Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จัดท าโดย

นายนิติพงษ์พงศ์กรกมพลั รหัสนักศึกษา501612068

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.สุชาติ พรหมขัติแกว้

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนวิชา 751409 (แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยาง ในอาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ครั้งนี้สาเร็จลงด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์อยางสูง่ จาก อ.สุชาติ พรหมขัติแกว้ ที่ได้เสียสระเวลาให้ความช่วยเหลือให้ความรู้คาปรึกษา คาแนะนา ตรวจทานแกไข้ ข้อบกพร่องต่างๆ จนทาให้ค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เสร็จสมบรูณ์ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็น อยางสูงไว้่ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลุยเชียงใหม่ คณาจารย์รับเชิญทุก ท่านที่ได้ให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบรรณารักษ์ ห้องสมุดของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ให้คาแนะนาช่วยเหลือบริการประสานงานด้านต่างๆ เป็นอยางดี่ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

สุดท้ายนี้ หากมีสิ่งผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยเป็นอยางสูงในความ่ ผิดพลาดนั้น และผู้เขียนหวังวาการค้นคว้าแบบอิสระนี่้คงมีประโยชน์บ้างสาหรับหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจจะศึกษารายละเอียดเก่ียวกบยางรถยนต์ในอัาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นิติพงษ์ พงศ์กรกัมพล

สารบัญ

 

 

หน้า

กิตติกรรมประกาศ

ก

สารบัญตาราง

ข

บทที่ 1บทน า

 

1.1

ที่มาและความส าคัญของปัญหา

1

1.2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2

1.3

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

2

1.4

ขอบเขตของการศึกษา

3

1.5

นิยามศัพท์

3

บทที่ 2ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1

ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

5

 

2.1.1 ฟังกชันอุปสงค์(์Demand Function)

5

 

2.1.2 ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ

6

 

2.1.3 แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า(Customer Satisfaction)

8

2.2

กรอบแนวคิดการศึกษา

9

2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

12

บทที่ 3ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1 ประชากรและกล่มตัวอย่างุ

15

3.2

การรวบรวมข้อมูล

15

3.3

เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล

15

3.4

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

16

บทที่ 4ผลการศึกษา

4.1

ข้อมูลทั่วไปของผ้ซื้อยางรถยนต์ู

19

 

4.1.1 เพศ

19

 

4.1.2 เกณฑ์อายุของผู้ซื้อยางรถยนต์

20

 

4.1.3 อาชีพของผู้ซื้อยางรถยนต์

20

 

4.1.4 รายได้เฉลี่ยของผู้ซ้อยางรถยนต์

21

 

4.1.5 ลักษณะของรถยนต์ที่ใช้

22

 

4.1.6 อายุการใช้งานของรถยนต์

22

4.2

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อยางรถยนต์

23

 

4.2.1 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

23

4.2.2 ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

23

4.2.3 ผู้ซื้อยางรถยนต์ตัดสินใจซื้อครั้งก่ีเส้น

24

4.2.4 ความถี่ในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

24

4.2.5 ประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อในรอบ 1 ปีที่ผานมา่

25

4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อยางรถยนต์ในแต่ล่ะครั้ง

25

4.2.7วัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการร้านจาหน่ายยาง 26

รถยนต์ในครั้งนี้

4.3ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ 27

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

28

ปัจจัยด้านราคา

29

ปัจจัยด้านทาเลและที่ตั้ง

30

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

30

ปัจจัยด้านบุคคล

31

ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ

32

ปัจจัยด้านกระบวนการ

33

บทที่ 5บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 

5.1 สรุปผลการศึกษา

35

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลหรือข้อมูลทัวไป่

35

5.1.2 ปัจจัยข้อมูลเก่ียวกบพฤติกรรมการเลือกซืั้อยางรถยนต์

35

 

5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

36

 

ซื้อยางรถยนต์

 

5.2

ข้อเสนอแนะ

36

5.3

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

38

บรรณานุกรม

39

ภาคผนวก

40

ข

สารบัญตาราง

ตาราง

หน้า

4.1

แสดงเพศของผู้ที่ซื้อยางรถยนต์

19

4.2

แสดงเกณฑ์อายุของผู้ซื้อยางรถยนต์

20

4.3

แสดงอาชีพของผู้ซื้อยางรถยนต์

21

4.4

แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

21

4.5

แสดงลักษณะของรถที่มาให้บริการ

22

4.6

แสดงอายุการใช้งานของรถยนต์

22

4.7

 

แสดงถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

23

4.8

แสดงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

24

4.9

แสดงผู้ซื้อยางรถยนต์ตัดสินใจซื้อครั้งก่ีเส้น

24

4.10

แสดงความถี่ในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

25

4.11

แสดงประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อในรอบ 1 ปีที่ผานมา่

25

4.12

แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อยางรถยนต์ในแต่ล่ะครั้ง

26

4.13

แสดงวัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์ในครั้งนี้

26

4.14

แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือก

29

 

 

ซื้อยางรถยนต์

 

4.15 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

29

4.16แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านทาเลและที่ตั้งที่มีอิทธิพลต่อการเลือก 30

ซื้อยางรถยนต์

4.17แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ 31

 

การเลือกซื้อยางรถยนต์

 

4.18

แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านบุคคลที่ม ิ ธิพลต่อการเลือก

32

 

ซื้อยางรถยนต์

 

4.19

แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านหลักฐานทางกาภ พที่มีอิทธิพลต่อ

33

 

การเลือกซื้อยางรถยนต์

 

4.20แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านกระบวรที่มีอิทธิพลต่อการเลือก 34

ซื้อยางรถยนต์

บทที่ 1

บทน า

ที่มาและความส าคัญของปัญหา

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบราคานั้ามันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวมิได้ทาให้ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยได้รับ ผลกระทบมากนักเพราะจากข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในไตรมาสแรกของปี.ศ.2548พ เปรียบเทียบกบชั่วงเดียวกนของปีัพ.ศ.2547 ปริมาณการผลิตและการจาหน่ายรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นร้อย ละ 14.49 และ 12.81 ตามล าดับ(สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2548: ออนไลน์) โดยเฉพาะการ ผลิตรถยนต์นังส่ ่วนบุคคลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนในปีพ.ศ.2547 มีจ านวนถึง2.75แสน คัน คิดเป็ นร้อยละ32.79 ของรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมด (สมาคมยางพาราไทย, 2548: ออนไลน์) แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกบการมีรถยนต์เพื่อการขับขี่จนเกัือบจะ กลายเป็ นปัจจัยที่5 ในการดารงชีวิต และจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็น หนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ทาให้อุตสาหกรรมที่มี ความเก่ียวข้องกับรถยนต์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางรถยนต์มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตยางรถยนต์ยอมขยายตัวสอดคล้องก่บปริมาณการผลิตและการใช้รถยนต์ั ภายในประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางล้อยานยนต์ที่สาคัญของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ ยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริษัทในเครือและบริษัทข้ามชาติที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด สูงสุ ดในโลก 3 บริษัทมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ได้แก่บริษัทสยามมิชลิน บริษัทบ ริดจสโตน และบริษัทกูดเยียร์้โดยมีปริมาณการใช้ในประเทศสูงถึงปีละประมาณ 134,194 ตันหรือ 17 ล้านเส้น(สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2548: ออนไลน์)ในช่วงปีพ.ศ.2545 - 2546 ตลาดยาง รถยนต์ของโลกได้มีการแข่งขันกนอยั่างรุนแรงโดยเฉพาะบริษัทมิชลิน ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์การสร้าง ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ให้กบยางรถยนต์ของตนั และพยายามแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่ายาง รถยนต์มิใช่สินค้าทัวไป่ แต่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซื้อที่ซับซ้อนมาก ยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการหาซื้อยางรถยนต์ราคาถูกเนื่องจากเป็นสินค้าที่เก่ียวข้องกับความ ปลอดภัยจากกลยุทธ์ทางการตลาดนี้ทาให้มิชลินประสบความสาเร็จอย่างงดงามในขณะนั้น (Business Week, กนยายนั 2545)จากการที่รัฐบาลได้วางแผนยุทธศาสตร์ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น

2

ศูนย์กลางทางเรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงกบกลุั่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และเอเชียใต้

(Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation :

BIMSTEC) (ส านักงบประมาณ, 2548: ออนไลน์) ทาให้จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตอ าเภอ เมืองเป็นแหล่งรวมธุรกิจที่สาคัญ และเป็นบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าอาเภอ อื่น ๆ คือประมาณร้อยละ16 ของจานวนประชากรทั้งหมด (ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่,2548 : ออนไลน์) โดยมีปริมาณรถยนต์นังส่ ่วนบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 - 2546 (สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, 2548: ออนไลน์) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณความ ต้องการซื้อยางรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ให้เพิ่มมากยิงขึ่ ้นตามไปด้วย ไม่วาจะด้วยเหตุผลเนื่องจากการเปลี่ยน่ การซ่อมแซมหรือการซื้อเพื่อเป็นอะไหล่สารองการศึกษา ค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ได้มุ่งศึกษาเฉพาะตลาดยางทดแทนหรือยางอะไหล่เนื่องจากเป็นตลาด สาหรับผู้บริโภคโดยทัวไป่ ซึ่งผู้บริโภคมีอานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง โดยจะศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นังส่่วนบุคคลของผู้บริโภค ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมยางรถยนต์และธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุง รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับการออกแบบและเลือก จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกบความต้องการของผู้บริโภคตั่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

2.วิเคราะห์และจัดอันดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1.ท าให้ทราบถึงปัจจัยี่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

2.สามารถน าข้อมูลไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการออกแบบและเลือกจัด จาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์และ ยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ให้ตรงกบั ความต้องการของผู้บริโภค

3

ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งจะทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด จากกลุ่มตัวอยางผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านจ่าหน่ายยางรถยนต์เพื่อให้งานวิจัยนี้อยู่ในขอบเขตที่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้กาหนดขอบเขตโดยจะทาการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการร้าน จ าหน่ายยางรถยนต์ภายในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และทาการสุ่มตัวอยางจากผู้บริโภคที่มาใช้่ บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 200 ชุด และทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม–20 พฤศจิกายน 2553

นิยามศัพท์

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อยางรถยนต์

1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์Product( ) เช่น ยี่ห้อของยางรถยนต์ที่ขาย คุณภาพของยาง ความ หลากหลายของยี่ห้อ อายุการใช้งานของยางรถยนต์ คุณภาพงานบริการ ความหลากหลายของงาน บริการ เช่น ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนถ่านน้ามันเครื่อง เป็นต้น การให้บริการหลังการขาย เขย สลับ ยาง ถ่วงล้อ ฟรี

2.ปัจจัยด้านราคาPrice( ) เช่น ราคาสินค้าเหมาะสม ค่าบริการเหมาะสม สามารถใช้บัตร เครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลได้มีบริการผอนช่าระค่าสินค่าและบริการ

3.ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายPlace() เช่น ใกล้ที่ทางาน ใกล้ที่อาศัย มีความสะดวกในการ

เดินทาง

4.ปัจจัยด้านการส่ งเสริมการตลาดPromotion( ) เช่น มีส่วนลด การแจกของแถม การ โฆษณาในสื่อต่างๆ การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบยางรถยนต์ัและบริการ การโฆษณาตรงตาม คุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็ นจริง

5.ปัจจัยด้านบุคคล (People) เช่น ความรู้ความชานาญของช่างในการให้บริการ ผู้ให้บริการ แต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ-อ่อนน้อมและเป็นกนเองั มนุษย์สัมพันธ์ดี

4

6.ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ(Physical Evidence) เช่น มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ทันสมัย อากาศถ่ายเทดีและแสงสวางเพียงพอ่ มีห้องรับรองและห้องน้าสะอาด มีที่จอดรถเพียงพอ

7.ปัจจัยด้านกระบวนการProcess( ) เช่น เวลาเปิด-ปิด สะดวกต่อการเลือกใช้บริการ มีการ สรุปยอดค่าใช่จ่ายที่ชัดเจน การนัดหมายตรงเวลา ความรวดเร็วและคุณภาพในการบริการ

ลกค้าู หมายถึง ลูกค้าซึ่งให้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง มีการซื้อยางรถยนต์ในรอบ 1 ปีที่ผานมา่

5

บทที่ 2

ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ฟังก์ชันอปสงค์(ุDemand Function)

ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์ อุปสงค์ของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งไม่ได้ถูกกาหนดมา จากราคาของสินค้าแต่ยังขึ้นอยูก่ บปัจจัยอยัางอื่นที่เก่่ียวข้องกนอีกด้วยั

ปัจจัยกาหนดอุปสงค์ของสินค้า/บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ( X ) สามารถแยกออกเป็น 2กลุ่ม ( วีนัส ฤาชัย , 2548 อ้างถึงใน จันทนา พงศ์กรกมพลั ,2551 : 6-7 ) ดังนี้

1)ปัจจัยที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้ได้แก่ปัจจัยด้านกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ

2)ปัจจัยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริโภค ปัจจัยด้านกล ยุทธ์ของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ

ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้

Q = F ( Px,Ax,Dx,Ox,Tc,Tc,Cc,Py,Ay,Dy,Oy,G.N,W,…)

ปัจจัยกลยุทธ์ปัจจัยผู้บริโภค ปัจจัยคู่แข่ง ปัจจัยอื่นๆ

ปัจจัยที่ควบคุมได้ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

โดยที่

Qx คือปริมาณสินค้า/บริการที่ต้องการเสนอซื้อ (X) ในหนึ่งหน่วยเวลา

 

6

Px

คือราคาของสินค้าบริการX) (

Ax

คือการโฆษณา/โปรโมชันส่ าหรับสินค้า/บริการ (X)

Dx

การออกแบบ/รูปแบบ/คุณภาพของสินค้า/บริการX) (

Ox

คือที่วางจาหน่ายสินค้า/บริการ (X)

Yc

คือรายได้ของผู้บริโภค

Tc

คือรสนิยมของผู้บริโภค

Cc

คือความคาดหวังเก่ียวกบราคาในอนาคตของผู้บริโภคั

Py

คือราคาของสินค้า/บริการที่เก่ียวข้อง (Y)

Ay

คือการโฆษณา/โปรโมชันส่ าหรับสินค้าที่เก่ียวข้อง (Y)

Dy

คือการออกแบบ/รูปแบบ/คุณภาพของสินค้าที่เก่ียวข้อง (Y)

Oy

คือที่วางจาหน่ายสินค้า/บริการที่เก่ียวข้อง (Y)

G

คือนโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์อุสาหกรรม

N

คือจานวนประชากรในระบบเศรษฐกิจ

W

คือสภาวะทางอากาศ

2.1.2 ทฤษฏีส่ วนประสมการตลาดบริการ

ส่วนประสมการตลาดบริการมีองค์ประกอบ 7 ประการ ( Philip Kotler : อ้างถึงในวิญํู อริยะวุฒิกุล, 2547 : 4-5 ) ประกอบด้วย

7

1.ผลิตภัณฑ์Product( ) หมายถึง สินค้าและบริการที่นาเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้บริการที่ทรง คุณภาพ บริษัทต้องปรับแต่งบริการให้เข้ากบความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายและต้องสร้างคุณคั่า (Value)ให้เกิดขึ้นด้วย

1.1คุณภาพของบริการ

1.2การปรับปรุงบริการติดต่อ

2. ราคา ( Price ) หมายถึงราคาของสินค้าและบริการรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆที่เก่ียวข้องกบการั ชาระเงินที่บริษัทกาหนดขึ้น ซึ่งมักได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมต้นทุนและสร้างกาไร เนื่องจาก การบริการมองไม่เห็น การตั้งราคาบางส่วนต้องตั้งให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเข้าใจวามีอะไรบ้างรวมอยู่่ ในสิ่งที่เข้ากาลังซื้อขายแลกเปลี่ยนกนั ทั้งนี้เพื่อช่วยบริษัทให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้ง ราคาอันจะนาไปสู่การเป็นลูกค้าประจาที่พอใจเรา

3.การจัดจาหน่าย ( Place) หมายถึงหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบการจัดจัาหน่ายและการสนับสนุน การกระจายสินค้าเพื่อทาให้สินค้าและบริการมีพร้อมสาหรับการจาหน่าย โดยปกตินักการตลาดจะ จัดการให้มีการรับบริการได้โดยสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

4.การส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) หมายถึงการสื่อสารทางการตลาดส าหรับสินค้าและ บริการ เนื่องจากความไม่มีตัวตนของบริการ ทาให้มีความจาเป็นต้องอธิบายวาบริการคืออะไรและ่ ให้คุณประโยชน์แก่ผู้ซื้ออยางไร่

5.บุคคล ( People) บุคคลในที่นี้จะหมายถึงบุคคลคนทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ ให้บริการซึ่งรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้าที่มาใช้บริการ และลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริการด้วย จากลักษณะเฉพาะของบริการที่เรียกวา่ “Inseparability” พนักงานของกิจการเป็นองค์ประกอบ สาคัญทั้งในการผลิตบริการ และการให้บริการ ในปัจจุบันซึ่งสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ รุนแรงขึ้น พนักงานยังเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างความแตกต่าง ( Differentiation)ให้กบธุรกัิจโดยการ สร้างมูลค่าเพิมให้ก่ บสินค้าั ซึ่งทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากพนักงานของกิจการ ดังกล่าวแล้ว โดยลูกค้าเองรวมถึงลูกค้าคนอื่นๆที่มาใช้บริการก็จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในเรื่องการ

8

บริการของผู้ซื้อบริการด้วย ( Zeithaml and Bither ; Payne :อ้างถึงใน ธีรกิตินวรัตน ณ อยุธยา , 2545 : 27)

6.หลักฐานทางกายภาพ ( Physical Evidence) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกบการให้บริการั สถานที่ที่ลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กนั และองค์ประกอบที่จาต้องได้ต่างๆซึ่งทาหน้าที่อานวย ความสะดวกหรือสื่อสารบริการนั้น ( Zeithaml and Bither :อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา , 2545 : 27)

7.กระบวนการต่างๆ ( Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ ระเบียบ รวมทั้งวิธีการทางานซึ่งเก่ียวข้องกบการสร้างและการนัาเสนอบริการให้กบลูกค้าั เช่น การตัดสินใจ ในเรื่องนโยบายที่เก่ียวข้องกบลูกค้าั และบุคลากรขององค์การเป็นต้น ( Zeithaml and Bither ; Payne :อ้างถึงใน ธีรกิตินวรัตน ณ อยุธยา , 2545 : 27)

2.1.3 แนวคิดความพึงพอใจของลกค้าู (Customer Satisfaction)

 

Kotler (1994 อ้างถึงใน เบญจพร ไสยานนท์)

ได้กล่าววา่

ความพึงพอใจ

(Satisfaction) เป็นความรู้สึกหลังการซื้อของบุคคลหรือลูกค้า ซึ้งเป็นผลมาจากการได้เปรียบเทียบ ระหวางการรับรู้ต่่อการปฏิบัติงานของ ผู้ให้บริการหรือประสิทธิภาพของสินค้ากบการให้บริการที่ั ลูกค้าคาดหวัง โดยถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ ต่ากวาความคาดหวังของลูกค้า่ ทาให้ลูกค้า เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกบความคาดหวังของั ลูกค้า จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกวาความ่ คาดหมายที่ลูกค้าตั้งไว้จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

การคาดหวังของลูกค้า เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ เช่น จากเพื่อน นักการตลาดและข้อมูลจากคู่แข่งขัน ซึ้งถ้านักการตลาดส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ได้เกินจริงผู้บริโภคจะมี ความหวังในผลิตภัณฑ์สูงเกินจริงจะทาให้ผู้ซื้อผิดหวังเมื่อตัดสินใจซื้อ ดังนั้นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ บริษัทประสบความสาเร็จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกบการั คาดหวังของผู้ซื้อ โดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยส่วนรวม สิ่งสาคัญอีก

9

ประการหนึ่งก็คือ จะต้องค้นหาและวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า โดยเทคนิคที่ใช้สารวจความพึง พอใจของลูกค้า ก็คือ

(1)การให้คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยสารวจอยูในรูปของการให้่ คะแนน เช่น พอใจอยางยิ่ง่ พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจอยางยิ่ง่

(2)การถามลูกค้าได้รับความพึงพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการอยางไร่

(3) เป็ นการถามให้ลูกค้าระบุปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เสนอแนะประเด็น ต่างๆที่จะแกไขปัญหานั้้น

(4)เป็ นการถามลูกค้าเพื่อให้คะแนนคุณสมบัติต งๆ ละการทางานของผลิตภัณฑ์ วิธีนี้จะ ช่วยให้ทราบจุดอ้อน จุดแข็งของผลิตภัณฑ์

(5)เป็นการสารวจความตั้งใจในการซื้อซ้าของลูกค้า

2.2กรอบแนวคิดการศึกษา

จากทฤษฏีที่กล่าวมาข้างต้น สามารถนามากาหนดกระบวนการในการศึกษาได้ ดังนี้ จะ ทาการศึกษาถึงลักษณะทัวไปของผู้บริโภค่ คือ ผู้ใช้บริการร้านจาหน่าย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การเลือกซื้อยางรถยนต์จากนั้นจะทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ รวมทั้งจัดอันดับปัจจัยต่างๆที่มี อิทธิพลต่อระดับการบริโภค

1.ข้อมูลทัวไปของกลุ่ ่มตัวอยางประกอบไปด้วย่

1.1เพศ

1.2อายุ

1.3อาชีพ

1.4รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

1.5ลักษณะของรถยนต์ที่ท่านใช้ในปัจจุบัน

1.6อายุการใช้งานของรถยนต์ที่ใช้

2.ข้อมูลส่วนการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

10

2.1ความถี่ในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

2.2ประเภทของบริการที่นิยมใช้

2.3ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

2.4ประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อ

2.5บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

2.6จานวนยางรถยนต์ที่ซื้อในแต่ล่ะครั้ง

3.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

3.1ปัจจัยด้านราคา

3.1.1ความหลากหลายของยี่ห้อยางรถยนต์ที่จาหน่าย

3.1.2ยี่ห้อของยางรถยนต์ที่จาหน่าย

3.1.3ความหลากหลายของให้บริการ

3.1.4การบริการหลังการขาย

3.2ปัจจัยด้านราคา

3.2.1ราคาและค่าบริการใกล้เคียงร้านอื่น

3.2.2ราคาสินค้าเหมาะสม

3.2.3ราคาบริการเหมาะสม

3.2.4สามารถใช้สินเชื่อ

3.3ปัจจัยทาเลและที่ตั้ง

3.3.1ใกล้ที่อาศัย

3.3.2ใกล้ที่ท างาน

3.3.3มีความสะดวกในการเดินทาง

3.3.4มีบริเวณหรือที่จอดรถยนต์เพียงพอ

3.4ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

3.4.1การลงโฆษณา , ประชาสัมพันธ์, สื่อต่างๆ

3.4.2มีการแจกของแถม

3.4.3มีการแจกส่วนลด

11

3.4.4การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบยางรถยนต์ั

3.5ปัจจัยด้านบุคคล

3.5.1ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3.5.2ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพและเป็นกนเองั

3.5.3ผู้ให้บริการมีความชานาญเป็นอยางดี่

3.5.4ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

3.6ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ

3.6.1มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

3.6.2การจัดวางเครื่องมือมีความเป็ นระเบียบ

3.6.3สถานที่บริการมีความสะอาดเรียบร้อย

3.6.4มีห้องรับรองและห้องน้าที่สะอาด

3.6.5การจัดแสดงสินค้าสวยงามและเป็ นระเบียบ

3.7ปัจจัยด้านกระบวนการ

3.7.1เวลาเปิ ด-ปิดสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ

3.7.2ความรวดเร็ว ทันสมัยและคุณภาพในการบริการ

3.7.3มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

3.7.4มีการนัดหมายล่วงหน้า และตรงเวลา

12

2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

พรพิมล แก้วจันทร์หล้า (2537)ได้ทาการศึกษาความต้องการและปัญหาของลูกค้าที่มีต่อ บริการ ล้าง-อัดฉีดรถยนต์ในธุรกิจคาร์แคร์และสถานีบริการน้ามัน ในจังหวัดลาปาง ขนาดตัวอยาง่ จานวน 120 ราย ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอยางจากธุรก่ิจคาร์แคร์อีกครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอยางจากสถานี่ บริการน้ามัน โดยวิธีสุ่มตัวอยางแบบบังเอิญ่ ผลการวิจัยลูกค้ากลุ่มตัวอยางในธุรก่ิจคาร์แคร์มีระดับ ความต้องการในระดับมากที่สุด ได้แก่ การให้บริการของพนักงานและความปลอดภัยของรถที่ นามาใช้บริการ ส่วนลูกค้ากลุ่มตัวอยางในสถานีบริการน่้ามันมีระดับความต้องการในระดับมาก

ได้แก่ การให้บริการของพนักงาน ความปลอดภัยของรถที่น ามาใช้บริการ บริเวณสถานที่ที่ ให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวก และได้สรุปลูกค้ากลุ่มตัวอยางในธุรก่ิจคาร์แคร์มีระดับปัญหา ในระดับปานกลาง ได้แก่บริการของเจ้าของกิจการ บริการของพนักงานและสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนลูกค้ากลุ่มตัวอยางในสถานีบริการน่้ามัน มีปัญหาในระดับมาก ได้แก่ บริการของเจ้าของ กิจการและสิ่งอานวยความสะดวก

นภดล จิระธิติกลุ (2546) ได้ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ เจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้บริการของอู่เคาะพนสีรถยนต์ในเขตอ่าเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดย การออกแบบสอบถามเจ้าของรถยนต์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จานวน 318 ราย โดยการสุ่ม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์่ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจัยด้านราคาซึ้งมีระดับ ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ราคาค่าซ่อมสมเหตุสมผลและราคาค่าซ่อมใกล้เคียงกบร้านคูั่แข่ง ปัจจัย ด้านสถานที่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบการใช้บริการปัจจัยั ด้านบุคคลซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการทางาน ปัจจัยด้านลักษณะกายภาพซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่อากาศถ่ายเทดีและแสงสวางเพียงพอ่ มี ห้องรับรองและห้องน้า สถานที่สะอาดเรียบร้อย และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ปัจจัยสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านกระบวนการซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ เวลาเปิด-ปิดของอู่สะดวกต่อการใช้ บริการ มีการนัดหมายตรงเวลา มีการแจ้งค่าซ่อมล่วงหน้า และมีการโทรให้มารับรถ/บริการส่งรถ แก่ลูกค้า

13

วิญญูอริยะวฒิกุลุ (2546) ได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าใน การตัดสินใจซื้อยางรถยนต์จาก บริษัท ยางทองอะไหล่ยนต์จากดั โดยการออกแบบสอบถามลูกค้า ประจา(องค์กร) จานวน 30 ราย และลูกค้าทังไปของบริษัทยางทองอะไหล่ ่ยนต์จากดั จานวน 200 ราย จากการศึกษาผลวา่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อยางรถยนต์ มี ความสาคัญในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ เห็นวาคุณภาพของการบริการเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด่ รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านบุคคล ส่วนใหญ่ เห็นวาผู้ให้บริการมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า่ เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ปัจจัยด้านราคา ส่วนใหญ่เห็นวาราคา่ ค่าบริการสมเหตุสมผล เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่เห็นวา่ เวลาเปิด-ปิ ด สะดวกต่อการเลือกใช้บริการมีผลมากาที่สุด ปัจจัยด้านการจัด จาหน่าย ส่วนใหญ่เห็นวามีความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด่ ปัจจัยด้าน หลักฐานทางกายภาพ ส่วนใหญ่เห็นวาอากาศถ่่ายเทดีและมีแสงสวางเพียงพอมีผลมากที่สุด่ และ สุดท้ายปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่เห็นวาการมีส่่วนลดเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ตามล าดับ

สรุปผลการศึกษาด้านลูกค้าทัวไป่ พบวา่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ ผู้ใช้รถยนต์ในการซื้อยางรถยนต์ของ บริษัท ยางทองอะไหล่ยนต์จากดั ส่วนใหญ่มีความสาคัญใน ระดับมาก มีเพียงปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจัยด้านบุคคล ส่วนใหญ่เห็นวาผู้ให้บริการพูดจาสุภาพอ่่อนน้อมและเป็นกนเองั เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เห็นวาคุณภาพของการ่ บริการมีความส าคัญเป็นปัจยที่มีผลมากที่สุด ปัจจัยด้านราคา ส่วนใหญ่เห็นวาราคาสมเหตุสมผล่ เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ปัจจัยด้านกระบวนการ ส่วนใหญ่เห็นวาความรวดเร็ว่ ทันสมัย และ คุณภาพในการบริการ มีผลมากที่สุด ปัจจัยด้ายการจัดจาหน่าย ส่วนใหญ่เห็นวามีความสะดวกใน่ การเดินทางเป็ นปัจจัยที่มผลมากที่สุด ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ ส่วนใหญ่เห็นวามีเครื่องมือ่ อุปกรณ์ทันสมัย มีผลมากที่สุด และสุดท้ายปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่เห็นวาการมี่ ส่วนลดเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ตามลาดับ

14

อัจฉรากรณ์ ชัยทอง (2547)ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผล ต่อเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลในการเลือกใช้บริการล้าง-อัดฉีด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการรวบร่วมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยาง่ จานวน 200 ราย พบวา่ ปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิผลต่อการเลือกใช้บริการล้าง-อัดฉี ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนใหญ่เห็นวา่ พนักงาน สนใจและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา มี ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนใหญ่เห็นวา่ ราคาค่าล้าง-อัดฉีดต่อครั้ง มีความส าคัญมากที่สุด ด้านการ ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนใหญ่เห็นวา่ คือ การโฆษณาผานสื่อวิทยุคลื่นท้องถิ่่น มีความสาคัญมากที่สุดด้านกายภาพ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนใหญ่เห็นวา่ การมีมุมอ่านหนังสือ และพักผอนในช่่วงรอ มีความสาคัญมากที่สุด ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนใหญ่ เห็นวามีป้ายบอกราคาค่่าบริการที่ชัดเจน ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนใหญ่เห็นวา่ การล้างรถอยางระมัดระวัง่ ไม่เป็นรอยขีดข่วน(ความปลอดภัย) มีความสาคัญมากที่สุด ด้านช่องทาง การจัดจาหน่าย ส่วนใหญ่เห็นวา่ ที่ตั้งอยูใกล้ที่ท่ างานหรือบ้าน มีความส าคัญมากที่สุด ตามล าดับ

15

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษานี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ ในอาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่

3.1 ประชากรและกล่มตัวอย่างุ

ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนทัวไปที่มีภูมิล่ าเนาในอาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ กลุ่มตัวอยางได้จากการสุ่่มตัวอยางแบบบังเอิญ่ จากประชากรผู้ที่มาใช้บริการร้าน จาหน่ายยางรถยนต์ ที่เปิดให้บริการภายในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น จะทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 200 ชุด

3.2 การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1.ข้อมูลปฐมภูมิPrimary( Data) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จาก กลุ่มตัวอยาง่ 200 ชุด

2.ข้อมูลทุติยภูมิSecondary( Data) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่ก่ียวข้องจากแหล่งต่างๆ เช่น วารสาร รายงานการวิจัย แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท วิทยานิพนธ์,การค้นคว้าอิสระ

3.3 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาจะรวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของ การศึกษา โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน

16

ส่วนที่1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม่

ส่วนที่2 ข้อมูลเก่ียวกบพฤติกรรมการเลือกซืั้อยางรถยนต์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกบปัจจัยสั่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อลูกค้าในการเลือก ตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ในร้านจาหน่าย ยางรถยนต์โดยในแต่ล่ะคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ

ตาม Rating Scales คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ตามลาดับดังนี้

มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากบั

5

มาก

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากบั

4

ปานกลาง

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากบั

3

น้อย

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากบั

2

น้อยที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากบั

1

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไป่ จะใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการอธิบายดังนี้

1. ร้อยละ Percentage( )

Percentage (%) =

โดยที่

Percentage

คือ

ร้อยละ

F

คือ

ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนเป็ นร้อยละ

N

คือ

จานวนความถี่ทั้งหมดหรือประชากรทั้งหมด

17

2. ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Mean Weight)

Mean Weight = ∑

โดยที่

F

คือ

ความถี่ของข้อมูลที่ได

N

คือ

จานวนตัวอยาง่

C

คือ

ระดับความคิดเห็น

 

คือ

ผลรวม

3. การวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบChi-Square ( )

เป็นการทดสอบความเป็นอิสระ เพื่อดูความสัมพันธ์ระหวางตัวแปร่ 2 ตัว วามีผล่ ต่อกนและกันอยัางไร่

=

โดยที่

 

คือ

ค่า Chi-Square

 

คือ

ผลรวม

O

คือ

ความถี่ที่ได้จากการสังเกต

E

คือ

ค่าความถี่ตามทฤษฏี

18

4. มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การแปลความหมายจากคะแนนจะกาหนดให้มีการ

ระดับความส าคัญ

 

คะแนน

คะแนนเฉลี่ยระหวาง่

 

 

 

 

มากที่สุด

 

5

4.51-5.00

 

 

 

 

มาก

 

4

3.51-4.50

 

 

 

 

ปานกลาง

 

3

2.51-3.50

 

 

 

 

น้อย

 

2

1.51-2.50

 

 

 

 

น้อยที่สุด

 

1

1.00-1.50

 

 

 

 

แบ่งมาตราส่วนเป็น 5 ระดับ

 

 

19

บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดย การออกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ผู้ที่ซื้อยางรถยนต์จานวน 200 ชุด ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผ้ซื้อยางรถยนต์ู

ข้อมูลทัวไปของผู้ซื่ ้อยางรถยนต์ เป็นข้อมูลเก่ียวกบปัจจัยสั่วนบุคคลของผู้ซื้อยางรถยนต์ ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญอยางหนึ่งส่าหรับใช้พิจารณาอิทธิต่อการ เลือกซื้อยางรถยนต์พบวา่

4.1.1 เพศ

จากกาวศึกษาพบวา่ ผู้ที่ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย คิดเป็ นร้อยละ 68 และเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 32 ดังแสดงในตาราง 4.1

ตารางที่ 4.แสดงเพศของผู้ที่ซื1 ้อยางรถยนต์

เพศ

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

ชาย

138

68

หญิง

64

32

 

 

 

รวม

200

100

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

20

4.1.2 เกณฑ์อายุของผ้ซื้อยางรถยนต์ู

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์มากที่สุดมีอายุระหวาง่ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวาง่ 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนช่วงอายุระหวาง่ 21- 30 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 15และอายุมากกวา่ 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 16 สุดท้าย อายุน้อยกวา่ 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 9 ตา รมล าดับ ดังแสดงในตาราง 4.2

ตารางที่ 4.แสดงเกณฑ์อายุของผู้ซื2 ้อยางรถยนต์

ช่วงอายุ

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

น้อยกวา่ 20 ปี

 

18

9

 

 

 

 

20 – 30 ปี

 

30

15

 

 

 

 

31 – 40 ปี

 

70

35

 

 

 

 

41 – 50 ปี

 

50

25

 

 

 

 

มากกวา่ 50 ปี

 

32

16

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.1.3 อาชีพของผ้ซื้อยางรถยนต์ู

จากผลการศึกษาพบวา่ อาชีพผู้ที่ซื้อยางรถยนต์มากที่สุดคือ อาชีพ ค้าขาย/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนอาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19 และอาชีพอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3

21

ตารางที่ 4.แสดงอาชีพของผู้ซื3 ้อยางรถยนต์

อาชีพ

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 

72

36

 

 

 

 

ค้าขาย/เจ้าของกิจการ

 

76

38

 

 

 

 

พนักงานบริษัทเอกชน

 

38

19

 

 

 

 

อาชีพอื่นๆ

 

14

7

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.1.4 รายได้เฉลี่ยของผ้ซ้อยางรถยนต์ู

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์ มากที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10000 – 30000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ย 30001- 50000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนรายได้ เฉลี่ย น้อยกวา่ 10000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 สุดท้าย รายได้เฉลี่ยมากกวา่ 50000 บาท คิดเป็นร้อย ละ 8 ดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.แสดงรายได้เฉลี่ยต4

อเดือน่

 

 

 

 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

น้อยกวา่ 10000 บาท

 

38

19

 

 

 

 

10000 – 30000 บาท

 

88

44

 

 

 

 

30001 – 50000 บาท

 

58

29

 

 

 

 

มากกวา่ 50000

 

18

8

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

22

4.1.5 ลักษณะของรถยนต์ที่ใช้

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์มากที่สุดใช้รถกระบะ(ปิ๊กอัพ)๊ คิดเป็ นร้อยละ 44 รองลงมาคือ รถเก๋ง คิดเป็นร้อยละ 38 และ ลักษณะรถอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 14 และ รถบรรทุก 4 ล้อ คิดเป็ นร้อยละ 4 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.แสดงลักษณะของรถที่มาให้บริการ5

ลักษณะของรถ

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

รถเก๋ง

 

76

38

 

 

 

 

รถกระบะ(ปิ๊กอัพ)๊

 

88

44

 

 

 

 

รถบรรทุก 4 ล้อ

 

8

4

 

 

 

 

อื่นๆ

 

28

14

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.1.6 อายุการใช้งานของรถยนต์

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์มากที่สุด มีการใช้งานรถเฉลี่ย มากกวา่ 5 ปีคิดเป็น ร้อยละ 45 รองลงมาคือ อายุการใช้งานเฉลี่ย–5 ปี3 คิดเป็ นร้อยละ 27 และ อายุการใช้งานเฉลี่ย– 1 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุการใช้งานน้อยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.แสดงอายุการใช้งานของรถยนต์6

อายการใช้งานของรถยนต์ุ

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

น้อยกวา่ 1 ปี

16

8

 

 

 

1 – 2 ปี

40

20

 

 

 

3 – 5 ปี

54

27

 

 

 

มากกวา่ 5 ปี

90

45

 

 

 

รวม

200

100

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

23

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อยางรถยนต์

4.2.1 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

จากการศึกษาพบวา่ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อยางรถยนต์มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 32 และ คนรู้จัก คิดเป็ นร้อยละ 14.5 และ บุคคลอื่นๆคิด เป็ นร้อยละ 15 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7แสดงถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

 

ความถี่/จ านวนค

ร้อยละ

ตัดสินใจ

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัว

 

64

32

 

 

 

 

เพื่อน

 

77

38.5

 

 

 

 

คนรู้จัก

 

29

14.5

 

 

 

 

บุคคลอื่นๆ

 

30

15

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.2.2 ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์ใช้เวลาในการตัดสินใช้ซื้อ มากที่สุดคือ 1 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ซื้อทันทีคิดเป็นร้อยละ 26.5 และ มากกวา่ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ 1 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.8

24

ตารางที่ 84.แสดงระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์

ระยะเวลาในการตัดสินใจ

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

ซื้อทันที

 

53

26.5

 

 

 

 

1 สัปดาห์

 

95

47.5

 

 

 

 

1 เดือน

 

23

11.5

 

 

 

 

มากกวา่ 1 เดือน

 

29

14.5

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.2.3 ผ้ซื้อยางรถยนต์ตัดสินใจซื้อครั้งกี่เส้นู

จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ครั้งล่ะ 4 เส้น คิดเป็ นร้อย ละ 61.5 และรองลงมาคือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ดังแสดงในตารางที่4.9

ตารางที่ 4.แสดงผู้ซื9 ้อยางรถยนต์ตัดสินใจซื้อครั้งก่ีเส้น

การตัดสินใจซื้อครั้งกี่

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

ครั้ง 4 เส้น

 

123

61.5

 

 

 

 

ไม่แน่นอน

 

77

38.5

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.2.4 ความถี่ในการใช้บริการร้านจ าหน่ายยางรถยนต์

จากการศึกษาพบวา่ ความถี่ในการใช้บริการร้านยางรถยนต์มากที่สุด คือ ปีละ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 39 รองลงมาคือ หลายครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 29 และ 2 ปีต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 และ นานกวา่ 2 ปีต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่4.10

25

ตารางที่ 4.10แสดงความถี่ในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

ความถี่ในการใช้บริการร้า

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

จ าหน่ายยางรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

หลายครั้งต่อปี

 

58

29

 

 

 

 

ปีละครั้ง

 

78

39

 

 

 

 

2 ปีต่อครั้ง

 

40

20

 

 

 

 

นานกวา่ 2 ปีต่อครั้ง

 

24

12

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.2.5 ประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

จากการศึกษาพบวา่ ประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อในรอบ 1 ปี ที่ผานมา่ มากที่สุดคือ ยาง ใหม่คิดเป็นร้อยละ 76 และ ยางเก่าหรือยางเปอร์เซ็นต์คิดเป็ นร้อยละ 24 ดังแสดงในตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11แสดงประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อในรอบ 1 ปีที่ผานมา่

ประเภทของยางรถยนต์

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

ยางใหม่

 

152

76

 

 

 

 

ยางเก่า/ยางเปอร์เซ็นต์

 

48

24

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อยางรถยนต์ในแต่ล่ะครั้ง

จากผลการศึกษาพบวา่ ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อยางรถยนต์ในแต่ล่ะครั้งของผู้ซื้อยาง รถยนต์ มากที่สุดคือ 5001–000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ น้อยกวา่ 5000 บาท

26

ต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ 10001 – 20000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27 และมากกวา่ 20000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่4.12

ตารางที่ 4.12แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อยางรถยนต์ในแต่ล่ะครั้ง

ค่าใช้จ่ายต่อล่ะครั้ง

 

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

 

 

 

 

น้อยกวา่ 5000 บาท

 

65

32.5

 

 

 

 

5001 – 10000 บาท

 

70

35

 

 

 

 

10001 – 20000 บาท

 

54

27

 

 

 

 

มากกวา่ 20000 บาท

 

11

5.5

 

 

 

 

รวม

 

200

100

 

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ

 

 

4.2.7 วัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์ในครั้งนี้

จากการศึกษาพบวา่ วัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์ในครั้งนี้ มากที่สุดคือ ซื้อยางรถยนต์คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ ตรวจสอบสภาพยางรถยนต์คิดเป็นร้อย ละ 21 ส่วน ซื้อล้อแม็กซ์และทาช่วงล่าง คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ วัตถุประสงค์อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 4.13

ตารางที่ 4.13แสดงวัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการมาใช้

ความถี่/จ านวนคน

ร้อยละ

บริการร้านจ าหน่ายยางรถย

 

 

 

 

 

ซื้อยางรถยนต์

94

47

 

 

 

ซื้อล้อแม็กซ์

17

8.5

 

 

 

ทาช่วงล่าง/เช็คช่วงล่าง

17

8.5

 

 

 

ตรวจสอบสภาพยางรถยนต์

42

21

 

 

 

วัตถุประสงค์อื่นๆ

30

15

 

 

 

รวม

200

100

 

 

 

ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจ * วัตถุประสงค์อื่นๆ= เติมลม ประยาง

27

4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ ได้แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น 7 ปัจจัย ด้วนกนคือั ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านทาเลและที่ตั้ง ปัจจัย ด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ และปัจจัยด้าน กระบวนการ เพื่อใช้ดูวาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื่้อยางรถยนต์นั้น ปัจจัยใดมีอิทธิพลมาก หรือน้อยกวาก่นั ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นมาจากการเก็บแบบสอบถาม จานวน 200 ชุด

ลักษณะข้อคาถามที่สร้างขึ้นเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ( Rating Scale )

ซึ่งมี 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เลือกซื้อยางรถยนต์โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับการให้ความส าคัญ

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

การแปลความระดับความสาคัญวา่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดนั้น จะใช้ การแบ่งช่วงโดยพิจารณาจากระดับค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้

 

28

ค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญ

4.50 – 5.00

มากที่สุด

3.50 – 4.49

มาก

2.50 – 3.49

ปานกลาง

1.50 – 1.49

น้อย

1.00 – 1.49

น้อยที่สุด

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ บริการหลังการ ขาย (ค่าเฉลี่ย 4.30) มีระดับความสาคัญในระดับมาก ผู้ซื้อส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่องนี้โดยผู้ ซื้อนั้นต้องการความมันใจให้ตัวผลิตภัณฑ์่ วามีคุณภาพตามที่ได้บอกไว้หรือไม่่ โดยต้องการการ รับประกนั ในรูปแบบการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ รองลงมาคือ ยี่ห้อของยางรถยนต์ที่จาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.22) มีระดับความสาคัญในระดับมาก ผู้ซื้อมองยี่ห้อยางรถยนต์ที่จาหน่ายบ่งบอกถึงระดับ ความน่าเชื่อถือ ส่วนความหลากหลายของยี่ห้อและบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.15) มีระดับความสาคัญใน ระดับมาก ผู้ซื้อมองวามีโอกาสเลือกยี่ห้อที่ดีที่สุดหรือค่่าเหมาะสมที่สุด และมีบริการมากมายที่ผู้ซื้อ ต้องการ เช่นซื้อยางรถยนต์แล้วมีบริการถ่วงล้อหรือเช็คช่วงล่างด้วย

29

ตารางที่ 4.14แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ความหลากหลายของยี่ห้อยา

4.15

0.807

รถยนต์ที่จาหน่าย

 

 

 

 

 

ยี่ห้อของยางรถยนต์ที่จาหน่าย

4.22

0.703

 

 

 

ความหลากหลายของการ

4.15

0.923

บริการ

 

 

 

 

 

การบริการหลังการขาย

4.30

0.730

 

 

 

ปัจจัยด้านราคา

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ราคาสินค้าเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.51) มีระดับความสาคัญในระดับมาก ผู้ซื้อส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่องนี้เพราะผู้ซื้อ จะพิจารณาราคาจากร้านอื่นหรือร้านคู่แข่ง วาราคาใกล้เคียงก่นหรือไมั่ จึงเป็นเหตุผลสาคัญในการ เลือกซื้อยางรถยนต์รองลงมาคือ ค่าบริการใกล้เคียงกบร้านอื่น(คั่าเฉลี่ย 4.27) มีระดับความสาคัญ ในระดับมาก ราคาค่าบริการเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.24) มีระดับความสาคัญในระดับมาก และ สามารถใช้สินเชื่อ และ บัตรเครดิต (ค่าเฉลี่ย 3.05)มีระดับความสาคัญในระดับปานกลาง ตามลาดับ

ตารางที่ 4.15แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านราคามิทธิพลตี่่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

ปัจจัยด้านราคา

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ราคาและค่าบริการใกล้เคียง

4.27

0.762

ร้านอื่น

 

 

 

 

 

ราคาสินค้าเหมาะสม

4.51

0.687

 

 

 

ราคาค่าบริการที่เหมาะสม

4.24

0.738

 

 

 

สามารถใช้สินเชื่อ และบัต

3.05

1.348

เครดิต

 

 

 

 

 

30

ปัจจัยด้านท าเลและที่ตั้ง

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ การมีบริเวณที่จอดรถ เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.41) มีระดับความสาคัญในระดับมาก โดยผู้ซื้อมองเห็นวาการมีที่จอดรถที่่ เพียงพอนั้นบ่งบอกถึงขนาดของกิจการและความปลอดภัยของรถยนต์ของผู้ใช้บริการ เช่น ไม่จอด ใกล้กนจนเกัินไปหรือจอดใกล้ถนนมากเกินไป รองลงมาคือการที่ มีความสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.15) มีระดับความสาคัญในระดับมาก การที่ใกล้ที่อาศัย (ค่าเฉลี่ย 3.96) มีระดับ ความสาคัญในระดับปานกลาง และ การที่ใกล้ที่ทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.77) มีระดับความสาคัญในระดับ ปานกลาง

ตารางที่ 4.16แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านทาเลและที่ตั้งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

ปัจจัยด้านท าเลและที่ต

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ใกล้ที่อาศัย

3.96

1.002

 

 

 

ใกล้ที่ท างาน

3.77

1.168

 

 

 

มีความสะดวกในการเดินทาง

4.15

0.923

 

 

 

มีที่จอดรถเพียงพอ

4.41

0.666

 

 

 

ปัจจัยด้านการส่ งเสริมการตลาด

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือการแจกส่วนลด (ค่าเฉลี่ย 4.46) มีระดับความสาคัญในระดับมาก ผู้ซื้อเห็นวาการแจกส่่วนลดนั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ บริการมากเพราะ การมีส่วนลดสามารถสร้างการซื้อซ้า ให้กบผู้ซืั้อได้และช่วยลดค่าใช่จ่ายให้กบผู้ั ซื้อ รองลงมาคือ การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบยางรถยนต์ั(ค่าเฉลี่ย 4.45) มีระดับความสาคัญใน

31

ระดับมาก การแจกของแถม(ค่าเฉลี่ย 4.32) มีระดับความสาคัญในระดับมาก และ การลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่างๆ(ค่าเฉลี่ย 3.72) มีระดับความส าคัญในระดับมาก

ตารางที่ 4.17 แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ยางรถยนต์

ปัจจัยด้านการส่ งเสริม

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การตลาด

 

 

 

 

 

กางลงโฆษณาหรือสื่ออื่น

3.72

1.043

 

 

 

มีการแจกของแถม

4.32

0.774

 

 

 

มีการแจกส่วนลด

4.46

0.701

 

 

 

การให้ความรู้เก่ียวกบยางั

4.45

0.624

รถยนต์

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านบุคคล

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ผู้ให้บริการมีความ ชานาญเป็นอยางดี(ค่่าเฉลี่ย 4.84)มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด ผู้ซื้อให้ความสาคัญในเรื่อง นี้เพราะการที่ผู้ใช้บริการมีความชานาญนั้น สร้างความน้าชื่อถือ และความปลอดภัยต่อเจ้าของรถ รองลงมาคือ ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพและเป็นกนเอง(คั่าเฉลี่ย 4.75)มีระดับความสาคัญในระดับมาก ที่สุด และผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี(ค่าเฉลี่ย 4.62)มีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด และ ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 3.49) มีระดับความสาคัญในระดับปานกลาง

32

ตารางที่ 4.18แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ยางรถยนต์

ปัจจัยด้านบุคคล

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ

4.62

0.662

 

 

 

ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพ

4.75

0.434

 

 

 

ผู้ให้บริการมีความช านาญเ

4.84

0.368

อยางดี่

 

 

 

 

 

ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพ

3.49

0.540

เรียบร้อย

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือการมีเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ทันสมัย(ค่าเฉลี่ย 4.69) มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด ผู้ซื้อให้ความสาคัญในเรื่อง นี้เพราะ การที่ผู้ให้บริการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมันแสดงถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพ ของร้าน และความปลอดภัยต่อเจ้าของรถ รองลงมาคือ มีห้องรับรองและห้องน้าที่สะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.53) มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด สถานที่บริการมีความสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.47) มีระดับความส าคัญในระดับมาก การจัดแสดงสินค้าสวยงามและเป็นระเบียบ(ค่าเฉลี่ย 4.39) มีระดับ ความสาคัญในระดับมาก และสุดท้ายการจัดวางเครื่องมือมีความเป็นระเบียบ(ค่าเฉลี่ย 3.64)

33

ตารางที่ 4.19แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ยาง รถยนต์

ปัจจัยด้านหลักฐานทาง

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กายภาพ

 

 

 

 

 

มีเครื่องมือและอุปกรณ์

4.69

0.464

ทันสมัย

 

 

 

 

 

จัดวางเครื่องมือมีความเป

3.64

0.821

ระเบียบ

 

 

 

 

 

สถานที่บริการมีความสะอา

4.47

0.641

เรียบร้อย

 

 

 

 

 

มีห้องรับรองและห้องนาที่

4.53

0.500

้

 

 

สะอาด

 

 

 

 

 

จัดแสดงสินค้าสวยงามและ

4.39

0.663

เป็ นระเบียบ

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ

จากการศึกษา ผู้ซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบวาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่่ มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ มีหลายประการปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ความรวดเร็วและ คุณภาพในการบริการ(ค่าเฉลี่ย 4.85) มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด ผู้ซื้อให้ความสาคัญใน เรื่องนี้เพราะ ความรวดเร็วและคุณภาพในการบริการนั้น ช่วยประหยัดเวลาให้กบลูกค้าและมีความั น่าเชื่อถือ รองลงมาคือ การนัดหมายล่วงหน้าและตรงต่อเวลา(ค่าเฉลี่ย 4.62) มีระดับความสาคัญใน ระดับมากที่สุด การสรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน(ค่าเฉลี่ย 4.50) มีระดับความสาคัญในระดับมากที่สุด และ เวลาเปิ ด-ปิดสะดวกต่อการเลือกใช้บริการ(ค่าเฉลี่ย 4.11) มีระดับความสาคัญในระดับมาก

34

ตารางที่ 4.20แสดงคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ ยางรถยนต์

ปัจจัยด้านกระบวนการ

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

เวลาเปิ ด-ปิดสะดวกต่อการ

4.11

0.735

เลือกใช้บริการ

 

 

 

 

 

ความรวดเร็วและคุณภาพใน

4.85

0.368

การบริการ

 

 

 

 

 

การสรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

4.50

0.501

 

 

 

การนัดหมายล่วงหน้าและตรง

4.62

0.677

ต่อเวลา

 

 

 

 

 

35

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ ในอาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการซื้อยางรถยนต์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการสุ่มตัวอยาง่ ผู้บริโภคที่ซื้อยางรถยนต์โดยการสุ่มตัวอยางแบบบังเอิญ่ จานวน 200 ราย

5.1สรุปผลการศึกษา

5.1.1ปัจจัยส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไป ของผู้ซื้อยางรถยนต์ พบวา่ ผู้ซื้อยางรถยนต์เป็น เพศชาย ร้อยละ 68 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 32 อายุของผู้ซื้ออยูในช่่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 35 มี อาชีพค้าขาย/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 38 รายได้เฉลี่ย 10000 – 30000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44 มี ลักษณะของรถยนต์เป็นรถกระบะ(ปิ๊กอัพ)๊ ร้อยละ 44 และมีอายุการใช้งานของรถยนต์อยูในช่่วง มากกวา่ 5 ปีร้อยละ 45

5.1.2ปัจจัยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อยางรถยนต์ของผู้ซื้อยางรถยนต์พบวา่ ผู้ ซื้อยางรถยนต์มีอิทธิพลการตัดสินใจจาก เพื่อน ร้อยละ 38.5 มีระยาเวลาในการตัดสินใจซื้อ 1 สัปดาห์ ร้อยละ 47มีการตัดสินใจซื.5้อยางรถยนต์ครั้ง 4 เส้น ร้อยละ 61.5 มีความถี่ในการใช้บริการ ร้านจาหน่ายยางรถยนต์ปีละครั้ง ร้อยละ 39 ประเภทของยางรถยนต์ที่ซื้อในรอบ 1 ปีที่ผานมาคือ่ ยางใหม่ร้อยละ 76 ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ล่ะครั้ง 5001 – 10000 บาท ร้อยละ 35 และวัตถุประสงค์ ในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์คือ ซื้อยางรถยนต์ร้อยละ 47

36

5.1.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์ปัจจัย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ราคาที่เหมาะสม ผู้ให้บริการมีความ ชานาญเป็นอยางดี่ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพเรียบร้อย ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีร้านจาหน่ายมี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีห้องรับรองและห้องน้าที่สะอาด มีความรวดเร็วและคุณภาพใน การบริการ มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และมีการนัดหมายล่วงหน้าและตรงเวลา

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นังส่่วนบุคคลของ ผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สามารถนาข้อมูลไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแก่ ผู้ประกอบการสินค้ายางรถยนต์นังส่ ่วนบุคคลในสองกลุ่มใหญ่คือหนึ่งสาหรับผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมยางรถยนต์เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดจาหน่ายสองสาหรับธุรกิจค้า ปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์ในเขตอาเภอเมืองจังหวัด เชียงใหม่เพื่อใช้ในการเลือกจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ตรงกบความต้องการของั ผู้บริโภคโดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในด้านเพศของผู้ซื้อยางรถยนต์ข้อเสนอแนะที่ น่าสนใจในด้านรายได้ของผู้ซื้อยางรถยนต์และข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจาแนกตามกระบวนการ ตัดสินใจซื้อ 7 ขั้นตอน

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในด้านเพศของผ้ซื้อยางรถยนต์ู

จากข้อค้นพบจากการศึกษาที่พบวาผู้ซื่้อเพศชายและเพศหญิงมีกระบวนการตัดสินใจซื้อใน

บางเรื่องที่แตกต่างกนได้แกั่เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อซึ่งผู้ซื้อเพศชายใช้เวลาตัดสินใจซื้อเร็วกวา่ ผู้ซื้อเพศหญิงผู้ซื้อเพศชายมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งที่สูงกวาผู้ซื่้อเพศชายบางส่วนจัดการกบยางเกั่าที่ ไม่ใช้งานแล้วด้วยการนาไปขายต่อในขณะที่ผู้ซื้อเพศหญิงไม่ทาเช่นนั้นจากข้อค้นพบในส่วนนี้ สามารถนามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และธุรกิจค้า ปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์ดังนี้

37

ผ้ผลิตในอูตสาหกรรมยางรถยนต์ุ

ควรเน้นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อเพิมมากขึ่้นในกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิงซึ่งจะต้องใช้ความ ละเอียดอ่อนในวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้ซื้อในกลุ่มนี้ด้วยการทาการ โฆษณายางรถยนต์ซึ่ งเป็ นสินค้าเทคนิคให้กลายเป็ นสินค้าที่เพศหญิงสามารถท าความเข้าใจและ เข้าถึงได้อาจมีการน าพรีเซนเตอร์ซึ่ งเป็ นบุคคลเพศหญิงที่มีชื่อ สย ป็ ตัวแ นของผู้หญิงยุคใหม่ มาทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยเพิมยอดขายและท่ าให้ยางรถยนต์กลายเป็นสินค้าที่ไม่วา่ เพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถตัดสินใจซื้อได้โดยง่ายก่อให้เกิดการซื้อเพิมขึ่้นในกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง และเน้นที่การให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีกาดยั งรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วแก่กลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง ด้วยการสอดแทรกความรู้นี้ในโฆษณาที่จัดทาขึ้นหรือจัดให้มี Event สาหรับส่งเสริมการขายเป็น พิเศษแก่ผู้หญิงเช่น Women’s Day, meet and greet with Tires ซึ่งจะมีการให้ข้อมูลและมีกิจกรรม ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบให้ผู้ซื้อเพศหญิงได้มีส่วนร่วม

ธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์

ควรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆด้วยการมีช่างหรือพนักงานเพศหญิงไว้คอย

บริการในเรื่องของการซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถและการให้ข้อมูลแนะนาผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งจะทาให้เกิดความน่าสนใจโดยเฉพาะผู้ซื้อเพศหญิงจะเกิดความรู้สึกสบายใจและเป็น

กนเองเมื่อได้รับการบริการจากเพศเดียวกันมีความกล้าที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการั ตัดสินใจและมีแนวโน้มที่จะกลับมารับบริการในครั้งต่อไปเป็นการเพิมยอดขายให้แก่ ่ธุรกิจ

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในด้านรายได้ของผ้ซื้อยางรถยนต์ู

จากข้อค้นพบจากการศึกษาที่พบวาผู้ซื่้อที่มีความแตกต่างในระดับรายได้จะมีกระบวนการ ตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกนในบางเรื่องได้แกั่ผู้ซื้อยางรถยนต์ในทุกระดับรายได้จะคานึงถึงคุณสมบัติ ด้านความปลอดภัยเป็นลาดับแรกแต่ผู้ทมีรายได้น้อยจะค่ านึงถึงคุณสมบัติพิเศษด้านการประหยัด น้ามันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่ผู้ที่มีระดับรายได้สูงขึ้นจะคานึงถึงความมีชื่อเสียงของ บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์มากกวาความจ่าเป็นทางด้านการเงินผู้ซื้อยางรถยนต์ที่มีรายได้สูงจะใช้เวลา ในการตัดสินใจซื้อสั้นกวาผู้มีรายได้น้อยผู้ซื่้อยางรถยนต์ที่มีรายได้น้อยกวาจะค่านึงถึงคุณลักษณะ และประโยชน์ใช้สอยของยางรถยนต์ทางด้านกายภาพในขณะที่ผู้ซื้อยางรถยนต์ที่มีรายได้สูงกวาจะ่ คานึงถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกจากข้อค้นพบในส่วนนี้สามารถนามา วางแผนกลยุทธ์ทางการตลดสาหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์ และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์ดังนี้

38

ผ้ผลิตในอูตสาหกรรมยางรถยนต์ุ

ควรเน้นการผลิตสินค้ายางรถยนต์ที่ตอบสนองด้านความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกและ ออกแบบให้มีคุณสมบัติด้านการประหยัดน้ามันเพื่อช่วยลดภาระให้แก่ผู้ซื้อเน้นการตลาดที่จะ สร้างภาพลักษณ์แก่ตรายี่ห้อของบริษัทให้เป็นที่จดจาในด้านความปลอดภัยเช่นการทา Product Differentiation ให้แตกต่างจากคู่แข่งขันและทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์อยางต่่อเนื่อง

ธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์

เนื่องจากผู้ซื้อยางรถยนต์ในแต่ละระดับรายได้มีช่วงเวลาในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกนผู้ั ที่มีรายได้สูงกวาจะใช้เวลาในการตัดสินใจสั่้นลงจากผลการศึกษาที่พบวาผู้ซื่้อที่มีรายได้มากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือนสามารถตัดสินใจซื้อได้โดยทันทีโดยไม่เสียเวลาหาข้อมูลดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกยางรถยนต์และยางอะไหล่รวมทั้งธุรกิจการซ่อมบารุงรถยนต์ควรเก็บ สต็อกสินค้าไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อในกลุ่มนี้มารับบริการเพื่อให้สามารถเปลี่ยนให้แก่ผู้ซื้อได้โดยทันที โดยไม่ต้องรอการสังซื่ ้อสินค้าอีกส่วนหนึ่งคือการให้คาแนะนาในการเลือกซื้อแก่ผู้ซื้อในแต่ละ ระดับรายได้ควรให้ข้อมูลให้ตรงกบความต้องการและความพร้อมทางการเงินของผู้ซืั้อเช่นผู้ซื้อที่มี รายได้น้อยควรแนะนายางรถยนต์รุ่นประหยัดน้ามันรวมทั้งยางรถยนต์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ ดีครบถ้วนตามมาตรฐานทัวไปและมีราคาไม่ แพงมากนักส่วนผู้ซื้อที่มีรายได้สูงควรแนะนายาง่ รถยนต์ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัย

5.3ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาในบริการ ร้านจาหน่าย ยางรถยนต์ ซึ่งลูกค้าหลายคนไม่เข้าใจถึงคาถามจากแบบสอบสอบเท่าที่ควร เพราะลูกค้าบางราย นั้นขาดความรู้ในเรื่องปัจจัยต่างๆจึงต้องสอบถามด้วยตัวเองและอธิบายปัจจัยต่างๆในผู้ตอบ แบบสอบถามให้เข้าใจอยางลึกซึ่ง่

2.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บแบบสอบถามจากลูกค้าที่มาในบริการ ร้านจาหน่าย ยางรถยนต์ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และมีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอยางเพียง่ 200 ชุด ควรขยายเขตสอบถามให้กว้างขึ้นและกาหนดกลุ่มตัวอยางให้มากขึ่้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แมนยา และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

บรรณานุกรม

วิญญู อริยะวุฒิกุล. 2541. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลกค้าในการตัดสินใจซื้อยางู รถยนต์จาก บริษัท ยางทองอะไหล่ยนต์ จ. ากัดรค้นคว้าแบบอิสระคณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พรพิมล แกวจันทร์หล้า้. 2537. ความต้องการของลกค้าที่มีต่อบริการล้างู-อัดฉีดรถยนต์ในอ าเภอ เมือง จังหวัดล าปาง. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริกุล สุขขะนิวาสน์. 2550. ปัญหาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตอาเภอเมือง เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิรประภา ไพรินทร์. 2550. กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผ้บริโภคู ใน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระคณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประศาสน์ ศิริบรรเทิง. 2548. ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ สาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใน จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระคณ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมเกียรติงามพาณิชย์. 2541. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ของผ้บริโภคู ใน เมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคผนวก

2

แบบสอบถาม

เอกสารนี้เป็นแบบประกอยการศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จัดท าโดยนายนิติพงษ์ศ์กรกมพลั รหัสประจาตัวนักศึกษา 501612068 เพื่อการ ศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเลือกซื้อยางรถยนต์ใน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงขอ ความร่วมมือจากท่านที่ให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามสภาพที่เป็นจริง ผู้วิจัยขอยืนยันวา่

การสอบถามครั้งนี้คาตอบทั้งหมดจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ เท่านั้น

(ขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน)

โปรดท าเครื่อง ถูก หน้าค าตอบที่ตรงกั ข้ มูลของท่านเพียงข้อเดียว

ส่ วนที่: ข้อมูลทั1 วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม่

 

 

 

1.

เพศ

........ ชาย ........

หญิง

 

 

2.

อายุ

........ น้อยกวา่ 20 ปี

........

21-30 ปี

 

 

........ 31 - 40 ปี

........

41-50 ปี

 

 

........ มากกวา่ 50 ปี

 

 

 

3.

อาชีพ

......... ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

.......

ค้าขาย/เจ้าของกิจการ

 

........

พนักงานบริษัทเอกชน ........

อื่นๆ(โปรดระบุ)

 

 

........................

 

 

 

4.

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 

 

 

 

........

น้อยกวา่ 10000 บาท

.......

10000-30000 บาท

 

........

30001-50000 บาท

........

มากกวา่ 50000 บาท

 

3

 

 

5.

ลักษณะของรถยนต์ที่ท่านใช้ในปัจจุบัน

 

 

 

........ รถยนต์ส่วนบุคคล(รถเก๋ง) .......

รถยนต์ส่วนบุคคล

 

(รถปิ๊กอัพ)

 

 

 

........ รถยนตร์บรรทุก 4 ล้อ

........

อื่นๆ(โปรด

 

ระบุ).........................

 

 

6.

รถยนต์ที่ท่านใช้ในปัจจุบัน อายุการใช้งานเฉลี่ย

 

 

........ น้อยกวา่ 1 ปี ........

1-2 ปี

 

 

........ 3-5 ปี ........

มากกวา่ 5 ปี

ส่ วนที่: 2ข้อมูลเก่ียวกบพฤติกรรมการเลือกซืั้อยางรถยนต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านจาหน่ายยาง

รถยนต์

 

........ ครอบครัว ........

เพื่อน

 

 

........ คนรู้จัก ........

อื่นๆ(โปรดระบุ)

2.

ท่านใช้เวลาโดยเฉลี่ยเท่าใด ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนต์

 

........ ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล ........

1 สัปดาห์

 

........ 1 เดือน ........

มากกวา่ 1 เดือน

 

3.

ยางรถยนต์ที่ท่านเลือกซื้อ/เปลี่ยน ครั้งล่ะก่ีเส้น

 

 

........ ที่ละเส้น ........

พร้อมกนทัั้ง 4 เส้น

 

........ ไม่แน่นอน

 

 

4.

ความถี่ในการใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์

 

 

........ หลายครั้งต่อปี ........

ปีละ 1 ครั้ง

 

 

........ 2 ปีต่อครั้ง ........

นานกวา่ 2 ปีต่อครั้ง

5.

ประเภทยางรถยนต์ที่ท่านซื้อในรอบ 1 ปีที่ผานมา่

 

 

......... ยางใหม่ ........

ยางเก่า(ยางเปอร์เซ็นต์)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

6. ค่าใช้จ่ายในการใช้เลือกซื้อยางรถยนต์ของท่านแต่ล่ะครั้ง

 

 

 

........ น้อยกวา่ 5000 บาท

........

5001-10000 บาท

 

........ 10001-20000 บาท

........

มากกวา่ 20000 บาท

 

7. วัตถุประสงค์ของการมาใช้บริการร้านจาหน่ายยางรถยนต์ในครั้งนี้

 

 

........ ซื้อยางรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

........ ซื้อล้อแม็กซ์

 

 

 

 

 

 

 

........ ทาช่วงล้าง/เช็คช่วงล่าง

 

 

 

 

........ ตรวจสอบสภาพยางรถยนต์

 

 

 

 

........ อื่นๆ(โปรดระบุ)

...............................

 

 

 

ส่ วนที่3 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยางรถยนต์

 

ระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุ

 

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุ

 

 

(5)

 

 

(4)

(3)

(2)

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

 

1.

ความหลากหลายของยี่ห้อยางรถยนต์ท

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

 

จาหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

2.

ยี่ห้อของยางรถยนต์ที่จาหน่าย

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

3.

ความหลากหลายของการบริการ เช่น

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

 

ถ่วงล้อ เช็คช่วงล่าง

 

 

 

 

 

 

 

4.

การบริการหลังการขาย

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านราคา

 

 

 

 

 

 

 

1.

ราคาและค่าบริการใกล้เคียงร้านอื่น

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

2.

ราคาสินค้าเหมาะสม

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

3.

ราคาบริการเหมาะสม

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

4.

สามารถใช้สินเชื่อ , บัตรเครดิตAEON( )

...........

 

 

...........

...........

...........

...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านทาเลและที่ตั้ง

 

 

 

 

 

1.

ใกล้ที่อาศัย

...........

...........

...........

...........

...........

2.

ใกล้ที่ท างาน

...........

...........

...........

...........

...........

3.

มีความสะดวกในการเดินทาง

...........

...........

...........

...........

...........

4.

มีบริเวณหรือที่จอดรถเพียงพอ

...........

...........

...........

...........

...........

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

 

 

 

 

 

1.

การลงโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ , สื่อ

...........

...........

...........

...........

...........

 

ต่างๆ

 

 

 

 

 

2.

มีการแจกของแถม

...........

...........

...........

...........

...........

3.

มีการแจกส่วนลด

...........

...........

...........

...........

...........

4.

การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบยางั

...........

...........

...........

...........

...........

 

รถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านบุคคล

 

 

 

 

 

1.

ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่

...........

...........

...........

...........

...........

2.

ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพ และเป็นกนเองั

...........

...........

...........

...........

...........

3.

ผู้ให้บริการมีความชานาญเป็นอยางดี่

...........

...........

...........

...........

...........

4.

ผู้ให้บริการแต่งกายสุภาพเรียนร้อย

...........

...........

...........

...........

...........

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ

 

 

 

 

 

1.

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมั

...........

...........

...........

...........

...........

2.

การจัดวางเครื่องมือมีความเป็ นระเบ

...........

...........

...........

...........

...........

3.

สถานที่บริการมีความสะอาดเรียบร้

...........

...........

...........

...........

...........

4.

มีห้องรองรับและห้องนาที่สะอาด

...........

...........

...........

...........

...........

 

้

 

 

 

 

 

5.

การจัดแสดงสินค้าสวยงามและเป็ น

...........

...........

...........

...........

...........

 

ระเบียบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ

 

 

 

 

 

1.

เวลาเปิ ด-ปิดสะดวกต่อการเลือกใช้

...........

...........

...........

...........

...........

 

บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2.

ความรวดเร็ว ทันสมัยและคุณภาพใน

........... ........... ........... .......... ...........

 

การบริการ

 

3.

มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

........... ........... ........... ........... ...........

4.

มีการนัดหมายล่วงหน้า และตรงเวลา

........... ........... ........... ........... ...........