Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas akademija

APSTIPRINATS RPIVA Zinatnu padomes

16.05.2011 sede Protokola Nr. 5

Lemums Nr. 11 zinatnu prorektore

Prof. Dr.paed. M.Marnauza

Studentu petnieciskodarbu izstradašanas, vertešanas un aizstavešanas NORADIJUMI

Atbildiga par izdevumu: prof. Dr. paed. Mara Marnauza

Sastaditaji: prof. Dr. paed. Zenta Anspoka

Prof. Dr. paed. Maruta Sile

Docente Dr. paed. Sanita Madalane

Riga 2011

 

2

 

Saturs

 

PRIEKÅ VARDS.....................................................................................................................................................

3

VISPARIGIE NOTEIKUMI................................................................................................................................

4

STUDIJU DARBS ................................................................................................................................................

5

Struktura un apjoms ...............................................................................................................................................

5

Noformejums.........................................................................................................................................................

8

Aizstavešana..........................................................................................................................................................

9

1.

PIELIKUMS. Titullapas paraugs.......................................................................................................................

10

2.

PIELIKUMS. Satura raditaja noformešanasparaugs..........................................................................................

11

3.

PIELIKUMS. Izmantotasliteraturas un informacijasavotu sarakstanoformešanas paraugs................................

12

4.

PIELIKUMS. Vaditaja atsauksmes paraugs ......................................................................................................

18

BAKALAURA DARBS / DIPLOMDARBS / K V AL I FI K AC I J AS DAR B S .....................................................

19

Struktura un apjoms .............................................................................................................................................

19

Noformejums.......................................................................................................................................................

23

Aizstavešana........................................................................................................................................................

24

5.

PIELIKUMS. Temata iesniegums .....................................................................................................................

25

6.

PIELIKUMS. Titullapas paraugs.......................................................................................................................

26

7. PI E L I K UM S. Satura raditajanoformešanas paraugs........................................................................................

27

8.

PIELIKUMS. Izzina par aizstavešanu ...............................................................................................................

28

9.

PIELIKUMS. Recenzijas paraugi......................................................................................................................

29

M AG I ST R A DAR B S..........................................................................................................................................

33

Struktura un apjoms .............................................................................................................................................

33

Izstrades process...................................................................................................................................................

34

Noformejums un citas prasibas.............................................................................................................................

34

Priekšaizstavešana................................................................................................................................................

36

Aizstavešanas kartiba, vertešana, apelacijas kartiba...............................................................................................

37

10. PIELIKUMS. Temata pieteikums....................................................................................................................

38

11. PIELIKUMS. Magistranta un darba vaditaja sadarbibas atskaite......................................................................

39

12. PIELIKUMS. Titullapas paraugs.....................................................................................................................

41

13. PIELIKUMS. Saturaraditaja noformešanasparaugs........................................................................................

42

14. PI E L I K UM S. Galvojuma paraugs..................................................................................................................

43

15. PIELIKUMS. Darba vertejuma paraugs...........................................................................................................

44

16. PIELIKUMS. Recenzijas paraugs....................................................................................................................

45

PUBLIKACIJA..................................................................................................................................................

47

17. PI E L I K UM S. Publikacijas noformešanas paraugs..........................................................................................

49

Izmantotie avoti....................................................................................................................................................

50

3

PRIEKÅ VARDS

Musdienu strauji mainigajos darba tirgus pieprasijuma un sociali ekonomiskajos apstaklos tieši petniecibas darba prasmes, speja pamanit un radoši risinat problemu tiek novertetas visaugstak.

Studenta petnieciska darba sekmes ir atkarigas no prasmes radoši izmantot apgutas zinašanas, logiski spriest, vertet, stradat ar informaciju, to analizet, novertet alternativas, orienteties nestandarta situacijas.

Musdienu mainigaja sabiedriba kvalificetu specialistu raksturo gataviba saskatit problemas sava darbibas joma un iesaistities to izpete. Studejot augstskola pamatstudiju programmas, studenti petnieciskas darbibas pieredzi paplašina un macas veikt petijumus atbilstoši izveletas studiju programmas izvirzitajamprasibam, attistot savu petniecisko kompetenci.

Petnieciska darbiba palidz studentam formulet jautajumus, padzilinat interesi, interpretet jauniegutas zinašanas.

Petniecibas prasmes ir tas pašas dzives darbibas prasmes, kas apgutas macibu procesa skola, sekme patstavigu un radošu macišanos muža garuma.

Problembalstits macibu un studiju process rada labveligu vidi petniecisko prasmju attistibai un sekme nozimigu zinašanu uzkrašanu, prasmju apgušanu un attieksmju veidošanos daudzveidigas dzives situacijas.

Studiju joma RPIVA, kura merktiecigi tiek sekmeta studentu petniecisko prasmju attistiba, kas noteikta ka studiju programmu obligata komponente, ir petniecisko darbu izstrade,

balstoties uz prakse konstatetajam problemam.

Studenti tiek aicinatiapmeklet RPIVA un citu augstskolu konferences ka klausitaji un ari referenti. Studentiem tiek piedavata iespeja piedalities ikgadeja RPIVA Jauno zinatnieku konference ka klausitajiem, referentiem un publiceties recenzeta rakstu krajuma. Tapat studenti var piedalities ari RPIVA Kreativitates konferences Studentu sekcija, kas tiek organizeta katru gadu.

Lai attistitu prasmes prezentet petniecibas rezultatus konference, ir svarigi piedalities

konference ka klausitajam. Ta ir vertiga pieredze studentam - verot docetaju, vecako studiju biedru, kas prezente sava petniecibas darba rezultatus. Ne mazak svarigi ir studentam izprast šis pieredzes nozimibu – attistit diskusijas prasmi. Bridi, kad students ir ieguvis savu petniecibas darba pieredzi, nozimiga ir viedoklu apmainas pieredze ar domubiedriem.

Lidzdaliba docetaja vaditajos petniecibas projektos

Vertigu petnieciska darba pieredzi studenti var gut, piedaloties zinatniski petnieciskaja darba akademijas docetaju vaditajos petniecibas projektos – verot profesorus petnieciskaja darbiba, uzkrat komandas darba pieredzi, gut gandarijumu par savu ieguldijumu kopiga petijuma veikšana.

Studentu petniecisko darbibu var definet ka studenta patstavigu, merktiecigu un radošu darbibu, kas norit sadarbiba ar zinatnisko vaditaju, padzilinot zinašanas, attistot prasmes, veidojot attieksmes un paplašinot pieredzi, lai izpetitu problemu un petijuma rezultatus pielietotu darba.

Studiju procesa ieguto daudzveidigo petnieciska darba pieredzi varam uzskatit par stimulu, kas varetu virzit absolventu ne tikai turpinat savu izglitibu talakas studijas, bet galvenokart – par pamatu savu profesionalo darbibu balstit uz merktiecigu, refleksivu petniecisku darbibu.

Zinatnu dalas vaditaja Dr. paed. S. Madalane

4

VISPARIGIE NOTEIKUMI

Katrai RPIVA fakultatei ir tiesibas ar fakultates Domes lemumu papildinat „Studentu petniecisko darbu izstradašanas, vertešanas un aizstavešanas noradijumus” atbilstoši konkretas studiju programmas specifikai.

ZINATNES VALODA

Zinatniska stila raksturigakas pazimes ir Å¡adas:

•Teksts veidots tipiska rakstu valodas stila, precizi ieverotas ortografijas un interpunkcijas normas, informacija precizi struktureta (fakti, to analize, secinajumi).

•Teksta darbibas vardi ir istenibas izteiksmes ciešamaja karta, 3. persona vai vajadzibas izteiksme (velejuma izteiksme, lai neitralizetu teksta autora viedokliun paustu to netieši).

•Teksta tiek lietoticitatiun precizas atsauces.

•Pamattekstu papildina noteikta veida zinatniskais aparats, kuru veido literaturas atsauces, bibliografiskas norades, piezimes, paskaidrojumi, ipašvardu pareizrakstiba u. c.

•Viena teksta iespejams vairaku valodu lietojums (it ipašihumanitarajas zinatnes).

•Neitrali valodas izteiksmes lidzekli, vardu monosemija, apzinata vairišanas no sinonimijas.

•Precizitate terminologijas lietojuma (konsekvence, jaunieviestu, metaforisku terminu skaidrojums, daudz internacionalismu).

•Plaši salikti teikumi, kas saistiti ar saikliem un citiem saistitajvardiem, nav liekvardibas.

•Tiek lietoti paskaidrojoši vardi, iesprausti vardi un iespraustas konstrukcijas, saisinajumi, pamattekstam tiek pievienota vizuala informacija: formulas, tabulas, atteli, diagrammas, pielikumi u. c.

•Stingi noteikts grafisko izteiksmes lidzeklu (kursivetu burtu, petita, dažadu tipografisko zimju, iekavu u. c.) lietojums.

•Teksta tehniskais noformejums tiek veidots atbilstoši iepriekš izvirzitam un autoram zinamamprasibam, laitekstu pienemtu aizstavešanai, publicešanai.

5

STUDIJU DARBS

Studiju darba izstrade un aizstavešana ir pirma limena augstakas izglitibas studiju programmas un bakalaura studiju programmas sastavdala. Studiju darbs tiek izstradats 1. vai 2. studiju gada pirma limena studiju programmasun 2. un 3. studiju gada bakalaura studiju programmas.

Struktura un apjoms 1

1.Titullapa

2.Satura raditajs

3.Ievads

4.Teoretiska dala

5.Empiriska dala (Bakalaura studiju programmas 1. studiju darba – konstatejoša praktiska darbiba; 2. studiju darba – izmeginajumdarbiba)

6.Secinajumi

7.Saisinajumu saraksts (ja nepieciešams)

8.Izmantotas literaturas un avotu saraksts

9.Pielikumi (ja tie nepieciešami)

Studiju darba apjoms: pirma studiju darba apjoms 20–30 lpp., neskaitot pielikumus, otra studiju darba apjoms 30–40 lpp., neskaitot pielikumus.

Titullapa

Titullapa ir petnieciska darba pirma lappuse. To noforme atbilstoši paraugam 1. pielikuma (skat. 1. pielikumu).

Titullapa norada informaciju:

1.akademijas nosaukums lieliem burtiem (All Caps)

2.fakultates / nodalasnosaukums

3.pilna vai nepilna laika studijas

4.programmas nosaukums

5.studiju kurss

6.autora vards, uzvards nominativa treknraksta (Bold), lieliem burtiem (All Caps)

7.darba nosaukums treknraksta (Bold)

8.darba zinatniska vaditaja akademiskais amats, grads, vards, uzvards, paraksts.

9.darba izstradašanas vietas nosaukums un gads.

Darba vaditaja akademiskoamatu saisina.

Piemeram, profesors – „prof.”; asocietais profesors– „asoc. prof.”; docents – „doc.”, lektors – „lektors”.

Zinatnisko vai akademisko gradu saisina, pec ta noradot zinatnu nozari.

Piemeram, Dr. paed., Dr. habil. philol., Dr. habil. biol., Dr. oec., Mg. paed., Mg. psych., Mg. oec. u. c.

Piemeram, doc. Dr. paed. Andris Berzinš

1 Darba strukturuun citas atškiribas nosaka katra fakultate ar Domes lemumu.

6

Satura raditajs

Satura raditajs atspogulo petnieciska darba sadalu virsrakstus un atrašanas lappusi. Satura raditaju veido atbilstošiparaugam 2. pielikuma (skat. 2. pielikumu).

Ievads

Petnieciska darba ievada students atsedz petijuma problemas teoretisko un praktisko aktualitati, pamato izveleta temata personigo nozimibu.

Ievada students:

1.nosaka petijuma objektu un priekšmetu;

2.izvirza darba merki;

3.izvirza darba uzdevumus;

4.norada izveletas teoretiskas un empiriskas petišanas metodesatbilstoši izvirzitajam merkim;

5.norada petijuma bazi.

Teoretiska dala

Studiju darba saturu sadala dalas un nodalas, kuras izvirzito uzdevumu seciba izklasta tematu. Teoretiskaja dala var but divas dalas, kuras var dalit nodalas un apakšnodalas.

Darba teoretiskaja dala tiek analizeta butiska un jaunaka zinatniska literatura un citi avoti. Darba izmantojamas atzinas no autoru originaldarbiem, rakstiem zinatniskajos žurnalos latviešu valoda un svešvaloda, materiali no interneta.

Pirmais studiju darbs var balstities uz literaturas analizi, nav nepieciešams empirisks petijums. Pirma limena augstakas izglitibas studiju programmas studiju darbam ir ari analitiska (empiriska) dala.

Empiriska dala

Darba empiriska dala ietver:

1.petamas merkauditorijas aprakstu;

2.petijuma metožu izveles pamatojumu un aprakstu;

3.petijuma norises aprakstu;

4.konstateto rezultatu kvalitativu un kvantitativu analizi un interpretaciju;

Darba teoretiska un empiriska dalair vienotas.

Atsauces

Citatu, skaitlisko datu, formulu, attelu u. c. izmantošana no avotiem, ka ari autoru aizguto domu izmantošana obligati noradama atsauce.

Darba, citejot cita autora izteikumus, tekstu liek pedinas, aiz ta atzimejot autoru, darba publicešanas gadu un lappusi.

Atsauces teksta noforme apalajas iekavas, noradot autora uzvardu, publicešanas gadu un izmantota avota lappusi, ja citats likts pedinas.

Piemeram,

„teksts ...” (Students, 1930, 17).

„teksts ...” (Encyclopaedia of Educational Technology, 1998, 46).

7

Tabula, attels, formula

Ka attelus apzime visus zimejumus, diagrammas, shemas u.c. ilustracijas. Tabulu, attelu un formulu numeracijas atsauce teksta ir obligata.

Piemeram, teksts ... (skat. 1. tabulu).

Tabulas, attelus un formulas numure ar arabu cipariem vienoti visa darba pieaugoša seciba.

Virsrakstus raksta virs tabulas, attela un formulas lapas labaja puse kopa ar numuru slipraksta (Italic). Tabulu un attelu izmeri nedrikst parsniegt A4 formata lapu. Ja tabulas un atteli parsniedz A4 formata lapu, tie pievienojami pielikuma.

Piemeram,

1. tabula. Pieškirto kreditu sadalijums (Avotina, 2004, 15)

Piemeram,

1. attels. Motivešanas teoriju klasifikacija (Belcikovs, Praude, 2004, 78)

Saisinajumi un to lietošana

Saisinajumus lieto atbilstoši valsts valodas visparpienemtajiem pareizrakstibas noteikumiem vai tiesibu aktos paredzetajam veidam.

Ja dokumenta bieži atkartojas vards, vardkopas vai nosaukumi, pielaujams to saisinata nosaukuma lietojums. Aiz pirmo reizi uzrakstita nosaukuma iekavas norada talak lietoto saisinajumu.

Piemeram, Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas akademija (turpmak teksta -RPIVA)

Secinajumi

Secinajumi ir apgalvojuma forma izteikti spriedumi par petijumaatklato, saistiba ar merki. Secinajumos atspogulo petijuma teoretiskaja un empiriskaja dala izteiktas atzinas, izvirza konkretus priekšlikumus problemas talakairisinašanai.

Secinajumi atbild uz ievada izvirzitajiem petijuma jautajumiem vai raksturo hipotezes rezultatus.2

Secinajumus veido atbilstoši izvirzitajiem uzdevumiem. Secinajumus numure.

Secinajumus raksta pec katras nodalas unnosleguma formule kopigos secinajumus.

2 Psihologijas studiju programmu studentiem

8

Izmantotie avoti

Izmantotas literaturas un informacijas avotu sarakstu noforme atbilstoši paraugam

3. pielikuma (skat. 3. pielikumu).

Pielikumi

Pielikumos ir materiali, kas palidz izprast tekstu, atspogulo petnieciska darba rezultatus, kuri nav ieklauti pamatteksta. Visbiežak pielikumi ir eksperimentalas programmas, plani, normativo aktu, tabulu, uzskates lidzeklu un anketu paraugi, pašu izdomatu rotalu, spelu apraksti u. c. Ja materiali ir aizguti, tad norada to avotu.

Ievietotie anketu paraugi ir neaizpilditi, ari citu materialu originalu kopijas ir noformetas atbilstoši iepriekš izvirzitajam prasibam.Liela izmera pielikumus saloka, laitie butu formata A4. Visi pielikumi ir numureti lapas augšeja labaja sturi ar arabu cipariem un tiem ir virsraksti, kurus raksta aiz numura lapas labaja mala slipraksta (Italic).

Piemeram,

1. pielikums. Aptaujas anketa skolotajam„Klases mikroklimata veidošana”

2. pielikums. Aptaujas anketa uznemuma personalam „Mikroklimats darba vieta” (Avotina, 2004, 15)

Pielikuma lapas numure, nemot vera darba iepriekšejas lapas.

Ja pielikumu daudz, tos iesien atseviška sejuma un lapas numure kapatstavigam darbam.

Noformejums

Studiju darbu iesienspiralveida vakos vaiievieto atršuveja plastmasas vacinos.

Studiju darbu sagatavo datorsalikuma uz A4 (210 x 297 mm) formata balta papira lapam ar 1,5 intervalu starp rindam.

Darbu noforme viena lapas puse, ieverojot Å¡adas atkapes:

1.no kreisas un labas malas 2,5 cm,

2.no augšas un apakšas 2,5 cm (neskaitot lapas numuru),

Tekstu noforme melna krasa, burtu lielums - 12 pt.

Katras rindkopas pirma rinda sakas ar 1,5 cm atkapi. Tekstu nedrikst rakstit ar retinatiem burtiem.

Svarigako informaciju var grafiski izcelt, rakstot ar lieliem burtiem (All Caps), pasvitrojot izcelamo dalu, lietojot atškiriga biezuma burtus, rakstot kursiva. Viena darba lieto vienotu izcelšanas veidu.

Darba netiek lietotiaizkrasojumiun labojumi, kas nav skaidroti.

Visas darba ietilpstošas lapas numure ar arabu cipariem, skaitot no titullapas. Numuru sak noradit, sakot ar 3. lapu. Numurus raksta lapas augšpuse centra bez punkta, iekavam vai citam zimem. Lapu numeracija ir vienota visam darbam, taja skaita ari pielikumiem. Lapas numuru lielums – 12 pt.

Virsrakstu burtu lielums – 16 pt treknraksta (Bold). Virsrakstu nepasvitro un beigas punktu neliek. Virsraksta nav pielaujams varda parnesums jauna rinda. Atstarpe starp virsrakstu un tekstu ir 2 rindstarpas.

9

Nodalas un to virsrakstus sak rakstit jauna lapa. Virsraksts ir viena lapa ar tekstu. Apakšvirsrakstu burtu lielums – 14 pt treknraksta (Bold). Apakšnodalas turpina rakstit

iepriekšeja izklasta beigas, ieverojot intervalu 2 rindstarpas.

Katrai nodalai pirms nosaukuma norada kartas numuru, apakšnodalam – nodalas numuru, kuras tas ietilpst un apakšnodalas kartas numuru (piemeram: 1.1., 1.2. utt.).

Nodalas un apakšnodalas numure ar arabu cipariem.

Aizstavešana

Studiju darbu viena eksemplara iesniedz komisijai divas nedelas pirms aizstavešanas. Studiju darbam pievieno studiju darba vaditaja atsauksmi (skat. 4. pielikumu).

Students mutiski, izmantojot vizualas prezentacijas lidzeklus, prezente studiju darba tematu, pamato temata aktualitati, teoretisko bazi, empiriskas dalas metodologiju, secinajumus. Studenta prezentacijas ilgums: 5–7 minutes.

10

1. PIELIKUMS. Titullapas paraugs

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS AKADEMIJA

Fakultate

Pilna / nepilna laika studijas Studiju programmas nosaukums Kurss

VARDS, UZVARDS

Studiju darba nosaukums

Studiju darbs

Darba vaditajs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademiskais

Grads

Vards, uzvards

Paraksts

 

amats

 

 

 

 

 

 

Vieta

Gads

11

2. PIELIKUMS. Satura raditaja noformešanas paraugs

Saturs

Ievads ....................................................................................................................................

1. nodalas nosaukums ...........................................................................................................

1.1. apakšnodalas nosaukums .........................................................................................

1.2.apakšnodalas nosaukums

2.nodalas nosaukums ..............................

2.1.apakšnodalas nosaukums ...........................................................................

2.2.apakšnodalas nosaukums .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Secinajumi............................................................................................................................

Izmantota literatura un informacijas avoti ............................................................................

Pielikumi ..............................................................................................................................

12

3. PIELIKUMS. Izmantotas literaturas un informacijas avotu saraksta noformešanas paraugs

Izmantotas literaturas un informacijas avotu sarakstu izveido, ieverojot bibliografija pienemta avota norades secibu.

Literaturas un informacijas avotus numure pec kartas latinu alfabeta seciba, pec tam norada avotus slavu alfabeta seciba.

Ja literaturas saraksta ir vairaki autora darbi, kas izdoti viena un taja paša gada, tad saraksta un ariatsauces teksta jalieto šo darbu indeksi, piemeram, Fišersa, R.; Fišers b, R. utt.

Katram izmantojamamdarbam literaturas saraksta norada informaciju atbilstošiparaugam.

GRAMATA

Autora uzvards nominativa, varda inicialis/-li. (Izdošanas gads). Gramatas nosaukums slipraksta (Italic). Izdošanas vieta: Izdevnieciba. *

* Gramatu anglu un vacu valoda nosaukuma katru patstavigas nozimes vardu raksta arlielo sakumburtu.

Gramata anglu valoda

Paraugs:

Petty, G. (2004). Teaching Today, 3rd edition. UK: Nelson Thornes Ltd.

Gramata vacu valoda

Paraugs:

Mollenhauer, K. (2003). Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung. Weinheim und München: Juventa Verlag.

Gramata latviešu valoda

Paraugs:

Petersons, E. (1931). Vispariga didaktika. Riga: A. Gulbja izdevnieciba.

Gramata krievu valoda

Example:

Крайг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург: Питер.

Vairaku autoru gramata

Autora uzvards nominativa, varda inicialis/-li., autora uzvards nominativa, varda inicialis/-li, & autora uzvards nominativa, varda inicialis/-li. (Izdošanas gads). Gramatas nosaukums slipraksta (Italic). Izdošanas vieta: Izdevnieciba.

Paraugs:

Gough, D. A., Kiwan, D., & Sutcliffe, K. (2003). A Systematic Map and Synthesis Review of the Effectiveness of Personal Development Planning for Improving Student Learning. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit.

Belcikovs, I., Praude, V. (1996). Menedžments. Riga: Vaidelote.

13

Gramatas nodala vai raksts autora/-u sastadita gramata/rakstu krajuma Latviešu valoda:

Nodalas/Raksta autora/-u uzvards nominativa, inicialis/-li. (Gramatas/Rakstu krajuma izdošanas gads). Nodalas/Raksta nosaukums. Gramatas/Rakstu krajuma sastaditaja/-u uzvards, inicialis/-li., (Sast.), Gramatas/Rakstu krajuma nosaukums. Publicešanas vieta: Izdevnieciba, lappuses, kuras nodala/raksts publicets gramata/rakstu krajuma.

Piemers:

Tilla, I. (2006). Skolenu, skolotaju, studentu un docetaju socialkulturas kompetences pilnveide. Maslo, I.

(Sast.), No zinašanam uz kompetentu darbibu. Riga: LU Akademiskais apgads, 65.–71. lpp.

Anglu valoda:

Nodalas/Raksta autora/-u uzvards nominativa, inicialis/-li. (Gramatas/Rakstu krajuma izdošanas gads). Nodalas/Raksta nosaukums. In: Gramatas/Rakstu krajuma sastaditaja uzvards, inicialis/- li., (Ed.)*, Gramatas/Rakstu krajuma nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevnieciba, lappuses, kuras nodala/raksts publicets gramata/rakstu krajuma.

* ja vairaki sastaditaji, tad lieto – (Eds.)

Piemers:

Moir, J. (2009). Personal Development Planning in Higher Education: Localised Thinking for a Globalised World. In: Resende, J. M., Vieira, M. M. (Eds.) The Crisis of Schooling? Learning, Knowledge and Competencies in Modern Societies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, p. 25–48.

Vacu valoda:

Nodalas/Raksta autora/-u uzvards nominativa, inicialis/-li. (Gramatas/Rakstu krajuma izdošanas gads). Nodalas/Raksta nosaukums. In: Gramatas/Rakstu krajuma sastaditaja uzvards, inicialis/- li., (Hg.)*, Gramatas/Rakstu krajuma nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevnieciba, lappuses, kuras nodala/raksts publicets gramata/rakstu krajuma.

* ja vairaki sastaditaji, tad lieto – (Hrsg.)

Piemers:

Kieseritzky, H., Schwabe, M. (2005). Gruppenimprovisation als musikalische Basisarbeit. In: Kraemer, R.-D., Rudiger, W. (Hrsg.) Ensemblespiel und Klassenmusizieren in Schule und Musikschule: ein Handbuch für die Praxis, 2. unveränderte Auflage. Augsburg: Wiβner, S. 155–175.

Raksts konferences rakstu krajuma Latviešu valoda:

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Raksta nosaukums. Konferences rakstu krajuma nosaukums (Konferences norises datums/-i). Izdošanas vieta: Izdevnieciba, lappuses, kuras raksts publicets konferences rakstu krajuma.

Piemers:

Kulberga, I. (2010). Komercdarbibas butibas izpratne un komercdarbibu studejošo specialistu pašvertejums Latvija. RPIVA 5. Starptautiskas zinatniskas konferences rakstu krajums Teorija praksei musdienu sabiedribas izglitiba (25.–27.03.2010). Riga: RPIVA, 151.–158. lpp.

14

Anglu valoda:

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Raksta nosaukums. In: Konferences rakstu krajuma nosaukums (Konferences norises datums/-i). Izdošanas vieta: Izdevnieciba, lappuses, kuras raksts publicets konferences rakstu krajuma.

Piemers:

Plotka, I., Vidnere, M., Blumenau, N., & Strode, D. (2008). The Ethnic Identity and Social Adaptation in the Different Culture Spheres for the Different Ethnical Groups. In: Proceedings of the 10th Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network Reflecting on Identities: Research, Practice & Innovation (16.–18.03.2008). London: CiCe, p. 145–158.

E-gramata

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Gramatas nosaukums. Izdevejs, e-ISBN numurs, skatišanas datums, http adrese. DOI.

Piemers:

Lennon, T. M., Stainton, R. J. (Eds.). (2008). The Achilles of Rationalist Psychology. Volume 7. Springer link, e-ISBN 978-1-4020-6893-5, Retrieved: February 15, 2010, from: http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-6892-8/#section=136323&page=4&locus=40. DOI: 10.1007/978-1-4020-6893-5

PROMOCIJAS DARBS, MAGISTRA DARBS

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Promocijas darba / Magistra darba nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevejs (ja iespejams konstatet).

Piemers:

Latviešuvaloda:

Legzdina, S. (2009). Izglitibas iestades vadibas iespejas pedagogu darba motivacijas paaugstinašana.

Nepublicets promocijas darbs. Riga.

Angluvaloda:

Lang, M. (2005). Psycho Analyses and its Applications in Music Research. Doctoral Thesis. Helsinki: Studia Musicologica Helsinkiensis.

ZINOJUMS (NEPUBLICETS MATERIALS)

Autora uzvards, inicialis/-li. (Prezentacijas datums, menesis, gads). Zinojuma nosaukums. Zinojuma veids. Prezentacijas vieta.

Piemers:

Koke, T. (15.09.2009). Par izglitibas sistemas strukturalas reformas norisi un planotajiem pasakumiem tas talakai istenošanai. Zinojums. Powerpoint prezentacija. Riga: Ministru kabineta arkartas sede.

Liffers, M. (2006, August 30). Finding Information in the Library. Lecture notes distributed in the unit Functional Anatomy and Sports Performance 1102, University of Western Australia, Crawley, Western Australia.

15

RAKSTS

Raksts žurnala (viens autors)

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Raksta nosaukums. Žurnala nosaukums, Numurs

(sejums), lappuses, kuras raksts ievietots žurnala.

Piemers:

Kirk, J. J. (1994). Putting Outplacement in its Place. Journal of Employment Counseling, No 31, p. 14– 18.

Raksts žurnala (divi un vairak autoru)

Autora uzvards, inicialis/-li., Autora uzvards, inicialis/-li. & Autora uzvards, inicialis/-li.

(Izdošanas gads). Raksta nosaukums. Žurnala nosaukums, Numurs (sejums), lappuses, kuras raksts ievietots žurnala.

Piemers:

Thorson, J. A., Powell, F. C. (1993). Development and Validation of a Multidimensional Sense of Humor Scale. Journal of Clinical Psychology, No 49, p. 13–23.

Raksts žurnala no datu bazem

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Raksta nosaukums. Žurnala nosaukums, Numurs

(sejums), lappuses, kuras raksts ievietots žurnala. Piekluves datums, datubazes nosaukums. DOI.

Piemers:

Bulpitt, H., Martin, P. J. (2005). Learning about Reflection from the Student. Active Learning in Higher Education, Volume 6, Number 3, p. 207–217. Retrieved 15.02.2010 from: Sage Journals Online, DOI: 10.1177/1469787405057751.

Raksts laikraksta

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads, datums). Raksta nosaukums. Laikraksta nosaukums, Numurs, lappuse, kuras raksts ievietots laikraksta.

Piemers:

Kocane, I. (2001, 23. aprilis). Psihologija vecakiem. Diena, No 1, 3. lpp.

Raksts laikraksta (autors nav noradits)

Raksta nosaukums (Publicešanas gads, datums). Laikraksta nosaukums, Numurs, lappuse, kura raksts ievietots laikraksta.

Piemers:

Multitude of Species Face Climate Threat (2010, March 5). New York Times, No 14, p. D1.

Raksts enciklopedija Publiceta enciklopedija

Autora uzvards, inicialis/-li. (Izdošanas gads). Raksta nosaukums. Enciklopedijas nosaukums,

Sejuma numurs, lapaspuses. Izdošanas vieta: Izdevejs.

16

Piemers:

Nickerson, R. S. (2000). Teaching Intelligence. In: Kazdin, A. E. (Ed.). Encyclopedia of Psychology, Volume 2, p. 498–501. New York: Oxford University Press.

Nepubliceta enciklopedija

Raksta nosaukums (Publicešanas gads). In: Enciklopedijas nosaukums, Sejuma numurs. Piekluves datums, URL.

Piemers:

Evolutionary Socialism (2011). In: Encyclopædia Britannica. Retrieved 15.10.2010 from: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/197496/Evolutionary-Socialism

LIKUMI, NORMATIVIE AKTI

Izdevuma nosaukums slipraksta (Italic) (Izdošanas (apstiprinašanas) datums, menesis, gads). Normativa dokumenta veids. Aktualas redakcijas datums, menesis, gads. Izdošanas vieta: Izdevejs.

Piemers:

Latvijas Republikas Satversme (15.02.1922). LR likums. Redakcija: 02.11.2010. Riga: Latvijas Vestnesis.

VALSTS IESTADES PUBLIKACIJA

Institucijas nosaukums (Publicešanas gads). Nosaukums. Publikacijas veids. Izdošanas vieta: Izdevejs.

Piemers:

Latvijas Republikas Valsts Statistikas komiteja un Latvijas Statistikas instituts(1997). Latvijas rajoni un lielakas pilsetas. 1997. Statistikas gadagramata. Riga: Latvijas Republikas Valsts Statistikas komiteja un Latvijas Statistikas instituts.

Izglitibas un zinatnes ministrija (2007). Programma Mužizglitibas politikas pamatnostadnu 2007.–

2013. gadam ieviešanai. Riga: Izglitibas un zinatnes ministrija. http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/ProgrammaLV_PKD_040311.pdf (Skatits: 15.02.2010).

CITI FORMATI

Cits nepublicets materials

Dokumenta nosaukums (Izdošanas/ apstiprinašanas datums, menesis, gads). Izdošanas vieta: Izdevejinstitucijas nosaukums.

Piemers:

SIA X Gada parskats par 2007. gadu (30.06.2008). Riga: SIA X.

Koncepcija par apmekletajiem sniedzamo pakalpojumu, informacijas sniegšanas kvalitates uzlabošanu

(27.03.2006). Riga: Biedriba Y.

17

Publikacija interneta majas lapa

Autors vai par publikaciju atbildiga institucija (Izdošanas gads vai pedejas atjaunotas versijas datums). Nosaukums. Publikacijas veids. URL. Skatits: Piekluves datums, menesis, gads.

Piemers:

Wells, G. (2002). Learning and Teaching for Understanding: the Key Role of Collaborative Knowledge Building. Retrieved 01.11.2007 from: http://people.ucsc.edu/~gwells/

Mieze, V. (21.10.2003). Rokasgramata dzimumu lidztiesibas principa ieviešanai uznemuma personalvadiba. Eiropas Kopienas programmas projekts “Integretas pieejas dzimumu lidztiesibas veicinašana Latvijas politikas”. Riga: LR Labklajibas ministrija. http://www.lm.gov.lv/text/151 (Skatits:

10.11.2010).

Valsts jaunatnes iniciativu centrs (16.05.2007). VJIC pateicas izglitibas parvaldem par valsts nozimes pasakumu istenošana interešu izglitiba. Preses relize.http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija- medijiem/1195.html (Skatits: 25.10.2011).

Video/DVD

Producenta, autora uzvards, varda inicialis/-li (Izdošanas gads). Nosaukums slipraksta (Italic). Izdevuma veids. Izdošanas vieta: Ierakstu studijas nosaukums.

Piemers:

Zhang, Y. (Producer/Director) (2000). Not One Less. Motion Picture. China: Columbia Pictures

Industries, Inc.

Krupa, G. (1993) Gene Krupa: Jazz Legend. VHS. DCI Music Video.

Audio ieraksts

Komponista uzvards nominativa,varda inicialis/-li (Izdošanas gads). Skandarba nosaukums. Izpilditaja uzvards, varda inicialis/-li, ja nesakrit ar komponistu. Albuma nosaukums. Ieraksta veids. Izdošanas vieta: Ierakstu studijas nosaukums. (Ieraksta datums, menesis gads, ja neskarit ar izdošanas datumu).

Example:

Taupin, B. (1975). Someone Saved my Life Tonight. Recorded by Elton John. In: Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. CD. London: Big Pig Music Limited.

18

4. PIELIKUMS. Vaditaja atsauksmes paraugs 3

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS

AKADEMIJA

Imantas 7.linija 1,Riga, LV–1083,

talr. 7808133, fakss 7808034, e–pasts rpiva@rpiva.lv

_______________________________________________________________________________________________

Studiju programmas nosaukums

Vaditaja atsauksme 1. __ / 2. __ studiju darbam (atzimejiet atbilstošo)

Darba autora vards, uzvards nominativa______________________________________________

Petijuma temats

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Kriteriji/vertejums balles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izvirzita merka un planoto uzdevumu savstarpeja saistiba

Darba satura atbilstiba izvirzitajam merkim un uzdevumiem

Petijuma teoretiskas diskusijas kvalitate

Empiriska petijuma saistiba ar teorija gutajam atzinam *

Empiriska petijuma metožu izvele un lietojuma korektums *

Empiriska petijuma datuapstrade un rezultatu analize un interpretacijaskorektums *

Petijuma praktiska nozime *

Literaturas saraksta mineto avotu izmantošanas pakape

Atsaucu korekts lietojums

Secinajumu atbilstiba izvirzitajiem uzdevumiem

Secinajumu pamatotiba

Priekšlikumu konkretiba un atbilstiba petijuma saturam

Petijuma valodas kvalitate

Darba noformejuma atbilstiba RPIVA metodiskajiemnoradijumiem

* tiek vertets, ja veikts empiriskais petijums

Darba kopejais vertejums (1–10 balles) ______________________________________________

Vertejuma pamatojums:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ludzu,atzimejietnepieciešamo:

 

___ Ieteikt aizstavešanai

___Neieteikt aizstavešanai

______________________________________________________________________________

Darba vaditaja akademiskaisamats,zinatniskaisgrads,vards,uzvards,paraksts,talrunis

Datums ________________________________

3 Fakultates var izmantot savasizstradatasatsauksmes veidlapas, kasapstiprinatasar fakultates Domes lemumu

19

BAKALAURA DARBS / DIPLOMDARBS / K V AL I F I K AC I J AS DAR B S

Bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba izstradašana un aizstavešana ir augstakas izglitibas studiju programmas valsts parbaudijumu sastavdala.

Temata izvele un apstiprinašana

Temata izvele ir saistita ar konkretas studiju programmas satura teoretiskajiem un praktiskajiem aspektiem, balstoties uz prakse konstatetajam problemam.

Students izvelas tematu un saskano to ar darba vaditaju, saskanojuma veidlapu (skat. 5. pielikumu) iesniedz studiju programmas direktoram.

Studentu izveletos tematus apstiprina fakultates Dome atbilstoši Studentu petniecisko darbu nolikumam.

Struktura un apjoms 4

1.Titullapa

2.Anotacija latviešu valoda

3.Anotacija anglu valoda(Bakalaura darbam / diplomdarbam)

4.Satura raditajs

5.Ievads

6.Teoretiska dala

7.Empiriska dala

8.Secinajumi

9.Saisinajumu saraksts (ja nepieciešams)

10.Izmantota literatura un informacijas avotu saraksts

11.Pielikumi (ja tie nepieciešami)

12.Darba beigu lapa

Bakalaura darba / diplomdarba apjoms 50–60 lpp., neskaitot pielikumus.

Kvalifikacijas darba apjoms 40–50 lpp., neskaitot pielikumus.

Titullapa

Titullapa ir petnieciska darba pirma lappuse. To noforme atbilstošiparaugam6. pielikuma. Titullapa norada informaciju:

1.akademijas nosaukums lieliem burtiem (All Caps)

2.fakultates nosaukums

3.autora vards, uzvards nominativa lieliem burtiem (All Caps) treknraksta (Bold)

4.darba nosaukums treknraksta (Bold)

5.darba zinatniska vaditaja akademiskais amats, grads, vards, uzvards, paraksts. Darba vaditaja akademisko amatu saisina:

4 Darba strukturu un citas atškiribasnosaka katra fakultate ar Domes lemumu.

20

Piemeram, profesors – „prof.”; asocietais profesors– „asoc. prof.”; docents – „doc.”, lektors – „lektors”.

Zinatnisko vai akademisko gradu saisina, pec ta noradot zinatnu nozari.

Piemeram, Dr. paed., Dr. habil. philol., Dr. habil. biol., Dr. oec., Mg. paed., Mg. psych., Mg. oec. u. c.

Piemeram, doc. Dr. paed. Andris Berzinš

6. darba izstradašanas vietas nosaukums un gads.

Anotacija

Anotacija isi raksturo petnieciska darba merki, merka sasniegšanas solus, saturu un izpetes rezultatus.

Bakalaura darba / diplomdarba anotacijas apjoms ir 1-2 lpp.

Kvalifikacijas darba anotacijas apjoms ir 1 lpp.

Bakalaura darba / diplomdarba anotaciju raksta latviešu valoda un tulko anglu vai vacu valoda. Kvalifikacijas darba anotaciju raksta latviešu valoda.

Anotaciju nenumure.

Anotacijas beigas sniedz šadu informacija: lappušu skaits, attelu skaits, tabulu skaits, pielikumu skaits, izmantoto informacijas avotu skaits.

Satura raditajs

Satura raditajs atspogulo petnieciska darba sadalu virsrakstus un atrašanas lappusi. Satura raditaju veido atbilstošiparaugam 7. pielikuma.

Ievads

Petnieciska darba ievada students atsedz petijuma problemas teoretisko un praktisko aktualitati, pamato izveleta temata nozimibu,

Ievada students:

1.nosaka petijuma objektu un priekšmetu,

2.izvirza darba merki,

3.formule hipotezi5,

4.izvirza darba uzdevumus,

5.norada izveletas teoretiskas un empiriskas petišanas metodes hipotezes parbaudei atbilstoši izvirzitajam merkim,

6.norada petijuma bazi.

Teoretiska dala

Studiju darba saturu sadala nodalas un apakšnodalas, kuras izvirzito uzdevumu seciba izklasta tematu. Teoretiskaja dala var but divas dalas, kuras var dalit apakšnodalas.

Darba teoretiskaja dala analizeta butiskaka un jaunaka zinatniska literatura un avoti par petijuma problemjautajumiem saistiba ar tematu.

5 Atbilstoši studiju programmaslimenim

21

Bakalaura darba / diplomdarba izmantojamas atzinas no autoru originaldarbiem, rakstiem zinatniskajos žurnalos latviešu valoda un 2 svešvalodas, materiali no datu bazem, interneta.

Kvalifikacijas darba izmantojamas atzinas no autoru originaldarbiem, rakstiem zinatniskajos žurnalos latviešu valoda un 1 svešvaloda, materiali no interneta.

Empiriska dala

Darba empiriska dala ietver:

1.petamas merkauditorijas aprakstu,

2.petijuma metožu izveles pamatojumu un aprakstu,

3.petijuma norises aprakstu,

4.konstateto rezultatu kvalitativu un kvantitativu analizi un interpretaciju.

Darba teoretiska un empiriska dala ir vienotas.

Atsauces

Citatu, skaitlisko datu, formulu, attelu u. c. izmantošana no avotiem, ka ari citu autoru aizguto domu izmantošana obligati noradama atsauce.

Citatus liek pedinas.

Atsauces noforme teksta apalajas iekavas, noradot autora uzvardu, publicešanas gadu un izmantota avota lappusi.

Piemeram,

„teksts ...” (Students, 1930, 17).

„teksts ...” (Encyclopaedia of Educational Technology, 1998, 45–46).

Tabula, attels, formula

Ka attelus apzime visus zimejumus, diagrammas, shemas u.c. ilustracijas. Tabulu, attelu un formulu numeracijas atsauce teksta ir obligata.

Piemeram, teksts ... (skat. 1. tabulu).

Tabulas, attelus un formulas numure ar arabu cipariem vienoti visa darba pieaugošaseciba. Virsrakstus raksta virs tabulas, attela un formulas lapas labaja puse kopa ar numuru slipraksta

(Italic).

Piemeram,

1. tabula. Pieškirto kreditu sadalijums (Avotina, 2004, 15)

Piemeram,

1. attels. Motivešanas teoriju klasifikacija (Belcikovs, Praude, 2004, 78)

22

Tabulu un attelu izmeri nedrikst parsniegt A4 formata lapu. Ja tie parsniedz A4 formata lapu, tad pievienojami pielikuma.

Saisinajumi un to lietošana

Saisinajumus lieto atbilstoši valsts valodas visparpienemtajiem pareizrakstibas noteikumiem vai tiesibu aktos paredzetajam veidam.

Ja dokumenta bieži atkartojas vards, vardkopas vai nosaukumi, pielaujams to saisinata nosaukuma lietojums. Aiz pirmo reiziuzrakstita varda iekavas norada talak lietoto saisinajumu.

Piemeram, Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas akademija (turpmak teksta -RPIVA)

Secinajumi

Secinajumi ir apgalvojuma forma izteikti spriedumi par petijumaatklato saistiba ar merki. Secinajumos atspogulo petijuma teoretiskaja un empiriskaja dala izteiktas atzinas, izvirza konkretus priekšlikumus problemas talakairisinašanai.

Secinajumus numure.

Secinajumus raksta pec katras nodalas unnosleguma formule kopigos secinajumus.

Izmantotie avoti

Izmantotas literaturas un informacijas avotu sarakstunoforme atbilstošiparaugam3. pielikuma.

Pielikumi

Pielikumos ir materiali, kas palidz izprast tekstu, atspogulo petnieciska darba rezultatus, kuri nav ieklauti pamatteksta. Visbiežak pielikumi ir eksperimentalas programmas, plani, normativu tabulas, uzskates lidzeklu un anketu paraugi, pašu izdomatu rotalu, spelu aprakstiu. c. Ja materiali ir aizguti, tad noradato avotu.

Ievietotie anketu paraugi ir neaizpilditi, ari citu materialu originalu kopijas ir noformetas atbilstoši iepriekš izvirzitajam prasibam.

Liela izmera pielikumus saloka, lai tie butuA4 formata.

Visi pielikumi ir numureti lapas augšeja labaja sturiar arabu cipariem un tiem ir virsraksti, kurus raksta aiz numura lapas labaja mala slipraksta (Italic).

Piemeram,

1.pielikums. Aptaujas anketa skolotajam „Klases mikroklimata veidošana”

2.pielikums. Aptaujas anketa uznemuma personalam „Mikroklimats darba vieta” (Avotina, 2004, 14)

Pielikuma lapas numure, nemot vera darba iepriekšejas lapas.

Ja pielikumu daudz, tos iesien atseviška sejuma un lapas numure ka patstavigam darbam.

23

Noformejums

Bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba vienu eksemplaru iesien cietos vakos, otru eksemplaru var iesiet spiralveida vakos.

Bakalaura darbu / diplomdarbu / kvalifikacijas darbusagatavo datorsalikuma uz A4 (210 x 297 mm) formata balta papira lapamar 1,5 intervalu starp rindam.

Darbus noforme viena lapas puse, ieverojot Å¡adas atkapes:

1.no kreisas un labas malas 2,5 cm,

2.no augšas un apakšas 2,5 cm (neskaitot lapas numuru),

Tekstu noforme melna krasa, burtu lielums - 12 pt.

Katras rindkopas pirma rinda sakas ar 1,5 cm atkapi. Tekstu nedrikst rakstit ar retinatiem burtiem.

Svarigako informaciju var grafiski izcelt, rakstot ar lieliem burtiem (All Caps), pasvitrojot izcelamo dalu, lietojot atškiriga biezuma burtus, rakstot slipraksta. Viena darba lieto vienotu izcelšanas veidu.

Darba netiek lietotiaizkrasojumi un labojumi, kas nav skaidroti.

Visas darba ietilpstošas lapas numure ar arabu cipariem, skaitot no titullapas. Numuru sak noradit, sakot ar 3. lapu. Numurus raksta lapas augšpuse centra bez punkta, iekavam vai citam zimem. Lapu numeracija ir vienota visam darbam, taja skaita ari pielikumiem. Lapas numuru lielums – 12 pt.

Virsrakstu burtu lielums – 16 pt treknraksta (Bold). Virsrakstu nepasvitro un beigas punktu neliek. Virsraksta nav pielaujams varda parnesums jauna rinda. Atstarpe starp virsrakstu un tekstu ir 2 rindstarpas.

Nodalas un to virsrakstus sak rakstit jauna lapa. Virsraksts ir viena lapa ar tekstu. Apakšvirsrakstu burtu lielums – 14 pt treknraksta (Bold). Apakšnodalas turpina rakstit

iepriekšeja izklasta beigas, ieverojot intervalu2 rindstarpas.

Katrai nodalai pirms nosaukuma norada kartas numuru, apakšnodalam – nodalas numuru, kuras tas ietilpst un apakšnodalas kartas numuru (piemeram: 1. 1., 1. 2. utt.).

Nodalas un apakšnodalas numure ar arabu cipariem.

Darba beigu lapa

Darba beigu lapa ir uzzinas materials par darba aizstavešanas rezultatiem (aizstavešanas laiku, vertejumu, aizstavešanas protokola nr.). Darba beigu lapu paraksta darba zinatniskais vaditajs, rekomendejot darbu aizstavešanai. Darba autors ar savu parakstu apliecina, ka darbs nav plagiats un ir izstradats patstavigi.

Valsts parbaudijuma komisijas priekšsedetajs ar savu parakstu apstiprina aizstavešanas rezultatus

(8. pielikums).

24

Aizstavešana

Vienu menesi pirms bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba aizstavešanas termina fakultates lietvedis izveido datu baze VALIS darba aizstavešanas protokolu sagatavi.

Pirms bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba nodošanas, students, izmantojot savu pieeju IS sistema, atver protokola sagatavi, ievada taja sava darba tematu latviešu un anglu valoda.

Bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba pilna teksta (ieskaitot pielikumus un darba grafisko dalu) elektronisko versiju PDF file forma, students augšuplade tam paredzetaja vieta datu baze VALIS.

Bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba elektroniska versija PDF file forma veidojama, paredzot aizsardzibu pret ta nesankcionetu kopešanu.

Autora un darba vaditaja parakstitus bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba 2 eksemplarus datorraksta students izsniedz fakultate 2 nedelas pirms aizstavešanas proceduras. Vienameksemplaram jabut iesietamcietos vakos.

Darba nodošanas un registracijas bridi fakultate lietvedis parbauda, vai darba registracija un augšuplade ir veikta korekti.

Divas dienas pirms bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba aizstavešanas studentam ir tiesibas iepazities ar darba recenziju (9. pielikums)

Darba aizstavešana notiek atklata sede, kura aicinati piedalities bakalaura darbu vaditaji, recenzenti, studenti un citi interesenti.

Students mutiski prezente bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba tematu, pamato temata aktualitati, teoretisko bazi, empiriskas dalas metodologiju, secinajumus.

Aizstavešanas procedura ilgst lidz 25 minutem, no kuram studenta prezentacijas laiks: 5–7 minutes.

25

5. PIELIKUMS. Temata iesniegums

________________________________

Studiju centrs

________________________________

Pilna/nepilna laika klatienes studijas

________________________________

Studiju programma

________________________________

Studenta vards un uzvards

Bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darbatemats

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________

......................................

(studenta paraksts)

Darba vaditajs

_____________________________________________________________________

amats, zinatniskais grads, vards, uzvards

.............................................

(vaditaja paraksts)

_____________

Datums

26

6. PIELIKUMS. Titullapas paraugs

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS AKADEMIJA

Fakultate

VARDS, UZVARDS

Bakalaura darba / diplomdarba / kvalifikacijas darba nosaukums

Bakalaura darbs / Diplomdarbs / Kvalifikacijas darbs

Darba vaditajs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademiskais

Grads

Vards, uzvards

Paraksts

amats

 

 

 

 

 

 

Vieta

Gads

27

7. PI E L I K UM S. Satura raditaja noformešanas paraugs

Saturs

Ievads ....................................................................................................................................

Anotacija latviešu valoda ......................................................................................................

Anotacija anglu vai vacu valoda...........................................................................................

1. nodalas nosaukums ...........................................................................................................

1.1. apakšnodalas nosaukums .........................................................................................

1.2.apakšnodalas nosaukums

2.nodalas nosaukums ...................

2.1.apakšnodalas nosaukums ..............................................................

2.2.apakšnodalas nosaukums .........................................................................................

Secinajumi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Izmantota literatura un informacijas avoti ..........................................................................

Pielikumi ..............................................................................................................................

28

8. PIELIKUMS. Izzina par aizstavešanu

IZZINA PAR AIZSTAVEÅ ANU

Bakalaura darbs / diplomdarbs / kvalifikacijas darbs izstradats

RPIVA ___________________________________

(fakultate)

Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs izstradats patstavigi.

Darba autors _____________________________________________________________

(vards, uzvards, paraksts)

Rekomendeju darbu aizstavešanai.

Darba zinatniskais vaditajs _______________________________________________________

(akademiskais amats, zinatniskais grads, vards, uzvards, paraksts)

Bakalaura darbs / diplomdarbs / kvalifikacijas darbs aizstavets

Parbaudijuma komisijas 20___.gada __________________

sede, protokola Nr.____________, vertejums ____(_______________________)

Valsts parbaudijuma komisijas priekšsedetajs

________________________________________________________________________

(akademiskais amats, zinatniskais grads, vards, uzvards, paraksts)

29

9. PIELIKUMS. Recenzijas paraugi6

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS

AKADEMIJA

Imantas 7.linija 1,Riga, LV–1083,

talr. 7808133, fakss 7808034, e–pasts rpiva@rpiva.lv

_______________________________________________________________________________________________

Studiju programmas nosaukums

__ Bakalaura darba / __ Diplomdarba / __ Kvalifikacijas darba

(atzimet nepieciešamo)

RECENZIJA

Darba autora vards, uzvards_______________________________________________________

Petijuma temats

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Temata aktualitates pamatojums, izvirzitas petijuma problemas skaidriba

Darba temata, merka, uzdevumu un petijuma jautajuma/hipotezes saskanotiba

Kriteriji/vertejums balles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Petijuma teoretiska un praktiskanozime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petijuma zinatniskas kategorijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petijuma metodologijas izvele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiriska petijuma metožu izvele un lietojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiriska petijuma datuapstrade un rezultatu analize un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interpretacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturasavotu atbilstiba tematam, merkim, uzdevumiem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petijuma jautajumam/hipotezei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturas un citu autoru petijumu analizes kvalitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secinajumu pamatotiba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikumu konkretiba un atbilstiba petijuma saturam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petijuma valodas kvalitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba struktura un apjoms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba noformejuma kvalitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petijuma stipro pušu raksturojums

6 Fakultate var izmantot savas izstradatasatsauksmes veidlapas, kasapstiprinatasar fakultates Domes lemumu

30

Petijuma nepilnibu raksturojums

Jautajumi darba autoram, komentari, piezimes, ieteikumi

Darba kopejais vertejums (1–10 balles) ______________________________________________

Ludzu,atzimejietnepieciešamo:

 

___ Ieteikt aizstavešanai

___Neieteikt aizstavešanai

Pamatojums *

* Pamatojums rakstamstikai tad, ja darbu nav atlauts aizstavet.

______________________________________________________________________________

Recenzenta akademiskaisamats,zinatniskaisgrads,vards,uzvards,paraksts,talrunis

Datums ________________________________

31

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS

AKADEMIJA

Skolas pedagogijas katedra

Imantas 7.linija 1,Riga, LV–1083,

talr. 7808133, fakss 7808034, e–pasts rpiva@rpiva.lv

_______________________________________________________________________________________________

Studiju programmas nosaukums

Bakalaura darba

RECENZIJA

1.Darba autore/autors:

2.Darba nosaukums:

3.Darba apjoms: …..lpp., …..tabulas, ….. atteli, ….. pielikumi, …. bibliografiskie nosaukumi.

4.Izveletas temas aktualitates pamatojums (atzimet atbilstošo):

ï‚£inovativa, novatoriska;

ï‚£aktuala, nepilnigi atspogulota;

aktuala, bet paviršipamatota;

ï‚£nav pamatojuma.

5.Komentaripar darba ievaddalas formulejumu (atbilstoša, pietiekama, laba, teicama, diskutejams utml.):

•merkis –

•uzdevumi –

•hipoteze –

•petijuma metodes –

•petijuma baze –

6.Komentari par darba teoretisko, metodisko un praktisko dalu (atbilstoša, pietiekama, laba, teicama, diskutejams utml.):

7.Darba valoda (izklasta stils, skaidriba, precizitate, lakonisms) –

32

8.Darba noformejums, atbilstiba prasibam (apjoms, logika, materialu izkartojums, kvalitate, pielikumi, to lietderiba):

9.Diskutejamie jautajumi, piezimes, ieteikumi:

10.Kopejais darba vertejums (atzimet atbilstošo):

•atbilst bakalaura darba prasibam un pieškirt bakalaura gradu;

•neatbilst bakalaura darba prasibamun nepieškirt bakalaura gradu;

•atlikt aizstavešanu, iesakot uzlabot darbu.

Vertejums (10 balles) __________

Recenzents: ________________________________________________________________________________

akademiskaisamats,zinatniskais grads,vards,uzvards, talrunis

Paraksts: ___________________________

Datums__________________________

33

M AG I ST R A DAR B S

Visparigi noteikumi

Noradijumi izstradati atbilstoši Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas akademijas Studentu petniecisko darbu nolikumam (apstiprinats RPIVA Senata 2007. gada 26. novembri).

Noradijumi paredzeti, lai palidzetu akademiska vai profesionala magistra studiju programmu studentiem petniecibas procesa un sniegtu dažus padomus, gatavojoties magistra darba aizstavešanai.

Magistra darbs ir obligata akademiska vai profesionala magistra programmas sastavdala magistra grada iegušanai. Tas ir patstavigs petnieciska rakstura darbs, kas apliecina magistranta teoretisko un praktisko gatavibu risinat problemas saskana ar akademiskas vai profesionalas magistra studiju programmas merki un uzdevumiem, apkopot un analizet iegutos rezultatus, aizstavet tos un saskatit petnieciskas darbibas perspektivu konkretas zinatnu nozares un apakšnozares attistiba.

Magistra darba izstrades pirmais posms ir magistra darba koncepcijas apzinašanas saistiba ar studiju programmas specifiku, petijuma jomas izvele. Šaja posma svarigi precizet tematu, magistra darba virsrakstu, apzinat izmantojamo avotu sarakstu, izveleties petišanas metodes, izstradat darba planu, saskanot to ar magistra darba vaditaju.

Magistra darba izstrades otraja posma magistrants organize petijumu, apkopo un analize teoretiskas un praktiskas atzinas, kas iegutas petniecibas procesa.

Magistra darba izstrades trešaja posma magistrants noforme darbu atbilstoši prasibam un gatavojas ta aizstavešanai.

Magistra darba valoda ir latviešu valoda vai cita valoda, ja tas saistits ar petijuma specifiku.

Magistra darbs jaizstrada atbilstošizinatnes valodas prasibam.

Struktura un apjoms 7

Magistra darba struktura atbilst zinatniska darba strukturaiun atspogulo petijuma logiku. Magistra darba noraditaja seciba jaieklauj Å¡adas dalas:

1.Titullapa

2.Anotacijas latviešu un angluvai vacu valoda

3.Satura raditajs

4.Ievads

5.Nodalas ar apakšnodalam (vienota teoretiska un praktiska dala) numuretas, izmantojot arabu ciparus

6.Secinajumi

7.Izmantotas literaturas u. c. avotu saraksts

8.Terminu skaidrojums (ja nepieciešams)

9.Saisinajumu saraksts (ja darba izmantoti)

10.Pielikumi (ja nepieciešami)

11.Pateicibas (ja autorstas uzskata par vajadzigam)

12.Galvojums

7 Darba strukturu un citas atškiribasnosaka katra fakultate ar Domes lemumu.

34

13. Parbaudijuma komisijas vertejums

Magistra darba apjoms ir 60–80 lappuses, neskaitot pielikumus.

Ievadam ieteicams atvelet apmeram 5 % no darba kopeja apjoma, petamas p roblemas teoretiskajaianalizei 45 %, praktiskajai dalai– 45 %, secinajumiem– 5 %.

Izstrades process

Temata izvele un apstiprinašana

Temata izvele ir saistita ar konkretas akademiska vai profesionala magistra studiju programmas satura teoretiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Tematu izvelas magistrants un saskano to ar darba vaditaju, iesniedz programmas direktoram (skat. 10. pielikumu).

Magistrantu izveletos tematus apstiprina fakultates / nodalas dome ne velak ka pusgadu pirms darba aizstavešanas.

Petnieciska procesa kategoriju veidošana

Pamatojoties uz studiju kursa „Petnieciska darba metodologija” iegutajam zinašanam un sadarbiba ar darba vaditaju, tiek formuleti: petijuma objekts, priekšmets, merkis, hipoteze (petijuma jautajums), uzdevumi, izveletas petijuma metodes un darba teoretiskais pamats. Ievada janorada ari petijuma novitate un petijuma baze.

Darba plana veidošana un sadarbiba ar darba vaditaju

Magistra darba izstradašanas procesa magistrants sadarbojas ar darba vaditaju un to atspogulo atskaite (skat. 11. pielikumu).

Noformejums un citas prasibas

Titullapu noforme atbilstošiparaugam12. pielikuma.

Saturu noforme atbilstoši darba strukturai. Satura raditaja precizi noraditi visi virsraksti un apakšvirsraksti, kas minetidarba, un to sakuma lappuse (skat. 13. pielikumu).

Ievada autors pamato magistra darba temata izveles aktualitati, problemas izpetes pakapi. Taja ieklauto petniecibas kategoriju (petijuma merkis, petijuma objekts un priekšmets, petijuma jautajums vai hipoteze, petijuma uzdevumi, kas konkretize merki, izmantotas metodes, petijuma struktura, petijuma baze) formulejums parada petijuma butibu un logiku.

Nodalas un apakšnodalas ir darba galvena dala, kura magistrants atklaj teorija un prakse ieguto par petijuma priekšmetu. Katras nodalas beigas ieteicami secinajumi.

Secinajumi ir magistra darba nobeiguma apkopotas teoretiskaja un praktiskaja dala visparinatas butiskakas atzinas par petijuma hipotezes (jautajuma) aspekta atklato. Secinajumos tiek formuleti ieteikumi problemas talakai izpetei, atzinumi par hipoteze izvirzita apstiprinašanos/ daleju apstiprinašanos/ neapstiprinašanos vai atbilde uz petijuma jautajumu.

Izmantotas literaturas un citu avotu sarakstu noforme atbilstoši piedavatajam paraugam

(skat. 3. pielikumu).

Ja izmantota literatura un avoti ir vairakas valodas,tad tos uzrada vispirms latinu alfabeta seciba, pec tam citu alfabetu seciba. Ja literaturas saraksta ir vairakiautora darbi, kas izdoti viena un taja paša gada, tad saraksta un ari atsauces teksta jalieto šo darbu indeksi, piemeram, Fišers a, R.; Fišers b, R. utt.

Terminu skaidrojums ir nepieciešams tad, ja darba izmantoti termini, kurus butiski skaidrot atseviški, nevis atbilstoša vieta petijuma teksta. Terminu sarakstu veido alfabeta seciba,

35

katrai vienibai atvelot savu rindu. Aiz termina tiek dots ta skaidrojums. Ja termina skaidrojums nav petijuma autoraformulets, tad obligati jalieto atsauce uz izmantoto avotu.

Saisinajumu saraksts un to atšifrejums tiek veidots tad, ja darba izmantots daudz saisinajumu. Tos sakarto alfabeta seciba, katrai vienibai atvelot savu rindu. Saisinajumu saraksta nav jaieklaujlatviešu valoda normeti saisinajumi, piemeram, u.tml., u. c.

Pielikumos ievietojami paligmateriali, kuru atrašanas darba pamatdala nav nepieciešama. Par pielikumu saistibu arpetijumu norada atsauces teksta.

Pateicibas dalu autors izvelas, ja velas pateikties cilvekiem, kuri snieguši dažada veida atbalstu magistra darba tapšana.

Anotacijas tiek rakstitas gan latviešu, gan anglu vai vacu valoda.

Anotacija ir iss magistra darba risinatas problemas parskats. Ta apliecina autora prasmi isi un logiski iepazistinat ar darba butibu. Anotacijas apjoms ir lidz 850 rakstu zimem. Par anotaciju kvalitati un valodu pareizibu atbild autors. To ka magistra darba dalu verte kopa ar darbu. Aiz anotacijas tiek pievienoti atslegas vardi, kas atklaj petijuma butibu. Atslegas vardu skaits: 3–10.

Galvojums ir autora apliecinajums, ka darbs izstradats atbilstoši zinatniskas etikas principiem, veikts patstavigi un ta izveidei izmantotas atlautas metodes. Ta noformejumu skatit 14. pielikuma.

Parbaudijuma komisijas vertejuma lapas noformejumu skatit 15. pielikuma.

Nepieciešamos ierakstus veic komisijas sekretars un paraksta komisijas priekšsedetajs. Vertejot magistra darbu, vera tiek nemts arita tehniskais noformejums.

Teksta noformejuma prasibas ir Å¡adas:

•darbs tiek iesniegts datorsalikuma uz A4 formata lapam, kuram aprakstita tikai viena puse,

•burtu lielums – 12 pt, fonts – Times New Roman,

•atstarpes starp rindam– 1,5,

•atkapes no malam – 2,5 cm no kreisas un no labas malas, 2,5 cm no lapas augšas un apakšas,

•nodalu un apakšnodalu virsrakstu burtu lielums – 14 pt treknraksta (Bold),

•aiz virsraksta punktu neliek; lapu nedrikst beigt ar virsrakstu,

•jaunas rindkopas atkape no kreisas malas – 1,5 cm,

•jaunu nodalu sak jauna lapa; apakšnodalu turpina taipaša lapa,

•lapas numure ar arabu cipariem lapas labaja puse apakša (kajene), ieskaitot anotacijas, pielikumus u. c. augoša seciba.

Atsaucu un citatu noformešana

Magistra darba atsauces izmanto Å¡ados gadijumos:

•ja teksta minets citats,

•ja teksta sniegta citos petijumos aprakstita kvantitativa informacija, kas saistama ar šo petijumu,

•ja teksta analizeti kadas personas vai personu uzskati, kas atrodami konkretos

zinatniskos petijumos u. tml.

Analizejot citu autoru viedokli, atsauce norada autora uzvardu un darba publicešanas gadu. Atsaucoties uz citas valodas rakstitu darbu un ta autoru, autora uzvards lietojams originalvaloda.

36

Piemers. Teksts ......(Kalninš, 2006).

Piemers.

Teksts...(Clauss, 2004).

Teksts...(Николаева, 2000).

Ja autoru min teksta, tad lieto autora varda pirmo burtu vairaksta pilnu vardu (pec petijuma autora izveles; tikai izveleto variantukonsekventi visa teksta lieto vienadi).

Ja teksta tiek iesaistits cita valoda rakstita darba autors, tad vina personvardus raksta atbilstoši to izrunai latviski.

Aiz atbilstoša izteikuma atsauce norada autora uzvardu originalvaloda un darba publicešanas gadu.

Piemers.

A. Kalninš norada, ka.... (Kalninš, 2006).

G. Klauss norada, ka... (Clauss, 2004).

Noradot uz vairaku autoru lidzigi izteikto viedokli, atsauce veidojama aiz teksta, noradot autoru uzvardu un izmantoto darbu publicešanas gadus.

Piemers. Teksts.......

(Kalninš, 2006; Kruminš, 2001; Berzinš, 1999; Clauss, 2004).

Darba citejot cita autora izteikumus, tekstu liek pedinas, aiz ta noradot autoru, darba publicešanas gadu un lappusi.

Piemers.

“Citats..” (Kalninš, 2006, 56). “Citats..” (Gagne, 1998, 56).

Tabulu un attelu noformešana

Magistra darba izmantotajai vizualajai informacijai lietojami tikai divu veidu nosaukumi: tabula un attels. Katrai tabulai un attelam (zimejumam, shemai, diagrammai u.c.) ir kartas numurs un virsraksts, kuru izvieto virs tabulas vai attela. Numeracija un nosaukums ir tabulas vai attela augšeja labaja sturi. Tabulas un atteli tiek numureti atseviškiaugoša seciba.

Priekšaizstavešana

Fakultate organize magistra darba priekšaizstavešanas proceduru saskana ar fakultates Domes lemumu. Programmas direktors var lemt par priekšaizstavešanas organizešanu RPIVA Jauno zinatnieku konferences sekcijas formata.

37

Aizstavešanas kartiba, vertešana, apelacijas kartiba

Magistra darba iesniegšanas kartiba.

Vienu menesi pirms magistra darba aizstavešanas termina fakultates lietvedis izveido datu baze VALIS darba aizstavešanas protokolu sagatavi.

Pirms magistra darba nodošanas, students, izmantojot savu pieeju IS sistema, atver protokola sagatavi, ievada taja sava darba tematu latviešu un anglu valoda.

Pilna magistra darba teksta (ieskaitot pielikumus un darba grafisko dalu) elektronisko versiju PDF file forma, students augšuplade tamparedzetaja vieta datu baze VALIS.

Magistra darba elektroniska versija PDF file forma veidojama, paredzot aizsardzibu pret ta nesankcionetu kopešanu.

Autora un darba vaditaja parakstitus magistra darba 2 eksemplarus datorraksta students izsniedz fakultate 2 nedelas pirms aizstavešanas proceduras. Vienam eksemplaram jabut iesietam cietos vakos. Kopa ar darbu autors nodod ari atskaiti par sadarbibu ar darba vaditaju (skat.

11. pielikumu).

Darba nodošanas un registracijas bridi fakultate lietvedis parbauda, vai darba registracija un augšuplade ir veikta korekti.

Lai kvalitativi sagatavotos darba aizstavešanai, petijuma autoram 3 dienas pirms paredzetas aizstavešanas ir tiesibas iepazities ar darba recenziju (skat. 16. pielikumu).

Darba aizstavešana notiek atklata sede, kura aicinati piedalities magistra darbu vaditaji, recenzenti, studenti un citi interesenti.

Aizstavešanas norise ir reglamenteta. Magistra darba autors zino par savu petijumu. Zinojuma isi pamato darba merki, uzbuvi un raksturo petijuma rezultatus. Pec zinojuma seko komisijas jautajumi un pretendenta atbildes, zinatniska diskusija, kura var piedalities ikviens sedes dalibnieks, recenzijas nolasišana vai recenzenta komentari, darba vaditaja komentari un pretendenta nobeiguma runa, kura darba autoram ir tiesibas atspekot izteiktos aizradijumus, ja tadi bijuši, noklausoties recenzentu vai citu sedes dalibnieku izteikumus, ka ari pateikt citu butisku informaciju saistiba ar petijumu.

Darba vertešana notiek slegta sede pec visu paredzeto petijumu autoru noklausišanas. Magistra darba satura un noformejuma kvalitati, darba aizstavešanas kvalitati verte kompleksi desmit ballu sistema. Vertejums tiek pazinots pec sedes beigam.

Magistrantam ir tiesibas 3 dienu laika pec vertejuma sanemšanas iesniegt fakultates dekanam rakstisku apelacijas iesniegumu par pretenzijam pret darba vertešanas kartibu. Pretenzijas tiek izskatitas 3 dienu laika.

Students, kurš aizstavešana sanemis neapmierinošu vertejumu, no akademijas tiek eksmatrikulets. Jaunas darba aizstavešanas iespejas tiek dotas tikai pec gada, un tas ir maksas pakalpojums. Maksa par atkartotu parbaudijumu tiek noteikta ar RPIVA Senata lemumu.

38

10. PIELIKUMS. Temata pieteikums

________________________________

Studiju programma

________________________________

Studenta vards un uzvards

Magistra darba temats latviešu valoda un anotacija

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Magistra darba temata tulkojums anglu valoda:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

......................................

(studenta paraksts)

Darba vaditajs

_____________________________________________________________________

amats, zinatniskais grads, vards, uzvards

.............................................

(vaditaja paraksts)

39

11. PIELIKUMS. Magistranta un darba vaditaja sadarbibas atskaite

Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas akademija

Fakultate

Studiju programmas nosaukums

_____________________________________________________________________

Studenta vards, uzvards

_____________________________________________________________________

Magistra darba temats

_____________________________________________________________________

Magistra darba vaditaja akad. amats, zinatniskais grads, vards, uzvards

G ads,

Paveikta darba analize

Uzdevumi turpmakajam darbam, to

Darba vaditaja

datums

 

veikšanas terminš

paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Magistra darbu atlauts/nav atlauts aizstavet.

Pamatojums *

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________

* Pamatojums rakstamstikai tad, ja darbu nav atlautsaizstavet.

Darba vaditaja paraksts______________________

Datums _________________

41

12. PIELIKUMS. Titullapas paraugs

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS AKADEMIJA

Fakultate

Studiju programmas nosaukums

VARDS, UZVARDS

MAGISTRA DARBA VIRSRAKSTS

Magistra darbs

Darba vaditajs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademiskais

Zinatniskais

Vards, uzvards

Paraksts

amats

rads

 

 

 

 

Vieta

Gads

42

13. PIELIKUMS. Satura raditaja noformešanas paraugs

 

Saturs

Anotacija latviešu valoda ......................................................................................................

3

Anotacija anglu valoda ............................................................................

..............................

Ievads ....................................................................................................................................

 

1. nodalas nosaukums .........................................................................................................

..

1.1. apakšnodalas nosaukums ...............................................................

..........................

1.2.apakšnodalas nosaukums

2.nodalas nosaukums ...........................................................................................................

2.1.apakšnodalas nosaukums .........................................................................................

2.2.apakšnodalas nosaukums .........................................................................................

Secinajumi....................................................................................................................................................................................................................

Izmantotas literaturas u. c. avotu saraksts.............................................................................

Terminu skaidrojums ...........................................................................................................

Saisinajumu saraksts ...........................................................................................................

Pielikumi ..............................................................................................................................

Pateicibas .............................................................................................................................

Galvojums.............................................................................................................................

Parbaudijumu komisijas vertejums........................................................................................

43

14. PI E L I K UM S. Galvojuma paraugs

GALVOJUMS

Darbs izstradats atbilstošizinatniskas etikas principiem.

Darba izmantota literatura u. c. avoti noraditiliteraturas u. c. avotu saraksta.

Dažada veida informacijai (atzinam, citatiem, atteliem, tabulam u. c.), kas ieguta no minetajiem avotiem, darba un ta pielikumos dotas atsauces.

Autora paraksts: ________________________

Datums: _________________________

44

15. PIELIKUMS. Darba vertejuma paraugs

Magistra darbs aizstavets Valsts parbaudijumu komisijas

20__.gada __________________sede

un novertets ar __________ (____________________)

Protokols Nr. _____________

Valsts parbaudijumu

 

komisijas priekšsedetajs ___________________

______________________

Paraksts

Vards, uzvards

45

16. PIELIKUMS. Recenzijas paraugs

RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS

AKADEMIJA

Imantas 7.linija 1,Riga, LV–1083,

talr. 7808133, fakss 7808034, e–pasts rpiva@rpiva.lv

_______________________________________________________________________________________________

Studiju programmas nosaukums

Magistranta vards un uzvards (genitiva) „Petijuma virsraksts”

RECENZIJA

1.Iss darba strukturas un apjoma raksturojums

2.Petijuma zinatnisko kategoriju analize un vertejums

3.Petijuma metodologijas izvele, tas analize un vertejums

4.Petijuma empiriskas dalas analize un vertejums

5.Petijuma secinajumu un priekšlikumu vertejums

6.Darba stipro pušu raksturojums

46

7.Petijuma nepilnibu raksturojums

8.Jautajumi darba autoram, komentari, piezimes, ieteikumi

Darba vertejums (1-10 balles) ______________________________________________

Atzinums. Petijuma apjoms un kvalitate apliecina, ka ta autore/-s

ir/nav

ieguvusi/-is magistra limenim un izveletajai studiju programmai atbilstošu kompetenci, tapec iesaku darbu aizstavešanai un ierosinu pieškirt/ nepieškirt _____________________ zinatnu magistra gradu.

Recenzenta akademiskais amats, zinatniskais grads, vards, uzvards, paraksts

Gads un datums

47

PUBLIKACIJA

Izstradajot publikaciju, students attista prasmi izveleties un lietot atbilstošas petijuma metodes un merktiecigi izmantot zinatnisko avotu informaciju; prasmi aprakstit teoretiskas analizes un empiriska petijuma rezultatus, tos interpretet un veidot secinajumus atbilstoši konferences prasibam; prezentet un veidot diskusiju par petijuma rezultatiem; prasmi noformet rakstu, kas atspogulo dalu no lielaka petijuma, ir ierobežots apjoma.

Publikacijas tematu students izvelas atbilstoši konkretas konferences vai žurnala tematikai un noforme atbilstošikatras konferences un katra zinatniska žurnala prasibam.

17. pielikuma piedavats paraugs publikacijas noformešanai RPIVA Jauno zinatnieku konferencei. (skat. 17. pielikumu)

PR ASI B AS R PI V A J AUNO ZI NAT NI E K U K ONFE R E NC E S PUB L I K AC I J AS NOFOR M E Å ANAI

Iesniegšanas terminš

Publikacija (5–8 lpp. apjoma) iesniedzama latviešu valoda, noformeta atbilstoši izvirzitajam prasibam, elektroniska forma uz noradito e-pasta adresi noraditaja termina.

Publikacijas struktura

Autora vards, uzvards: burtu lielums – 12 pt, treknraksta (Bold), lieliem burtiem (All Caps) Raksta virsraksts: burtu lielums – 14 pt, treknraksta (Bold), lieliem burtiem (All Caps)

Iss kopsavilkums 1 500 zimju apjoma: burtu lielums – 12 pt, slipraksta (Italic) Atslegas vardi: 3-5

Publikacijas teksts: burtu lielums – 12 pt, parastaja raksta (Normal)

Veres (literaturas saraksts): burtu lielums – 10 pt, parastaja raksta (Normal)

Publikacijas teksta struktura

Ievads (12 pt, Normal) Isa un koncentreta izteiksme pamatota veikta petijuma aktualitate un noradits uz esošajam pretrunam jau veiktajos petijumos, kuru noskaidrošana autors nolemis piedalities.

Darba merkis (12 pt, Normal)

Materiali un metodes (12 pt, Normal) Aprakstits, ka petijums norisinajies, sniegta izsmeloša informacija par petijuma objektiem (piem., respondenti, analizeta literatura, arhiva lietas, normativie akti utt.). Raksturota petijuma norise, izmantotas anketas, rezultatu grupešanas un novertešanas principi, datu statistiskas analizes panemieni.

Rezultati (12 pt, Normal) Tiek aprakstiti petijuma rezultata iegutie dati. Visus petijuma datus lielakoties nav iespejams izsmeloši iztirzat viena raksta, un ir nepieciešama datu atlase atbilstoši ievada formuletajam darba merkim.

Secinajumi (12 pt, Normal) Tiek visparinati rezultati, cenšoties apzinaties petijuma nozimibu un vietu problemas izpratne. Autors var iezimet turpmako petijumu virzienus un izvirzit jautajumus diskusijai.

48

Publikacijas beigas minami (10 pt, Normal):

Autora vards, uzvards,

Akademijas nosaukums,

Studiju programma,

Studiju kurss,

Kontaktadrese,

Talruna numurs,

Elektroniska pasta adrese.

Noformejuma prasibas

Publikaciju sagatavo uz A4 formata lapam, izvieto viena kolonna, ieverojot šadus parametrus: attalums no augšas, no apakšas, no labas malas un no kreisas malas – 2,5 cm, teksta redaktors –

Word, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpes starp rindam – 1. Katrai rindkopai jasakas ar 1,5 cm atkapi. Lappusem un tabulam jabut numuretam. Tabulas pievienojamas uz atseviškam lapam melnbalta varianta ar nosaukumiem latviešu valoda. Tabulu arabiskas numeracijas atsauce teksta ir obligata. Tabulu izmerinedrikst parsniegt A4 formata lapu.

Atsauces

Atsauces teksta janorada, ierakstot apalajas iekavas autora uzvardu, darba publicešanas gadu un izmantota avota lappusi vai lappuses.

Veres (literaturas saraksts)

Verem (literaturas sarakstam) ir jaatrodas publikacijas beigas latinu alfabeta, pec tam – kirilicas alfabeta seciba. Veres janoforme precizipec dota parauga.

Vertešanas kriteriji

Katru publikaciju anonimiparskata divi vai vairaki recenzenti. Recenzentu ieteiktas publikacijas tiek ievietotas konferences rakstu krajuma. Vertešana tiek veikta 5 limenu sistema:

1.Temata / problemas originalitate un aktualitate.

2.Zinatniska vertiba.

3.Publikacijas satura logika.

4.Petijuma rezultati.

5.Publikacijas valoda.

6.Korekts atsaucu lietojums (vaiatsauces teksta un literaturas saraksts (veres) savstarpeji sakrit).

7.Publikacijas strukturas atbilstiba noformešanas prasibam.

49

17. PI E L I K UM S. Publikacijas noformešanas paraugs

Ilze Ozola

INTEGRATIVA PIEEJA LATVIEÅ U VALODAS UN LITERATURAS

APGUVES PROCESA SAKUMSKOLA

Kopsavilkums (1 500 zimes)

Raksta autore analize latviešu valodas un literaturas ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Raksturotas latviešu valodas un literaturas ka ………………………………………………...

……………………………………………Tiek ari noraditas pedagogiskas problemas, kas ……………..

centra ir nevis macibu priekšmeta saturs, bet gan skolens, kurš piedalas macibu merka izvirzišana,

………………………………………

Atslegas vardi: valodas prasme, ……………………………………

IEVADS ………...........……………..………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………............

DARBA MERKIS …...…………………..………………………………………………............

MATERIALI UN METODES ……..............................................................................................

....... (Крайг, 2000, 5–7)…………………………. (Karpova, Plotnieks, 1984, 28) ……...........

REZULTATI ................................................................................................................................

SECINAJUMI .......................................................………………………...................................

VERES

1.Garaigordobil, M. (2006). Intervention in Creativity with Children Aged 10 and 11 Years: Impact of a Play Program on Verbal and Graphic-Figural Creativity. Creativity Research Journal, Vol. 18, No. 3, p. 329–345.

2.Hahele, R. (2006). Pašvertejums macibu procesa. Riga:RaKa, 189.–190. lpp.

3.Kieseritzky, H., Schwabe, M. (2005). Gruppenimprovisation als musikalische Basisarbeit. In: Ensemblespiel und Klassenmusizieren in Schule und Musikschule: ein Handbuch für die Praxis. Kraemer, R.-D., Rudiger, W. (Hrg.), 2. unveränderte Auflage. Augsburg: Wiβner, S. 155–175.

4.Kocane, I. (2001, 23. aprilis). Psihologija vecakiem. Diena, 1., 3. lpp.

5.Mollenhauer, K. (2003). Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung. Weinheim und München: Juventa Verlag, S. 114–154.

6.Petersons, E. (1931). Vispariga didaktika. Riga:A. Gulbis Publishing House.

7.Petty, G. (2004). Teaching Today, 3rd edition. UK: Nelson Thornes Ltd.

8.Wells, G. (2002). Learning and Teaching for Understanding: the Key Role of Collaborative Knowledge Building. Retrieved 01.11.2007 from: http://people.ucsc.edu/~gwells/.

9.Крайг, Г.(2000). Психология развития. Санкт-Петербург:Питер.

Ilze Ozola

Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas akademija

Studiju programmas „Sakumskolasskolotajs ar tiesibam macit 1 priekšmetu pamatskola” 4. kursa studente Adrese: Imantas 7. linija 1, Riga, LV-1083, Latvija

Talrunis: (+371) 7812345; Fakss (+371)7812355

E–pasts: ilze@tvnet.lv

50

Izmantotie avoti

1.Autoru zinašanai (2002). Latvijas Zinatnu akademijas Vestis, 56. sej., 2./3. nr. (619./620.), 146.-148. lpp.

2.Baltinš, M. (2003). Zinatniska raksta strukturelementi. Zinatnes valoda. Konferences materiali. Riga, 5.-13. lpp.

3.Falk, B., Blumenreich, M. (2005). The Power of Questions. A Guide for Teacher and Student Research. Portsmouth: Heinemann.

4.Feist, G. J. (1999). The Influence of Personality on Artistic and Scientific Creativity. In: Sternberg, R. J. (Ed.) Handbook of Creativity. UK: Cambridge University Press, p. 273–296.

5.Geske, A., Grinfelds, A. (2006). Izglitibas petnieciba. Riga: LU Akademiskais apgads.

6.Laherand, M.-L. (2006). To be or not to be a Scientist: Teacher Training Students’ Attitudes

toward Science and Research Work. In: Materials of the International Conference ATEE Spring University “Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching”. Riga: Izglitibas soli, 191.–198. lpp.

7.Lokmane, I., Kalnaca, A. (2006). Studentu petnieciskie darbi un zinatniskais stils. Valodas kvalitate. Valsts valodas komisijas raksti, 2. sejums. Riga: VVK, 69.-76. lpp.

8.Madalane, S. (2010). Topošo skolotaju petnieciskas kompetences pilnveidošanas studiju procesa. Promocijas darbs. Riga: LU.

9.Muze, B., Pakalna, D., Kalnina, I. (2005). Bibliografiskas norades un atsauces. Metodiskais lidzeklis. Riga: LU Akademiskais apgads.

10.Å pona, A., Cehlova, Z. (2004). Petnieciba pedagogija. Riga: SIA RaKa.

11.Žogla, I. (2001). Zinatnisks raksts pedagogija. Lidzeklis doktorantiem. Riga: LU PPI.