Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

Foretag indberetningen online via www.dst.dk/virk

Når du indberetter online, får du hjælp undervejs.

Din indberetning kan printes, gemmes, genåbnes og rettes.

 

til

indberetning

Miljøbeskyttelsesudgifter 2012

 

Miljøbeskyttelsesudgifter opdeles i driftsudgifter og investeringer:

 

 

 

Driftsudgifter til miljøbeskyttelse: Udgifter, som er omkostningsført i anskaffelsesåret, inkl. løbende betaling af løn, køb af serviceydelser, rå- og hjælpestoffer mv., der direkte kan forbindes med miljøbeskyttelsesaktiviteter.

Opdeles i:

•

Interne driftsudgifter

 

 

dvs. udgifter som primært vedrører drift og vedligeholdelse af miljøudstyr

•

Køb af miljøbeskyttelsestjenester

bruges

 

dvs. udgifter til køb af tjenesteydelser, som relaterer sig til miljøspørgsmål

Investeringer i miljøbeskyttelse: Anskaffelser i regnskabsåret, med en levetid på mere end 1 år, der

kan bidrage til at forebygge eller nedbringe forurening eller genoprette miljøet.

 

Opdeles i:

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

•

Investeringer i forebyggelse f miljøbelastning

 

 

dvs. tiltag med indflydelse på selve produktionsprocessen (renere teknologi)

 

•

Investeringer i forureningsbekæmpelse

 

 

 

 

 

kan

 

 

 

 

dvs. tiltag, der ikke direkte påvirker produktionen ("end-of-pipe")

 

1. Interne driftsudgift r

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter som primært ve

rører drift og vedligeholdelse af miljøudstyr og behandling af affald. Fx

lønudgifter til miljøkoor

ination eller affaldshåndtering, interne lønudgifter i forbindelse med

miljøcertificeringer, rift og vedligeholdelse af miljøudstyr.

 

Har virksomheden haft interne driftsudgifter til miljøbeskyttelse i 2012?

 

Ja

 

 

 

 

kladde

 

 

 

 

Nej ► gå til 2

Opgør lønudgiftertil som bruttolønomkostninger med arbejdsgiverbidrag og udgifter til social sikring.

Kun

 

 

Sejrøgade 11

Dataindsamling

www.dst.dk/sos

2100 København Ø

Indberet på www.dst.dk/virk

 

Medregn ikke køb af miljøbeskyttelsestjenester fra eksterne firmaer, renteudgifter og afskrivninger på anlægsomkostninger samt generelle miljøafgifter (fx CO2- og NOX-afgifter og afgifter vedrørende affald og spildevand).

2. Køb af miljøbeskyttelsestjenester

Angiv udgifter afrundet til hele 1.000 kr. Mange små poster inden for samme miljøområde kan samles i en post. For hver post angives med kode, hvilket miljøområde driftsudgiften primært vedrører: Angiv venligst kun ét miljøområde pr. udgiftspost. Virksomhedens bedste skøn er tilstrækkeligt.

Kort beskrivelse af udgiften

 

Beløb

Miljø-

 

 

 

område

 

 

1.000 kr.

Kode*

 

til

indberetning

*Miljøområde: L=Luft og klima, V=Spildevand, A=Affald, E=Energi- o.a. re

 

 

ourcebesparelser og Ø=Øvrige.

Alle betalinger til eksterne aktører for ydelser, som vedrører forebyggelse eller bekæmpelse af forurening. Fx indsamling, behandling og bortskaffelse af affald og/eller spildevand, bistand fra miljøkonsulenter, køb af filtre, miljøcertificeringer fx ISO 14 001.

Har virksomheden købt miljøbeskyttelsestjenester i 2012?

 

Ja

bruges

 

 

Nej ► gå til 3

Opgør købsværdi ekskl. moms og andre fradragsberettigede udgifter. Besparelser, tilskud og salg af

biprodukter skal modregnes. Medregn ikke generelle miljøafgifter (fx CO2- og NOX-afgifter og

afgifter vedrørende affald og spildevand).

ikke

 

Angiv udgifter afrundet til hele 1.000 kr. Mange små poster inden for samme miljøområde kan samles i én post. For hver post angives med kode, hvilket miljøområde udgiften primært vedrører: Angiv venligst kun ét miljøområde pr. udgiftspost. Virksomhedens bedste skøn er tilstrækkeligt.

 

 

Kort beskrivelsekanaf udgiften

Beløb

Miljø-

 

 

kladde

-

 

område

 

 

1.000 kr.

Kode*

 

 

 

 

til

 

 

 

Kun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Miljøområde: L=Luft og klima, V=Spildevand, A=Affald, E=Energi- o.a. ressourcebesparelser og Ø=Øvrige.

 

 

 

Indberet på www.dst.dk/virk

 

 

 

 

 

 

 

2

Har virksomheden investeret i forebyggelse af miljøbelastning i 2012?

3. Investeringer i forebyggelse af miljøbelastning (renere teknologi)

Investeringer i forebyggelse af miljøbelastning omfatter investeringer i ”renere teknologi”. Der er tale om investeringer med det formål at gøre eksisterende produktionsanlæg mere miljørigtige eller prioritere miljøhensyn ved køb af nye produktionsanlæg. Det vil sige udstyr og foranstaltninger der påvirker selve produktionsprocessen fx lukkede vandsystemer, modløbsrensning, energioptimering, kompressorudskiftning.

Ja

Nej ► gå til 4

Opgør investeringer på grundlag af anskaffelsesbeløb eksklusiv moms og andre fradragsberettigede udgifter. Besparelser, tilskud og salg af biprodukter skal modregnes i anskaffelsesbeløbet. Opgør miljøbeskyttelses-andel: Opgør det samlede investerede beløb og skriv 100 % hvis inv st ringens hovedformål var at begrænse miljøbelastningen og den skønnede andel - fx 20 % - i de tilfælde, hvor miljøbeskyttelse kun delvist var et formål.

Angiv udgifter afrundet til hele 1.000 kr. Mange små poster inden for samme miljøområde kan samles i én post. For hver post angives med kode, hvilket miljøområde investeringen primært vedrører: Angiv venligst kun ét miljøområde pr. udgiftspost. Angiv det primære motiv bag nvestering. Virksomhedens

bedste skøn er tilstrækkeligt.

 

 

 

 

 

 

indberetning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort beskrivelse af investeringen

Samlet beløb

Andel til miljø-

Miljø-

Motivation

 

 

 

 

 

investeret

 

til

område

bag investering

 

 

 

 

 

beskyttelse

 

 

 

 

 

1.000 kr.

Procent

 

Kode*

Lovpligt Andet

 

 

 

 

 

ikke

bruges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Miljøområde: L=Luft og klima, V=Spildevand, A=Affald, E=Energi- o.a. ressourcebesparelser og Ø=Øvrige.

 

 

kladde

-

kan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indberet på www.dst.dk/virk

3

Har virksomheden investeret i forureningsbekæmpelse i 2012?

4. Investeringer i forureningsbekæmpelse (”end-of-pipe”-udstyr)

Investeringer i forureningsbekæmpelse omfatter de såkaldte ”end-of-pipe” løsninger. Det vil sige foranstaltninger, der ikke direkte påvirker selve produktionsprocessen. Der er tale om investeringer med det formål at behandle virksomhedens potentielt forurenende udledninger - efter de er skabt – eller forhindre eller mindske forureningsudslip til naturen. Fx investeringer i filtre, renseanlæg, affaldsforbrænding, udstyr og anlæg til bearbejdning af spildprodukter til genanvendelse.

Ja

Nej ► gå til 5

Opgør investeringer på grundlag af anskaffelsesbeløb eksklusiv moms og andre fradragsberettigede udgifter. Besparelser, tilskud og salg af biprodukter skal modregnes i anskaffelsesb løb t.

Angiv udgifter afrundet til hele 1.000 kr. Mange små poster inden for samme miljøområde kan samles i én post. For hver post angives med kode, hvilket miljøområde investeringen primært vedrører: Angiv venligst kun ét miljøområde pr. udgiftspost. Angiv det primære motiv bag investering. Virksomhedens bedste skøn er tilstrækkeligt.

Kort beskrivelse af investeringen

 

Samlet beløb

Miljø-

Motivation

 

 

 

 

 

investeret

indberetning

 

 

 

 

 

område

bag investering

 

 

 

 

 

1.000 kr.

til

Kode*

Lovpligt Andet

 

 

 

 

 

bruges

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Miljøområde: L=Luft og klima, V=Spildevand, A=Affald, E=Energi- o.a. ressourcebesparelser og Ø=Øvrige.

5. Kontaktoplysninger

-

kan

 

 

 

 

 

 

kladde

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger:

 

 

 

 

 

 

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til skemaets indhold rettes til

 

 

 

 

 

Morten Halkjær eller Kamilla Elkjær på telefon 39 17 37 70 eller e-mail miljobeskyttelse@dst.dk

Vejledning og andre informationer findes på www.dst.dk/miljo

Indberet på www.dst.dk/virk

4