.Ja garantijas laika tiek konstateti defekti, kas radušies Buvuznemeja nekvalitativu Buvdarbu rezultata vai izmantojot nekvalitativus materialus un izejvielas, ka ari pielauto kludu rezultata, tad Buvuznemejam uz sava rekina tie janoverš.

12.3.Buvuznemejs, garantijas termina sanemot Pasutitaja rakstisku pazinojumu, kura norada ari vietu un laiku, kad Buvuznemejam jaierodas uz defektu akta noformešanu.

______________________________________________________________________________________________________________

43

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

Pasutitaja noteiktais terminš nedrikst but mazaks par 3 (trim) darba dienam, ja vien Puses nevienojas citadi.

12.4.Gadijuma, ja Buvuznemejs noteiktaja termina neierodas uz defektu akta noformešanu, Pasutitajs ir tiesigs noformet aktu vienpuseji, un tas ir saistošs Buvuznemejam. Pasutitajs 3 (tris) darba dienu laika nosuta noformeto aktu Buvuznemejam.

12.5.Garantijas termina konstateto buvniecibas darbu defektu noveršanas izpildes laiki tiek noteikti Pusem vienojoties. Defektu noveršana tiek uzsakta 5 (piecu) dienu laika pec 12.3.punkta mineta defekta akta parakstišanas.

12.6.Ja Puses nevar vienoties par defekta esamibu, tad tiek pieaicinats neatkarigs eksperts (lidz 3 ekspertiem). Eksperta pakalpojumus apmaksa ta Puse, kurai eksperta lemums bijis nelabveligs.

12.7.Ja Buvuznemejs garantijas termina atsakas noverst konstatetos trukumus un defektus vai nenoverš tos noteikta laika (termina nokavejums sastada vismaz 10 (desmit) dienas), Pasutitajam ir tiesibas šo darbu veikt saviem spekiem vai uzdot trešajai personai. Buvuznemejs šada gadijuma atlidzina Pasutitajam visus ar defektu noveršanu saistitos izdevumus.

12.8.Ja Buvuznemejam atsakas segt Pasutitajam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasutitajam ir tiesibas versties nodrošinajuma deveja par izmaksu kompensešanu.

12.9.Buvuznemejs nedrikst nodot garantijas (par darbu un materialu kvalitati) saistibas citai trešajai personai bez Pasutitaja piekrišanas.

XIII. PUÅ U ATBILDIBA

A Ligumsodi

13.1.Ja Buvuznemejs nav veicis Buvdarbus Liguma 5.2.punkta noteiktaja termina, Pasutitajam ir tiesibas ieturet ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmera no kopejas Liguma summas par katru nokavetu dienu, bet ne vairak ka 30 % (trisdesmit procenti) no kopejas Liguma summas.

13.2.Pasutitajs par Liguma paredzeto maksajumu saistibu kavejumu, maksa Buvuznemejam ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmera no laika nesamaksatas naudas summas par katru nokavetu darba dienu, saskana ar iesniegto rekinu, bet ne vairak ka 30 % (trisdesmit procenti) no nokaveta maksajuma summas.

13.3.Par Pušu starpa saskanota termina neieverošanu, kas paredzets defektu noveršanai, kas atklajušies garantijas perioda, Buvuznemejs maksa Pasutitajam ligumsodu 0,005% apmera no Liguma summas par katru kavejuma dienu, bet ne vairak ka 30 % (trisdesmit procenti) no kopejas Liguma summas.

13.4.Turpmakie norekini starp Pusem tiek veikti pec ligumsoda samaksas.

13.5.Ligumsoda samaksa neatbrivo Puses no to saistibu pilnigas izpildes.

13.6.Autoruzraudziba un buvuzraudziba neatbrivo Buvuznemeju no atbildibas par veikto Buvdarbu kvalitati, atbilstibu projektam, Latvijas buvnormativiem un citiem Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

B Zaudejumi

13.7.Buvuznemejs ir atbildigs un sedz visus zaudejumus Pasutitajam gadijuma, ja ar kompetentas institucijas lemumu tiek aptureta Buvdarbu veikšana sakara ar Buvuznemeja un/vai apakšuznemeju pielautiem Liguma un normativo aktu parkapumiem.

13.8.Ja Buvdarbu izpildes laika Buvuznemeja vainas del tiek nodariti materiali zaudejumi Pasutitajam, tad Buvuznemejs samaksa Å¡os zaudejumus 5 (piecu) darba dienu laika,

______________________________________________________________________________________________________________

44

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

savstarpeju norekinu veida, pec Pasutitaja rekina sanemšanas. Stridus gadijuma tiek pieaicinats neatkarigs eksperts, kura pakalpojumus apmaksa vainiga puse.

13.9. Ja treša persona nodara Buvuznemejam zaudejumus, Pasutitajs par to nav atbildigs. Buvuznemeja prasibas pret zaudejuma raditaju netiek ierobežotas.

XIV. LIGUMA IZBEIGÅ ANA UN DARBIBAS APTUREÅ ANA

14.1.Pasutitajs ir tiesigs izbeigt Ligumu ar Buvuznemeju pec savas iniciativas, nemaksajot Buvuznemejam ligumsodu, bet bridinot par Liguma izbeigšanu Buvuznemeju rakstiski 1 (vienu) menesi iepriekš un veicot savstarpejos norekinus, ja:

14.1.1.Buvuznemejs atkartoti nav noversis Pasutitaja Buvdarbu parbaudes vai uzraudzibas rezultata atklatos defektus vai iebildumus pec Pasutitaja rakstiska bridinajuma sanemšanas;

14.1.2.izpildas viens no minetajiem kriterijiem, Buvuznemejs Buvdarbu izpildes gaita atkartoti, pec Pasutitaja rakstiska bridinajuma sanemšanas, neievero Projekta dokumentaciju un ta izmainu prasibas, Liguma noteikumus, izmanto nesertificetus vai nekvalitativus materialus, izstradajumus un iekartas vai pielauj, ka Buvdarbus veic specialisti bez attiecigas kvalifikacijas, licences vai darba atlaujas;

14.1.3.Buvuznemejs neievero jebkuru no Liguma noteiktajiem Buvdarbu uzsakšanas un izpildes terminiem, ieskaitot starpterminus, un ja Buvuznemeja nokavejums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas;

14.1.4.ir uzsakta Buvuznemeja likvidacija vai reorganizacija, vai ari Buvuznemejs ir atzits par maksatnespejigu.

14.2.Ja Pasutitajs izbeidz Ligumu saskana ar 14.1.punktu, Buvuznemejam jamaksa Pasutitajam ligumsods 20% (divdesmit procentu) apmera no Liguma summas.

14.3.Puses vienojas, ka Buvuznemejs ir tiesigs izbeigt Ligumu pec savas iniciativas, rakstiski bridinot Pasutitaju 1 (vienu) menesi iepriekš, ja Pasutitajs neizpilda tam noteiktas maksajuma saistibas ilgak neka 3 (tris) menešus pec kartas.

14.4.Ja Pasutitajs 1 (viena) meneša laika no Buvuznemeja pazinojuma sanemšanas dienas veic Buvuznemejam visu kaveto maksajumu, kas pamatojas ar ikmeneša izpildito Buvdarbu aktiem un ligumsodu samaksu, tad Buvuznemejam ir pienakums veikt Liguma paredzetos Buvdarbus, pagarinot Buvdarbu nodošanas terminu par tik dienu skaitu, par cik bija aptureta Buvdarbu izpilde.

14.5.Ligums var tikt izbeigts Pusem savstarpeji rakstiski vienojoties, vai ari Liguma vai normativajos aktos noteiktaja kartiba.

14.6.Izbeidzot Ligumu 14.1., 14.3. un 14.5.punkta noteiktajos gadijumos, Puses noforme atsevišku aktu par faktiski izpildito Buvdarbu apjomu un to vertibu. Noformejot aktu Puses nem vera izpildito Buvdarbu kvalitati.

14.7.Ja faktiski izpildito Buvdarbu vertiba ir mazaka par summu, kuru Pasutitajs jau ir samaksajis Buvuznemejam, pedejam ir pienakums atmaksat parmaksato summu. Izdarot samaksu, Pasutitajs ir tiesigs ieturet aprekinato ligumsodu vai zaudejumu atlidzibu.

14.8.Puses savstarpejo norekinu veic 20 (divdesmit) dienu laika pec 14.6.punkta mineta akta parakstišanas.

14.9.Puses vienojas, ka Pasutitajs ir tiesigs apturet Liguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 (vienu) menesi iepriekš rakstiski informejot Buvuznemeju, veicot savstarpejos norekinus un noradot laiku vai nosacijumus, kuriem jaiestajas, lai Liguma izpilde tiktu atsakta.

XV. KONFIDENCIALITATE

15.1. Puses apnemas aizsargat, neizplatit un bez iepriekšejas savstarpejas rakstiskas saskanošanas neizpaust trešajam personam konfidencialu informaciju (pilnigi vai daleji

______________________________________________________________________________________________________________

45

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

Liguma vai citu ar ta izpildi saistitu dokumentu saturu, Pušu finansialo situaciju vai finanšu avotiem, vadibas sistemu vai saimnieciskajam darbibam, ka ari tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informacija par citas Puses darbibu), kas kluvusi tam pieejama ligumsaistibu izpildes gaita, iznemot Latvijas Republikas normativajos aktos paredzetos gadijumus.

15.2.Pusem ir tiesibas sniegt informaciju saviem apakšuznemejiem, piegadatajiem, darbiniekiem un parstavjiem, ja ši informacija ir nepieciešama Liguma izpildei. Puses apnemas nodrošinat minetas informacijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuznemeju vai trešo personu puses, kas piedalas Liguma izpildišana.

15.3.Puses ir savstarpeji atbildigas par Liguma paredzeto konfidencialitates noteikumu parkapšanu.

15.4.Šaja Liguma dala minetajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Liguma darbibas terminš.

XVI. NEPARVARAMA VARA

16.1.Puses nav atbildigas par ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja ta radusies neparvaramas varas rezultata. Par neparvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militaru agresiju, streikus, grozijumus Latvijas Republikas normativajos aktos, valsts instituciju lemumus un citus neparvaramas varas izpausmes veidus, kas trauce Liguma izpildi un kas nav izveidojušies ka Pušu darbibas vai bezdarbibas tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzejušas vai nav varejušas paredzet, ka ari tie apstakli, pret kuriem Puses nav varejušas nodrošinaties, nosledzot Ligumu.

16.2.Ja iestajas neparvaramas varas apstakli, Pusem ir pienakums nekavejoties mutiski informet Pušu parstavjus, ka ari ne velak ka 2 (divu) dienu laika pec mineto apstaklu konstatešanas iesniegt rakstveida pazinojumu Pusem. Pazinojuma jaraksturo apstakli, ka ari to ietekmes vertejums attieciba uz savu pienakumu izpildi saskana ar Ligumu un izpildes terminu. Pazinojuma janorada terminš, kad bus iespejams turpinat Liguma paredzeto pienakumu izpildi.

16.3.Neparvaramas varas apstakliem beidzoties, Pusei, kura pirma konstatejusi mineto apstaklu izbeigšanos, ir pienakums nekavejoties iesniegt rakstisku pazinojumu Pusem par mineto apstaklu beigšanos.

16.4.Ja netiek izpilditas minetas prasibas, attiecigas Puses nevar atsaukties uz neparvaramas varas apstakliem ka savu ligumsaistibu nepienacigas izpildes pamatu.

XVII. PUÅ U PARSTAVJI UN KONTAKINFORMACIJA

17.1.Pasutitaja parstavis ar Ligumu saistitu jautajumu risinašana, ka ari attieciba uz Buvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, talr. ____________

17.2.Buvuznemeja parstavis ar Ligumu saistitu jautajumu risinašana, ka ari attieciba uz Buvdarbu izpildi ir: _________________, talr. ____________. Buvuznemeja parstavim ir tiesibas rikoties Buvuznemeja varda visos jautajumos, kas attiecas uz Ligumu, pie tam Buvuznemejs pieškir _____________________ tiesibas (pilnvaro) Buvuznemeja varda uznemties saistibas, kur nepieciešams Buvuznemeja varda parakstities, ka ari veikt visas parejas darbibas, kas nepieciešamas Liguma saistibu izpildei. Buvuznemejs apliecina un atzist, ka visas ____________________________ Liguma sakara izdaritas darbibas un uznemtas saistibas ir pilniba saistošas pašam Buvuznemejam.

17.3.Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesibas jebkura laika mainit vai atcelt savu Liguma noradito parstavi. Puses nekavejoties rakstiski informe otru Pusi par parstavja nomainu. Rakstiski pazinota parstavja pilnvaras ir speka lidz to atsaukumam.

______________________________________________________________________________________________________________

46

IV nodala. LIGUMA PROJEKTS

17.4. Šaja Liguma dala minetie Pušu parstavji ir tiesigi parakstit Buvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistiti ar Liguma izpildi un kuriem saskana ar Ligumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), iznemot savstarpejo norekinu finanšu dokumentus.

XVIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1.Puses apnemas veikt visus nepieciešamos pasakumus, lai parrunu kartiba atrisinatu visus stridus, kas radušies saistiba ar Liguma izpildi. Ja vienošanas netiek panakta, visi stridi tiek atrisinati tiesa saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

18.2.Gadijumos, kurus nereglamente Ligums, Puses vadas no speka esošam Latvijas Republikas un Eiropas Savienibas tiesibu normam.

18.3.Ligumu var grozit vienigi ar Pušu savstarpeju vienošanos. Šadi grozijumi ir javeic rakstiski. Grozijumi stajas speka no to abpusejas parakstišanas briža. Visi grozijumi Liguma japaraksta personam, kas attiecigo grozijumu dokumentu parakstišanas bridi ir tiesigs (saskana ar Pušu Statutiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstit Puses varda šadus dokumentus.

18.4.Puses apstiprina, ka tas rupigi iepazinušas ar Ligumu un ta pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tam saprotami un pienemami.

18.5.Pusem ir tiesibas nodot savas Liguma saistibas trešajam personam vienigi ar Pušu rakstisku piekrišanu.

18.6.Jebkuras izmainas Pušu atbildigo personu, to kontaktinformacija un/vai rekvizitos tiek uzskatitas par savstarpeji saskanotam, ja tas ir nosutitas pa pastu.

18.7.Ja Liguma darbibas laika notiks Puses reorganizacija, tas tiesibas un pienakumus realizes tiesibu un saistibu parnemejs.

18.8.Termini un virsraksti Liguma ir domati vienigi Liguma satura atspogulošanai.

18.9.Ligums ir izstradats un noformets 2 (divos) eksemplaros uz __________ lapam, neskaitot pielikumus, ar vienadu juridisku speku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplars.

XIX. LIGUMA PIELIKUMI

19.1.Visi Liguma pielikumi ir Liguma neatnemama sastavdala un stajas speka ar Liguma parakstišanas bridi.

19.2.Pretrunu gadijuma starp Liguma un/vai ta pielikumu dažadajiem noteikumiem velaks noteikums atcel iepriekš pienemtu, un specials noteikums atcel vispareju noteikumu.

19.3.Ligumam tiek pievienoti Å¡adi pielikumi:

19.3.1.Tame – specifikacija (lokala tame, koptame);

19.3.2.Buvdarbu kalendarais grafiks

19.3.3.SIA „Ekologiskais projekts” izstradatais buvniecibas projekts „Izmainu projekts bernudarzam”;

19.3.4.Darba programma;

19.3.5.Planotais maksajumu grafiks.

XX.PUÅ U REKVIZITI UN PARAKSTI

______________________________________________________________________________________________________________

47