Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

1

3768836

CN CTY LD TNHH STADA VI½T NAM

40

®~I LÌ TÛ DO VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

2

3784756

CN CTY LD XýY L°P ®I½N VINA KINDEN

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

3

3784458

CN CTY TNHH PROCEEDING

29

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

4

3767702

CN CTY TNHH Q.T¹ LD VINACONEX TAISEI

®ûÎNG 10 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

5

3767810

CN CTY TNHH SAKATA INX VIET NA

33

DAI LO TU DO,KCN VSIP,TA,BD B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

6

3769038

CN CTY TNHH SXTN ¹CH V`NG

31

®ûÎNG SÈ 8 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

7

3782038

CTY ®‡U Tû PH^T TRI»N XD INVESCO

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

8

3732531

CTY B|O MINH B¿NH DûúNG

20

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

9

3784479

CTY C€P THO^T NûÍC B¿NH DûúNG

®ûÎNG SÈ 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

10

3768822

CTY CÊ PH‡N DûÑC PHŒM TO`N C‡U

35

®~I LÌ TÛ DO VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

11

3784086

CTY CÊ PH‡N XýY DÛNG & KD ®ÂA ÈC

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

12

3758591

CTY CP ®L V¯N T|I SAFI

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

13

3784254

CTY CP CùNG NGH½ VI¼N THùNG S`I GÄN

02

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

14

3769094

CTY CP DûÑC PHŒM TO`N C‡U

Lù 406B -407 DûÎNG TÛ DO VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

15

3784408

CTY CP GIAO NH¯N V¯N T|I - TM (VINALINK)

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

16

3767617

CTY CP KINH ®ù B¿NH DûúNG

®ûÎNG SÈ 9 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 1 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

17

3756992

CTY CP PHONG LAN XK

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

18

3767849

CTY CP TRIBECO BINH DUONG

11

KCN VSIP THUAN AN BINH DUONG B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

19

3782937

CTY CP V¯N T|I NGO~I THûúNG

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

20

3767647

CTY CP XD & DT PHÒ SÁ

KCN VSIP,B¿NH HÄA(TNSC) B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

21

3767934

CTY DûÑC PHŒM S`I GÄN

Lù 208 ®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

22

3782419

CTY DUOC PHAM ICA PHARMACEUTIA

KCN VSIP, THUAN AN, BINH DUONG B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

23

3767338

CTY ESQUEL RARMENT MANUFACTURING VN

SÈ 9 ®ûÎNG SÈ 5 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

24

3782396

CTY KURIHARA THüNG LONG

KCN VSIP B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

25

3782765

CTY KY THUAT XD & VLXD COTEC

KCN VSIP, THUAN AN, BINH DUONG THÂ TR€N L^I THIþU HUY½N

THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

26

3782821

CTY L°P M^Y & XýY DÛNG 18

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

27

3758222

CTY LD GIAO NH¯N H`NG HÃA VINAKO

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

28

3784357

CTY LD KCN VI½T NAM SINGAPORE

08

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

29

3784341

CTY LD SAGAWA EXPRESS ®~I VI½T

02

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

30

3755337

CTY LD SERRANO VI½T NAM

06

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 2 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

31

3767621

CTY LD TNHH KCN VI½T NAM SINGAPORE

8 ®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3757630

CTY LD TNT VIETTRANS EXPRESS WORLDWIDE

02

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

33

3767748

CTY LIþN DOANH ANOVA

36

®~I LÌ ®ÌC L¯P VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

34

3769143

CTY LIþN DOANH LEVER VI½T NAM

Lù 303-304-305, 312-313-314 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

35

3769888

CTY LIþN DOANH TNHH THI¹T BÂ ù Tù KIM LONG

62

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

36

3767484

CTY LIþN DOANH V¯N T|I VI½T NH¯T

15

®L HÚU NGHÂ KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

37

3743868

CTY LIþN DOANH VI½T NAM SINGAPORE

KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

38

3861526

CTY MAEDA CORPORASION

VSIP 2 PHÒ BûNG PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

39

3769221

CTY OBAYASHI VI½T NAM

®ûÎNG SÈ 7 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

40

3784089

CTY PERSTIMA VIETNAM

KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

41

3784027

CTY QUE H`N HÚU NGHÂ - XýY L°P Cú KH¾ B¿NH DûúNG

186 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

42

3768805

CTY ROUSSEL VN

10

®~I LÌ HÚU NGHÂ VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

43

3784260

CTY S`I GÄN KNIT WEARE

6B ®ûÎNG 2 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

44

3757627

CTY SHIMIZU CORPORATION

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

45

3769225

CTY TAIYO GIKEN VN

15

®ûÎNG SÈ 10 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

46

3756982

CTY TM ®T PT BECAMEX

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 3 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

47

3753509

CTY TNHH ®I½N LÛC VSIP

20

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

48

3635050

CTY TNHH ®I½N TÙ FOSTER (VI½T NAM)

20

VSIP 2 ®ûÎNG SÈ 5 KCN VN SINGAPORE 2 PHÒ CH^NH THÂ X}

THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

 

 

 

 

49

3756360

CTY TNHH °C QUY GS VI½T NAM

18

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

50

3635025

CTY TNHH ABE INDUSTRIAL VI½T NAM

28

VSIP 2 ®ûÎNG SÈ 1 KCN VN SINGAPORE2 PHÒ CH^NH THÂ X}

THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

 

 

 

51

3756869

CTY TNHH ACUMEN HOUSEWARE INDUSTRY VN

118B ®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

52

3767772

CTY TNHH AECO PACK PLASTIC

8 ÐûÎNG 10 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

53

3769004

CTY TNHH ALDILA COMPOSITE

30

®ûÎNG SÈ 8 KCN VSIP THU¯N AN B¿NH DûúNG B¿NH HÄA B¿NH

HÄA HUY½N THU¯N AN B¿NH H

 

 

 

 

 

 

 

54

3767534

CTY TNHH ALLIANCE VN

SÈ 16 Ð~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH

HÄA B¿NH HÄA HUY½N THUA

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3782813

CTY TNHH APACCHEM

01

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

56

3767078

CTY TNHH APM LEAF SPINGS (VN)

25

®~I LÌ TÛ DO, KCN VSIP, TA, BD,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N

THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

57

3635015

CTY TNHH ASIA SHOUWA VI½T NAM

SÈ 52 VSIP 2 ®ûÎNG 1 KCN VN SINGAPORE2 B¹N C^T BD PHÒ

CH^NH THÂ X} THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

 

 

 

 

58

3784286

CTY TNHH ASUZAC

01

®ûÎNG 8 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 4 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

59

3861824

CTY TNHH BAIKSAN VI½T NAM

50 VSIP ®ûÎNG 203 KCN VI½T NAM SINGAPORE PHÒ BûNG PHÒ

CH^NH PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ

 

 

 

 

 

 

 

60

3767003

CTY TNHH BAO B¿ DYNAPLAST(VI½T NAM)

SÈ 20 ®ûÎNG SÈ 8 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

61

3767512

CTY TNHH BIC JAPAN

SÈ 215 Ð~I LÌ TÛ DO KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

 

 

 

 

 

 

 

62

3767699

CTY TNHH BIO INTERNATIONAL

70 Ð~I LÌ ÐÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA,B¿NH HÄA B¿NH HÄA

HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

63

3767848

CTY TNHH BOX PAK VI½T NAM

22 ®LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP THU¯N AN B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

64

3782617

CTY TNHH CEI INTERNATIONAL

KCN VSIP, THUAN AN, BINH DUONG B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

65

3769152

CTY TNHH CH¹ BI¹N BAO B¿ THANH THÔY

SÈ 6 ®ûÎNG 10 VSIP B¿NH HÄA B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

66

3784992

CTY TNHH CHEMTECH

KHU CùNG NGHI½P VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA B¿NH

HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

67

3782217

CTY TNHH CHUAN HO

17B ®ûÎNG 4 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

68

3767459

CTY TNHH CùNG NGH½ IN ALLIANCE

SÈ 38 ®L HÚU NGHÂ KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

69

3769555

CTY TNHH CùNG NGHI½P GÈM B~CH M}

18 ®ûÎNG SÈ 6 VSIP THU¯N AN B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

70

3784157

CTY TNHH DAILY FULL

KCN VSIP, THUAN AN, BINH DUONG B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

Page 5 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

71

3767358

CTY TNHH DIC VI½T NAM

SÈ 31 ®ûÎNG SÈ 6 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

72

3767808

CTY TNHH DIEN TU FOSTER VIET N

LO 6A DUONG6,KCN VSIP,BINH HOA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

73

3756314

CTY TNHH DIETHELM VI½T NAM

23 ®~I LÌ ®ÌC L¯P, KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

74

3757973

CTY TNHH DONG YUN PLATE MAKING

19 ®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

75

3758437

CTY TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS (VI½T NAM)

KHU CùNG NGHI½P VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

76

3767235

CTY TNHH DUEL VN

®ûÎNG SÈ 38 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA B¿NH

HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

77

3757925

CTY TNHH DûÑC PHŒM ^ ®ùNG

Lù 10 ®ûÎNG SÈ 5, KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

78

3757923

CTY TNHH DûÑC PHŒM ICA PHARMACEUTICALS

Lù 10 ®ûÎNG SÈ 5, KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

79

3767902

CTY TNHH DUNLOPILLO

35 ®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

80

3635072

CTY TNHH DY BEND VINA

SÈ 21 VSIP II ®ûÎNG SÈ 3 ,VSIP II B¹N C^T B¿NH DûúNG PHÒ

CH^NH THÂ X} THÔ D‡U MO

 

 

 

 

 

 

 

81

3784973

CTY TNHH DYNAPLAST PACKAGING VN

SÈ 20 ®ûÎNG SÈ 8 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

82

3635081

CTY TNHH DýY C^P ®I½N QUANG - TAI SIN

20 VSIP ®ûÎNG SÈ 202 KCN VN SINGAPORE II PHÒ CH^NH THÂ X}

THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

 

 

 

83

3767504

CTY TNHH ECLIPSE POLLYMERS VINA

2 ÐûÎNG SÈ 7 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

Page 6 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

84

3784620

CTY TNHH EDSON INTERNATIONAL

17

®ûÎNG SÈ 8 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

85

3757839

CTY TNHH ENTROPY NATIONAL TICKET

KHU CùNG NGHI½P VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

86

3757429

CTY TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING

09

®ûÎNG 5 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

87

3767622

CTY TNHH FARBAX (VN)

SÈ 12 ®ûÎNG SÈ 4 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

88

3784613

CTY TNHH FASHIONLINE S`I GÄN

11

®ûÎNG 4 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

89

3784630

CTY TNHH FIRST STATIONERY VN

52

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

90

3767856

CTY TNHH FLUID POWER AND CONTROLS

29

®ûÎNG SÈ 2 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

91

3782015

CTY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VI½T NAM)

20

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

92

3757848

CTY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VI½T NAM

09

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

93

3782992

CTY TNHH GI`Y EVERICH (VI½T NAM)

KCN VSIP, X} B¿NH HÄA,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

94

3784609

CTY TNHH GLIDE - WRITE VN

21

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

95

3769994

CTY TNHH GLOBAL APPAREL GROUP

Lù 39 ®ûÎNG 6 KCN VSIP THU¯N AN B¿NH DûúNG B¿NH HÄA B¿NH

HÄA HUY½N THU¯N AN B¿NH HO

 

 

 

 

 

 

 

96

3861823

CTY TNHH GLOBAL MOLD

SÈ 26 VSIP ®ûÎNG 201 KCN VSIP2 PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ D‡U

MÃŒT

 

 

 

97

3743402

CTY TNHH GODREJ VI½T NAM

10

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

98

3757243

CTY TNHH GOLD ROAST VI½T NAM

07

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 7 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

99

3758645

CTY TNHH GRAND PLACE VI½T NAM

09

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

100

3782347

CTY TNHH GREAT PRODUCTS (VI½T NAM)

21

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

101

3769049

CTY TNHH GREEN CARE PACKAGING

3 ®ûÎNG SÈ 4 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

102

3767569

CTY TNHH GREEN CROSS

28

TU DO KCN VSIP,THÂ TR€N L^I THIþU THÂ TR€N L^I THIþU HUY½N

THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

103

3743888

CTY TNHH H½ THÈNG THI¹T BÂ UMW

12A ®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

104

3767082

CTY TNHH HÃA CH€T POTENCER (VI½T NAM)

SÈ 25 ®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH

HÄA B¿NH HÄA HUY½N THUA

 

 

 

 

 

 

 

 

105

3782929

CTY TNHH HAN YOUNG VI½T NAM

48

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

106

3769046

CTY TNHH HAN YOUNG VINA CHEMICAL

32

®ûÎNG SÈ 3 KCN VSIP THU¯N AN B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

107

3782747

CTY TNHH HARIKI PRECISION VI½T NAM

22

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

108

3784253

CTY TNHH HAUR JYH VI½T NAM

21

®ûÎNG SÈ 8, KCN VSIP, X} B¿NH HÄA,B¿NH HÄA B¿NH HÄA

HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

109

3767549

CTY TNHH HAYWARD QUARTZ TECHNOLOGY

32

ÐûÎNG SÈ 6 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

110

3767638

CTY TNHH HEMPEL VI½T NAM

KCN VSIP X} B¿NH HÄA,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

111

3784006

CTY TNHH HOCK HIN FOODSTUFFS MANUFACTURING

02

®ûÎNG 8 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

112

3767845

CTY TNHH HUHTAMAKI VI½T NAM

22

®ûÎNG 8 KCN VSIP THU¯N AN B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 8 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

113

3784560

CTY TNHH HWA JONG GARMENT ACCESSORIES

17

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

114

3767986

CTY TNHH HWA YANG METAL INDUSTRIAL

49

VSIP ®ûÎNG 6 B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

115

3767126

CTY TNHH II-VI VI½T NAM

SÈ 36 ®ûÎNG SÈ 4 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

116

3635098

CTY TNHH IN ASVN

32

®ûÎNG 1 KCN VSIP II PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

 

117

3757285

CTY TNHH INOUE VI½T NAM

08

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

118

3782271

CTY TNHH INT'L SILK SCREEN PRINTING

10

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

119

3767641

CTY TNHH JOHNSON CONTROL VI½T NAM

SÈ 1 ®ûÎNG SÈ 4 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

120

3757280

CTY TNHH JS PLASTIC PACKAGING

30

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

121

3769086

CTY TNHH JU HYUNG VINA

Lù 284 ®ûÎNG 8 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

122

3784520

CTY TNHH KAJIMA OVERSEAS ASIA PTE

6 ®ûÎNG SÈ 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

123

3769014

CTY TNHH KANEKA PHARMA VI½T NAM

SÈ 35 ®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

124

3756085

CTY TNHH KH¾ CùNG NGHI½P MESSER VIETNAM

21

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

125

3782633

CTY TNHH KHO V¯N MIºN NAM

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

126

3782552

CTY TNHH KI WORKS (VI½T NAM)

40

®~I LÌ ®ÌC L¯P, KCN VSIP, X} B¿NH HÄA,B¿NH HÄA B¿NH HÄA

HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 9 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

127

3782708

CTY TNHH KIAN JOO CAN (VI½T NAM)

17

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

128

3767972

CTY TNHH KIMBERLY CLARK VI½T NAM

32

®LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP (ICD SÃNG TH‡N) B¿NH HÄA B¿NH

HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

129

3784293

CTY TNHH KING POWER

18

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

130

3767265

CTY TNHH KINSPLASTIC VN

38

®ûÎNG 6 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

131

3784188

CTY TNHH KOK FENG VI½T NAM

19B ®ûÎNG 4 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

132

3756631

CTY TNHH KONICA MINOLTA MANUFACTURING VI½T NAM

®ûÎNG 4 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

133

3767867

CTY TNHH KOREA UNITED PHARM INT'L INE

2 ®~I LÌ TÛ DO VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

134

3767341

CTY TNHH Kß THU¯T HTE VN

42

®ûÎNG SÈ 4 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

135

3635033

CTY TNHH Kß THU¯T TAIKISHA VI½T NAM

®ûÎNG SÈ 2 KCN VSIP 2 PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

136

3784590

CTY TNHH Kß THU¯T XD - VLXD COTEC

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

137

3758862

CTY TNHH KURABE INDUSTRIAL (VI½T NAM)

26

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

138

3767229

CTY TNHH LD KURIHARA THüNG LONG

LO 110 DUONG SO 6 KCN VSIP, BH B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

139

3782417

CTY TNHH LD VIETNAM-SINGAPORE

KCN VSIP, THUAN AN, BINH DUONG B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

140

3767657

CTY TNHH LOTTERIA VN

38

ÐûÎNG SÈ 3 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

141

3784433

CTY TNHH MANULIFE VN CN B¿NH DûúNG

PHÄNG 02-03B TRUNG TýM DV2 ®ûÎNG 3 VSIP,THU¯N GIAO (K´O

M^Y TØ THU¯N AN) THU¯N GI

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

142

3769214

CTY TNHH MAPLETREE WAREHOUSE

1 ®ûÎNG SÈ 10 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

143

3782183

CTY TNHH MARUEI PRECISION VN

09

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

144

3743100

CTY TNHH MBT VIETNAM

12

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

145

3767970

CTY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC VN

40

VSIP ÐûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

146

3768834

CTY TNHH MTI VIET NAM

1 VSIP ®ûÎNG SÈ 7 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

147

3782858

CTY TNHH MÛC IN SHANG HORNG VI½T NAM

42

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

148

3769020

CTY TNHH MYLOW FURNITURE VI½T NAM

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

149

3767556

CTY TNHH NASTEC VN

36

DAI LO TU DO KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

150

3767846

CTY TNHH NH` H`NG SAKURA

2A VSIP ®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

151

3782780

CTY TNHH NITTO DENKO VIETNAM

06

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

152

3769092

CTY TNHH NITTO FUJI VN

47

®ûÎNG SÈ 8 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

153

3784416

CTY TNHH OBAYASHI

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

154

3743151

CTY TNHH PAKERIZING VIETNAM

12

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

155

3784023

CTY TNHH PAXAR VI½T NAM

18

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

156

3767841

CTY TNHH PEMARA LABELS VI½T NAM

5 ®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

157

3782798

CTY TNHH PERSTIMA VIETNAM

15

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 11 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

158

3767041

CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

SÈ 23 ®ûÎNG SÈ 8 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

159

3767594

CTY TNHH PRESTO

18

ÐûÎNG SÈ 4 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

160

3784057

CTY TNHH PU KYONG VI½T NAM

50

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

161

3767678

CTY TNHH QU|N LÜ Tû V€N MAPLETREE VI½T NAM

8 ®~I LÌ HÚU NGHÂ VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

162

3767390

CTY TNHH QUÈC T¹ LIþN DOANH VINATA

320-321 ®~I LÌ HÚU NGHÂ VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

163

3784468

CTY TNHH RμN D¯P CH¾NH X^C VN

27

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

164

3758505

CTY TNHH RANBAXY VIETNAM

27

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

165

3767760

CTY TNHH RRR DEVELOPMENT ASIA

SÈ 1 ÐûÎNG SÈ 2 KCN VSIP X} B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN,B¿NH

HÄA B¿NH HÄA HUY½N THUA

 

 

 

 

 

 

 

166

3782123

CTY TNHH S`I GÄN KNITWEAR

6B ®ûÎNG 2A KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

167

3767628

CTY TNHH S|N XU€T MAI NGUYþN

19

®ûÎNG 8 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

168

3784142

CTY TNHH SENSHO INDUSTRY VI½T NAM

20

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

169

3784624

CTY TNHH SHOWA GLOVES VN

23

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

170

3782957

CTY TNHH SHOWA VINA

23

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

171

3784399

CTY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VI½T NAM

19

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

172

3767325

CTY TNHH SIEMENS AUTOMATION

2 VSIP ÐûÎNG SÈ 10 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 12 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

173

3782742

CTY TNHH SINWAH APPAREL

46

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

174

3784891

CTY TNHH SPARTRONICS VN

3 ®ûÎNG SÈ 6 KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

175

3784939

CTY TNHH STICKLEY INTERNATIONA

324-325 KCN VSIP, THUAN AN,BD B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

176

3756338

CTY TNHH SúN SEAMASTER

16

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

177

3769071

CTY TNHH SV PROBE VIET NAM

18

®~I LÌ ®ÌC L¯P VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

178

3769050

CTY TNHH SX - TM C` PHþ TR` TR‡N QUANG

338 ®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

179

3743031

CTY TNHH SX BAO B¿ ALCAMAX

07

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

180

3767387

CTY TNHH SX G¾ýY PHÒ SÁ

SÈ 38A ®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP THU¯N AN,B¿NH HÄA B¿NH HÄA

HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

181

3784014

CTY TNHH SX MAI NGUYþN

19

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

182

3784863

CTY TNHH SX SIME DARBY

16

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

183

3769052

CTY TNHH SX TM ¹CH V`NG

SÈ 31 ®ûÎNG 8 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

184

3767850

CTY TNHH SX TM DûÑC PHŒM TH`NH NAM

60

Ð~I LÌ ÐÌC L¯P KCN VSIP THU¯N AN B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

 

 

 

 

 

185

3784585

CTY TNHH SYSTEM VN

19

®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

186

3767842

CTY TNHH TAKAKO VI½T NAM

27

®LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

187

3767673

CTY TNHH TANOI SEEBEST

SÈ 16 ÐûÎNG SÈ 4 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 13 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

188

3782874

CTY TNHH THERMTROL

12

®ûÎNG 2 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

189

3743504

CTY TNHH THI¹T BÂ ®I½N SUNLIGHT

20

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

190

3767757

CTY TNHH THIþN NH¯T MINH

C.TR¿NH 9 ®LÌ ®ÌC L¯P VSIP (XDCT) B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

191

3784799

CTY TNHH THÛC PHŒM - NûÍC GI|I KH^T RITA

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

192

3782124

CTY TNHH THÛC PHŒM F&N

®ûÎNG 2A-6B KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

193

3767055

CTY TNHH TM DÂCH VÖ KT GPL

37

®~I LÌ HÚU NGHÂ VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

194

3769070

CTY TNHH TM V` DV H`NG HO^ PHûúNG NAM

2A-02-01A ®ûÎNG SÈ 3 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

195

3784771

CTY TNHH TNT B¿NH DûúNG

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

196

3861905

CTY TNHH TOKYO ROPE VI½T NAM

30

VSIP 2 ®ûÎNG SÈ 3 KLH-DV-®T PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ D‡U

MÃŒT

 

 

 

 

 

 

 

197

3767893

CTY TNHH TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY

7 ®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

198

3782367

CTY TNHH TP F - N

09

®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

199

3635006

CTY TNHH TPR VI½T NAM

SÈ 26 VSIP ®ûÎNG SÈ 202 KCN VI½T NAM SINGAPORE PHÒ BûNG

PHÒ CH^NH THÂ X} THÔ D‡U

 

 

 

 

 

 

 

 

200

3784463

CTY TNHH TT TH´P NS S`I GÄN

03

®ûÎNG 8 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

201

3767243

CTY TNHH UNIGEN VN

SÈ 26 ÐûÎNG SÈ 3 KCN VSIP X} B¿NH HÄA THU¯N AN,B¿NH HÄA

B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

 

202

3768759

CTY TNHH UNITED GARMENT VN

31

®~I LÌ HÚU NGHÂ VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 14 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

 

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

 

203

3767613

CTY TNHH URC VI½T NAM

26

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

204

3767741

CTY TNHH VI½T NAM DAI ICHI SEIKO

SÈ 41 ®~I LÌ TÛ DO KCN VSIP THU¯N AN B¿NH DûúNG B¿NH HÄA

HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

205

3757970

CTY TNHH VI½T NAM DONG YUN PLATE MAKING

KHU CùNG NGHI½P VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

206

3861806

CTY TNHH VI½T NAM LSI COCLER

37

VSIP ®ûÎNG SÈ 02 KCN VI½T NAM SINGAPORE 2 PHÒ CH^NH

THÂ X} THÔ D‡U MÌT

 

 

 

 

 

 

 

 

207

3768889

CTY TNHH VI½T NAM MAYER

29

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

208

3767998

CTY TNHH VIET NAM HWA YANG METAL INDUSTRIAL

49

VSIP ®ûÎNG 6 B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

209

3767809

CTY TNHH VIET NAM J-S PLASTIC

30

DAI LO HUU NGHI,KCN VSIP,TA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

210

3784140

CTY TNHH VIETNAM DONGYUN PLATE MAKING

KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

211

3784288

CTY TNHH VINA SHOWA

23

®~I LÌ HÚU NGHÂ KCN VSIP,B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N

AN

 

 

 

212

3782209

CTY TNHH WELL ELECTRONIC

17A ®ûÎNG 4 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

213

3769084

CTY TNHH WONDERFULL S`I GÄN ELECTRIC

30

®ûÎNG SÈ 3 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

214

3784374

CTY TNHH XD - XýY L°P NºN TRUNG DÕNG

18

®ûÎNG 6 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

215

3784637

CTY TNHH XD Cú ®I½N HOA HÉNG

Lù 12 D1 KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

216

3767933

CTY TNHH XD Cú KH¾ TM & DV TýN VI½T T¾N

32

®~I LÌ HÚU NGHÂ VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

217

3782880

CTY TNHH YAMATO PROTEC VIETNAM

30

®~I LÌ ®ÌC L¯P KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

Page 15 of 16

CTY TRONG KCN VSIP - BÌNH DÖÔNG (650)

STT

SÑT

TEÂN CÔ QUAN

ÑÒA CHÆ

 

 

 

 

218

3767906

CTY TNHH YOKOHAMA

17 ®ûÎNG SÈ 10 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

219

3767345

CTY TNHH ZENG HSING INDUSTRIAL

20A ®ûÎNG SÈ 6 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

220

3756928

CTY TRUNG DÕNG (XD, SAN L°P NºN

KCN VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

221

3767974

CTY WONDERFULL SAIGON ELECTRIC

SÈ 16 ®ûÎNG 10 VSIP B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

222

3782337

CTY YURTEC CORPORATION

KCN VSIP THÂ TR€N L^I THIþU HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

223

3767050

CTY YUSEN AIR & SEA SERVICE (VIET NAM) CO.,LTD

SÈ 2 ®ûÎNG SÈ 3 KCN VSIP,THÂ TR€N L^I THIþU THÂ TR€N L^I THIþU

HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

 

 

 

224

3767816

NGýN H`NG ®.Tû & PH^T TRI»N THU¯N AN

7 & 8 ®ûÎNG 3 KCN VSIP B¿NH HÄA B¿NH HÄA HUY½N THU¯N AN

 

 

 

 

225

3767239

NGýN H`NG TMCP ®ùNG ^

PHÄNG CH×A ATM CTY ESQUEL 9 ® Sù 5 KCN VSIP X} B¿NH HÄA

THU¯N AN,B¿NH HÄA B¿NH HÄA

 

 

 

 

 

 

 

Page 16 of 16