Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

หลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ กลุมอาชีพเกษตรกรรม

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา

การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตองมุงเนนการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนกลุมเปาหมาย ใหสามารถประกอบอาชีพ สรางรายไดที่ มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคคลที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเ และสังคมเนนการจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่เปนฐาน โดยสถานศึกษาตองวิเคราะห5ดานศักยภาพของแตละ พื้นที่ ไดแก ศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพดานภูมิอากาศ ศักยภาพดานภูมิประเทศ ศักยภา ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และศักยภาพดานทรัพยากรมนุษย และวิเคราะหการดําเนินชขอมูลวิถีวิต ความ

ตองการ และประชาชนในภูมิภาคตางๆ ที่เปนผูใชบริการผลผลิตของสถานศึกษา การวิเคราะหขอมูล ดังกลาวจะนํามาสูการกําหนดหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน.เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว จึงตองปรับเปลี่ยน กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมีประส ในอาชีพโดยตรง ผูสอนเปนวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และเปนผูประกอบการในอาชีพนั้น ๆ ให ความสําคัญตอการประเมินผลการจบหลักสูตรที่เนนทักษะ ความสามารถะการมีผลงานแล ชิ้นงาน ที่ได มาตรฐานออกสูตลาดได  การพัฒนาหลักสูตรอาชีพ จึงตองปรับใหมโดยการพัฒนาใหครบวงจร ประกอบดวย ชองทางการประกอบอาชีพ ทักษะของอาชีพ การบริหารจัดการ และโครงการอาชีพพรอม แหลงเงินทุน และใหผูเรียนที่เรียนจบจากหลักสูตรอาชีพมีความาจะสามั่นใจวารถประกอบอาชีพสร าง

รายได ไดอยางแทจริงจึงขอใหสถานศึกษาที่นําหลักสูตรที่ไดพัฒนาแลวนั้น นํามาคัดเลือกใหเหมาะสมก ความตองการของพื้นที่ และนําไปอนุมัติใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป

หลักสูตรอาชีพที่พัฒนาขึ้นไดปรับปรุงจากหลักสูตรอาชีพที่สถานศึกษาในแตละจังหวัด พัฒนาเปนฉบับรางมาแลว สํานักงาน.นํามาพัฒนาเนื้อหาสาระใหกศน ครบวงจรและกําหนดระยะเวลาใน การเรียนใหเหมาะสม โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก สถาบัน.ภาคกศนสํานักงาน กศน.จังหวัด สถานศึกษา วิทยากร ภูมิปญญา และผูที่เกี่ยวของ มารวมพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองจึงทําใหการ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปดวยดี สํานักงาน.ขอขอบคุณมากศนณ โอกาสนี้

(นายประเสริฐ บุญเรือง) เลขาธิการ กศน. ธันวาคม2554

 

สารบัญ

 

หนา

คํานํา

 

สารบัญ

 

ความเปนมา

1

หลักการของหลักสูตร

1

จุดหมาย

2

กลุมเปาหมาย

2

ระยะเวลา

2

โครงสรางหลักสูตร

2

-ชองทางการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

-ทักษะการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

-การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

-โครงการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

การจัดกระบวนการเรียนรู

3

สื่อการเรียนรู

3

การวัดและประเมินผล

4

การจบหลักสูตร

4

เอกสารหลักฐานการศึกษา

4

การเทียบโอน

4

บรรณานุกรม

 

ภาคผนวก

 

คณะผูจัดทํา

 

หลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ จํานวน60 ชั่วโมง

กลุมวิชาอาชีพเกษตรกรรม

ความเปนมา

จากนโยบายการดําเนินงานของสํานักงาน กศน.ประจําปงบประมาณ2555 มุงเนนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาดานอาชีพใน5กลุมอาชีพ ประกอบดวย อาชีพดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานพาณิชยกรรม ดานความคิดสรางสรรค และดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง โดยมุงใหกลุมเปาหมายผูเขารับการ ฝกอบรมดานอาชีพ สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง และสรางรายไดที่มั่นคง

อาชีพดานเกษตรกรรม นับเปนอาชีพหลักของเกษตรกรของประเทศ และผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญใชปุยเคมีเปนหลัก เนื่องจากหาซื้องาย ใชแลวเห็นผลรวดเร็ว แตในระยะยาวสเสื่อมงผลใหดิน โทรม รวมทั้งผลกระทบดานสารตกคางในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสงผลโดยตรงตอสุขภาพของผูบริโภค การใชปุยชีวภาพ ซึ่งผลิตจากสารธรรมชาติ เปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาผลกระทบที่เกิดจากการใช ปุยเคมี และการทําปุยชีวภาพ สามารถทําเปนอาชีพสรางรายไดใหนไดกับประชาชอีกอาชีพหนึ่ง

หลักการของหลักสูตร

หลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย มีหลักการดังนี้

1.เปนการจัดหลักสูตรดานเกษตรกรรม ที่มีความยืดหยุนดานการจัดกระบวนการเรียนรู และการ วัดผลประเมินผล โดยบูรณาการใหสอดคลองกับศักยภาพของชุมชนใน5ดาน คือ ศักยภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษ ภูมิประเทศ ศักยภาพดานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย

2.การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ มุงเนนกลุมเปาหมาย ประชาชนผูไมมีอาชีพ หรือผูที่มีอาชีพแตตองการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

3.เปนการสงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานรวมกับเครือขาย

4.เปนการสงเสริมใหมีการเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร

5.การจัดกระบวนการเรียนรู มุงเนนการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานการฝกปฏิบัติ การเรียนรูดวย

ตนเอง เพื่อพัฒนากลุมเปาหมายใหมีความพรอมในการประกอบอาชีพใหเกิดความเขมแข็ง มั่นคง

2

จุดหมาย

หลักสูตรการประกอบอาชีพทําปุยชีวภาพ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย มีจุดหมายเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ สามารถประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพไดอยางมีคุณธรรม

กลุมเปาหมาย

หลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุภาพยชีวสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยกําหนดคุณสมบัติกลุมเปาหมายผูเขารับการอบรม ดังนี้

1.ประชาชนผูไมมีอาชีพ

2.ประชาชนผูมีอาชีพและต องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จํานวน60 ชั่วโมง

-ภาคทฤษฏี จํานวน20 ชั่วโมง

-ภาคปฏิบัติ จํานวน40ชั่วโมง

โครงสรางหลักสูตร

1.ชองทางการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

1.1ความสําคัญในการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

1.2แหลงเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

1.3การสํารวจทรัพยากรในการทําปุยชีวภาพที่มีในชุมชน

1.4ทิศทางการประกอบอาชีพ

2.ทักษะการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

2.1ประเภทของปุยชีวภาพ

2.2วัสดุ อุปกรณ โรงเรือน ในการทําปุยชีวภาพ

2.3วิธีการในการทําปุยชีวภาพ/ฝกปฏิบัติทําปุยชีวภาพสูตรตาง ๆ

2.4การนําปุยชีวภาพไปใช

2.5วิธีการจัดเก็บ และรักษาคุณภาพปุยชีวภาพ

3

3.การบริหารจัดการอาชีพการทําปุยชีวภาพ

3.1การควบคุมคุณภาพการผลิต และบรรจุภัณฑ

1)เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพปุยหมักชีวภาพ

2)บรรจุภัณฑ

3.2การจัดการ/การตลาด

1)การจัดทําฐานขอมูลลูกคา

2)การกระจายสินคา

3)การประชาสัมพันธ

3.3การวิเคราะหศักยภาพในการใช ปุยชีวภาพ

1)ความตองการในการใชปุยชีวภาพ

2)การบันทึกขอมูลตนทุน-กําไร

3)การแขงขันในตลาดผูผลิตปุพยชีวภา

3.4คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

4.โครงการการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

4.1ความสําคัญของโครงการการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

4.2ประโยชนของโครงการการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

4.3องคประกอบของโครงการการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

4.4การเขียนโครงการการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

4.5การประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของโครงการการประกอบอาชีพการทํา ปุยชีวภาพ

การจัดกระบวนการเรียนรู

1.ศึกษาขอมูลจากเอกสาร/ภูมิปญญา

2.การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรู

3.เรียนรูดวยตนเอง

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู

5.ฝกปฏิบัติจริง

4

สื่อการเรียนรู

หลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ดังนี้

1.เอกสารความรูการทําปุยชีวภาพ

2.ใบความรูการทําปุยชีวภาพ

3.ภูมิปญญา/ผูรู

4.แหลงเรียนรูการผลิตปุยชีวภาพ

5.ใบงาน

6.แบบสํารวจ

7.แบบบันทึกขอมูลการเรียนรู

การวัดและประเมินผล

หลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตาม อัธยาศัย มีการวัดผลและประเมินผล ดังนี้

1.การประเมินความรูภาคทฤษฏีระหวางเรียนและจบหลักสูตร

2.การประเมินผลงานระหวางเรียนจากการปฏิบัติไดผลงานที่มีคุณภาพสามารถสรางรายได และ จบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

1.มีเวลาเรียนไมนอยกวรอยละา 80

2.มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไมนอยกวาร60อยละ

3.มีผลงานที่มีคุณภาพ

เอกสารหลักฐานการศึกษา

1.หลักฐานการประเมินผล

2.ทะเบียนคุมวุฒิบัตร

3.วุฒิบัตรการศึกษา ออกโดยสถานศึกษา

การเทียบโอน

ผูเรียนที่จบหลักสูตรนี้สามารถนําไปเทียบโอนผลการเรียนรูกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ในสาระการประกอบอาชีพวิชาเลือกที่สถานศึกษาไดจัดทําขึ้น

5

บรรณานุกรม

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา. หลักสูตร การประกอบอาชีพ การทําปุยอินทรีย ชีวภาพ.2554.

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง. หลักสูตรการผลิต ปุยชีวภาพ.2554.

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง. หลักสูตรการทํา ปุยชีวภาพ.2554.

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ.หลักสูตรการทํา ปุยชีวภาพ.2554.

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี.หลักสูตรการทํา ปุยชีวภาพ.2554.

นายนัด พรหมรัตน.ภูมิป ญญาดานการผลิตปุยชีวภาพ.(บานโสนายขัน หมู9ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง) สัมภาษณ.28 พฤศจิกายน, 2 ธันวาคม2554.

การทําปุยชีวภาพ.www.nfe.go.th/13/banprak/culture/cu102.html. ปุยชีวภาพ การใชประโยชน.www .banrainarao.com ภูมิปญญาทองถิ่น:รวมสูตรปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ

6

ภาคผนวก

7

แบบรางโครงการอาชีพ

1.ชื่อโครงการอาชีพ

2.ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ(ลงชื่อ)

3.ที่ปรึกษา1.

2.

4.หลักการและเหตุผล.

5.วัตถุประสงค

6.เปาหมาย

ดานปริมาณ

ดานคุณภาพ

7.ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน

การเตรียมการ

การเตรียมสถานที่

การดําเนินงาน

8

8.

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

 

9.

สถานที่ประกอบการ

 

10.

รูปแบบผลิตภัณฑ/บริการ

 

 

ผลิตภัณฑ/บริการ

ลักษณะเดน

 

1.

1.

 

2.

2.

 

3.

3.

11.

การวางแผนบริหารจัดการ

 

 

แผนการตลาด

 

แผนการผลิต

แหลงวัตถุดิบ

แผนบริหารจัดการ

12. ประมาณการตนทุนการผลิตและการกําหนดราคาจัดจําหนาย

 

ผลิตภัณฑ/บริการ

 

ตนทุน

 

ราคาขาย

ราคาขายของคูแข(ถงามี)

1.

 

1.

 

1.

 

1.

2.

 

2.

 

2.

 

2.

3.

 

3.

 

3.

 

3.

9

13. ประมาณการรายรับและรายจายในการประกอบอาชีพตอเดือน

 

รายรับ

บาท

ราคาจาย

บาท

 

จากยอดขาย

 

คาเชาสถานที่

 

 

จากรายไดอื่น

 

คาวัตถุดิบ/วัสดุเพื่อผลิต

 

 

 

 

คาแรงงาน

 

 

 

 

คาสาธารณูปโภค

 

 

 

 

(คาน้ําคาไฟ คา

 

 

 

 

โทรศัพท)

 

 

 

 

คาใชจายอื่น

 

 

 

 

....

 

14.ทรัพยากร/งบประมาณ

 

 

 

 

ทรัพยากร

 

 

 

 

งบประมาณ

 

 

 

15. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมดําเนินงาน

 

 

 

 

 

ป พ.ศ.

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.ผลที่คาดวาจะไดรับ 1)

2)

3)

4)

17.ปญหา/ อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

10

18. การประเมินผล(ตนเองของผูเรียน)

(ลงชื่อ)

 

ผูเสนอโครงการ

(

 

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา

(ลงชื่อ)

 

อาจารยที่ปรึกษา

(

 

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ความเห็นของการตรวจสอบโครงการ

 

(ลงชื่อ)

 

ผูวิเคราะหโครงการ

 

(

 

)

 

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ผลการพิจารณาโครงการ

 

 

 

( ) อนุมัติใหดําเนินการได

(

) อนุมัติในหลักการ

 

ลงชื่อ...........................................

 

ผูวิเคราะหโครงการ

( .........................................

 

)

 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.....................................

 

 

 

11

ตัวอยาง รางโครงการอาชีพ

1.ชื่อโครงการอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป

2.ชื่อผูรับผิดชอบโครงการนางสาวอารียา ศิริมาลา

3.ที่ปรึกษา1. นายรอบรู สอนดี

2.นางสมศรี ดีพรอมจริง

4.หลักการและเหตุผล

อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน คนทุกคนตองรับประทานอาหารทุกวันโดยคนในชุมชนของ สวนใหญประกอบอาชีพนอกบานไมมีเวลาในการประกอบอาหารเองนอกจากนั้นชุมชนใกลเคียงมี สํานักงานของเอกชนซึ่งมีพนักงานจํานวนมากแตในบริเวณชุมชนมีรานจําหนายอาหารสําเร็จรูปนอย ไม เพียงพอตอความตองการของลูกค และบางรานมีคุณภาพอาหารและการบริการไมคราคาขายปานกลางอยดี

ดังนั้น จากความรูและทักษะการฝกทักษะอาชีพ การบริหารจัดการในอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป และขอมูลบริบทชุมชนดังกลาว จึงไดมีความคิดเห็นวา นาจะมีสวนแบงตลาดในการจําหนายอาหาร สําเร็จรูปไดอีก โดยมีความมั่นใจวา จะประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปไดอยางมีคุณภาพ และ ตอเนื่อง

5.วัตถุประสงค

1.เพื่อเปนชองทางในการประกอบอาชีพ

2.เพื่อประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปใหเกิดรายได

3.เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับประทานอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณภาพ หลากหลาย และราคา ยอมเยาว

6.เปาหมาย

ดานปริมาณ

1.ปรุงและจําหนายอาหารสําเร็จรูปทุกวันวันละ5 – 10 อยาง

2.มีรายไดหลังจากหักคาใชจายแลว ไม800นอยกว– 1,000า บาท ตอวัน

ดานคุณภาพ

- ดําเนินงานอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปไดอยางมีคุณภาพ และตอเนื่อง

12

7. ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

7.1การเตรียมการ

-ศึกษาสํารวจขอมูลเชน แหลงและราคาวัตถุดิบประเภทตางๆที่ตรวมทั้งองใช ตรวจสอบ

ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณที่ตองใชในการปรุงและจํายอาหาหรสําเร็จรูป

-สํารวจตลาด และความนิยมประเภทอาหารสําเร็จรูป

-กําหนดรายการอาหารที่จะจําหนาย

-กําหนดวันเริ่มจําหนาย

-เขียนโครงการ

-ขออนุมัติโครงการ

-เตรียมหาทุน

7.2การเตรียมสถานที่

-จัดตกแตงสถานที่

-เตรียมวัสดุอุปกรณ

7.3การดําเนินงาน

-ประชาสัมพันธกลุมลูกคาเปาหมาย

-ดําเนินงานปรุงอาหารและจัดจําหนาย

-จัดทําบัญชี ประเมินการปฏิบัติงานเปนรายสว/ัปดาหน/รายเดือน

-ประเมินสรุปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด

-เสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพ

8.ระยะเวลาดําเนินโครงการ

1 มกราคม – 30 กันยายน2555

9.สถานที่ประกอบการ

บานของนางสาวอารียา ศิริมาลา เลขที่99ชุมชนบานลาง ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดตราด

10.รูปแบบผลิตภัณฑ/บริการ

 

ผลิตภัณฑ/บริการ

 

ลักษณะเดน

1.

อาหารสําเร็จรูป

1.

สด ใหม สะอาด

2.

อาหารปนโต

2.

ราคาไมแพง

3.

อาหารสําหรับงานเลี้ยงเล็กๆ ตามเทศกาล

3.

ทําจากวัตถุดิบในทองถิ่น

13

11.การวางแผนบริหารจัดการ

11.1แผนการตลาด

1)ลูกคากลุมเปาหมาย

1.ลูกคาในชุมชนที่ทํางานนอกบาน ไดแก พนักงานบริษัทขาราชการหางร ประชาชน

ทั่วไป

2.กลุมจัดเลี้ยง เชน งานสังสรรค งานวันเกิด วันสําคัญอื่นๆ

3.ลูกคาจากชุมชนอื่นๆ

2)การโฆษณา

1.แผนพับใบปลิว

2.ติดปายโฆษณาตามสถานที่ตาง ๆ ในตัวเมืองตลาดและชุมชนใกลเคียง

3.การบอกตอ

3)ประชาสัมพันธ

-ในวันเปดกิจการวันแรก ทางรานจะมีการแจกของชํารวยใหลูกคาที่มารับประทานอาหารในราน

และซื้อกลับบาน

4)การสงเสริมการขาย

-ซื้ออาหาร5 อยาง/ครั้ง แถม น้ําพริก1ถุง

-บัตรสะสมแตม ซื้ออาหารครบ20ครั้ง แถม แกง1 ถุง

11.2แผนการผลิต

1.เนนความหลากหลายของอาหาร

2.เนนคุณภาพ สด ใหม รสชาติดี อรอยคงที่สม่ําเสมอ

3.มีการบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

11.3แหลงวัตถุดิบ

1.วัตถุดิบในทองถิ่น

2.วัตถุดิบตามฤดูกาล

3.วัตถุดิบที่เปนอาหารสดตองจัดการหมุนเวียนวันตอวัน สวนอาหารแห1ครั้งงสัปดาหละ

11.4แผนบริหารจัดการ

1.เปนธุรกิจในครัวเรือน

2.ลูกคาสะดวกสบาย มีที่จอดรถ

14

12. ประมาณการตนทุนการผลิตและการกําหนดราคาจัดจําหนาย

 

 

ผลิตภัณฑ/บริการ

ตนทุน(บาท)

ราคาขาย (บาท)

ราคาขายของคูแข(ถงามี)

 

1.

แกง

20 บาท

25 บาท

30 บาท

 

2.

ตมยํา

25 บาท

30 บาท

30 บาท

 

3.

ผัดผักรวมมิตร

20 บาท

25 บาท

30 บาท

 

4.

ตมจืด

20 บาท

25 บาท

30 บาท

 

5.

น้ําพริก

20 บาท

25 บาท

25 บาท

13. ประมาณการรายรับและรายจายในการประกอบอาชีพตอเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายรับ

บาท

ราคาจาย

บาท

 

จากยอดขาย

30,000 -

คาเชาสถานที่

ไมมี

 

จากรายไดอื่น

3,000 -

คาวัตถุดิบ/วัสดุเพื่อผลิต

15,000 -

 

 

 

 

คาแรงงาน

5,000 -

 

 

 

 

คาสาธารณูปโภค

800 -

 

 

 

 

(คาน้ําคาไฟ

 

 

 

 

 

คาโทรศัพท)

 

 

 

 

 

คาใชจายอื่น

500 -

 

 

รวม

33,000-

รวม

21,000 -

14.ทรัพยากร/ งบประมาณ ทรัพยากร

-ใชคนในครอบครัว

-ใชเครื่องมืออุปกรณ เครื่องครัว ที่มีอยูแลว

งบประมาณ

-จํานวนเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุน เริ่มโครงการ5,000บาท

15

15. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมดําเนินงาน

 

 

 

 

 

 

ป พ.ศ. 2555

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

 

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

 

การเตรียมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สํารวจตลาด และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความนิยมประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารสําเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดทุกวั

 

- กําหนดรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารที่จะจําหนาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อไมให

 

- เขียนโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ํา

 

- ขออนุมัติโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เตรียมหาทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดตกแตงสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เตรียมวัสดุอุปกรณ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ

 

- ประชาสัมพันธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมลูกคาเปาหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชเวลานาน

า

- ดําเนินงานปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อไมใหลูกค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลืม

 

อาหารและจัดจําหน

าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดทําบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานเปนรายวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ รายสัปดาห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประเมินสรุปเมื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาที่กําหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เสนอแนวทางการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16.ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.สามารถประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูปไดอยางตอเนื่อง มีรายไดที่สามารถนําไปใชใน การดํารงชีวิตและนําไปใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางตอเนื่อง

2.การดํารงชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นเปนลําดับ

17.ปญหา/ อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

-การหาเงินทุนจากแหลงอื่น

18.การประเมินผล

1.ประเมินผลจากการจัดทําบัญชี

2.ประเมินผลจากขอมูลสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด

(ลงชื่อ)

อารียา ศิริมาลา

ผูเสนอโครงการ

( นางสาวอารียา ศิริมาลา )

 

วันที่ 30

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2555

17

(ตัวอยาง) แบบประเมินโครงการ โครงการ.................................................................

ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

คําชี้แจง ใหพิจารณาเอกสารโครงการ พรอมวิเคราะห และประเมินตามประเด็นที่กําหนด โดยใหทําเครื่องหมาย/ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็น

.............................................................................................................................................................

1.

องคประกอบในโครงการ

 

 

 

(

) มีครบ

(

) มีไมครบ ขาดหัวข..............................อ

2.

ชื่อโครงการชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระของโครงการ

 

(

) ชัดเจน

(

) ไมชัดเจน

3.

ระบุผูรับผิดชอบโครงการ

 

 

 

(

) ชัดเจน

(

) ไมชัดเจน

4.

ระบุที่ปรึกษาโครงการ

 

 

 

(

) ชัดเจน

(

) ไมชัดเจน

5.หลักการและเหตุผล 5.1 ความสอดคลองกับปญหาและความตองการ

( ) สอดคลอง

( ) ไมสอดคลอง

5.2 ความชัดเจนของปญหาและความตองการ

( ) ชัดเจน

( ) ไมชัดเจน

6.วัตถุประสงค 6.1 ความสอดคลองกับหลักการและเหตุผล

 

( ) สอดคลอง

(

) ไมสอดคลอง

6.2

ความสอดคลองกับเปาหมาย

 

 

( ) สอดคลอง

(

) ไมสอดคลอง

6.3

ความสอดคลองกับผลที่คาดวาจะไดรับ

 

( ) สอดคลอง

(

) ไมสอดคลอง

6.4

ความเปนไปได

 

 

 

( ) มีความเปนไปได

(

) เปนไปไมได

18

7.เปาหมาย

7.1ความสอดคลองกับวัตถุประสงค

 

( ) สอดคลอง

(

) ไมสอดคลงอ

 

7.2 การระบุหนวยนับ

 

 

 

(

) วัดได

(

) วัดไมได

 

7.3 ความเปนไปได

 

 

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

8.

ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน

 

 

8.1 การกําหนดขั้นตอน

 

 

 

(

) ชัดเจน

(

) ไมชัดเจน

 

8.2 การกําหนดระยะเวลาตามแผนการดําเนินงาน

 

(

) ชัดเจน

(

) ไมชัดเจน

 

8.3 สอดคลองกับวัตถุประสงค

 

( ) สอดคลอง

(

) ไมสอดคลอง

 

8.4 ความเปนไปได

 

 

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

9.

ระยะเวลาดําเนินการ

 

 

 

( ) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

10. สถานที่ประกอบอาชีพ

 

 

 

(

) ชัดเจน

(

) ไมชัดเจน

11. รูปแบบผลิตภัณฑ/บริการ

 

 

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

12. การวางแผนบริหารจัดการ

 

 

 

แผนการตลาด

 

 

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

 

การผลิต

 

 

 

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

 

แหลงวัตถุดิบ

 

 

 

(

) เพียงพอความตองการ(

) ไมเพียงพอความตองการ

 

แผนการบริหารจัดการ

 

 

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

19

13.

ประมาณการตนทุนการผลิตและการกําหนดราคาจัดจําหนาย

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

14.

ประมาณการรายรับและรายจายในการประกอบอาชีพตอเดือน

 

(

) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

15.ทรัพยากร/ งบประมาณ 15.1 ความเปนไปไดของทรัพยากรที่ใช

 

( ) เปนไปได

( ) เปนไปไมได

15.2

เปรียบเทียบงบประมาณกับเปาหมาย

 

( ) คุมคา

( ) ไมคุมคา

15.3

ความเปนไปไดของงบประมาณกับงานอาชีพ

 

( ) เปนไปได

(

) เปนไปไมได

16. ผลที่ไดรับจากโครงการ

 

 

16.1

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล

 

( ) สอดคลอง

( ) ไมสอดคลอง

16.2

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

 

( ) ไมมี

(

) มี คือ................................................

17. ปญหา/ อุปสรรค/ขอเสนอแนะ

 

 

 

( ) มี

(

) ไมได

18.การประเมินผล 18.1 ระบุวิธีการประเมินผล

( ) ชัดเจน ( ) ไมชัดเจน 18.2 ระบุเครื่องมือหรือแหลงขอมูลที่ใชในการประเมินผล

( ) ชัดเจน ( ) ไมชัดเจน

(ลงชื่อ)

 

ผูประเมินโครงการ

 

(

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

20

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิเคราะหโครงการ

 

 

 

( ) อนุมัติใหดําเนินการได ( ) อนุมัติในหลักการ

( ) ปรับปรุงใหม

 

(ลงชื่อ)

 

ผูวิเคราะหโครงการ

 

(

 

)

หัวหนา กศน.ตําบล

 

 

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ผลการพิจารณาโครงการ

 

 

 

( ) อนุมัติใหดําเนินการได

(

) อนุมัติในหลักการ

 

(ลงชื่อ)

 

ผูวิเคราะหโครงการ

 

(

 

)

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ

 

 

วันที่

เดือน

พ.ศ.

21

ใบงาน

สําหรับการศึกษาดูงาน

สถานที่ วิทยากร

อาชีพที่ศึกษาดูงาน

ขั้นตอนการประกอบอาชีพที่ศึกษาดูงาน

1)

2)

3)

4)

5) อุปกรณการประกอบอาชีพที่ศึกษาดูงา น

ระยะเวลาของการผลิต/บริการ เทคนิคการประกอบอาชีพ(เชน เจียวไขฟู ตองใสน้ํามันเยอะๆ ใสมะนาวเล็ก) นอย

แนวทางและวิธีการแกปญหา

22

การจัดสถานที่ของแหลงเรียนรู

การจัดจําหน/บริการาย

รายได/ค าใชจายในการประกอบอาชีพ

การหาแหลงเงินทุน

ความเปนไปไดที่จะประกอบอาชีพที่ไดงานศึกษาดู(เสนทางความกาวหนา หรือ ความเจริญเติบโตของ อาชีพที่ศึกษาดู

อาชีพที่ศึกษาดูงานสอดคลองกับความตองการของทาน หรือ ไม

(ลงชื่อ)

ผูเรียน/ผูศึกษาดูงาน

(

)

วันที่ เดือน

พ.ศ.

23

รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรการประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

เรื่อง

 

จุดประสงค

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

 

ชั่วโมง

 

 

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชองทางการประกอบ

1.

อธิบายความสําคัญ ในการประกอบ1.1

ความสําคัญในการประอบ

1.1 ศึกษาขอมูลเอกสาร ื่ออิเล็คทรอนิคสส

 

1

 

-

 

อาชีพการทําปุยชีวภาพ

อาชีพการทําปุยชีวภาพได

อาชีพการทําปุยชีวภาพ

แหลงเรียนรูภูมิปญญาเกี่ยวกับการทําปุย

 

 

 

 

 

 

2.

วิเคราะหความเปนไป ดในการ

1.2 แหลงเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบ

ชีวภาพ เพื่อเปนขอมูลในการประกอบอาชีพ

-

 

3

 

 

ประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพได

อาชีพ การทําปุยชีวภาพ

การทําปุยชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

3.

สํารวจทรัพยากรในการทําปุย

1.3 การสํารวจทรัพยากรในการทําปุ

1ย.2 สํารวจทรัพยากรที่ใ ชในการประกอบ

 

1

 

-

 

 

ชีวภาพที่มีในชุมชนได

ชีวภาพที่มีในชุมชน

อาชีพการทําปุยชีวภาพที่มีในทองถิ่น

 

 

 

 

 

 

4.

บอกทิศทางการประกอบอาชีพ

1.4 ทิศทางในการประกอบอาชีพ

1 . 3 แ ล ก เ ป ลี่ย น เ รี ย น รูกับ ก ลุมแ ล ะ ส รุ ป

 

1

 

-

 

 

 

 

 

องคความรู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ครู ผูเรียน และผูรู รวมกันอภิปรายทิศทาง

 

 

 

 

 

 

 

ความกาวหนา และพัฒนาอาชีพการประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพการทําปุยชีวภาพในรูปแบบที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

กับตนเอง เชน ลูกจาง เจาของกิจการ รวมทุน

 

 

 

 

 

 

 

พอคาคนกลางแปรรูปผลิตภัณฑ ฯลฯ โดย

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานึงถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติความ

 

 

 

 

 

 

 

 

คุมคา และความตองการของตลาด

 

 

 

 

24

เรื่อง

 

จุดประสงค

เนื้อหา

 

การจัดกระบวนการเรียนรู

 

ชั่วโมง

 

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทักษะการประกอบอาชีพ

1. อธิบายเกี่ยวกับปุยชีวภาพ ประเภท2.1 ประเภทของปุยชีวภาพ

2.1 ศึกษาเอกสารใบความรูเกี่ยวกับประเภท

2

-

 

การทําปุยชีวภาพ

ตาง ๆ ได

2.2 วัสดุ อุปกรณ โรงเรียนในการทําคุณสมบัติและการทําปุยชีวภาพ

 

2

-

 

 

2.

จัดเตรียมวัสดุ– อุปกรณ และ

ปุยชีวภาพ

2.2

วิทยากร/ภูมิปญญาใหความรูภาคทฤษฎี

 

2

21

 

 

โรงเรือนในการทําปุยชีวภาพได

2.3 ขั้นตอนการทําปุยชีวภาพ และฝ2.3กเตรียมวัสดุ อุปกรณ โรงเรือน

 

 

 

3.

อธิบายขั้นตอนและสามารถ

ปฏิบัติทําปุยชีวภาพสูตรตาง ๆ2.4

ปฏิบัติการทําปุยชีวภาพ

 

2

-

 

 

ปฏิบัติการทําปุยชีวภาพสูตรตาง ๆ 2ได.4การนําปุวภาพไปใชยชี

2.5

ปฏิบัติการนําปุยชีวภาพไปใชารจัดเก็บ

 

 

 

 

2

-

 

 

4.

ใหคําแนะนํา และใชปุยชีวภาพได2.5วิธีการจัดเก็บ และรักษา คุณภาพและรักษาคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางถูกตอง

ปุยชีวภาพ

2.6 จดบันทึกผลการเรียนรู และนําเสนอผล

 

 

 

 

 

5.

เก็บและรักษาคุณภาพปุยชีวภาพได

 

การเรียนรู

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 วิทยากร/ภูมิปญญา ตรวจสอบผลงาน ให

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ

 

 

 

 

 

 

 

2.8

สรุปองคความรูเพื่อการพัฒนาตอเนื่อง

 

 

3. การบริหารจัดการการ

1. วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

3.1 การควบคุมการผลิตและบรรจุ

3.1 ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางการ

1

-

 

อาชีพการทําปุยชีวภาพ

และออกแบบการบรรจุปุยชีวภาพไดภัณฑ

ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ก า ร ทํ า ปุยชี ว ภ า พ ศึ ก ษ า

 

 

 

 

2.

จัดทําฐานขอมูลลูกคาที่เปนป-จจุบันเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพปุประเด็นยการควบคุมคุณภาพการผลิต บรรจุ

 

 

 

 

ได

หมักชีวภาพ

ภัณฑและการตลาด

 

 

 

 

3.

วางแผนและปฏิบัติการกระจาย

- บรรจุภัณฑ

3.2

วิทยากร/ภูมิปญญาใหความรูเกี่ยวกับการ

 

 

25

เรื่อง

 

จุดประสงค

เนื้อหา

 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู

 

ชั่วโมง

 

 

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินคา และประชาสัมพันธได

3.2 การจัดการตลาด

 

บริหารจัดการการตลาด การประกอบอาชีพ

 

1

4

 

 

4.

วิเคราะหตามตองการในการใชปุย- การจัดทําฐานขอมูลลูกคา

 

การทําปุยชีวภาพ

 

 

 

 

 

ชีวภาพ และการแขงขันในตลาดผูผลิต- การกระจายสินคา

 

3.3 ฝกปฏิบัติจัดทําฐานขอมูลลูกคา

แผนการ

 

 

 

ปุยชีวภาพได

- การประชาสัมพันธ

 

กระจายสินคา และการประชาสัมพันธ

 

 

 

 

 

5.

บันทึกขอมูล ตนทุน- กําไรได

3.3 การวิเคราะหศักยภาพในการใช



3.4 ฝกปฏิบัติ วิเคราะหามตควองการของผูใช

1

3

 

 

6.

ประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ ปุยชีวภาพ

 

ปุยชีวภาพ

การจดบันทึกตนทุนกําไร และ

 

 

 

 

ดวยความซื่อสัตย และรับผิดชอบต-อความตองการในการใชปุ ชีวภาพย

ศึกษาสภาวะการแขงขันในตลาดปุยชีวภาพ

 

 

 

 

ชุมชน และสังคม

- การบันทึกขอมูล ตนทุน-กําไร

 

3.5 นําเสนอผลการฝกปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยน

 

 

 

 

 

- การแขงขันในการตลาดผูผลิตปุเรียนรู

กับกลุม

 

 

 

 

 

 

ชีวภาพ

 

3.6 วิทยากร/ภูมิปญญา ใหคําแนะนําเสนอแนะ

 

 

 

 

 

 

3.4 คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู 3.7 สรุปองคความรู เรื่องชองทางการประกอบ1

-

 

 

 

 

ประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

อาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ และการ

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการอาชีพการทําปุชีวภาพย เพื่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมเสนอโครงการและแผนการประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพการทําปุยชีวภาพ

 

 

 

4. โครงการการประกอบ

1.

บอกความสําคัญของโครงการ

4.1 ความสําคัญของโครงการการ

 

 

 

 

½

-

 

4.1 จัดใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู

 

อาชีพการทําปุชีวภาพย

อาชีพได

ประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

เรื่อง ความสําคัญของโครงการอาชีพ

½

-

 

 

2.

บอกประโยชนของโครงการ

4.2 ประโยชนของโครงการการ

ประโยชนของโครงการอาชีพ องคประกอบ

 

26

เรื่อง

 

จุดประสงค

เนื้อหา

การจัดกระบวนการเรียนรู

 

ชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพได

ประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

ของโครงการอาชีพ แลวจัดกิจกรรมการ

 

 

 

 

 

3.

บอกองคประกอบของโครงกา

4.3 องคประกอบของโครงการการ

สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น เพื่อ 1

-

 

 

อาชีพได

ประกอบอาชีพการทําปุยชีวภาพ

สรางแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู

6

 

 

4.

อธิบายความหมายของ

4.4 การเขียนโครงการการประกอบ

4.2 จัดใหผูเรียนศึกษาสาระขอมูลจากใบความ

1

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของโครงการอาชีพได

อาชีพการทําปุยชีวภาพ

เรื่อง ตัวอยางการเขียนโครงการอาชีพที่ดี

-

3

 

 

5.

อธิบายลักษณะการเขียนโครงการที่4.5

การประเมินความเหมาะสมและ

เหมาะสม และถูกตอง พรอมจัดการอภิปรา

 

 

 

 

ดีตามองคประกอบของโครงการ

สอดคลองของโครงการการประกอบ

สรุปแนวคิดเปนแนวทางในการเขียนโครงการ

 

 

 

 

อาชีพได

อาชีพการทําปุยชีวภาพ

อาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกตอง

 

 

 

 

6.

เขียนโครงการในแตละ

 

4.3 จัดใหผูเรียนฝกปฏิบัติ การเขียนโครงการ

 

 

 

องคประกอบใหเหมาะสมและ

 

อาชีพ

 

 

 

 

ถูกตองได

 

4.4 กําหนดใหผูเรียนฝกปฏิบัติการประเมิน

 

 

 

 

7.

ประเมินความเหมาะสมและ

 

ความเหมาะสมและสอดคลองของโครงอาชีพ

 

 

 

 

สอดคลองของโครงการอาชีพได

 

4.5 จัดใหผูเรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ใหมี

 

 

 

 

 

 

ความเหมาะสมและถูกตอง

 

 

 

 

 

 

 

4.6 กําหนดใหผูเรียนเขียนโครงการอาชีพของ

 

 

 

 

 

 

ตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณดําเนินงานอาชีพ และใชในการ

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการประกอบอาชีพตอไป

 

 

 

27

ใบความรูที่1 ความรูเรื่องปุยชีวภาพ

___________________________

ความหมายของปุย กรมวิชาการเกษตร(อางใน กศน.บานแพรก) ปุย หมายถึง วัตถุหรือสารที่เราใส ลงไปในดิน โดยมีวัตถุประสงคจะใหธาตุอาหารเพิ่มเติมแกพืช ใหมีปริมาณที่เพียงพอามที่พืชและสมดุลต ตองการ

ตามพระราชบัญญัติปุย พุทธศักราช2518(อางใน กศน. บานแพรก) ใหคําจํากัดความปุยไววา หมายถึง สารอินทรีย หรืออนินทรีย ไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตาม สําหรับใชเปนธาตุ แกพืชได ไมวาโดยวิธีใด หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช

ประเภทของปุย

1.ปุยเคมี หมายถึง ปุยที่ไดจากสารอนินทรีย หรืออินทรียสังเคราะห

2.ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยที่ไดจากอินทรียวัตถุ ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธี ทําใหชื้น สับ บด ห หรือ วิธีการอื่น ๆ แตไมใชปุยเคมีปุยชีวภาพหรือ

3.ปุยชีวภาพ หมายถึง ปุยที่ประกอบดวยจุลินทรียที่มีชีวิต ที่สามารถสรางธาตุอาหารหรือช ธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช หรืออาจเรียกวา ปุยจุลินทรีย

ประโยชนของปุยชีวภาพ ชวยทดแทนปุยเคมีในพืชตระกูลถั่ว ชวยสรางความสมดุลของธาตุอาหาร ในพืช ราคาถูก

คุณสมบัติและประโยชนของจุลินทรีย E.M. (อี เอ็ม) คืออะไร(กศน.บานแพรก)

E.M. ยอมาจากคําวEffectiveา Micro-organisms หมายถึง กลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการ สรางความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น ซึ่งคนพบโดยศาสตราจารย.เทรโอะ ชิงะ(Terou ดร

Higa) แหงมหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุน

ลักษณะโดยทั่วไปของE.M.

เปนของเหลวสีน้ําตาล กลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวาน(ซึ่งเปนผลจากการทํางานของกลุมจุลินทรีย ตาง ๆ ในE.M.) เปนกลุมจุลินทรียที่มีชีวิต ไมสามารถใชคมีรวมกับสารเหรือยาปฏิชีวนะและยาฆาเชื้อ

ตาง ๆ ได ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และแมลงที่เปนประโยชน ชวยปรับสภาพค สมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนกลุมจุลินทรียที่สามารถนําไปเพาะขยายไดดวยตนเอง

28

ประโยชนของจุลินทรียโดยทั่วไป ดานการเกษตร

1.ชวยปรับสภาพความเปนกรด- าง ในดินและน้ํา

2.ชวยแกปญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดตาง ๆ

3.ชวยปรับสภาพดินใหรวนซุย อุมน้ํา และอากาศผานไดดี

4.ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ ใหเปนอาหารพืช สามารถดูดซึมไดดี

5.ชวยสรางฮอรโมนพืช ทําใหพืชใหผลผลิตสูงดีขึ้นมีคุณภาพ

6.ชวยใหผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไวไดนาน มีประโยชนตอการขนสงไกล ๆ

7.ชวยกําจัดกลิ่นเหม็นจากฟารมปศุสัตวไก และสุกร

8.ชวยกําจัดน้ําเสียจากฟารม

9.ชวยกําจัดแมลงวัน โดยตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน

10.ชวยเสริมสุขภาพสัตวเลี้ยง ทําใหสัตวแข็งแรง มีความตรคสูงานทานโ

ดานการประมง

1.ชวยควบคุมคุณภาพในบอเลี้ยงสัตวน้ํา

2.ชวยแกปญหาโรคพยาธิในน้ําที่เปนอันตรายตอกุง ปลา กบ และสัตวน้ํา

3.ชวยรักษาโรคแผลตาง ๆ ในสัตวน้ํา

4.ชวยลดปริมาณขี้เลนในบอ

ดานสิ่งแวดลอม

1.ชวยปรับสภาพเศษอาหารจากครัวเรือน ใหกลายเปนปุยที่มีประโยชนตอพืชผักได 

2.ชวยปรับสภาพน้ําเสียจากอาคารบานเรือน โรงงาน หรือแหลงน้ําเสีย

3.ชวยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะ

การเก็บรักษาจุลินทรีย

สามารถเก็บรักษาไวไดนาน อยางน6เดือนในอุณหภูมิหอยองปกติ ไม46เกิน.50° C ตองปดฝาให สนิท อยาใหอากาศเขา อยาเก็บไวนในตูทุกครั้งที่แบเย็ งไปใชตองรีบปดฝาใหสนิทE.M.การนําไปขย ยตอ ควรใชภาชนะที่สะอาด และใชใหหมดภายในเวลาที่กําหนด

ที่มา:การทําปุยชีวภาพwww.nfe.go.th/13/banprak/culture/cu102.html

29

ใบความรูที่2 การทําปุยชีวภาพ

___________________________

การทําปุยชีวภาพไดรับความสนใจทดลองทําและใชในแวดวงเกษตรที่กวางขวางขึ้น มีสูตรที่ หลากหลาย ทั้งประเภทปุยชีวภาพแหง และประเภทน้ําหมักชีวภาพ ดังนี้

1.การทําน้ําหมักชีวภาพ หรือเรียกกันวาปุยหมักน้ํา ไดจากการหมักวัสดุ เศษพืชหรือสัตว ลักษณะสด นํามาหมักโดยอาศัยจุลินทรียวยยอยสลายช ทําใหไดฮอรโมน หรือธาตุอาหาร ชวยเสริมการ เจริญเติบโตของพืช

สวนผสม: เศษซากพืช ผัก ผลไม3กิโลกรัม+ กากน้ําตาล1 กิโลกรัม+ น้ํา10 กิโลกรัม วิธีทํา: ผสมสวนผสมเขาดวยกันในในภาชนะที่มีฝาปด หมักไว7-15 วัน น้ําหมักจะเริ่มเปนสี

น้ําตาลไหม มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ถาน้ําหมักมีสีน้ําตาลออน หรือกลิ่นบูดแสดงวาใสน้ําตาลไมพอ ให กากน้ําตาลอีก หมักตอไป กลิ่นบูดจะจางหายไป ตวงน้ําหมักใสขวดหรือภาชนะปดฝา เก็บในหองธรรมดา จะเก็บไดนาน6 เดือน

การใชประโยชน:ใชน้ําหมักชีวภาพอัตราส1ชวนอนแกงตอน้ํา20ลิตร รดพืชผักจะชวยบํารุงตน พืชผักเรงการเจริญเติบโตของพืชแตถาใชรดพืชไมยืนตนชนิดอื่นใชในอัตราสวน1ชอนแกงตอน้ํา10ลิตร

2.การทําปุยชีวภาพแหง

สวนผสม: เศษวัสดุจากพืช10 ปบ+ แกลบ 10 ปบ+ มูลสัตว10 ปบ+ รําออน1 ปบ+ น้ําหมัก ชีวภาพ1 ชอนแกง + กากน้ําตาล4 ชอนแกง+ น้ํา1 ถังฝกบัว(18 ลิตร)

วิธีทํา

1)นําสวนผสมแหงทั้งหมดคลุกใหเขากัน

2)น้ําน้ําผสมน้ําหมักพืชและกากน้ําตาลรดใหทั่ว

3)ตรวจสอบความชื้นของปุย โดยกําไวในมือ เมื่อปลอยเปนกอนหลวม ๆ ถือวาความชื้นใชได

4)เกลี่ยกองปุยใหเสมอกัน สูงจากพื้นไมเกิน30ซ.ม. คลุมดวยกระสอบปานใหมิดชิด

5)ทดสอบความรอนโดยสอดมือเขาไปในกองปุย ถารอนและวันรุงขึ้นเริ่มมีเสนใยขาว ๆ ปรากฏ บนผิวกองปุย แสดงวาจุลินทรียเริ่มทํางาน3วันทิ้งไว

6)เปดกระสอบปานออกคลุกปุยใหทั่วอีกครั้ง แลวปดกระสอบไว3-ตามเดิม4วันใหอีกทดสอบดู

ถาในกองปุยไมมีความรอน ถือวาใชได แตถายังมีความรอนอยู ใหทิ้งไวจนกวาจะเย สามารถนําไปใชได

30

การใชประโยชน:ใชในการเตรียมดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินใหพรอมสําหรับการปลูกพืช ทั้ง ขาว พืชผัก และผลไม เชน ในนาขาวพื้นที่1ไร ใสปุ ยชีวภาพ(แหง) 200 กิโลกรัม โดยแบงใสเปนระยะ ในป แรกอาจใชปริมาณมาก แตปตอไปลดปริมาณการใชปุยลงเรื่อย ๆ

การใชในพืชผักสวนครัว โดยปุยชีวภาพ2กํามือตอพื้นที่1ตารางเมตร เอาหญาหรือฟางคลุมทับ รดดวยน้ําผสมน้ําหมักชีวภาพ1อนแกงตอน้ํา10ลิตร ทิ้งไว7 วัน จึงลงมือปลูกพืชผักสวนครัว

สวนในไมผลและไมยืนตน ใชปุยชีวภาพรองก2กํามือนหลุมคลุกกับดินกนหลุมใหเขากัน รดดวย น้ําผสมน้ําหมักชีวภาพ(น้ําหมักชีวภาพ1อนแกงตอน้ํา10ลิตร) ทิ้งไว7วัน จึงลงมือปลูกพืชแลวคลุมดวย เศษใบไมแหง เมื่อตนตั้งตัแลวไดใหพรวนดิน โรยปุยหมักแหงรอบทรงพุม2ดกิโลกรัมตานละ อป พรอม กับรดดวยน้ําผสมน้ําหมักชีวภาพเปนระยะ

3. การทําฮอรโมนพืช สวนผสม : กลวยน้ําวาสุก/ฟกทองแกจัด/มะละกอสุก อยางละ1 กิโลกรัม น้ําหมักชีวภาพ2

ชอนแกง กากน้ําตาล2ชอนแกง และน้ําสะอาด5ลิตร วิธีทํา

1)สับกลวย ฟกทอง มะละกอ ทั้งเปลือกและเมล็ดใหละเอียด(สวนแรก)

2)นําน้ําหมักชีวภาพ กากน้ําตาล น้ํา ผสมให(เขวนที่สอง)ากัน

3)นําสวนผสมทั้ง2วน คลุกเคลาใหเขากัน บรรจุลงในถุงปุย หมักไวในถังพลาสติกมีฝาปด ระยะเวลา 7-8 วัน

การใชประโยชน:นําสวนที่เปนน้ําจากการหมัก ผสมน้ําในอัตราส2ชวนอแกงตอน้ํา5ลิตร ฉีดพนหรือรดตนไมในชวงตัดดอก จะทําใหติดผลดี สวนที่เปนไขมันเหลือง ๆ ถุงปุยใชทากิ่งตอน กิ่ ชวยใหแตกรากดี

การทําปุยชีวภาพ มีการพัฒนาสูตรใหสอดคลองกับการใชประโยชนอีกมากมายของทั้งในสวน การเรงการเจริญเติบโตของพืช การเรงการติดดอก ผลดก สารไลแมลง รวมถึงสูตรที่ใชในการปรับ สภาพแวดลอมอีกหลายสูตร ซึ่งสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจาก

1. นายนัด พรหมรัตน ภูมิปญญาดานการทําปุยชีวภาพ บานโสนายขัน9ตําบลทหมูาแคที่ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโทร 089-2904786

2.การทําปุยชีวภาพwww.nfe.go.th/13/banprak/cu102.html

3.ภูมิปญญาทองถิ่น รวมสูตรปุยหมักชีวภาพและน้ําหมักชีวภาพ.www.banrainarao.com

31

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

 

 

1.

นายประเสริฐ

บุญเรือง

เลขาธิการ กศน.

2.

นายชัยยศ

อิ่มสุวรรณ

รองเลขาธิการ กศน.

3.

นายวัชรินทร

จําป

รองเลขาธิการ กศน.

4.

นายกุลธร

เลิศวิริยะกุล

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาหลักสูตร

5.

นางศุทธินี

งามเขตต

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา/ภูมิปญญา

 

 

1.

นางกฤษณา

จินตาคาม

สํานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

2.

นายนัด

พรหมรัตน

ภูมิปญญาดานหลักสูตรการผลิตปุยชีวภาพ

คณะทํางาน

 

จังหวัดพัทลุง

 

 

1.

นางดุษฎี

ศรีวัฒนาโรทัย

ขาราชการบํานาญ

2.

นายสุธี

วรประดิษฐ

ศึกษานิเทศก สํานักงาน .กศนจังหวัดตราด

3.

นางมยุรี

สุวรรณเจริญ

สถาบัน กศน.ภาคใต

4.

นางสาวพจนา

วิไลกิจ

สํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

5.

นางนฤมล

องอาจ

สํานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

6. นายรัชตะ

ธุระพันธ

สํานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

7. นายวีระ

ทิ้งแสน

ภูมิปญญา จังหวัดชัยภูมิ

10. นางสาวกลิ่นสุคนธ

ชูชัยมงคล

สํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

11. นางสาวอนงค

ชูชัยมงคล

ภูมิปญญา จังหวัดอุทัยธานี

12. นายธานินทร

เสียมศักดิ์

สํานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

13. นางพรทิพย

เข็มทอง

ขาราชการบํานาญ

14. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสวาง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

15. นางสาวเยาวรัตน

คําตรง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน