Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”

1220, гр.София, ул.”Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-40, факс 495-11-32 www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В УПИ II – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛИ, КВ. 4, М. „СВОБОДА”, ГР. СОФИЯ

гр. София Столична Община – Район „Надежда”

2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в открит конкурс с предмет:

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

1.Решение за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3.Указания за подготовка на офертата

4.Методика за оценка на офертите

5.Техническа спецификация

6.Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата

7.Приложение № 2 - Декларация за запознаване с условията на поръчката

8.Приложение № 3 - Административни сведения

9.Приложение № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

10.Приложение № 5 - Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

11.Приложение № 6 - Декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП

12.Приложение №6а – Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, ангажиран за строителството на обекта по образец

13.Приложение №6б – Списък на изпълнителския състав, ангажиран за строителството на обекта по образец

14.Приложение № 7 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП

15.Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

16.Приложение № 9 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП

17.Приложение № 10 - Декларация за запознаване с обекта

18.Приложение № 11 - Образец на техническа оферта

19.Приложение №11а – Техническо предложение – към техническата оферта

20.Приложение № 12 - Образец на ценова оферта

21.Приложение №12а – Образец на количествено-стойностна сметка и рекапитулация

22.Приложение №12б – Образец на анализи за образуване на единични цени

23.Приложение № 13 - Образец на банкова гаранция за участие

24.Приложение № 14 - Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

25.Приложение № 15 - Проект на договор

2

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

За реда и условията за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В УПИ II – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛИ, КВ. 4, М. „СВОБОДА”, ГР. СОФИЯ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участник в настоящата процедура за малка обществена поръчка може да бъде всяко българско

и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения Всеки от участниците

в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от управителя / управителите си

или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

2. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се

отстранява участник, който е:

2.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.2.обявен в несъстоятелност;

2.3 в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3.Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който:

3.1 е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

3.2.е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3.3.има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1 и по т. 3.2 от настоящия Раздел, се прилагат в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:

3

при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон

във всички останали случаи - от лицата, които представляват кандидата или участника.

в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

4.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:

4.1. при които лицата по ал. 4 от Закона за обществените поръчки са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4.2 които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 2.1 – 2.3. или 3.1-3.3.

6. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация;

Документацията за участие в открития конкурс съдържа:

Решение за откриване на процедурата Обявление за обществената поръчка Указания за подготовка на офертата Методика за оценка на офертите Техническа спецификация Приложения:

Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата Приложение № 2 - Декларация за запознаване с условията на поръчката Приложение № 3 - Административни сведения Приложение № 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП Приложение № 5 - Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП Приложение № 6 - Декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП

Приложение №6а – Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, ангажиран за строителството на обекта по образец

Приложение №6б – Списък на изпълнителския състав, ангажиран за строителството на обекта по образец

4

Приложение № 7 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП Приложение № 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Приложение № 9 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП Приложение № 10 - Декларация за запознаване с обекта Приложение № 11 - Образец на техническа оферта

Приложение №11а – Техническо предложение – към техническата оферта Приложение № 12 - Образец на ценова оферта Приложение №12а – Образец на количествено-стойностна сметка и рекапитулация

Приложение №12б – Образец на анализи за образуване на единични цени Приложение № 13 - Образец на банкова гаранция за участие Приложение № 14 - Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор Приложение № 15 - Проект на договор

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

7.Възложителят провежда открит конкурс с цел да определи участниците, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.

8.Всеки участник има право да представи само една оферта.

8.1. Участниците следва да представят оферта за целия обем на поръчката.

9. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

9.1.Всички документи за които не се иска нотариална заверка трябва да са:

9.1.1.Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала‖, подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат.

9.1.2.Всички документи свързани с предложението трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

9.1.3.Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език.

10. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

10.1. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

а)

Решение за откриване на процедурата;

б)

Обявление за обществена поръчка;

в)

Техническа спецификация

г)

Указания за подготовка на офертата

д)

Образци за участие в процедурата.

е)

Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;

ж)

Проект на договор за изпълнение на поръчката;

5

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

11.1.Офертата се изготвя по приложените в документацията образци.

11.2.Пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ В ОРИГИНАЛ И ЕДНО КОПИЕ СЪС ЗАВЕРКА „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА‖, в който се поставят документите, изисквани от възложителя, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 – 5, 8 – 12 от НВМОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. Пликът трябва да съдържа следните документи в един оригинал и едно заверено копие:

Списък на представените от участника документи по образец Приложение 1.

Декларация за запознаване с условията на поръчката по образец Приложение 2.

Административни сведения по образец Приложение 3.

Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК.

Копие от Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП по образец - Приложение 4.

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника - Приложение 5.

Доказателства за професионална квалификация и технически възможности -Приложение 6.

Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, ангажиран за строителството на обекта – Приложение 6а.

Списък на изпълнителския състав, ангажиран за строителството на обекта – Приложение 6б.

Декларация за подизпълнители по образец - Приложение 7.

Декларация за спазено изискване за минимална цена труда - Приложение 9.

Декларация за запознаване с обекта – Приложение 10.

Документ за закупена документация за участие.

Документ за внесена гаранция за участие или Банкова гаранция за участие в процедурата – Приложение 13.

Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка – Приложение 14

Парафиран проект на договор – Приложение 15.

Ако участникът ще използва подизпълнител, в Плик № 1 се добавят и следните документи в един оригинал и едно заверено копие:

Декларации на подизпълнителите по образец Приложение 8.

Копие от документ за регистрация или ЕИК на подизпълнителите.

Копия от Удостоверение за актуално състояние на подизпълнителите (само в случаите, когато подизпълнителите не са вписани в Търговския регистър и не разполагат с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато те са български юридически лица, или друг еквивалентен документ на чуждестранни лица съобразно националното им законодателство.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП по образец - Приложение 4.

6

Доказателства за икономическо и финансово състояние на подизпълнителите - Приложение

5.

Доказателства за професионална квалификация и технически възможности на подизпълнителите - Приложение 6.

Декларация за спазено изискване за минимална цена труда - Приложение 9.

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите по чл. 13, ал. 1, т. 6 и 13, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания. Пликът съдържа техническата оферта със срок за изпълнение на поръчката на участника по образец - Приложение 11, и Приложение 11а със Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Цитираните документи се представят в оригинал и едно заверено копие.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа един оригинал и едно заверено копие на ценовото предложение на участника по образец Приложение 12 – Предлагана цена, по образец Приложение 12а – Количествено-стойностна сметка и Рекапитулация, и образец Анализи за образуване на единични цени – Приложение 12б.

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

12. Изисквания към документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1:

12.1.Списък на представените документи, подписан от участника (Приложение № 1);

12.2.Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 2);

12.3.Административни сведения – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана и подпечатена от участника (Приложение № 3);

12.4.Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице;

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

* Под официален превод се има предвид превод извършен от заклет преводач на бланката на агенция за преводи и заверена от същата с подпис и печат.

12.5. Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие. Документите по настоящата точка следва да бъдат издадени не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата; когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в легализиран превод на български език.

7

12.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълва се,

подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 4) като:

Декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се представят:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2.при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4.при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5.при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6.във всички останали случаи - от лицата, които представляват кандидата или участника.

7.в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

13. Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка (Приложение № 5). Участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следните изискуеми документи.:

За юридическите лица (само които не са представили ЕИК и за които данните не са достъпни в Търговския регистър):

13.1.Заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от предходните три приключили финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.).

13.2.Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.);

За физическите лица:

13.3.Официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три приключили финансови години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.).

13.4.Участниците следва да представят и копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие).

13.5.Доказателства за наличие на ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева под формата на отпуснат кредитен ангажимент от банка или друга приемлива форма на ликвидни разполагаеми средства. Документът трябва да бъде издаден не по-рано от датата на обявлението на настоящата поръчка.

Критерии за допустимост:

Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от строително – монтажни работи за предходните три приключили финансови години (2007, 2008 и 2009 г.), в размер на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС – общо за трите години.

Участникът трябва да не е отчел загуби с годишните си финансови отчети за последните 3 години. Ако участникът е обединение, всеки член на обединението трябва да не е отчел загуби с годишните си финансови отчети за последните 3 години.

Участникът да разполага с ликвиден работен капитал в размер на 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ лева.

14. Доказателства за професионална квалификация и технически възможности по чл. 51 от ЗОП,

посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка (Приложение № 6) - всеки участник

8

следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия капацитет за изпълнение на поръчката, както следва:

14.1Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години (2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания и/или копия от договорите.

14.2Участникът следва да е изпълнил най-малко три договора за строително-монтажни работи на училища, детски заведения, детски градини или ясли, като това обстоятелство следва да се докаже с

констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

14.3Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, определен за изпълнение строителството на обекта - предмет на обществената поръчка. (Приложение № 6а) от Техническата оферта придружен от документи за завършено образование, професионална квалификация и трудов стаж на всеки един от инженерно-техническия състав на участника;

14.4Списък на изпълнителския състав, ангажиран в строителството на обекта на поръчката, придружен с документи за специфична професионална квалификация, изискваща се от естеството на видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж. (Приложение № 6б) от Техническата оферта;

14.5Удостоверение от НАП за броя на осигурените лица към момента на подаване на офертата.

14.6Валидна поименна застрахователна полица за „трудова злополука‖ на работниците и служителите

14.7Внедрени системи за управление съгласно стандарти ISO 9001:2008 (или еквивалент), ISO 14001:2004(или еквивалент) и BS OHSAS 18001:2007 (или еквивалент).

14.8Документ от ДНСК, че участникът не е допускал и/или извършил системни нарушения по Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му.

14.9. Удостоверение от Камарата на строителите, първа група, четвърта категория, придружено с

валиден към датата на подаване талон.

Критерии за допустимост:

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 3 /три/ договора като главен изпълнител, сходни с

предмета на настоящата поръчка, приключили към датата на подаване на офертата, всеки на

стойност не по-малко от 750 000 лв. без ДДС. Под сходни с предмета на настоящата поръчка

договори се разбират договори за изграждане и/или извършване на строително монтажни работи

/по част Архитектура, ВиК, ОВКИ, Електро, конструктивна част/ на училища, детски заведения,

детски градини или ясли.

2.Участникът да разполага с екип /не по-малко от 50 /петдесет/ души към момента на подаване на

офертата/, предвиден за изпълнение на обекта и нает на трудов договор, който да бъде ангажиран с

изпълнението на строително–монтажните работи, при спазени следните условия:

Ръководител екип – със строително инженерно образование – със стаж минимум 10 години, от които 3 /три/ на подобни обекти.

Инженери по специалности ОиВ, ВиК, Електро - със стаж минимум 5 /пет/ години.

Ландшафтен архитект - със стаж минимум 5 /пет/ години.

Участникът трябва да разполага с „Координатор по безопасни и здравословни условия на труд” и отговорник „Контрол по качеството”.

Минимум 18 човека със следните специалности:

Кофражист – 3 бр.

Арматурист – 3 бр.

9

Зидаро мазач – 3 бр.

Шпакловки и мазилки – 3 бр.

Сухо строителство – 3 бр.

Монтажник – 3 бр.

Удостоверява се с удостоверение от НАП и документи за професионална квалификация.

1.В представения документ за регистрация на участника в предмета на дейност следва да е

записано „строителство”.

15. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП за спазено изискване за минимална цена на труда в строителството. Декларацията се попълва, подписва и подпечатва по приложения образец (Приложение № 9) от управляващия и представляващ участника в процедурата.

* При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: Използването на по-висок размер от минималната цена на труда при определянето на предлаганата цена от офертата е допустимо;

- "Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

16. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите - съгласно образец (Приложение №7)

* В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят и приложат следните изискуеми документи:

17.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образец (Приложение № 8)

18.Всеки подизпълнител трябва да представи за себе си следните документи:

18.1. Документ за регистрация

18.1.1. Копие от документ за регистрация на подизпълнителя или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице;

Когато подизпълнителят е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която подизпълнителят е установен и да се представят в официален превод на български език. Възложителят може да изиска от всеки подизпълнител да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

* Под официален превод се има предвид превод извършен от заклет преводач на бланка на агенция за преводи и заверена от същата с подпис и печат.

18.1.2. Удостоверение за актуално състояние на подизпълнителя (само в случаите когато подизпълнителят не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или заверено от подизпълнителя копие. Документите по настоящата точка следва да бъдат издадени не по-рано

от 3

/три/ месеца преди датата на представяне на офертата; когато подизпълнителят е физическо

 

 

 

 

 

лице

– копие от документ за самоличност – заверено от подизпълнителя копие. Когато

 

 

 

 

 

10

подизпълнителят в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която подизпълнителят е установен и да се представят в официален превод на български език.

18.2.Декларации по чл. 47 ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват приложените към настоящата документацията образци отделно от всеки един подизпълнител

(Приложения № 4)

18.3.Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП (Приложение № 9).

18.4.Доказателства за икономическото и финансовото състояние и доказателства за техническите възможности и/или квалификация:

В случай, че участник декларира дяловото участие за подизпълнител в размер пропорционален на неговото участие в обществената поръчка (по Приложение 7), подизпълнителят трябва да докаже, че отговаря на минималните изисквания съобразно вида и дела на неговото участие, според разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от НВМОП;

18.5. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.

19.Декларация за оглед на обекта и запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват СМР. Декларацията трябва да бъде със заверка на служебно лице от страна на Възложителя. Рисковете и щетите от/на персонала на участника при огледа на обекта са за негова сметка (Приложение 10).

20.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер съгласно раздел «ГАРАНЦИИ» (оригинал)

21.Документ за закупена документация (копие).

22.Проект на договор –(оригинал) – (Приложение 15) подписан на всяка страница и подпечатан от участника.

23.Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно - лице или лица, като в офертата се прилага оригинала на пълномощното от представляващия дружеството.

24.Всички разходи, освен нормативно предвидените, по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.

Административните документи по т. 12 – 21 и проекта на договор се поставят в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”

ПЛИК № 2 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

25. Техническата оферта се изготвя по образец - Приложение №11 и към нея се прилага:

а) Техническо предложение за изпълнение на СМР (Приложение №11а) следва да бъде изготвено по настоящия образец при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, и включва:

Гаранционните срокове за СМР трябва да са не по-малки от минималните от Наредба N2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти

11

Важно: Техническата оферта и приложенията към нея трябва да бъдат представени с номерирани страници. Техническата оферта и приложенията към нея се представят в един оригинал И ЕДНО КОПИЕ СЪС ЗАВЕРКА „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА‖. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническата оферта ведно с всички приложения към нея, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Техническата оферта и приложенията към нея се поставят в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

26. Ценовата оферта се подготвя по образец (Приложение № 12), като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изчислено до вторият знак след запетаята в лева.

Към ценовата оферта се прилага количествено - стойностна сметка – Приложение 12а, придружена с Рекапитулация и анализи за образуване на единични цени на отделните видове работи –

Приложение 12б.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема в предвид изписаната с думи. Общата сума на количествено – стойностната сметка в Приложение 12а, трябва да е идентична със сумата без ДДС, посочена в ценовата оферта.

Участникът, който не е представил единични анализни цени за всички видове работи ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Стойностите на предложените единични цени в количествено – стойностната сметка трябва да са идентични с цените посочени в анализите за образуване на единичните цени.

Участникът, на който ценовото предложение не съответства на Образеца даден от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

26.1.Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС с изключение на образците в които е необходимо да се представат цените с ДДС.

26.2.Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, В ОРИГИНАЛ И ЕДНО КОПИЕ СЪС ЗАВЕРКА „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА‖.

Плик №3 с надпис ‖Предлагана цена‖ се поставя в плика с офертата.

26.3 Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

27. Специфични изисквания:

27.1.Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.12.2, 12.3, 12.4, т.12.5, 12.6, т.13 и т.14.1, 14.3, 14.4 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В този случай офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, които подписват и подпечатват офертата. Участникът следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението.

27.2.Минималните изисквания за икономически и технически възможности трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, а не от отделните лица, съставляващи го.

12

27.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

ГАРАНЦИИ

28. Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие като участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва:

а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на Столична община – район „Надежда‖- "Общинска банка" АД – клон "Денкоглу", сметка (IBAN) ВG 67 SOMB 91303324911801, BIC SOMBBGSF, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за

участие в процедура за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София”

б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Столична община – район „Надежда‖ съгласно образец (Приложение № 13) към документацията за участие.

* Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева:

28.1. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с официален превод в случай, че е издадена от чуждестранна банка.

28.2. Гаранцията за участие в парична сума, внесена по сметката посочена в т.28 а.

* Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат.

29.Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - срока на валидност на офертата.

30.Участникът, определен за изпълнител, представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума – внася се по набирателната сметка на Столична община – район „Надежда‖, посочена в т. 28.а) или банкова гаранция – (Приложение № 14).

31.Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон и е регламентирано в документацията за участие в процедурата.

32.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по- малък от определения в настоящата документация.

33.Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

34.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

34.1.оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

34.2.обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

34.3.е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

13

В случаите по т. 34.1 и 34.3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

35. Възложителят освобождава гаранциите за участие:

35.1.на отстранените участници в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

35.2.класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

35.3.при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

36. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

37.Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

38.Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В ОРИГИНАЛ И ЕДНО КОПИЕ СЪС ЗАВЕРКА „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”.

39.Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис:

СО - район“Надежда” – София град София 1202, ул. „Кирил Дрангов” № 55, ет.1

За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В УПИ

II– ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛИ, КВ. 4, М. „СВОБОДА”, ГР. СОФИЯ

иследната информация: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

39.1 Пликът с офертата на участника следва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 – 5, 8 – 12 от НВМОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите по чл. 13, ал. 1, т. 6 и 13, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

40. Пликът трябва да бъде запечатан така, че да не може да бъде отворен без да се повреди опаковката му.

14

41. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се

издава документ.

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си на адрес: гр.София, ул. ―Кирил Дрангов» №55, ет.1, гише Деловодство, от 8:30 часа до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти, съобразно с обявлението за малка обществена поръчка, а именно до 10.03.2011г., включително.

Документацията може да бъде закупувана от 8.30часа на 18.02.2011г., до 17:00 часа на 03.03.2011г. в касата на СО-район „Надежда‖ находяща се в гр.София, ул.‖Кирил Дрангов‖ №55, ет.1, стая №101, цена на конкурсната документация е 30/тридесет лева/ без ДДС. Офертите се отварят на

11.03.2011г., от 10.00ч., в сградата на СО-район «Надежда», ет.3, стая №308 – заседателна зала.

Офертата се представя на посочения в обявлението адрес, не по-късно от часа и датата, регламентирани в същото обявление, като краен срок за получаване на офертите.

42.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

43.Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата са за сметка на участника.

44.До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

45.Срок на валидност на офертата.

45.1.Предложенията следва да бъдат валидни със срок 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на изискванията.

45.2.Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или по факс) от участниците да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

46. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

47. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или по факс при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до кмета на Столична община – район „Надежда‖.

48.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат чрез куриер, с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

49.До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора участника направил запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която се закупува от други участници.

15

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Офертите се отварят на 11.03.2011г., от 10.00ч., в сградата на СО-район «Надежда», ет.3, стая №308 – заседателна зала.

50. Комисията, назначена от възложителя по реда на чл.18 от НВМОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

50.1. Членовете на комисията, консултантите и наблюдателите (ако има консултанти и/или наблюдатели) подписват декларации за безпристрастност и необвързаност в съответствие с чл. 19, ал. 3 от НВМОП.

51.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко двама от нейните членове подписват плик №3 „Предлагана цена‖. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

52.Участниците или техни упълномощени представители, могат да присъстват при при действията на комисията, както и при отваряне на ценовите офертите.

53.В присъствието на лицата по т. 52 комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко двама от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 „Документи за подбор‖ и оповестява документите, които той съдържа

54.След извършването на действията по т. 51 и т. 53 приключва публичната част от заседанието на комисията.

55.Комисията продължава своята работа като:

55.1. Преглежда документите в Плик № 1„Документи за подбор‖

55.2.Изготвя протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 „Документи за подбор‖. Комисията изпраща протокола до участниците. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола.

55.3.След изтичането на срока по т.55.2, комисията проверява съответствието на административните документи, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда техническата оферта на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

55.4.Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката‖ и № 3 „Предлагана цена‖. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

56. Възложителят уведомява писмено участниците като обявява по подходящ начин, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

56.1. При отварянето на плика с предлаганата цена може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

16

56.2. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала и оценила офертите по всички други показатели, като преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от тази оценка. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря.

56.3 Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията процедира по реда на чл. 39 от НВМОП.

57. Комисията отстранява от участие в процедурата участник:

1.който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП;

2.за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП;

3.който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4.който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

58. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомят Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

59. Критерия за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта и се формира в съответствие с показателите и относителната им тежест, посочени в „Методика за оценка на офертите” приложена към настоящата документация.

60. Оценяване на офертите на участниците:

60.1.Оценката на офертите се извършва на два етапа - техническа оценка и финансова оценка.

60.2.Техническата оценка по всеки показател се определя с консенсус от членовете на комисията и се попълва в протокола от работата на комисията. Общата техническа оценка за дадена оферта се получава като сума от техническите оценки по отделните показатели, придружена с обосновка от членовете на комисията, неразделна част от протокола.

60.3.В случай, че не се постигне консенсус за оценката по даден показател, всеки от техническите лица, членове или експерти в съответната област, от състава на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средно аритметична стойност от получените индивидуални оценки по този показател, придружена с обосновка от членовете на комисията, неразделна част от протокола.

60.4.Класирането се извършва на базата на получените комплексни оценки, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

61. Откриването на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и разглеждането, оценяването и определянето на изпълнител в процедурата не задължава възложителя да приеме каквато и да е оферта и да сключи какъвто и да е договор.

17

62. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е

длъжен да представи:

документите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи.

гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.

Не се изисква представяне на документи по чл. 47, ал. 9, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

63.В случай, че възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена пръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие на регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК на създаденото обединение.

64.Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

65.В случай, че участникът определен за изпълнител в срок до 30 дни след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител не представи документите по т. 61 и т. 62 от настоящите ‖Указания към участниците за подготовка на офертата‖ или неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място или да прекрати процедурата. Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяването на обстоятелствата по предходното изречение.

66. Ако класираните до второ място участници не представят необходимите документи или откажат да подпишат договора, то Възложителят прекратява процедурата.

Всички представени по процедурата документи остават в архива на Възложителя.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

І. Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта.

Оценката на офертите се извършва на два етапа, като най-напред се изчислява техническата оценка, а след това финансовата.

II. Показатели за оценяване:

П1 – Организация за изпълнение на СМР П2 – Цена за изпълнение

ІІІ. Относителни тегла на показателите за оценяване: (П1) = 80 точки, максимална стойност (П2) = 20 точки, максимална стойност

18

ІV. Указания за определяне на оценката по всеки показател:

4.1. (П1) Организация за изпълнение на СМР (80 точки)

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на предложеното от участника подробно описание на организацията на работа с указанията на Възложителя за изготвянето му, съгласно Приложение 11 и Приложение 11а от документацията на Възложителя.

Точките по този показател се разпределят както следва: (П1) = (Мерки и изисквания) + (График на дейностите)

Мерки и изисквания

до 50 т

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на

до 5 т.

СМР, включително за местата със специфични рискове

 

 

 

Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите

до 5 т.

по договора.

 

 

 

Мерки и изисквания за ограничаване на рисковете при изпълнение на

до 5 т.

дейностите

 

 

 

Мерки и изисквания по част „Електротехническа‖

до 5 т.

 

 

Мерки и изисквания по част „Отопление и вентилация‖

до 5 т.

 

 

Мерки и изисквания по част „Архитектура‖

до 5 т.

 

 

Мерки и изисквания по част „Конструктивна‖

до 5 т.

 

 

Мерки и изисквания по част „Водопровод и канализация‖

до 5 т.

 

 

Мерки и изисквания по част „Вертикална планировка‖

до 5 т.

 

 

Мерки и изисквания по част „Озеленяване, настилки и детски съоръжения‖

до 5 т.

 

 

оценка 5 точки – за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; оценка 4 точки – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния критерий, но съдържат незначителни непълноти;

оценка 3 точки – за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий; оценка 2 точки – за предложения, които не отговарят в достатъчна степен на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; оценка 1 точки – за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта;

оценка 0 точки – за предложения, които изцяло не съответстват на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта

Индикативен комплексен план-график

до 30 т.

Реалистично определяне на продължителността на дейностите

до 10 т.

 

 

19

Балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение

до 10 т.

ефективното управление и изпълнение на договора

 

 

 

Последователност и хронологична приемственост на дейностите

до 10 т.

 

 

оценка 9-10 точки – за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; оценка 7-8 точки – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния критерий, но съдържат незначителни непълноти;

оценка 5-6 точки – за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий; оценка 3-4 точки – за предложения, които не отговарят в достатъчна степен на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; оценка 1-2 точки – за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния

критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта; оценка 0 точки – за предложения, които изцяло не съответстват на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта

Заб. Участник, получил 0 точки на някой от подпоказателите на П1 се дисквалифицира.

4.2 (П2) = минимална предложена цена / цена, предложена от участника (20 точки), където „минималната предложена цена‖ е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника‖ е цената, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева).

Ценовото предложение е с тегловен коефициент 20% в общата оценка и се оценява с оценка Oц, която се формира при спазване на следната формула:

Минимална предложена цена

Оц = ______________________ х 20

Предлагана цена

V. Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = П1 + П2

КО има максимална стойност 100 точки.

Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО се класира на първо място.

20

Част 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Поз.

1.1ПРЕАМБЮЛ

1.2ОБХВАТ на РАБОТИТЕ

1.3ОПИСАНИЕ на ОБЕКТА

1.4ПЪРВОНАЧАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1.5СТАНДАРТИ и НОРМИ

1.6ОБЩО за МАТЕРИАЛИТЕ и ИЗВЪРШВАНЕ на РАБОТИТЕ

1.7ОБОРУДВАНЕ

1.8КОНТРОЛ на РАБОТИТЕ

1.9КОНТРОЛ на КАЧЕСТВОТО

1.10ИЗИСКВАНИЯ за БЕЗОПАСНОСТ и КООРДИНАЦИЯ

1.11 ЗАЩИТА на ОКОЛНАТА СРЕДА

1.12ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ на ОБЕКТА И ДЕМОНТАЖНИ и РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ

1.13ЗАМЕСТВАНЕ и ОДОБРЕНИЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.14ЗАЩИТА на РАБОТИТЕ

1.15ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

1.16ГРАФИК за ИЗПЪЛНЕНИЕ на РАБОТИТЕ

1.17 ПОЧИСТВАНЕ и ПРЕДАВАНЕ на ОБЕКТА

1.18ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ и РЪКОВОДСТВО за РЕМОНТ и ПОДДРЪЖКА

21

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В УПИ II – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛИ, КВ. 4, М. „СВОБОДА”, ГР. СОФИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Столична, Район „Надежда” град София 1202, ул. „Кирил Дрангов” № 55, ет.1

НАЛИЧНИ ПРОЕКТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

За обекта, предмет на настоящата процедура, има разработени и одобрени инвестиционни проекти във фаза работни проекти, които са на разположение на всички участници и задължително следва да бъдат разгледани от представители на участника – всеки работен ден от 10 до 16 часа в сградата на район Надежда. Лице за контакт – инж. Ташев, телефон: 02/ 495 11 41. Огледът на място на строителната площадка е задължителен. Преди определената среща един ден по-рано следва да се направи заявка за оглед и запознаване с инвестиционните проекти.

Има издадено разрешение за строеж.

Част 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1 ПРЕАМБЮЛ

Настоящият документ представлява техническите спецификации, приложими при реализацията на обществена поръчказастроителство с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи,

предвиденизареализация на проект: ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В УПИ II – ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛИ, КВ. 4, М. „СВОБОДА”, ГР. СОФИЯ

1.2 ОБХВАТ на РАБОТИТЕ

Реализацията на проекта обхваща: Изпълнение на СМРзаизграждане на нова двуетажна сградазадетско

заведение, УПИ II –за детска градина и ясли, кв.4, м. „Свобода" – гр. София

1.3ОПИСАНИЕ на ОБЕКТА

Обект на СМР е изграждане на сграда за две градински групи, на втория етаж на сградата, две яслени групи, които са разположени на партерния етаж на сградата, физкултурно - музикален салон, две групи с административни и медицински помещения и складови площи.

В сградата има предвидена топла връзка, която осъществява връзката между новопроектираната сграда и вече съществуващата детска градина в УПИ 11-448. Връзката между двете сгради става през сутеренното ниво на съществуващата сграда и излиза на кота -0.45 м до кота 0.00м на партерното ниво на сградата и се прави, за да има връзка новопроектираната сграда с кухнята от старата сграда за детска градина.

Партерният етаж на сградата съдържа вече споменатата топла връзка между старата и новопроектираната сграда, две входни предверия и фоайета, като единият, на западната фасада, е за обслужване на градинските групи, а другият вход е за обслужване на яслените групи и се намира на южната фасада. В непосредствена близост до западния вход е разположен физкултурно – музикален салон, с предвиден склад и санитарен възел към него. Котата на физкултурно - музикалния салон е на кота - 0.45м,за да се увеличи светлата височина в помещението.от фоайето на сградата има достъп до група с административни и медицински помещения, в които са включени методически кабинет, здравен кабинет, изолационно помещение със собствен санитарен възел и директен изход навън от сградата (предвидена е зрителна връзка със здравния кабинет чрез остъклена преграда с долен ръб на 60 см от пода), има предвиден и гардероб, санитарен възел и душово помещение за административния персонал и млекопредавателен пункт. Откъм същото фоайе има достъп, посредством едно двураменно стълбище и асансьор, както до втория етаж на сградата, така и до сутерена.от фоайето предвидено за яслените групи, които също са разположени на партерния етаж на сградата има същата група с

22

административни и медицински помещения, които са за обслужване на сектора с двете яслени групи. Яслените групи съдържат гардеробно, санитарно помещение, офис помещение, спално помещение, занималия и тераса с предвиден навес над нея. Има предвидена зрителна връзка между занималнята със санитарното помещение и спалното помещение, посредством стъклена преграда с долен ръб на 100 см от пода. Стъклените прегради предназначени за зрителна връзка между гардеробното помещение и санитарния възел са предвидени с Н=100см и долен ръб на отстояние 20см от пода.

Вторият етаж на сградата е частично разположен върху партерния етаж. в него се съдържат фоайе с тераса и две градински групи, които се състоят от гардеробно, санитарно помещение, офис помещение, спално помещение, занималия и тераса с предвиден навес над нея. Има предвидена зрителна връзка между занималнята със санитарното помещение и спалното помещение, посредством стъклена преграда. Преградата между занималнята и спалното помещение е предвидена с долен ръб на стъклената преграда 100 см разстояние от пода. Стъклените прегради за зрителна връзка между гардеробното помещение и санитарния възел са предвидени с Н=100см и долен ръб на отстояние 20см отпода.

Вертикалната комуникация в сградата се осъществява посредством едно двураменно стоманобетоново стълбище и асансьор. Вратата отделяща сутерена от евакуационното стълбище 80/210 ще е негорима метална двупластна с минерална вата между пластовете 8см. самозатваряща се, димоуплътнена.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова с греди, плочи и колони. Покривът на сградата е плосък и конструкцията е стоманобетонна. Външните зидове са 25 см тухли, изолирани отвън с 5 см ЕPS. Вътрешните зидове са от 12 см тухли. Плочите, които излизат еркерно, както и покривът се изолират отвън с 8 см ЕPS-висока плътност.

Дограмата е РVС със стъклопакет.

Отвън сградата ще се измаже с декоративна минерална мазилка 2 мм в 3 цвята (по мостра). Парапетите на терасите по всички етажи ще са метални ажурни (по архитектурен детайл).

Храната за отделните възрастови групи деца ще се приготвя в основната кухня, разположена в съществуващата сграда и ще се транспортира през топлата връзка към разливните офиси в затворени съдове алпака и колички.

Във всеки офис са предвидени работни маси и шкафове, алпака, тригнездна мивка за измиване на съдовете за храна, хладилен шкаф, среднотемпературен, за краткотрайно съхранение на готова храна и напитки, настолен котлон и микровълнофа фурна за подгряване на готова храна. в офисите към групите за деца в яслена възраст са предвидени уреди за стерилизиране и подгряване на шишета. Към групите за деца в яслена възраст е обособено помещение - млекопредавателен пункт, за приемане на кърма о тродители, чиито деца посещават заведението. Отпадъците ще се събират в пластмасови контейнери с капаци и ще се изнасят ежедневно извън обекта.

На партерното ниво са разположени битовите помещения за персонала - гардероб и санитарен възел с душ.

1.4 ПЪРВОНАЧАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да: Анализира и проверява всички данни, До провери всички количества, отразени в количествената сметка,

Да посети и прегледа обекта и да получа цялата необходима информация, Да направи допълнителни измервания, калкулации и изследвания, Да изясни всички задачи,

Да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите посочени в спецификациите и одобрения проект.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

1.4СТАНДАРТИ и НОРМИ

Качеството и типа всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Приложението на други авторитетни стандарти, които осигуряват равностойно или по-добро качество, ще се приеме. Различията между специфичните стандарти и предложените алтернативни стандарти трябва да са напълно описани в писмена форма от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

23

В случай, че предложените стандарти не осигуряват съществено равностойно или по-добро качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се съобрази със специфицираните в документите стандарти.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение подробен списък на всички стандарти, които той възнамерява да приложи.

Когато представя резултатите от изпитванията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването.

За всички работи и доставки задължително да се използва Метричната система. Всички документи да се издават на български език.

Когато се издават компютърни файлове документи трябва да са под Windows 97, текстовете в MS Word и таблиците в MS Excel. Чертежите да са изготвени в AutoCad.

Строителният обект да бъде ограден.

1.5ОБЩО за МАТЕРИАЛИТЕ и ИЗВЪРШВАНЕ на РАБОТИТЕ

Всички строителни материали да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖ и всички строително-монтажни работи да се извършат съгласно одобрения проект.

Всички материали да са нови, неизползвани,от най-добро качество и тип, така че да се получи най-добро качество на завършения обект. Всички материали да са без дефекти. Дефектните материали да бъдат премахвани от обекта незабавно.

Всички извършени работи трябва да се извършат с високо качество, което гарантира високо качество на обекта.

Ако не е посочено на друго място в документите по договора, то е необходимо да се спазват и следните изисквания:

Вслучай, че не са оказани толерансите за извършване на работите в БДС, то те трябва да се изпълнят с минимални отклонения и максимална прецизност,

Всички вертикални елементи да се изпълнят възможно най-близо до вертикала, Всички хоризонтални елементи и повърхности да се изпълнят възможно най-близко до хоризонтала, Всички хоризонтални и вертикални ъгли да се изпълнят по права линия, Всички повърхности да са равни и гладки, Всички плоски повърхности не трябва да имат изкривявания,

Вслучай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране и вида на финишните материали и фитинги, трябва да се търси одобрение на Проектанта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осигурява достъп до обекта за представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

Количествените сметки не могат да се използват за поръчване на материалите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за необходимото количество и качество на материалите.

1.6ОБОРУДВАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва при изпълнение на работите адекватно оборудване и механизация. Той трябва да разполага с резервно оборудване в случай на авария за незабавна подмяна.

1.8КОНТРОЛ на РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва, преди започване на работите, да установи и по време на изпълнението им ежедневно да поддържа необходимата документация за прогреса на работите, материалите и оборудването.

Всички измервания и изпитвания трябва да се извършат от лицензирани лаборатории, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка, и трябва да се съхраняват като компютърни файлове. При завършване на обекта те да се предадат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако не е посочена честотата на изпитването, то тя ще се определяотИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да има достъп до данните на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.9КОНТРОЛ на КАЧЕСТВОТО

24

В допълнение на задължителните мостри и изпитвания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури по две мостриотвсеки материал и продукт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако той поиска.

Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им, да не се отрази на изпълнение на графика за изпълнение.

Мострите трябва да бъдат с необходимия размер и качество, така че да позволяват извършването на необходимите изпитвания. Те трябва да се маркират с етикет обозначаващ описание на материала, неговия произход, дата и място на приложение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да

бъде включена в стойността на договора.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи Планзакачеството в рамките на 15 дни

след подписване на

Договора.

 

Изпитването и анализите да се извършват в лицензирана лаборатория.

 

1.10ИЗИСКВАНИЯ за БЕЗОПАСНОСТ и КООРДИНАЦИЯ

При изпълнение на работите да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

При изпълнение на всички работи да се спазват изискванията на Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004.

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително ще се назначи координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но свързаната с риска политика.

На обекта ще се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са годни да изпълняват качествено работите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен да осигури пълна координация във всички аспекти на изпълнението на работите, включително между подизпълнителите, доставчиците и специалистите. Такава координация включва, но не се ограничава само до получаване на информация от специалистите и подизпълнителите и предаването и на свързани с изпълнението други специалисти.

Координацията да се осъществява със срещи, дискусии и кореспонденция, така че изпълнението на работите да бъде плавено, без закъснения.

1.11ЗАЩИТА на ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.

Да бъдат сведени да минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.

1.12ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ на ОБЕКТА, ЗАМЕСТВАНЕ и ОДОБРЕНИЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Ако на някои места договорната документация се позовава на изделия от посочен одобрен производител, то при всички такива случаи позоваването на определен производител има за цел да се специфицира качеството на продукта и стандартаза външен вид.

Няма да се прави корекция на цената в случай, че в Тръжната документация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е посочен заместващ производител. Всички посочени компоненти са избрани с цел съгласувано проектиране по отношение на външния изглед на Проекта.

Проектанта ще прецени предложеното заместване на основа на неговата съвместимост с цялостния Проект. Проектанта няма да одобрява предложени замени, които според него, са в противоречие с характера или качеството на Проекта.

За да се позволи съгласуван избор на цветовете и довършителните работи, Изпълнителят ще достави заместващия материал с цвят или структура, като при първоначално определения производител, без допълнително заплащане.

25

Всички изделия, материали и оборудване ще бъдат приложени, инсталирани, свързани, монтирани, използвани, чистени и поддържани съгласно писмените инструкциите на производителите, освен ако друго не е посочено в Договорната документация.

1.14 ЗАЩИТА на РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да защити и покрие всички материали и работи, който може да бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможносттазаевентуална заплаха от повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние.

Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще бъдат поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Здраво покритие, трябва да бъде поставено под складирани материали върху финишни покрития за да го предпази от замърсяване и повреди. Талпи трябва да се поставят върху финишни покрития при преместване на складирани материали. Количките за пренасяне на материали трябва да бъдат с гумени колела.

Усиленото движение и складирането на материали, върху пресни и не набрали якост замазки, хидроизолации по подове и покрив, не се допуска.

1.15 ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта и да поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва:

Временно захранване на обекта със студена вода за нуждите на изпълнение на работите, за битови нужди и питейна вода.

Временно захранване с електричество за нуждите на изпълнението на работите, както и за осветление на обекта,

Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване на план за евакуация на обекта, Комплекти за първа помощ, Временна химическа тоалетна, Офис на изпълнителя, Съблекалня – столова, Закрит и открит склад,

Хаспел, улей за отпадъци, скеле и кофражи, Временни огради, прегради, знаци и указателни табели, Място с контейнери за строителни и битови отпадъци,

Друго временно строителство по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на

труда.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поеме разходите по поддръжка на временното строителство за времето на изпълнение на Договора и демонтажа му.

След приключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да премести и премахне всички елементи на временното строителство, да почисти и поправи евентуални повреди и да остави обекта в перфектно състояние..

1.16 ГРАФИК за ИЗПЪЛНЕНИЕ на РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви детайлна програма за изпълнение на работите и диаграма на работната сила.

В програмата трябва да бъде отразено началото и края за извършване на всеки вид работа.

Графикът за изпълнение да бъде описан в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.

Диаграмата на работната сила да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.

Срокът за изпълнение, който участникът ще предложи не трябва да бъде по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца.

26

1.17 ПОЧИСТВАНЕ и ПРЕДАВАНЕ на ОБЕКТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

При предаване на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще демонтира цялото временно строителство и ще го транспортира извън обекта. Ще почисти терена и ще възстанови евентуални повреди, като остави обекта в перфектно състояние.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички ключове, протоколи и цялата документация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготви Ръководство ремонт и поддръжка на новоизградените инсталации и

оборудване (Operation Manual)

1.18 ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ и РЪКОВОДСТВО за РЕМОНТ и ПОДДРЪЖКА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготви и предаде един комплект екзекутивни чертежи, като отрази всички промени по време на изпълнение на работите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивните чертежи и на магнитен носител. Чертежите да се изготвят на Auto CAD.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготви и предаде три комплекта на Ръководство за ремонт и поддръжка на оборудването и съоръженията. Към него да се приложат всички придружаващи оборудването и съоръжения документи, като сертификати, начин на монтаж и поддръжка, гаранционни условия и други.

Стойностите за изготвяне на екзекутивните чертежи да бъдат включени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в стойността на обекта.

Част 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО и МАТЕРИАЛИТЕ

Поз.

3.1ЗЕМНИ РАБОТИ

3.2КОФРАЖНИ РАБОТИ

3.3АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

3.4БЕТОНОВИ РАБОТИ

3.5СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

3.6ЗИДАРСКИ РАБОТИ

3.7ХИДРОИЗОЛАЦИИ

3.8СУХО СТРОИТЕЛСТВО

3.9ВЪНШНИ / ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ , ШПАХЛОВКИ

3.10ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

3.11ИЗОЛАЦИИ ПРОТИВ УДАРЕН ШУМ

3.12ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

3.13НАСТИЛКИ

3.14ОБЛИЦОВКИ

3.15БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

3.16ДОГРАМИ

3.17ПОКРИВНИ и ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

3.18ПАРАПЕТИ

3.19ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

3.20АСАНСЬОРНА УРЕДБА

27

3.21ВИК ИНСТАЛАЦИИ

3.22ОВК ИНСТАЛАЦИИ

3.23МЕБЕЛИ и ОБОРУДВАНЕ

Част 3. НОВИ РАБОТИ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО и МАТЕРИАЛИТЕ

Качеството и типа всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

3.1 ЗЕМНИ РАБОТИ

3.1.1 Изисквания към изпълнението Изкопните работи да се извършат до ниво съгласно проекта, а също така да бъде предвидено обслужващо

работно пространство.

Изкопните работи да се извършат съгласно проекта и ПИПСМР – Земни работи.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Изкопните работи трябва да се извършатзавъзможно най-кратък срок.

Изкопът се приема от проектанта - конструктор и инженер геолога, непосредствено след разкриването му. Ако има нестабилност на земните слоеве, да се вземат необходимите спешни мерки преди да бъдат

изпълнен подложния бетон и фундаментите.

Излишният изкопан материал да бъде натоварен и извозен на подходящозацелта място.

Изкопа и откосите да се поддържат сухи. При наличие на подпочвени води да се предвиди водочерпане. Хумуса да се складира на подходящо място с цел повторна употреба.

Насипът трябва да се изпълни от подходящ материал и да се изпълнява на пластове от по 15cm. Насипът да се уплътнява с подходящи за целта машини. Към полагане на горният пласт да се престъпи след достигане на = 1,65 т/м3 на долу стоящия, с цел да се предотврати слягането и пропадането

Горният слой трябва да е от по –дребна фракция (ако се ползува трошен чакъл или баластра за дрениращ материал), добре уплътнен и изравнен, предвид на полагането на полиетиленово фолио, с оглед на това да не изтича циментовото мляко на подложния бетон и настилката.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предвиди ограждане и сигнализиране на изкопа с цел предотвратяване на инциденти.

3.1.2 Изисквания към материалите Насипният пласт под настилката да се изпълни от уплътнена несортирана речна баластра или нестандартен

трошен материал , фракция 0-100мм., като същите следва да осигурят изискваните според проекта модули на еластичност на подложката.

Обратните насипи около сградата да се изпълнят със подходящи земни почви, осигуряващи проектните изисквания по отношение на слягане и пропадъчност.

3.2КОФРАЖНИ РАБОТИ

3.2.1Изисквания към изпълнението

Кофражът да бъде изпълнен и приет съгласно проекта и ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Кофражните работи да се изпълнят от квалифицирани работници.

Кофражът трябва да бъде изграден така, че бетона да бъде положен правилно, да бъде лесно уплътнен и набралия якост бетон да е с изискващата се форма, позиция, ниво и качество.

Кофражът да се изпълни така, че да издържа възможно най-неблагоприятната комбинация от общото тегло на кофража, армировката и бетона; конструктивни натоварвания, включително ефекти на полагането, уплътнението и строителния трафик; натоварванияотвятър и сняг. Той трябва да бъде добре укрепен в хоризонтална посоказада се осигури стабилност. Кофражът трябва да не допуска деформации и увреждане на конструкцията при изливане на бетона, както и при вибрации.

След декофрирането на кофража в изискуемите срокове и отстраняване на крепежните елементи да се проверят нивата,за да се определите степента на остатъчните провисвания и да се уведоми конструктора.

28

Хоризонтален кофраж може да се изпълни за повърхности с наклон не по-голям от 15о. При наклон над 15о се изпълнява двоен кофраж.

Преди бетониране кофража трябва да се почисти.

Декофрирането на кофража трябва да стане без да се нарушава, уврежда или претоварва конструкцията. Отговорността за навременното и безопасното декофриране на всяка част от кофража и всички опори без увреждане на конструкцията остава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2.2Изисквания към материалите

За кофрирането на вертикалните елементи могат да се използват готови метални форми /платна и елементи/, както и хидрофобен шперплат за хоризонталните елементи метални телескопични подпори, хоризонтален кофраж от хидрофобен шперплат или метални елементи носени от дървени греди.

Всички материали за кофраж трябва да са чисти, така че бетонните повърхности да бъдат гладки, без шупли и повреди.

3.3АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

3.3.1 Изисквания към изпълнението Армировката да бъде произведена, доставена, монтирана и приета съгласно проекта, ПИПСМР и Наредба

№3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Армировката трябва да бъде изпитвана съгласно ПИПСМР и Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Армировъчните работи да се изпълнят от квалифицирани работници,

Армировката, определена по спецификация, трябва да бъде доставена от фирмата със сертификат, сьответстващ на стандартите. Сертификатът съдържа необходимата изчислителна якост на опън. Не се допуска използването на нестандартна армировка.

Дължините и огъването на армировката (ако има такова) да се изпълняват съгласно проекта. Да не се огъва при температури под 5°С. Стоманата може да се нагрява до не повече от 100°С. Да не се огъват повторно прътите.

Армировката не трябва да се пуска от високо или подлага на ударни натоварвания или механични увреждания.

Заваряване на армировката не се допуска. Снажданията на армировъчни пръти трябва да бъдат не по-малки от 300 мм съгласно Приложение №3 от Наредба №3 за Контрол и Приемане на бетонови и стоманобетонни конструкции.

Армировката трябва да бъде чиста и без корозионни петна, свободна от отпадъци, боя, ръжда, почва, лед, маслени петна и други вещества, които могат да се отразят неблагоприятно на сцеплението на армировката с бетона.

Необходимото бетоново покритие на армировката да се осъществява чрез фиксатори и столчета. В местата на кръстосване на армировъчните пръти те да се завържи с горена тел.

Армировката, стомана AI може да бъде огъната до радиус не по-малък от указаните. Армировката, стомана AIII не трябва да бъде огъвана или изправяна без одобрение.

Да се фиксира армировката на място преди полагането на бетона. в допълнение към всякакви фиксатори и подпори, да се осигури надлежна опора,за да се осигури определеното покритие на армировката.

Да не се фиксира или полага армировката в контакт с цветни метали и гипс.

Всички дефекти в армировъчните работи да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.4БЕТОНОВИ РАБОТИ

3.4.1 Изисквания към изпълнението Всички бетонови работи да се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно предписанията в

―Наредба No3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции‖, проекта и ПИПСМР.

Всички бетонови работи да се изпитат съгласно ПИПСМР и Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Бетоновите работи да се изпълнят от квалифицирани работници,

29

Бетона трябва да бъде произведен от бетонов възел съгласно ПИПСМР, транспортиран с бетоновоз и положен с бетон помпа. Да не се добавя вода към бетона на обекта, с което се нарушава водоциментовия фактор и е възможно появата на пукнатини.

При бетониране при ниски температури да се използуват добавки – пластификатори. Да не се използуват добавки, съдържащи калциев хлорид.

Преди да започне полагането на бетона е необходимо всички повърхностите на кофража да се почистят. Преди всяко полагането на бетон, да бъде приета писмено в заповедната книга армировката от проектанта –

конструктор, както и хоризонталността /вертикалността на кофража, както и да бъде извършена проверка, че всички необходими проектни отвори са оставени в кофража.

Бетонът да се полага по най-бързия начин и не по – късно от 1,5 час след натоварване на бетоновоза в бетоновия център, когато започва втвърдяването. Така той е достатъчно пластичен за пълно уплътнение. След изливането му отсмесителя да не се добавя вода и да не се смесва отново. Разстоянието между хобота,откойто се излива бетона и съответната повърхност да не бъде по – голяма от 1.5 м, за да не се предизвика разслояване на бетоновата смес. Неизползвания бетон след 1,5 час да не се влага в кофража.

Да се подсигури температурата на бетона да не превишава 30°C при горещо време и да не бъде по-ниска от 5°С в студено време.

Да не се полага бетон върху замръзнали или заледени повърхности. При ниски температури, след бетониране на плочите, ако е необходимо, да се отоплява долния етаж до втвърдяване на бетона.

Да се полага бетон без прекъсване до конструктивните фуги.

Да се полагат грижи за пресния бетон за да не се образуват на пукнатини поради съсъхване или обрушване при замръзване.

Да се предотврати изпаряването от повърхността на бетона посредством поливане с вода, забавяне на декофрирането, а при необходимост, покриване на връхните повърхности веднага след полагането и уплътняването на всеки участък, премахване на покритието само за допускане на довършителни операции и веднага отново полагане на покритието след тях.

Да не се допуска при полагане при зимни условия температурата на бетонната смес да падне под 15оC. Да не се допуска увреждане на бетона от дъжд, замръзване, вибрации и други физически увреждания. При всяко бетониране да се вземат кубчета за изпитване в независима лицензирана лаборатория.

Всички дефекти в бетоновите работи да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.5СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

3.5.1Изисквания към изпълнението

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изготви КМД чертежи на стоманените конструкции съгласно техническите способи на фирмата.

Производството, монтажа и приемането на стоманените конструкции да стане съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

Всички стоманени елементи, електроди, болтове, гайки и шайби да са придружени от сертификати за качество. Тези без сертификати не трябва да се използват.

Да не се допуска изпълнение на заварки и монтаж на стоманени конструкции при температура под 5оC. Всички стоманени елементи се грундират и боядисват еднократно след изготвянето им с изключение на

местата на монтажните детайли. Тези места се грундират и боядисват след монтажа. Вторият слой боя се нанася след монтажа на обекта.

Елементите на стоманената конструкция да се изпълнятотстоманен профили съгласно ЕN 10025 и EN 10219-2-197.

3.6ЗИДАРСКИ РАБОТИ

3.6.1Изисквания към изпълнението

Всички зидарски работи да се извършват, проверяват, приемат и одобряват съгласно проекта и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Зидарските работи да се изпълнят от квалифицирани работници, Зидарските работи да се изпълняват съгласно одобрените чертежи и ПИПСМР.

Стените трябва да се зидат равномерно в хоризонтални редове с хоризонтални и вертикални фуги, които да се запълнят с разтвор. Широчината на фугите не трябва да са по-големи от 1см. За вертикалните и 1,2см. за хоризонталните фуги.

30

Тухлите и разтвора да бъдат складирани на подходящо място и количество, така че да осигуряват непрекъсната работа.

Тухлите да се навлажняват преди зидане. Разтвора трябва да се полага преди да е изсъхнал или е започнал да се втвърдява. Вертикалните фуги в редовете да се разместват минимум ¼ тухла.

Всички отвори в зидариите да бъдат изпълнени съгласно проекта. При отвори за инсталации, след преминаването им, те да се обзидат. Допуска се направа на инсталационни отвори с малки размери, до 15/15см., чрез фрезоване и пробиване, след като стената е изпълнена.

Поставянето на хоризонтален хидроизолационен слой под ограждащи стени на 1ви етаж е задължително. Разтворите за зидарии трябва да бъдат приготвени съгласно ПИПСМР.

Варовият разтвор трябва да бъде приготвен машинно и доставен на обекта. Преди полагане да варовият разтвор той се пребърква. Преди полагане на варо-циментов разтвор към варовия разтвор се добавя цимент и се пребърква. След приготвянето на разтворите те трябва да са хомогенни. Марката на разтворите трябва да бъде съгласно проекта.

Всички дефекти в зидариите да бъдат отстраненизасметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тухлите трябва да са с коефициент на топлопреминаване λ≤0.34 Вт/м2 Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси.

3.7ХИДРОИЗОЛАЦИИ

3.7.1Изисквания към изпълнението

Хидроизолациите да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Хидроизолациите са рулонни, на битумна основа.

За подземна изолация

Битумните мембрани SBS да са с дебелина минимум 4мм. без защитна посипка и да отговарят на следните технически характеристики:

Тегло – 4кг.

Якост на опън – надлъжна = мин 850N/50мм.

Якост на опън – напречна = мин 560N/50мм.

Относително удължаване при скъсване надлъжно – мин. 45%

Относително удължаване при скъсване напречно – мин. 45%

Съпротивление при разкъсване надлъжно - 130N

Съпротивление при разкъсване напречно - 130N

Огъваемост при отрицателни температури – (-10°С)

Топлоустойчивост – мин.80°С

За покривни изолации

Битумни мембрани SBS да са с дебелина минимум 4мм. с и без защитни посипки и да отговарят на следните технически характеристики:

Тегло – 4кг.

Якост на опън – надлъжна = мин 850N/50мм.

Якост на опън – напречна = мин 560N/50мм.

Относително удължаване при скъсване надлъжно – мин. 45%

Относително удължаване при скъсване напречно – мин. 45%

Съпротивление при разкъсване надлъжно - 130N

Съпротивление при разкъсване напречно - 130N

Огъваемост при отрицателни температури – (-10°С)

Топлоустойчивост – мин.120°С

3.8СУХО СТРОИТЕЛСТВО

3.8.1Изисквания към материалите

31

Качеството и типа всички материализасухо строителство , които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Да се използват материали от сертифицираните системи.

За мокри помещения е задължително използването на влагоустойчив гипсокартон .

3.9ВЪНШНИ / ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ, ШПАХЛОВКИ

3.9.1Изисквания към изпълнението

Външни / вътрешни мазилки и шпакловка да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм. за стени и 10 мм. за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10мм.

Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полаганезада се гарантира добра консистенция.

Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.

Прясната мазилка да се пази от намокряне, замръзване, бързо изсъхване, удари, вибрации и други повреди. Пукнатини, шупли, неравности, кънтене и други дефекти в мазилката не се приемат.

Мазилките трябва да се с един цвят и тоналност.

Външни / вътрешни мазилки да се проверяват и приемат съгласно одобрения проект и ПИПСМР. Гипсовите шпакловка и мазилки да се изпълнят съгласно ПИПСМР.

Гипсовите шпакловка се полагат върху вторият пласт на мазилките или директно върху зидариите от газобетонни блокчета.

Гипсовите мазилки се прилагат при неравни мазилки или бетонови повърхности. Преди полагането на гипсови мазилки повърхностите да се почистят, награпавят и грундират с подходящ грунд.

Външните и вътрешните мазилки, както и гипсовата мазилка върху повърхности от керамични тела, бетон и топлоизолация по стени и тавани, може да се извършат машинно. Мазилката се полага двупластово в равномерни гладки слоеве.

Полипропиленовата мрежа в основния слой на външната мазилка върху топлоизолация трябва да е здраво закрепена и да изключва огъване или провисване. Всички елементи за укрепване на мрежите, хоризонтални и вертикални изпъкнали ъгли, да са неръждаеми (инокс). Ако е необходимо, преди полагането на минералната мазилка върху зидария от керамични блокове да се изпълни изравняване на повърхностите.

При изпълнение на мокри /варо-циментови и гипсови/ машинни мазилки строго да се изпълняват техническите, технологичните и физически изисквания и условия, заложени от Производителя.

Минерална мазилка върху топлоизолацияотEPS да се изпълнява задължително върху 100% армирани с полипропиленова мрежичка повърхности, съгласно детайлите на Производителя.

За всички завършващи елементи на мазилката /ъгли, оформяне около врати и прозорци/ да се изпълняват задължително съответните детайли и употребяват предназначените зат ова профили и елементи.

При необходимост повърхностите с изпълнена мазилка се шпакловат преди боядисване.

Гипсовите шпакловка и мазилки да се проверяват и приемат съгласно одобрения проект и ПИПСМР. Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.9.2Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материализавътрешни, външни мазилки и шпакловки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

За изпълнение на специалните външни мазилките може да се използват готови сухи смеси. За вътрешна шпакловка се използват готови гипсови разтвори.

Начина за изпълнение на мазилките и шпакловките да се одобриот ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.10ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

3.10.1Изисквания към изпълнението

Топлоизолациите да се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на фирмата доставчик/ производител.

32

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Топлоизолациите да се изпълнят от квалифицирани работници,

Топлоизолацията да се изпълнява при подходящи температурни условия – при температури не по ниски от

+5°С.

3.10.2Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за топлоизолациите, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларациязасъответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Топлоизолациите за стените от 5 см да се изпълнят със екструдиран пенополистирол EPS – 20кг./м3, коефициент на топлопроводимост 0,035VV/mk и минерална вата с коефициент на топлопроводимост 0,04VV/mk, 145кг./м3, в рамките на обща сертифицирана система за топлоизолация.

Топлоизолациите за покрива от 10 см да се изпълнят със екструдиран пенополистирол EPS – 25кг./м3 Елементите за закрепване да са част от сертифицираната система и да са съобразени с материалите на

основата.

Вида на топлоизолациите да се одобри от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.11ИЗОЛАЦИИ ПРОТИВ УДАРЕН ШУМ

Изолацията против ударен шум не е показана в чертежите, но при евентуална необходимост да се спазват следните основни изисквания.

3.11.1 Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за изолации против ударен шум, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описаниезамонтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Изолациите против ударен шум да се изпълнят със пенополистирол EPS – 30кг./м3 – 20мм. , в рамките на обща сертифицирана система.

3.12ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

3.12.1Изисквания към изпълнението

Циментовата замазка да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Циментовите замазки да се изпълнятот квалифицирани работници.

Циментовата замазка да се изпълнят с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 20 Циментовата замазка да се полага върху стоманобетонни подове, когато са набрали якост и изсъхнали. Армираната циментова замазка да е с минимум дебелина 40 мм

Циментовата замазка да се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. При необходимост да се предвиди междинен залепващ слой/ шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа.

При изпълнени на циментовите замазки да се осигури максимална гладкост и хоризонталност на изпълнението. При необходимост, под паркетни настилки повърхността да се заравни със саморазливна шпакловка.

Циментова замазка да се изпълняват при температура над 5 °С. Не се допуска разлика в нивата между отделните помещения

Циментовата замазка да се полага на ивици с максимална ширина до 3м. Уплътняването на замазката може да стане ръчно или с вибратори с тегло най-малко 10 кг.

3.12.2Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за циментови замазки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество.

Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси.

33

3.13НАСТИЛКИ

3.13.1Изисквания към изпълнението

Настилките да се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на производителя. При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Настилките да се изпълнят от квалифицирани работници, Основният пласт трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е

замръзнал. Той трябва да е равен, хоризонтален, без локални повреди.

При полагане на подови настилки на разтвор на циментова основа, то основата се навлажнява. Настилки с материали на циментова основа, да се изпълняват при температура над 5°С.

Не се допуска движение върху настилките преди набиране на якост. Не се допуска разлика в нивата между отделните помещения.

3.13.2Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за настилки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларациязасъответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

Подова настилка от гранитогрес

Настилката от гранитогрес да се изпълни съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на производителя, Настилката от гранитогрес до се изпълнява от висококачествен нормален и противоплъзгащ се гранитогрес

съгласно проекта на циментово лепило.

В работните помещения се монтират РVC первази.

Плочите от гранитогрес, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без

изкривявания.

Фугите да се запълнят с подходящ пълнител. След втвърдяване на пълнителя повърхността се почиства и покрива.

Подова настилка от РVC, тип линолеум-2мм

Настилката от РVC тип линолеум да се изпълни съгласно проекта и ПИПСМР и изискванията на производителя.Настилката да бъде устоичива на дезинфекциращи разтвори,безвредна за децата и залепена върху пода с лепило а снадките залепени с шнур.

Основата да бъде от саморазливна замазка 3мм и трябва да бъде изсъхнала, чиста от прах, , масло и други замърсявания ,пода трябва да е равен, хоризонтален, без повреди.

Настилката от РVC да се одобриотВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.14ОБЛИЦОВКИ

3.14.1Изисквания към изпълнението

Облицовките да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници,

Облицовките по стени да се изпълнява от висококачествени фаянсови плочки съгласно проекта на циментово лепило.

Плочите трябва да бъдатотвисоко качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания. Основният пласт (варо-циментова мазилка) трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, вертикален, без локални повреди. Той трябва да

се навлажни преди пологане на плочките.

Полагането на облицовката по стени от фаянс става преди полагане на подовата настилка.

34

Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°С.

Фаянсовите плочи, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Облицовките да се проверяват и приемат съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на

производителя.

Всички дефекти в облицовките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 3.14.2 Изисквания към материалите Размери на фаянса 20/40 см,дебелина 8мм.

Размери на теракота 30/30см,дебелина 9 см.

Качеството и типа всички материали за облицовки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със Декларация за съответствие, каталози, описаниезамонтаж, и да са нови без повреди и чисти.

3.15БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

3.15.1Изисквания към изпълнението

Бояджийските работи да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Бояджийските работи да се изпълнят от квалифицирани работници,

Преди започване на бояджийските работи да са завършени всички ВиК и електро инсталации с изключение на крановете, ключовете и контактите.

Всички монтирани врати и прозорци да бъдат облепени с цел тяхното запазване.

Всички дървени елементи да бъдат грундирани в работилниците, а на обекта да се боядисат двукратно. Повърхностите, които ще бъдат боядисани, да са чисти от прах и други замърсявания и да не са проверени. Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундират с дълбоко проникващ грунд.

Дървените повърхности да се китосат и шлайфат преди грундиране.

Металните елементи да се почистят от ръжда, прах, масло и други замърсители преди да се грундират. Да не се боядисва при температура под 5°С.

Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния.

3.15.2Изисквания към материалите

Латекса да бъде безвреден и в три светли цвята.

Качеството и типа всички материали за бояджийски работи, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

3.16ДОГРАМИ

3.16.1Изисквания към изпълнението

Изпълнението, доставката и монтажа на дограмите да се извърши съгласно одобрения проект, ПИПСМР и по детайли и изискванията на производителя.

Системата за изпълнение на дограмите бъде одобренаотВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Дограмите да се изпълнят от квалифицирани работници.

Изпълнението на дограмите да се провери и приеме съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на производителя.

3.16.2Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за дограми, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Предвижда се подмяна на съществуващите прозорци с такава изработени от петкамерен РVС проил, цвят бял. Стъклопакет 24 мм. Скъклопакета е съставен от едно 4 мм бяло флоатно стъкло и второ 4 мм нискоемисийно стъкло. На всички отваряеми крила да се предвидят комарници.

35

Външните врати са изпълнени от алуминиев профил с прекъснат термомост. Стъклопакет 24 мм. Скъклопакета е съставен от едно 4 мм бяло флоатно стъкло и второ 4 мм нискоемисийно стъкло с λ≤1.30 Вт/м2.

Врати Вътрешните врати са МДФ с изкуствен фурнир.

Вратата отделяща сутерена от евакуационното стълбище 80/210 ще е негорима метална двупластна с минерална вата между пластовете 8см. самозатваряща се, димоуплътнена

Терасите се обезопасяват и оборудват със сенници.

3.17ПОКРИВНИ и ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

3.18.1Изисквания към изпълнението

Покривните и тенекеджийските работи да се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на избраната система.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Покривните и тенекеджийските работи да се изпълнят от квалифицирани работници.

Олуците и водосточните тръби да се изпълнят от галванизирана ламарина с дебелина 0,53 или от пластмаса. Те да се укрепят със скоби. Скобите на олуците да се монтират по дължина на разстояние 70см.една от друга.

Покривните и тенекеджийските работи да се проверяват и приемат съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на производителя

Всички дефекти в покривните и тенекеджийските работи да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.18.2 Изисквания към материалите Качеството и типа всички материализапокривни и тенекеджийски работи, които се влагат в строежа, трябва

да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

3.18ПАРАПЕТИ

3.19.1Изисквания към изпълнението

Парапетите да се изпълняват съгласно проекта, ПИПСМР и Наредба № 03/6 от 23.11.2003 –за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии – чл.11, т 2 .

2.20 ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

2.20.1 Изисквания към изпълнението За захранване на консуматорите в обекта се предвижда главно ел.табло, монтирано на показаното място и

комплектовано с необходимата предпазна апаратура. Меренето на енергията ще се осъществи в електромерно табло, разположено на фасадата на сградата. Радиалноотглавното ел.табло ще се захранят консуматорите на к.Ѓ}0,00, табла - асансьор и Т-1 (за к. +3,00). Всички инсталационни материали като проводници, ключове, тръби и др., както и принадлежностите към тях, трябва да отговарят на БДС. Захранващите линии за таблата ще се изпълнят с проводници СВТ, изтеглени в РУС тръби скрито. За обекта се предвиждат следните електрически инсталации:

I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Осветителна инсталация се предвижда за всички помещения на сградата в съответствие с нормативните изисквания. Преобладаващата част от осветлението ще се осъществи с луминисцентни осветителни тела - 4x18 УУ, 2x36 V/, с плафонери (с ЛНС и компактни луминисцентни лампи) и др. Осветлението в топлата връзка ще се включва с еднобутонни кнопки, като в главното ел.табло са предвидени импулсни релета. в помещение - млекопреработвателен пункт - са предвидени бактерицидни лампи.

За обекта се предвижда евакуационно осветление. Същото ще се осъществи с осветителни тела с вградена акумулаторна батерия (8^/220У) и пиктограми "изход" и "стрелка-посока". Осветителните тела ще се монтират по пътя за напускане на сградата при авариен режим. Осветителната инсталация ще се изпълни с проводник ПВ в РУС тръби скрито, СВТ открито и проводник ПВВМ скрито под мазилката; като във влажните помещения инсталацията ще бъде противовлажно изпълнение.

36

II. СИЛОВА и ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ

Силовата инсталация ще осигури ел.захранване на контакти за общи нужди, технологично оборудване офиси, вентилации, асансьор и др. Всички хладилници са включени пред прекъсвачите на съответните табла за осигуряване на денонощно захранване. Всички контакти в обекта ще бъдат тип "Шуко" с предпазни клеми. При монтажа им да се спазва задължително минимално отстояние 0,25 м от метални нетоководящи части. Контактите в кабинетите да се монтират на височина 0,5 м от готов под, в офисите при плотовете - на височина 1,3 м от готов под, в спални, занимални, физкултурен салон - на височина 1.5 м от готов под и да бъдат с автоматични защитни капачки. Сеченията на проводниците за отделните токови кръгове и излази са дадени в схемите на ел. таблата. Силовата инсталация е предвидена три (пет-) преводна и ще се изпълни с проводник ПВ

иСВТ в РУС тръби скрито, ПВВМ скрито под мазилката и СВТ открито в окачените тавани. За електромерното

иглавно ел.табло е предвидено самостоятелно заземление при необходимо преходно съпротивление непревишаващо 10 ома. Всички ел.табла ще бъдат занулени. Монтира се главна клема за изравняване на потенциалите, към която се свързват защитния проводник на мрежата, водопроводна и отоплителна инсталации, металните конструкции на сградата, повдигателните механизми на асансьора и др. (всички нетоководящи части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова). Електрическите инсталации в сградата се изпълняват по схема ТМ-8 (в цялата инсталация се използва отделен защитен проводник). За защита на токовите кръгове, захранващи контактните излази, се предвижда дефектно токова защита с ток на сработване 30 тА.

III.ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

В помещение - методичен кабинет к.Ѓ}0,00 се предвижда монтиране на автоматична телефонна централа с капацитет около 12 поста. Към същата ще се свържат всички необходими телефонни излази за кабинети и офиси. Телефонната инсталация ще се изпълни с кабел ШР в РVС тръба скрито.

IV. ЗВЪНЧЕВО-ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ

За двата входа на детската градина и на яслите - ще се монтират звънчево-домофонни табла с домофонен говорител и 3 броя звънчеви бутона. Инсталацията ще се изпълни с проводник ПВ в РVС тръба скрито.

V. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

За предпазване на сградата от преки попадения на мълния на покрива ще се монтира мълниеприемна мрежа от поцинкована шина (стомана Ф8 мм). Всички метални части на покрива трябва да бъдат свързани към мълниезащитната уредба посредством заварка. на нормативни разстояния са предвидени отводи към заземителните комплекти. Импулсното съпротивление на заземление не трябва да превишава 20 ома.

Всички електро инсталации и електро табла да се изпълняват съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на електроразпределителните дружества. При изграждането на електроинсталациите да се спазват изискванията на Наредба №03/6от23.11.2003 -заизграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Изпитване

При завършване на всяка част, преди включване към захранването и въвеждане в експлоатация и при приключване на цялата инсталация, кабелите и съоръженията да бъдат подложени на изпитване за съответствие с проекта, ПИПСМР и всички необходими стандарти и правилници.

Изпитването на електрическото оборудване и инсталация да бъде извършено с цел удостоверяване, че те действат както са проектирани и са в съответствие с проекта, имат подходяща изолация и са безопасни за хората. Всички системи, съоръжения и принадлежности към тях да имат добър външен вид, добра изработка и да бъдат почистени от прах, влага, химикали, повреди или други нараняващи вещества.

Окабеляването на всички системи да бъде инспектирано за удостоверяване, че отговаря на съответните правилници и стандарти.

Да бъдат проведени следните изпитания:

- Съпротивление на изолацията - Всички кабели ще бъдат тествани с тестер за изпитване на съпротивлението на изолацията с 500 V заудостоверяванезакабели 660/1000 V че:

1.Съпротивлението на изолацията на всяко жило към земя е не по-малкоот1 мегаом.

37

2.Съпротивлението на изолацията между жилата е не по-малкоот1 мегаом.

-Съпротивление на заземителния кръг - ще бъде тествано чрез 50 волтов АС волтметър/ амперметър блок. Всички вериги ще бъдат проверени за удостоверяване, че през веригата ще протече достатъчен ток на земно съединение за да задейства защитната апаратура.

-Проверка на полярността – ще бъде направена за удостоверяване, че всички предпазители и едно полюсна апаратура са включени към напреженови проводници и всички напреженови проводници са правилно маркирани.

-Проверка дали защитните клеми на всички контакти са свързани към защитния проводник.

2.20.2 Изисквания към материалите Качеството и типа всички материали за електроинсталации, които се влагат в строежа, трябва да са с

оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Електротабла, проводници, кабели и цялото останало оборудване към електроинсталацията на обекта да бъде изготвено, доставено и монтирано съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя и електроснабдителните дружества.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят с декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

2.21 АСАНСЬОРНА УРЕДБА

2.21.1 Изисквания към изпълнението Асансьорната уредба да се изпълни съгласно изискванията на проекта, проекта на изпълнителя, ПИПСМР. Характеристики на асансьора:

Хидравличен, Спирки - 2 , Кабина – 110 / 140см.

Брои пасажери – 8 бр. Максимално тегло – 680 кг.

Изготвянето, монтажът и узаконяването да се извърши от лицензирана фирма.

Всички дефекти в асансьорната уредба да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Асансьорната уредба да се приеме, изпита и одобри съгласно проекта на фирмата изпълнител, ПИПСМР и компетентните органи.

2.22 ВИК ИНСТАЛАЦИИ

2.22.1 Изисквания към изпълнението ВИК инсталациите да се изпълнят съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на производителя.

При изграждането на инсталациите в тоалетните да се спазват изискванията на Наредба №03/6 от 23.11.2003

– за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

При изпълнение в зимни условия да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Ръководство с описание на монтираните ВИК инсталации и начина на поддръжката им, включително документация към оборудването и каталози.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изработи и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивни чертежи.

Водоснабдителна инсталация

Захранването със студена вода на санитарните арматури ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод, който е изпълнен от етернитови тръби с диаметър ф 125 мм и свободен напор Н=35м. Свързването на сградното водопроводно отклонение и уличния водопровод е предвидено с водовземна скоба.

Сградното водопроводно отклонение е проектирано на дълбочината на уличния водопровод в мястото на свързването им и с възходящ наклон към сградната водопроводна мрежа. на него ще бъде монтиран тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура.

38

След отклонението ще бъде изградена шахта, в която е предвиден сградния арматурно-водомерен възел, състоящ се от: спирателен кран без изпразнител, мрежест филтър, водомер за студена вода, възвратна клапа и спирателен кран с изпразнител.

Проектирана е мрежа за студена, циркулационна и топла вода, която ще се изпълни от полипропиленови тръби /РМ-10застудена вода и РМ-20(60°) с алуминиева вложка – за топлата вода/.

Главната хоризонтална водопроводна мрежа ще се монтира по тавана на партера на укрепители и с нисходящ наклон към сградния водомерен възел,откъдето ще става източването на мрежата, в случай на авария. На тръбите ще бъде направена топлинна изолация "Изогоматерм". на отклоненията от хоризонталната мрежа за вертикални водопроводни клонове в партера са предвидени спирателни кранове с изпразнител.

Вертикалните клонове ще се монтират в инсталационни шахти, а през етажните плочите ще преминават през отвори, съгласувани с конструктора.

Етажните водопроводни отклонения ще се изпълнят от полипропиленови тръби и фитинги, вкопани в тухлените зидове и с възходящ наклон към санитарните арматури за излизане на евентуално попадналия въздух в мрежата. На тях ще се монтират спирателни кранове с камбана.

Топлата вода за битови нужди на сградата ще се получава от скоростен ел. бойлер, монтиран в абонатната станция. За гарантиране на постоянен приток на топла вода до консуматорите е предвидена циркулационна мрежа. Предвидената циркулация на топлата вода се осъществява посредством помпа, която осигурява оборот на водата в инсталацията за топла и циркулационна вода за около 10 - 15 мин.

Обемът на мрежата за циркулационна и топла вода е 0.20 м3 Циркулационната помпа трябва да има следните параметри:

Оц=0.25 л/с Н ц=3.30 м.

Водопроводната инсталация да се изгради с полипропиленови и поцинковани тръби и фитинги съгласно проекта и ПИПСМР..

Снаждане на тръбите в зоната на преминаването им през плочи, стени и прегради не се разрешава. Тръбите да се укрепят към стените съгласно ПИПСМР - ВИК работи, таблица 2.

Водопроводната инсталация не трябва да преминава през канализационни инсталации, шахти на асансьори, комини и вентилационни канали, както и близо до електроразпределителни табла.

Огъване на тръбите не се допуска.

При завършване на всяка част, преди включване към захранването и въвеждане в експлоатация и при приключване на цялата инсталация, тя да се изпитва за съответствие с проекта, ПИПСМР и всички необходими стандарти и правилници.

Канализационна инсталация

Отпадъчните битови водиотсградата ще се заустят в съществуващ уличен бетонов канал с диаметър Ф

300мм.

Главната хоризонтална канализационна мрежа е предвидена да се изпълни от дебелостенни РVС тръби. На необходимите места са предвидени ревизионни шахти.

Вертикалните канализационни клонове ще се изпълнятотРVС тръби, монтирани в инсталационни шахти и ще бъде изведен на 0,30 м. над покрива за вентилация. На двата етажа на тях ще се монтират ревизионни отвори на 0.80 м. от кота готов под. Отводнителните тръби от приборите са предвидени от РVС тръби.

Дъждовните води от покрива ще се отвеждат чрез външни водосточни тръби, които ще се изпълнятотдебелостенни РVС тръби с диаметър ф80 мм. и ще се включат в хоризонталната мрежа.

Канализационната инсталация да се изгради с PVC тръби и фитинги съгласно проекта и ПИПСМР. Вертикалните и хоризонталните клонове не трябва да преминават през шахти на асансьори, комини и

вентилационни канали, както и близо до електроразпределителни табла.

Минималното разстояние на тръбите от комини е 20см. Окачените тръби да минават минимум 10 см. от тавана.

При полага не на хоризонталните тръбопроводи да се спазват изискванията за наклони съгласно ПИПСМР – Канализация, таблица 5. Максималният надлъжен наклон не трябва да надвишава 0,15.

Да бъдат предвидени инспекционни отвори на тръбопроводите. Вертикалните тръбопроводи да излизат над покрива. Тръбите да се укрепят към стените съгласно ПИПСМР - ВИК работи, таблица 8.

При кръстосване на две канализационни линии, то разстоянието между тях да бъде минимум 15см.

39

Канализационните тръбопроводи да бъдат минимум на 50см от електроинсталациите, като те да бъдат под тях.

При пресичане на канализационна е водопроводна инсталация то те да са на разстояние минимум 40 см. и канализационните тръби да бъдат под водопроводните. В местата на пресичане водопроводните тръби да се поставят в метален кожух.

Новите и съществуващите канализационни тръбопроводи и сифони да се защитят от проникване на отпадъци, за да не се блокират.

Съществуващите канализационните тръбопроводи да се почистят и промият.

При завършване на всяка част, преди въвеждане в експлоатация и при приключване на цялата инсталация, тя да се изпитва за съответствие с проекта, ПИПСМР и всички необходими стандарти и правилници.

Санитарно обзавеждане

Доставката и монтажа на санитарното обзавеждана да стане съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на производителите. То да бъде от високо качество, с добър външен вид.

При изготвяне на инсталациите и монтажа на санитарното обзавеждане, да се спазват изискванията на Наредба №03/6 от 23.11.2003 – за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Санитарният възел се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 m от пода, а в яслената група на отстояние 0,4 m от пода.

В умивалнята се осигурява ниско корито за измиване на краката на децата с подвижен душ.

Тоалетните чинии се разполагат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1 m и долен ръб на отстояние 0,2 m от пода.

2.22.2 Изисквания към материалите Качеството и типа всички материали за ВиК инсталациите, които се влагат в строежа, трябва да са с

оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Полипропиленовите тръби и фитинги да се доставят от лицензиран доставчик. Санитарното обзавеждане да бъде българско от високо качество.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със сертификат за качество, каталози, нови, без повреди и чисти.

2.23 ОВК ИНСТАЛАЦИИ

ОТОПЛЕНИЕ:

Захранването на обекта ще ставаотсъществуваща абонатна станция, монтирана в съседната детска градина. Поради отдалечеността на новата сграда от съществуващата абонатна станция, не се знае дали монтираната в момента помпа ще има необходимия напор и затова по преценка на Главния енергетик на района при недостиг да се монтира допълнителна щранг - помпа. Предвидено покриването на топлинните нужди на помещенията през зимния период да става чрез централна отоплителна инсталация, водно-помпена, с долно разпределение на главната тръбна мрежа и параметри на топлоносителя - гореща вода с температура 95 / 70 С.

Главните топлопроводи, развити по лъчева схема, ще се монтират високо под тавана на новоизградената топла връзка между съществуващата и новата сграда и ще се изолират с изолационни гилзи с дебелина 13 мм. Вертикалните щрангове ще се монтират открито, на подходящи места. Главната мрежа и шранговете ще се изпълнят от стоманени тръби, на заварка.

На всеки щранг ще се монтират щранг-шибър с изпразнител и баланс-вентил с манометър за хидравлично изравняване на системата.

По етажите ще се монтират етажни колекторни табла, комплектовани с 2 броя разпределителни колектори, спирателни кранове, автоматични обезвъздушители, адаптори за връзка с гъвкави аншлуси, секретни вентили, стойки за укрепване, метална кутия.

Връзката между радиаторите и таблото ще става чрез хоризонтални аншлуси, изпълнени от гъвкава полиетиленова тръба с алуминиева вложка, ф 16/2, монтирана в шлаух в подовата настилка.

За отоплителни тела в помещенията са предвидени алуминиеви радиатори, с височина на реброто 350 и 500 мм , комплектовани с ръчен обезвъздушител и терморегулиращ вентил.

За баните са предложени тръбни отоплителни тела, тип "сушилка, размер 800/400.

Обезвъздушаването на системата е локално- с автоматични обезвъздушители на всеки вертикален щранг и на всяко табло.

40

ВЕНТИЛАЦИЯ:

За проветряване на санитарните възли е предвиден монтаж на битови вентилатори с обратни клапи, монтирани на вентилационни тръбиоттвърдо РVС ф 110 и ф 160, в близост до канализацията. Отработеният въздух се изхвърля високо, над покрива на обекта. Пускането и спирането на вентилаторите става от ключ, монтиран до ключа за осветлениена помещението. Предвидено е и вентилиране с осеви вентилатори на всички вътрешни помещения.

2.23.1 Изисквания към изпълнението ОВК инсталациите да се изпълнят съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на производителя. Изпитванията да включват следното:

-плътност на тръби и въздуховоди под налягане,

-количество въздух изхвърляно от вентилируемите помещения,

Всички ОВК инсталации да се изпитат, приемат и одобрят съгласно проекта, ПИПСМР и изискванията на производителите.

2.23.2Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материализаОВК инсталациите, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Цялото оборудване и материалите на ОВК инсталациите на обекта да бъде изготвено, доставено и монтирано съгласно проекта, ПИПСМР, изискванията на производителя.

Всички материали да са с високо качество и да се доставят със сертификатзакачество, каталози, описание за монтаж и поддръжка, и да са нови без повреди и чисти.

2.24МЕБЕЛИ, ОБОРУДВАНЕ и ИНТЕРИОРНИ ПРЕГРАДИ

Мебелното оборудване, интериорните прегради в санитарните възли да се изпълнят съгласно спецификациите, като се спазят всички изисквания на производителя. Масите и столовете да са съобразени с анатомо-физиологичните особености на децатаотсъответната възрастова група.

Леглата трябва да се почистват лесно, удобни за обслужване и са на достатъчна височина от пода. Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от

нараняване, свързани със:

1.конструкцията на съоръжениятаза игра и на елементите на обзавеждането;

2.материалите, от които са изработени съоръжениятаза игра и на елементите на обзавеждането;

3.вида на настилката и нейното изпълнение;

4.начина на разполагане на съоръжениятаза игра и на елементите на обзавеждането;

5.вида на растителните видове и местатазазасаждането им.

В свободното пространство на съоръжениятаза игра не се допуска наличието на стърчащи части или елементи, с изключение на поставените с цел подпомагане на ползвателите по време на игра.

Основите на съоръженията за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на пределените натоварвания.

Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др.

Стъпалата и перилата на стълби, когато са част от конструкцията на съоръжениетоза игра, се монтират На площадкипе за игра не се допуска разполагане на съоръжения с височина на свободно падане, по-

голямаот3 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.

Пясъчникът се предвижда и изпълнява със стени с височина от 0,25 до 0,40 m от повърхността на пясъка, изпълнени или облицовани цялостно или частично с топлоизолационен, бързосъхнещ и гладък материал, като се осигурява и възможносзасядане по тях.

Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елементза игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръженияза игра. Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 0,30 m, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж с дебелина на слоя не по-малко от 0,10 m. За пясъчника се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm,

41

без глинести частици. Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се обработват така, че да няма опасност от нараняване. Съоръжениятаза игра и елементите на обзавеждането да се изпълнят така, че да е осигурена възможност з алесно оттичане на водата. Съоръжениятаза игра и техните части трябва да са конструирани така, че рисковете, които могат да възникнат при ползването им, да се разпознават лесно от съответната възрастова група ползватели, за оято са предназначени, дори ако съоръженията не се използват по предназначения или очаквания начин. Съоръжениятаза игра и елементите на обзавеждането да са такива, че да няма опасност от захващане на тялото, части от тялото или на дрехи.

Не се допуска съоръженияза игра и елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхнини, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

Най-ниското стъпало на стълбища, които са част конструкцията на съоръжениятаза игра, предназначени за ползватели над 3 години, е изгражда с височина най-малко 0,40 m.

За достъп до съоръжението или елементаза игра, предназначено за ползватели над 3 години, най-ниската платформа се разполага на височина, по-голяма от 0,60 m, мерено от повърхността на настилката, и без възможност за достъп до съоръжението или елемента от повърхността на настилката (посредством стълби, рампи, наклонени платформи, мрежи и др.).

С оглед предотвратяване на опасността от захващане на пръсти на ръката достъпните малки отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 1,2 m, и с дълбочина, по- голяма от 0,10 m, са с вътрешен диаметър, по-малъкот8 mm или по-голямот25 mm.

Максималният светъл отвор на веригите в съоръжениятаза игра е 8,6 mm във всяка посока. При съединения светлият отвор е по-голям от 12 mm или по-малък от 8,6 mm. Изключения се допускат, когато веригата е недостъпна за ползвателите.

В съоръжениятаза игра се монтират вериги, издържащи на натоварванията, за които са предвидени. Всяко съоръжение с височина на свободно падане от 1 до 2 m се обезопасява с парапети с височина от 0,65 до 0,80 m от повърхността на стоене. Преградите при съоръженияза игра с рампи, хоризонтални и наклонени платформи с височина на свободно падане между 0,60 и 3 m, предназначени за ползвателиотвсички възрасти, в т.ч и заползватели под 3 години, се изграждат с височина най-малко 0,70 m от повърхността на стоене. С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане между отделните вертикални греди на преградите се осигурява разстояние не по-малко от 89 mm. Гредите на преградите са без хоризонтални перила или пръти, за да не могат да се използват за катерене. Парапетите и преградите на съоръжениетоза игра се конструират и изграждат така, че да няма възможност за стоене или седене върху тях. Стълбите при съоръжения с височина на свободно падане, по-голяма от 1m, и с наклон, по-голям от 45°, се осигуряват с перила с диаметър между 16 и 45 mm за осигуряване на възможност за обхващането им от ползвателите. Перилата на стълби с наклон, по- голям от 45°, започват от първото стъпало. Пространството за стъпване е с дълбочина (дължина) най-малко 140 mm.

Стълбите с вертикална височина, по-голяма от 2 m, се осигуряват с междинни платформи с широчина, равна на широчината на стълбата и с дължина най-малко 1 m. Стъпалата се разполагат на равн и разстояния, като се допускат разлики в разстоянията само при първото и последното стъпало.Съоръженията за игра се изработват от материали с технически и експлоатационн и характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Всички метални части и елементи на съоръжениятаза игра на територията на откритите площадкиза игра се защитават както срещу действието на атмосферн и влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

Съоръженията за игра (за откритите площадки за игра) могат да се изработват от синтетични материали, устойчиви на въздействието на ултравиолетови лъчи.

Елементите или частите от съоръженията за игра, изработени от стъклопласти, се обработват повърхностно с полимер с подходяща твърдост, която се декларира от производителя. Полимерното покритие се изпълнява с дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопласти.

Площта под съоръженията за игра се изпълнява като ударопоглъщаща настилка. Начинът на полагане и поддръжката на ударопъглъщата настилка се изпълнява в съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката.Ударопоглъщащата гумена настилка тип тартан, се изпълнява с дебелина 4 см.

На територията на откритите площадки за игра се полага настилка от щампован бетон 10 см, армиран с мрежа 8 през 20 см.

Повърхността на настилката на цялата площ за игра, независимо дали е твърда или ударопоглъщаща, се изпълнява гладка, без препятствия и неравности.

Предвижда се доставката на следното оборудване:

42

Хладилен шкаф, вертикален, средн и температури, обем 500 литра - размер и 600/600/1800 мм - 0,4 кВт/220

в .

Електрическ и котлон, бързонагряващ, с две плочи, размер и 300/500/200 мм-2,0 кВт / 220В Микровълнова фурназастенно окачване-обем 17 литра, размер и 500/300/350 - 0,8кВт/220В Подгревател за шишета - размер и 250/400/300 мм - 0,7кВт/220В Стерилизатор за шишета - размер и 400/400/400 мм - 2,0 кВт/220В

Перална машина- 8 кг Перална машина- 5 кг Сушилня- 5 кг.

Каландър 2000 вт

Качеството и типа всички материали за мебелното оборудване и прегради, площадки и съоръжения, и оборудване, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие‖.

Да се спазват изискванията за здраве и безопасност при работа, както и изискванията за пожаробезопасност.

43

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

â„–

 

Вид и

 

 

количество

 

 

на

 

Съдържание

документите

 

 

 

 

/оригинал или

 

 

заверено

 

 

копие/

 

 

 

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

1.Декларация за запознаване с условията на поръчката (по образец)

2.Административни сведения (по образец)

3.Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър

4.Удостоверение за актуално състояние (ако е приложимо)

5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (по образец)

6.Доказателства за финансови възможности (*Изброяват се от участника)

7.Доказателства за квалификация и технически способности (*Изброяват се от участника)

8.Декларация по чл. 13, ал.1, т.5 от НВМОП (по образец)

9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец)

10.Декларация по чл. 13, ал.1, т.8 от НВМОП (по образец)

11.Декларация за запознаване с обекта (по образец)

12.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал)

13.Документ за закупена документация (копие)

44

14.Парафиран проект на договор (оригинал)

15.Декларация за запознаване с обекта (по образец)

16.Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника)

17.Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“

18.Техническа оферта по образец заедно с всички приложения към нея

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“

19.Ценова оферта по образец заедно с всички приложения към нея

Дата

________/ _________ / ______

Наименование на участника

__________________________

Име и фамилия на представителя на

__________________________

участника

 

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________

45

Приложение 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-ната/

..............................................................................

 

 

 

.............................

 

 

ЕГН...............................................

 

,

лична

карта,

â„– .........................

изд.

на............................

г.

от...................................................................

 

 

,

в

качеството

ми

на

....................................................................

 

 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има

право да представлява

и управлява

- напр.

изпълнителен

директор,

управител

и др.)

на..................................................

...................................................................

 

 

 

 

,

 

 

регистриран/о

по ....................

фирмено

дело

â„–

по

описа

за............................

г.

на..............................................................................

 

 

 

съд/Търговския регистър, ЕИК, със седалище

и адрес

на управление...........................................................................................................

 

 

 

 

 

–

участник в

открит

конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изграждане и оборудване на

двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

................................

дата (дд/мм/гггг)

46

гр./с./ ..............................

Декларатор: ................................................

 

/подпис и печат/

Приложение 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

1.Наименование на участника:

……………………………………………………………………………………

2.Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………………………………………

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./

Булстат/ЕИК: …………………………………….

телефон No: ……………………………………

факс No:…………………………………………

e-mail :……………………………………………

Интернет адрес: ....................................................

3. Лице за контакт.................................................

Длъжност: ..................................................

телефон/ факс ...........................................

4.Обслужваща банка:

5.IBAN, по който ще бъде възстановена гаранцията за участие:

47

6. Титуляр на сметката:

Дата..........................................

подпис и печат:......................

 

 

Приложение 4

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................

 

от гр.

.........................................., адрес ..............................................

, ЕГН: ................................

л.к. №:

 

............................................., изд. на ..............................................

от ...............................

, в качеството

си на

......................................................................................................................

 

 

 

/ръководител, управител, директор и др./

 

на ..................................................................................

..............................................................

,

 

/наименование на юридическото лице/

 

 

със седалище и адрес на управление: .....................................................................................

 

 

вписано в търговския регистър

при .......................................................

съд, ф.д. N:....................

от

................................................... г., с единен идентификационен код ............................

, участник в открит

конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изграждане и оборудване на

двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс

2. Участникът, когото представлявам: а) не е обявен в несъстоятелност

б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове

в) не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и, а в случай , че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- не се намира в подобна процедура съгласно

националните закони и подзаконови

актове, включително

когато неговата дейност е под

разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

г) не е лишен от правото да

упражнява определена

професия или дейност съгласно

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

48

д) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за който не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3.В качеството ми на …………………………..(посочва се длъжността на лицето) на участника

……………………………………………………….................................., (посочете фирмата на участника/) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4.Не съм сключвал договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя незабавно при настъпването им.

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства .

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

.......

Декларатор: .......................

/ дата/

/подпис/

Декларацията се представя:

1.При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2.При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4.При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5.При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6.Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

7.В случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

49

Приложение 5

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Справка съгласно чл.50 ,ал.1, т.3 от ЗОП

За юридическите лица: Попълнени данни за общия годишен оборот за предходните три приключили финансови години (2007,2008 и 2009 г) в следната таблица:

Попълва се от участника

 

за 2007 г.

за 2008 г.

за 2009 г.

 

 

 

 

 

 

Общ годишен

оборот

от

 

 

 

строително

–

монтажни

 

 

 

работи

 

 

 

 

 

 

Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват със заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от предходните три приключили финансови години (2007, 2008 и 2009 г.) и заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2007, 2008 и 2009 г.);

Важно! Изискването за представяне на годишни финансови отчети за 2007г.,2008г. и 2009 г. не важи за участници, представили ЕИК и за които данните са достъпни в Търговския регистър.

За физическите лица: Официални документи (заверено от участника копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три приключили финансови години (2007, 2008 и 2009 г.) и попълнени данни в следната таблица:

Попълва се от участника

за 2007 г.

за 2008 г.

за 2009 г.

 

 

 

 

 

Общ годишен

доход от

 

 

 

строително –

монтажни

 

 

 

работи

 

 

 

 

50

Критерии за допустимост: Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от строително – монтажни работи за предходните три приключили финансови години (2007, 2008 и 2009 г.), в размер на 4 500 000 (четири милиона и петстотин хиляди лева без ДДС – общо за трите години. Участникът трябва да не е отчел загуби в годишните си финансови отчети за последните 3 години.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:..............................

год.

............................................

 

 

Подпис и печат

Приложение 6

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Справка съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП

Справка - Списък на договорите за строителство, изпълнени от участника през последните 5 години (2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.), с посочени предмет на договора, цена, място, срокове на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и клиенти:

Изпълнен

Предме

Място на

Начална и

Стойнос

Кратко

Категория на

Клиент –

и видове

т на

изпълнени

крайна

т на

описание на

обекта/обществен

адрес,

договори

договор

е

дата на

договора

извършенит

о предназначение

телефон,

през 2006,

а

 

изпълнени

 

е дейности

 

факс,

2007, 2008,

 

 

е на

 

по договора

 

електронн

2009 и

 

 

договора

 

 

 

а поща

2010,

 

 

 

 

 

 

 

пореден

 

 

 

 

 

 

 

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

*Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

**Обстоятелствата, декларирани в списъка могат да се доказват с препоръки за добро изпълнение за най- важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания и/или копия от договорите.

ВАЖНО! Участникът следва да е изпълнил най-малко три договора за строително-монтажни работи на училища, детски заведения, детски градини или ясли, като това обстоятелство следва да се докаже с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

51

Критерий за допустимост: Участникът следва да е изпълнил минимум 3 /три/ договора като главен изпълнител, сходни с предмета на настоящата поръчка, приключили към датата на подаване на офертата, всеки на стойност не по-малко от 750 000 лв. без ДДС. Под сходни с предмета на настоящата поръчка договори се разбират договори за изграждане и/или извършване на строително монтажни работи /по част Архитектура, ВиК, ОВКИ/ на училища, детски заведения, детски градини или ясли.

Дата:..............................

Подпис и печат ....................

52

Приложение № 6а

Списьк на инженерно–техническия състав на фирмата, ангажиран за строителството на обекта

 

Инж. техн. състав

Трите имена

Професионален опит

 

Длъжност

 

 

1.

Ръководител екип

 

 

2.

Отговорник по контрола на

 

 

 

качеството

 

 

3.

Отговорник за безопасността и

 

 

 

здравето на служителите си при

 

 

 

извършване на СМР

 

 

4.

Инженер по специалност ОиВ

 

 

5.

Инженер по специалност ВиК

 

 

6.

Инженер по специалност Електро

 

 

7.

Ландшафтен архитект

 

 

...

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

 документи за завършено образование, професионална квалификация и трудов стаж на всеки един от инженерно-техническия състав на участника

Дата:............................

Участник: .........................

53

Приложение № 6б

Списък на изпълнителския състав, ангажиран за строителството на обекта

 

Изпълнителски състав

ИМЕ

Общ и специфичен

 

 

 

професионален

 

 

 

опит

 

Професия

 

 

 

(примерно)

 

 

1.

Кофражист

 

 

2.

Арматурист

 

 

3.

Зидаро мазач

 

 

4.

Шпакловки и мазилки

 

 

5.

Сухо строителство

 

 

6.

Монтажник

 

 

 

 

 

 

7.

Общи стр. работници

 

 

 

 

 

 

8.

Общо:

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

 документи за специфична професионална квалификация, изискваща се от естеството на видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж

Дата: .................

Участник: .........................

54

Приложение 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта №

………………………………….., издаден на …………………… от ………………………………., с ЕГН

……………………………………, в качеството ми на ………………………………………..(посочете длъжността) на …………………………………………………………………………………..(посочете фирмата на участника) - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска

градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ……………………………………………………….(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва

подизпълнители;

 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...........................................

(изписват се наименованията на

фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието

си за участие в процедурата;

 

 

 

3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо .........

% от

общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител 1 ....... ...............................

(изписва се

името на първия подизпълнител) ще бъде

.........% от общата стойност на поръчката, участието на

подизпълнител 2 ....... .........................................

( изписва се името на втория подизпълнител) ще бъде

.........% от общата стойност на поръчката и така нататък за всички подизпълнители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………… г.

Декларатор: ………………………………

(дата на подписване)

(подпис и печат)

55

Приложение 8

[наименование на подизпълнителя]

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният

/-ната/ ....................................................................................

 

, с лична

карта №

.................................

, издадена на ..................................

от ...........................

, с ЕГН .................................

......,

в качеството ми

на ................................

(посочете длъжността)

на ...............................................

.

(посочете лицето, което представлявате) във връзка с обявената от ……………… процедура за възлагане на следната поръчка:

Наименование на поръчката: Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

Ние, ......................................................................................, сме съгласни да участваме като

(посочете лицето, което представлявате)

 

подизпълнител на ......................................................................................................

при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

 

горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

56

(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител за лота за който участвувате)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи в съответствие с указанията:

- удостоверение за регистрация № ...........................

от ............................

 

г. или

единен

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;

 

 

 

-удостоверение

за актуално състояние № ............................

от.........................

 

г.

(ако е

приложимо);

 

 

 

 

 

- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5

от ЗОП

 

от .................................

г. (посочете датата на подписване на декларациите)

 

(декларациите

следва да бъдат по образците от документацията за участие)

 

 

 

 

 

 

 

 

-декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП

-доказателства за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности, които доказваме със следните документи:

.................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в

документацията за обществената поръчка).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................ г.

Декларатор: ........................................

(дата на подписване)

(подпис и печат)

57

Приложение 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 13, ал. 1, т. 8 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта № ………………………………….., издаден на …………………… от МВР………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на

………………………………………..(посочете длъжността)

на…………………………………………………………………………………..(посочете фирмата на участника) - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът..........................................

(посочете фирмата на участника), който

представлявам:

при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено изискването за минимална цена труда.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

г.

Декларатор:

(дата на подписване)

 

Настоящата Декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

58

Приложение 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта № ………………………………….., издаден на …………………… от

МВР………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на

………………………………………..(посочете длъжността)

на…………………………………………………………………………………..(посочете фирмата на участника) - участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

 

г.

Декларатор:

(дата на подписване)

 

59

Приложение 11

ДО

.........................................................................

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние: ………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

……………………………..…………………...………………………….........................................

/номер по съдебния регистър/ /БУЛСТАТ/ЕИК

………………………………………………………………………………………………………

/адрес по регистрация/ предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1.Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.

2.Изпълнение на обществената поръчка в срок до ........ месеца от дата на подписване на договора.

3.Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта/ите съгласно Договорите и не могат да бъдат по- кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

Фирмена гаранция не по-малка от фиксираната в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

по т. 1 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях) - ..….… години (но не по-мако от 10 години)

60

по т. 3 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда) ..….… години (но не по-малко от 5 години)

по т. 4 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради) - ..….… години (но не по-малко от 5 години)

по т. 7 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура) - ........... години (но не по-малко от 8 години)

4.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти‖, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

5.Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация;

6.Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

7.Други условия:…………………................................................................

8 . Прилагаме следните приложения към Техническата оферта:

Приложение № 11а- Техническо предложение за изпълнение на СМР и доставка

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................………

/изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

61

Попълва се от участника

Приложение № 11а към Техническата оферта

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация за изпълнение на СМР.

1. Индикативен комплексен план-график за последователността на извършване на СМР, изготвен съгласно изискванията на Техническата спецификация

(изготвя се въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага Участникът, също така въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение.)

а. Графична част на индикативния план-график

(графичната част включва линеен график и трябва да съдържа: време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло.)

б. Обяснителна записка - описание и начин на изпълнение на дейностите

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника и предвид изискванията от методиката за оценка.)

1.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове (Описват се предложените от Участника мерки за безопасност и здраве съгласно проекта за безопасност и здраве, а също и други мерки по преценка на участника).

2.Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора

(описват се предложените от Участника мерки за осигуряване на качество)

3.Мерки и изисквания за ограничаване на рисковете при изпълнение на дейностите (Описват се предложените от Участника мерки за ограничаване на вероятните рискове при изпълнение на дейностите).

4.Мерки и изисквания по част „Електротехническа” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

5.Мерки и изисквания по част „Отопление и вентилация” (описват се предложените мерки,

изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

6.Мерки и изисквания по част „Архитектура” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

7. Мерки и изисквания по част „Конструктивна” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

62

8.Мерки и изисквания по част „Водопровод и канализация” (описват се предложените мерки,

изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

9.Мерки и изисквания по част „Вертикална планировка” (описват се предложените мерки,

изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

10.Мерки и изисквания по част „Озеленяване, настилки и детски съоръжения” (описват се предложените мерки, изисквания и описание на начина на изпълнение на тази част под формата на отделна обяснителна записка)

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

63

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ДО

…………………………………………….

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина

и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

Ние от .......................................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

…………………………………….........................................................………......................................

/номер по съдебния регистър/

ЕИК/БУЛСТАТ

……………………………………………………………………………………………………………

/адрес по регистрация/

предлагаме да

изпълним поръчката......................................................................................................

, съгласно

документацията

за участие при следните финансови условия:

 

Цена за цялостно изпълнение на поръчката: ................……………лева без ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лева

Цена за цялостно изпълнение на поръчката: ................……………лева с ДДС

/словом………………………………….........................………………………../ лева

След подписване на договора ще искаме ......... % (*предлага се процент, но не повече от 25 %) авансово плащане.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим три гаранция за изпълнение по договора в размер на 3% от стойността му без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение №12а – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР и цена на доставка и монтаж на оборудване Приложение №12б – анализи за всички единични цени на отделните видове работи.

Рекапитулация

 

……………………….г.

Декларатор: ……………………….

(дата на подписване)

(подпис и печат)

Упълномощен да подпише предложението на сума ……………….....….…. от името и за сметка на

…………………………………………………………………...........................….. /изписва се името на участника/

…………………………………………………………..…………….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.

ВАЖНО! ”Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

64

Приложение № 12a към Предлагана цена

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

включваща видовете СМР и ремонтни дейности, предвидени за изпълнение, съгласно изискванията на документацията за възлагане на обществената поръчка

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните единични и обща цени :

â„–

Описание на строително-

Ед.

Колич

Единична

Обща цена

по

монтажни работи и

мярка

ество

цена

(лева без ДДС)

ред

доставката

 

 

(лева без

 

 

 

 

 

ДДС)

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО:

Забележка: Описанието на видовете СМР да бъде подредено съгласно Количествено стойностните сметки, и описанието на доставката, от Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Предложените цени са твърди и не подлежат на промяна в срока на валидност на офертата.

Всички посочени цени са в лева без ДДС.

……………………….г.

Декларатор:

……………………….

(дата на подписване)

 

(подпис и печат)

65

Приложение № 12б към Предлагана цена

АНАЛИЗИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ред

Шифър / код/ по

НАИМЕНОВАНИЕ

Ед.

Разходни

Ед.

в

по

УСН,ТНС или СЕК

 

мярка

норми

Цена

лева

â„–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

І. МАТЕРИАЛИ

 

 

 

 

 

 

1. ………….

 

 

 

 

 

 

2. ………….

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ТРУД

 

 

 

 

 

 

………………

ч.ч

 

 

 

 

 

2. ………………

 

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

Общо :

 

 

 

 

ІІІ. МЕХАНИЗАЦИЯ

1.……………

2.………….

………………

Общо :

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

труд

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

Пояснения:

1.Единичните цени се представят за всички СМР включени в количествено стойностната сметка 2. Закръглението на едничните цени е до втори знак след десетичната запетая.

……………………….г.

Декларатор: ……………………….

(дата на подписване)

(подпис и печат)

66

 

Приложение 13

До

…………………………………………..

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,………………………………………………………………. /банка/ със седалище

……………………………………………….. /адрес/ сме информирани, че нашият клиент фирма

……………………………………………………………………………..., ще участва със свое предложение в обявеният от Вас открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина

иясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

ив съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата/лицето, произтичащи от участието ù в процедурата.

Във връзка с гореизложеното ние, ……………………………………… /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на

…………….лева (BGN), /............................................................................(словом) лв./ в срок до 3 (три)

работни дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че фирма

……………………………………………………...............................................................................:

1.е оттеглила предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, или

2.е подала жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда, или

3.е определена/о за Изпълнител, но не е изпълнила/о задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок от 30 дни от изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от ………часа на………………………… /посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на предложенията/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до

…………… часа на ……………………. /дата/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в …………………………….. /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ………………………………..……… /банка/.

Подпис и печат, (БАНКА)

67

Приложение 14

До

…………………………………………..

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,………………………..................................... /банка/ със седалище ……………………….. /адрес/ сме уведомени, че на ……………………. /дата/ между Вас, ………………………............. /Възложител/, като Възложител и фирма ………………………, със седалище ……………………………………………………. /адрес на управление/, БУЛСТАТ ……………………, като Изпълнител, предстои да бъде сключен/ е сключен договор № ………………………, с предмет: Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в

УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София

на обща стойност ……………………….. /цифром/.......................................................... /словом/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ……………. /цифром/, …………………………………/словом/, представляваща

3 % от стойността на договора без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………………….., ние,……………………………………………… /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до …………………….. /цифром/

………………………………………………. /словом/ в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирмата/лицето

…………………………………………………………… не е изпълнила изцяло задълженията си по договора. Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………. часа на ………….….. /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в

……………………………..… /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. /банка/.

Подпис и печат: (БАНКА)

68

ПРОЕКТ Приложение 15

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№........................./....................20... г.

Днес,.........в гр. София между:

Столична община - Район "Надежда", с адрес: гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, с БУЛСТАТ/ЕИК 0006963270598, представлявана от Димитър Александров Димов, кмет на СО- район "Надежда" наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

 

 

.........................., със седалище и адрес на управление: ................................

БУЛСТАТ ...................

,

представлявано от ...................................................................................................................................

 

,

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

 

 

и на основание чл. 31, ал. 1 от НВМОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода”, гр. София, и Решение № -

...../.....................г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи съгласно техническите проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация - количествени сметки и проектна

документация

............................, съгласно Техническата оферта ...........................

и Ценовата оферта

.........................

, неразделна част от настоящия договор.

 

1.2. Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи на мястото съгласно т. 4.3 и предаване на обекта с протокол образец 15 за установяване годността на обекта, подписан без забележки.

II. ЦЕНА

 

2.1. Общата стойност на договора е в размер на .....................

/цифром и словом/ лева със ДДС.

Цената не подлежи на увеличаване. Стойността е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи и представена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., както следва:

69

3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово ………. % (според офертата

на участника, но не повече от 25 %) /..............

процента/

от цената по т. 2.1 в размер на

…………../цифром и словом/ лева с ДДС в срок до 10 /десет/

календарни дни след представяне на

оригинална фактура и откриване на строителна площадка.

 

3.1.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени етапи от строителството за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението на работите по договора на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор етапи, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрени от лицето от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително- монтажни работи,. Срокът за одобряване на Протокол образец 19 и Сметка 22 от страна на Възложителя е 7 календарни дни. При забележки от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да ги отстрани.

Междинните разплащания на СМР се извършват в 15 дневен срок от приемане на етап от строителството с приемателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ въз основа на сметка 22 и фактура, след приспадане пропорционално на преведения аванс, при завършване на следните етапи:

1.

Груб строеж до кота +0

10%

2.

Изграждане на външни връзки

10%

 

/техн. инфраструктура/

 

3.

Груб строеж до кота ІІ етаж

10%

4.

Груб строеж до било покрив

10%

5.

Доставка и монтаж на дограма

5%

6.

Довършителни работи АС

15%

7.

Вътрешни отоплителни инст. вкл. доставка

10%

 

и монтаж на отоплителни тела

 

8.

Вентилация

2%

9.

72-часова проба на ОВ инсталация

1%

10.

Ел. инсталации вкл. оборудване

4%

11.

Лабораторни изпитвания по част Електро

1%

12.

Вътрешни ВиК мрежи вкл. оборудване

5%

13.

72-часова проба на ВиК мрежи

2%

14.

Асансьорна уредба с удостоверение за краен контрол

2%

15.

Геодезия и озеленяване

5%

16.

Доставка и монтаж на оборудване

3%

Стойността на плащанията по т. 3.1.2 не може да надвишава 95 % от стойността на договора.

70

3.1.5. Окончателно плащане се извършва след подписване на Протокол Образец 15 за установяване годността на обекта, издаване на окончателна фактура и сметка 22 в срок до 10 /десет/ календарни дни.

3.1.6 Плащанията по т. 3.1 се извършват по фактури след подписване на съответните протоколи по Наредба N 3 от 31.07.2003 г.

3.2 Плащанията по т. 3.1. се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: ...................................

BIC: ...............................

IBAN: ..................................

Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:

Банка: "Общинска банка" АД - клон"Денкоглу‖ IBAN: ВG 67 SOMB 91303324911801

BIC: SOMBBGSF

ІV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

4.2.Срокът за изпълнение на договора е ………………… от подписването на Актове Образци 2

и2а, съгласно Наредба N 3 наМРРБ.

4.3.Мястото за изпълнение на дейностите е: гр. София, ж.к. Свобода, ул. Петко Д. Петков №14

I.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ при изпълнение на всички строително-монтажни работи да спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР на мястото по т. 4.3, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя и автора на техническия проект, осъществяващ авторски надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на, предвидените в проекта такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно ―Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти‖. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор и Възложителя.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си, както и да съгласува действията си с изпълнителя на структурната кабелна система.

г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

71

д/ да отстранява за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се прилага раздел 11 от настоящия договор.

е/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

ж/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи застраховка за обекта с клаузи включващи:

Видовете работи СМР

Застраховка - трети лица на обекта

з/ в съответствие с ―Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството‖, обн. ДВ бр.17/2004г. и Закона за камарата на строителите, обн. ДВ бр.108/29.12.2006 г. да поддържа валидна застраховка за целия срок на строителство за обекта и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 дневен срок, копия от валидни застрахователни полици за съответната категория строежи или други документи, удостоверяващи валидността на застраховката за професионалната му отговорност и копие на удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя.

и/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, когато е необходимо, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената екзекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

к/ да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

л/ да осигурява материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

м/ разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, да са за негова сметка.

н/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

о/ Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката; б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор. 5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а ) да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

б) да предаде копия от следните документи за възложената дейност: Разрешение за строеж; Документи за собственост; Проектна документация по всички части за обекта.

72

в) в седем дневен срок от подписване на настоящия договор да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството.

г) в срок от 15 дни след подписване на Протокол обр. 15/Предавателно приемателен протокол и предоставяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

д) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта.;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

5.6 При възникнала необходимост поради непредвидени обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи допълнителни строително монтажни работи на същия ИЗПЪЛНИТЕЛ при условия на чл.53, ал.1, от НВМОП.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора без включен ДДС в размер на ………………. /цифром и словом/ лева. Гаранцията се представя под формата на

……………, съгласно документацията за участие.

6.2. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава в пълен размер след издаване на разрешение за ползване на обекта/подписване на Предавателно-приемателен протокол без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него.

6.3. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер.

VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1. Изпълнителя се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-

73

малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок за изпълняваните видове СМР според офертата на участника, определен за изпълнител се определя на:

- ...................../словом ............./ години по т. 1 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. (за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях)

- ...................../словом ............./ години по т. 3 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда)

- ...................../словом ............./ години по т. 4 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради)

- ...................../словом ............./ години по т. 7 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура)

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация, с издаване на документ за това.

7.3. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. ‖Гаранционният срок‖ спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1.по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.2.при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.4. с окончателното му изпълнение.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила‖ по смисъла на

74

Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

9.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

9.4.Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5.Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6.Определено събитие не може да се квалифицира като ―непреодолима сила‖, ако:

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХI. САНКЦИИ

11.1.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора.

11.2.При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

75

11.3.При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

11.4.За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по т.11.1, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по- големи вреди.

11.5.При прекратяване на договора по т. 8.1.1. страните не си дължат неустойки.

11.6.При прекратяване на договора по т. 8.1.2. виновната страна дължи неустойка в размер на

0.1на сто на ден, но не повече от 10 (десет) на сто от стойността на договора от сключването до прекратяването му.

11.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава с графика за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

ХІІ. ПРИЕМАНЕ

12.1.Одобрението на извършените строително-монтажни работи на мястото по т. 4.3. се извършва с приемателно-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от лицето осъществяващо строителен надзор и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.2.Лицето осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на извършените СМР

стехническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на негови представители.

12.3.При констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническата оферта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол..

12.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен надзор да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР.

12.5.Собствеността и рискът от случайно погиване на обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на обекта на мястото съгласно т. 4.3 с протокол образец 15, подписан без забележки.

12.7. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

76

13.2.Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

13.3.Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

13.4.За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

13.5.Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/ Техническа спецификация - проектна документация по всички части. Количествени сметки и кореспонденция между участниците и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Приложение № 1/ 2/ Техническа оферта, Количествено-стойностни сметки, График за изпълнение на обекта и кореспонденция с участника, определен за изпълнител /Приложение №2/ 3/ Ценова оферта /Приложение № 3/.

4/Други (Приложение 4 - образец на банкова гаранция за изпълнение на договор).

Различните приложения, съставящи договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В случай на неяснота или разминаване, те трябва да се четат по реда, в който са изброени по-горе.

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

77

ОБЕКТ: ДВУЕТАЖНА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ в УПИ II - за детска градина и ясли, кв. 4, м. "Свобода"

Количествено стойностна сметка

 

â„–

 

 

Наименование

 

 

ед. м.

 

 

количество

 

ед.

 

стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

Довършителни работи АС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Тухлена зидария над 1/2 тухла от плътни тухли на

 

м³

90.00

 

 

 

 

 

 

варов р-р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Тухлена зидария 1/2 тухла от плътни тухли

 

м²

440.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Пердашена циментова замазка M300 -3 см по

 

м²

1 240.00

 

 

 

 

 

 

подове, тераси и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Пердашена циментова замазка M300 -2см по

 

м²

25.00

 

 

 

 

 

 

стъпала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Ажурен парапет за тераси и стълбище

 

м

43.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Саморазл.змазка 3мм

 

м²

646.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Настилка с теракотни плочи 30/30 -деб.10мм

 

м²

149.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Настилка под с PVC-Линулеум 3мм,залепена върху

 

м²

646.30

 

 

 

 

 

 

саморазл.змазка 3мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Первази за PVC настилка с холкер.

 

м

365.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Настилка по под с гранитогрес 30/30 см,дебелина

 

м²

418.09

 

 

 

 

 

 

10мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Вътрешна варова мазилка по бетонови тавани

 

м²

1 059.00

 

 

 

 

 

12

 

Вътрешна варова мазилка по стени .

 

м²

1 876.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Гипсова шпакловка по стени и тавани

 

м²

2 935.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Боядисване стени и тавани с латекс върху гипсова

 

м²

2 647.00

 

 

 

 

 

 

шпакловка - трикратно-цветно/светла гама/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Фаянсова облицовка по стени и край мивки 20/40см

 

м²

288.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Облицовка с гипсокартон водоустойчив

 

м²

76.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Обръщане около отвори в сграда с мазилка

 

м

660.00

 

 

 

 

 

 

вкл.АЛ.ръбохранител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Обръщане около отвори с топлоизолация 3 см EPS

 

м

385.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Доставка и монтаж на негорима метална врата

 

бр.

1.00

 

 

 

 

 

 

80/210 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS но

 

м²

840.00

 

 

 

 

 

 

фасади с деб 5 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Доставка и монтаж на топлоизолация EPS по дъна

 

м²

558.00

 

 

 

 

 

 

на тераси и под подова плоча с деб 8 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Д-ка и монтаж PVC мрежа в/у топлоизолация и

 

м²

898.00

 

 

 

 

 

 

шпакловка 145гр/м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

Външна минерална мазилка по стени-драскана 2

 

м²

840.00

 

 

 

 

 

 

мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Външна минерална мазилка -драскана 2 мм. по

 

м²

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

дъно тераси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Облицовка по цокъл от гранитогрес Н-60см.

 

м²

97.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Изравнителна циментова замазка за наклон 7 см за

 

м²

858.00

 

 

 

 

 

 

покрив